Whitepaper Ict In De Zorg

521 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
521
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Whitepaper Ict In De Zorg

  1. 1. white paperEfficiëntere zorg stelt specifieke eisenaan organisatie van ICTAan welke eisen moet de ICT organisatie voldoen als het gaat om het waarborgen vande privacy en continue beschikbaarheid?De zorgorganisatie groeit steeds verder naar het bedrijfsleven toe. Medische en bestuurlijke doelstellingenintegreren en op elkaar afstemmen is daarom onvermijdelijk. Binnen al die ontwikkelingen staat het strevennaar kwalitatief hoogwaardige, vraaggestuurde zorg centraal.Al deze uitdagingen vereisen gestroomlijnde bedrijfsprocessen, ondersteund door een optimaalgeïntegreerde en beveiligde informatievoorziening. Bedrijven en instellingen moeten zich bij de registratieen het gebruik van persoonsgegevens aan meer regels houden dan ooit tevoren. In de praktijk betekentdit dat er steeds intensievere eisen worden gesteld aan de beveiliging en beschikbaarheid van data enapplicaties.Dit white paper heeft tot doel u te informeren over:> De veranderende rol van ICT in de zorg;> De specifieke eisen die in de zorg aan ICT worden gesteld;> De invloed van wet- en regelgeving binnen de zorg op de inrichting van de ICT;> Het belang van beveiliging in het uitwisselen van vertrouwelijke (patiënt)informatie;> Certificering van ICT in de zorg;> Welke criteria een rol spelen bij de selectie van de juiste hostingpartner.
  2. 2. Efficiëntere zorg stelt specifieke eisen aan organisatie van ICT white paperICT in de zorgDe zorgmarkt is door fusies, en niet in de laatste plaats door een continue Het efficiënter en effectieveraanpassing op de wet- en regelgeving, constant in beweging. inrichten van de ICT-organisatieIn het samensmeltingsproces van een fusie nemen organisaties hun eigen ICT-systemen is steeds belangrijker aan hetmee, maar vindt er maar al te vaak geen werkelijke integratie plaats, waardoor waardoor worden. Er is voor organisatiesICT-zaken niet op elkaar aansluiten. Cliëntgegevens zijn soms op zes of zeven plekken inhet ICT-landschap opgeslagen. De veranderende wet-en regelgeving zorgt ervoor dat in de zorg veel winst te behalenICT-systemen continu moeten worden aangepast. In de praktijk gaat er veel aandacht door structureel te kijken naar deuit naar de dagelijkse gang van zaken, en is er in veel gevallen te weinig samenhangtussen ICT-beleid en het organisatiebeleid. Tegelijkertijd staat de ICT-organisatie onder inrichting van de ICT.druk en moeten er kosten worden bespaard. Het efficiënter en effectiever inrichten vande ICT-organisatie is steeds belangrijker aan het worden. Er is voor organisaties in dezorg veel winst te behalen door structureel te kijken naar de inrichting van de ICT. Watis er nodig, wat behoort tot de eigen kernactiviteiten en voor welke diensten kunnenbeter specialistische partners worden ingeschakeld. Door ICT beleid te maken dat in lijnis met het organisatiebeleid kan de ICT-organisatie vraag en aanbod veel beter op elkaarafstemmen en komen efficiënter en effectiever werken werkelijk binnen bereik.Naast het toegankelijk maken van de medische informatie die voorheen werdverzameld in een papieren dossier, zijn met ICT in de zorg nu ook allerleiaanvullende functies mogelijk die de zorgverlening ondersteunen en verbeteren:> Beslissingsondersteuning van de zorgverlener> Patiëntondersteuning, zoals zorg op afstand> Ondersteuning van administratieve processen> Ondersteuning van kostenbewaking> Ondersteuning van logistiek, zoals het plannen en maken van afspraken en uitzettenvan aanvragen (ordercommunicatie)> Ondersteuning van werkprocessen (workflowmanagement)> Informatiemanagement uit het oogpunt van preventieEen praktijkvoorbeeld is de website www.zorg-capaciteit.nl. Met behulp van dezewebsite hebben ziekenhuizen en meldkamers op een efficiënte wijze inzicht in debeschikbaarheid van intensive-care-bedden. Dit draagt bij aan snelle, doeltreffendeplaatsingen en overplaatsingen van patiënten. Tevens krijgen de meldkamers inzicht inde beschikbaarheid van extra bedden bij rampen en ongevallen.Of het nu gaat om het gebruik van een elektronisch dossier of de inzet van geavanceerdetechnische hulpmiddelen bij de behandeling van patiënten, ICT krijgt een steedsprominentere plek in het dagelijks functioneren van de zorg. Het is een onmisbaarinstrument om de zorg in de toekomst kwalitatief hoogwaardig, efficiënt en effectiefte kunnen blijven organiseren. Ziekenhuizen beschikken doorgaans over professionele www.ramhosting.nl
  3. 3. Efficiëntere zorg stelt specifieke eisen aan organisatie van ICT white paperde databank. Bij verzending van gegevens (zoals bij het invullen van formulieren) wordthet gebruik van beveiligde internetverbindingen sterk aangeraden.Om toegang te krijgen tot het landelijke EPD moeten zorgverleners aangesloten zijn ophet beveiligde ‘Landelijk Schakelpunt’ (LSP). Ruim de helft van de huisartsenpraktijken,63 procent van de huisartsen dienstenstructuren en 82 procent van de apothekenhebben een abonnement op het LSP. Door de zogenoemde UZI-pas, een elektronisch Om op een veilige manierauthenticatiemiddel (een ‘e-paspoort’) voor de zorg, is de toegang tot het LSP noguitgebreider beveiligd. Aan deze pas kunnen bepaalde gebruikersrechten worden datacommunicatie in detoegekend, zodat medisch personeel alleen de voor hen noodzakelijke patiëntinformatie gezondheidszorg te verzorgenkan inzien of bewerken. Ingegeven door de noodzaak tot het optimaal beveiligen van is het noodzakelijk dat erpatiëntinformatie zal naar verwachting het gebruik van de UZI-pas de komende 1 tot 2jaar een enorme vlucht nemen. veilige koppelingen tussen deIn de discussie over de veiligheid van het LSP en het landelijk EPD, vroeg de Tweede verschillende zorgsegmentenKamer om een ‘penetratietest’, waarbij hackers zouden proberen zich toegang te zijn. Een veilige communicatieverschaffen tot het LSP. Die test is in juli 2009 uitgevoerd. Daarbij zouden geen is een eerste stap richting‘bevindingen van betekenis’ zijn gedaan. De aanbevelingen zijn volgens het ministerieopgevolgd en aan het LSP / Nictiz gecommuniceerd. Om op een veilige manier een goed functionerend EPDdatacommunicatie in de gezondheidszorg te verzorgen is het noodzakelijk dat er veilige waarbij de veiligheid van dekoppelingen tussen de verschillende zorgsegmenten zijn. Een veilige communicatie patiëntinformatie gewaarborgdis een eerste stap richting een goed functionerend EPD waarbij de veiligheid van depatiëntinformatie gewaarborgd blijft. blijft.Continue beschikbaarheidHet behoeft geen betoog dat continue beschikbaarheid van patiënteninformatie vanvitaal belang is. Applicaties, data en verbindingen moeten professioneel beheerd enbeveiligd zijn zodat de continuïteit van dienstverlening gewaarborgd blijft. Alleen al omdie reden kijken steeds meer organisaties in de zorg kritisch naar het beheer van hunICT-voorzieningen in een eigen serverruimte. Juist omdat er aan ICT in de zorg hogeen specifieke eisen worden gesteld, is er meer en meer behoefte aan een professionelehostingpartner die deze complexe organisatie uit handen kan nemen. In de praktijkgroeit de noodzaak hiervoor als een organisatie tegen de grenzen van zijn eigen ICT-voorzieningen aanloopt. Grenzen die vaak te maken hebben met de hoeveelheidbeschikbare ruimte, informatiebeveiliging, de noodzaak tot vervanging van inmiddelsafgeschreven hardware, of een gebrek aan kennis van de nieuwste technologieën.Keurmerk voor zorg en ICTEen zorgorganisatie kan er voor kiezen al deze ICT-eisen zelf in te vullen. Een alternatiefis het zoeken naar een juiste outsourcingspartner/hostingpartner, waardoor dezorginstelling zich kan blijven richten op het verlenen van hoogwaardige zorg, en dezorgen met betrekking tot de ICT worden uitbesteed aan een daarin gespecialiseerdepartij. Vraag is dan welke partijen hiervoor geschikt zijn. www.ramhosting.nl
  4. 4. Efficiëntere zorg stelt specifieke eisen aan organisatie van ICT white paperOrganisaties kunnen er voor kiezen hun bedrijfskritische applicaties te verplaatsen naar een Nictiz gecertificeerd datacenter, waarde applicaties en de data worden ondergebracht. Als eerste stap in dit proces voert RAM Mobile Data standaard een ApplicationRisk Assessment uit waarbij de applicatie uitgebreid wordt onderzocht op zwakke plekken. Op basis hiervan kunnen gerichteaanpassingen worden gedaan waardoor de applicatie in optimale staat kan worden overgedragen aan het hostingcenter.Hierbij kan er tevens een beveiligde (bijv. E-VPN of DSL) verbinding tot stand gebracht naar een of meerdere locaties, waarop de dataversleuteld wordt verstuurd, zodat men veilig kan werken. Door samen te werken met een Nictiz gecertificeerde partner voldoenorganisaties aan de door de overheid gestelde eisen op het gebied van ICT in de zorg.10 tips voor de selectie van de juiste hostingpartner - Certificering, organisaties moeten voldoen aan de door de overheid vastgestelde ICT normen; - Financieel, er zijn geen investeringen nodig in personeel en capaciteit die aanvankelijk onbenut zou blijven; - Beveiliging, de gegevens worden op afstand bewaard en beheerd in een veilige omgeving; - Focus, de eigen staf kan zich concentreren op meer strategische projecten; - Schaalbaar, een oplossing die visie en strategie op de midden-en lange termijn ondersteunt; - Compatibiliteit, het platform is compatibel met oplossingen voor andere ziekenhuisbehoeften; - Connectiviteit, het datacenter is in staat om de diversiteit (E-pacity, E-Zorg, DSL, GPRS, Mobitex, etc.) aan communicatie en verbindingen via het LSP te ondersteunen. - Kennis, ervaring met diverse software leveranciers en organisaties in de gezondheidszorg - Continuïteit, een hostingpartner moet over een bepaalde personeelsgrootte beschikken zodat men altijd een aanspreekpunt heeft - Redundantie, een datacenter moet meerdere locaties hebben zodat men in geval van een calamiteit (een aanslag, brand, etc.) kan uitwijken naar een externe locatieHet Nictiz is het landelijk expertisecentrum dat de ICT-ontwikkeling in de gezondheidszorg faciliteert. De certificering door het Nictizkan worden beschouwd als het strengste keurmerk vanuit de overheid voor de zorg en ICT. De focus van het Nictiz ligt dan ook in hetbijzonder op de veiligheid, continuïteit en beschikbaarheid van patiëntinformatie in de ICT. Daarnaast is het Nictiz de beheerder vanhet beveiligde landelijke schakelpunt (LSP), waar het merendeel van de zorginstellingen bij zijn of moeten worden aangesloten. Voorzorgverleners die gebruik willen maken van het landelijk EPD is deze aansluiting bij het LSP een voorwaarde.Om organisaties en instellingen in de gezondheidssector te ondersteunen met de eisen die vanuit de overheid worden opgelegdheeft het Nictiz een select gezelschap van 24 ICT bedrijven in Nederland gecertificeerd. Deze bedrijven voldoen aan de landelijkewet- en regelgeving en zijn in staat om organisaties in de gezondheidszorg actief te ondersteunen op het gebied van ICT en hetuitwisselen van vertrouwelijke gegevens. Een beperkt aantal van deze 24 organisaties, waaronder RAM Mobile Data, leveren ookhosting diensten die voldoen aan de voorwaarden die in de zorg aan betrouwbare ICT worden gesteld.Over RAM Mobile DataRAM Mobile Data is door NICTIZ gecertificeerd als Zorg Service Provider en levert flexibele, hoogwaardigehosting diensten. In het datacenter van RAM Mobile Data kunnen hosting, beheer, beveiliging, monitoring ensupport worden verzorgd zodat de zorginstellingen zich op hun kernactiviteiten kunnen blijven concentreren.Maatwerk staat hierbij centraal omdat elke organisatie, elk systeem, en elke configuratie anders is. RAM MobileData levert, beheert en koppelt diverse verbindingen en klantlocaties waarbij een mix van vast en draadloosgeen uitzondering zijn. De softwaredivisie van RAM, Navara, ontwikkelt daarnaast mobiele oplossingen voororganisaties die applicaties ook mobiel beschikbaar willen stellen. www.ramhosting.nlVoor meer informatie over gespecialiseerde hosting diensten van RAM Mobile Data ga naar www.ramhosting.nl

×