Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Polska 2030 Wyzwania rozwojowe Spójność społeczna
<ul><li>Wyzwania – społeczne </li></ul><ul><li>Potencjał demograficzny </li></ul><ul><li>Rynek pracy </li></ul><ul><li>Sp...
<ul><li>Główny dylemat </li></ul>
<ul><li>Charakterystyka dylematu </li></ul>Przez ostatnie lata mieliśmy do czynienia z modelem polityki społecznej „skrojo...
<ul><li>Trójkąt wymiarów spójności społecznej </li></ul>
Jakość życia <ul><li>Wzrost zamożności polskiego społeczeństwa, </li></ul><ul><li>Wzrost zadowolenia z jakości życia, </li...
Niska spójność społeczna w aspekcie terytorialnym Trzy typy „polskich faweli”: Regiony popegeerowskie (wioski), gdzie m...
Grupy wykluczone <ul><li></li></ul><ul><li>Bardzo wysokie narażenie na wykluczenie rodzin wielodzietnych, a co za tym idz...
Mieszkalnictwo <ul><li>Deficyt mieszkaniowy w Polsce pogłębia się. Wzrost cen mieszkań w ostatnich latach zmniejszył ich d...
<ul><li>Transfery społeczne </li></ul><ul><li></li></ul><ul><li>Okazuje się, że 10% najbiedniejszych gospodarstw (czyli t...
<ul><li>Nowe wykluczenia społeczne – przykłady </li></ul><ul><li>Wykluczenie cyfrowe - kształcenie ustawiczne pozwalając...
<ul><li>Rekomendacje </li></ul><ul><li>Efektywne wykorzystywanie potencjałów poszczególnych osób czy grup społecznych i to...
<ul><li>Rekomendacje </li></ul><ul><li>7. W przypadku osób wykluczonych ukierunkowywanie się na wydobywanie ich potencjałó...
Koniec <ul><li>Dziękuje za uwagę!! </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Spojność społeczna - Maciej Duszczyk

961 views

Published on

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" w ramach projektu Foresight Obywatelski realizuje cykl spotkań dotyczących przemian we współczesnym świecie oraz ich konsekwencji dla sektora pozarządowego i aktywności obywatelskiej. Poruszane będą tematy globalizacji, technologii, przyszłości obywatelstwa, wartości i postaw w społeczeństwie.

17 grudnia 2009 roku odbyło się spotkanie "Obywatelska Polska 2030", na którym członkowie Zespółu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów zaprezentowali Raport "Polska 2030".

Cykl spotkań jest częścią projektu Foresight Obywatelski, którego ogólnym celem jest stworzenie warunków do myślenia o rozwoju sektora pozarządowego i aktywności obywatelskiej w dłuższej perspektywie. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" chce w ten sposób zapoczątkować proces wspólnego zastanawiania się w gronie liderów środowiska nad zmianami w otoczeniu sektora - zidentyfikować je, zastanowić się, w jaki sposób będą wpływać na jego funkcjonowanie, rozważyć jakie wyzwania ze sobą niosą. Chce zachęcić do grupowej refleksji na temat przyszłych działań i dalekosiężnych celów zarówno poszczególnych organizacji pozarządowych, jak i sektora w całości.

Projekt stanowi platformę wymiany doświadczeń, pomysłów i propozycji, dającą możliwość wspólnego namysłu dla obecnych, ale - co szczególnie ważne - także przyszłych liderów środowiska, nie tylko z Warszawy, ale także spoza niej. Foresight Obywatelski jest pierwszym tego typu projektem zogniskowanym ściśle na polskich organizacjach pozarządowych.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

Spojność społeczna - Maciej Duszczyk

 1. 1. Polska 2030 Wyzwania rozwojowe Spójność społeczna
 2. 2. <ul><li>Wyzwania – społeczne </li></ul><ul><li>Potencjał demograficzny </li></ul><ul><li>Rynek pracy </li></ul><ul><li>Spójność społeczna </li></ul><ul><li>Rozwój kapitału społecznego </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Główny dylemat </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Charakterystyka dylematu </li></ul>Przez ostatnie lata mieliśmy do czynienia z modelem polityki społecznej „skrojonym” pod potrzeby przeprowadzanej transformacji – zapewnienie bezpieczeństwa tym, którzy mogą być w negatywny sposób dotknięci reformami, Efektem jest rozbudowany system transferów społecznych na niskim poziomie - nie pozwalający na uniknięcie ryzyka wykluczenia społecznego, Akceptacja dla braku aktywności oraz funkcjonowania z transferów uzupełnianych dochodami z szarej strefy, Wzrost zróżnicowania zarówno pod względem dochodowym, jak i szans rozwojowych, Konieczność zmiany paradygmatu z transformacji na integrację, Model przygotowany na nowe wykluczenia społeczne oparty na wydobywaniu potencjałów osób z deficytami i dysfunkcjami oraz uznaniu priorytetu cykli życia, Podstawą jest powszechność świadczenia pracy przy jednoczesnym wysokim poziomie aktywnego wsparcia dla wydobywania potencjałów poszczególnych osób czy grup społecznych, Przejście od modelu „welfare state” do „workfare state”, Wspieranie na wyższym niż obecnie poziomie tych grup społecznych, które bez transferów społecznych sobie nie poradzą i będą skazane na trwałą marginalizację, Wzrost dostępu do szeroko rozumianych usług społecznych.
 5. 5. <ul><li>Trójkąt wymiarów spójności społecznej </li></ul>
 6. 6. Jakość życia <ul><li>Wzrost zamożności polskiego społeczeństwa, </li></ul><ul><li>Wzrost zadowolenia z jakości życia, </li></ul><ul><li>Odrobienie wielu zaległości w stosunku do innych społeczeństw, </li></ul><ul><li>Jednocześnie </li></ul><ul><li>Wzrost rozwarstwienia społecznego, </li></ul><ul><li>Trudna sytuacja rodzin z dziećmi, </li></ul><ul><li>Zróżnicowanie terytorialne również w ramach miast, </li></ul><ul><li>Mało informacji na temat sytuacji w małych miastach – koncentracja na wsi i dużych miastach, </li></ul><ul><li>Niewystarczające efekty w zmniejszaniu dolegliwości deficytów i dysfunkcji, </li></ul>
 7. 7. Niska spójność społeczna w aspekcie terytorialnym Trzy typy „polskich faweli”: Regiony popegeerowskie (wioski), gdzie mamy do czynienia z biernością zawodową i społeczną, Wielkie blokowiska powstałe w latach 60. i 70., gdzie mieszkają potomkowie pracowników zaimportowanych w celu industrializacji miast, Tradycyjne regiony ubóstwa miejskiego , gdzie kumulują się zjawiska ubóstwa, np. warszawska Praga. Zagrożenie ubóstwem w Polsce ma charakter wyspowy. Oznacza to, że brakuje jednoznacznego podziału np. na „biedny” wschód i „bogaty” zachód tak jak w Niemczech czy „biedne” południe i „bogatą” północ jak we Włoszech. W Polsce województwa warmińsko-mazurskie oraz świętokrzyskie, gdzie ryzyko ubóstwa jest najwyższe, graniczą z województwem mazowieckim, gdzie jest ono najniższe. W wielu wypadkach (np. w województwie mazowieckim) różnice dochodowe i rozwojowe są o wiele większe niż mierzone w perspektywie całego kraju. Konieczność analizy klastrowości polskiej biedy.
 8. 8. Grupy wykluczone <ul><li></li></ul><ul><li>Bardzo wysokie narażenie na wykluczenie rodzin wielodzietnych, a co za tym idzie najwyższy w UE wskaźnik narażenia na ubóstwo dzieci – świadczenia rodzinne w porównaniu z ulgami podatkowymi są niskie, </li></ul><ul><li>Relatywnie niskie wskaźniki narażenia na wykluczenie osób starszych ale uwaga to się niebawem zmieni! – Silver economy, </li></ul><ul><li>Sytuacja osób niepełnosprawnych – bardzo niskie wskaźniki aktywności oraz poziomu wykształcenia – rola rehabilitacji i ZPCh, </li></ul><ul><li>Problem z dostępem do usług społecznych. </li></ul>
 9. 9. Mieszkalnictwo <ul><li>Deficyt mieszkaniowy w Polsce pogłębia się. Wzrost cen mieszkań w ostatnich latach zmniejszył ich dostępność, </li></ul><ul><li>Pytanie czy mechanizm wsparcia kredytobiorców w czasie kryzysu może być powszechny, </li></ul><ul><li>Konieczność zbadania efektywności instrumentów wsparcia dla posiadania własnego mieszkania, </li></ul><ul><li>Pytanie o upowszechnienie systemu wynajmu. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Transfery społeczne </li></ul><ul><li></li></ul><ul><li>Okazuje się, że 10% najbiedniejszych gospodarstw (czyli tzw. pierwszy decyl dochodowy) otrzymuje jedynie nieco ponad 10% całkowitej sumy transferów społecznych związanych teoretycznie z biedą i mniej niż decyl drugi, trzeci i czwarty. </li></ul><ul><li>Główny dylemat w zakresie systemu transferów społecznych polega na znalezieniu optimum pomiędzy świadczeniami opartymi na dochodach a świadczeniami, które nie są od nich zależne oraz świadczeniach indywidualnych i grupowych. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Nowe wykluczenia społeczne – przykłady </li></ul><ul><li>Wykluczenie cyfrowe - kształcenie ustawiczne pozwalające absorbować nowe technologie osobom, które mogłyby mieć z tym problem, a tym samym ich potencjał i doświadczenie nie byłyby w pełni wykorzystywane, </li></ul><ul><li>Bieda energetyczna - niemożność korzystania z energii (głównie ze względu na jej cenę) w stopniu pozwalającym w pełni wykorzystywać potencjał rozwojowy, </li></ul><ul><li>Dostęp do diagnostyki – kwestia profilaktyki medycznej zapobiegającej rozwoju chorób, </li></ul><ul><li>Wykluczenie wcześniejszych emerytów – skutek indywidualnych decyzji i obawy przed rynkiem pracy, </li></ul><ul><li>Praca nisko płatna – segmentacja rynku pracy i „pracujący biedni”. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Rekomendacje </li></ul><ul><li>Efektywne wykorzystywanie potencjałów poszczególnych osób czy grup społecznych i to pomimo ich deficytów czy dysfunkcji, </li></ul><ul><li>Dalsze ograniczanie systemu świadczeń (renty, wcześniejsze emerytury) kierowanych do tych osób, które choćby z racji swojego wieku powinny w ramach solidarności społecznej osiągać całość swoich dochodów z pracy, co pozwoli na - </li></ul><ul><li>Wzrost nakładów na aktywne instrumenty polityki społecznej kierowane do osób, które mogłyby wyjść z wykluczenia. Budowa i efektywne wdrożenie systemu monitorowania procesów społecznych – przygotowanie na zagrożenie wzrostu narażenia na ubóstwo osób starszych, </li></ul><ul><li>Wprowadzenie nowych instrumentów pozwalających osobom starszym dłużej pozostawać w aktywności zawodowej, </li></ul><ul><li>Posiadanie zatrudnienia musi być traktowane jako instrument realnej inkluzji społecznej – klin podatkowy. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Rekomendacje </li></ul><ul><li>7. W przypadku osób wykluczonych ukierunkowywanie się na wydobywanie ich potencjałów – model nastawiony na klienta, </li></ul><ul><li>Wzrost dostępu do usług społecznych wysokiej jakości – np. rehabilitacji, edukacji ustawicznej, pośrednictwa pracy, Opracowanie klastrów biedy w Polsce. </li></ul><ul><li>Przygotowanie na nowe wykluczenia społeczne – analiza rozwiązań stosowanych w innych państwach, </li></ul><ul><li>Zmiana modelu dochodzenia do kompromisów w ramach debaty politycznej i społecznej – bez dyktatu żadnej ze stron, </li></ul><ul><li>Aktywna polityka społeczna oparta na cyklach życia oraz zmieniających się aspiracjach, </li></ul><ul><li>Odbycie debaty na temat możliwości zmiany podejścia do własności mieszkań poprzedzona analizą efektywności dotychczas stosowanych instrumentów, </li></ul><ul><li>Pogłębienie diagnozy w zakresie sytuacji w małych miastach, </li></ul><ul><li>Powstrzymanie procesu fawelizacji miast i przygotowanie się na wzrost napływu imigrantów, </li></ul><ul><li>Zmiana podejścia do roli samorządów. </li></ul>
 14. 14. Koniec <ul><li>Dziękuje za uwagę!! </li></ul>

×