Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spilter Brochure

492 views

Published on

Spilter is het meest complete en gebruikersvriendelijke Group Decision Support System

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Spilter Brochure

 1. 1. to the point met Spilter® ... Spilter zorgt voor maximale effectiviteit en efficiëntie bij besluitvormingstrajecten
 2. 2. “Spilter® bundelt de kracht van innovatie en duurzaamheid. Spilter stimuleert, daagt uit tot innovatief denken, zorgt voor ongehinderde denkprocessen en werkt even eenvoudig als doeltreffend.”
 3. 3. Spilter® Besluitenversneller Wat is Spilter® Besluitenversneller? Wat kan Spilter voor u betekenen? Spilter® Besluitenversneller is het meest complete en Spilter zorgt voor meer effectiviteit en efficiëntie bij uw gebruikersvriendelijke Group Decision Support System. Met besluitvormingstrajecten. U kunt eenvoudig zien waar de Spilter verzamelt en analyseert u snel en nauwkeurig kennis meningsverschillen zitten en krijgt inhoudelijke informatie en meningen van uw team om managementvraagstukken over de verzamelde gegevens. Met deze informatie kunt u op te lossen. het (tussen)resultaat vanuit vele invalshoeken bekijken en analyseren. Vaak is de waarheid verhuld in de onderlinge verhoudingen. Met Spilter haalt u deze er feilloos uit. Met Spilter creëert u de ideale De discussies die u voert aan de hand van realtime gegenereerde resultaten zijn inhoudelijk en constructief. overlegomgeving Ze vormen daarmee de basis voor een gedegen en gedragen besluit. Waar kunt u Spilter® voor inzetten? Hoe werkt Spilter? Spilter is uitermate geschikt voor: Spilter biedt talloze mogelijkheden om met een groep mensen te brainstormen en kennis en meningen te vergaren. Management- en strategievraagstukken: Dat kan tegelijkertijd, maar ook op verschillende tijdstippen Verandertrajecten, visie-, strategiebepaling en locaties. Spilter is webbased en mondiaal toepasbaar vanaf Team- of projectbesprekingen: elke werkplek. Dat biedt onbegrensde mogelijkheden. Voortgang, teambuilding, risico analyses Innovatie: Bovendien schakelt Spilter praktische en psychologische Brainstormen, conceptontwikkeling, obstakels uit. Hiërarchie en dominantie bestaan niet en elke creatieve denksessies mening telt. Kortom: De ideale overlegomgeving die zorgt Marketing: voor ongehinderde denkprocessen. SWOT-, marktanalyses, merkbepaling, identiteit Alle informatie, resultaten en notulen worden vastgelegd en zijn te exporteren naar de programma’s van Microsoft Office
 4. 4. Hoe is een Spiltersessie opgebouwd? Fasering van het besluitvormingsproces verloopt volgens de Spiltertrechter. De vier fases van een Spiltersessie: Inventarisatie Categorisering Prioritering Besluit- vorming 1. Inventarisatiefase 3. Prioriteringsfase De fase van creatief denken, van open mind. In deze eerste In deze fase gaat het om het stellen van prioriteiten. fase wordt informatie verzameld, discussie gevoerd en Op basis van resultaten uit eerdere fases wordt de worden meningen gepeild. gezamenlijke mening gepeild. Steeds meer wordt de sessie toegespitst richting besluitvorming. 2. Categoriseringsfase De fase van structuur aanbrengen. De inbreng van de 4. Besluitvormingsfase deelnemers wordt geclusterd in categorieën. Bijvoorbeeld De uiteindelijke bekrachtigingsfase: de besluiten hoofdzaken versus bijzaken, korte termijn versus lange worden genomen. Eventueel kan hiervoor een stemming termijn. plaatsvinden.
 5. 5. Voordelen van Spilter® • Een onbeperkt aantal mensen kan deelnemen aan het • Resultaten uit enquêtes zijn direct te vertalen en mee te proces, ongeacht waar ze zich bevinden en zonder dat dit nemen in het vervolgtraject extra kosten met zich meebrengt • Eenvoudig te gebruiken in combinatie met andere • Door de mogelijkheid van anonimiteit, zijn ook de vergader- of brainstormtechnieken gevoelige onderwerpen bespreekbaar • Het open en transparante proces zorgt voor een extreem • Alle deelnemers kunnen een mening geven, los van tijd, locatie of hiërarchische positie hoge acceptatie van het uiteindelijke resultaat • Zeer gebruikersvriendelijk en ondersteuning van alle • Ondersteunt alle methodieken zoals Six Sigma, Balanced Scorecard of RISMAN bekende internetbrowsers • Iedereen komt gelijkwaardig aan het woord: van ‘zwijgzamen’ • Door heldere grafieken en rapportages zijn ideeën eenvoudig inzichtelijk te maken tot ‘spraakzamen’ en van ‘bazen’ tot ‘specialisten’ • Documenten, afbeeldingen of filmpjes kunnen gekoppeld • Meer effectiviteit en efficiëntie bij besluitvormingsprocessen worden aan een vraag of analyse en zijn direct zichtbaar voor iedere deelnemer • Alle informatie, resultaten en notulen worden vastgelegd en zijn te exporteren naar alle programma’s van Microsoft Office • Te verkrijgen in iedere gewenste taal. Standaard zijn Nederlands en Engels • De meningsverschillen zijn direct visueel inzichtelijk, waardoor de discussies aan de hand van de resultaten • Maximale transparantie gedurende alle stappen van het inhoudelijk en constructief worden besluitvormingsproces Spilter biedt een bijna onuitputtelijk aantal mogelijkheden voor het stellen van vragen en analyseren van resultaten.
 6. 6. Spilter® net zo eenvoudig Voor de facilitator … • Als facilitator kunt u vooraf de structuur van de bijeenkomst vastleggen. Die structuur is in één oogopslag zichtbaar • Met een rechtermuis- en pulldownmenu zijn alle mogelijke acties uit te voeren • Er is een ‘drag & drop’-functie om snel onder- delen te kopiëren of te verplaatsen binnen de agenda • Vanaf de voorzitterslaptop zijn de laptops van alle deelnemers aan te sturen • Iedere bijeenkomst heeft een eigen dashboard waarin alle informatie van de sessie overzichtelijk staat weergegeven Voor de input … • De bijeenkomst wordt aan de hand van agenda-items opgebouwd. Dat kunnen open of gesloten vragen zijn, categorieën, analyses, maar ook conclusies of begeleidende teksten • Er is een grote variëteit aan analyses, zoals een score of meerkeuzeanalyse, verdeling van budgetten of uren, een multicriteria of een risicoanalyse. Alle analyses zijn eenvoudig te maken • De facilitator kan aan de hand van heldere invulschermen het betreffende agenda-item eenvoudig toevoegen aan de structuur
 7. 7. als doeltreffend in gebruik ... en voor de • U kunt als deelnemer zonder enige instructie deelnemer direct meedoen aan een sessie • Omdat u anoniem kunt blijven, kunt u vrij uw mening geven en worden gevoelige onderwerpen gemakkelijker te behandelen • De taalinstelling van iedere deelnemer wordt automatisch overgenomen door Spilter • Spilter geeft u direct feedback of u antwoord heeft gegeven en het heeft opgeslagen • U wordt persoonlijk uitgenodigd via een e-mail met een directe link naar de Spilter bijeenkomst ... en voor de output • Aan de hand van realtime en automatisch gegenereerde grafieken en rapportages zijn alle gegevens in één overzicht weergegeven • U kunt inzoomen op de antwoorden, zodat de onderlinge verhoudingen duidelijk zichtbaar worden • Alle gegevens van de verschillende fases in het proces worden vastgelegd. U kunt ze direct exporteren naar Word, Excel of een andere datafile • U kunt gebruikmaken van verschillende soorten grafieken, die alle resultaten inzichtelijk weergeven
 8. 8. Spilter® in vele vormen Gezamenlijk brainstormen en voorstellen bespreken Risicoanalyses Spilter inzetten zijn in een op bijzondere handomdraai locaties zoals de te maken brainstormbus Iedereen geeft zijn mening en antwoordt tegelijkertijd Spilterfacilitators kennen alle mogelijkheden en zijn specialist op het gebied van besluitvormingsprocessen. Ze zorgen voor de juiste voorbereiding, stellen de juiste vragen en zorgen dat met Spilter de gewenste output voor u gerealiseerd wordt.
 9. 9. Spilter® Besluitenkamer of online? Spilter Besluitenkamer In slechts één dag of dagdeel wordt uw vraagstuk met Spilter doorlopen. Daarbij zijn alle deelnemers op dezelfde tijd en plaats aanwezig. Ze hebben allemaal een laptop die is aangesloten op een lokale server. Bij deze vorm van overleggen/brainstormen reageren de deelnemers via het toetsenbord op vragen, stellingen en analyses. Iedereen antwoordt tegelijkertijd. Hiërarchie en dominantie bestaan niet, elke mening telt en alles kan anoniem. U kunt doorsneden maken en kijken waar de meningsverschillen zitten, zodat u snel inhoudelijke informatie verkrijgt over de verzamelde gegevens. Dat zorgt gegarandeerd voor meer diepgang in de mondelinge discussies. Kortom de ideale overlegomgeving om effectief en efficiënt een gedegen en gedragen besluit te nemen. Spilter Online Geen tijd om samen te komen, mondiaal te overleggen of wilt u een grote groep betrekken? Spilter is webbased. Iedereen kan dus vanaf de eigen PC inloggen. Dit kan tegelijkertijd vanaf verschillende locaties, maar ook ongelijktijdig: inloggen wanneer het de deelnemer uitkomt. Zo kan een onbeperkt aantal mensen deelnemen aan het proces, zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt. Combinatie van Spilter Besluitenkamer en Spilter Online De kracht van de Besluitenkamer en de enquête. U bepaalt welke deskundigen u per fase en onderdeel uitnodigt en welke vorm daarbij het beste past. Is bijvoorbeeld in een Besluitenkamer iets nieuws bedacht, dan kunt u dit online toetsen bij een grote groep. Vraag hun mening en wat nodig is om het tot een succes te maken. Na deze online inventarisatie kunt u de resultaten met een kleine groep categoriseren en u prioriteert het vervolgens weer met een grote groep. Alle denkbare combinaties om tot een gedegen en gedragen besluit te komen zijn mogelijk. Als een groep in één ruimte bij elkaar komt voor een Spiltersessie, dan is de Besluitenkamer eenvoudig en snel ingericht.
 10. 10. Strategiedag Drie expertmeetings simultaan Wasco Holding wilde een nieuwe langetermijnstrategie Het Ministerie van OC&W gaf aan Stichting Leerplan uitzetten. Als hecht familiebedrijf wilde de directie Ontwikkeling (SLO) de opdracht advies uit te brengen een heisessie onder leiding van een onafhankelijke inzake een wetswijziging in het speciaal onderwijs. dagvoorzitter. Dit om eventuele belangenverstrengeling Onderdeel van het advies waren argumenten en te voorkomen. meningen van specialisten vanuit verschillende disciplines binnen het onderwijs. Spilter werd hier ingezet om de ideale overlegomgeving te creëren. Omdat anoniem geantwoord kon worden SLO heeft hiervoor Spilter ingezet. In drie verschillende en iedereen gelijkwaardig was, kon het hele team goed Besluitenkamers, die tegelijkertijd plaatsvonden, hebben brainstormen en eerlijk hun meningen geven. onderwijsspecialisten en deskundigen uit het hele land via Spilter hun kennis met anderen gedeeld. De vragen waren vooraf in samenspraak met een Spilterfacilitator bepaald. Aan het einde van de dag kreeg iedereen direct het rapport mee Aan het einde van de sessie zijn de rapportages direct gegenereerd en de resultaten van de individuele Besluitenkamers zijn verder onderverdeeld in groepen. Hierdoor werd, naast de gezamenlijke resultaten, ook direct inzichtelijk hoe de scholen, het Ministerie en overige specialisten erover dachten. De dagvoorzitter kon vervolgens met de Spilterresultaten een inhoudelijke discussie voeren. Na afloop lag er een gedegen toekomstplan dat door iedereen gedragen werd.
 11. 11. Groot online onderzoek en congres Repeterende risicosessies First Formula organiseert jaarlijks het Nationale Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wil de risico’s Franchisecongres en creëert daarmee voor alle die tijdens bouwprocessen kunnen optreden beheersen. franchisegevers/managers een kennisplatform. Het herstellen van schade kost geld, is slecht voor het Voorafgaand aan het congres wilde First Formula weten imago en geeft (soms) overlast voor de burgers. wat de franchisegevers bezighoudt, zodat daarover tijdens het congres op een innovatieve en positieve In samenwerking met de Dienst Infrastructuur van manier gediscussieerd kon worden. Rijkswaterstaat is in Spilter een risicoanalyse ontwikkeld. Voorafgaand aan een bouwproces brengen de Met Spilter is voorafgaand aan het congres een groot projectteams samen met juridische adviseurs en andere online onderzoek gehouden. Circa duizend franchisegevers deskundigen met Spilter de risico’s in kaart. zijn gevraagd naar financiële gegevens, verkoopkanalen, benchmarks en samenwerking. Ook konden deelnemers Voor repeterende sessies kan een aangeven welke onderwerpen ze besproken wilden zien. sjabloon gemaakt worden Een congres op maat dus. Tijdens het congres is met honderdtwintig deelnemers, Daarna wordt met Spilter vastgesteld welke contract- of verdeeld over tafels van tien personen, tegelijkertijd procedurele maatregelen genomen moeten worden om deze gebrainstormd. De ideeën werden per tafel ingevoerd in risico’s te beheersen. Door het repeterende karakter maken de Spilter en kon iedereen de antwoorden van alle tafels zien, projectteams optimaal gebruik van elkaars kennis. zowel op hun laptop als op een groot scherm. Verder konden deelnemers, in de pauze, individueel inloggen om hun eigen mening over de gegenereerde ideeën te geven. De beste ideeën zijn direct plenair besproken en alle deelnemers kregen nog tijdens het congres een rapport met alle ideeën én de resultaten van het online onderzoek.
 12. 12. Spilter® is een geregistreerde merknaam van Canast BV. Copyright © 2010 Canast BV. Wijzigingen voorbehouden. www.spilter.nl “Bij Rijkswaterstaat is met behulp van Spilter de doorlooptijd voor het maken van een belangrijke beslissing met meer dan de helft teruggebracht en de inspanning van het beslisteam drastisch gereduceerd. Door Spilter concentreer je je op de hoofdvragen en de inhoud. En worden alleen nog de echte en dus wezenlijke discussies gevoerd”. Jan van Schoonhoven Directeur PPS Kennispool Ministerie van Verkeer en Waterstaat “De snelheid van Spilter is indrukwekkend. Toen we Spilter gingen gebruiken hebben we ons verbaasd over hoe snel het creatieve proces verloopt en hoe eenvoudig we konden zien welke voortgang werd geboekt”. Albert Boswijk Founder and Managing partner European Center for the Experience Economy “Spilter... essentieel gereedschap dat in de toolbox van geen enkele organisatie adviseur kan ontbreken”. Anton van Rosmalen Senior advisor PricewaterhouseCoopers BR003 Spilter is een product van: Canast BV T +31 (0)36 750 82 75 Markerkant 13 88 www.canast.nl 1314 AN Almere info@canast.nl

×