Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Toisiolaki yleisesitys 2019

7,262 views

Published on

Esityksen sisältö:
Mitä tarkoittaa sote-tietojen toisiokäyttö?
Mitkä ovat toisiolain tavoitteet?
Mitä hyötyä on tietojen toisiokäytön mahdollisuudesta?

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Toisiolaki yleisesitys 2019

 1. 1. SOSIAALI- JA TERVEYSTIETOJEN TOISSIJAINEN KÄYTTÖ Esityksen sisältö: • Mitä tarkoittaa sote-tietojen toisiokäyttö? • Mitkä ovat toisiolain tavoitteet? • Mitä hyötyä on tietojen toisiokäytön mahdollisuudesta? Toisiolaki mahdollistaa sosiaali- ja terveystietojen tehokkaan ja tietoturvallisen käytön (ns.toisiokäyttö)
 2. 2. HENKILÖTIETOJEN ENSISIJAINEN JA TOISSIJAINEN KÄYTTÖ 2
 3. 3. LAKI SOSIAALI- JA TERVEYSTIETOJEN TOISSIJAISESTA KÄYTÖSTÄ (552/2019) Toisiolain tavoitteena on • mahdollistaa sosiaali- ja terveysalan toiminnassa tallennettujen henkilötietojen tehokas ja tietoturvallinen käsittely. Lain myötä • tietolupakäsittely nopeutuu • tietojen yhdistely eri rekistereistä sujuvoituu • arvokkaiden sote-tietoaineistojen käyttö tutkimus- ja kehittämistoiminnassa helpottuu ja tehostuu • palvelunantajien tietojohtaminen mahdollistuu • tietosuoja paranee 3
 4. 4. 4 SOTE-TIETOJEN TOISSIJAISEN KÄYTÖN HYÖTYJÄT Kansalai- set ja sote- asiakkaat ICT- yritykset Lääke- yritykset Sote- johto Startupit Sote- ammatti- laiset Kehittämis organi- saatiot Palvelun- antajat Kansan- talous Tutkimus- laitokset ja yliopistot MAHDOLLISTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ
 5. 5. HYÖDYT KANSALAISILLE • Laajempi tietopohja ja enemmän tutkimustietoa -> • parempia palveluita, tehokkaampia lääkkeitä ja terveyttä edistävää teknologiaa • yksilöllisempää ja vaikuttavampaa hoitoa • toimivammat sote-palveluprosessit ja - järjestelmät 5
 6. 6. 14.5.2019 Etunimi Sukunimi6  tutkimukseen tarvittavien tietojen lupamenettely sujuvoituu  tietolupien sekä aineistojen saanti nopeutuu  tutkijat saavat käyttöönsä valmiiksi yhdisteltyjä tietoja  useita rekistereitä koskevista tietoluvista päättää yksi viranomainen  tietolupaviranomainen tarjoaa tietoturvallisen käyttöympäristön HYÖDYT TUTKIJOILLE
 7. 7. HYÖDYT YRITYKSILLE • mahdollisuus saada valmiiksi yhdisteltyä tilastotietoa kattavammin ja nopeammin • paremmat innovaatiomahdollisuudet • uusia sovellusalueita • paremmat tuotekehitysmahdollisuudet • paremmat palveluiden ja liiketoimintaympäristön kehitysedellytykset • Lisää työpaikkoja ja tuloja kansantalouteen 7
 8. 8. 8 HYÖDYT PALVELUNANTAJILLE Palvelunantajat voivat käyttää rekisteritietojaan reaaliaikaisesti tietojohtamisessa Uusia palveluinnovaatioita syntyy helpommin Sote-tietojen yhdistely sujuvoituu Palvelujen toimivuuden ja vaikuttavuuden seuranta, kehittäminen ja vertailu helpompaa Palvelujärjestelmää voidaan kehittää asiakaslähtöisempään suuntaan Parempia ja tehokkaampia palveluja sekä asiakkaan kannalta toimivia sote- palvelukokonaisuuksia (esim. paljon palveluja käyttäville)
 9. 9. 9 MITEN TIETOLUVAT JA AINEISTO SAADAAN? Lupa- tai tietopyyntö sähköisen järjestelmän kautta Tietolupaviranomainen • myöntää tietoluvan tai hyväksyy tietopyynnön, kertoo päätöksestä tiedon tarvitsijalle • kerää tiedot, yhdistelee ja käsittelee ne ja luovuttaa käsiteltäväksi tietoturvalliseen käyttöympäristöön • neuvoo ja opastaa Rekisterinpitäjät • neuvontapalvelu, tietoaineistokuvaukset ja tietojen luovutus lupahakemuksen tai tietopyynnön käsittelyä varten, luovuttaa lupaviranomaisen luvittamat tiedot • käsittelee omia rekisteritietojaan koskevat tietolupapyynnöt ja luovuttaa tiedot, JOS tietolupa ei koske muiden rekisterinpitäjien tietoja Tiedon tarvitsija
 10. 10. 10 REKISTERITIEDOT, JOITA LAKI KOSKEE • Kanta-palveluihin tallennetut tiedot • sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteritiedot (julkisen ja yksityisen sektorin) • Sosiaalietuuksien ja eläkkeiden tiedot Kelalta ja ETK:lta • Kansalliset rekisterit ja kyselytutkimusaineistot • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) • Kansaneläkelaitos (Kela) • Eläketurvakeskus (ETK) • Tilastokeskuksen kuolinsyyrekisterin tiedot • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean ja Työterveyslaitoksen sekä aluehallintovirastojen sote-tietoaineistot • Väestörekisterikeskuksen henkilöiden ja rakennusten perustiedot lain mukaisiin tarkoituksiin
 11. 11. 11 MALMIKASASTA KANSALLISEKSI AARTEEKSI Aineiston käyttö Aineiston käsittely Aineisto Kehittäminen ja innovaatio Opetus Tieto- johtaminen Ohjaus ja valvonta Suunnittelu- selvitys Tilastot TIETOLUPAVIRANOMAINEN JA PALVELUOPERAATTORI Tietopyynnöt: tietoluvat, eettinen ennakkoarviointi, tietosuoja Tietojen saanti: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTELMÄT Biopankit ja Genomikeskus Kanta ja Omakanta Kansalliset sote-rekisterit Sote-tilasto- aineistot Sosioekono- miset tiedot Tutkimus Tietoaineistojen koonti, yhdistely, luovutus, suojaus
 12. 12. 12 UUDEN LAIN VAIKUTUKSET Uusi keskitetty lupaviranomainen ja tietoturvallinen ympäristö Tietojen yhdistely ja valmiit aineistot Mahdollisuudet tutkimukseen ja tuotekehitykseen paranevat Tietojen saanti nopeampaa, laajemmat käyttötarkoitukset Tutkimus vauhdittuu, hoidot kehittyvät Uutta liiketoimintaa, tuotteita ja palveluja
 13. 13. Lisätietoja: Jukka Lähesmaa Sähköposti: etunimi.sukunimi@stm.fi https://stm.fi/sote-tiedon-hyodyntaminen Sosiaali ja terveysministeriö Internet: stm.fi Twitter: @STM_Uutiset Toisiolaki sujuvoittaa sosiaali- ja terveystietojen käyttöä ja parantaa tietoturvaa

×