Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vanhuspalvelulain muutokset, ensimmäinen vaihe

1,182 views

Published on

Esityksessä kerrotaan vanhuspalvelulaihin suunnitelluista muutoksista eli henkilöstömitoituksesta ja yhtenäisestä mittarista.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vanhuspalvelulain muutokset, ensimmäinen vaihe

 1. 1. Vanhuspalvelulain muutokset Ensimmäinen vaihe 3.10.2019
 2. 2. Tässä esityksessä • Vanhuspalvelulain uudistus • Henkilöstömitoitus • Seuranta- ja arviointimittari • Lain voimaantulo
 3. 3. 1. VAIHE • Henkilöstömitoitus • Toimintakyvyn/hoitoisuuden arvioinnin ja seurannan kansallinen mittaristo Uudistus tehdään kahdessa vaiheessa 2.VAIHE • Muut tarvittavat muutokset lakiin • Kotihoidon henkilöstön mitoittaminen • Päällekkäisyydet sosiaalihuoltolain kanssa • Mitoituksen toteutumisen seuranta
 4. 4. Iäkkäiden palvelujen uudistamisen työryhmä • Toimikausi päättyy 31.12.2019 • Työryhmä valmistelee ehdotukset: • lainsäädäntöön tarvittavista muutoksista vaikutusarviointeineen • suosituksen tasoisista laatutekijöistä vuosille 2020–2023  iäkkäiden laatusuositus • väestön ikääntymiseen liittyvistä toimenpiteistä pitkällä aikavälillä sosiaali- ja terveyspalveluja laajemmin  ikäohjelma • Työryhmän tehtävät • Ennaltaehkäisevä toiminta ja palvelut toimintakyvyn ylläpitämiseksi • Henkilöstön määrä, osaaminen ja kohdentaminen sekä osaajien tarve • Hoidon laadun varmistamiseen liittyvät tekijät • Palvelutarpeen arviointi (palvelu- ja hoidon tarpeen arvioinnin ja seurannan mittarit) • Vanhuspalvelulain ja sosiaalihuoltolain yhteensovittaminen • Asumiseen ja elinympäristöihin liittyvät ratkaisut
 5. 5. Mitoitusjaosto • Asetettiin henkilöstömitoitusta koskevan hallituksen esityksen valmisteluun • Jaoston toimikausi on 1.9.–15.10.19 • Jaostossa ovat edustettuna: • STM, virkamiesvalmistelu • SuPer ry • Tehy ry • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry • KT Kuntatyönantajat • Hyvinvointiala HALI ry • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 6. 6. Henkilöstömitoitus sekä toimintakyvyn ja palvelutarpeen seuranta- ja arviointimittaristo
 7. 7. Kansallinen toimintakyvyn arvioinnin mittaristo • Palvelujen mitoittamisen lähtökohtana on iäkkään henkilön yksilöllinen palvelutarve • Palvelutarpeiden selvittämiselle ei ole kansallisesti vakiintunutta rakennetta ja muotoa • Palvelutarpeiden vertailukelpoinen arviointi edellyttää yhtenäisen kansallisen mittariston käyttöä • Yhtenäinen palvelutarpeen arviointi turvaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta • Yhtenäistä mittaristoa voidaan käyttää pohjana sen arvioinnissa, milloin tarvitaan 0,7 ylittävää mitoitusta • Mittaristo tuottaa luotettavaa tietoa myös palvelujen valvontaan • Mittaristoa voidaan täydentää muilla tarvittavilla arviointivälineillä
 8. 8. Vanhuspalvelulain 15 § 3 momentti: Palveluntarpeiden selvittämisen yhteydessä on arvioitava iäkkään henkilön toimintakyky monipuolisesti ja luotettavia arviointimenetelmiä käyttäen. Toimintakykyä arvioitaessa on selvitettävä, miltä osin iäkäs henkilö pystyy suoriutumaan tavanomaisista elämän toiminnoista asuin- ja toimintaympäristössään, ja missä asioissa hän tarvitsee tukea ja apua. Arvioinnissa on otettava huomioon iäkkään henkilön fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä hänen ympäristönsä esteettömyyteen, asumisensa turvallisuuteen ja lähipalvelujensa saatavuuteen liittyvät tekijät. Palvelutarpeiden selvittäminen Uusi 4 momentti: Iäkkään henkilön palvelutarpeiden, toimintakyvyn ja hoitoisuuden selvittämisessä ja arvioinnissa on käytettävä kansallisena arviointi- ja seurantamittaristona InterRAI – arviointijärjestelmää, joka tuottaa yhdenmukaista ja vertailukelpoista tietoa palvelujen laadun arviointia ja suunnittelua sekä kansallista vertailua varten.
 9. 9. Henkilöstö 20 § • Toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat palvelut. • Toteutuneen henkilöstömitoituksen pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksikössä on oltava vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. • Henkilöstömitoitukseen lasketaan mukaan välittömään asiakastyöhön osallistuva henkilöstö, jolla turvataan iäkkään henkilön palvelut sosiaalihuoltolain 21 §:n 4 ja 5 momentin sekä 22 §:n 2 momentin mukaisesti. Mitoitus lasketaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittämän laskukaavan mukaisesti. • Poiketen siitä, mitä 2 momentissa säädetään, toteutunut henkilöstömitoitus 2 momentissa tarkoitetuissa toimintayksiköissä voi alittaa 0,7 mitoituksen asiakasta kohti edellyttäen, että toimintayksikössä annettava hoito ja huolenpito vastaa yksikössä olevien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelutarvetta sekä turvaa heille laadukkaat palvelut 1 momentin mukaisesti. Mitoituksen on kuitenkin oltava vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. • Jos toimintayksikön tiloissa hoidettavana olevan iäkkään henkilön toimintakyky on alentunut siten, että hän tarvitsee huolenpitoa vuorokaudenajasta riippumatta, toimintayksikössä on oltava riittävästi henkilökuntaa kaikkina vuorokauden aikoina.
 10. 10. • sairaan- ja terveydenhoitajat • geronomit • fysio- ja toimintaterapeutit • kuntoutuksen ohjaajat • lähi- ja perushoitajat • sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat • sosionomi AMK:t Mitoitukseen lasketaan välittömään asiakastyöhön osallistuvat työntekijät • kotiavustajat ja kodinhoitajat • hoiva-avustajat • hoitoapulaiset • viriketoiminnan ohjaajat • ja muut vastaavat asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitoon osallistuvat työntekijät sekä toimintayksiköiden vastuuhenkilöt kuten osastonhoitajat.
 11. 11. Mitoitukseen laskettava henkilöstö Mitoitusta arvioitaisiin seuraavin rajauksin: • toimintayksiköiden vastuuhenkilöt siltä osin, kun he osallistuvat välittömään asiakastyöhön • fysio- ja toimintaterapeutit sillä osuudella, kun he osallistuvat välittömään asiakastyöhön toimintayksikössä; eivät voi olla yksin työvuorossa • hoiva-avustajakoulutuksen saaneet eivät voi olla yksin työvuorossa • hoitoapulaiset siltä osin, kun he osallistuvat välittömään asiakastyöhön; eivät voi olla yksin työvuorossa • viriketoiminnan ohjaajat ja muut vastaavat asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitoon osallistuvat ammattilaiset siltä osin, kun he osallistuvat välittömään asiakastyöhön toimintayksikössä; eivät voi olla yksin työvuorossa • opiskelijat voidaan laskea mukaan mitoitukseen, kun he ovat työsopimussuhteessa toimintayksikköön ja kun heillä on opintojen kautta hankittu riittävä osaaminen
 12. 12. Välittömän ja välillisen työn määrittely • Mitoituksen valmistelun pohjana on laatusuosituksen mukainen välittömään asiakastyöhön osallistuminen • Välillisiä tehtäviä (siivouspalvelu, ruuan valmistus, pyykkihuolto, kiinteistönhuolto, joihin asiakas ei osallistu) varten tulee pääsääntöisesti varata riittävä erillinen resurssi omana henkilökuntana tai ostopalveluna • Jos välillisiä tehtäviä sisällytetään säännönmukaisesti asiakastyötä tekevien työntekijöiden työhön, tulisi sen osuus määritellä tehtävänkuvassa ja siltä osin työaikaa ei laskettaisi henkilöstömitoitukseen
 13. 13. Välitön asiakastyö Mitoitusta laskettaessa välitön asiakastyö koostuisi asiakkaan perustarpeisiin vastaavasta jokapäiväisen elämän tuesta: • päivittäisissä toiminnoissa avustaminen (ruokailu, peseytyminen, pukeutuminen, liikkuminen, wc-käynnit) • hoitoon, huolenpitoon ja kuntoutukseen liittyvät tehtävät • toimintakykyä ja kuntoutumista edistävät ja ylläpitävät tehtävät • päivittäinen kirjaaminen, palvelutarpeen arviointi sekä hoito- ja palvelusuunnitelman päivittäminen Asiakkaan hyvinvointia tulisi tukea laajasti. Tämä tarkoittaa asiakkaan asuinympäristön viihtyvyydestä huolehtimista, liikkumisen, ulkoilun ja sosiaalisten suhteiden tukemista sekä sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämistä yhteistyössä omaisten ja läheisten sekä edunvalvojan kanssa.
 14. 14. Välillinen tukipalvelu Mitoitusta laskettaessa välillistä työtä olisi: • yksikön asiakkaiden huoneiden ja yhteisten tilojen siivous, ruoan valmistus ja sen laajamittainen lämmitys sekä pyykki- ja kiinteistöhuolto • esim. iltavuorossa koko yksikön asukkaiden ruokien lämmitys. Silloin siitä vastaisi pääsääntöisesti tukipalveluhenkilöstö tai jos se säännönmukaisesti kuuluisi hoitohenkilökunnan työhön, se määriteltäisiin tehtävänkuvassa eikä sitä laskettaisi mitoitukseen  yksittäisten asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamiseksi lämmitettävät yksittäiset ateriat voitaisiin tehdä osana välitöntä työtä
 15. 15. Voimaantulo • Mitoitus 0,7 tulisi voimaan heti • Voidaan alittaa edellyttäen että toimintayksikössä annettava hoito ja huolenpito toteuttaa 1 momentin edellytykset • Mitoitus olisi vähintään 0,5 • Siirtymäaika päättyisi 1.4.2023, jolloin 0,7 mitoituksen pitäisi täyttyä kaikissa yksiköissä
 16. 16. stm.fi › @STM_Uutiset ›

×