Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FINANCIJSKI PLAN 2015.

295 views

Published on

FINANCIJSKI PLAN 2015.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

FINANCIJSKI PLAN 2015.

 1. 1. 1 Politička stranka NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA Rupe 11. Primošten 22 202 OIB: 23924878047 MB: 4023340 Glavni odbor političke stranke Nezavisna lista Stipe Petrina (u daljnjemu tekstu NLSP) postupajući u skladu sa člankom 27. Statuta stranke, i čl. 28. Pravilnika o materijalnom i financijskom poslovanju Nezavisne liste Stipe Petrina, dana 18. prosinca 2014. godine donosi Financijski plan za 2015. godinu. Financijski plan, utvrđuje se polazeći od temeljnih ciljeva osnivanja stranke Nezavisna lista Stipe Petrina utvrđenih Statutom stranke, a koja se odnosi na budući rad, aktivnosti i zadaće same stranke. FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU UKUPNO 1. 2. 3. 4. PRIHODI 1.424.893,53 3. PRIHODI (AOP 001 31. Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003 i 004) 002 0 3111 Prihodi od prodaje roba 003 0 3112 Prihodi od pružanja usluga 004 0 32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006 i 007 ) 005 1.610,00 3211 Članarine 006 1.610,00 3212 Članski doprinosi 007 0 33 Prihodi po posebnim propisima (AOP 009 010 10 a) 008
 2. 2. 2 3311 Prihodi po posebnim propisima iz proračuna 009 0 3312 Prihodi od Središnjice 1000 20 1 (samo za organizacije) 010 0 Preneseno 010a 466.672,20 34 Prihodi od imovine (AOP 012 i 021) 011 0 341 Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020) 012 0 3411 Prihodi od kamata na dane zajmove 013 0 3412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 014 0 3413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 015 0 3414 Prihodi od zateznih kamata 016 0 3415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 017 0 3416 Prihodi od dividendi 018 0 3417 Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 019 0 3418 Ostali prihodi od financijske imovine 020 0 342 Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022 i 023) 021 0 3421 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 022 0 3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 023 0 35 Prihodi od donacija (AOP 025 i 028 do 031) 024 684.500,00 351 Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 i 027) 025 0
 3. 3. 3 3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna 026 0 3512 Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne regionalne samouprave 027 284,500,00 352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija 028 0 353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 029 200.000,00 354 Prihodi od građana i kućanstava 030 200.000,00 355 Ostali prihodi od donacija 031 0 36 Ostali prihodi (033 i 036 i 037) 032 0 361 Prihodi od naknade šteta i refundacija 033 0 3611 Prihodi od naknade šteta 034 0 3612 Prihodi od refundacija 035 0 362 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine 036 0 363 Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040) 037 0 3631 Otpis obaveza 038 0 3632 Naplaćena otpisana potraživanja 039 0 3633 Ostali nespomenuti prihodi 040 272.111,33
 4. 4. 4 RASHODI UKUPNO 1. 2. 3. 4. 4 RASHODI (AOP 042 +052¸+093+094+110 041 1.346.000,00 41 Rashodi za radnike (AOP 043+048+047) 042 0 411 Plaće (AOP 044 do 047) 043 0 412 Ostali rashodi za radnike 044 0 413 Doprinosi za plaće 045 0 4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 046 0 4132 Doprinosi za zapošljavanje 047 0 42 MATERIJALNI RASHODI (AOP 049+061) 048 170.000,00 421 Naknade troškova radnicima 049 0 4211 Službena putovanja 050 0 4212 Naknade ostalih troškova 051 0 4213 Stručno usavršavanje radnika 052 0 422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima 053 50.000,00 4221 Naknade za obavljanje aktivnosti 054 0 4222 Naknade troškova službenih putovanja 055 50.000,00 4213 Stručno usavršavanje radnika 056 0 424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa 057 120.000,00 4241 Naknade za obavljanje aktivnosti 058 45.000,00 4242 Naknade troškova službenih putovanja 059 45.000,00 4243 Naknade ostalih troškova 060 10.000,00 4244 Ostale naknade 061 20.000,00 425 Rashodi za usluge (AOP 056 do 064) 056 945.000,00 4251 Usluge telefona,pošte i prijevoza 057 50.000,00 4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 058 5.000,00 4253 Usluge promidžbe i informiranja 059 800.000,00 4254 Komunalne usluge 060 20.000,00
 5. 5. 5 4255 Zakupnine i najamnine 061 25.000,00 4257 Intelektualne i osobne usluge 062 20.000,00 4258 Računalne usluge 063 5.000,00 4259 Ostale usluge 064 20.000,00 426 Rashodi za materijal i energiju 065 83.000,00 4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 066 20.000,00 4262 Materijal i sirovine – gorivo 067 50.000,00 4263 Energija 068 10.000,00 4295 Sitni inventar i auto gume 069 3.000,00 429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 070 43.000,00 4291 Premije osiguranja 071 5.000,00 4292 Reprezentacije 072 30.000,00 4293 Članarine 073 3.000,00 4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi i prijenos po organizacijama 074 5.000,00 43 Rashodi amortizacije 075 0 44 Financijski rashodi 076 2.000,00 442 Kamata za primljene kredite 077 0 443 Ostali financijski rashodi 078 2.000,00 4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 079 1.000,00 4432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 080 0 4433 Zatezne kamate 081 0 4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 082 1.000,00 45 Donacije 083 0 4511 Tekuće donacije 084 0 452 Kapitalne donacije 085 0 46 Ostali rashodi 086 101.000,00 461 Kazne, penali, naknade štete 087 100.000,00 4612 Penali, ležarine i drugo 088 0 462 Ostali nespomenuti rashodi 089 0 4622 Otpisana potraživanja 090 0
 6. 6. 6 4623 Rashodi za ostala porezna davanja 091 0 4624 Ostali nespomenuti rashodi 099 1.000,00 Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja 100 0 Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na završetku razdoblja 101 0 Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 122+123) 102 0 UKUPNI PRIHODI 103 1.424.893,53 UKUPNI RASHODI 104 1.346.000,00 VIŠAK PRIHODA 105 78.893,53 Glavni odbor Nezavisne liste Stipe Petrina Predsjednik Obrazloženje po stavkama Prihodi 3. Prihodi u 2015. godini očekuju se u iznosu od 1.424.893,53 kune. 32. Prihodi po članarinama očekuju se u iznosu od 10.000,00 kuna po članu pa s obzirom kako se ne zna koliko će tijekom godine biti članova NLSP ovo je tek privremeno planiranje. 3312. pod 10a utvrđen je prijenos sredstava političke stranke iz 2014. godine u iznosu od 466.672,20 kuna. 35. Prihodi od donacija očekuju se u iznosu od 684.500,00 kuna te je isto rezultat procjene budući se NLSP priprema na sudjelovanje u parlamentarnim izborima u 2015. godine. 3512. Od donacija računa se na značajni iznos sredstava iz proračuna jedinica lokalne i područne regionalne samouprave u iznosu od 284.500,00 kuna od čega se očekuju najznačajniji prihodi iz proračuna Šibensko-kninske županije za 8. vijećničkih mandata, proračuna
 7. 7. 7 Općine Primošten za 9. vijećničkih mandata, proračuna grada Šibenika za dva vijećnička mandata te manje značajni prihodi iz proračuna općina Tribunj i Pirova u kojima je osvojen po jedan mandat u općinskom vijeću. Navedene a procjena nalazi se na razini prihoda 2014. godine budući nove odluke predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2015. godini kojima se utvrđuje iznos financisjkih sredstava kojima će se financirati rad političkih stranaka još nisu donesene. 352. Budući se NLSP namjerava kandidirati na parlamentarnim izborima očekuje se iznos donacija od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba u iznosu od 200.000,00 kuna. 353. Budući se NLSP namjerava kandidirati na parlamentarnim izborima očekuje se iznos donacija od građana i kućanstava u iznosu od 200.000,00 kuna. 3633. Od ostalih nepsomenutih prihoda očekuje se uplata Općine Primošten glede potraživanja za redovno financiranje rada političke stranke NLSP za prethodno razdoblje mandata 2013-2017. Rashodi Obrazloženje po stavkama 4. U 2015. godini koja je ujedno i izborna godina jer se planira sudjelovanje NLSP na parlamentarnim izborima, planiraju se rashodi u iznosu od 1.346.000,00 kuna. 42. Od rashoda značajni su materijalni rashodi te se isti planiraju u iznosu od 170.000,00 kuna. 4222. Na naknade članovima u izvršnim i predstavničkim tijelima najveći trošak planira se u iznosu od 50.000,00 kuna te se isti odnosi na trošak putovanja članova predstavničkih tijela u gore spomenutim izbornim jednicima (Šibensko-kninska županija posebice IX izborna jednica i ostale) sve u svrhu pripremanja parlamentarnih izbora na ime naknade troškova službenih putovanja. 424. U svrhu pripremanja izbora za mjesne odbore i parlamentarne izbore planira se iznos sredstava od 120.000,00 kuna sve na ime naknade troškova obavljanja aktivnosti (primjerice raznošenje letaka, obavljanje anketa, organiziranje skupova, tribina i sl.) u iznosu od 45.000,00 kuna odnosno na ime naknade troškova službenih putovanja aktivnista i simpatizera sve u svrhu obaljanja gore navedenih zadataka u iznosu od 45.000,00 kuna dok se ostali stroškovi naknade procjenjuju u iznosu od 10.000,00 odnosno 20.000,00 kuna (primjerice naknade troška telefona i sl.). 425. Budući se NLSP namjerava kandidirati na izborima za mjesne odbore i parlamentarne izbore to se iznos financisjkih sredstava namijenjenih za usluge procjenjuje u iznosu od 945.000,00 kuna od toga je najznačajniji iznos namijenjen za financiranje troškova promidžbe u informiranja 4253. u iznosu od 800.000,00 kuna dok se troška telefona, pošte, prijevoza utvrđuje u iznosu od 50.000,00 kuna od čega se planira rashodovno najznačajniji trošak na razini poštanskih usluga i usluga telefona.
 8. 8. 8 Komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja procjenjuju se u iznosu od 25.000,00 kuna od čega na komunalne usluge zbog planiranog iznajmljivanja poslovnog prostora pod 4255. u planiranom iznosu od 25.000,00 kuna procjenjuje se trošak komunalija u iznosu od 20.000,00 kn. Od ostalih usluga najznačajniji je rashod za intelektualne i osobne usluge planirane za izradu letaka, brošura i promidžbenog materijla u iznosu od 20.000,00 kn te ostale usluge pod 4259. među kojima i usluge savjetovanja u iznosu od 20.000,00 kuna. 426. Rashodi za meterijal i energiju i ostali nespomenuti rashodi u 2015. godini planiraju se u iznosu od 83.000,00 kuna odnosno pod 429. Rashodi u iznosu od 43.000,00 kuna od čega se glavnina sredstava planira uložiti troškove reprezentacije za organiziranje izborne skupštine-izborne konvencije za parlamentarne izbore, troškove hrane i pića, troškove organiziranja sastanaka i okruglih stolova i sl. te se namjerava utrošiti iznos od 30.000,00 kuna odnosno u uredski materijal odnosno nabavu i opremanje ureda - uredskog materijala, opreme, mobitela, kompjutera, pisača, diktafona, fotoaparata i slično sve radi omogućavanja nesmetanog rada političke stranke i financiranje svih rashoda kako središnjice tako i organizacije iz sredstava stranke. 46. Od ostalih rashoda najznačajniji su rashodi koji mogu nastati zbog neplaćenih kazni, penala i naknade štete sve vezano uz rad Nezavisne liste Stipe Petrina pa se isti planiraju u 2015. godini u iznosu od 101.000,00 kuna. U 2015. godini planiraju se ukupni prihodi u iznosu od 1.424.893,53 kune od čega je značajni prihod od donacija koje su procijenjene u iznosu od 400.000,00 kuna dok se rashodi planiraju u iznosu od 1.346.000,00 kuna dok će se višak prihoda u iznosu od 78.893,53 staviti u pričuvu. Ujedno s obzirom na priljev financijskih sredstava za potrebe stranke planira se izvršiti kupnja automobila na leasing.
 9. 9. 9

×