Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quan Tri Va Tuyen Dung Nguon Nhan luc

2,867 views

Published on

QTNN&Quytuyendungnguonnhanluc

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Quan Tri Va Tuyen Dung Nguon Nhan luc

 1. 1. Nhóm 1: 1. Trầ n Trung Hiế u (Nhóm Trưở ng) 2. Nguyể n Văn Hả i 3. Lê hả i Phi 4. Nguyễ n Ngọ c Luậ n 5. Trầ n Vĩnh Thái 6. Nguyễ n Văn Quyễ n 7. Nguyễ n Thị Út Nhỏ 8. Ngô Thu Yế n03/27/12 1
 2. 2. Chủ Đề: QUẢN TRỊNGUỒN NHÂN LỰC
 3. 3. Nội dungI. Khái quát chung về QTNNLII. Quy trình tuyển dụng NNL
 4. 4. I. Khái quát chung về Quản trị nguồn nhân lực1. Khái niệm Quản trị nguồn nhân lực (QTNNL)2. Mục tiêu của QTNNL
 5. 5. 1. Khái niệm Quản trị NNLKhái niệm Quản trị nguồn nhân lực:♦ Tất cả hoạt động, chính sách, quyết định quản trị liên quan, ảnh hưởng đến kết quả, thái độ và hành vi của nhân viên♦ Tạo điều kiện để mọi người hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt hiệu quả cho mục tiêu của tổ chức (Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright: Human Resource Management- Gaining A Competitive Advantage, 6th Ed (2006). McGraw-Hill Irwin, p5)
 6. 6. 2. Mục tiêu quản trị NNL03/27/12 6
 7. 7. 2. Mục tiêu quản trị NNLMục tiêu nhân viên Đạt được chất lượng của cuộc sống công việc- Cung cấp lao động được đào tạo tốt và có động lực tốt-Truyền thông chính sách QTNNL đến tất cả NLĐMục tiêu cổ đôngGiúp tổ chức đạt được các mục tiêu- Quản lý thay đổi, quản lý sự cấp bách gia tăng và thời gian chu kỳ nhanh hơn-Áp dụng một cách hiệu quả các kỹ năng và năng lực của lực lượng lao động- Gắn với các kế hoạch chiến lược dài hạn của một tổ chứcMục tiêu môi trường- Duy trì chính sách đạo đức và hành vi trách nhiệm XH- Tuân thủ pháp luật- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng- Bảo vệ môi trường và trách nhiệm XH- Thành lập tổ chức công đoànMục tiêu khác hàng:- Phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. 03/27/12 7
 8. 8. II. Quy trình tuyển dụng nhân sự:1. Tìm kiếm ứng viên thích hợp Quy trình tìm kiếm ứng viên Hoạch định NNL Các giải pháp khác Tìm kiếm ứng viên Nguồn nội bộ Nguồn bên ngoài Phương pháp nội bộ Phương pháp bên ngoài 03/27/12 03/27/12 Cá nhân được tuyển mộ 8
 9. 9. Phương pháp Niêm yế t công việ c còn trố ng (Job posting) công khai tạ i chỗ làm để mọ i ngườ i đề u biế t. Job posting ghi rõ vị trí cầ n tuyể n, các thủ tụ c cầ n thiế t phả i làm khi đăng ký, các điề u kiệ n tiêu chuẩ n cụ thể , tuổ i tác, sứ c khỏ e, lươ ng bổ ng và các quyề n lợ i03/27/12 9
 10. 10. Quy trình tuyển chọn đóng PTBP thông báo PNS về nhu cầu Ít bước tiến hành Chi phí và thời gian ở PNS tìm kiếm ƯV mức tối thiểu Chỉ áp dụng được khi có PNS gởi DS ƯV cho PTBP sẵn hồ sơ kỹ năng của nhân viên PTBP phỏng vấn các ƯV PTBP tuyển được người cho vị trí03/27/12 10
 11. 11. Quy trình tuyển chọn mở PTBP thông báo PNS về nhu cầu PNS thôn báo về nhu cầu tuyển Đánh giá được phẩm chất so với yêu cầu thăng tiến PNS nhận HS các ƯV quan tâm Giảm thiểu việc PTBP lựa chọn theo chủ quan PNS sàng lọc các ƯV Phát hiện được người có PNS gởi DS ƯV cho PTBP năng lực Cạnh tranh nội bộ tốn kém PTBP phỏng vấn các ƯV chi phí, thời gian PTBP tuyển được người cho vị trí03/27/12 11
 12. 12. Nguồn bên ngoài Quả ng cáo Sinh viên tố t nghiệ p từ các trườ ng Trung tâm dị ch vụ việ c làm Bạ n bè củ a nhân viên Nhân viên cũ Nhân viên củ a các DN khác Ngườ i thấ t nghiệ p Ngườ i làm nghề tự do …=> Ư u nhượ c điể m:03/27/12 12
 13. 13. Ưu và khuyết điểm Ưu điểm Khuyết điểm -Thu hút được nhiều ứng - Khó thu hút, đánh giá NV viên tài năng tiềm năng - Thu hút các ý tưởng mới - Thời gian điều chỉnh và -Chi phí tuyển dụng những định hướng NV mới lâu hơn người có kỹ năng hay quản - Giảm nhuệ khí đối với các lý thấp hơn so với đào tạo và NV cảm thấy có đủ khả năng phát triển nội bộ đáp ứng các yêu cầu CV 1303/27/12
 14. 14. Phương pháp Quả ng cáo Cử chuyên viên tuyể n mộ đế n các trườ ng Cơ quan tuyể n dụ ng Thuê chuyên gia tuyể n mộ Sinh viên thự c tậ p Nhờ nhân viên giớ i thiệ u Ứ ng viên tự nộ p đơ n Doanh nghiệ p săn tìm cấ p quả n trị Dị ch vụ dữ kiệ n lý lị ch …03/27/12 14
 15. 15. 2. Quy trình tuyển chọn- Chuẩn bị tuyển dụng- Thông báo tuyển dụng- Thu nhận, nghiên cứu hồ sơ- Phỏng vấn sơ bộ - Kiểm tra, trắc nghiệm- Phỏng vấn lần 2- Xác minh, điều tra- Khám sức khỏe- Ra quyết định tuyển dụng- Bố trí công việc03/27/12 15
 16. 16. - Chuẩn bị tuyển dụngThành lập Hội đồng tuyển dụng, quy định rõvề số lượng, thành phần, quyền hạn củaHĐTD.Nghiên cứu kỹ các loại văn bản, quy địnhcủa Nhà nước và DN liên quan đến tuyểndụng.Xác định tiêu chuẩn tuyển chọn.03/27/12 16
 17. 17. - Thông báo tuyển dụngQuảng cáo trên báo, đài, tiviThông qua các trung tâm dịch vụ lao độngYết thị trước cổng cơ quan, DNThông báo nên ngắn gọn nhưng rõ ràng, chi tiết vàđầy đủ những thông tin cơ bản cho ứng viên03/27/12 17
 18. 18. - Nhận hồ sơ ứng viên Nhậ n hồ sơ : Bằ ng đườ ng bư u điệ n, ứ ng viên trự c tiế p mang đế n, Intenet,… Phân loạ i hồ sơ : Nhậ n vào bướ c sau, loạ i ngay, cầ n làm rõ hồ sơ ,…03/27/12 18
 19. 19. - Tiếp xúc sơ bộ Giả i thích cho ứ ng viên rõ hơ n về công việ c Trả lờ i thắ c mắ c củ a ứ ng viên (nế u có) Làm rõ mộ t số hồ sơ ứ ng viên Đánh giá ngoạ i hình ứ ng viên 03/27/12 19
 20. 20. - Kiểm tra, trắc nghiệmCác loạ i kiể m tra, trắ c nghiệ m: Trắ c nghiệ m tìm hiể u về tri thứ c hiể u biế t Kiể m tra, trắ c nghiệ m tìm hiể u sự khéo léo và thể lự c Trắ c nghiệ m về tâm lý, sở thích Kiể m tra, trắ c nghiệ m thành tích Kiể m tra thự c hiệ n mẫ u công việ c 03/27/12 20
 21. 21. - Phỏng vấn lần 2 Mụ c đích phỏ ng vấ n Thành phầ n tham gia phỏ ng vấ n Hình thứ c phỏ ng vấ n Quá trình phỏ ng vấ n Các yế u tố tác độ ng đế n phỏ ng vấ n Nguyên tắ c phỏ ng vấ n Chỉ dẫ n đố i vớ i ứ ng viên trong phỏ ng vấ n03/27/12 21
 22. 22. - Xác minh, điều tra Thẩ m tra các loạ i văn bằ ng Tìm hiể u lý do rờ i công ty cũ Kiể m tra kế t quả họ c tậ p, kế t quả làm việ c ở cty cũ Kiể m tra qua thư giớ i thiệ u… 03/27/12 22
 23. 23. - Khám sức khỏe Dù có đáp ứ ng đầ y đủ các yế u tố về trình độ họ c vấ n, hiể u biế t, thông minh, tư cách tố t như ng nế u sứ c khoẻ không đả m bả o cũng không nên tuyể n dụ ng. Khám sứ c khỏ e tạ i cơ sở y tế hay tạ i DN 03/27/12 23
 24. 24. - Ra quyết định tuyển dụng Mờ i ứ ng viên trúng tuyể n Gở i thư từ chố i ứ ng viên không trúng tuyể n Cậ p nhậ t dữ liệ u về ứ ng viên Chuẩ n bị hợ p đồ ng Lậ p hồ sơ nhân viên03/27/12 24
 25. 25. - Bố trí công việc Khi đượ c nhậ n vào làm việ c trong DN, NV mớ i sẽ đượ c giớ i thiệ u vớ i ngườ i phụ trách và các đồ ng nghiệ p khác DN sẽ thự c hiệ n hình thứ c hướ ng dẫ n về CV và giớ i thiệ u về DN cho NV nhằ m kích thích NV mớ i lòng tự hào về DN, và giúp họ mau chóng làm quen vớ i CV 03/27/12 25
 26. 26. Cảm ơn đã theo dõi The End03/27/12 26

×