Successfully reported this slideshow.
ISO 9001 : 2008
          БРОЙ 79
         ЮЛИ 2010
Уважаеми колеги
   и партньори,


Тази година за пореден път на традици-
онно провежданите Дни на фармацията
Стинг АД п...
Съдържание

 Бизнес месец             4-6
                        Списанието е
 Дермок...
Бизнес
            месец

     ЛОГИСТИКА                                  ...
Sting Pharmaceutical products
                                              ...
Бизнес
         месец

  От 2008 г. е началник на отделение по „Инвазивна        нието ще е със 106 мили...
Дермо                         С НОВАТА AQUALIA THERMAL ЛАБОРАТОРИИ VICHY
        козметика...
Sting Pharmaceutical products
ГАМАТА                                       Юли 2010...
Дермо                             МЕСЕЦ НА ЗДРАВАТА КОЖА
        козметика       ...
Стинг
                                         представя
На Българските фарма...
Аптечен
         маркетинг
                                         ...
Sting Pharmaceutical products
                                              ...
Промоции                                    За подробна информация относно
      ...
Sting Pharmaceutical products
                                              ...
Промоции                                     За подробна информация относно
     ...
Стинг
                                           представя
Историята на аспи...
BAYER ПРОМОЦИЯ АВГУСТ 2010

    Aspirin Cx20
     Период на промоцията:
     от 2.08.2010 (понеделник)
   ...
ПРАВИЛНИЯТ ИЗБОР, ЗА ДА
 СМЕ ОТНОВО СЕБЕ СИ
Фарма
         общество

   В  рамките на изминалите няколко седмици МЗ из-
     готви няколко проекта на...
Sting Pharmaceutical products
                                              ...
Съдържание в 100 g:
    6,54 g Salicylic acid,
    3,46 g Diethylamine,
    1,00 g Myrtecain.
Лекарствен продукт ...
Acerbine                   ®

Кожни наранявания
           &
       Дезинфекцира
   ...
07.2010
07.2010
07.2010
07.2010
07.2010
07.2010
07.2010
07.2010
07.2010
07.2010
07.2010
07.2010
07.2010
07.2010
07.2010
07.2010
07.2010
07.2010
07.2010
07.2010
07.2010
07.2010
07.2010
07.2010
07.2010
07.2010
07.2010
07.2010
07.2010
07.2010
07.2010
07.2010
07.2010
07.2010
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

07.2010

2,560 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

07.2010

 1. 1. ISO 9001 : 2008 БРОЙ 79 ЮЛИ 2010
 2. 2. Уважаеми колеги и партньори, Тази година за пореден път на традици- онно провежданите Дни на фармацията Стинг АД получи приза „Дистрибутор на годината”. Изказваме благодарност на всички, които оценяват дейността и ангажира- ността на компанията. За нас това е пето отличие. Признателни сме на фар- мацевтичното съсловие и на нашите партньори – производители и вносители – за доверието и моралната подкрепа в тази динамична и нелека бизнес среда. Наградата възприемаме и като го- лямо предизвикателство и отговорност за бъдещия ни принос в развитието на фармацевтичния бизнес и безотказното лекарствоснабдяване. Винаги сме афи- ширали нашата безпрекословна подкре- па към справедливите искания на българ- ските фармацевти за прилагане на фар- мацевтичните грижи в аптеката като гарант за по-качествено обслужване на пациентите. В този контекст Стинг АД оправда гласуваното доверие и не измени на поли- тиката си да толерира лоялността, етиката и професионализма. Пожелаваме на ангажираните в ле- карствения бранш стабилност, успех и фирмено здраве, запазвайки професио- налната етика и спазвайки правилата за лоялна конкуренция.
 3. 3. Съдържание Бизнес месец 4-6 Списанието е Дермокозметика 8-10 специализирано VICHY за фармацевти. Разпространява се Списание Стинг представя 11 Queisser Pharma безплатно с рекламна цел. Редакцията не Аптечен маркетинг 12-13 носи отговорност за предоставените Промоции 14-16 материали. Препечатване на текстове, илюстрации Списание Стинг представя 17 Bayer HealthCare или обособени части от списанието може да Фармацевтично общество 20-21 става само след Проекти на МЗ за законови и писменото съгласие подзаконови нормативни актове на издателя. Под лупа 26-27 Маркетинг на фармацевтичните услуги Фармацевтични новини 30-31 Актуално 34-35 Обединяване на РИОКОЗ и РЦЗ Календар “Стинг” юли 51 Арагонит
 4. 4. Бизнес месец ЛОГИСТИКА DE IURE, DE FACTO Предимството да бъдеш различен Министерството на земеделието и храните Когато пазарът е труден, а конкуренцията планира да внесе за разглеждане в Министерския – огромна, всички фирми мислят как да направят съвет Стратегия за създаване на Изпълнителна така, че малкото клиенти, които искат да купуват, агенция по безопасност на храните и Център за да дойдат при тях. И започва едно вглеждане какво оценка на риска. правят конкурентите в маркетинга и копиране на Първата институция е единен компетентен практики и похвати, което става дразнещо дори орган за официален контрол по цялата хранителна за клиентите. Всъщност в маркетинга печелят верига от „полето до масата”, който да обединява различните, иноваторите. Ние сме различни. Вярва- дейностите и функциите на сега действащите ад- ме, че сте го забелязали и го оценявате. министративни звена в Министерството на земе- В разгара на летните отпуски хората не са делието и храните и Министерството на здраве- настроени да пазаруват в аптеката. И все пак в опазването. Втората институция е независим ор- нея се продават и немалко продукти за ваканцията. ган за оценка на риска в хранителната верига, ка- За по-предприемчивите ще предложим да направят къвто в момента не съществува. летни пакети „Ваканция”, които да предлагат на Необходимостта от създаването на единен клиентите си. компетентен орган за официален контрол по цяла- Какво да включват? Задължително противоди- та хранителна верига се аргументира и от обсто- аричен и антиеметичен продукт, аерозол против ятелството, че такива единни национални струк- комари, слънцезащита, обезболяващ гел, таблетки тури по безопасност на храните са създадени в или саше. Можете да предложите и летен пакет 18 държави членки на ЕС: Австрия, Великобритания, „Красота” с продукт за отслабване, серия медицин- Германия, Ирландия, Франция, Малта, Унгария, Бел- ска козметика и слънцезащита. Вие решавате как гия, Швеция, Румъния, Холандия, Финландия, Литва, ще провокирате клиентите, а ние ще ви предложим Латвия, Естония, Чехия, Дания и Гърция. промоционални активности. Необходимостта от създаването на орган за оценка на риска в хранителната верига идва от Кои са новите продукти? обстоятелството, че в България няма действаща ефективна структура за оценка на риска в цялата ПРОДУКТ INN ИМЕ ПРОИЗВ. хранителна верига по смисъла на европейското право. Предвижда се Агенцията по безопасност на Zaranta tabl.10 mg x 30, Rosuvastatin Gedeon tabl. 20 mg x30 Richter храните да обедини персонала от специализирани- те звена на досегашните институции, където Lenuxin tabl.10mg.x28 Escitalopram Gedeon Richter дейностите се припокриват, като Центърът за Mirapexin Prolong tabl.0.75/0.52 мг.х30 Pramipexole Boehringer Ingelheim оценка на риска да е част от нея. Prolong tabl.3/2.1мг.х30 Ciprolon tabl.500 mg.x10 Ciprofloxacin Hikma Етапи за създаване на Агенция по безопас- Farmaceutica tabl.750 mg.x10 ност на храните и Център за оценка на риска Rosucard tabl.10 mg.x30 Rosuvastatin Zentiva tabl.20 mg.x30 I етап - Разработване на Стратегия за създа- ване на Изпълнителна агенция по безопасност на Panrazole tabl.20 mg.x30 Pantoprazole Actavis храните и Център за оценка за риска. tabl.20 mg.x30 II етап - Внасяне на Стратегия за разглеждане Gastrocid caps.10 mg.x 28 Omeprazole Actavis и приемане с Решение на Министерския съвет. caps.20 mg.x14 III етап - Приемане на законопроект за създа- Glimbax sol.0.074% 200 ml Diclofenac CSC Pharmac. ване на Изпълнителна агенция по безопасност на Rosalgin Easy sol. 0.1% 140 ml.х5 Benzydamine HCl CSC Pharmac. храните и Център за оценка на риска, както и про- Nebivolol Teva tabl.5 mg.x30 Nebivolol Teva мяна на Устройствените правилници на МЗХ, МЗ, НВМС, НСРЗ, НСЗФ и РИОКОЗ. Приемане на Устрой- Prenesa tabl. 4 mg.x30 Perindopril KRKA ствен правилник на Изпълнителната агенция по tabl. 8 mg.x30 безопасност на храните и Центъра за оценка на Akuver sol. 8 mg 60 ml Betahistine Solvay Pharma риска. 4 Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава. Конфуций
 5. 5. Sting Pharmaceutical products Юли 2010 IV етап – Представяне на Стратегията и за- НОВИНИ конопроект за промяна на действащото законода- телство в областта на храните и фуражите, здра- Доц. д-р Русанка Ковачева начело на Комиси- веопазване на животните и защита на растенията ята по позитивния лекарствен списък в Народното събрание. Съставът на Комисията по позитивния лекар- V етап - Изработване и одобряване на образци ствен списък е променен с решение на Министерски на документи - сертификати, печати и др., необхо- съвет. Освободени са председателят доц. д-р Ва- дими за дейността на Агенцията и Центъра, които сил Димитров и членовете доц. Асен Дудов, д-р трябва да бъдат приети преди датата, от която Валентина Платиканова, д-р Албена Златарева, доц. ще функционират. Русанка Ковачева, д-р Дечо Дечев и г-н Добрин VI етап – Стартиране на дейността на Аген- Пинджуров. цията - Централно управление и 28 териториални За председател на комисията е определена областни дирекции със седалища в 28-те областни доц. д-р Русанка Ковачева - представител на Минис- града. терство на здравеопазването. От страна на здра- вното ведомство нейни членове ще бъдат проф. д-р Необходими са законодателни промени в: Параскева Стаменова и доц. д-р Людмила Владимиро- 1. Закон за храните; ва. Маргарита Кирилова и Светослава Ханъмова са 2. Закон за ветеринарномедицинската дейност; новите представители на НЗОК в комисията. Ос- 3. Закон за фуражите; таналите нови членове са Светлин Спиров - предс- 4. Закон за защита на растенията; тавител на ИАЛ - и Росица Спасова от Министер- 5. Закон за здравето; ството на финансите. 6. Закон за съсловните организации; 7. Закон за пчеларството; Доц. Ковачева е завършила медицина през 1982 8. Закон за животновъдството; г. в Медицински университет - София. Придобива две 9. Закон за защита на животните; специалности - по вътрешни болести и ендокрино- 10. Закон за лова и опазване на дивеча; логия. През 2005 г. е доцент към Клиниката по тире- 11. Закон за ГМО; оидни заболявания и болести на минералния костен 12. Закон за посевния и посадъчния материал. обмен в УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев", София. Поощряваме творчеството и ползотворната съвместна работа 5
 6. 6. Бизнес месец От 2008 г. е началник на отделение по „Инвазивна нието ще е със 106 милиона. Предложението на диагностика и лечение" към клиниката. Била е и бюджетната комисия в парламента обаче беше председател на Съвета на директорите в периода за малко над 570 млн. лв. в разходната част на 2006 - 2009 г. Доц. Ковачева е член на много дружес- бюджета на ведомството на проф. Борисова. тва и организации, има богат опит като преподава- тел в областта на ендокринологията, както и над Орязването на пари от здравното министер- 200 публикации в списания, сборници и монографии ство повдигна въпроси от страна на червени и си- и над 140 доклада, пред-ставени на конгреси и сим- ни депутати. Според бившия здравен министър позиуми. д-р Евгений Желев, цифрите говорят за голямо раз- минаване между заявените действия в началото на КЗК глоби здравната каса с 30 000 лв. мандата на ГЕРБ и случващото се година по-късно. Комисията за защита на конкуренцията нало- жи имуществена санкция в размер на 30 000 лв. на „Казахте, че здравеопазването е приоритет, а НЗОК за нарушение, изразяващо се в налагане на ап- сега предлагате най-голямо процентно намаление теките на цени за продажба на лекарствени продук- в здравното министерство”, обърна се той към уп- ти от Лекарствения списък на НЗОК. Производст- равляващите. Според колежката му Мая Манолова, вото беше образувано по жалба на Българския фарма- по този начин се създава опасен прецедент, защото цевтичен съюз за злоупотреба с господстващо по- няма европейска държава, която в условия на криза ложение от страна на НЗОК. да намалява парите за здравеопазване. В същото време против всякаква логика е внесен проект за В решението на КЗК като утежняващо отго- промени в бюджета на НЗОК, според който за бол- ворността обстоятелство се отчита фактът, че нична помощ ще бъдат разблокирани 178 млн. от през 2005 г. Здравната каса беше санкционирана за резерва на касата. „Или държавата с едната си същото по вид и характер нарушение. Тогава КЗК ръка взема пари от здравеопазването, а с другата наложи имуществена санкция на НЗОК за това, че дава”, коментира Манолова. касата едностранно е извършила промяна в Лекар- Ваньо Шарков от Синята коалиция пък припом- ствения списък на НЗОК, който беше неразделна ни, че преди дни здравното министерство за поре- част от НРД-2006 г., и е установила отстъпка в раз- ден път беше осъдено от ВАС заради неосигурено мер на 8% от пределната цена за НЗОК на частично лечение на онкоболни. Сините предложиха вместо заплащаните от нея лекарствени продукти в те- да се пести от лечение, да се увеличи орязването на жест на аптеките в страната, с което е нарушила средства за сметка на здравната администрация. Закона за защита на конкуренцията. „Попитайте министъра колко пенсионери работят Като смекчаващо отговорността обстоятел- в момента на граждански или трудов договор в МЗ. ство КЗК отчита факта, че нарушението вече е пре- Там има човек на граждански договор на 78 години”, кратено с влизане в сила от 1 юни 2009 г. на нов ред каза Шарков. и условия за определяне на цените и заплащането на лекарствените продукти от Лекарствения спи- сък на НЗОК. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Върховния административен съд. Намалиха бюджета на МЗ със 134 млн. лв. Разходите на здравното министерство за 2010 г. да бъдат 570 млн. лева гласува Народното събрание при второто четене на законопроекта за актуализация на държавния бюджет. Това е на- маление с 20% или със 134 млн. лв. спрямо пред- виждания досега бюджет на ведомството. Намале- нието все пак е по-ниско спрямо първоначално пред- лаганото – първо се предвиждаше парите за МЗ да се намалят със 160 млн. лв., след което управляващите обявиха, че е станала техническа грешка и намале- 6 Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава. Конфуций
 7. 7. Дермо С НОВАТА AQUALIA THERMAL ЛАБОРАТОРИИ VICHY козметика СЕ АНГАЖИРАТ 100% КЪМ ЧУВСТВИТЕЛНАТА КОЖА AQUALIA THERMAL Новата активна съставка Aquabioryl™ - интензивен моментален хидратант със 24 ч. подсилващ хидратант забележителни сетивни свойства Състав: полизахарид, съставен от 3 захари, получен с Грижа, подходяща за дами от 20 до 60 г. дори биотехнологична процедура. с много чувствителна кожа Действие: създава защитен филм на повърхността НОВО 2010: на кожата за незабавен и краткотраен хидратиращ УЛТРА КОМФОРТНИ ФОРМУЛИ ефект (3 ч.), който допълва дълготрайния хидратиращ БЕЗ ПАРАБЕНИ ефект на Хиалуроновата киселина. Прихваща водните молекули на повърхността на кожата. Новата AQUALIA THERMAL • Хидратира в дълбочина, благодарение на пови- Текстура: лека, бързопопиваща, копринено мека, не- шената концентрация на Хиалуронова киселина; мазна и нелепнеща. • Доставя Термална вода Vichy, богата на запас от редки минерали с магмен произход, до сърцевината на клетките на кожата, за да я успокои, подсили и ре- генерира; • Сега формулата на крема е обогатена с новата активна съставка Aquabioryl™ за копринен завършек при нанасяне, усещане за още повече комфорт и успо- кояване на кожата; • От формулите са изключени парабените. Резултати: 42% чувствителност след 1 месец* * Клинично проучване с инструментален тест за чувствителност, извършен под дерматологичен контрол. Използван е “парещ тест” с 10% разтвор на млечна киселина на 50 жени със сухи и чувствителни кожи, на които е нанасян крема Aqualia Thermale Riche 2 пъти дневно в продължение на 4 седмици. Индексът за чувствителност е съставен от следните критерии: опъване, щипане, сърбеж, раздразнение и зачервяване. След 4 седмици индексът за чувствителност намалява почти двойно. ЗДРАВЕТО Е КРАСИВО
 8. 8. Sting Pharmaceutical products ГАМАТА Юли 2010 AQUALIA THERMAL Крем с лека или богата текстура Предлага се в опаковка от 50 мл (стъклен буркан) и икономична опаковка от 40 мл на промоционална цена от 23,90 лв. AQUALIA THERMALE Legere Подходящ за нормална до комбинирана и дехидратирана кожа. С топяща се, лесна за нанасяне текстура, която попива моментално. Кожата става мека при докосване и не лъщи. Съдържа Термална вода Vichy (10%) за успокояване, подсилване и регенериране на кожата + Хиалуронова киселина, способна да задържа до 1000 пъти своя воден обем. Изключително свежа емулсия при нанасяне. AQUALIA THERMAL Riche Подходящ за силно дехидратирана и суха кожа Съдържа съставките от Aqualia Thermale Legere, като допълнително е обогатен с масло от ший, за да облекчи силно чувствителните, сухи и деликатни типове кожа. AQUALIA THERMAL рол-он за околоочен контур Подходящ при тъмни кръгове, торбички и линии на дехидратация. Специално за чувствителните очи и деликатни кожи с 8 ч. хидратация. Хидрогел с ултра лека и свежа текстура. Съдържа Термална вода Vichy (10%), Хиалуронова киселина, както и декстранов сулфат и Есцин с дренажно действие за намаляване на торбичките и тъмните кръгове (тест инвитро). Всички формули са 24 ч. хидратиращи, без парабени. Хипоалергенни - Некомедоногенни. Тествани върху чувствителни типове кожа под дерматологичен контрол. ТЕРМАЛНА ВОДА VICHY • Естествено обогатена с 15 редки минерала от вулканични скали. • Високо минерализирана: 5,15 г/л сухо вещество. • 100% бактериологично чиста термална вода от извор LUCAS. • Без консерванти. • Без аромат. • Успокояващо действие против раздразнения. • Антиоксидантно действие, активира естествената защитна система на кожата. 9
 9. 9. Дермо МЕСЕЦ НА ЗДРАВАТА КОЖА козметика 15-ти юли – 15-ти август VICHY ВИ ПОДАРЯВА СПРЕЙ на Термална вода Vichy изключителни успокояващи качества. ТЕРМАЛНА ВОДА VICHY 150 МЛ* КЪМ Желязо: доставя кислород на клетките ВСЕКИ ЗАКУПЕН КРЕМ ЗА ЛИЦЕ Магнезий: стимулира регенерацията на клетките Манган: антиоксидант Силиций: регенерира тъканите ТЕРМАЛНА ВОДА VICHY Е НЕИЗМЕННА ЧАСТ ОТ ПРО- Калций: предпазва тъканите ДУКТИТЕ НА VICHY ПОВЕЧЕ ОТ 70 ГОДИНИ Чрез своите укрепващи и възстановяващи свойства тя е източник на здраве и красота за кожата. Дългият ПРОМОЦИОНАЛНИ НИВА КЪМ АПТЕКИТЕ път през магмени скали обогатява Термалната вода ЗА ВСЕКИ КРЕМ ЗА ЛИЦЕ VICHY - БОНУС 1 БР. Vichy с чудодейни свойства. Под вулканичната почва ТЕРМАЛНА ВОДА 150 МЛ ПОДАРЪК ЗА КРАЙНИЯ КЛИЕНТ на Оверн във Франция водата се зарежда с минерали, преди да достигне повърхността в своята чиста ЗА ВСЕКИ 6 БР. КРЕМА ЗА ЛИЦЕ VICHY- БОНУС 9 БР. форма. ТЕРМАЛНА ВОДА 150 МЛ ПОДАРЪК ЗА КРАЙНИЯ КЛИЕНТ ИЗТОЧНИК НА ЗДРАВЕ ЗА ВСЕКИ 12 БР. КРЕМА ЗА ЛИЦЕ VICHY- БОНУС 20 БР. Уникалното съчетание от редки минерали осигурява ТЕРМАЛНА ВОДА 150 МЛ ПОДАРЪК ЗА КРАЙНИЯ КЛИЕНТ *В промоциите се включват всички кремове за лице от продуктовите гами за хидратация, подхранване, проблемна кожа, противостарееща грижа на Vichy, слънцезащитните кремове за лице от гамата Capital Soleil, както и фон дьо тен гамите на Vichy. В промоциите не се включват почистващите продукти за лице. Валидност до изчерпване на количествата. Подробности относно промоциите ще намерите на стр. 14 - 16 ПОДАРЪК ОТ VICHY 10 Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава. Конфуций
 10. 10. Стинг представя На Българските фармацевтични дни 2010 продуктът актив А-Я ДЕПО е формулата, благодарение на коя- ДОПЕЛХЕРЦ актив А – Я ДЕПО на немската фармацев- то активните вещества се освобождават в про- тична фирма Queisser Pharma бе удостоен с прес- дължение на часове, като осигуряват максимално тижната награда за Хранителна добавка на годи- и ефективно усвояване от организма. Допелхерц® ната. актив А-Я е единственият продукт в категорията мултивитамини и минерали с постоянен, стабилен Фирмата производител има 113-годишна исто- положителен ръст за последните 12 месеца.* рия. Създадена през 1897 г. в Хамбург от фармацевта Алфред Куайсер, днес компанията е един от водещи- В условията на криза този успех беше постиг- те производители на OTC лекарствени продукти и нат благодарение на активната работа на екипа с хранителни добавки в Германия и е представена в фармацевтите, както и доверието и убедеността повече от 50 страни по света. Съществува голямо на колегите в аптеките в качествата на продукта. разнообразие и комбинации с марката Допелхерц, ка- Дългогодишните традиции на Queisser Pharma, то повечето от тях са лидери в категориите си в клиничният опит, доказаната ефективност и инова- Германия. Допелхерц Енерготоник N е създаден преди тивната производствена технология помогнаха До- 90 години и е успешен и до днес. Проучванията показ- пелхерц® актив А-Я да се наложи като водещ и ват, че 93% от хората в Германия го познават! предпочитан продукт в категорията мултивита- мини и минерали и в България. Доказателство е и В България Queisser Pharma има собствено пред- присъждането на наградата „ДОПЕЛХЕРЦ актив А-Я ставителство едва от 2 години. Благодарение на – хранителна добавка на годината 2010”. подкрепата на българските фармацевти продукти- те от линията Допелхерц се утвърдиха сред най-пре- Екипът на Queisser Pharma сърдечно благодари на поръчваните продукти в съответните категории. българските фармацевти за доверието, подкрепата и лоялното партньорство! Допелхерц® актив А-Я предлага оптимално съ- отношение на цена/качество, което го поставя QUEISSER PHARMA – КОМПАНИЯ С ТРАДИЦИИ, сред най-предпочитаните витамини от страна на КОМПАНИЯ С БЪДЕЩЕ! фармацевтите. Основно предимство на Допелхерц® *Източник IMS Поощряваме творчеството и ползотворната съвместна работа 11
 11. 11. Аптечен маркетинг Как да превърнем интереса В СДЕЛКА? Тази тема е за естествената връзка между марке- общувате. Никое обаждане, никой разговор, никоя тинга и продажбите. Както знаете, най-важният среща не трябва да е повторение на предишните. измерител на успеха на всеки маркетинг са реа- Всеки следващ контакт с клиента трябва да за- лизираните приходи. дълбочава неговото доверие към продуктите, към Да, така е. вас и да задълбочава интереса му към аптеката. Дефинирайте основните етапи на продажбата, И все пак – как да го направим? следвайки това правило. Как да превърнем потенциалния клиент в реален? Кои са стъпките, които продавачите 4. За всеки етап от продажбата разработете трябва да следват, за да превърнат потенциалния примерен сценарий за комуникация – какви въпроси клиент на конкретните продукти в реален? задавате на клиента, каква информация му изпра- щате, какво очаквате като резултат от всяко свое 7-те най-важни неща, които трябва да действие. Тук обикновено идва необходимостта от направим, за да финализираме продажбата са: по-детайлни или задълбочени знания за продукта. Често в тези етапи комуникацията е изцяло профе- 1. Систематизирайте основните характерис- сионална. тики и предимства на продуктите. 5. Определете срок, през който трябва да се 2. Определете кои са вашите целеви клиенти случи продажбата. в аптеката. 6. Разберете възможно най-рано дали клиентът 3. Разработете подробен алгоритъм на кому- има финансовите ресурси да направи покупка - това никацията с всяка група целеви клиенти – на всеки елементарно правило често се забравя и понякога един етап от развитието на сделката вие трябва месеци наред разговаряме с клиент, който е в да имате какво да предложите на човека, с когото затруднено състояние. 12 Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава. Конфуций
 12. 12. Sting Pharmaceutical products Юли 2010 7. Определете стимулите, които ще използва- активности на много от производителите могат те, за да мотивирате клиентът да вземе решение да достигнат до вас точно по този начин. за покупка – това може да бъде краен срок на дей- ствие на оферта, специална цена, от която кли- Стинг АД има тази практика от близо година, ентът може да се възползва в даден период, някаква но като че ли не се ползва активно и не се оценява екстра, която ще може да ползва в допълнение на фактът, че това е една бърза и безплатна форма за покупката. поддържане на редовна и ефективна комуникация с Нещо, което да го накара да каже „да". всички клиенти на фирмата. Можете да се обърнете към вашия дилър или търговски представител, ако Каква работа вършат мail кампаниите? желаете да получавате информация по е-мейл. Напоследък е-мейлът е едно от най-надеждни- Ще се радваме, ако използвате и тази възмож- те средства за актуална информация, предложения ност за по-бърза комуникация с нас, както и да и горещи оферти. Бързите промени и промоционални споделите своя опит.
 13. 13. Промоции За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър лекарствен продукт производител к-во цена ТЕ промоция ВЕСТИБО тбл.16мг.х60 ACTAVIS 3 15,55 1 оп. ВЕСТИБО тбл.16мг.х60 ВЕСТИБО тбл.24мг.х60 ACTAVIS 3 23,32 1 оп. ВЕСТИБО тбл.24мг.х60 ВЕСТИБО тбл.8мг.х60 ACTAVIS 3 7,85 1 оп. ВЕСТИБО тбл.8мг.х60 ЕНЕТРА тбл.100мг.х10 ACTAVIS 3 1,54 1 оп. ЕНЕТРА тбл.100мг.х10 МИКОНАФИН тбл.250мг.х14 ACTAVIS 2 20,18 1 оп. МИКОНАФИН тбл.250мг.х14 10 2 оп. ПРОАЛГИН тбл.500мг.х10 ПРОАЛГИН тбл.500мг.х10 ACTAVIS 0,83 240 70 оп. ПРОАЛГИН тбл.500мг.х10 10 2 оп. ПРОАЛГИН тбл.500мг.х20 ПРОАЛГИН тбл.500мг.х20 ACTAVIS 1,58 240 70 оп. ПРОАЛГИН тбл.500мг.х20 ФЛУКОНАЗОЛ АКТАВИС капс.150мг.х4 ACTAVIS 2 13,39 1 оп. ФЛУКОНАЗОЛ АКТАВИС капс.150мг.х4 ФУНГОЛОН капс.100мг.x16 ACTAVIS 1 47,70 1 оп. ФУНГОЛОН капс.100мг.x16 СПАСАТЕЛЬ SENSITIVE кремогел 30г./кол.сребро,пантенол/ СПАСАТЕЛЬ VENOFORT гел уморени крака 30г./троксерутин,екстр.к.кестен/ при закупуване на 5 оп. в произволна ком- СПАСАТЕЛЬ гел 30г./кол.сребро,хиал.к-на,ч.оман,декспантенол/ бинация - бонус 1 оп. по избор ALFA INTEL 4,62 СПАСАТЕЛЬ ЗАГРЯВАЩ масажен крем 30г./л.чушки,никотинамид,розм./ при закупуване на 50 оп. в произволна ком- СПАСАТЕЛЬ крем 30г./кол.сребро,мл.липиди,цинков окис/ бинация - бонус 15 оп. по избор СПАСАТЕЛЬ ФОРТЕ балсам 30г. ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1000мг.х 45 /ФЛЕКС/ + 2+ 15,78 ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1000мг.х100 /ФЛЕКС/ + BARLEANS ORGANIC OILS USA 3+ 29,90 1 СЕШОАР PHILIPS HP8103 ЛЕНЕНО МАСЛО сол.236мл. /ФЛЕКС/ 1 29,90 2 15% отстъпка ЛЕВИТРА тбл.10мг.х2 BAYER 25,16 5 20% отстъпка 2 15% отстъпка ЛЕВИТРА тбл.20мг.х2 BAYER 31,00 5 20% отстъпка 2 15% отстъпка ЛЕВИТРА тбл.5мг.х2 BAYER 21,61 5 20% отстъпка 2 12% отстъпка ЛЕВИТРА тбл.10мг.х4 BAYER 49,40 5 17% отстъпка 2 12% отстъпка ЛЕВИТРА тбл.20мг.х4 BAYER 60,83 5 17% отстъпка ЛОТОСОНИК тбл.х20 DANAPHA PHARMACEUTICAL 1 8,57 3 оп. ЛОТОСОНИК тбл.х10 БЕН-ГАЙ маз 35г. JOHNSON&JOHNSON 4 5,92 1 оп. БЕН-ГАЙ маз 35г. ИМОДИУМ капс.2мг.х6 JOHNSON&JOHNSON 10 4,10 1 оп. ИМОДИУМ капс.2мг.х6 ИМОДИУМ ПЛЮС тбл.2мг.+125мг.х6 JOHNSON&JOHNSON 10 5,42 1 оп. ИМОДИУМ ПЛЮС тбл.2мг.+125мг.х6 НИКОРЕТ МИНТ 2мг.х30 JOHNSON&JOHNSON 4 11,51 1 оп. НИКОРЕТ МИНТ 2мг.х30 НИКОРЕТ МИНТ 4мг.х30 JOHNSON&JOHNSON 4 15,17 1 оп. НИКОРЕТ МИНТ 4мг.х30 3 1 оп. ДЕФЛУВАЛ шамп.п/в КОСОПАД 200мл. ДЕФЛУВАЛ шамп.п/в КОСОПАД 200мл. MEDEA CHEM 10,20 5 2 оп. ДЕФЛУВАЛ шамп.п/в КОСОПАД 200мл. АЦЕРБИН спрей сол.80мл. MONTAVIT 2 10,22 1 оп. АЦЕРБИН спрей сол.80мл. ГЛАЙТГЕЛЕН гел 20г. MONTAVIT 5 4,00 1 оп. ГЛАЙТГЕЛЕН гел 20г. АЛОЕ-ВЕРА сок от цели листа 1000мл. NATURE S WAY PRODUCTS-USA 3 25,90 1 оп. АЛОЕ-ВЕРА сок от цели листа 1000мл. ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1000мг.х100 NATURES NATURE S WAY PRODUCTS-USA 3 21,78 1 оп. ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1000мг.х100 NATURES ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1000мг.х250 NATURES NATURE S WAY PRODUCTS-USA 4 43,56 1 оп. ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1000мг.х250 NATURES ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1300мг.х100 NATURES NATURE S WAY PRODUCTS-USA 4 26,45 1 оп. ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1300мг.х100 NATURES АПИПАНТЕН спрей 135мл. NEPENTES 5 6,48 1 оп. АПИПАНТЕН спрей 135мл. ИНФАКОЛ сол.40мг/мл.50мл. NEPENTES 5 6,18 1 оп. ИНФАКОЛ сол.40мг/мл.50мл. ПРОПОЛКИ+ВИТ.C тбл.х16 + 5+ 3,41 ПРОПОЛКИ ШИПКА И МАЛИНОВ СОК тбл.х16 + 5+ 3,76 NEPENTES 6 оп. ПРОПОЛКИ+ВИТ.C тбл.х16 ПРОПОЛКИ АЛОЕ,ДЖИНДЖИФИЛ И МАСЛО ЛИМ.ТРЕВА тбл.х16 + 5+ 3,76 ПРОПОЛКИ БЕЗ ЗАХАР тбл.х16 5 3,76 АЗАКС тбл.500мг.х3 NOBEL ILLAC 5 16,22 1 оп. АЗАКС тбл.500мг.х3 АКСЕФ тбл.500мг.х10 NOBEL ILLAC 5 28,34 1 оп. АКСЕФ тбл.500мг.х10 АКСЕФ тбл.500мг.х20 NOBEL ILLAC 5 47,14 1 оп. АКСЕФ тбл.500мг.х20 14 Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава. Конфуций
 14. 14. Sting Pharmaceutical products Юли 2010 лекарствен продукт п-тел к-во цена ТЕ промоция ЕТОДИН ФОРТЕ тбл.400мг.х14 NOBEL ILLAC 5 7,87 1 оп. ЕТОДИН ФОРТЕ тбл.400мг.х14 ЛАНСОПРОЛ капс.15мг.х28 NOBEL ILLAC 5 10,22 1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс.15мг.х28 ЛАНСОПРОЛ капс.30мг.х14 NOBEL ILLAC 5 6,40 1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс.30мг.х14 ЛАНСОПРОЛ капс.30мг.х28 NOBEL ILLAC 5 12,79 1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс.30мг.х28 МЕЛБЕК амп.15мг/1.5мл.х3 NOBEL ILLAC 3 4,34 1 оп. МЕЛБЕК амп.15мг/1.5мл.х3 МЕЛБЕК тбл.7.5мг.х10 NOBEL ILLAC 5 5,11 1 оп. МЕЛБЕК тбл.7.5мг.х10 МЕЛБЕК ФОРТЕ тбл.15мг.х10 NOBEL ILLAC 5 7,13 1 оп. МЕЛБЕК ФОРТЕ тбл.15мг.х10 ПУЛСЕТ тбл.40мг.х14 NOBEL ILLAC 3 13,81 1 оп. ПУЛСЕТ тбл.40мг.х14 ПУЛСЕТ тбл.40мг.х28 NOBEL ILLAC 3 22,81 1 оп. ПУЛСЕТ тбл.40мг.х28 5 2 оп. ФУНГОФИН крем 1% 15г. ФУНГОФИН крем 1% 15г. NOBEL ILLAC 7,26 50 25 оп. ФУНГОФИН крем 1% 15г. ФУНГОФИН тбл.250мг.х14 NOBEL ILLAC 3 20,28 1 оп. ФУНГОФИН тбл.250мг.х14 НИКОТИНЕЛ TTS 20 пласт.14мг/24ч.35мг.х7 + 2+ 32,89 NOVARTIS 1 оп. НИКОТИНЕЛ TTS 10 пласт.7мг/24ч.17.5мг.х7 НИКОТИНЕЛ TTS 30 пласт.21мг/24ч.52.5мг.х7 2 32,59 ВИАГРА тбл.100мг.x4 PFIZER Pharma 3 60,54 25% отстъпка ВИАГРА тбл.100мг.х2 PFIZER Pharma 3 30,84 25% отстъпка ВИАГРА тбл.25мг.x4 PFIZER Pharma 3 43,24 25% отстъпка ВИАГРА тбл.25мг.х2 PFIZER Pharma 3 22,03 25% отстъпка ВИАГРА тбл.50мг.x4 PFIZER Pharma 3 50,16 25% отстъпка ВИАГРА тбл.50мг.х2 PFIZER Pharma 3 25,55 25% отстъпка 10 3 оп. СТАДАЛАКС тбл.5мг.х30 (годност 30.09.2010) ПСИЛО-БАЛСАМ гел 20г. STADA 3,18 20 10 оп. СТАДАЛАКС тбл.5мг.х30 (годност 30.09.2010) ВИШИ AQUALIA ANTIOX CURE ТЕРАПИЯ +ВИТ.С серум 16мл.+сашет 4г.32133 НОВО 44,17 ВИШИ AQUALIA ANTIOX КРЕМ антиоксидантен 50мл. 321710 32,71 12 оп. по избор+ 5% ТО; VICHY ВИШИ AQUALIA ANTIOX СТИК ЗА ОЧИ охлаждащ 4мл. 321314 25,54 ТВ кампания на серията- 07.2010 ВИШИ AQUALIA ANTIOX ФЛУИД антиоксидантен 40мл. 321321 19,62 ВИШИ AQUALIA ANTIOX ФЛУИД антиоксидантен 40мл. 321321 НОВО VICHY 1 19,62 Сп. намалена ц. през 07.2010 -40% спрямо крем AntiOx 50 мл. ВИШИ LIPOMETRIC АНТИЦЕЛУЛИТ 200мл.+ЛИПО-МАСАЖОР ПРОМО 020742 VICHY 1 39,01 БОНУС 1 оп. Липометрик с масажор 020742 рабат ВИШИ AQUALIA THERMAL LIGHT 40мл./туба/ 319540 ИКОН.ОП. 1 19,15 ВИШИ AQUALIA THERMAL RICH 40мл./туба/ 319533 ИКОН. ОП. 1 19,18 ВИШИ LIFTACTIV CxP PNM КРЕМ ДНЕВЕН норм.кожа 40мл./туба/321673 ИКОН.ОП. 1 23,94 40 мл. ИКОНОМИЧНИ ОПАКОВКИ- на цена -40% ВИШИ LIFTACTIV CxP PS КРЕМ ДНЕВЕН суха кожа 40мл./туба/321680 ИКОН.ОП. VICHY 1 23,94 спрямо съответните 50 мл. кремове. ВИШИ NEOVADIOL Gf КРЕМ ДНЕВЕН суха кожа 40мл. 321666 ИКОН.ОП. 1 23,94 ВИШИ NORMADERM КРЕМ хидр. дневен,проблемна кожа 40мл. 321697 ИКОН.ОП. 1 13,50 ВИШИ NUTRILOGIE 2 PTS КРЕМ много суха кожа 40мл.321703 ИКОН. ОП. 1 15,47 ВИШИ HOMME ГЕЛ за бръснене за чувств.кожа 150мл. 318895 НОВО 10,85 3 оп. по избор + 1 оп. рабат ВИШИ HOMME ПЯНА ЗА ВИШИ HOMME ПЯНА ЗА БРЪСНЕНЕ тройна защита 200мл. 320683 /бяла оп./ VICHY 11,54 БРЪСНЕНЕ+ВИТ.С проблемна кожа 200мл. ВИШИ HOMME ПЯНА ЗА БРЪСНЕНЕ чувств.кожа 200мл. 318901 10,85 ВИШИ HOMME ROLL-ON п/в изпотяване 50мл./1+1/ 032028 ПРОМО ПАКЕТ 1 18,96 ВИШИ ДЕЗОДОРАНТ рол-он ефект 48ч.50мл.БЕЗ ПАРФЮМ /1+1/ ПРОМО ПАКЕТ 022906 1 18,96 Двойни део пакети 1+1- с 50% отстъпка от цената на VICHY ВИШИ ДЕЗОДОРАНТ рол-он ефект 48ч.50мл.С ПАРФЮМ /1+1/ ПРОМО ПАКЕТ 032066 1 18,96 втория продукт ВИШИ ДЕЗОДОРАНТ рол-он ефект 72ч. STRESS RESIST 30мл./1+1/ПРОМО ПАКЕТ 032004 1 20,86 ВИШИ PURETE THERMALE мляко почист. норм.кожа 200мл.+подарък ЛОСИОН 200мл. 032608 1 16,62 VICHY Подарък ЛОСИОН Purete Thermale ВИШИ PURETE THERMALE мляко почист.суха,чув.кожа 200мл.+под. ЛОСИОН 200мл. 032585 1 16,62 ВИШИ NORMADERM ГЕЛ измиващ 200мл.+ПОДАРЪК ТОНИК 200мл. 032622 VICHY 1 17,32 Подарък ТОНИК Normaderm ВИШИ ESSENTIELLES ДУШ-ГЕЛ ОМЕКОТЯВАЩ чувств.кожа 200мл.1+1 033247 VICHY 1 8,33 Подарък Essentielles душ-гел 200 мл ВИШИ SOLEIL SPF10 ГЕЛ-МЛЯКО тяло 150мл. 317652 1 21,50 ВИШИ SOLEIL SPF20 ГЕЛ-МЛЯКО тяло 150мл. 317669 1 21,59 ВИШИ SOLEIL SPF30 МЛЯКО FAMILY лице/тяло деца и възрастни 300мл. 321826 НОВО 1 28,43 За всяка закупена опаковка ВИШИ Soleil за тяло- ВИШИ SOLEIL SPF30 СПРЕЙ-АЕРОЗОЛ ЗА ДЕЦА мулти-позиционен 200мл. 320812 VICHY 1 28,43 ПОДАРЪК мляко след слънце Soleil 150 мл. ВИШИ SOLEIL SPF30 СПРЕЙ-АЕРОЗОЛ мулти-позиционен 125мл. 320805 1 26,00 ВИШИ SOLEIL SPF50+ МЛЯКО хидратиращо за тяло 100мл. 317683 1 22,39 ВИШИ SOLEIL SPF50+ спрей за тяло 125мл. 318734 1 26,00 Поощряваме творчеството и ползотворната съвместна работа 15
 15. 15. Промоции За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър лекарствен продукт п-тел к-во цена ТЕ промоция 25 оп. + 2% ТО; 50 оп. + 5% ТО; 120 оп. + 12% ТО ВИШИ SOLEIL И LRP ANTHELIOS СЛЪНЦЕПРЕДПАЗНИ СЕРИИ VICHY & LA ROCHE-POSAY + Posthelios 40мл към всеки Anthelios ЛРП LIPIKAR мляко (емулсия) липидовъзст. за суха к. 400мл. 402461 ИКОН.ОП. LA ROCHE-POSAY 1 24,71 ИКОНОМИЧНА ОП. ОТ 400 МЛ. АНТИОКСИДАНТ тбл.х30 WALMARK WALMARK 5 6,94 1 оп. АНТИОКСИДАНТ тбл.х30 WALMARK АНТИОКСИДАНТ тбл.х30+6 ПРОМО WALMARK WALMARK 5 6,94 1 оп. АНТИОКСИДАНТ тбл.х30+6 ПРОМО WALMARK БЕТА КАРОТИН тбл.10000UIх30 WALMARK 5 6,70 1 оп. БЕТА КАРОТИН тбл.10000UIх30 БЕТА КАРОТИН тбл.10000UIх30+6 ПРОМО WALMARK 5 6,70 1 оп. БЕТА КАРОТИН тбл.10000UIх30+6 ПРОМО КАЛМАЦИН с КОРАЛОВ КАЛЦИЙ тбл.x 30+6 ПРОМО WALMARK 10 7,74 1 оп. КАЛМАЦИН с КОРАЛОВ КАЛЦИЙ тбл.x 30+6 ПРОМО КАЛМАЦИН ФОРТЕ тбл.x100+20 ПРОМО WALMARK 5 17,65 1 оп. КАЛМАЦИН ФОРТЕ тбл.x 30+6 ПРОМО ПРОСТЕНАЛ ПЕРФЕКТ капс.х30 /промоц.цена/ WALMARK 5 12,32 1 оп. УРИНАЛ тбл.х30 ПРОСТЕНАЛ ПЕРФЕКТ капс.х60 /промоц.цена/ WALMARK 3 22,45 1 оп. УРИНАЛ тбл.х30 САЛУТИЛ капс.х10 /пробиотик/ WALMARK 3 9,54 1 оп. САЛУТИЛ капс.х10 (пробиотик/) КОКСТРАЛ тбл.100мг.х30 ZENTIVA 5 4,98 1 оп. КОКСТРАЛ тбл.100мг.х30 ТРОМБЕКС тбл.75мг.х30 ZENTIVA 5 38,17 1 оп. ТРОМБЕКС тбл.75мг.х30 ПИРОКСИКАМ АЛКАЛОИД капс.20мг.х20 АЛКАЛОИД 2 2,00 2 оп. ПИРОКСИКАМ АЛКАЛОИД капс.20мг.х20 ФАМОТИДИН АЛКАЛОИД тбл.20мг.х20 АЛКАЛОИД 5 1,15 1 оп. ФАМОТИДИН АЛКАЛОИД тбл.20мг.х20 ФАМОТИДИН АЛКАЛОИД тбл.40мг.х10 АЛКАЛОИД 5 1,15 1 оп. ФАМОТИДИН АЛКАЛОИД тбл.40мг.х10 ГЕНТАМИЦИН ВИЖЪН унг.офт.3мг/г.5г. + 10+ 3,66 АНТИБИОТИК РАЗГРАД АД 1 кутия с Nescafe 3in1 (10бр.) + 1 кутия Nescafe Classic 100гр. ХИДРОКОРТИЗОН+XЛОРАМФЕНИКОЛ унг.офт.3г. 10 3,28 ВИТАСЛИМ LIGHT капс.500мг.х30 /подтиска апетита/ ВИТАСЛИМ ООД 5 13,20 1 оп. ВИТАСЛИМ LIGHT капс.500мг.х30 (подтиска апетита) ВИТАСЛИМ BEAUTY капс.500мг.х50 /кожа,коса,нокти/ 50,40 при закупуване на 5 оп. в произволна комбинация - ВИТАСЛИМ ООД ВИТАСЛИМ LINE капс.500мг.х50 /редуциране на теглото/ 42,00 бонус 1 оп. по избор СУПРАВИТ АКТИВ еф.тбл.x20 КЕНДИ ООД 5 3,56 1 оп. СУПРАВИТ АКТИВ еф.тбл.x20 СУПРАВИТ ACE+Zn+Se еф.тбл.х20 КЕНДИ ООД 5 3,17 1 оп. СУПРАВИТ ACE+Zn+Se еф.тбл.х20 КАФЕ ЗА ИДЕАЛНА ФИГУРА REDUCCINO 2.5г.х12 КЕНДИ ООД 2 8,98 1 оп. КАФЕ ЗА ИДЕАЛНА ФИГУРА REDUCCINO 2.5г.х12 БИО КОРЕКТ ПЛЮС УНИВЕРСАЛ 70мл. 7,66 БИО КОРЕКТ ПЛЮС УНИВЕРСАЛ-C ФОРТЕ капс.х40 16,37 при закупуване на произволна комбинация на стойност БОДИСЛИМ ПЕРФЕКТ капс.475мг.х40 13,20 72 лв. с ДДС бонус 1 оп. ЕРОМАКС капс.475мг.х10 + 1 оп. ГИНКО КО капс.х30 МИНИФЕМИН капс.425мг.х40 /за отслабване и тонус/ МИРТА МЕДИКУС 13,20 ПЕКТОЛКА пектиново блокче за отслабване 40г.х10 13,20 при закупуване на произволна комбинация на стойност ФЕМИМОДЕЛ капс.х40 13,20 144 лв. с ДДС бонус 3 оп. ЕРОМАКС капс.475мг.х10 ФОРМАСУИТ жел.форми за отслабване 50г. 3,48 ТЕБОКАН тбл.80мг.х60 НАТУРПРОДУКТ 5 36,94 1 оп. ТЕБОКАН тбл.80мг.х60 УРОНАТ капс.х60/златник,брезови листа и коприва/ НАТУРПРОДУКТ 5 10,99 1 оп. УРОНАТ капс.х60 (златник,брезови листа и коприва) 16
 16. 16. Стинг представя Историята на аспирина датира от преди повече от рин при пациенти със сърдечно-съдови заболявания. 3500 години. Още Хипократ въвежда революционни Едно десетилетие по-късно получава Нобелова наг- промени в представите за медицина в Древна Гър- рада за това. ция с екстракт от листа и кора на върба (salix alba), използвайки ги против главоболие и други болки. Потенциалът на едно от най-старите лекарст- През Средновековието екстрактът от върба е бил ва следва да бъде открит и в други области като използван за лечение и на ревматизъм. превенция на злокачествени туморни образувания и други хронични заболявания, придружени от възпа- Първото „клинично проучване” е проведено през ление. Във високорискова държава като България 18 век. През 1763 г. в Philosophical Transaction of the отношението и активната роля на фармацевта Royal Society of London е публикувано, че екстрактът към превенцията на сърдечно-съдови заболявания е от кората на върбата е „много ефикасен”. с огромна социална значимост. Повече от век пациентите разполагат с инфор- мация за аналгетичното и антипиретичното дей- ствие на аспирин. Кардиоваскуларните предимства Уважаеми фармацевти, все още не са напълно популяризирани. Нискодози- Екипът на Аспирин Протект ви благодари от раният аспирин при пациенти с рискови фактори не все сърце за доверието, професионализма и съпри- само повишава продължителността на живот, но частността към един от най-наболелите общес- и е общодостъпен медикамент с отлично съотно- твени проблеми в България. Призът на Българския шение полза:цена. фармацевтичен съюз ОТС медикамент № 1 за 2010 година е награда, която Аспирин Протект дължи През 1971 г. фармакологът сър Джон Уейн от- изцяло на вас. крива механизма на действие на нискодозиран аспи- Поощряваме творчеството и ползотворната съвместна работа 17
 17. 17. BAYER ПРОМОЦИЯ АВГУСТ 2010 Aspirin Cx20 Период на промоцията: от 2.08.2010 (понеделник) до 31.08.2010 (вторник) УСЛОВИЯ ЗА АПТЕКИТЕ: При закупуване на 60 опаковки Aspirin Cx20 аптеката получава 10 оп. безплатно изчерпване Промоцията важи до на количествата. Промоцията в ажи за артикул аптека - без на и в 1 заявка на трупване през месец а. бата на аптеката Дис трибуторът дава ра явените при доставка на за личества. промо продукти и ко
 18. 18. ПРАВИЛНИЯТ ИЗБОР, ЗА ДА СМЕ ОТНОВО СЕБЕ СИ
 19. 19. Фарма общество В рамките на изминалите няколко седмици МЗ из- готви няколко проекта на законови и подзаконо- ви нормативни актове, които рязко изменят основни насоки на регулацията във фармацевтичния сектор. Посочените промени не са свързани с оптимизиране на разходи за публичните средства, а съвпадат с интересите на големите търговци на дребно на ле- карствени продукти, които притежават вериги от аптеки. Със законопроекта за изменение и допълнение на ЗЛПХМ, без да се съгласува с Висшия съвет по фар- мация, МЗ предлага отпадане на ограничението едно лице да притежава повече от четири аптеки. Минис- терството се мотивира с писмо на Европейската комисия от януари 2009 г. МЗ целенасочено подвеж- да обществеността, тъй като след изпращане на посоченото писмо на 19.05.2009 г., Съдът на Европей- ския съюз изрично постанови, че ограничението само магистър-фармацевти да притежават аптеки не е в противоречие с правото на ЕС и Европейската ко- мисия не може да налага санкции за въвеждане на ог- раничения относно собствеността на аптеките. Становището на ЕК е неактуално и не отговаря на съвременната уредба на правото на ЕС, част от бъдат предприети. УС на БФС ще сезира Фарма- което са решенията на Съда на ЕС. Обратно на твър- цевтичната група на Европейския съюз (PGEU) за дението на Министерство на здравеопазването, създалата се ситуация. Съдът на ЕС изрично постановява, че ограниченията С настоящото УС на БФС изразява становището на собствеността на аптеките са съвместими с си относно представен на вниманието на Висшия разпоредбата на чл. 43 от ДЕО (отм.). съвет по фармация проект за наредба за изменение на Наредба № 28 от 9.12.2008 г. за устройството, С проекта за наредба за изменение на Наредба реда и организацията на работата на аптеките и № 28 от 09.12.2008 г. за устройството, реда и орга- номенклатурата на лекарствените продукти (обн. низацията на работата на аптеките и номенклату- ДВ бр. 109 от 23.12.2008 г.). рата на лекарствените продукти се позволява в при- емното помещение на аптеката да работят други 1. Относно § 1 на проекта лица освен фармацевти. Създават се предпоставки УС на БФС категорично се противопоставя на в аптеките да работят неквалифицирани лица и изменението на чл. 19, ал. 3, което позволява в при- фармацевти, които не полагат никакви усилия за емното помещение на аптеката да работят други поддържане на квалификацията си. лица освен магистър-фармацевти, наети по трудови договори или договори за управление. Ноторно из- Със законопроекта за изменение и допълнение на вестна е практиката в множество аптеки дей- Закона за здравето се цели да се обезсмислят пра- ностите по чл. 219 от ЗЛПХМ да се извършват от вомощията на съсловните организации по водене на неквалифицирани лица, наети по трудови договори ка- регистрите на членовете им и цялата информация да то продавач-консултанти, козметични специалисти бъде събирана от Министерството на здравеопаз- и т.н. Контролните органи на МЗ не успяват да пре- ването. дотвратят чрез предоставените им от закона Поради сериозността на проблема и подмяната правомощия работата на неквалифицирани лица в на основни принципи в регулацията на фармацевтич- аптеките. ния сектор без никакво обсъждане, Управителният Поради сериозността на проблема и застраша- съвет на БФС свика извънредно заседание на 20.07. ването на живота и здравето на пациентите, през 2010 г., на което се обсъдиха мерките, които ще 2008 г. работната група на Министерството на 20 Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава. Конфуций
 20. 20. Sting Pharmaceutical products Юли 2010 които не са свързани с лекарствени продукти. Изводът се налага логически – изменението ще отговори на нееднократно заявената в медиите критика на малка част от собствениците на аптеки срещу разпоредбата на чл. 19, ал. 3, тъй като тя е гарант за възпрепятстване масовото отпускане на българските граждани на лекарствени продукти от неквалифицирани лица. 2. Относно § 2 на проекта БФС не приема отпадането на изискването по чл. 20, ал.1, т. 6, според което ръководителят на ап- теката носи отговорност за повишаването на ква- лификацията на работещите в нея, като осигурява участието им в съответните курсове и други форми на обучение най-малко веднъж годишно. Няма логика, след като професията е регулирана в рамките на ЕС и правото на Съюза изисква постоянно повишаване и поддържане на нивото на квалификация на магистър- ПРОЕКТИ НА МЗ ЗА фармацевтите, наредбата да отменя това изис- ЗАКОНОВИ И ПОДЗАКОНОВИ кване. Целта на създадената 2008 г. наредба е да подо- НОРМАТИВНИ АКТОВЕ бри достъпа до качествени фармацевтични услуги. Отпадането на това изискване противоречи на ос- здравеопазването с консенсус прие разпоредбата новните права на пациента. Отново, както се по- на чл. 19, ал. 3 като единствена гаранция срещу от- сочва в становището на заместник-ректора на МУ- пускането на лекарствени продукти от неквали- София и председател на Комисията по качество към фицирани лица. В момента, освен исканията на опре- БФС, отпадането на изискването за предоставяне делени собственици на вериги аптеки, нищо не на- на доказателства за системно повишаване на квали- лага изменението на този член от наредбата. В фикацията на магистър-фармацевтите води до за- приемното помещение на аптеката следва да имат силване на риска за потребителите. право да работят само магистър-фармацевти и по- мощник-фармацевти. 3. Относно § 3 на проекта УС на БФС не подкрепя отпадането на изисква- Мотивите, че аптеката отпуска и други продук- нето да се съхраняват в аптеката доказателства ти, не са основателни, тъй като тя е здравно заве- относно преминати форми на продължаващо обу- дение, регламентирано със специален закон, чиито чение. УС смята, че по този начин ще се подкопаят специфични дейности са свързани с лекарствените устоите на проведената преди повече от 5 години продукти – съхраняване, приготвяне, опаковане, кон- реформа на продължаващото обучение на медицин- тролиране, даване на консултации и отпускане. ските специалисти. Дейностите, свързани с медицински изделия, дие- Целта на промяната е (след отпадане на контро- тични храни, храни за кърмачета, хранителни добав- ла) да се демотивират медицинските специалисти ки, козметични и санитарно-хигиенни средства са да участват в тези форми на обучение, които се допълващи на основата и не следва да са основание регистрират от съответната съсловна организа- да се допуска други лица, освен фармацевти, да рабо- ция. По този начин значително се намалява стой- тят в приемното помещение на аптеката. ността на провежданите форми на продължаващо обучение от страна на съсловните организации, БФС настоява МЗ да обяви публично мотивите което може да е мотив при бъдещи проекти за из- си за допускане неквалифицирани лица да работят в менения на нормативни актове, функциите по про- приемните помещения на аптеките, при условие че дължаващото обучение да бъдат напълно отнети всяко лице има право да открие търговски обект, от съсловните организации и възложени на МЗ, кое- в който такива лица да извършват дейностите, то да ги администрира. Поощряваме творчеството и ползотворната съвместна работа 21
 21. 21. Съдържание в 100 g: 6,54 g Salicylic acid, 3,46 g Diethylamine, 1,00 g Myrtecain. Лекарствен продукт без лекарско предписание.
 22. 22. Acerbine ® Кожни наранявания & Дезинфекцира лекува Рани Изгаряния 2в1 Слънчеви изгаряния НОВО дермален спрей 80 мл OT 1 30 2010 . 2 AK. 80 5 AK. 1 . 1 . 1164 , . , . 6-8, . .:/ : 02/866 33 58, 963 11 81, -mail: montavit@montavitbg.com a a.

×