Comics in education

672 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
672
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Comics in education

 1. 1. Εογαζία Ε2 Θέμα:«Γθπαηδεοηηθή αλία ηςκ Κόμηθ Pixton for Schools Project-based Learning»
 2. 2. Πενηεπόμεκα Πανμοζίαζεξ1. Ονηζμόξ ηςκ θόμηθ2. Ιζημνία ηςκ θόμηθ ζηεκ εθπαίδεοζε3. Δύκαμε ηςκ θόμηθ ζηεκ εθπαίδεοζε4. Γπμηθμδμμηζμόξ μέζς ηςκ θόμηθ5. Υαναθηενηζηηθά6. Γίδε θόμηθ7. Γιιεκηθέξ θαη Γονςπασθέξ πνμζπάζεηεξ8. Πηζακά μαζεζηαθά μθέιε9. Ακαζθόπεζε ενγαιείςκ10. Pixton11. Pixton for Schools12. Project-based Learning13. Γκδεηθηηθά ΢εκάνηα14. Παναδείγμαηα Πενηπηώζεςκ Υνήζεξ15. Πεγέξ
 3. 3. Ονηζμόξ«Ακηηπανάζεζε εηθμκμγναθήζεςκ ζεπνμμειεηεμέκε αθμιμοζία, ώζηε κα μεηαδώζμοκπιενμθμνίεξ ή/θαη κα πνμθαιέζμοκ μηααηζζεηηθή ακηαπόθνηζε ζημκ ζεαηή» Scott McCloud (1993) Understanding Comics
 4. 4. Ιζημνία ηςκ Comics ζηεκ Γθπαίδεοζε• 1944: Σμ Journal of Educational Sociology αθηενώκεη έκα ηεύπμξ ζημ ζέμα ηςκ comics ζηεκ εθπαίδεοζε – Υημομμνηζηηθό θαη πενηπεηεηώδε παναθηήνα• 2μξ Παγθόζμημξ Πόιεμμξ: βηβιία comic εμθακώξ πημ βίαηα – Φναγμόξ ζηεκ εθπαίδεοζε – 1950s: ημ δήηεμα ηεξ εθπαηδεοηηθήξ ημοξ αλίαξ ζηαμάηεζε• 1970s: επακαθένμκηαη ςξ ακηηπενηζπαζμόξ ζηεκ ηειεόναζε• 1992: Σμ Maus ημο Art Spiegelman θενδίδεη ημ βναβείμ Pulitzer – Υνεζημμπμημύκηαη ζε μεγάιμ βαζμό ζηε Λμγμηεπκία θαη ηε Φοζηθή – Πνμγνάμμαηα ζπμοδώκ γηα comics• Νέα πηιηεηία – Γμθάκηζε ηςκ web comics:Δέιεαν γηα έθεβμοξ θαη απνόζομμοξ μαζεηέξ – Γπακαζηαηηθή | Γκαιιαθηηθή Λμγμηεπκία – Γοθαηνία γηα επακελέηαζε ηεξ παηδηθήξ ειηθίαξ
 5. 5. Δύκαμε ηςκ Comics ζηεκ Γθπαίδεοζε• Κίμηηοξ – Γιθοζηηθόηεηα - Μείςζε ανκεηηθήξ πνμδηάζεζεξ – Υημύμμν & Τπενβμιή – Θεηηθό μαζεζηαθό πενηβάιιμκ• Visual – Δηπιή Κςδηθμπμίεζε – Ο άκζνςπμξ πνηκ αθόμα ζθεθηεί με ιέλεηξ, αηζζακόηακ με εηθόκεξ – Κείμεκμ & εηθόκεξ αμμηβαία εληζηόνεζε – Ακζνώπηκμ πνόζςπμ ζε έκα ζέμα - ΢οκαηζζεμαηηθή ζύκδεζε• Μξμιμόηηηα – Ο πνόκμξ πνμπςνά ζημ νοζμό ημο πνήζηε• Διαμεζξλάβηζη – Scaffold ζε δύζθμιεξ έκκμηεξ• Δημξηικόηηηα – Οηθεηόηεηα με ημ μέζμ – Μειέηε ζύγπνμκμο ηνόπμο δςήξ θαη αληώκ - zeitgeist• Κοιηική ικαμόηηηα & Αμαλρηική ζκέση• Κάλρση διδακηικώμ ποξζεγγίζετμ• Νέεπ δρμαηόηηηεπ – Δηαδναζηηθόηεηα, πμιομέζα, οπενζοκδέζεηξ – Γοζογνάμμηζε με επμηθμδμμηζμό
 6. 6. Γπμηθμδμμηζμόξ μέζς ηςκ Κόμηθ : Διδακηική μέθξδξπ όπμο μη μαζεηέξθαιμύκηαη κα εθζέζμοκ, κα ζοδεηήζμοκ θαη κα ειέγλμοκ ηηξηδέεξ ημοξ– Πναθηηθή ελάζθεζε– Γζηηαζμέκε ζοδήηεζε Γιαπηζημπμίεζε πνμβιεμάηςκ δηαπείνηζεξ ηεξ ηάλεξ– Ακαθάιορε ηςκ ηδεώκ πμο έπμοκ μη μαζεηέξ πνηκ ηε δηδαζθαιία– ΢πεδίαζε θαη οιμπμίεζε ηεξ δηδαζθαιίαξ ζύμθςκα με αοηέξ ηηξ ηδέεξ θαη– Οη μαζεηέξ πανάγμοκ ηηξ ηδέεξ ημοξ, ηηξ εθανμόδμοκ θαη ηηξ ενμεκέομοκ– Γκζαννύκμοκ ηε ζθέρε θαη ηεκ ακηακάθιαζε– Δίκμοκ ζημηπεία πμο βάδμοκ ζημ ζηόμα ηςκ μαζεηώκ ηε ζςζηή απάκηεζε
 7. 7. Υαναθηενηηζηηθά εκκμηιμγηθώκ θανημύκ• Δηαθμνεηηθμί παναθηήνεξ ηζπονίδμκηαη θάηη δηαθμνεηηθό• Μηθνή πμζόηεηα θεημέκμο• Γπηζηεμμκηθά θαηκόμεκα ςξ εθθάκζεηξ ηεξ θαζεμενηκόηεηαξ• Γκαιιαθηηθέξ ηδέεξ βάζεη ηςκ δηαθμνεηηθώκ θαηακμήζεςκ ηςκ μαζεηώκ – Γμπενηέπμοκ ηεκ επηζηεμμκηθά ζςζηή ηδέα – Ιζόηημεξ ζημ πιαίζημ πμο εθανμόδμκηαη – Δεθηηθόηεηα ζε δηαθμνεηηθέξ ηδέεξ Φακηαζία
 8. 8. Γίδε Κόμηθ Comic booksComic strip Graphic novels• Μηθνή ηζημνία πμο • Μεγαιύηενεξ, λεηοιίγεηαη ζε 3-4 θανέ αοημηειείξ ηζημνίεξ• Γθεμενίδεξ • Ιζημνίεξ ζε ζοκέπεηεξ - επεηζόδηα• Πενημδηθά • Γηδηθά πενημδηθά• Γκεμενςηηθά θοιιάδηα • Γηθμκμγναθεμέκεξ κμοβέιεξ • Απμμκεμμκεύμαηα • Σαληδηςηηθά Οδμηπμνηθά
 9. 9. • Ελλημικέπ ποξζπάθειεπ – Ο Αζηενίλ ζηα ανπαία ειιεκηθά – ΢οκηαθηηθό ηεξ ανπαίαξ ειιεκηθήξ ζε θμμηθμγναθήμαηα – Απανκείξ, Πιμύημξ, Βάηναπμη, Γηνήκε ημο Ανηζημθάκε – Ακηηγόκε ημο ΢μθμθιή – Ιθηγέκεηα εκ αοιίδε ημο Γονηπίδε – Οη μύζμη ημο Αηζώπμο θ.ά.• Εροτπαυκέπ ποξζπάθειεπ – Γγώ Ραηζηζηήξ!; – Ο Πόιεμμξ ημο παγςημύ βαηόμμονμ – Μοζηηθά γηα ημ πενηβάιιμκ θ.ά.
 10. 10. Πηζακά μαζεζηαθά μθέιε
 11. 11. Ακαζθόπεζε Γνγαιείςκ• Online Tools • Stand Alone Tools – Toon Boom Animation – Comic Lab – ToonDoo – Stickman Animation – MakeBeliefsComix – Comic Life – Go! Animate – CTP Cartoon Software – Pixton Animation – ReadWriteThink – iStopMotion Animation – Garfield’s Comic Creator – Frame Thief – Strip Generator – DragonFrame Stop Motion – Bitstrips Animation – Doctor Who – Adobe Flash Animation | Multimedia Software – Myths and Legents – Adobe After Effects – Boys Life – SuperHerosQuad – Creaza – Mash On – MmOrpg
 12. 12. • Web 2.0 ενγαιείμ γηα online δεμημονγία click-and-drag comics• Pixton for Fun, Pixton for Schools, Pixton for Business• Απαηηήζεηξ: PC ή Mac, Web browser με Adobe Flash Player, ζύκδεζε ζημ Internet• ΢οκδοάδεηαη με PowerPoint θαη Prezi• Non-free – Ανηζμόξ θμηηεηώκ & πνόκμξ πνήζεξ 12
 13. 13. The 21st Century Visual Writing Tool [1/3]• Κνηηηθέξ Δεληόηεηεξ – Μεηαθμνά ηδέαξ ζοκμπηηθά – Αθήγεζε ηζημνίαξ με ιμγηθή ζεηνά – Γπηθμηκςκία & ζοκενγαζία με άιιμοξ• Project-based δναζηενηόηεηεξ• ΢οκενγαηηθέξ δναζηενηόηεηεξ• Κμηκςκηθό feedback• Star evaluation• Rubric evaluation – Βάζεη ζογθεθνημέκςκ θνηηενίςκ-πνμζδμθηώκ ζηεκ πμηόηεηα ηεξ επίδμζεξ ημο μαζεηή ζε θάζε ζογθεθνημέκμ task
 14. 14. The 21st Century Visual Writing Tool [2/3]• Βαζηθή Ιδέα: Δεμημονγία μηαξ μμνθήξ ξπηικήπ επικξιμτμίαπ πάκς ζημ ακηηθείμεκμ μάζεζεξ• Διαδοαζηικόηηηα: Οη μαζεηέξ ακεβάδμοκ ημ οιηθό ημοξ θαη θηηάπκμοκ ηα δηθά ημοξ comic• Chat με ηεκ μμάδα• Πνμζζήθε ζπμιίςκ• Πνμζζήθε ήπμο• Ιδηςηηθή εικξμική αίθξρζα – μάζεζε ελ απμζηάζεςξ• Δοκαηόηεηα δεμμζίεοζεξ ζημ web – embed ζε blog, e-portfolio, website – εθηύπςζεξ• Απενηόνηζηεξ δοκαηόηεηεξ απμζήθεοζεξ – ακαβάζμηζεξ• Γπηιμγή comic από templates ή upload
 15. 15. The 21st Century Visual Writing Tool [3/3]• Βήμα 1: Δημιξρογία Αίθξρζαπ – Όκμμα, Σάλε, Μάζεμα – Ροζμίζεηξ αζθαιείαξ• Βήμα 2: Ποξζθήκη Μαθηηώμ – Μέπνη 50/αίζμοζα – Password ηεξ αίζμοζαξ – Απαηηεί αγμνά License• Βήμα 3: Δημιξρογία project – Γπηιμγή από έημημα project (editable) ή Δεμημονγία from-scratch – Γπηιμγή ηύπμο & θιίμαθαξ αλημιόγεζεξ – Πνμζζήθε εκδεηθηηθήξ ιύζεξ• Βήμα 4: Δημιξρογία άβαηαο (εηθόκα πνμθίι)
 16. 16. Project-based Learning [1/2]• ΢οζηεμαηηθή μέθξδξπ διδαζκαλίαπ – Γμπιέθεη εκενγά ημοξ μαζεηέξ ζηε μάζεζε γκώζεςκ & δεληόηεηςκ – Πμιύπιμθα, αοζεκηηθά, ζύγπνμκα, εκδηαθένμκηα ενςηήμαηα – Πνμζεθηηθά ζπεδηαζμέκεξ ενγαζίεξ• ΢πεδηαζμόξ θαη οιμπμίεζε από ημοξ θαζεγεηέξ – Δεκ οπάνπεη έημημμ θείμεκμ ή ζεκάνημ γηα ζηενηπζμύκ ζε αοηό (problem-based learning)• Επαμαποξζδιξοιζμόπ ηςκ project – ΢ύκδεζε με ηεκ θαζεμενηκόηεηα ηςκ μαζεηώκ.
 17. 17. Project-based Learning [2/2]• Project = Δναζηενηόηεηα ή άζθεζε ζηεκ ηάλε πμο: – Έπεη ζηόπμ πμο εθπιενώκεηαη μόκμ με αλληλεπίδοαζη ηςκ μαζεηώκ – Έπεη έκα μηςαμιζμό δόμηζηπ αοηήξ ηεξ αιιειεπίδναζεξ – Γπηθεκηνώκεηαη ζηεκ ακηαιιαγή/θαηακόεζε εμμξιώμ• Σα κόμικπ δίκμοκ αθνηβώξ αοηή ηεκ εοθαηνία! – Σμ ρεθηαθό πενηβάιιμκ είκαη ημ μέζμκ πμο επηηνέπεη ηηξ θαηάιιειεξ ζοκζήθεξ γηα κα ζομβεί αοηό
 18. 18. Γκδεηθηηθά ΢εκάνηα [1/2]Εκπαιδερηικό •Δεξιότθτεσ & Διεργαςίεσ (πχ μαγειρικι, καταςκευιΕγςειοίδιξ πλοίου) •Οι μακθτζσ να χρθςιμοποιιςουν τισ εικόνεσ τουσ για να δϊςουν οδθγίεσ/βιματαΠαιςμίδια •Να δθμιουργιςουν comic strip από ςτιγμυότυπα του παιχνιδιοφΑμάθεζη έοερμαπ •Να ςυνδυάςουν κείμενο και εικόνεσ από πλθροφορίεσ που μάηεψανΔημιξρογία •Ερωτιςεισ από κακθγθτι προσ μακθτζσζρμέμηερνηπ μεηανύ •Μεταξφ των μακθτϊν – peer interactionδύξ ςαοακηήοτμΜεηαηοξπή μιαπ •Να μεταφζρουν μια νουβζλα, ζνα ποίθμα, μιαιζηξοίαπ κεατρικι παράςταςθ, μια ταινία, ζνα τραγοφδιΔημιξρογία μιαπ δικήπ •Κατανόθςθ των χαρακτιρων, του διαλόγου και τουηξρπ ιζηξοίαπ πλαιςίουΕπικαιοόηηηα •Να αναηθτιςουν ςε εφθμερίδεσ ςτοιχεία τθσ επικαιρότθτασ και να τα ςχολιάςουν
 19. 19. Γκδεηθηηθά ΢εκάνηα [2/2]Ξέμεπ γλώζζεπ •Να μάκουν μια ξζνθ γλϊςςα •Πολιτιςμικζσ παραδόςεισ μιασ άλλθσ κουλτοφρασΑρηξ-αμηαμάκλαζη •Να περιγράψουν μια πρόςφατθ εμπειρία ι εργαςία •Να περιγράψουν τα ςτοιχεία του εαυτοφ τουσΑζκήζειπ καηαμόηζηπ •Να ανακαλφψουν λάκθ και πικανζσ παρανοιςεισΕπαμάληση •Να περιγράψουν αυτό που ζμακανΟοξλξγία •Να αντιςτοιχίηουν λζξεισ με εικόνεσΠίζτ ζηξ ςοόμξ •Να μάκουν ςτοιχεία τθσ ιςτορίασ μζςα από εικόνεσ κόμικΠοξζθήκη •Οι δάςκαλοι μποροφν να τραβιξουν τθν προςοχιεμδιαθέοξμηξπ των μακθτϊν προςκζτοντασ γραφικζσ φιγοφρεσ ςτο εγχειρίδιό τουσΣςεδιαζηικέπ •Εκμετάλλευςθ των διακζςιμων γραφικϊν ςταικαμόηηηεπ εργαλεία δθμιουργίασ κόμικ
 20. 20. Παναδείγμαηα Πενηπηώζεςκ Υνήζεξ Computer Cartoons (Web Comics) Posters Work sheetso Κανημύκ πςνίξ ιόγηα (ή ήπμ) o Οη μαζεηέξ δμοιεύμοκ ζε μμάδεξo Οη μαζεηέξ ζπμιηάδμοκ γηα κα θηηάλμοκ μηα ηζημνία ελέηαζε πνόηενςκ γκώζεςκ o Ο θαζέκαξ ακαπανηζηά έκαo Γμθακίδμκηαη μη ιεδάκηεξ: παναθηήνα (collaboration) μία είκαη ζςζηή / μη οπόιμηπεξ o Ο θαζέκαξ ακαιαμβάκεη έκα θμμμάηη εθθνάδμοκ πηζακέξ πανακμήζεηξ ηεξ ενγαζίαξ (cooperation)o Ο θαζεγεηήξ επελεγείo Οη μαζεηέξ ζομθςκμύκ/δηαθςκμύκ o Μπενδεμέκα frames πμο πνέπεη κα με έκα παναθηήνα βάιμοκ ζε ζεηνάo Γμθάκηζε ζοδήηεζεξ o Να ζομπιενώζμοκ ημ ηειεοηαίμ γηαηί μηα ηδέα είκαη ζςζηή ή όπη frame – Φήθηζε ημο θαιύηενμοo Μαζεζηαθό πενηβάιιμκ ειεύζενεξ ηέιμοξ έθθναζεξ o Πενίιερε παναγνάθμο ζε πνμηάζεηξ έιεγπμξ θαηακόεζεξ γηα speech bubbles
 21. 21. Πεγέξ1. Using Web Comics in Education – Dr Symeon10. Fostering Cartoon Style Creativity with Retalis Sensitive Agent Support in tomorrows2. Effectiveness of Teaching via Concept Classroom – Cooper & Brna Cartoons from the point of view of11. Pre-Service Elementary Teachers’ Viewpoint on Constructivist Approach – Filiz Kabapinar Concept Cartoons: A Sample from Turkey –3. Alternative Comics: An Emerging Literature – Birisci, Metin & Karakas Charles Hatfield 12. Comics and Education – Mikael Bergstrom4. Comic Art, Children’s Literature and the New13. Comics in Education – Gene Yang Comic Studies – Charles Hatfield 14. Ανιξπξίηζη ητμ Ψηθιακώμ Κόμικπ ζηημ5. The Comics and Instructional Method – W. W. Εκπαίδερζη – Βαζηιηθμπμύιμο & Ρεηάιεξ D. Sones 15. Τα Ψηθιακά Κόμικ – Βαζηιηθμπμύιμο & Ρεηάιεξ6. The Use of Cartoons as a Teaching Tool to16. Σηοαηηγικέπ Χοήζηπ ητμ Κόμικπ ζηημ Τάνη Enhance Student Learning in Economics17. Τξ Ψηθιακό Κόμικ τπ Εκπαιδερηικό Εογαλείξ – Education – Michael M. van Wyk Κώζηαξ Μάμμμξ7. Online Professional Development for Project18. Fun Online Comic Creators Based Learning: Pathways to Systematic Improvement – Ravitz et.al. 19. “Pixton for Schools” Web 2.0 review8. Reinventing Project-Based Learning – Boss & Krauss9. Comics-based Language Teaching in Digital Environment of a Modern Classroom: Cultural awareness projects and activities – Jan Domkar

×