Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

παναγιώτης τσικνοπεπτη

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

παναγιώτης τσικνοπεπτη

  1. 1. Τςικνοπέμπτη Πολυγφρου Σύκθσλα κε ηε ιανγξαθία ηελ εκέξα ηεο Τζηθλνπέκπηεο ζηε Θήβα αξρίδεη ν "βιάρηθνο γάκνο" πνπ μεθηλά κε ην πξνμεληό δύν λέσλ, ζπλερίδεη κε ην γάκν θαη ηειεηώλεη ηελΚαζαξή Γεπηέξα κε ηελ πνξεία ησλ πξνηθηώλ ηεο λύθεο θαη ην γιέληη ησλ ζπκπεζέξσλ. Όιεο απηέο νη δηαδηθαζίεο είλαη γεκάηεο από ζαηπξηθή αζπξνζηνκία, θέθη, γιέληη θαη ρνξό. Ο "βιάρηθνο γάκνο" είλαη θαηάινηπν ηεο παλάξραηεο ιαηξείαο ηνπ ζενύ Γηνλύζνπ πνπ δηαησλίδεη ηελ νξγηαζηηθή ζξεζθεία ηνπ γηνπ ηεο Σεκέιεο ζηε Θήβα. Τν έζηκν απηό, παξαιιαγή ελόο γάκνπ Βιάρσλ, θέξλεη ζην πξνζθήλην θαη ζην λνπ ηνπ ζεαηή έλα πιήζνο από πξνβιήκαηα πνπ αλάγνληαη ζηε ζρέζε ηνπ κε ηα παλάξραηα ιαηξεπηηθά έζηκα ηεο Γηνλπζηαθήο ζξεζθείαο, ζηελ θαηαγσγή ησλ «Βιάρσλ», ζηε κεηαθνξά ηνπ εζίκνπ από ηηο βνπλνθνξθέο ηεο Πίλδνπ ζηελ πόιε ηνπ Κάδκνπ θαη πνιιά άιια. Ιδηαίηεξε πεξίπησζε απνηειεί ν ενξηαζκόο ηεο ζηελ Πάηρα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Παηξηλνύ θαξλαβαιηνύ, όπνπ εθαηνληάδεο Παηξηλνί από ην κεζεκέξη ηεο Τζηθλνπέκπηεο ζηήλνπλ ςεζηαξηέο ζε θάζε ζεκείν ηεο πόιεο, αθόκα θαη έμσ από ηα θαηαζηήκαηά ηνπο. Τνπηθά δξώκελα "ν γάκνο ηεο Γηαλλνύιαο ηεο θνπινπξνύο" θαη "ηα Τξηηάθεηα ηνπ Λάδαξε". Τν επίθεληξν ησλ εθδειώζεσλ είλαη ε Άλσ Πόιε, ε παιηά ζπλνηθία Τάζη θαη θπξίσο ε πιαηεία 25εο Μαξηίνπ θαη νη δξόκνη γύξσ από απηή. Λατθά θαη θαξλαβαιηθά δξώκελα, κνπζηθέο θνκπαλίεο ζπκπιεξώλνπλ ηε βξαδηά ηεο άθζνλεο θαηαλάισζεο ςεηνύ θξέαηνο θαη νηλνπνζίαο.
  2. 2. Τν θέθη, ην δπλαηό ρξώκα, ε θαληαζία θαη ε ζπκκεηνρή απνηεινύλ θαη θέηνο ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ θαξλαβαιηνύ ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ, νη εθδειώζεηο ηνπ νπνίνπ μεθηλνύλ ην βξάδπ ηεο Τζηθλνπέκπηεο. Για δώδεκα μέρες η πρωηεύοσζα ηης Χαλκιδικής θα ζει ζηοσς ρσθμούς ηοσ καρναβαλιού προζελκύονηας πλήθος επιζκεπηών. Δκπλεπζκέλεο από ηελ ηζηνξία, ηελ παξάδνζε αιιά θαη ηε ζύγρξνλε δσή είλαη νη εθδειώζεηο πνπ δηνξγαλώλνληαη θαη θέηνο, κε παξέιαζε πεδνπόξσλ ηκεκάησλ, ρνξνύο, ζπλαπιίεο, κεηακθηέζεηο, θαγνπόηη θαη μεθάλησκα σο ηηο ... πξώηεο πξσηλέο ώξεο. Οη πξνεηνηκαζίεο γηα ην θαξλαβάιη ηνπ 2014 βξίζηνληαη ζην ηειηθό ηνπο ζηάδην. Πνιηηηζηηθνί ζύιινγνη, αζιεηηθά ζσκαηεία, ζρνιεία, θνξείο θαη δεθάδεο εζεινληέο ελώλνπλ θαη θέηνο ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα λα δηαζθεδάζνπλ θαηνίθνπο θαη επηζθέπηεο ζηε κεγαιύηεξε γηα ηνλ Πνιύγπξν γηνξηή.
  3. 3. Η Γηαλλνύια ήηαλ ππαξθηό πξόζσπν, επξόθεηην γηα κηα θησρή γπλαίθα ηεο Άλσ πόιεο πνπ έδεζε ζηελ πεξίνδν πξηλ ηνλ Β' Παγθόζκην Πόιεκν θαη θύξηα δξαζηεξηόηεηά ηεο ήηαλ ε πώιεζε θνπινπξηώλ πνπ ηεο εμαζθάιηδε ηα πξνο ην δελ. Οξηζκέλνη Παηξηλνί εθκεηαιιεπόκελνη ηελ αθέιεηά ηεο θαη ην επθάληαζην ηνπ ραξαθηήξα ηεο, ηεο έηαδαλ πσο ζα ηελ παληξέςνπλ κε ηνλ πξόεδξν ηεο Ακεξηθήο Οπίιζνλ. Η ζρεηηθή θάξζα πεξηιάκβαλε άθημε ηνπ Οπίιζνλ κε πινίν ζην ιηκάλη θαη άλνδό ηνπ ζηελ Άλσ πόιε όπνπ ζα ηεινύληαλ θαη ν γάκνο κε ηε Γηαλλνύια. Η εύπηζηε θνπινπξνύ ππνδερόηαλ ηνλ ππνηηζέκελν Οπίιζνλ, Ινύιζν όπσο ηνλ πξόθεξε ε ίδηα, θαη πνπ θξόληηδαλ πάληα λα ηνλ ληύλνπλ κε θξάθν θαη εκίςειν, αιιά ώζπνπ λα αληηιεθζεί ηελ εηξσλεία ηεο ζηηγκήο, ην πιήζνο ησλ ζπγθεληξσκέλσλ γηα ην γάκν είρε δηαζθεδάζεη κε ηελ ςπρή ηνπ. Τν ζέακα επαλαιήθζεθε αξθεηέο ρξνληέο.

    Be the first to comment

    Login to see the comments

Views

Total views

597

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

349

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×