SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Download to read offline
24.5.2016 1
Kansallinen ohjaus: tiukat rajat vai tekemisen
vapautta?
24.5.2016
Maritta Korhonen
kehittämispäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö
24.5.2016 2
Sote-järjestämisuudistuksessa valmisteltava
lainsäädäntö
• Kesäkuuhun 2016 mennessä valmisteltavat lakiluonnokset:
– sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki
– järjestämislain ja maakuntalain voimaanpanolaki (mm. omaisuusjärjestelyt)
– maakuntalaki (perussäädös itsehallintoalueista)
– maakuntien valtionosuuslaki (valtionrahoitus maakunnille)
– uusi kunnan peruspalveluiden valtionosuuslaki
– tuloverolain ja muun verolainsäädännön muutokset
– valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain, vaalilain ja
vaalirahoituslain sekä hallintolain, julkisuuslain, kielilain, arkistolain,
tietohallintolain yms. hallinto-oikeudellisen ja informaatio-oikeudellisen
yleislainsäädännön muutokset
– viranhaltijoita sekä virka- ja työehtosopimusjärjestelmää sekä
eläkejärjestelmää henkilöstösiirtojen johdosta koskevat muutokset
• Luettelo voi vielä osin elää. Linjattu käytettäväksi maakunta -termiä
24.5.2016 3
3
Lähde: Tomi Voutilainen / UEF
24.5.2016 4
25%
0,9 %
1,2 %
0,2 %
0,2 %
25%
44%
4%
Itsehallintoalueet Kuntasektori Valtionhallinto Kela
AVI:t
Ely-keskukset
Pelastus
Sote
Julkishallinnon ICT-menot maakunnille siirtyvien tehtävien
mukaisesti ryhmiteltynä
27%
(n.440M€/v)
Yht 1,6Mrd € (2014)
Kehittäminen/
investoinnit
<20%
HUOM! TÄMÄ SISÄLTÄÄ
PÄÄASIASSA VANHOJEN
JÄRJESTELMIEN YLLÄPIDON
EI SOTE-UUDISTUSTA
EI LAAJAA KEHITTÄMISTÄ
24.5.2016 5
Digitalisaatioon panostus
24.5.2016 6
Tavoiteasetanta 1
• Sote-uudistuksen tavoitteena on toiminnan muutos, jonka avulla parannetaan
palvelujen saatavuutta ja yhdenvertaisuutta.
• Digitalisaatio on muutoksen väline.
• Palveluita voidaan tuottaa täysin uusilla tavoilla ja tehostaa prosesseja.
• Kansalaisten mahdollisuuksia itse ylläpitää hyvinvointiaan, toimintakykyään ja
terveyttään tulee tukea sähköisillä palveluilla.
• Palvelujärjestelmän toimivuus edellyttää ICT-ratkaisuja, joilla asiakkaiden tietoja
voidaan käyttää organisaatio-ja aluerajoista riippumattomasti.
• Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa ja ICT-ratkaisuja suunnitellaan ja
ohjataan kokonaisuutena.
• Kansallista ohjausta ja maakuntien välistä yhteistyötä tiedonhallinnassa tulee
vahvistaa.
24.5.2016 7
Tavoiteasetanta 2
Minimitavoite:
• Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen (maakunnan toiminnassa tarvittavien ICT-palvelujen järjestäminen)
• Maakuntien tietohallinnon organisoituminen niin, että se voi ottaa vastuun ICT-palvelujen järjestämisestä uudistuksen aikataulussa
Muut tavoitteet:
• Säästöt (päällekkäisyyksien poistaminen, uusien palvelujen käyttöönotto)
• Laatu (uusien palvelujen käyttöönotto ja kehittäminen)
• Tuottavuus (uusien palvelujen käyttöönotto ja kehittäminen, ”palveluiden täydellinen integraatio”)
Toiminnassa tarvittavat ICT-palvelut
Uusien palvelujen käyttöönotto
Uusien palvelujen kehittäminen
Säästöt
Laatu
Vaikuttavuus
Toiminnan jatkuvuuden
turvaaminen
Minimitavoite
Tuottavuus
Muutoksen
johtaminen
Tietohallinnon
ohjaus
Yhteistyö
24.5.2016 8
Tietohallinnon valtakunnallinen ohjaus
• Maakuntien tietohallinnon ja ICT-toiminnan ohjauksen tulee
perustua vahvaan valtion ohjaukseen. Edellytyksenä
– resurssien varmistaminen
– ohjausrakenteen selkeyttäminen
– tehtäviä kootaan muodostettavaan valtakunnalliseen tietohallinnon
ohjausyksikköön/toimintoon
• Ohjauksen lähtökohtana on ohjaavien ministeriöiden ja
itsehallintoalueiden välinen neuvottelumenettely, jonka pohjalta
vahvistetaan
– kansallisesti merkittävimmät strategiset tavoitteet ja toimenpiteet
– työnjako ja koordinaatio, joilla edistetään digitalisaation keinoin palveluiden
asiakaslähtöistä uudistamista
24.5.2016 9
Ketä ohjataan?
1. Maakuntia järjestäjinä
2. Valinnanvapauden piiriin kuulumattomien sote-
palveluiden tuottajia
3. Valinnanvapauden piiriin kuuluvia sote-palveluiden
tuottajia
4. Kansallisen infrastruktuurin ja palveluiden
toteuttajia
5. Tietojärjestelmävalmistajia
6. ICT-palveluiden tuottajia
9
24.5.2016 10
Valtion ohjauksen välineet (Tuomas Pöysti)
• Laki
säädösohjaus ja sääntelyarkkitehtuuri
puitteet ja edellytykset asiakasohjaukselle
• Tieto
tiedolla johtaminen ja ohjaaminen
perusta asiakasohjaukselle
• Raha
=> rahoitusohjaus
• Digi
=> avoin data, pelillinen osallistaminen, älykkäät järjestelmät
palveluohjaukseen
24.5.2016 11
Tietohallinnon ohjausmekanismeja
KAUPALLISET
TOIMITTAJAT
18 MAAKUNTAA
VALTIO
Lainsäädäntö, rahoitus, ohjaus, kansallinen infrastruktuuri
ICT-PALVELUKESKUS
Toimialariippumattomat
Lait,asetukset,kokonais-
arkkitehtuuri,rahoitusohjaus(ml.
investoinnit), informaatio
(suositukset, ohjeet)
Toimialakohtaiset(sote)
Järjestämispäätös
Olennaiset vaatimukset
Määräykset (esim. tietorakenteet)
Tieto-
järjestelmien olennaiset
vaatimukset
(SOTE)
Omistajaohjaus
Sopimusohjaus
Markkinaohjaus
SOTE-
TUOT-
TAJAT
T&K
rahoitus
VM STM Muut
”Ohjausyksikkö”
Valinnan-
vapaus
24.5.2016 12
Tietohallinnon ja ICT-palveluiden ohjaus
• Ohjausselvitys:
– Tommi Oikarinen (UEF) ja Antti Larsio (Sitra)
• ICT-palvelukeskusselvitys
– Pekka Kantola (Kuntaliitto/Akusti) ja Tuija Kuusisto (VM)
• Aktiivinen keskustelu ryhmässä: Vahva valtion ohjaus
/ ohjauksen välineet / neuvottelumenettely /
investointien kohdentaminen ja rahoitus / kytkentä
muuhun ohjaukseen
12
24.5.2016 13
Tietohallinnon ohjaus - keskustelua
säädösvalmistelun aikana
• Suunnittelun ja ohjauksen eri vaiheiden yhteensovittaminen
selvemmäksi
• Maakuntien yhteistyöaluerajat ylittävä valtakunnallinen työnjako
yhteistyösopimukseen
• ICT-investointien ohjaus
• Digitalisaation eteneminen, ICT-palveluiden käyttö ja vaikutukset osaksi
neuvottelumenettelyä
• Tietohallinnon ohjausyksikkö ja sen sijoittuminen
– Strateginen ja operatiivinen ohjaus
• Rekisterinpitäjyys ja siihen liittyvät vastuut - suhde asiakastietolakiin
• Tietohallintolain muutokset ja kokonaisarkkitehtuurin toimeenpano
13
24.5.2016 14
Valinnanvapauden ja sote-uudistuksen haasteet
tietohallinnon ohjauksessa ja tietojärjestelmätoteutuksissa
• Ketä ohjataan ja millä mekanismeilla?
• Yhtenäistäminen - tietosisällöt ja toiminta
• Valinnanvapauden todellinen toteutuminen - tieto palveluista ja
niiden laadusta
• Vertailtavuus - yhtenäinen tapa kuvata palvelut, kustannukset ja
hinnat
• Rekisterinpidon vastuut, velvoitteet ja oikeudet
– Järjestäjä - tuottaja
• Määrittelyt, indikaattorit, päätökset
• Tietotekninen toteutus
• Siirtymäajan toiminta
14
24.5.2016 15
Valtakunnallinen ICT-palvelukeskus
• ICT-palvelukeskuksen organisointimuoto maakuntien
omistama osakeyhtiö
– Perustamisen tuki
– Palvelut
– Ohjaus - palveluiden tuottaminen
• Palvelukeskuksen jatkovalmistelua varten on asetettu
selvitystyö, jossa tuotetaan
– tarkennetut ehdotukset palvelukeskuksen organisointimalliksi
– liiketoimintasuunnitelmaksi sekä
– käydään neuvottelut sen vastuulle siirtyvistä tehtävistä ja
palveluista
Säästöt
Laatu
Vaikuttavuus
Toiminnan
jatkuvuuden
turvaaminen
Tuottavuus
Uusien palvelujen kehittäminen
Toiminnassa tarvittavat ICT palvelut
- Jatkuvuuden turvaaminen
- ICT –palvelujen järjestäminen
Uusien palvelujen käyttöönotto
Asiakaslähtöiset
toimintamallit
Tiedon
integraatio
Ohjaus
Omaisuus ja
rahoitus
Hlöstö
220.000
Tietojärjestelmät
130x300 = 39 000?
Työasemat
400 000?
Kehittämisprojektit
Tietovarannot
Konesalit
1000?
Uusien palvelujen käyttöönotot / Projektisalkku
- PSOP, KANTA/-SA, KAPA, ODA, APOTTI, UNA…
- asiakas- ja potilastietojärjestelmien konsolidointi- ja uudistaminen
2016 2017 2018 2019 2021 2023 2026
Uusien palvelujen kehittäminen/ Kehityssalkku
- Digitalisoinnin ja tiedon hyödyntäminen
- UNA
Maakunta ja sote-uudistus: ICT-tavoitteita ja muutostoimenpiteitä
VäliaikaishallintoValmistelu / projektivaihe
Tietohallinnon kyvykkyyksien luominen
- Digitalisointi
- Kokonaissuunnittelu (KA)
- Jatkuvuuden ja muutoksen hallinta
- Tietohallintomalli ja yhteistyöverkostot
Maakuntahallinto, siirtymäaika Maakuntahallinto, toiminnallisen uudistuksen hyödyntäminen
Strateginen tietohallinto
- KA-suunnittelun ja IT-johta-
misen käynnistys
- siirron suunn./toteuttaminen
- jatkuvuuden ja riskien hallinta
Tavoitetila 2022-26?
-ICT muutosohjelma maakunnille
Konsolidoinnin ja uudistamisen toteutus
Kansallinen / yhteistoiminta-alueiden kehityssalkut
…
ICT-Palvelusalkku: Käynnistysvaihe
- hallinnon ja kommunikaation palvelut
- toiminnan/tietojohtamisen palvelut
- muutosjohtamisen palvelut (PMO)
- tietohallinnon ja IT-hallinnan palvelut
ICT-Palvelusalkku: Siirtymäkausi
- asiakas- ja potilastietojärjestelmät
- omahoito ja sähköiset palvelut
- toimialajärjestelmät
- intergaatiopalvelut
- kapasiteetti ja tietoliikenne
ICT strategiset
tavoitteet
Uudet digitaaliset toimintatavat
laajasti käytössä
max uudistushyödyn tuoneet digi-
inv. tehty hallituilla riskeillä
ICT-hallinnan kypsyysarvio
Hyötytavoitteet / BSC
Hyvinvointi ja terveyserot
kaventuneet
- 3 Mrd / <+0,9%/v
Palvelujen tasavertainen saatavuus
turvattu
Talous & Prosessit & Hlöstö
ICT kehittämisen BSC
Kehittämissalkun tavoitteet:
ICT-projektisalkun tavoitteet:
…
ICT palvelujen BSC
Käyttäjätyytyväisyys
käyttäjät
johto ja kehittäjät
Talous:
- taloudellisuus
- IT tehokkuus
Toimittajasuhteet
Jatkuvuus ja tietoturvariskien
arviointi
…
24.5.2016 17
Tietohallinnon ohjausvalmistelun tilanne
• Reformiministeriryhmän linjaukset 01/2016:
– Lähtökohtana vahva ICT-toiminnan valtionohjaus
– Ohjaus perustuisi neuvottelumenettelyyn (vrt. nykyinen kuntalaki)
– Tavoitteena myös ohjausrakenteiden selkeyttäminen
• Selvitys Maakunta- ja sote-uudistuksen tietohallinnon ohjauksesta
valmistui 03/2016
– Selvityshenkilöt: Tommi Oikarinen ja Antti Larsio
– Ehdotukset ohjausmallista ja -prosessista sekä ohjauksen organisoinnista
– Sääntelyehdotukset: maakuntalaki, sote-järjestämislaki ja tietohallintolaki
• Ohjausmalliin liittyvä jatkovalmistelu
– Ohjausmalliin ja sääntelyyn liittyvä valmistelu käynnissä (SoteDigi-ryhmä)
– Muutostukeen ja kehittämisrahoitukseen liittyvä linjausvalmistelu käynnissä
– Maakuntauudistuksen (kokonaisuus ja ”muu kuin sote”) organisoituminen alkanut
– Hallituksen 5.4. linjausten vaikutuksia ohjausmalliin tarkennetaan
24.5.2016 18
Vaikuttava ja kustannustehokas
toiminta ja hallinto
Asiakaskeskeinen ja digitaalinen palvelu
Toimintojen uudistaminen ja entisistä
toimintatavoista luopuminen
Ohjauksen rakenteet - uudet
yhteistyöhön perustuvat toimintatavat
Sote- ja maakuntauudistus
24.5.2016 19
KYSYMYKSIÄ?
http://alueuudistus.fi/soteuudistus/digitalisaatio
https://www.julkari.fi/handle/10024/125500
www.kanta.fi

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnos 29.6.2016
Sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnos 29.6.2016Sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnos 29.6.2016
Sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnos 29.6.2016
 
Maakuntien resurssiohjaus 29.6.2016
Maakuntien resurssiohjaus 29.6.2016Maakuntien resurssiohjaus 29.6.2016
Maakuntien resurssiohjaus 29.6.2016
 
Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi
Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointiSote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi
Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi
 
Hallituksen tiedotustilaisuus sote- ja maakuntauudistuksesta 29.6.2016
Hallituksen tiedotustilaisuus sote- ja maakuntauudistuksesta 29.6.2016Hallituksen tiedotustilaisuus sote- ja maakuntauudistuksesta 29.6.2016
Hallituksen tiedotustilaisuus sote- ja maakuntauudistuksesta 29.6.2016
 
uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016
 uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016 uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016
uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016
 
Sote uudistuksen yleiskatsaus 3.12.2015
Sote uudistuksen yleiskatsaus 3.12.2015Sote uudistuksen yleiskatsaus 3.12.2015
Sote uudistuksen yleiskatsaus 3.12.2015
 
Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 3.2.2016 Tuomas Pöystin esitys
Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 3.2.2016 Tuomas Pöystin esitysSosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 3.2.2016 Tuomas Pöystin esitys
Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 3.2.2016 Tuomas Pöystin esitys
 
Jaana Huhta: Valmistelun lähtötilanne
Jaana Huhta: Valmistelun lähtötilanneJaana Huhta: Valmistelun lähtötilanne
Jaana Huhta: Valmistelun lähtötilanne
 
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 1 tilaisuuden avaus
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 1 tilaisuuden avausPalvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 1 tilaisuuden avaus
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 1 tilaisuuden avaus
 
Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016
Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016
Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016
 
Alustavat ehdotukset sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 29.6.2016.
Alustavat ehdotukset sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 29.6.2016.Alustavat ehdotukset sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 29.6.2016.
Alustavat ehdotukset sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 29.6.2016.
 
Maakuntalakiluonnos 29.6.2016
Maakuntalakiluonnos 29.6.2016Maakuntalakiluonnos 29.6.2016
Maakuntalakiluonnos 29.6.2016
 
Node strateginen sotenkaynti pöysti 2015 1202
Node strateginen sotenkaynti pöysti 2015 1202Node strateginen sotenkaynti pöysti 2015 1202
Node strateginen sotenkaynti pöysti 2015 1202
 
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 2 1.1 palvelulupaus_osahanke
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 2 1.1 palvelulupaus_osahankePalvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 2 1.1 palvelulupaus_osahanke
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 2 1.1 palvelulupaus_osahanke
 
Tuomas Pöysti sote-aluekierros lakipaketti syyskuu 2016
Tuomas Pöysti sote-aluekierros lakipaketti syyskuu 2016Tuomas Pöysti sote-aluekierros lakipaketti syyskuu 2016
Tuomas Pöysti sote-aluekierros lakipaketti syyskuu 2016
 
Ministeri Juha Rehula: Askeleet sote-muutokseen, syyskuu 2016
Ministeri Juha Rehula: Askeleet sote-muutokseen, syyskuu 2016Ministeri Juha Rehula: Askeleet sote-muutokseen, syyskuu 2016
Ministeri Juha Rehula: Askeleet sote-muutokseen, syyskuu 2016
 
Sote- ja aluehallintouudistuksen yleiskatsaus 20.1.2016
Sote- ja aluehallintouudistuksen yleiskatsaus 20.1.2016Sote- ja aluehallintouudistuksen yleiskatsaus 20.1.2016
Sote- ja aluehallintouudistuksen yleiskatsaus 20.1.2016
 
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 3 1.2 asiakasosallisuus_osah...
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 3 1.2 asiakasosallisuus_osah...Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 3 1.2 asiakasosallisuus_osah...
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 3 1.2 asiakasosallisuus_osah...
 
Palvelutuottaja lakiluonnos 29.6.2016
Palvelutuottaja lakiluonnos 29.6.2016Palvelutuottaja lakiluonnos 29.6.2016
Palvelutuottaja lakiluonnos 29.6.2016
 
Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...
Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...
Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...
 

Viewers also liked

Technik.hotelarstwa 341[04] z2.04_u
Technik.hotelarstwa 341[04] z2.04_uTechnik.hotelarstwa 341[04] z2.04_u
Technik.hotelarstwa 341[04] z2.04_u
Pusiu99
 

Viewers also liked (14)

Juki lk 1903 a
Juki lk 1903 aJuki lk 1903 a
Juki lk 1903 a
 
Juki lh 3188-7
Juki lh 3188-7Juki lh 3188-7
Juki lh 3188-7
 
Scrum Round Table - Managing Your Backlog
Scrum Round Table - Managing Your BacklogScrum Round Table - Managing Your Backlog
Scrum Round Table - Managing Your Backlog
 
SharePoint 2013/O365 Web Part Gallery
SharePoint 2013/O365 Web Part GallerySharePoint 2013/O365 Web Part Gallery
SharePoint 2013/O365 Web Part Gallery
 
Environmental Progress in the EU
Environmental Progress in the EUEnvironmental Progress in the EU
Environmental Progress in the EU
 
Tiedolla johtaminen Suomessa (2014) - Tutkimus - Petri Hakanen
Tiedolla johtaminen Suomessa (2014) - Tutkimus - Petri HakanenTiedolla johtaminen Suomessa (2014) - Tutkimus - Petri Hakanen
Tiedolla johtaminen Suomessa (2014) - Tutkimus - Petri Hakanen
 
Klassisia kehitysmalleja - Strategiasta toiminnaksi - Petri Hakanen
Klassisia kehitysmalleja - Strategiasta toiminnaksi - Petri HakanenKlassisia kehitysmalleja - Strategiasta toiminnaksi - Petri Hakanen
Klassisia kehitysmalleja - Strategiasta toiminnaksi - Petri Hakanen
 
Vogue magazine
Vogue magazineVogue magazine
Vogue magazine
 
How to Perform a Successful Internal Quality Audit
How to Perform a Successful Internal Quality AuditHow to Perform a Successful Internal Quality Audit
How to Perform a Successful Internal Quality Audit
 
Technik.hotelarstwa 341[04] z2.04_u
Technik.hotelarstwa 341[04] z2.04_uTechnik.hotelarstwa 341[04] z2.04_u
Technik.hotelarstwa 341[04] z2.04_u
 
Appendix k metadata and bibliographic database final_dec2010
Appendix k metadata and bibliographic database final_dec2010Appendix k metadata and bibliographic database final_dec2010
Appendix k metadata and bibliographic database final_dec2010
 
Appendix i part b _hra_final_dec2010
Appendix i part b _hra_final_dec2010Appendix i part b _hra_final_dec2010
Appendix i part b _hra_final_dec2010
 
Appendix b stakeholder engagement and consultation final_dec2010
Appendix b stakeholder engagement and consultation final_dec2010Appendix b stakeholder engagement and consultation final_dec2010
Appendix b stakeholder engagement and consultation final_dec2010
 
Smp2 part b policy statements kingston seymour only_final
Smp2 part b policy statements kingston seymour only_finalSmp2 part b policy statements kingston seymour only_final
Smp2 part b policy statements kingston seymour only_final
 

Similar to Maritta Korhosen esitys Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016

Similar to Maritta Korhosen esitys Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016 (20)

Maakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo Aronkytö
Maakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo AronkytöMaakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo Aronkytö
Maakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo Aronkytö
 
Maakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalut
Maakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalutMaakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalut
Maakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalut
 
Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekartta
Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekarttaSote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekartta
Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekartta
 
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennuksetMaakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
 
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
 
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
 
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossaTimo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
SOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet
SOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeetSOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet
SOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet
 
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelmaSote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
 
Maakuntien kuulumiset: HUS
Maakuntien kuulumiset: HUSMaakuntien kuulumiset: HUS
Maakuntien kuulumiset: HUS
 
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, ValtiokonttoriTietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
 
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, ValtiokonttoriJulkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
 
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpanoVaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano
 
Riitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
Riitta Konttinen, THL, TerveydenhuoltoRiitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
Riitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
 
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.HämäläinenKUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
 
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
 
Kasvupalvelu-uudistus
Kasvupalvelu-uudistusKasvupalvelu-uudistus
Kasvupalvelu-uudistus
 
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaanKuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
 
Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt
Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nytKansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt
Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt
 

More from Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset

More from Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset (20)

STM valmiusseminaari 25-04-2024 HAKALA CER-direktiivi.pdf
STM valmiusseminaari 25-04-2024 HAKALA CER-direktiivi.pdfSTM valmiusseminaari 25-04-2024 HAKALA CER-direktiivi.pdf
STM valmiusseminaari 25-04-2024 HAKALA CER-direktiivi.pdf
 
STM valmiusseminaari 26-04-2024 VÄÄTÄMÖINEN Maahantulo valmius.pdf
STM valmiusseminaari 26-04-2024 VÄÄTÄMÖINEN Maahantulo valmius.pdfSTM valmiusseminaari 26-04-2024 VÄÄTÄMÖINEN Maahantulo valmius.pdf
STM valmiusseminaari 26-04-2024 VÄÄTÄMÖINEN Maahantulo valmius.pdf
 
STM valmiusseminaari 26-04-2024 SAARI Laajamittaisen maahantulon toimintaympä...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 SAARI Laajamittaisen maahantulon toimintaympä...STM valmiusseminaari 26-04-2024 SAARI Laajamittaisen maahantulon toimintaympä...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 SAARI Laajamittaisen maahantulon toimintaympä...
 
STM valmiusseminaari 26-04-2024 RVL Laajamittaisen maahantulon hallinta.pptx
STM valmiusseminaari 26-04-2024 RVL Laajamittaisen maahantulon hallinta.pptxSTM valmiusseminaari 26-04-2024 RVL Laajamittaisen maahantulon hallinta.pptx
STM valmiusseminaari 26-04-2024 RVL Laajamittaisen maahantulon hallinta.pptx
 
STM valmiusseminaari 26-04-2024 PUUMALAINEN Ajankohtaista kansainvälisestä yh...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 PUUMALAINEN Ajankohtaista kansainvälisestä yh...STM valmiusseminaari 26-04-2024 PUUMALAINEN Ajankohtaista kansainvälisestä yh...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 PUUMALAINEN Ajankohtaista kansainvälisestä yh...
 
STM valmiusseminaari 26-04-2024 JUURIKKALA Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjes...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 JUURIKKALA Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjes...STM valmiusseminaari 26-04-2024 JUURIKKALA Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjes...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 JUURIKKALA Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjes...
 
STM valmiusseminaari 26-04-2024 HEIKKILÄ SPR Varautuminen laajamittaiseen maa...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 HEIKKILÄ SPR Varautuminen laajamittaiseen maa...STM valmiusseminaari 26-04-2024 HEIKKILÄ SPR Varautuminen laajamittaiseen maa...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 HEIKKILÄ SPR Varautuminen laajamittaiseen maa...
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 ULANDER Soten valmiussuunnittelusta.pptx
STM valmiusseminaari 25-04-2024 ULANDER Soten valmiussuunnittelusta.pptxSTM valmiusseminaari 25-04-2024 ULANDER Soten valmiussuunnittelusta.pptx
STM valmiusseminaari 25-04-2024 ULANDER Soten valmiussuunnittelusta.pptx
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 TULOKAS Sosiaali- ja terveydenhuollon varautu...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 TULOKAS Sosiaali- ja terveydenhuollon varautu...STM valmiusseminaari 25-04-2024 TULOKAS Sosiaali- ja terveydenhuollon varautu...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 TULOKAS Sosiaali- ja terveydenhuollon varautu...
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 SNELLMAN Näkökulmia hyvinvointialueohjaukseen...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 SNELLMAN Näkökulmia hyvinvointialueohjaukseen...STM valmiusseminaari 25-04-2024 SNELLMAN Näkökulmia hyvinvointialueohjaukseen...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 SNELLMAN Näkökulmia hyvinvointialueohjaukseen...
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 SATAKUNTA Maakunnan yhteinen tilannekeskus Sa...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 SATAKUNTA Maakunnan yhteinen tilannekeskus Sa...STM valmiusseminaari 25-04-2024 SATAKUNTA Maakunnan yhteinen tilannekeskus Sa...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 SATAKUNTA Maakunnan yhteinen tilannekeskus Sa...
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 PAPUNEN Sote-järjestämislain muutos - valmius...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 PAPUNEN Sote-järjestämislain muutos - valmius...STM valmiusseminaari 25-04-2024 PAPUNEN Sote-järjestämislain muutos - valmius...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 PAPUNEN Sote-järjestämislain muutos - valmius...
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 LOKKA Eloisa valmiussuunnittelu.pptx
STM valmiusseminaari 25-04-2024 LOKKA Eloisa valmiussuunnittelu.pptxSTM valmiusseminaari 25-04-2024 LOKKA Eloisa valmiussuunnittelu.pptx
STM valmiusseminaari 25-04-2024 LOKKA Eloisa valmiussuunnittelu.pptx
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 LAMPILINNA THL Hyvinvointialueiden kansalline...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 LAMPILINNA THL Hyvinvointialueiden kansalline...STM valmiusseminaari 25-04-2024 LAMPILINNA THL Hyvinvointialueiden kansalline...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 LAMPILINNA THL Hyvinvointialueiden kansalline...
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 KORHONEN Varautumisen lainsäädännön kehittämi...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 KORHONEN Varautumisen lainsäädännön kehittämi...STM valmiusseminaari 25-04-2024 KORHONEN Varautumisen lainsäädännön kehittämi...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 KORHONEN Varautumisen lainsäädännön kehittämi...
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 HYVÖNEN Valmiuskeskus ja verkostot - Käytännö...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 HYVÖNEN Valmiuskeskus ja verkostot - Käytännö...STM valmiusseminaari 25-04-2024 HYVÖNEN Valmiuskeskus ja verkostot - Käytännö...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 HYVÖNEN Valmiuskeskus ja verkostot - Käytännö...
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 BLANCO SEQUEIROS Näkökulmia hyvinvointialueid...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 BLANCO SEQUEIROS Näkökulmia hyvinvointialueid...STM valmiusseminaari 25-04-2024 BLANCO SEQUEIROS Näkökulmia hyvinvointialueid...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 BLANCO SEQUEIROS Näkökulmia hyvinvointialueid...
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 AHONEN Näkökulmia hyvinvointialueiden ohjauks...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 AHONEN Näkökulmia hyvinvointialueiden ohjauks...STM valmiusseminaari 25-04-2024 AHONEN Näkökulmia hyvinvointialueiden ohjauks...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 AHONEN Näkökulmia hyvinvointialueiden ohjauks...
 
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_ruotsiksi_16.12...
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_ruotsiksi_16.12...Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_ruotsiksi_16.12...
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_ruotsiksi_16.12...
 
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_päivitetty 16.1...
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_päivitetty 16.1...Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_päivitetty 16.1...
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_päivitetty 16.1...
 

Maritta Korhosen esitys Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016

 • 1. 24.5.2016 1 Kansallinen ohjaus: tiukat rajat vai tekemisen vapautta? 24.5.2016 Maritta Korhonen kehittämispäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö
 • 2. 24.5.2016 2 Sote-järjestämisuudistuksessa valmisteltava lainsäädäntö • Kesäkuuhun 2016 mennessä valmisteltavat lakiluonnokset: – sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki – järjestämislain ja maakuntalain voimaanpanolaki (mm. omaisuusjärjestelyt) – maakuntalaki (perussäädös itsehallintoalueista) – maakuntien valtionosuuslaki (valtionrahoitus maakunnille) – uusi kunnan peruspalveluiden valtionosuuslaki – tuloverolain ja muun verolainsäädännön muutokset – valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain, vaalilain ja vaalirahoituslain sekä hallintolain, julkisuuslain, kielilain, arkistolain, tietohallintolain yms. hallinto-oikeudellisen ja informaatio-oikeudellisen yleislainsäädännön muutokset – viranhaltijoita sekä virka- ja työehtosopimusjärjestelmää sekä eläkejärjestelmää henkilöstösiirtojen johdosta koskevat muutokset • Luettelo voi vielä osin elää. Linjattu käytettäväksi maakunta -termiä
 • 3. 24.5.2016 3 3 Lähde: Tomi Voutilainen / UEF
 • 4. 24.5.2016 4 25% 0,9 % 1,2 % 0,2 % 0,2 % 25% 44% 4% Itsehallintoalueet Kuntasektori Valtionhallinto Kela AVI:t Ely-keskukset Pelastus Sote Julkishallinnon ICT-menot maakunnille siirtyvien tehtävien mukaisesti ryhmiteltynä 27% (n.440M€/v) Yht 1,6Mrd € (2014) Kehittäminen/ investoinnit <20% HUOM! TÄMÄ SISÄLTÄÄ PÄÄASIASSA VANHOJEN JÄRJESTELMIEN YLLÄPIDON EI SOTE-UUDISTUSTA EI LAAJAA KEHITTÄMISTÄ
 • 6. 24.5.2016 6 Tavoiteasetanta 1 • Sote-uudistuksen tavoitteena on toiminnan muutos, jonka avulla parannetaan palvelujen saatavuutta ja yhdenvertaisuutta. • Digitalisaatio on muutoksen väline. • Palveluita voidaan tuottaa täysin uusilla tavoilla ja tehostaa prosesseja. • Kansalaisten mahdollisuuksia itse ylläpitää hyvinvointiaan, toimintakykyään ja terveyttään tulee tukea sähköisillä palveluilla. • Palvelujärjestelmän toimivuus edellyttää ICT-ratkaisuja, joilla asiakkaiden tietoja voidaan käyttää organisaatio-ja aluerajoista riippumattomasti. • Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa ja ICT-ratkaisuja suunnitellaan ja ohjataan kokonaisuutena. • Kansallista ohjausta ja maakuntien välistä yhteistyötä tiedonhallinnassa tulee vahvistaa.
 • 7. 24.5.2016 7 Tavoiteasetanta 2 Minimitavoite: • Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen (maakunnan toiminnassa tarvittavien ICT-palvelujen järjestäminen) • Maakuntien tietohallinnon organisoituminen niin, että se voi ottaa vastuun ICT-palvelujen järjestämisestä uudistuksen aikataulussa Muut tavoitteet: • Säästöt (päällekkäisyyksien poistaminen, uusien palvelujen käyttöönotto) • Laatu (uusien palvelujen käyttöönotto ja kehittäminen) • Tuottavuus (uusien palvelujen käyttöönotto ja kehittäminen, ”palveluiden täydellinen integraatio”) Toiminnassa tarvittavat ICT-palvelut Uusien palvelujen käyttöönotto Uusien palvelujen kehittäminen Säästöt Laatu Vaikuttavuus Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen Minimitavoite Tuottavuus Muutoksen johtaminen Tietohallinnon ohjaus Yhteistyö
 • 8. 24.5.2016 8 Tietohallinnon valtakunnallinen ohjaus • Maakuntien tietohallinnon ja ICT-toiminnan ohjauksen tulee perustua vahvaan valtion ohjaukseen. Edellytyksenä – resurssien varmistaminen – ohjausrakenteen selkeyttäminen – tehtäviä kootaan muodostettavaan valtakunnalliseen tietohallinnon ohjausyksikköön/toimintoon • Ohjauksen lähtökohtana on ohjaavien ministeriöiden ja itsehallintoalueiden välinen neuvottelumenettely, jonka pohjalta vahvistetaan – kansallisesti merkittävimmät strategiset tavoitteet ja toimenpiteet – työnjako ja koordinaatio, joilla edistetään digitalisaation keinoin palveluiden asiakaslähtöistä uudistamista
 • 9. 24.5.2016 9 Ketä ohjataan? 1. Maakuntia järjestäjinä 2. Valinnanvapauden piiriin kuulumattomien sote- palveluiden tuottajia 3. Valinnanvapauden piiriin kuuluvia sote-palveluiden tuottajia 4. Kansallisen infrastruktuurin ja palveluiden toteuttajia 5. Tietojärjestelmävalmistajia 6. ICT-palveluiden tuottajia 9
 • 10. 24.5.2016 10 Valtion ohjauksen välineet (Tuomas Pöysti) • Laki säädösohjaus ja sääntelyarkkitehtuuri puitteet ja edellytykset asiakasohjaukselle • Tieto tiedolla johtaminen ja ohjaaminen perusta asiakasohjaukselle • Raha => rahoitusohjaus • Digi => avoin data, pelillinen osallistaminen, älykkäät järjestelmät palveluohjaukseen
 • 11. 24.5.2016 11 Tietohallinnon ohjausmekanismeja KAUPALLISET TOIMITTAJAT 18 MAAKUNTAA VALTIO Lainsäädäntö, rahoitus, ohjaus, kansallinen infrastruktuuri ICT-PALVELUKESKUS Toimialariippumattomat Lait,asetukset,kokonais- arkkitehtuuri,rahoitusohjaus(ml. investoinnit), informaatio (suositukset, ohjeet) Toimialakohtaiset(sote) Järjestämispäätös Olennaiset vaatimukset Määräykset (esim. tietorakenteet) Tieto- järjestelmien olennaiset vaatimukset (SOTE) Omistajaohjaus Sopimusohjaus Markkinaohjaus SOTE- TUOT- TAJAT T&K rahoitus VM STM Muut ”Ohjausyksikkö” Valinnan- vapaus
 • 12. 24.5.2016 12 Tietohallinnon ja ICT-palveluiden ohjaus • Ohjausselvitys: – Tommi Oikarinen (UEF) ja Antti Larsio (Sitra) • ICT-palvelukeskusselvitys – Pekka Kantola (Kuntaliitto/Akusti) ja Tuija Kuusisto (VM) • Aktiivinen keskustelu ryhmässä: Vahva valtion ohjaus / ohjauksen välineet / neuvottelumenettely / investointien kohdentaminen ja rahoitus / kytkentä muuhun ohjaukseen 12
 • 13. 24.5.2016 13 Tietohallinnon ohjaus - keskustelua säädösvalmistelun aikana • Suunnittelun ja ohjauksen eri vaiheiden yhteensovittaminen selvemmäksi • Maakuntien yhteistyöaluerajat ylittävä valtakunnallinen työnjako yhteistyösopimukseen • ICT-investointien ohjaus • Digitalisaation eteneminen, ICT-palveluiden käyttö ja vaikutukset osaksi neuvottelumenettelyä • Tietohallinnon ohjausyksikkö ja sen sijoittuminen – Strateginen ja operatiivinen ohjaus • Rekisterinpitäjyys ja siihen liittyvät vastuut - suhde asiakastietolakiin • Tietohallintolain muutokset ja kokonaisarkkitehtuurin toimeenpano 13
 • 14. 24.5.2016 14 Valinnanvapauden ja sote-uudistuksen haasteet tietohallinnon ohjauksessa ja tietojärjestelmätoteutuksissa • Ketä ohjataan ja millä mekanismeilla? • Yhtenäistäminen - tietosisällöt ja toiminta • Valinnanvapauden todellinen toteutuminen - tieto palveluista ja niiden laadusta • Vertailtavuus - yhtenäinen tapa kuvata palvelut, kustannukset ja hinnat • Rekisterinpidon vastuut, velvoitteet ja oikeudet – Järjestäjä - tuottaja • Määrittelyt, indikaattorit, päätökset • Tietotekninen toteutus • Siirtymäajan toiminta 14
 • 15. 24.5.2016 15 Valtakunnallinen ICT-palvelukeskus • ICT-palvelukeskuksen organisointimuoto maakuntien omistama osakeyhtiö – Perustamisen tuki – Palvelut – Ohjaus - palveluiden tuottaminen • Palvelukeskuksen jatkovalmistelua varten on asetettu selvitystyö, jossa tuotetaan – tarkennetut ehdotukset palvelukeskuksen organisointimalliksi – liiketoimintasuunnitelmaksi sekä – käydään neuvottelut sen vastuulle siirtyvistä tehtävistä ja palveluista
 • 16. Säästöt Laatu Vaikuttavuus Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen Tuottavuus Uusien palvelujen kehittäminen Toiminnassa tarvittavat ICT palvelut - Jatkuvuuden turvaaminen - ICT –palvelujen järjestäminen Uusien palvelujen käyttöönotto Asiakaslähtöiset toimintamallit Tiedon integraatio Ohjaus Omaisuus ja rahoitus Hlöstö 220.000 Tietojärjestelmät 130x300 = 39 000? Työasemat 400 000? Kehittämisprojektit Tietovarannot Konesalit 1000? Uusien palvelujen käyttöönotot / Projektisalkku - PSOP, KANTA/-SA, KAPA, ODA, APOTTI, UNA… - asiakas- ja potilastietojärjestelmien konsolidointi- ja uudistaminen 2016 2017 2018 2019 2021 2023 2026 Uusien palvelujen kehittäminen/ Kehityssalkku - Digitalisoinnin ja tiedon hyödyntäminen - UNA Maakunta ja sote-uudistus: ICT-tavoitteita ja muutostoimenpiteitä VäliaikaishallintoValmistelu / projektivaihe Tietohallinnon kyvykkyyksien luominen - Digitalisointi - Kokonaissuunnittelu (KA) - Jatkuvuuden ja muutoksen hallinta - Tietohallintomalli ja yhteistyöverkostot Maakuntahallinto, siirtymäaika Maakuntahallinto, toiminnallisen uudistuksen hyödyntäminen Strateginen tietohallinto - KA-suunnittelun ja IT-johta- misen käynnistys - siirron suunn./toteuttaminen - jatkuvuuden ja riskien hallinta Tavoitetila 2022-26? -ICT muutosohjelma maakunnille Konsolidoinnin ja uudistamisen toteutus Kansallinen / yhteistoiminta-alueiden kehityssalkut … ICT-Palvelusalkku: Käynnistysvaihe - hallinnon ja kommunikaation palvelut - toiminnan/tietojohtamisen palvelut - muutosjohtamisen palvelut (PMO) - tietohallinnon ja IT-hallinnan palvelut ICT-Palvelusalkku: Siirtymäkausi - asiakas- ja potilastietojärjestelmät - omahoito ja sähköiset palvelut - toimialajärjestelmät - intergaatiopalvelut - kapasiteetti ja tietoliikenne ICT strategiset tavoitteet Uudet digitaaliset toimintatavat laajasti käytössä max uudistushyödyn tuoneet digi- inv. tehty hallituilla riskeillä ICT-hallinnan kypsyysarvio Hyötytavoitteet / BSC Hyvinvointi ja terveyserot kaventuneet - 3 Mrd / <+0,9%/v Palvelujen tasavertainen saatavuus turvattu Talous & Prosessit & Hlöstö ICT kehittämisen BSC Kehittämissalkun tavoitteet: ICT-projektisalkun tavoitteet: … ICT palvelujen BSC Käyttäjätyytyväisyys käyttäjät johto ja kehittäjät Talous: - taloudellisuus - IT tehokkuus Toimittajasuhteet Jatkuvuus ja tietoturvariskien arviointi …
 • 17. 24.5.2016 17 Tietohallinnon ohjausvalmistelun tilanne • Reformiministeriryhmän linjaukset 01/2016: – Lähtökohtana vahva ICT-toiminnan valtionohjaus – Ohjaus perustuisi neuvottelumenettelyyn (vrt. nykyinen kuntalaki) – Tavoitteena myös ohjausrakenteiden selkeyttäminen • Selvitys Maakunta- ja sote-uudistuksen tietohallinnon ohjauksesta valmistui 03/2016 – Selvityshenkilöt: Tommi Oikarinen ja Antti Larsio – Ehdotukset ohjausmallista ja -prosessista sekä ohjauksen organisoinnista – Sääntelyehdotukset: maakuntalaki, sote-järjestämislaki ja tietohallintolaki • Ohjausmalliin liittyvä jatkovalmistelu – Ohjausmalliin ja sääntelyyn liittyvä valmistelu käynnissä (SoteDigi-ryhmä) – Muutostukeen ja kehittämisrahoitukseen liittyvä linjausvalmistelu käynnissä – Maakuntauudistuksen (kokonaisuus ja ”muu kuin sote”) organisoituminen alkanut – Hallituksen 5.4. linjausten vaikutuksia ohjausmalliin tarkennetaan
 • 18. 24.5.2016 18 Vaikuttava ja kustannustehokas toiminta ja hallinto Asiakaskeskeinen ja digitaalinen palvelu Toimintojen uudistaminen ja entisistä toimintatavoista luopuminen Ohjauksen rakenteet - uudet yhteistyöhön perustuvat toimintatavat Sote- ja maakuntauudistus