Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

13 Daily Habits Every Entrepreneur Needs to Be Successful

79,260 views

Published on

[Visit http://www.developgoodhabits.com/ss-free to grab your free copy of "77 Good Habits to Live a Better Life" and get instant notifications when I run special deals on my Kindle books!]

You may have started your entrepreneurial journey with a rosy idea of what it would be like to finally stop working for someone else. But the reality is success is often harder to come by when on your own. Here are 13 daily habits that'll set you up for entrepreneurial success!

Read more about success habits! Check out "The Daily Entrepreneur" ==> http://www.developgoodhabits.com/tde-intl

13 Daily Habits Every Entrepreneur Needs to Be Successful

 1. 1133HHAABBIITTSS DDAAIILLYY EEvveerryy EEnnttrreepprreenneeuurr NNeeeeddss ttoo BBee SSuucccceessssffuull
 2. EEnnttrreepprreenneeuurrsshhiipp iiss eexxcciittiinngg,, bbuutt iitt ccaann aallssoo bbee ssttrreessssffuull,, ffrruussttrraattiinngg,, aanndd oovveerrwwhheellmmiinngg..
 3. y You may have started yoouurr eennttrreepprreenneeuurriiaall jjoouurrnneeyy wwiitthh aa rroossyy iiddeeaa ooff wwhhaatt iitt wwoouulldd bbee lliikkee ttoo ffiinnaallllyy ssttoopp wwoorrkkiinngg ffoorr ssoommeeoonnee eellssee..
 4. But the reality iiss ssuucccceessss iiss oofftteenn hhaarrddeerr ttoo ccoommee bbyy wwhheenn oonn yyoouurr oowwnn..
 5. But the reality iiss ssuucccceessss iiss oofftteenn hhaarrddeerr ttoo ccoommee bbyy wwhheenn oonn yyoouurr oowwnn.. YYoouu nneeeedd ttoo hhaavvee hhaabbiittss tthhaatt''llll sseett yyoouu uupp ffoorr ssuucccceessss..
 6. Start bbuuiillddiinngg tthheessee 1133 ddaaiillyy hhaabbiittss ffoorr eennttrreepprreenneeuurriiaall ssuucccceessss!!
 7. SSttaarrtt wwiitthh aa 11 MMaarrkkeett NNeeeedd
 8. SSttaarrtt wwiitthh aa 11 MMaarrkkeett NNeeeedd BBee aa ggoooodd lliisstteenneerr ttoo yyoouurr ccuussttoommeerrss aanndd ppootteennttiiaall ccuussttoommeerrss ttoo ddiissccoovveerr tthhee ttyyppeess ooff ssoolluuttiioonnss tthheeyy nneeeedd..
 9. mar Doing markkeett rreesseeaarrcchh iiss tthhee bbeesstt wwaayy ttoo ddeetteerrmmiinnee iiff yyoouurr ““ggrreeaatt iiddeeaa”” ttrruullyy iiss aa ggrreeaatt iiddeeaa.. DDoo tthhiiss bbeeffoorree yyoouu ssppeenndd aa ttoonn ooff ttiimmee aanndd mmoonneeyy llaauunncchhiinngg tthhee nneeww pprroodduucctt oorr sseerrvviiccee..
 10. EEmmbbrraaccee FFaaiilluurree 22
 11. EEmmbbrraaccee FFaaiilluurree 22 FFaaiilluurree ccaann bbee aann iimmppoorrttaanntt sstteeppppiinngg ssttoonnee oonn tthhee rrooaadd ttoo ssuucccceessss.. IInn ffaacctt,, iitt ccaann oofftteenn ccaattaappuulltt yyoouu ttoo ssuucccceessss!!
 12. The difference bbeettwweeeenn tthhoossee wwhhoo uullttiimmaatteellyy ssuucccceeeedd aanndd tthhoossee wwhhoo qquuiitt aarree tthhaatt ssuucccceessssffuull eennttrreepprreenneeuurrss vviieeww ffaaiilluurree aass aa lleeaarrnniinngg ooppppoorrttuunniittyy..
 13. IIddeennttiiffyy HHiiddddeenn 33 OOppppoorrttuunniittiieess
 14. IIddeennttiiffyy HHiiddddeenn 33 OOppppoorrttuunniittiieess SSoommeettiimmeess sseeeemmiinngg ddiissaasstteerrss aarree ffiilllleedd wwiitthh ooppppoorrttuunniittiieess tthhaatt wwoouullddnn’’tt ootthheerrwwiissee bbee tthheerree ((oorr bbee sseeeenn)),, hhaadd tthhee sseeeemmiinnggllyy nneeggaattiivvee ssiittuuaattiioonn nnoott ooccccuurrrreedd..
 15. Change, even wwhheenn iitt sseeeemmss ddiissaassttrroouuss,, pprroovviiddeess iinnccrreeddiibbllee ooppppoorrttuunniittyy ttoo yyoouu iiff yyoouu’’rree aabbllee ttoo llooookk aatt sseeeemmiinngg ddiissaasstteerrss aass tthhrroouugghh tthhee lleennss ooff ppoossssiibbiilliittyy..
 16. PPrroovviiddee VVaalluuee ttoo 44 CCuussttoommeerrss
 17. PPrroovviiddee VVaalluuee ttoo 44 CCuussttoommeerrss YYoouurr ggooaall aass aann eennttrreepprreenneeuurr sshhoouulldd bbee ttoo bbee uunnffoorrggeettttaabbllee——ffoorr ppoossiittiivvee rreeaassoonnss,, ooff ccoouurrssee..
 18. pr One way to consistently proovviiddee vvaalluuee iiss ttoo bbee iinn tthhee hhaabbiitt ooff llooookkiinngg ffoorr wwaayyss ttoo ggiivvee aa lliittttllee eexxttrraa aatttteennttiioonn,, eevveenn wwhheenn yyoouu’’rree nnoott eexxppeecctteedd ttoo ddoo ssoo..
 19. Wake Up Early 55
 20. Wake Up Early 55 MMoosstt ssuucccceessssffuull eennttrreepprreenneeuurrss wwaakkee uupp aass mmuucchh aass tthhrreeee hhoouurrss eeaarrlliieerr tthhaann tthheeiirr uunnssuucccceessssffuull ccoouunntteerrppaarrttss..
 21. Regardless ooff hhooww tteemmpptteedd yyoouu aarree,, iinn tthhee ffiirrsstt hhoouurr aanndd aa hhaallff ooff tthhee mmoorrnniinngg,, aavvooiidd ssuurrffiinngg tthhee IInntteerrnneett,, wwaattcchhiinngg TT..VV..,, ggooiinngg oonn ssoocciiaall mmeeddiiaa ssiitteess,, oorr lliisstteenniinngg ttoo tthhee rraaddiioo.. SSaavvee tthhoossee tthhiinnggss ffoorr mmiiddddaayy bbrreeaakkss,, oorr tthhee eevveenniinngg..
 22. RReeaaddyy ttoo oovveerrccoommee tthhee cchhaalllleennggeess yyoouu ffaaccee aass aann eennttrreepprreenneeuurr??
 23. RReeaaddyy ttoo oovveerrccoommee tthhee cchhaalllleennggeess yyoouu ffaaccee aass aann eennttrreepprreenneeuurr?? Get started with...
 24. TThhee DDaaiillyy EEnnttrreepprreenneeuurr:: 3333 SSuucccceessss HHaabbiittss ffoorr SSmmaallll BBuussiinneessss OOwwnneerrss,, FFrreeeellaanncceerrss,, aanndd AAssppiirriinngg 99--ttoo--55 EEssccaappee AArrttiissttss YES, I WANT THIS BOOK!
 25. TThhee DDaaiillyy EEnnttrreepprreenneeuurr:: 3333 SSuucccceessss HHaabbiittss ffoorr SSmmaallll BBuussiinneessss OOwwnneerrss,, FFrreeeellaanncceerrss,, aanndd AAssppiirriinngg 99--ttoo--55 EEssccaappee AArrttiissttss Click it! tt Click it! tt YES, I WANT THIS BOOK!
 26. BBlloocckk TTiimmee 6
 27. BBlloocckk TTiimmee 6 BBrreeaakk ffrreeee ffrroomm mmuullttii--ttaasskkiinngg mmaaddnneessss aanndd aavvooiidd ddiissttrraaccttiioonnss!!
 28. Block out your work ddaayy iinnttoo ssmmaallll bblloocckkss ooff ttiimmee,, aanndd tthheenn wwoorrkk uunniinntteerrrruupptteedd,, ccoommpplleetteellyy ffooccuusseedd oonn oonnee ssppeecciiffiicc ttaasskk dduurriinngg tthhaatt bblloocckk ooff ttiimmee..
 29. BBaattcchh TTaasskkss 7
 30. BBaattcchh TTaasskkss 7 BBaattcchhiinngg ttaasskkss ggooeess hhaanndd iinn hhaanndd wwiitthh ttiimmee bblloocckkiinngg.. LLuummpp ssiimmiillaarr ttaasskkss ttooggeetthheerr,, aanndd ddoo tthheemm iinn bbaattcchheess ssoo yyoouu ccaann wwoorrkk iinn tthhee mmoosstt eeffffiicciieenntt mmaannnneerr..
 31. s Grouping smmaalllleerr ttaasskkss ttooggeetthheerr mmaakkeess iitt eeaassiieerr ttoo ggeett iinnttoo tthhee hhaabbiitt ooff ddooiinngg tthheemm,, ssiinnccee ddooiinngg oonnee ssmmaallll ttaasskk ccaann ttrriiggggeerr tthhee nneexxtt ttaasskk iinn tthhee bbaattcchh..
 32. TTaakkee FFrreeqquueenntt 8 BBrreeaakkss
 33. TTaakkee FFrreeqquueenntt 8 BBrreeaakkss IIff yyoouu’’rree aann eennttrreepprreenneeuurr wwhhoo mmaakkeess aa lliivviinngg pprriimmaarriillyy ssiittttiinngg aatt aa ddeesskk,, yyoouu ccoouulldd ppootteennttiiaallllyy bbee ssiittttiinngg yyoouurrsseellff ttoo ddeeaatthh..
 34. Even if you exercise aatt ootthheerr ttiimmeess ooff tthhee ddaayy,, iitt’’ss ssttiillll iimmppoorrttaanntt,, ttoo ggeett uupp aanndd mmoovvee aarroouunndd tthhrroouugghhoouutt tthhee ddaayy..
 35. MMaaiinnttaaiinn 99 MMuullttiippllee LLiissttss
 36. MMaaiinnttaaiinn 99 MMuullttiippllee LLiissttss UUnnlleessss yyoouu wwrriittee tthhiinnggss ddoowwnn,, yyoouu’’rree lliikkeellyy ttoo ffoorrggeett mmaannyy ooff tthhee ggrreeaatt iiddeeaass tthhaatt ppoopp iinnttoo yyoouurr hheeaadd..
 37. IIff yyoouu’’rree ffeeeelliinngg tthhaatt ttoooo mmaannyy tthhiinnggss aarree sslliippppiinngg tthhrroouugghh tthhee ccrraacckkss,, tthheenn ccrreeaattee aanndd mmaaiinnttaaiinn mmuullttiippllee lliissttss ffoorr tthhee ddiiffffeerreenntt aarreeaass ooff yyoouurr lliiffee..
 38. SSeett AAccttiioonnaabbllee 1100 GGooaallss
 39. SSeett AAccttiioonnaabbllee 1100 GGooaallss GGooaall sseettttiinngg ggiivveess yyoouu aa sseennssee ooff ppuurrppoossee ffoorr tthhee ttaasskkss yyoouu ddoo oonn aa ddaaiillyy bbaassiiss..
 40. MMaakkee ssuurree tthhaatt eeaacchh aaccttiioonn rreellaatteess ttoo aa lloonngg--tteerrmm ppllaann.. FFooccuuss oonn sseettttiinngg SS..MM..AA..RR..TT.. ggooaallss: SSppeecciiffiicc,, MMeeaassuurraabbllee,, AAttttaaiinnaabbllee,, RReelleevvaanntt aanndd TTiimmee--bboouunndd..
 41. MMaaxxiimmiizzee YYoouurr 1111 PPrroodduuccttiivvee ““SSwweeeett SSppoott””
 42. MMaaxxiimmiizzee YYoouurr 1111 PPrroodduuccttiivvee ““SSwweeeett SSppoott”” FFiinndd wwhheerree aanndd wwhhaatt ttiimmee ooff tthhee ddaayy yyoouu aarree tthhee mmoosstt pprroodduuccttiivvee,, aanndd uussee tthhaatt ttiimmee ttoo tthhee ffuulllleesstt..
 43. TThhee iimmppoorrttaanntt tthhiinngg iiss ttoo bbee iinntteennttiioonnaall iinn tthhee wwoorrkk yyoouu ddoo,, aanndd ttoo ddoo yyoouurr mmoosstt iimmppoorrttaanntt ttaasskkss dduurriinngg yyoouurr mmoosstt pprroodduuccttiivvee ttiimmee ooff ddaayy,, wwhheenneevveerr ppoossssiibbllee..
 44. TTrraacckk YYoouurr 1122 PPrrooggrreessss
 45. TTrraacckk YYoouurr 1122 PPrrooggrreessss MMeeaassuurree tthhee iimmppoorrttaanntt mmeettrriiccss ffoorr yyoouurr bbuussiinneessss,, ootthheerrwwiissee,, yyoouu hhaavvee nnoo rreeaall wwaayy ooff kknnoowwiinngg iiff tthhee aaccttiioonnss yyoouu ttaakkee aarree ggeenneerraattiinngg aannyy rreessuullttss..
 46. Determine wwhhiicchh aaccttiioonnss wwoorrkk aanndd bbrriinngg mmoosstt vvaalluuee,, aanndd tthheenn aappppllyy tthhee 8800//2200 PPrriinncciippllee..
 47. RReedduuccee MMiinnddlleessss 1133 CCoonnssuummppttiioonn
 48. RReedduuccee MMiinnddlleessss 1133 CCoonnssuummppttiioonn FFooccuuss oonn tthhee tthhiinnggss tthhaatt ttrruullyy mmaatttteerr.. TThhiiss mmeeaannss rreedduucciinngg ddiissttrraaccttiioonnss aanndd eelliimmiinnaattiinngg hhaabbiittss tthhaatt hhoolldd tthheemm bbaacckk..
 49. SSeett lliimmiittss oonn yyoouurr ““mmiinnddlleessss ccoonnssuummppttiioonn”” ssoo yyoouu ccaann ggeett mmoorree iimmppoorrttaanntt tthhiinnggss ddoonnee.. OOrr vviieeww mmiinnddlleessss aaccttiivviittiieess aass aa rreewwaarrdd ffoorr hhaarrdd wwoorrkk..
 50. WWaanntt ttoo lleeaarrnn 2200 mmoorree ssuucccceessss hhaabbiittss ffoorr eennttrreepprreenneeuurrss??
 51. WWaanntt ttoo lleeaarrnn 2200 mmoorree ssuucccceessss hhaabbiittss ffoorr eennttrreepprreenneeuurrss?? Get started with...
 52. TThhee DDaaiillyy EEnnttrreepprreenneeuurr:: 3333 SSuucccceessss HHaabbiittss ffoorr SSmmaallll BBuussiinneessss OOwwnneerrss,, FFrreeeellaanncceerrss,, aanndd AAssppiirriinngg 99--ttoo--55 EEssccaappee AArrttiissttss YES, I WANT THIS BOOK!
 53. TThhee DDaaiillyy EEnnttrreepprreenneeuurr:: 3333 SSuucccceessss HHaabbiittss ffoorr SSmmaallll BBuussiinneessss OOwwnneerrss,, FFrreeeellaanncceerrss,, aanndd AAssppiirriinngg 99--ttoo--55 EEssccaappee AArrttiissttss Click it! tt Click it! tt YES, I WANT THIS BOOK!

×