Advertisement

More Related Content

More from Association of Corporate Governance of Organizations in Education (VTOI)(20)

Advertisement

Visitatie woningcorporaties vt wjuni08

  1. Maatschappelijke prestaties transparant Presentatie voor VTW ALV 19 juni 2008 Drs. S. de Waal Utrecht, 17-1-2011 This report is solely for the use of our clients. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside the client organization without prior written approval of Public SPACE Foundation. Nieuwegracht 58, 3512 LT Utrecht, The Netherlands, +31 (0)6 462 06 336, secr. +31 (0)6 535 11 939, info@public-space.com
  2. De missie van Public SPACE: “Creating Winning Strategies for the Common Good” Onze missie is de strategische innovatie in het publieke domein, gericht op een zo intelligent en creatief mogelijke aanpak van maatschappelijke vraagstukken. ONS DENKKADER Onze filosofie: de opkomende civil society zal de bestaande verhoudingen en strategieën in de publieke sector fundamenteel wijzigen. Er moet veel meer gebruik gemaakt worden van maatschappelijk ondernemerschap en actief burgerschap. We zijn op onbekend terrein. Ideologisch verankerde rolopvattingen bieden geen houvast meer. Een open, lerende houding naar de toekomst vanuit een herdefinitie van algemeen belang is nodig. We doen dat door 3 sporen: a.Adoptie van nieuwe concrete maatschappelijke initiatieven en deze openlijk steunen; b.Innovatief meedenken over belangrijke maatschappelijke vraagstukken die binnen bestaande kaders maar niet worden opgelost en hierover verslag doen; c.Langjarig eigen onderzoek naar fundamentele kwesties en structurele trends die we hieruit analyseren. Tevens het in stand houden van een onafhankelijke Denktank van intellectueel geïnteresseerde bestuurders opererend in de frontlinie van Maatschappelijke partijen kunnen met ons maatschappelijke trends. samenwerken door: We verspreiden onze ideeen actief via deelname voorleggen eigen maatschappelijk initiatief, aan en zelf organiseren van maatschappelijke en samenwerken in onderzoek, vragen om politieke debatten en via boeken, website, lezingen, congresbijdragen of strategische consultancy, als gast interviews, manifesten en ronde tafels. op uitnodiging in Denktank meedoen, publiciteitskanalen openstellen voor onze ideeën. De Public SPACE Foundation opereert op non profit basis, inkomsten komen voort uit vergoedingen voor research, consultancy, lezingen en boeken. 1
  3. Initiatief •Ontstaan bij leden sector zelf, gezamenlijke woningcorporaties in WoonNetwerk; •“onafhankelijk; objectief en gezaghebbend” •Dus ook bij het ontwerp: verzoek aan kwartiermaker, stelt auditraad samen (+ Paul Koster en Ferdinand Mertens) en ondersteuning SEV, secretariaat B&A; •Parallel „trekt gehele sector bij‟: commissie Sas, opname in Aedescode, Tweede Kamer en WWI ondersteunen; laatste maanden vertraging door bestuurlijke onmin op andere dossiers. 2
  4. Conceptuele Hoofdlijn •Instrument is vooral voor stakeholders, naast sector zelf; RvT zit op dit scharnierpunt; •Prestaties spreken meer dan procedures/throughput eisen voor echte legitimering&maatschappelijke verankering en verantwoording; •Het gaat om een echt en objectief oordeel (geen vermenging met advies, suggesties of proces); het is een momentopname wat betreft geleverde prestaties; •Openlijk objectief presteren = Leren&verantwoorden •Kwantificeren helpt enorm (uitdaging!) •Methodiek (visiteren, rapporteren) kweekt alleen vertrouwen indien standaard en gelijkluidend; erkende maatschappelijke visitatie kent dus een standaard-methodiek. Dit vergt nog geen monopolie op de uitvoerder. 3
  5. Hoofdlijnen aanpak •Methodiek van visiteren en rapporteren bouwen; •Keuzevrijheid van visiterende instanties creëren met eerste toets op „tot het experiment toegelaten bureaus‟ (nog geen accreditatie); goede medewerking Raeflex; KWH trekt pas veel later beetje bij; •Testen in pilots (nu ca. 15); rapportages via „milde‟ goedkeuringsprocedure langs Auditraad. •Publicatie via woningcorporaties en SEV; •Samenwerking met groep „landelijke stakeholders van dit instrument‟: VTW, Woonbond, VNG, WWI, Aedes/WoonNetwerk. •Onafhankelijk slotadvies over „stelsel‟ (jan 08) •Oplevering methodiek versie 3.0 (jan 08). Noodzaak verdere doorontwikkeling aanwezig. Tijdelijk geparkeerd bij SEV. 4
  6. Het basissysteem Aangescherpt referentiekader Maatschappelijke prestaties in perspectief Corporatie -Ambities -Doelen Opgaven Maatschappelijke Vermogen Land./lok./reg. prestaties Stakeholders -Verwachtingen -eisen 5
  7. Hoe werkt het op corporatieniveau? • Wanneer doe ik mee? (nu al verplicht!) • Interne voorbereiding • Selectie visiterend bureau (RvT/RvB gezamenlijk; accountantsmodel); • Proces van visiteren, intern en met stakeholders; • Rapportage: bespreking, commentaar, afronding; • Publicatie (lokaal en landelijk) en mogelijk eigen reactie • Vervolgaanpak 6
  8. Hoe moet het landelijk werken? “objectief, onafhankelijk, gezaghebbend” • Bewakende instantie/stichting. • Bevoegdheden naar: - bewaking methodiek (standaard;bureaucratie); - bewaking rapportages („recensie‟); - bewaking kwaliteit bureaus (en teams) - voortgangsinformatie en signalering • Overleg/inbreng landelijke stakeholders structureren • Financiering uit lopende visitaties (ca. 3 € per w.e per 4 jaar) 7
Advertisement