Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pasienten i fokus presentasjon prosjekt 2010

1,096 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pasienten i fokus presentasjon prosjekt 2010

 1. 1. Alfhild StokkeProsjekt 2010 Pasienten i fokus Thor Funderud Bjarne Rosted Eierskap i samhandlingsprosjekterMasteroppgave:Strategisk forretningsutvikling og innovasjon2009-2010
 2. 2. Prosjekt 2010 Alfhild Stokke Helse Sør Øst RHFStrategisk forretningsutvikling og innovasjon
 3. 3. Strategisk forretningsutvikling og innovasjon BI – Master of Management • “Informasjonsteknologi og -systemer er i hovedsak et spørsmål om ledelse av endring. Hovedtemaene i dette programmet er derfor samspillet mellom endringsprosess, virksomhetsutvikling og informasjonsteknologi.” • Iterativ prosess • Hvorfor drive med innovasjon i helsesektoren?Prosjekt 2010 Alfhild Stokke Helse Sør Øst RHFStrategisk forretningsutvikling og innovasjon
 4. 4. En kreftpasient (40) om forventninger og erfaringer med opphold på sykehus ”Jeg trodde det skulle bli en pakketur hvor alt var planlagt og forberedt for meg, men det ble mer som en backpacker-tur hvor jeg måtte passe på og ta ansvar for alt selv.” Hentet fra Nasjonal strategi for elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren 2008 - 2013Prosjekt 2010 Alfhild Stokke Helse Sør Øst RHFStrategisk forretningsutvikling og innovasjon
 5. 5. Regjeringens forslag til samhandlingsreformSamhandlingsreformen legger vekt på økt og forenklet samhandlingmellom de ulike interessentene i helse- og omsorgssektoren. Detteuttaler Norges Astma og Allergiforbund om samhandlingsreformen: ”Det er viktig at det i større gradvektlegges et helhetlig pasientforløp derpasient og pårørende ikke alene blirnødt til å ivareta den praktiskekoordineringen mellom de uliketjenestene på ulike nivåer” 5
 6. 6. Problembeskrivelse – august 2009 • Pasientene må forholde seg til mange ulike ordninger, og hente informasjon på ulike steder • Elektronisk kommunikasjon er nesten fraværende • Liten eller ingen samhandling i helsevesenet mellom ulike ordninger rettet mot pasienter pr i dagProsjekt 2010 Alfhild Stokke Helse Sør Øst RHF 6Strategisk forretningsutvikling og innovasjon
 7. 7. Idejustering og løsningsbeskrivelseProsjekt 2010 Alfhild Stokke Helse Sør Øst RHFStrategisk forretningsutvikling og innovasjon
 8. 8. Utvikle en tjeneste for pasienten ved valg av og transport til behandlingssted, valg av fastlege, samt oversikt over egne resepter og frikort”Forenkle og forbedre samhandlingen mellom pasienter oghelsevesenet”
 9. 9. Innovasjonside Etablere et felles kontaktpunkt for pasienten i forbindelse med de fem ordningene : A Opprette en informasjonsportal B Legge til rette for elektronisk samhandlingHels IT 2010 Alfhild Stokke Helse Sør Øst RHF 9Strategisk forretningsutvikling og innovasjon
 10. 10. Potensielle gevinstområder For Pasient:  Mer fornøyde pasienter (lettere, forståelig, bruke mindre tid, totaloversikt) For Helsevesenet:  Ny nettjeneste for pasienten kan bety mindre administrasjon pr pasient For de fleste av interessentene til de fem ordningene:  Bedre utnyttelse av tid  Bedre utnyttelse av ressursene  Reduserte kostnaderProsjekt 2010 Alfhild Stokke Helse Sør Øst RHFStrategisk forretningsutvikling og innovasjon
 11. 11. Interessentanalyse • 29 interessenter identifisert på 5 ordninger • Viktighet, innflytelse og holdning per i dag og med ny prosess/løsning Potensielle utfordringer Interessenter n Aktørbildet er sammensatt, interessentene er mange, og Helsedirektoratet/E-resept styrkeforholdet mellom dem er skjevt. Helfo Helseøkonomiforvaltningen n Ansvar for samhandlingskjeder og Helseforetak/pasientreiser nødvendig informasjon. n Økonomiske gevinster. Utviklingen Helseforetak/Fritt sykehusvalg krever tunge investeringer. Fastleger n Pasientene har ulike behov. Altinn/Brønnøysundregistrene n Sikkerhet vedr rende utveksling av ø personsensitive opplysninger. Pasienter/frivillig pasientorganisajon n Pasienter som ikke ønsker å benytte elektroniske løsninger. n Hvilken aktør skal eie - utvikle og drifte den nye tjenesten?Prosjekt 2010 Alfhild Stokke Helse Sør Øst RHFStrategisk forretningsutvikling og innovasjon
 12. 12. Fritt sykehusvalg Media Pasient Helse- dir. • Pasient oppsøker lege Helse- dep. Pasient org. • Lege lager en henvisning Utenl. Fast- Syke- hus lege • Pasient (og lege) velger Fritt behandlingssted Sykehus- Private Pårør- syke- valg ende hus • Venteliste Helfo Helse- • Eventuell utredning Pasient formidl. foretak Syke- • Behandling Fagorg. hus Pasient Data- rådgive tilsynet rtlf. • Eventuell oppfølgingStrategisk forretningsutvikling og 12innovasjon – Innlevering samling 2
 13. 13. Pasientreiser Media Pasient Pasient- reiser ANS • Pasient oppsøker lege/behandler Helse- Pasient- reise- dep. kontor • Lege/skriver rekvisisjon Politi- Helse- kere foretak • Pasient ringer pasientkontor • Bl.a. spesielle behov Pasient- Hoteller reiser Syke- • Pasientkontorbestiller transport til m.m. hus behandlingssted • Behandling Tran- sport- Pasient- ører org. • Behandler/sykehus bestiller ofte Behand hjem-transport for pasient Fagorg. -lere Data- Pårør- tilsynet ende • Pasient må betale egenandel 13
 14. 14. Pasi-E-resept Media ent Helse- dir. Politi- Helse- kere dep. • Pasient kontakter lege Norsk Tele- Helse- kom nett • Legen skriver resepten i datasystemet for eResept Lege/ Datatil band- synet agist • Legen kan gi utskrift med oversikt over pasients resepter E Forsøk komm- Resept Apo- tek uner • Pasient oppsøker apotek og oppgir fødselsnr (ikke papirresept) Pårør- Pasien ende torg. • Den ansatte finner fram pasientens elektroniske resept Lege- Lege- middel verket for. • Pasienten får utlevert NAV Apotek medisinen/varen Helse Banda for. fore- gist- tak for. 14
 15. 15. Skisse til nytt prosessdiagram Pasientgår inn på ”minhelse” Fastlege Pasient Pasient fastsetter en diagnoseog for å finne relevant logger seg på Pasient informasjon velger fastlege og skriver en nettportal med sine oppsøker fastlege vedrørende elektronisk rekvisisjon, og evt. personlige pinkoder. utsteder e-resept behandling. Pasient Sykehus Sykehus velger Sykehus mottar rekvisisjon fra informerer pasienten Pasient behandlingssted mottar bestilling fra fastlege elektronisk om tidspunkt for bestiller evt. transport elektronisk, evt. i pasient elektronisk (med kopi til behandling elektronisk elektronisksamråd med fastlege (med kopi til fastlege) pasienten) (med kopi til fastlege) Fastlege Pasient får oversendt Pasient Pasient beskrivelse (eller blir transport til Pasient bestiller evt. blir behandlet på oppdatert journal) av sykehus + evt. blir transportert hjemovernatting elektronisk sykehus foretatt behandling fra Overnatting sykehus (med kopi til pasient) Økonomi Apotek Pasient, fastlege, Pasient Pasient Pasient finner fram e-resept apotek, transportør,oppsøker fastlege for sjekker resepter og oppsøker apotek og og frikort. Apotek overnattingssted og oppfølging, og status frikort oppgir sitt 11-siffrede utleverer medisiner og evt. andre søker/fårfastlege utsteder evt. elektronisk fødselsnummer evt. innkrever overført e-resept egenandel. tilgodehavende fra det offentlige. 15
 16. 16. Teorivalg - lærdomOpprette en informasjonsportalLaudon og Laudon (2010):• Internett kan gjøre det enklere for publikum å finne relevant informasjon• Informasjonsinnholdet på internett kan endres raskt• Brukerne kan finne oppdatert informasjon umiddelbart når de måtte ønske det• Kan redusere kostnader knyttet til informasjonsformidlingAndersen (1997):• Informasjon på internett må være nyttig og interessant for publikum 16
 17. 17. BPR - Legge til rette for elektronisk samhandling Business Process Reegineering (BPR) – El Sawy (2001) 5-trinns-modell for radikal forandring - Pearlson og Saunders 1) Utvikle visjon for ideen – hva ønsker vi å oppnå? 2) Kartlegge dagens situasjon og dagens prosesser. Er organisasjonen klar for radikale forandringer? 3) Utvikle en gjennomføringsplan 4) Implementere gjennomføringsplanen 5) Evaluere Leavitts diamant 17
 18. 18. Intervjuundersøkelse Vi ønsket å få svar på bl.a. følgende: • Er vår innovasjonside ønsket og gjennomførbar? • Positive og negative virkninger Kvalitativ metode • Forstå samhandlingsprosesser • Erfaringer med prosesser • Organisasjonsmessige effekter • Holdninger • Fortolkning av et fenomen/situasjonProsjekt 2010 Alfhild Stokke Helse Sør Øst RHFStrategisk forretningsutvikling og innovasjon
 19. 19. Metode Kvalitativ metode (Kvale og Brinkmann) 2009 1. Tematisering • Ideen ønsket gjennomførbar? 2. Planlegging • Interessentanalyse, intervjuguide, sendte ut info på forhånd 3. Intervjuing • Ansikt til ansikt, 7 intervjuer, åpne spørsmål, lyttende, Oslo, Skien, Tønsberg 4. Transkribering • Notater fra intervjuene 5. Analysering • Teoretisk lesning, sammenstilling og kategorisering 6. Verifisering • 5 kvinner, 3 menn, representativt utvalg 7. Rapportering • AnonymiseringProsjekt 2010 Alfhild Stokke Helse Sør Øst RHFStrategisk forretningsutvikling og innovasjon
 20. 20. Analyse 7 informanter fordelt på følgende grupper • Helsedirektoratet/E-resept • Helfo Helseøkonomiforvaltningen (etat under Helsedirektoratet) • Helseforetak/pasientreiser • Helseforetak/Fritt sykehusvalg • Fastleger • Altinn/Brønnøysundregistrene • Pasienter/frivillig pasientorganisajonProsjekt 2010 Alfhild Stokke Helse Sør Øst RHFStrategisk forretningsutvikling og innovasjon
 21. 21. Hovedfunn • Ideens og dens gjennomføringspotensialet, virkning og mulige resultater • Informantene er positive til ideen • Gjennomførbar ide – men kompleks • Større endringer av interne prosesser (reduksjon av stillinger og manuelle arbeidsprosesser) • Eierskap; informasjonseier, systemeier • Gevinstrealisering – skjevt fordelt – motivasjon og prioritering • Kvalitetssikring av prosesser for dagens funksjonalitet per løsning • Dagens prosesser virker ikke tilfredsstillende • Risikohåndtering • Sikkerhet • KompleksitetProsjekt 2010 Alfhild Stokke Helse Sør Øst RHFStrategisk forretningsutvikling og innovasjon
 22. 22. Norges to forvaltningsnivåer Fra lederskap til eierskap Hvordan løser vi alle problemer knyttet til dette?Prosjekt 2010 Alfhild Stokke Helse Sør Øst RHF 22Strategisk forretningsutvikling og innovasjon
 23. 23. Målbilde - arkitektur
 24. 24. Ideens gevinstpotensiale mot interessenter a) Informasjonsportaln Enklere og raskere for pasienten og pårørende Interessenter å finne relevant informasjon på ett sted n Pasienter/brukeren Reduserte kostnader for helsevesenet n Helse- og omsorgsdepartementet n Færre henvendelser fra pasient til n Behandlere/helsearbeidere/ fastlege helsevesenet n Helseforetak/Pasientreiser ANS n Redusere trykking av ulike informasjonsbrosjyrer n Helsedirektoratet n NAV b) Elektronisk samhandling n Minside/DIFI n Altinn/Brønnøysundregistrenen Døgnåpen tjenesten Bedre utnyttelse av tid og ressursern Pasienter får raskere svarn Standardiserte løsningern Forenkler forskningn Enklere å samkjøre rutiner og retningslinjern Lavere porto- og telefonkostnadern Miljøvennlign Alt på ett sted
 25. 25. National Health Service UKSundhetsvæsen iDanmark
 26. 26. Anbefaling om realisering? Mange sjeler om samme tanke! Teknologirådet. Utredning: Pasient 2.0: Helse på nett • Helsevesenet bør få én felles inngangsportal på nett • "e-Helse: Pasienten på nett" ble overrekket til Stortingets Helse- og omsorgskomite tirsdag 20.04.10 • Pasientdialog på agenda både fra Departement, Direktorat og ved alle fire regionale helseforetak med underliggende foretaksgrupperProsjekt 2010 Alfhild Stokke Helse Sør Øst RHFStrategisk forretningsutvikling og innovasjon
 27. 27. Anbefaling om realisering? Noen tall fra Teknologirådets spørreundersøkelse om helsetjenester på internett (2010): • Timebestilling – 85 prosent • Fornyelse av resept om sykemelding – 73 prosent • Få svar på prøver (blodprøver og andre laboratorieprøver) - 65 prosent • Søke om/få henvisninger (til spesialist, sykehus m.m.) – 50 prosent • Stille spørsmål om sykdom og helse – 43 prosentProsjekt 2010 Alfhild Stokke Helse Sør Øst RHFStrategisk forretningsutvikling og innovasjon
 28. 28. Forum Endre / avbestille Bestilling- time hjelpemidlerSikker meldingstjeneste Stedfortrederløsning MineMedisiner Blodspor MittHelseregnskap Epikrise SmartDiet RareICT MinDagbok (Lab-resultater) pasientnet tverk
 29. 29. Samhandling og sikkerhet
 30. 30. Brukere 2010• Oslo universitetssykehus • Kreft, Audiologisk, Infertilitet, Senter for sjeldne diagnoser, Barnepoliklinikken, Føderiket, Radiologisk, Blodseksjonen, Lipidklinikken, Avansert hjemmesykehus, Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse, Behandlingshjelpemiddelsentralen • Sykehuset på Ski (Kirurgisk poliklinikk, Dagkirurgi, Radiologisk)• Sykehuset Telemark • Smerte, Nyre og Hormon, Barneklinikken• Medicus, Trondheim (Høst 2010)• Diakonhjemmet (Høst 2010) • 2 piloter• Sykehuset Østfold (Høst 2010)Spørsmål: Sissel Jor OUS
 31. 31. Anbefaling om realisering? Sikre solid eierskap • Hvem skal eie initiativet • Hvem skal være prosjekteier • Hvem driver prosjektet • Helsedirektoratet er ansvarlig for et prosjekt hvor eierskapet er forankret i Helse og omsorgsdepartementet (HOD) • Drift – NHN • Samarbeidsprosjekt – hvor alle interessenter deltar i prosjektet Etablering av overordnet mandat med beskrivelse av: • Gevinst/effekt og resultatmål • Organisering • Overordnet milepælsplan • FinansieringProsjekt 2010 Alfhild Stokke Helse Sør Øst RHFStrategisk forretningsutvikling og innovasjon
 32. 32. Alfhild.stokke@helse-sorost.no
 33. 33. Helseportal……hva skjer nå??
 34. 34. At det er vanskeligbetyr ikke at det er umulig

×