08.2010

2,796 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,796
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
44
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

08.2010

 1. 1. ISO 9001 : 2008 БРОЙ 80 АВГУСТ 2010 КАК ДА РАЗРАБОТИМ печеливша ценова политика за безрецептурните лекарствени средства в аптеката?
 2. 2. „Ако не мислите за бъдещето, няма да имате бъдеще.” Джон Голсуърти, „Лебедова песен” Уважаеми колеги и клиенти, В края на лятото и отпуските имаме удоволствието да ви представим едно по- търговски ориентирано списание, което да провокира есенни инициативи във вашите аптеки и разбира се, да повиши вашата компетентност и професионализъм. Изданието не е препълнено с рекламни брошури и промоции, но аз ви гарантирам, че текстовете са интересни и полезни както за мениджмънта и маркетинга на аптеката, така и за нейната визия. Надявам се да сме полезни и да сте разбрали, че най-ценното, което имаме, сте вие - нашите клиенти и партньори. За вас работим, мислим и се грижим. Сигурна съм, че ако в името на пациентите всички се лишим от нещо в кризата, ще минем по-бързо през нея. Желая ви успех! Маг. фарм. Аделина Любенова „Всички ние трябва да сме загрижени за бъдещето, защото ни предстои да прекараме останалата част от живота си там”. С. Ф. Кетъринг
 3. 3. Съдържание Бизнес месец 4-6 Списанието е специализирано Дермокозметика 8-9 за фармацевти. VICHY Разпространява се Списание Стинг представя 10 безплатно с рекламна Гедеон Рихтер АД цел. Редакцията не носи отговорност Аптечен маркетинг 12-13 за предоставените Спад в продажбите - как да го избегнем материали. Препечатване по време на лятна криза на текстове, илюстрации Промоции 14-17 или обособени части от списанието може да Под лупа 22-23 става само след Как да разработим печеливша ценова писменото съгласие политика за безрецептурните лекарствени на издателя. средства в аптеката? Фармацевтично общество 26-27 Актуално 29 Фармацевтични новини 32-33 Календар “Стинг” август 43 Доломит
 4. 4. Бизнес месец За да удовлетворим изискванията, ние създа- дохме анализаторски екип от професионалисти, който може да отговори на поставените проблеми от фармацевтите в аптеките. Какво предлага Стинг АД? • Добро и компетентно обслужване. • Изгодни финансови условия. • Добра логистична мрежа. • Пълна гама от продукти, които се предлагат в аптеката и иновативни ЛП. • Силна обратна връзка с клиентите. • Електронна дистрибуция. • Лоялно партньорство. Повечето проблеми идват от несигурността в бъдещето. Като мениджъри ние се стремим да ограничим несигурността. Правим изчисления, прог- нози, опитваме се да я хванем като пеперуда и да я „колекционираме”. Но тя не може да бъде победена ЛОГИСТИКА или натикана в капан, може да бъде опитомена и Ако имате нужда от експертен съвет – ние сме свикнали да се сражаваме. Стремим се разчитайте на нас към сигурността. Необходимо е да се научим да уп- равляваме изненадите и да се адаптираме лесно. Клиентите трайно завишават изискванията Предлагаме гъвкави опции и работещ компас за бъ- си към дистрибуторите. В ежедневната си надпре- дещето. вара за задържане и печелене на клиенти дистри- буторите влагат доста усилия. Трудно е обаче те Препоръчаните продукти на Стинг АД за да се измерят единствено чрез конкретни финан- август - септември 2010 г. са: сови показатели. АНАЛОГИЧНИ ПРОДУКТ ПРОИЗВОДИТЕЛ INN-НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТИ Latanoprost Actavis sol.50 mkg/ ml 2.5 ml ACTAVIS Latanoprost Антиглаукомен продукт Xalatan Ramigamma tabl. 5 mg x 30 Антихипертензивен продукт. Vivace; Ramimed; WOERWAG PHARMA Ramipril АСЕ-инхибитор Ramihexal Tritace Ramigamma tabl.10 mg x 30 Живи лиофилизирани млечнокисели Поддържа здравословния киселинно основен баланс Linex Baby sach. SANDOZ Enterol бактерии за нормалното функциониране на хран. система. actaea racemosa(cimicifuga)ch 30 lilium tigrinum ch 30 ambra grisea ch 30 luesinum ch 15 amylium nitrosum ch 9 luesinum ch 30 anacardium orientale ch 30 murex purpurea ch 15 argentum metallicum ch 9 nitricum acidum ch 30 bellis perennis ch 9 oxallicum acidum ch 9 bismuthum ch 9 penicillinum ch 15 blatta orientalis ch 15 physostigma venenosum ch 9 coffea cruda ch 30 platina ch 30 НОВИ МОНОПРЕПАРАТИ crataegus oxyacantha ch 9 radium bromatum ch 15 BOIRON - erigeron canadensis ch 9 ruta graveolens ch 15 eugenia jambolana ch 5 sabina ch 9 fluoricum acidum ch 15 saponaria officinalis ch 5 fumaria officinalis ch 5 stramonium ch 30 hydrocotyle asiatica ch 9 symphytum officinale ch 9 hyoscyamus niger ch 30 tellurium metallicum ch 5 iodum ch 30 thyroidinum ch 15 kalium carbonicum ch 30 thyroidinum ch 5 kalium phosphoricum ch 30 vab ch 15 kreosotum ch 9 vinca minor ch 9 Levofloxacin Bilev Pharma flac. 5 mg/ml 100 ml I.V. TEVA Levofloxacin Флуорхинолонов антибиотик - Roactemra flac.80 mg 4ml HOFFMANN LA ROCHE Tocilizumab Лечение на умерен до тежък активен ревматоиден артрит - Roactemra flac.400 mg 20 ml Physiogel AI sonnen creme 50 ml Physiogel AI creme 50 ml Гама хипоалергинни козматични продукти, създадени Physiogel Fluido gel 150 ml STIEFEL - за ежедневна грижа за чувствителна, суха и раздразнена кожа Physiogel hand cream 75 ml Physiogel body lotion 200 ml 4 Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава. Конфуций
 5. 5. Sting Pharmaceutical products Август 2010 DE IURE, DE FACTO съответствието на лечебните заведения с изиск- ванията по чл. 19, ал. 2 и 3 от закона, т. е.: I. Национална здравна карта. Областни - дали лечебното заведение за болнична помощ здравни карти работи в съответствие с утвърдените медицински С измененията в Закона за лечебните заве- стандарти и правилата за добра медицинска прак- дения (Обн. ДВ бр. 59 от 31.07.2010 г., в сила от тика; 31.07.2010г.) се предвижда лечебните заведения за - дали има медицински специалисти на основен болнична помощ, центровете за спешна медицин- трудов договор; ска помощ, центровете за трансфузионна хемато- - дали има наличие на определените в медицин- логия, центровете за психично здраве, центровете ските стандарти технически изправна медицинска за кожно-венерически заболявания, комплексните апаратура и техника на територията си; онкологични центрове и домовете за медико-соци- - дали лечебното заведение за болнична помощ ални грижи, както и лекарите и лекарите по ден- осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на тална медицина, необходими за извънболничната лечебната дейност по медицински специалности помощ в Р. България, да се планират и разпределят съгласно разрешението си, включително и на меди- на териториален принцип въз основа на потреб- цинска помощ при спешни състояния. ностите на населението от достъпна и своевре- менна медицинска помощ. Областните здравни карти съдържат: Планирането и разпределението на лечебните 1. Географските граници на здравните райони. заведения по предходното изречение се извършват чрез Националната здравна карта и областните 2. Вида, броя, дейността и разпределението на здравни карти, чрез които се осъществява нацио- лечебните заведения по отделните нива на меди- налната здравна политика. За изработване на об- цинското обслужване в областта, без необходимия ластната здравна карта министърът на здраве- брой центрове за спешна медицинска помощ, цен- опазването назначава комисия, която включва трове за трансфузионна хематология, лечебни заве- областния управител, един представител на РЦЗ, дения за стационарна психиатрична помощ, лечебни един представител на РИОКОЗ, двама предста- заведения за лечение на онкологични заболявания, с вители на РЗОК, по един представител на РК на БЛС, изключение на комплексните онкологични центрове, РК на БЗЦ и регионалната колегия на Българската лечебни заведения за лечение на инфекциозни бо- асоциация на професионалистите по здравни гри- лести, включително особено опасни инфекциозни жи, един представител на представителните орга- болести и домове за медико-социални грижи, в кои- низации за защита правата на пациентите и по то се осъществяват медицинско наблюдение и спе- един представител на общините в съответната цифични грижи за деца. област, на чиято територия има лечебно заведение за болнична помощ. 3. Необходимия минимален брой на лекарите и лекарите по дентална медицина в извънболничната За всяка област картата обхваща общините помощ по специалности. съгласно списъка по чл. 6, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване. При изработването на областните 4. Минималния и максимален брой легла за ак- здравни карти Комисията съобразява достъпа до тивно лечение (терапевтични, хирургични, педиат- медицинско обслужване на населението, живеещо в рични, акушеро-гинекологични и легла за интензивно труднодостъпните и отдалечените райони. Всяка лечение) и за долекуване и продължително лечение. областна комисия представя на министъра на здравеопазването изготвената областна здравна 5. Лечебните заведения за болнична помощ, с карта и цялата първична информация, използвана за които Националната здравноосигурителна каса за- създаването й, както и предложения за преструк- дължително сключва ежегодно договори по смисъла туриране на лечебните заведения за болнична на Закона за здравното осигуряване. помощ. Областните здравни карти се създават след Националната здравна карта се изработва от оценка на потребностите от спешна, първична и национална комисия, назначена от министъра на специализирана извънболнична и болнична помощ и здравеопазването и съдържа: Поощряваме творчеството и ползотворната съвместна работа 5
 6. 6. Бизнес месец 1. Съдържанието на областните здравни кар- мацевти в приемното помещение; ти, след съгласуването и утвърждаването им от - ръководителят на аптеката да не носи от- министъра на здравеопазването; говорност за повишаването на професионалната квалификация на работещите в аптеката - курсове 2. Необходимия брой центрове за спешна ме- и други форми на обучение; дицинска помощ, центрове за трансфузионна хе- - свързана с предходната промяна е и тази, матология, лечебни заведения за стационарна пси- която позволява в приемното помещение да не се хиатрична помощ, лечебни заведения за лечение на съхраняват доказателства за преминати форми на онкологични заболявания, с изключение на комплекс- продължаващото обучение; ните онкологични центрове, лечебни заведения за - да няма изискване в приемното помещение лечение на инфекциозни болести, включително осо- осветлението да е единствено от естествени из- бено опасни инфекциозни болести и домове за ме- точници; дико-социални грижи, в които се осъществяват ме- - ръководителите на аптеки да осигурят усло- дицинско наблюдение и специфични грижи за деца; вия за достъп до аптеката за хората с увреж- дания. 3. Националните здравни приоритети; III. Проектът за изменение на Закона за 4. Лечебните заведения за болнична помощ, здравето (Обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г.,) с които Националната здравноосигурителна каса предвижда такива, сред които: задължително сключва ежегодно договори по сми- съла на Закона за здравното осигуряване за осигу- - Създаване на нов регистър на медицинските ряване на достъпна медицинска помощ; специалисти от Министерство на здравеопазва- нето, като новият регистър дублира данните на 5. Минималния и максимален брой легла за регистрите, водени от съсловните организации; активно лечение (терапевтични, хирургични, педиа- трични, акушеро-гинекологични и за интензивно ле- - Предвидени са и правила за упражняване на ме- чение) и за долекуване и продължително лечение на дицинска професия на територията на Р. България лечебните заведения по т. 1 и 2; от лица, които са придобили професионалната си квалификация в трети държави, след признаване на 6. Списък на лечебните заведения за болнична квалификацията им по реда на Закона за признаване помощ, които не подлежат на приватизация. на професионални квалификации. Националната здравна карта подлежи на ця- лостна актуализация на всеки три години. Частич- на актуализация се прави при необходимост. На- ционалната здравна карта е задължителна за разпределението на лечебните заведения и за фи- нансирането на заплащаните от Националната здравноосигурителна каса медицински дейности, с изключение на лечебните заведения, създадени от лекари по дентална медицина по реда на този закон. II. Готвеният проект за изменение на Наредба № 28 от 9.12.2008 г. за устрой- ството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарст- вените продукти (Обн., ДВ, бр. 109 от 23.12.2008 г.) готви няколко основни про- мени: - регламентирането на работата от нефар- 6 Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава. Конфуций
 7. 7. Дермо козметика Термална вода Vichy СЪЗДАДЕНА ОТ ПРИРОДАТА, НЕВЪЗПРОИЗВЕДИМА ОТ НАУКАТА. В ДЕРМОКОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ НА ЛАБОРАТОРИИ VICHY ПОВЕЧЕ ОТ 70 ГОДИНИ. 100% ЧИСТА, НАТУРАЛНА АКТИВНА СЪСТАВКА ЗА ЗДРАВЕТО И КРАСОТАТА НА КОЖАТА. Слънце, вятър, температурни промени, замърсяване, Cu - мед срещу свободните радикали тютюнопушене, стрес, умора… всички те увелича- Допринасящ фактор за много от окислителните ват загубата на вода и минерали всеки ден. Така за- ензими, медта играе основна роля в предпазването щитните сили на кожата отслабват, метаболизмът на кожата от свободните радикали. Този минерал е й се забавя, появяват се зачервявания, раздразнения и от особена важност и за действието на ензимите, дискомфорт. отговорни за синтезирането на колаген и еластин. Родена от алхимията в земните недра, Термална Той участва и във финалната фаза на заздравяване вода Vichy е автентична активна съставка, която на кожата под формата на меден глюконат. Медта подсилва, успокоява и регенерира кожата и присъства действа срещу несъвършенствата на проблемната в продуктите на Лаборатории Vichy вече повече от кожа и значително подсилва противовъзпалителното 70 години. Минералите в състава й са с една от най- действие на съставки като салициловата киселина. високите концентрации във Франция (>5 г/л) и заедно играят ключова роля в метаболизма на кожата: Mg - възстановяващият магнезий Както и калцият, магнезият помага за възстано- Ca - предпазващият калций вяването на защитната бариера на кожата, като Калцият участва в много от функциите на метабо- така работи и за запазване на нейната хидратация. лизма. Неговото присъствие в кожата е необходимо, Той действа и в синергия с калция и фосфата за увели- за да поддържа хомеостазата и защитната бариера. чаване на епидермалното обновяване. Концентрацията на калций е по-ниска в базалния слой на епидермиса и по-висока в следващите по-повърхн- Si - силиций за възвръщане на плътността остни слоеве, за да регулира епидермалното делене. Задължителен за синтеза на колаген, силицият Калцият благоприятства още и кохезията на клетки- стимулира и синтеза на еластин, както и разпростра- те. Това негово действие предпазва кожата. нението на фибробластите. В свободна форма той се съединява с макромолекули като протеогликан и хиа- Mn - антиоксидантният и лечебен манган луронова киселина, основните структурни компоненти Антиоксидантният минерал манган помага за не- на дермалния матрикс. утрализирането на определени свободни радикали. Той благоприятства заздравяването на кожата, като + Бром, Бор, Флуор, мобилизира кератиноцитите и стимулира тяхното Литий и Стронций делене. K - хидратиращият калий Също като хлоридните и натриевите йони, калие- вите йони са навсякъде в тялото и работят за запаз- ването на хидроелекричния баланс на клетките. Кали- ят допринася и за изработването на естествени овлажняващи фактори, като помага на кожата да ос- тане хидратирана. ЗДРАВЕТО Е КРАСИВО
 8. 8. Термална вода Vichy – съюзник на кожата по всяко време на деня и след дермоeстетични процедури Сутрин Събудете се с освежаващ спрей Термална вода Vichy за стимулиране притока на кислород към клетките на кожата и справяне със стреса на деня. След епилация или бръснене, успокойте зачервяванията. На път Термална вода Vichy неутрализира токсините и замърсяванията от околната среда и се грижи за pH баланса на кожата. След дерматологичен пилинг На помощ идва спреят с термална вода, за да успокои зачервяванията и дискомфорта и да помогне на кожата да се обнови по-бързо. На работното място Климатикът в офиса изсушава кожата. Ще се почуствате по-добре след чаша вода и спрей с термална вода за лицето. Във фитнеса След тренировка се чувствате тонизирани, но лицето Ви е зачервено. Термална вода Vichy идва на помощ, за да охлади и успокои кожата и да й върне свежестта. При почистване и дегримиране Допълнете стъпките на почистване на кожата с Термална вода Vichy. Запасът от минерали ще подпомогне възстановяването през нощта. На плажа Термална вода Vichy подсилва защитните сили на кожата и й помага да се справи с UV лъчите. Идеално допълнение към слънцезащитната грижа и рехидратирането на изсушената от солената вода кожа. Термална вода Vichy е без консерванти, без парабени, без парфюм. Хипоалергенна. Препоръчва се за чувствителна кожа.
 9. 9. Стинг представя Гъбичните инфекции са по-чести, отколкото пред- димствата на биоадхезивната система за локално полагаме. 3 от 4 жени поне веднъж в живота си са прилагане на лекарството се включват и миними- страдали от вагинална кандидоза. При 45% от жени- зиране на изтичането на вагинален крем; прилагане те инфекцията се повтаря. Повечето гъбични инфек- на терапията по всяко време на деня; по-малка обща ции са причинени от прекомерното развитие на лекарствена експозиция на курс терапия. Gynazol по- гъбички - Candida albicans. Нормално тези гъбички при- влиява острите симптоми на пациентките бързо – състват в организма в малки количества и обикно- 74% от тях получават облекчение в рамките на едно вено са безвредни. Те се намират във вагината и не денонощие (2). създават проблеми до момента, в който не започнат Gynazol показва висока антимикотична актив- да растат прекомерно и да причиняват инфекции. ност срещу всички щамове от род Candida (3). В клинично изследване при 88% от пациентките 30 дни Какви може да са причините за този свръх- след лечението не се е стигнало до рецидив на ин- растеж? фекцията (2). Освен високия процент на ефикасност Антибиотици, диабет, бременност и орални контра- е оценено и удовлетворението на пациентките от цептиви; хормонозаместителна терапия; месечен тази усъвършенствана технология. В проучване, цикъл; стрес; тесни панталони и синтетични тъка- проведено с почти 2000 жени, които са използвали ни; локална алергия. Gynazol за лечение на ВВК, 97 % от тях са декларирали, че биха използвали този продукт отново (4). За да Нещо ново за лечението на вагиналната кан- се постигне толкова висок процент на одобрение, дидоза жените са посочили, че бързото облекчение на сим- Появата на нашия пазар на Butoconazole (Gynazol) с птомите е най-важният за тях факт при лечението Vagi Site - нова технология за вагинално прилагане с на гъбична инфекция. Жените също са посочили жела- биоадхезия и контролирано отделяне - оптимизира нието за продукт с еднократна дозировка и такъв, прилагането на лекарства във влагалището, премах- който не зацапва, в сравнение с други продукти; вайки или силно намалявайки недостатъците, свър- всички тези свойства могат да се открият във Vagi звани с конвенционалните вагинални препарати. site технологията за прилагане на Gynazol. Системата Vagi Site представлява уникална и па- (1) Weinstein L., Henzel M.R.,PhD, Tsнna I.W. Vaginal Retention тентована система за прилагане, разработена на ос- of 2% Butoconazole Nitrate Cream: Comparison of a standard and sustained-release preparation новата на биоадхезия към мукозната повърхност на (2) Brown et al.: Butoconazole Nitrate 2% for Vulvovaginal влагалището, позволяваща продължително и контро- Candidiasis: New, single-dose vaginal cream formulation vs. лирано прилагане на лекарството във времето. Gy- seven-day treatment with miconazole nitrate.J Reprod Med nazol се прилага на мястото на инфекцията само вед- 1999;44:933-938. нъж, а благодарение на технологията, по която е раз- (3) Lynch ME, Sobel JD. Comparative in vitro activity of antimycotic agents against pathogenic vaginal yeast isolates. J Med & Vet работен, освобождаването на активната съставка Mycology 1994;32:267-274. продължава през следващите 4,2 дни (1). Към пре- (4) Data KV Pharmaceutical (N=1992) 10 Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава. Конфуций
 10. 10. Аптечен маркетинг Спад в как да го избегнем по продажбите – време на лятна Рецесията и кризата са състояния, в които много собственици на аптеки приемат спада в продаж- криза? бите като неизбежно зло – каквото за всички, това и за нас. Така ли е наистина? Може ли да се спечели по време на летните горещини? Отговорът лежи в ръцете на „воините” от предната линия – рабо- тещите на гише. След месеците на всеяден пазар, готов да изкупи всичко, което му се предлага, сега фармацевтите се нуждаят от по-изкусни умения. Умения, които носят успех по време на кризата и освен това гарантират, че когато тя свърши, ап- теката ще бъде в печеливша позиция. Тази тема предлага три сериозни начина за преодоляване на спада в продажбите при криза. Те не изискват допълнителни ресурси. Достатъчно е да има фокус от страна на мениджърите и желание в работещите на първа линия в аптеката. Първи съвет: Разровете базата си от клиенти. забравили – ясен сигнал за неизползван потенциал на вашия бизнес. Да, да, знаем, че звучи познато, но колко от вас на- истина го правят? И колко от вас имат система, Втори съвет: Наред с традиционната си оферта, по която контактуват с клиентите си по предва- подгответе и „3 в 1” вариант. рително зададени критерии и срокове? Времената са трудни за всеки. Еуфорията свърши "Аксенчър" публикуваха следните немаловажни и най-хубавите ни промоции вече не са по джоба на данни за средностатистическата компания: всеки. Досега търговците предлагаха решение на • 20% от клиентите носят 80% от печалбата. проблема на клиента. Сега трябва да предложат • 85% от печалбата идват само от 4 продукта. пак решение, но вече на поне три проблема. И то • Повече от 50% от клиентите взимат само за същите пари! Приготвили ли сте си вариант „3 в един или два продукта. 1”? Клиентите не искат да видят у вас „продавач”, който ще им взима парите, а партньор, който им Може би за вашата аптека цифрите са различни, но е влязъл в положението и им предлага адекватни тенденцията е същата. Е, не е ли дошло времето отговори. Без да им струва повече... да се направи среща с ВСЕКИ клиент – нов или стар, потенциален или бивш? Трети съвет: Не се превръщайте в щраус! Изва- Проверете какво се случва с тях. Анализирайте дете главата си от пясъка! кой ваш продукт или услуга може да им бъде от полза през сегашната криза. И не пропускайте да ги Ако смятате, че вашето работно място е сигур- запознаете с предстоящите есенни промоции. Ще но или пък сте убеден, че сте толкова добри про- се изненадате колко от клиентите ви „изведнъж” фесионалисти, че нямате нужда от нови умения, ще се сетят, че трябва да им продадете това очаквайте неприятни изненади. Ако смятате, че или онова. А някои дори ще ви се скарат, че сте ги точно сега можете да поискате увеличение към 12 Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава. Конфуций
 11. 11. Sting Pharmaceutical products Август 2010 заплатата си, бъдете подготвени за лоши вести. Ако смятате, че можете винаги да си намерите нова работа, внимавайте! Предлагането на позиции дори в сферата на фармацията е доста лимитирано и ако не дадете на новото място бързи резултати, не очаквайте потупване по рамото. Настъпил е моментът да се фокусират усили- ята към промяна в отношението към работата. Посещавайте програмите за продължаващо обуче- ние, квалифицирайте се, за да придобиете нови и да усъвършенствате досегашните си умения и познания. Търсенето на качествени фармацевти не намалява и фирмите са готови да възнаградят всеки, който успее в кризата да продаде повече, защото това означава, че след като тя свърши, фирмата ще бъде в далеч по-изгодна позиция спрямо конкурентите си. Дали за тези успешни професионалисти не трябва да се измисли нов девиз. Вместо „да оце- леем при спадналите продажби през кризата” да стане: „да полеем успешните продажби по време на кризата”.
 12. 12. Промоции За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър лекарствен продукт производител к-во цена ТЕ промоция АБО ФАРМА-ОМЕГА-3+ВИТ.Е 1000мг.капс.х60 /от сьомга/ ABO PHARMA-GERMANY 3 10,20 1 оп. АБО ФАРМА-ВИТАМИН С+ЦИНК ДЕПО капс.х40 АБО ФАРМА-ОМЕГА-3+ВИТ.Е капс.500мг.х120 /от сьомга/ ABO PHARMA-GERMANY 3 10,68 1 оп. АБО ФАРМА-ВИТАМИН С+ЦИНК ДЕПО капс.х40 ДОКТОР МОМ-АНАНАС тбл.за смучене х20 + 1+ 3,35 1 оп. ДОКТОР МОМ-АНАНАС тбл.за смучене х20 + ДОКТОР МОМ-ГОРСКИ ПЛОДОВЕ тбл.за смучене х20 + 1+ 3,35 1 оп. ДОКТОР МОМ-горски плодове тбл.за смучене х20 + ДОКТОР МОМ-ЛИМОН тбл.за смучене х20 + 1+ 3,35 1 оп. ДОКТОР МОМ-ЛИМОН тбл.за смучене х20 + ДОКТОР МОМ-МАЛИНА тбл.за смучене х20 + 1+ 3,35 1 оп. ДОКТОР МОМ-МАЛИНА тбл.за смучене х20 + ACTAVIS ДОКТОР МОМ-ПЛОДОВЕ тбл.за смучене х20 + 1+ 3,35 1 оп. ДОКТОР МОМ-ПЛОДОВЕ тбл.за смучене х20 + ДОКТОР МОМ-ПОРТОКАЛ тбл.за смучене х20 + 1+ 3,35 1 оп. ДОКТОР МОМ-ПОРТОКАЛ тбл.за смучене х20 + ДОКТОР МОМ-СИРОП БИЛКОВ ЗА КАШЛИЦА 100мл. + 1+ 4,20 1 оп. ДОКТОР МОМ-СИРОП билков за кашлица 100мл. + ДОКТОР МОМ-ЯГОДА тбл.за смучене х20 1 3,35 1 оп. ДОКТОР МОМ-ЯГОДА тбл.за смучене х20 ЕРОТОН тбл.100мг.x4 ACTAVIS 3 32,59 3 оп. ЕРОТОН тбл.100мг.x4 ЕРОТОН тбл.50мг.x4 ACTAVIS 3 26,93 3 оп. ЕРОТОН тбл.50мг.x4 3 оп. ЕРОТОН тбл.100мг.x1 + ЕРОТОН тбл.100мг.x4 + 6+ 32,59 6 оп. ЕРОТОН тбл.100мг.x4 + ACTAVIS 3 оп. ЕРОТОН тбл.50мг.x1 + ЕРОТОН тбл.50мг.x4 6 26,93 6 оп. ЕРОТОН тбл.50мг.x4 3 3 оп. ЕФИЗОЛ тбл.0.25/30мг.х20 ЕФИЗОЛ тбл.0.25/30мг.х20 ACTAVIS 2,75 200 40 оп. ЕФИЗОЛ тбл.0.25/30мг.х20 МУКОЛИЗИН сир.30мг/5мл 100мл. ACTAVIS 25 3,86 5 оп. МУКОЛИЗИН сир.30мг/5мл 100мл. 20 4 оп. ПРОАЛГИН тбл.500мг.х20 ПРОАЛГИН тбл.500мг.х20 ACTAVIS 1,58 560 160 оп. ПРОАЛГИН тбл.500мг.х20 3 1 оп. ПАНРАЗОЛ тбл.20мг.х30 УЛКОПРОЛ капс.20мг.х30 ACTAVIS 9,00 6 1 оп. ПАНРАЗОЛ тбл.40мг.х30 СПАСАТЕЛЬ SENSITIVE кремогел 30г./кол.сребро,пантенол/ СПАСАТЕЛЬ VENOFORT гел ум. крака 30г./троксерутин, екстр. кон. кестен/ при закупуване на 5 оп. в произволна комбинация - СПАСАТЕЛЬ гел 30г./кол.сребро,хиал.к-на,ч.оман,декспантенол/ бонус 1 оп. по избор ALFA INTEL 4,62 СПАСАТЕЛЬ ЗАГРЯВАЩ масажен крем 30г./л.чушки, никотинамид,розм./ при закупуване на 50 оп. в произволна комбинация - СПАСАТЕЛЬ крем 30г./кол.сребро,мл.липиди,цинков окис/ бонус 15 оп. по избор СПАСАТЕЛЬ ФОРТЕ балсам 30г. ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1000мг.х100 /ФЛЕКС/ + 2+ 29,90 BARLEANS ORGANIC OILS USA 1 СЕШОАР PHILIPS HP8103 ЛЕНЕНО МАСЛО сол.236мл. /ФЛЕКС/ 1 29,90 АСПИРИН+ВИТ.С еф.тбл.х20 BAYER BAYER 60 8,17 10 оп. АСПИРИН+ВИТ.С еф.тбл.х20 BAYER 2 15% отстъпка ЛЕВИТРА тбл.10мг.х2 BAYER 25,16 5 20% отстъпка 2 15% отстъпка ЛЕВИТРА тбл.20мг.х2 BAYER 31,00 5 20% отстъпка 2 15% отстъпка ЛЕВИТРА тбл.5мг.х2 BAYER 21,61 5 20% отстъпка 2 12% отстъпка ЛЕВИТРА тбл.10мг.х4 BAYER 49,40 5 17% отстъпка 2 12% отстъпка ЛЕВИТРА тбл.20мг.х4 BAYER 60,83 5 17% отстъпка НЕО-АНГИН тбл.x24 BOLDER ARZNEIMITTEL-GERMANY 10 4,86 1 оп. НЕО-АНГИН тбл.x24 ЛОТОСОНИК тбл.х20 DANAPHA PHARMACEUTICAL 1 8,57 1 оп. ЛОТОСОНИК тбл.х10 ИБУТОП гел 50г. DOLORGEIT 4 5,11 1 оп. ИБУТОП гел 50г. ПРОСПАН сир.100мл. ENGELHARD 10 7,48 1 оп. ПРОСПАН сир.100мл. ТРАХИЗАН тбл.х20 ENGELHARD 10 4,93 1 оп. ТРАХИЗАН тбл.х20 ЗАРАНТА тбл.10мг.х30 + 1+ 18,59 GEDEON RICHTER 1 оп. ЗАРАНТА тбл.10мг.х30 ЗАРАНТА тбл.20мг.х30 1 41,28 КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х 5 GSK-CONSUMER HEALTHCARE 5 4,15 1 оп. АКВАФРЕШ EXTREME CLEAN CITRUS MINT паста 75мл. ЛАКТАЦИД гел-емулс.ежедн.200мл. GSK-CONSUMER HEALTHCARE 8 6,67 1 оп. ЛАКТАЦИД гел-емулс.ежедн.200мл. 5 1 оп. АКВАФРЕШ EXTREME CLEAN CITRUS MINT паста 75мл. ПАНАДОЛ БЕБЕ сир.100мл. GSK-CONSUMER HEALTHCARE 5,48 10 1 оп. ПАНАДОЛ БЕБЕ сир.100мл. ПАНАДОЛ тбл.500мг.х12 GSK-CONSUMER HEALTHCARE 15 0,85 1 оп. АКВАФРЕШ EXTREME CLEAN CITRUS MINT паста 75мл. ПАРОДОНТАКС КЛАСИК п.за зъби 75мл. 6,25 при закупуване на 8 оп. в произволна комбинация GSK-CONSUMER HEALTHCARE ПАРОДОНТАКС WHITENING п.зъби 75мл. 6,54 бонус 1 оп. ПАРОДОНТАКС WHITENING п.зъби 75мл. СОЛПАДЕИН СОЛИБЪЛ еф.тбл.х12 GSK-CONSUMER HEALTHCARE 4 5,63 1 оп. АКВАФРЕШ EXTREME CLEAN CITRUS MINT паста 75мл. ВИТАКИД ПРОПОЛИС+ЕХИНАЦЕА+ВИТ.С шок.монети х30 /КРАВА/ HADAS 1 11,29 25% доп.отстъпка 14 Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава. Конфуций
 13. 13. Sting Pharmaceutical products Август 2010 лекарствен продукт производител к-во цена ТЕ промоция ПОЛИЖИНАКС капс.ваг.х6 INNOTECH 8 6,80 2 оп. ПОЛИЖИНАКС капс.ваг.х6 ТЕСТ ЗА БРЕМ. BBtest ЛЕНТА INNOTECH 4 3,41 1 оп. ТЕСТ ЗА БРЕМ. BBtest ЛЕНТА ТРАНСИЛАН сашет 7г.х20 INNOTECH 4 7,68 1 оп. ТРАНСИЛАН сашет 7г.х20 ФАРМАТЕКС капс.ваг.18.9мг.х6 INNOTECH 4 8,14 1 оп. ФАРМАТЕКС капс.ваг.18.9мг.х6 ФАРМАТЕКС тбл.ваг.20мг.х12 INNOTECH 4 7,08 1 оп. ФАРМАТЕКС тбл.ваг.20мг.х12 ФЛЕБОДИА тбл.600мг.х30 INNOTECH 8 22,43 2 оп. ФЛЕБОДИА тбл.600мг.х30 СМЕКТА сашет х30 КУТИЯ IPSEN 2 12,29 1 оп. ОМЕГАДЕФЕНД капс.х60 СМЕКТА сашет х60 КУТИЯ IPSEN 1 21,59 1 оп. ОМЕГАДЕФЕНД капс.х60 БЕН-ГАЙ маз 35г. JOHNSON&JOHNSON 4 5,92 1 оп. БЕН-ГАЙ маз 35г. НАЗИК KIDS наз.спрей 0.05% 10мл. KLOSTERFRAU BERLIN 10 5,66 1 оп. НАЗИК KIDS наз.спрей 0.05% 10мл. НАЗИК наз.спрей 0.1% 10мл. KLOSTERFRAU BERLIN 10 5,66 1 оп. НАЗИК наз.спрей 0.1% 10мл. САФОРЕЛ-ДУШ ГЕЛ ИНТИМЕН с екстр.репей 250мл. LABORATOIRES IPRAD SANTE 1 8,58 1 оп. САФОРЕЛ-ДУШ ГЕЛ ИНТИМЕН с екстр.репей 100мл. АЦЕРБИН спрей сол.80мл. MONTAVIT 2 10,22 1 оп. АЦЕРБИН спрей сол.80мл. ГЛАЙТГЕЛЕН гел 20г. MONTAVIT 5 4,00 1 оп. ГЛАЙТГЕЛЕН гел 20г. АЛАЙВ тбл.1г.x30 /мултивитамини/ NATURE S WAY PRODUCTS-USA 5 16,61 1 оп. АЛАЙВ тбл.1г.x30 /мултивитамини/ АЛОЕ-ВЕРА сок от цели листа 1000мл. NATURE S WAY PRODUCTS-USA 3 25,90 1 оп. АЛОЕ-ВЕРА сок от цели листа 1000мл. ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1000мг.х100 NATURES NATURE S WAY PRODUCTS-USA 3 21,78 1 оп. ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1000мг.х100 NATURES ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1000мг.х250 NATURES NATURE S WAY PRODUCTS-USA 4 43,56 1 оп. ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1000мг.х250 NATURES ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1300мг.х100 NATURES NATURE S WAY PRODUCTS-USA 4 26,45 1 оп. ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1300мг.х100 NATURES НАТУРАЛАКС Е капс.х100 NATURE S WAY PRODUCTS-USA 5 14,90 1 оп. НАТУРАЛАКС Е капс.х100 АПИПАНТЕН спрей 135мл. NEPENTES 5 6,48 1 оп. АПИПАНТЕН спрей 135мл. СУДОКРЕМ за проблемна кожа 60г. + 10 + 4,30 3 оп. СУДОКРЕМ за проблемна кожа 60г. + ИНФАКОЛ сол.40мг/мл.50мл. + NEPENTES 10 + 6,18 3 оп. ИНФАКОЛ сол.40мг/мл.50мл. МАРИМЕР спрей за нос 100мл. 5 7,12 МАРИМЕР спрей за нос 100мл. + 3+ 8,08 МАРИМЕР АСПИРАТОР BABY ЗА НОС + NEPENTES 1 7,12 1 оп. МАРИМЕР спрей за нос 100мл. МАРИМЕР физиол.р-р 5мл.х12 1 5,66 ПРОПОЛКИ+ВИТ.C тбл.х16 + 5+ 3,41 ПРОПОЛКИ ШИПКА И МАЛИНОВ СОК тбл.х16 + 5+ 3,76 NEPENTES 6 оп. ПРОПОЛКИ+ВИТ.C тбл.х16 ПРОПОЛКИ АЛОЕ,ДЖИНДЖИФИЛ И МАСЛО Лим.трева тбл.х16+ 5+ 3,76 ПРОПОЛКИ БЕЗ ЗАХАР тбл.х16 5 3,76 АЗАКС тбл.500мг.х3 NOBEL ILLAC 5 16,22 1 оп. АЗАКС тбл.500мг.х3 АКСЕФ тбл.500мг.х10 NOBEL ILLAC 5 28,34 1 оп. АКСЕФ тбл.500мг.х10 АКСЕФ тбл.500мг.х20 NOBEL ILLAC 5 47,14 1 оп. АКСЕФ тбл.500мг.х20 АЛОРА сир.100мл. NOBEL ILLAC 3 3,61 1 оп. АЛОРА сир.100мл. ЕТОДИН ФОРТЕ тбл.400мг.х14 NOBEL ILLAC 5 7,87 1 оп. ЕТОДИН ФОРТЕ тбл.400мг.х14 ЛАНСОПРОЛ капс.15мг.х28 NOBEL ILLAC 5 10,22 1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс.15мг.х28 ЛАНСОПРОЛ капс.30мг.х14 NOBEL ILLAC 5 6,40 1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс.30мг.х14 ЛАНСОПРОЛ капс.30мг.х28 NOBEL ILLAC 5 12,79 1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс.30мг.х28 МЕЛБЕК амп.15мг/1.5мл.х3 NOBEL ILLAC 3 4,34 1 оп. МЕЛБЕК амп.15мг/1.5мл.х3 МЕЛБЕК тбл.7.5мг.х10 NOBEL ILLAC 5 5,11 1 оп. МЕЛБЕК тбл.7.5мг.х10 МЕЛБЕК ФОРТЕ тбл.15мг.х10 NOBEL ILLAC 5 7,13 1 оп. МЕЛБЕК ФОРТЕ тбл.15мг.х10 ОМЕПРАЗИД капс.20мг.х14 NOBEL ILLAC 8 4,48 2 оп. ОМЕПРАЗИД капс.20мг.х14 ПУЛСЕТ тбл.40мг.х14 NOBEL ILLAC 3 13,81 1 оп. ПУЛСЕТ тбл.40мг.х14 ПУЛСЕТ тбл.40мг.х28 NOBEL ILLAC 3 22,81 1 оп. ПУЛСЕТ тбл.40мг.х28 ТАЙЛОЛ 6+ сусп.250мг/5мл.100мл. NOBEL ILLAC 1 4,76 2 оп. ТАЙЛОЛ 6+ сусп.250мг/5мл.100мл. ТАЙЛОЛ сусп.120мг/5мл.100мл. NOBEL ILLAC 3 3,55 1 оп. ТАЙЛОЛ сусп.120мг/5мл.100мл. ФУНГОСТАТИН гран.100000UI/мл.50мл. NOBEL ILLAC 5 5,11 1 оп. ФУНГОСТАТИН гран.100000UI/мл.50мл. 5 2 оп. ФУНГОФИН крем 1% 15г. ФУНГОФИН крем 1% 15г. NOBEL ILLAC 7,26 50 25 оп. ФУНГОФИН крем 1% 15г. ФУНГОФИН тбл.250мг.х14 NOBEL ILLAC 3 20,28 1 оп. ФУНГОФИН тбл.250мг.х14 НОВА ДЕТОКС ПЛАСТИРИ ЗА ХОДИЛА х20 /релаксиращи/ NOVA HEALTH PR. 3 28,80 1 оп. МАСЛО ОТ ЛЕНЕНО СЕМЕ капс.1000мг.х60 HEALTH AID НОВА ДЕТОКС ПЛАСТИРИ ЗА ХОДИЛА х20 /релаксиращи/ + 2+ 28,80 NOVA HEALTH PR. 1 оп. МАСЛО ОТ ЛЕНЕНО СЕМЕ капс.1000мг.х60 HEALTH AID РАДИАНС тбл.х60 /кожа,коса,нокти/ 1 24,30 ВИАГРА тбл.100мг.x4 PFIZER Pharma 3 60,54 25% отстъпка ВИАГРА тбл.100мг.х2 PFIZER Pharma 3 30,84 25% отстъпка ВИАГРА тбл.25мг.x4 PFIZER Pharma 3 43,24 25% отстъпка ВИАГРА тбл.25мг.х2 PFIZER Pharma 3 22,03 25% отстъпка Поощряваме творчеството и ползотворната съвместна работа 15
 14. 14. Промоции За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър лекарствен продукт производител к-во цена ТЕ промоция ВИАГРА тбл.50мг.x4 PFIZER Pharma 3 50,16 25% отстъпка ВИАГРА тбл.50мг.х2 PFIZER Pharma 3 25,55 25% отстъпка ГЕЛОМИРТОЛ ФОРТЕ капс.300мг.х20 POHL-BOSKAMP 10 6,91 1 оп. ГЕЛОМИРТОЛ ФОРТЕ капс.300мг.х20 НИТРОЛИНГВАЛ спрей 12.2мл. POHL-BOSKAMP 1 12,55 1 оп. НИТРОЛИНГВАЛ спрей 12.2мл. 10 1 оп. ДИКЛАК АКУТ гел 1% 50г. ДИКЛАК АКУТ гел 1% 50г. SANDOZ 15 5,38 2 оп. ДИКЛАК АКУТ гел 1% 50г. 30 4 оп. ДИКЛАК АКУТ гел 1% 50г. 10 1 оп. ДИКЛАК гел 5% 50г. ДИКЛАК гел 5% 50г. SANDOZ 15 5,38 2 оп. ДИКЛАК гел 5% 50г. 30 4 оп. ДИКЛАК гел 5% 50г. 5 1 оп. ДИКЛАК гел 1% 100г. ДИКЛАК гел 1% 100г. SANDOZ 9,00 10 3 оп. ДИКЛАК гел 1% 100г. 5 1 оп. ДИКЛАК гел 5% 100г. ДИКЛАК гел 5% 100г. SANDOZ 9,00 10 3 оп. ДИКЛАК гел 5% 100г. ДИКЛАК гел 5% 100г. + 3+ 9,00 SANDOZ 1 оп. ДИКЛАК гел 5% 100г. ДИКЛАК гел 1% 100г. 2 9,00 10 1 оп. ЛИНЕКС капс.х16 ЛИНЕКС капс.х16 SANDOZ 20 5,68 4 оп. ЛИНЕКС капс.х16 30 8 оп. ЛИНЕКС капс.х16 10 1 оп. ЛИНЕКС ФОРТЕ капс.х14 ЛИНЕКС ФОРТЕ капс.х14 SANDOZ 20 6,19 4 оп. ЛИНЕКС ФОРТЕ капс.х14 30 8 оп. ЛИНЕКС ФОРТЕ капс.х14 6 2 оп. ПЕРСЕН тбл.х40 ПЕРСЕН тбл.х40 SANDOZ 5,11 10 5 оп. ПЕРСЕН тбл.х40 5 1 оп. САНДОЗ КАЛЦИЙ еф.тбл.500мг.х20 САНДОЗ КАЛЦИЙ еф.тбл.500мг.х20 SANDOZ 5,68 10 3 оп. САНДОЗ КАЛЦИЙ еф.тбл.500мг.х20 5 1 оп. САНДОЗ КАЛЦИЙ ОСТЕО D еф.тбл.600мг/400UI х20 САНДОЗ КАЛЦИЙ ОСТЕО D еф.тбл.600мг/400UI х20 SANDOZ 6,46 10 3 оп. САНДОЗ КАЛЦИЙ ОСТЕО D еф.тбл.600мг/400UI х20 ТУЛИП тбл.10мг.х30 SANDOZ 3 7,46 1 оп. ТУЛИП тбл.10мг.х30. Важи само с талон! ТУЛИП тбл.20мг.х30 SANDOZ 3 14,84 1 оп. ТУЛИП тбл.20мг.х30. Важи само с талон! ХИДРАСЕК ЗА ДЕЦА сашет 30мг.х30 SOLVAY PHARMA 3 15,84 1 оп. ХИДРАСЕК ЗА ДЕЦА сашет 30мг.х30 ХИДРАСЕК капс.100мг.х10 SOLVAY PHARMA 3 16,37 10% доп.отстъпка ГРИПОСТАД прахче х5 STADA 5 2,89 1 оп. ГРИПОСТАД прахче х5 1 оп. ВЕРДИН тбл.468мг.х24 /черен дроб/ + ВЕРДИН тбл.468мг.х24 /черен дроб/ US PHARMACIA 7 7,75 7 оп. ВЕРДИНА ФИКС ЧАЙ филтър 2г.х20 /черен дроб/ ВИГОР COMPLETE тбл.х30 US PHARMACIA 1 9,16 1 оп. ВИГОР COMPLETE тбл.х30 ВИГОР GOLD PLUS тбл.х30 US PHARMACIA 1 11,40 1 оп. ВИГОР GOLD PLUS тбл.х30 ВИГОР JUNIOR тбл.х30 US PHARMACIA 1 10,80 1 оп. ВИГОР JUNIOR тбл.х30 ВИГОР PLUS тбл.х25 US PHARMACIA 1 10,80 1 оп. ВИГОР PLUS тбл.х25 ВИГОР SENIOR тбл.х30 US PHARMACIA 1 10,80 1 оп. ВИГОР SENIOR тбл.х30 ГРИПЕКС тбл.х12 US PHARMACIA 7 4,68 1 оп. ГРИПЕКС тбл.х12 ГРИПЕКС ХОТ АКТИВ MAX сашет 1000мг/100мг/12.2мг.х8 US PHARMACIA 7 4,62 1 оп. ГРИПЕКС ХОТ АКТИВ MAX сашет 1000мг/100мг/12.2мг.х8 ГРИПЕКС ХОТ АКТИВ сашет 650мг/50мг/10мг.х8 US PHARMACIA 7 4,98 1 оп. ГРИПЕКС ХОТ АКТИВ сашет 650мг/50мг/10мг.х8 ИБУПРОМ тбл.200мг.х2 US PHARMACIA 7 0,89 1 оп. ИБУПРОМ тбл.200мг.х2 4 1 оп. ИБУПРОМ тбл.200мг.х10 ИБУПРОМ тбл.200мг.х10 US PHARMACIA 3,41 25 10 оп. ИБУПРОМ тбл.200мг.х10 ИБУПРОМ МАКС тбл.400мг.х12 US PHARMACIA 7 5,09 1 оп. ИБУПРОМ МАКС тбл.400мг.х12 7 1 оп. СТОПЕРАН капс.х8 СТОПЕРАН капс.х8 US PHARMACIA 50 3,11 13 оп. СТОПЕРАН капс.х8 100 40 оп. СТОПЕРАН капс.х8 ХЕРБИТУСИН ГЪРЛО пастили х12 US PHARMACIA 7 3,26 1 оп. ХЕРБИТУСИН ГЪРЛО пастили х12 ХЕРБИТУСИН КАШЛИЦА И ГЪРЛО пастили х12 US PHARMACIA 7 3,38 1 оп. ХЕРБИТУСИН КАШЛИЦА И ГЪРЛО пастили х12 ХЕРБИТУСИН КАШЛИЦА пастили х12 US PHARMACIA 7 3,26 1 оп. ХЕРБИТУСИН КАШЛИЦА пастили х12 АРТРОСТОП ПЛЮС тбл.х100 ПРОМО ЦЕНА WALMARK 3 21,20 1 оп. АРТРОСТОП ПЛЮС тбл.х30+10 ПРОМО ПАКЕТ КЛАРИНОЛ CLA 1000 капс.х60+КЛАРИНОЛ CLA 1000 капс.х30 ПРОМО WALMARK 3 32,04 1 оп. КЛАРИНОЛ CLA 1000 капс.х30 ПЕРМЕН тбл.х60 /потентност,ерекция/ WALMARK 2 33,22 1 оп. ПЕРМЕН тбл.х30 /потентност,ерекция/ САЛУТИЛ капс.х10 /пробиотик/ WALMARK 3 9,54 1 оп. САЛУТИЛ капс.х10 /пробиотик/ УРИНАЛ АКУТ тбл.х10 WALMARK 10 11,76 1 оп. УРИНАЛ АКУТ тбл.х10 16 Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава. Конфуций
 15. 15. Sting Pharmaceutical products Август 2010 лекарствен продукт производител к-во цена ТЕ промоция УРИНАЛ тбл.х60 WALMARK 5 18,78 1 оп. УРИНАЛ тбл.х30 НЪРС ХАРВИ сироп 145мл./против колики/ WILLIAM RANSOM 1 13,86 20% доп.отстъпка РОСУКАРД тбл.10мг.х30+ 2+ 27,40 ZENTIVA 1 оп. РОСУКАРД тбл.10мг.х30 РОСУКАРД тбл.20мг.х30 1 53,77 ТРОМБЕКС тбл.75мг.х30 ZENTIVA 5 38,17 1 оп. ТРОМБЕКС тбл.75мг.х30 ПИРОКСИКАМ АЛКАЛОИД капс.20мг.х20 АЛКАЛОИД 2 2,00 2 оп. ПИРОКСИКАМ АЛКАЛОИД капс.20мг.х20 ФАМОТИДИН АЛКАЛОИД тбл.20мг.х20 АЛКАЛОИД 5 1,15 1 оп. ФАМОТИДИН АЛКАЛОИД тбл.20мг.х20 ФАМОТИДИН АЛКАЛОИД тбл.40мг.х10 АЛКАЛОИД 5 1,15 1 оп. ФАМОТИДИН АЛКАЛОИД тбл.40мг.х10 ГЕНТАМИЦИН ВИЖЪН унг.офт.3мг/г.5г. + АНТИБИОТИК 10 + 3,66 1 кутия с Nescafe 3in1 / 10бр / + 1 кутия Nescafe Classic 100гр. ХИДРОКОРТИЗОН+XЛОРАМФЕНИКОЛ унг.офт.3г. РАЗГРАД АД 10 3,28 5 1 оп. БАЛСАМ ЗА НОКТИ MAXI BALM кр.20мл. БАЛСАМ ЗА НОКТИ MAXI BALM кр.20мл. БИОТРЕЙД-БГ ООД 5,22 10 2 оп. КЕРАТОЛИН КРЕМ ЗА ПЕТИ 50мл. КЕРАТОЛИН КРЕМ ЗА ПЕТИ 50мл. БИОТРЕЙД-БГ ООД 10 3,72 1 оп. ОДОРЕКС ФУТ спр.лосион 50мл. ЛАКСИЛИН капс.400мг.х15 ВЕЛЕВИ-ФАРМА 5 5,62 1 оп. ЛАКСИЛИН капс.400мг.х15 ЛАКСИЛИН сироп 100мл. ВЕЛЕВИ-ФАРМА 2 6,71 1 оп. ЛАКСИЛИН сироп 100мл. ГЕРИМАК капс.150мг.х50 /дъхав здравец/ ВЕЛЕВИ-ФАРМА 5 12,88 1 оп. ГЕРИМАК капс.150мг.х50 /дъхав здравец/ КОКОБО капс.50мг.х100 /копър,кориандър,босилек/ ВЕЛЕВИ-ФАРМА 5 15,25 1 оп. КОКОБО капс.50мг.х100 /копър,кориандър,босилек/ ЕН ТИ ТУС сироп 100мл. ЕКОФАРМ ГРУП 20 5,75 3 оп. ЕН ТИ ТУС сироп 100мл. РОЛЕТРА тбл.10мг.х10 ЕКОФАРМ ГРУП 5 3,28 1 оп. РОЛЕТРА тбл.10мг.х10 СЕ ЛАКС сироп 150мл./възр./ ЕКОФАРМ ГРУП 1 7,73 1 оп. СЕ ЛАКС сироп 150мл./възр./ ЦЕРОКСИМ сусп.125мг/5мл.50мл. + 2+ 9,16 ЦЕРОКСИМ сусп.250мг/5мл.50мл. + ЕКОФАРМ ГРУП 2+ 12,43 1 оп. ЦЕРОКСИМ тбл.500мг.х10 ЦЕРОКСИМ тбл.250мг.х10 2 9,20 КАФЕ ЗА ИДЕАЛНА ФИГУРА REDUCCINO 2.5г.х12 КЕНДИ ООД 2 8,98 1 оп. КАФЕ ЗА ИДЕАЛНА ФИГУРА REDUCCINO 2.5г.х12 ИМОМЕД тбл.2мг.х10 МЕДИКА АД 3 2,51 1 оп. ИМОМЕД тбл.2мг.х10 ПЛАСТИР МИЕЩ 100см/6см. + 10 + 1,85 3 оп. ПЛАСТИР МИЕЩ 100см/6см. + ПЛАСТИР МИЕЩ 19мм/72мм. Х100 + 10 + 4,51 3 оп. ПЛАСТИР МИЕЩ 19мм/72мм. Х100 + ПЛАСТИР МИЕЩ 5 разм.х20 + 10 + 1,98 3 оп. ПЛАСТИР МИЕЩ 5 разм.х20 + МЕДИКА АД ПЛАСТИР МИЕЩ 50см/6см. + 10 + 1,21 3 оп. ПЛАСТИР МИЕЩ 50см/6см. + ПЛАСТИР ПРОЗРАЧЕН,СУПЕРТЪНЪК 19мм/72мм.х20 + 10 + 1,98 3 оп. ПЛАСТИР ПРОЗРАЧЕН,СУПЕРТЪНЪК 19мм/72мм.х20 + ПЛАСТИР ПРОЗРАЧЕН,СУПЕРТЪНЪК 5 разм.х20 + 10 1,98 3 оп. ПЛАСТИР ПРОЗРАЧЕН,СУПЕРТЪНЪК 5 разм.х20 МУКОПЛАНТ МОРСКА ВОДА С ЕХИНАЦИЯ спрей 20мл./АЛЕРГОЛ/+ 1+ 3,65 1 оп. МУКОПЛАНТ морска вода с ехинация спрей 20мл./алергол/ или МУКОПЛАНТ МОРСКА ВОДА спрей 20мл./АЛЕРГОЛ/ + НАТУРПРОДУКТ 1+ 3,65 1 оп. МУКОПЛАНТ морска вода спрей 20мл. /алергол/ или МУКОПЛАНТ МОРСКА ВОДА СЪС САЛВИЯ спрей 20мл./АЛЕРГОЛ/ 1 3,65 1 оп. МУКОПЛАНТ морска вода със салвия спрей 20мл./алергол/ УМКАЛОР сол.20мл. НАТУРПРОДУКТ 5 15,47 1 оп. УМКАЛОР сол.20мл. АЛЕРГОЗАН кр.1% 18г. СОФАРМА АД 10 2,81 1 оп. АЛЕРГОЗАН кр.1% 18г. АЛЕРГОЗАН тбл.25мг.х20 СОФАРМА АД 10 2,63 1 оп. АЛЕРГОЗАН тбл.25мг.х20 АЛЕРГОЗАН унг.1% 18г. СОФАРМА АД 10 2,87 1 оп. АЛЕРГОЗАН унг.1% 18г. АМБРОКСОЛ СОФАРМА сир.100мл. СОФАРМА АД 10 2,63 1 оп. АМБРОКСОЛ СОФАРМА сир.100мл. АНАЛГИН тбл.500мг.х20 СОФАРМА АД 100 1,63 10 оп. АНАЛГИН тбл.500мг.х20 АЦЕТИЛИН тбл.500мг.х100 СОФАРМА АД 3 5,23 1 оп. АЦЕТИЛИН тбл.500мг.х100 АЦЕТИЛИН тбл.500мг.х20 СОФАРМА АД 3 1,44 1 оп. АЦЕТИЛИН тбл.500мг.х20 БУСКОЛИЗИН др.10мг.х20 СОФАРМА АД 100 2,60 10 оп. БУСКОЛИЗИН др.10мг.х20 ВИТАМИН B-компл.тбл.х20 СОФАРМА АД 100 1,94 10 оп. ВИТАМИН B-компл.тбл.х20 ДЕФЛАМОЛ унг.18г. СОФАРМА АД 100 2,88 10 оп. ДЕФЛАМОЛ унг.18г. ПАРАЦЕТАМОЛ сир.125мл. СОФАРМА АД 3 2,74 1 оп. ПАРАЦЕТАМОЛ сир.125мл. ПАРАЦЕТАМОЛ СОФАРМА тбл.500мг.х20 СОФАРМА АД 100 1,56 10 оп. ПАРАЦЕТАМОЛ СОФАРМА тбл.500мг.х20 РЕФЕЗИН сир.100мг/5мл.120мл. СОФАРМА АД 3 5,76 1 оп. РЕФЕЗИН сир.100мг/5мл.120мл. РИНОЛЕКС унг.18г. СОФАРМА АД 10 3,79 1 оп. РИНОЛЕКС унг.18г. ТАБЕКС тбл.х100 СОФАРМА АД 10 17,16 1 оп. ТАБЕКС тбл.х100 ТРИБЕСТАН тбл.х60 СОФАРМА АД 10 29,38 1 оп. ТРИБЕСТАН тбл.х60 ФУРОТАЛГИН сол.5мл. СОФАРМА АД 10 2,75 1 оп. ФУРОТАЛГИН сол.5мл. АЛТЕЯ сироп 120г./бял слез/ ФИТОФАРМ-СКОПИЕ 10 3,20 1 оп. АЛТЕЯ сироп 120г./бял слез/ БЕЛА-BABY крем 100мл./екстр.невен+Вит.А,D,E/ ФИТОФАРМ-СКОПИЕ 10 2,33 1 оп. БЕЛА-BABY крем 100мл./екстр.невен+Вит.А,D,E/ ЕХИНАВИТ С сироп 130г. ФИТОФАРМ-СКОПИЕ 10 4,69 1 оп. ЕХИНАВИТ С сироп 130г. МЕДОПРИМ сироп 120г./иглика,мащ./ ФИТОФАРМ-СКОПИЕ 10 3,71 1 оп. МЕДОПРИМ сироп 120г./иглика,мащ./ ПРИМУЛЕ сироп 120г./иглика/ ФИТОФАРМ-СКОПИЕ 10 3,20 1 оп. ПРИМУЛЕ сироп 120г./иглика/ ТИМИ сироп 120г./мащерка/ ФИТОФАРМ-СКОПИЕ 10 3,30 1 оп. ТИМИ сироп 120г./мащерка/ Поощряваме творчеството и ползотворната съвместна работа 17
 16. 16. re h Mixtu Coug . : : 6 . . 30 . 5 . 125 : : 2 . . 20 . - 1 . 125 - 1164 , . , . 6-8, . .:/ : 02/866 33 58, 963 11 81, -mail: montavit@montavitbg.com a a.
 17. 17. Под лупа Ц еновата политика на безрецептурните ЛП об- хваща всички мероприятия и действия, отнася- щи се до цените. Нейната цел е да определи и да КАК ДА РАЗРАБОТИМ осигури постигането на такива продажни и покуп- печеливша ценова политика ни цени, които да са “разумни” за клиентите и оптимални за аптеката от гледна точка на конк- за безрецептурните ретните пазарни условия и нейните финансови въз- лекарствени средства можности. Всяка аптека трябва да разработи собствена в аптеката? ценова политика за този тип продукти, защото те имат регистрaционен режим на продажба по нор- мативна база. Съществен елемент при разработ- ването на тази политика е доброто познаване на конкуренцията и номенклатурата от ЛП. Значение- то на ценовата проблематика е съществена част и от маркетинга в аптеката. Това е така, защото в цената могат да се акумулират както положи- телните, така и отрицателните ефекти от мар- кетинговите усилия на аптеката. В характеристиката на ценовата политика ка- то инструмент на маркетинга е важно да се от- кроят следните нейни черти: Ценовата политика е само един от елементи- те нЀ

×