O Αρλεκίνος κουκλοθέατρο

2,789 views

Published on

Ο Αρλεκίνος της Ζωρζ Σαρή - Κουκλοθέατρο
Διασκευή: Στέλλα Μπάρμπα

Published in: Art & Photos
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,789
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,112
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

O Αρλεκίνος κουκλοθέατρο

  1. 1. Ο Αρλεκίνος- Κοσκλοθέατρο Γιασκεσή: Στέλλα Μπάρμπα Track 01 (Μπαίλεη ε Απνθξηά θαη ρνξεύεη) Αποκριά Καιεκέξα ζαο παηδάθηα Πν πν!!! γειαζηά καηάθηα!!! Πεξλάηε όκνξθα ζαξξώ ζ’ απηό ην απίζαλν ζρνιεηό. Ξέξεηε πνηα είκαη εγώ; Ακέζσο ζα ζαο ζπζηεζώ. Δίκαη ε Απνθξηά ζθνξπίδσ ζ’ όινπο ηε ραξά. Track 02 (Μπαίλεη ν Καξλάβαινο θαη ρνξεύεη καδί κε ηελ Απνθξηά) Βασιλιάς Καρνάβαλος Κη εγώ είκαη ν Καξλάβαινο ν Βαζηιηάο ν πξώηνο θέξλσ γέιηα θαη ραξά ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο.
  2. 2. Μαδί κε ηε γπλαίθα κνπ Θα ζαο πνύκε κηα ηζηνξία πνπ ζπλέβε θάπνηε ζηε καθξηλή Ηηαιία. Αποκριά Κάπνηε ζηελ Ηηαιία θαη ζηελ πόιε Βελεηία. Γιέληη έζηεζα ηξειό κε ηξαγνύδη θαη ρνξό. Χόξεπαλ κηθξνί κεγάινη κεο ηελ ηξέια θαη ηε δάιε. Χόξεπαλ θαη ηξαγνπδνύζαλ γέιην απιόρεξα ζθνξπνύζαλ. Βασιλιάς Καρνάβαλος Πν πν πν πν καζθαξάδεο ηππόηεο κα θαη βαζηιηάδεο. Πηεξόηνη θνινκπίλεο θαζνπιήδεο κπαιαξίλεο. Track 03 (Μπαίλνπλ νη καζθαξάδεο ρνξεύνληαο)
  3. 3. Έλα κηθξό νξθαλό παηδάθη ζ’ έλα θησρηθό ζπηηάθη. δνύζε εθεί κε ηε κακά ηνπ Αξιεθίλνο η’ όλνκά ηνπ. Κνηηνύζε απ’ ην παξαζπξάθη κε ην ζθπζξσπό κνπηξάθη, ηνπο καζθαξάδεο ζηελ πιαηεία πνπ έθαλαλ ηε θαζαξία Μα πην πνιύ ηελ κπαιαξίλα πνπ ήηαλ όκνξθε, ήηαλ θίλα ζα’ ζειε λα πάεη ιηγάθη. λα ηελ πηάζεη απ’ ην ρεξάθη. Τα καηάθηα ηνπ ζνιώλνπλ ηελ ςπρνύια ηνπ πιεγώλνπλ. Σηέθεη εθεί θαη δε κηιάεη κόλν εθεί ζέιεη λα πάεη. Track 04 (Φεύγεη ε Απνθξηά θη ν Καξλάβαινο– Μπαίλεη ν Αξιεθίλνο ζηελνρσξεκέλνο θνηηάεη ηνπο καζθαξάδεο θαη ε κακά ηνλ πιεζηάδεη) Μαμά: Αγόξη κνπ θιαηο; Αρλεκίνος: Γελ θιαίσ καλνύια, θάηη κπήθε ζην κάηη κνπ θαη…
  4. 4. Μαμά: Όρη, όρη δε κε μεγειάο εκέλα. Βιέπεηο η’ άιια παηδηά θαη ζέιεηο λα ηξέμεηο θνληά ηνπο. Αρλεκίνος: Αρ λαη, πόζν ζα ην ήζεια. Όκσο ρσξίο ξνύρν απνθξηάηηθν… Μαμά: Έια πάκε λα αλεβνύκε ζηε ζνθίηα. Μπνξεί λα βξνύκε ζε θάπνην κπανύιν έλα θαπέιν.. κηα κπέξηα..Πξέπεη θη εζύ λα ληπζείο απνθξηάηηθα. Τrack 05 (θεύγνπλ γηα ηε ζνθίηα) Μαμά: Δζύ θνίηα λα δεηο ηη θξύβεη ε θαζέια, εθεί ζην θεγγίηε. Βξήθεο ηίπνηα αγόξη κνπ; Αρλεκίνος: Έλα ηξύπην δνρείν, έλα ζθηζκέλν βηβιίν, ηξία παιηνπάπνπηζα θαη κηα θάιηζα… Μαμά: Θα ςάμσ ζ’ απηό ην κπανπιάθη. Δζύ άλνημε απηή ηελ θαζέια… Αρλεκίνος: Τίπνηα… ηίπνηα… Μνλάρα θνπξειάθηα, πξάζηλα, θίηξηλα, καύξα, θόθθηλα, κπιε, ιηιά… Με ζηελνρσξηέζαη, κακά, θαη κελ θνπξάδεζαη άιιν. Αο θαηεβνύκε. Τνπ ρξόλνπ ζα κνπ αγνξάζεηο έλα όκνξθν απνθξηάηηθν θνπζηνύκη. Γεθάξα, δεθάξα ζα ξίρλσ ζηνλ θνπκπαξά κνπ θαη… Μαμά: Έρσ κηα θαεηλή ηδέα! Με ηνύηα ηα θνπξειάθηα ζα ζνπ θηηάμσ ην πην όκνξθν θνπζηνύκη… Αρλεκίνος: Αρ , γηαηί κε θνξντδεύεηο, κεηέξα; Κνπξειή ζα κε ληύζεηο; Μαμά: Έια πάκε θαη ζα δεηο. Track 05 (θεύγνπλ ν Αξιεθίλνο θαη ε κακά θαη κπαίλεη ε Απνθξηά) Αποκριά
  5. 5. Γέκηζε κε θνπξειάθηα ε καλνύια ηελ πνδηά θη ν Αξιεθίλνο θαηεβαίλεη κε ζιίςε κέζα ζηελ θαξδηά. Κξύβεηαη ζηελ θάκαξά ηεο θαη ηα ξάβεη όια καδί θαη ηνπ θηηάρλεη κε κεξάθη κηα απίζαλε ζηνιή. Track 06 (Μπαίλεη ν Αξιεθίλνο ληπκέλνο θαη ε κακά) Αρλεκίνος: Μαλνύια κνπ θνίηα!!! Δίκαη έλαο ζπνπδαίνο καζθαξάο. Τξέρσ ακέζσο λα πξνιάβσ ηνπο θίινπο κνπ ζηελ πιαηεία. Μαμά: Σην θαιό παηδί κνπ. Καιή δηαζθέδαζε θαη λα πξνζέρεηο. Track 07 (Φεύγνπλ ν Αξιεθίλνο θαη ε κακά θαη κπαίλνπλ νη καζθαξάδεο ρνξεύνληαο. Σε ιίγν κπαίλεη θαη ν Αξιεθίλνο, ρνξεύεη θαη νη άιινη ηνλ θνηηνύλ) Παλιάτσος: Ω! ηη όκνξθνο καζθαξάο! Πνηνο είλαη; Πνηνο; Κλόοσν: Τν θνπζηνύκη ζνπ είλαη αιιηώηηθν από ηα δηθά καο Παλιάτσος: Ο Αξιεθίλνο! Ο Αξιεθίλνο! Εήησ! Εήησ! Μπαλαρίνα: Με ιέλε Λίδα. Θέιεηο λα ρνξέςνπκε; Αρλεκίνος: Καη βέβαηα ζέισ.
  6. 6. Track 08 (Χνξεύεη ν Αξιεθίλνο θαη ε Μπαιαξίλα) Μπαλαρίνα: Πνπ ην βξήθεο απηό ην ζπνπδαίν θνπζηνύκη; Αρλεκίνος: Μνπ ην έθηηαμε κηα ζπνπδαία θπξία Μπαλαρίνα: Πώο ηε ιέλε ηελ θπξία; Αρλεκίνος: Φαληαζία! Μπαλαρίνα: Φαληαζία! Αρλεκίνος: Ναη, Φαληαζία, θαη είλαη ε θαιή κνπ ε κακά. Όλοι μαζί: Εήησ! Ζ θπξία Φαληαζία! Αποκριά Εήησ! Εήησ! Ζ Φαληαζία θώλαδαλ όινη ζηελ πιαηεία. Κη ν Αξιεθίλνο γηα ηε κακά έιακπε από ραξά Έηζη έγηλε γλσζηή ηνπ Αξιεθίλνπ ε ζηνιή θη ν Αξιεθίλνο θη ε κακά δνύζαλ ηώξα κηα ραξά. Track 09 (Χνξεύνπλ όινη καδί)

×