Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Izvješće o primljenim donacija

138 views

Published on

Izvješće o primljenim donacija

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Izvješće o primljenim donacija

  1. 1. Obrazac IZ-D NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA Naziv politifke stranke/nezavisnog zastupnika/Clana predstavnidkog tijelajedinice lokalne i podruine (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe biraca PRIMQSTEN,RUPE 11 Mjesto sjedista/prebivaliSta ili boraviSta/adresa 23924878047 HR9423300031153437136 OIB politiCke stranke/nezavisnog zastupnika/clana predstavniCkog tijelajedinice lokalne i podruCne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe biraca Bro Broj posebnog rafuna za financiranje politifikog djelovanja 1 IZVJESCE O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA POTPORU POLITICKOG DJELOVANJA urazdobljuod__01.01.2014 do 30.06.2014. R. br. 1 0 Ime i prezime/naziv donatora 2 0 Adresa donatora 3 0 OIB 4 0 Datum uplate donacije/davanja proizvoda i/ili pruzanja usluge bez naplate 5 0 Vrsta donacije 6 0 0 _ 0 , Vrijednost donacije Iznos u novcu 7 0 Jtrar*wi»>Q i TrziSna vrijednost darovanog proizvoda i/ili usluge 8 0 i- >' I 1 ft Ukupno 9 0 . 1 //' </ //U^ . „. ,.^?<?/t (mjesto i datum sastavljanja) STIPE PETRINA (peCat i potpis odgovorne osobe)

×