Διδακτικό Σενάριο Γλϊςςασ
Αϋ Γυμναςίου
“Tαξιδεφοντασ ςτον κόςμο τθσ φφςθσ
με οδθγό τα κειμενικά είδθ”
Στεργίου Αντώνθσ

1
Ταυτότθτα ςεναρίου
Τίτλοσ ςεναρίου: “Tαξιδεφοντασ ςτον κόςμο τθσ φφςθσ με οδθγό τα κειμενικά
είδθ”

Δθμιουργόσ: Στεργίου Α...
Σφντομθ περιγραφι: Οι μακθτζσ δουλεφοντασ ομαδοςυνεργατικά ζρχονται ςε
μια πρϊτθ επαφι με περιγραφικά, αφθγθματικά, επιχει...
•
•

Δεξιότθτεσ: Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του ςεναρίου επιδιϊκουμε οι μακθτζσ να
είναι ςε κζςθ να
κατανοοφν τουσ ...
•

Λεπτομερισ παρουςίαςθ πρόταςθσ
Αφετθρία: θ ςφλλθψθ του ςεναρίου ςτθρίχκθκε ςτθν ανάγκθ να διδαχκεί ςε μειονοτικοφσ
μακθ...
•
•
•
•

Μεκοδολογία διδαςκαλίασ:
Χρονιςμόσ: 4 δίωρα, ςφνολο 8 ϊρεσ.
΢όλοσ διδάςκοντα:
εμψυχωτικόσ, ςυνεργατικόσ και κακοδ...
• Φφλλα εργαςίασ
Πορεία διδαςκαλίασ: Οι 13 μακθτζσ για το 1ο και 2ο δίωρο
χωρίηονται ςε 4 “ερευνθτικζσ” ανομοιογενείσ ομάδ...
1ο δίωρο – 1Ο ομαδικό – κοινό φφλλο εργαςίασ: Τρίτθ 03-12-2013: 6θ -7θ ϊρα
“Οι γλωςςικοί και δομικοί μθχανιςμοί του περιγρ...
1θ ομάδα: Επιχειρθματολογικό κείμενο
• Α. www.greek-language.gr. Πφλθ για Ελλθνικι Γλώςςα → Νζα Ελλθνικι → Εργαλεία →
Σώμα...
2θ ομάδα: Περιγραφικό κείμενο
• Α. www.greek-language.gr. Πφλθ για Ελλθνικι Γλώςςα → Νζα Ελλθνικι → Εργαλεία →
Σώματα Κειμ...
3θ ομάδα: Αφθγθματικό κείμενο
• Α. Μθχανι αναηιτθςθσ → πλθκτρολογοφμε τθν διεφκυνςθ:
http://www.travelforgreece.gr/thraki/...
4θ ομάδα: Πολυτροπικό κείμενο: αφθγθματικό- περιγραφικό - επιχειρθματολογικό
•
Α. Μθχανι αναηιτθςθσ → πλθκτρολογοφμε τθν δ...
1ο φφλλο εργαςίασ:
•
«Οι γλωςςικοί και δομικοί μθχανιςμοί του περιγραφικοφ, του αφθγθματικοφ, του επιχειρθματολογικοφ και ...
2ο δίωρο: “Οι μορφζσ και οι ςτόχοι των περιγραφικών,
επιχειρθματολογικών και των πολυτροπικών, εν γζνει, κειμζνων”

αφθγθμ...
2ο φφλλο εργαςίασ, 1θ ομάδα *περιγραφι+

•

Επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα http://www.lostandfound.gr/ και επιλζξτε “Κατοικίδ...
2ο φφλλο εργαςίασ, 2θ ομάδα *πολυτροπικό κείμενο+

•

Επιςτεφτείτε τθν ιςτοςελίδα τθσ ορνικολογικισ εταιρείασ
http://www.o...
2ο φφλλο εργαςίασ, 3θ ομάδα: επιχειρθματολογία
•

Ραρακολουκιςτε ςτο you tube http://www.youtube.com/watch?v=r5EwLAjLjP8 τ...
2ο φφλλο εργαςίασ, 4θ ομάδα *αφιγθςθ]

•

Επιςτεφτείτε τθν ιςτοςελίδα των eco news http://www.econews.gr/2013/10/22/dentro...
3ο δίωρο: “Η ςφνταξθ περιλθπτικοφ κειμζνου ςυνδεδεμζνο με τα κειμενικά είδθ και με
ςυγκεκριμζνθ επικοινωνιακι περίςταςθ”
Σ...
3ο φφλλο εργαςίασ, ομαδικό - ατομικό

•

Επιςκεφκείτε, κατά ομάδεσ, τθν ιςτοςελίδα τθσ Εφθμερίδασ Xanthi Press → Ζνκετα → ...
4ο δίωρο: “Παρουςίαςθ ομαδικών και ατομικών εργαςιών”
Ζχοντασ ορίςει οι ομάδεσ τον εκπρόςωπό τουσ, παρουςιάηουν ςτθν ολομζ...
Αξιολόγθςθ ςεναρίου:
Το ςενάριο ζχει ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ, ςτοχεφει ςτθν
ενεργοποίθςθ τθσ ςκζψθσ των μακθτϊν, τουσ οποί...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tαξιδεύοντας στον κόσμο της φύσης με οδηγό τα κειμενικά είδη: Διδακτικό σενάριο για την 3η ενότητα της Γλώσσας της Α΄ Γυμνασίου

523 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
523
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
217
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tαξιδεύοντας στον κόσμο της φύσης με οδηγό τα κειμενικά είδη: Διδακτικό σενάριο για την 3η ενότητα της Γλώσσας της Α΄ Γυμνασίου

 1. 1. Διδακτικό Σενάριο Γλϊςςασ Αϋ Γυμναςίου “Tαξιδεφοντασ ςτον κόςμο τθσ φφςθσ με οδθγό τα κειμενικά είδθ” Στεργίου Αντώνθσ 1
 2. 2. Ταυτότθτα ςεναρίου Τίτλοσ ςεναρίου: “Tαξιδεφοντασ ςτον κόςμο τθσ φφςθσ με οδθγό τα κειμενικά είδθ” Δθμιουργόσ: Στεργίου Αντϊνιοσ (υλοποιθμζνο ςενάριο) Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελλθνικι Γλϊςςα – Ενότθτα 3θ Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ: Γλϊςςα, Ρεριβαλλοντικι Αγωγι, Αιςκθτικι Αγωγι, Θεατρικι Αγωγι Τάξθ : Αϋ Γυμναςίου (Α2, ςφνολο μακθτϊν : 13) Χρονικι Διάρκεια: 8 ϊρεσ Προχποκζςεισ διδαςκαλίασ: διακζςιμο εργαςτιριο Ρλθροφορικισ, γνϊςεισ Η/Υ και δυνατότθτα χριςθσ βαςικοφ μενοφ προγράμματοσ επεξεργαςίασ κειμζνου(ΡΕΚ) και προγράμματοσ προβολισ παρουςίαςθσ(ppt) από τουσ μακθτζσ, δυνατότθτα διαχείριςθσ wiki από τον διδάςκοντα. 2
 3. 3. Σφντομθ περιγραφι: Οι μακθτζσ δουλεφοντασ ομαδοςυνεργατικά ζρχονται ςε μια πρϊτθ επαφι με περιγραφικά, αφθγθματικά, επιχειρθματολογικά και πολυτροπικά, εν γζνει, κείμενα, προςεγγίηοντάσ τα μζςα από κείμενα που αναφζρονται ςτον κόςμο τθσ φφςθσ, κόςμοσ οικείοσ για αυτοφσ, με απϊτερο ςτόχο να κατανοιςουν τον μθχανιςμό και τισ μορφζσ των κειμενικϊν ειδϊν, να ςυντάξουν περιλθπτικά κείμενα για τα είδθ αυτά και να εκφραςτοφν οι ίδιοι με δικά τουσ ανάλογα κείμενα. • • • • • • Στόχοι- Σκεπτικό Στόχοι: Με τθ διδαςκαλία του ςεναρίου επιδιϊκουμε οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ: να γνωρίςουν ποικίλεσ μορφζσ κειμενικϊν ειδϊν - περιγραφικό, αφθγθματικό, επιχειρθματολογικό, πολυτροπικό, περιλθπτικό κείμενο - και να ςυηθτιςουν τουσ ςτόχουσ τουσ να κατανοιςουν τουσ γλωςςικοφσ και δομικοφσ μθχανιςμοφσ των προθγοφμενων κειμενικϊν ειδϊν μζςω κειμενικϊν δεικτϊν να παράξουν ζνα δικό τουσ γραπτό κείμενο ςυνδυάηοντασ ςτοιχεία περιγραφισ, αφιγθςθσ, επιχειρθματολογίασ, πολυτροπικότθτασ να ςυντάξουν προφορικά και γραπτά ζνα περιλθπτικό κείμενο ςυνδεδεμζνο με τα ςυγκεκριμζνα κειμενικά είδθ και με ςυγκεκριμζνθ επικοινωνιακι περίςταςθ. να ςυν-δθμιουργιςουν ςθμειϊςεισ να ςυν-δθμιουργιςουν μια μικρι αγγελία και ζνα e- mail 3
 4. 4. • • Δεξιότθτεσ: Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του ςεναρίου επιδιϊκουμε οι μακθτζσ να είναι ςε κζςθ να κατανοοφν τουσ μθχανιςμοφσ και τουσ ςκοποφσ των τριϊν βαςικϊν κειμενικϊν ειδϊν, όπωσ επίςθσ και των πολυτροπικϊν και περιλθπτικϊν κειμζνων να παράγουν δικά τουσ απλά κείμενα που να ςυνάδουν με τισ βαςικζσ αρχζσ και ςτόχουσ των προθγοφμενων κειμενικϊν ειδϊν. Ειδικότεροι ςτόχοι ςε ςχζςθ με ΤΠΕ: Με τθ διδαςκαλία του ςεναρίου μζςω ΤΡΕ επιδιϊκουμε οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να εξοικειωκοφν με το ανοιχτό διερευνθτικό περιβάλλον τθσ Πφλθσ για τθν Ελλθνικι Γλώςςα, να γνωρίςουν τθν αςφαλι χριςθ του web.2.0 για εκπαιδευτικοφσ λόγουσ και ςυνεργαηόμενοι να οδθγθκοφν από τθν χριςθ του Η/Υ ωσ μζςου διδαςκαλίασ και περιβάλλοντοσ εργαςίασ ςτθ χριςθ του Η/Υ ωσ μζςου πρακτικισ γραμματιςμοφ, αγγίηοντασ, ίςωσ, τα όρια του κριτικοφ γραμματιςμοφ. Γραμματιςμοί: αναγνωριςτικόσ(κλαςικόσ)γραμματιςμόσ, λειτουργικόσ (νζοσ-ψθφιακόσ) γραμματιςμόσ. 4
 5. 5. • Λεπτομερισ παρουςίαςθ πρόταςθσ Αφετθρία: θ ςφλλθψθ του ςεναρίου ςτθρίχκθκε ςτθν ανάγκθ να διδαχκεί ςε μειονοτικοφσ μακθτζσ τθσ Α’ Γυμναςίου τθσ ορεινισ Ξάνκθσ θ Ενότθτα 3 του ςχολικοφ εγχειριδίου τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ. Με δεδομζνθ τθν γλωςςικι αδυναμία των μακθτϊν και τθ βιωματικι τουσ επαφι με τθ φφςθ, επιλζχκθκαν κείμενα και δραςτθριότθτεσ μικρισ δυςκολίασ, κείμενα που αναφζρονται ςτον κόςμο τθσ φφςθσ και ανταποκρίνονται ςτισ δυνατότθτεσ των ςυγκεκριμζνων μακθτϊν. Θεωρθτικό πλαίςιο πρόταςθσ: μετωπικι διδαςκαλία, κυρίωσ όταν κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίαςθσ των εργαςιϊν ο διδάςκων ηθτά διευκρινίςεισ και κζτει ερωτιματα ςτο ακροατιριο, ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία με τθν οποία αξιοποιείται θ κοινωνικοπολιτιςμικι κεωρία του Vigotsky τθσ καταςκευισ γνϊςθσ μζςα από τθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ, κειμενοκεντρικι και επικοινωνιακι προςζγγιςθ τθσ γλϊςςασ, θ οποία αντιμετωπίηεται ωσ χριςθ και ωσ ιδεολογία∙ ο μακθτισ, με εμψυχωτι το δάςκαλο, ανακαλφπτει τθ γνϊςθ διερευνθτικά, επαγωγικά, ςυμμετοχικά και βιωματικά(κεωρία Bruner για τθν “ανακαλυπτικι μάκθςθ”). Οι ΤΡΕ χρθςιμοποιοφνται παιδοκεντρικά. Σχζςθ με το ΑΠΣ: θ επιλογι του κζματοσ του ςεναρίου ζγινε με βάςθ τθν Ενότθτα 3 του ςχολικοφ εγχειριδίου τθσ Α’ Γυμναςίου και ανταποκρίνεται ςτουσ ςτόχουσ του ΑΡΣ. Τεχνολογίεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν: Η/Υ, διαδίκτυο, πρόγραμμα επεξεργαςτι κειμζνου (ΡΕΚ), πρόγραμμα προβολισ παρουςίαςθσ (ppt), wiki. 5
 6. 6. • • • • Μεκοδολογία διδαςκαλίασ: Χρονιςμόσ: 4 δίωρα, ςφνολο 8 ϊρεσ. ΢όλοσ διδάςκοντα: εμψυχωτικόσ, ςυνεργατικόσ και κακοδθγθτικόσ, όπου χρειάηεται. ΢όλοσ μακθτϊν: ερευνθτζσ, ςυνεργάτεσ, καταςκευαςτζσ γνϊςθσ. Εργαλεία- πθγζσ: Ρφλθ για τθν Ελλθνικι Γλϊςςα (Σϊματα Κειμζνων και Η/Λ), Διαδίκτυο. Προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ: γνϊςεισ χριςθσ Η/Υ, διαδικτφου, προγράμματοσ επεξεργαςτι κειμζνου (ΡΕΚ) και προγράμματοσ προβολισ παρουςίαςθσ (ppt). Αναμενόμενα αποτελζςματα: να παράξουν περιγραφικό, αφθγθματικό και επιχειρθματολογικό λόγο (γραπτό ι προφορικό)μζςα από τθ βιωματικι προςζγγιςθ του κόςμου τθσ φφςθσ, να αποκωδικοποιιςουν τθν πραγματικότθτα που βιϊνουν κατανοϊντασ τθν πολυτροπικότθτα των κειμζνων, να ςυντάξουν γραπτά ζνα περιλθπτικό κείμενο ςυναρτιςει των προθγοφμενων κειμενικϊν ειδϊν. 6
 7. 7. • Φφλλα εργαςίασ Πορεία διδαςκαλίασ: Οι 13 μακθτζσ για το 1ο και 2ο δίωρο χωρίηονται ςε 4 “ερευνθτικζσ” ανομοιογενείσ ομάδεσ [3+3+3+4], οι οποίεσ παραμζνουν ςτακερζσ και ςε κάκε δίωρο αςχολοφνται με διαφορετικό κειμενικό είδοσ, ζτςι ϊςτε να ζρκουν ςε επαφι με περιςςότερα είδθ. Το 3ο δίωρο δρουν ομαδικά αλλά παράγουν ατομικι εργαςία και το 4ο δίωρο παρουςιάηουν τισ ομαδικζσ και ατομικζσ τουσ εργαςίεσ. 7
 8. 8. 1ο δίωρο – 1Ο ομαδικό – κοινό φφλλο εργαςίασ: Τρίτθ 03-12-2013: 6θ -7θ ϊρα “Οι γλωςςικοί και δομικοί μθχανιςμοί του περιγραφικοφ, του αφθγθματικοφ, του επιχειρθματολογικοφ και του πολυτροπικοφ, εν γζνει, κειμζνου”. • • • Σκεπτικό: Ανάκεςθ ρόλου: ςτον πιο αδφναμο μακθτι ανατίκεται ο ρόλοσ του “γλωςςολόγου” : www.greek-language.gr. Πφλθ για Ελλθνικι Γλώςςα → Νζα Ελλθνικι → Εργαλεία → Ηλεκτρονικά Λεξικά → Λεξικό τθσ Κοινισ Νεοελλθνικισ → Αναηιτθςθ → πλθκτρολόγθςθ οποιαςδιποτε άγνωςτθσ λζξθσ, θ ςθμαςία τθσ οποίασ κα ηθτθκεί από τισ ομάδεσ, και ανάγνωςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ από τον “γλωςςολόγο”. Ανάκεςθ δραςτθριοτιτων ςτισ 4 ομάδεσ: ςτα Σώματα Κειμζνων τθσ Ρφλθσ www.greek-language.gr. ι ςτο Διαδίκτυο να μελετιςουν κείμενα περιγραφικά, αφθγθματικά, επιχειρθματολογικά και , εν γζνει, πολυτροπικά που ςχετίηονται άμεςα ι ζμμεςα με τθν Ξάνκθ και τον φυςικό κόςμο. Σφνδεςθ με ςτόχουσ: το φφλλο εργαςίασ του πρϊτου δίωρου προςπακεί να “ευκυγραμμιςτεί” με τον πρϊτο και δεφτερο ςτόχο: να γνωρίςουν ποικίλεσ μορφζσ κειμενικών ειδών και να κατανοιςουν τουσ γλωςςικοφσ και δομικοφσ μθχανιςμοφσ του περιγραφικοφ, του αφθγθματικοφ, του επιχειρθματολογικοφ και του πολυτροπικοφ, εν γζνει, κειμζνου. Ειδικι ςτοχοκεςία: Με τισ δραςτθριότθτεσ και τα φφλλα εργαςίασ του 1ου δίωρου επιδιϊκουμε οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ – να αποκτιςουν γνϊςεισ για το αντικείμενο αντιλαμβανόμενοι τθ γλϊςςα ωσ χριςθ – να ςυνδθμιουργιςουν ζνα είδοσ ςθμειϊςεων για το αντικείμενο με ςτόχο τθν περαιτζρω χρθςιμοποίθςι τουσ τόςο από τουσ ίδιουσ όςο και από μακθτζσ των άλλων τμθμάτων του ςχολείου – να χρθςιμοποιιςουν τον Η/Υ ςτα πλαίςια του αναγνωριςτικοφ - κλαςικοφ γραμματιςμοφ, δθλαδι ωσ μζςο διδαςκαλίασ και ωσ περιβάλλον εργαςίασ – να δθμοςιοποιιςουν άμεςα το προϊόν τθσ εργαςίασ τουσ, τθρϊντασ το ϋςφμφωνο ςυνεργαςίασϋ και αποκτϊντασ υπευκυνότθτα Δραςτθριότθτεσ –Φφλλο εργαςίασ: Στισ ομάδεσ μοιράηεται το 1ο φφλλο εργαςίασ φωτοτυπθμζνο και ανατίκενται δραςτθριότθτεσ με ςτόχο να ςυμπλθρωκεί από τθν κάκε ομάδα ζνα τμιμα του φφλλου εργαςίασ. Στθ ςυνζχεια ο “γλωςςολόγοσ” μαηεφει τα φφλλα εργαςίασ και με βάςθ τισ απαντιςεισ των ομάδων διαμορφϊνει ςυνολικά το 1ο φφλλο εργαςίασ, το οποίο ο διδάςκων ζχει αντιγράψει ςε μια ςελίδα ςε πρόγραμμα επεξεργαςίασ κειμζνου (ΡΕΚ) ςτον Η/Υ του γλωςςολόγου. Στθ ςυνζχεια το 1ο φφλλο εργαςίασ δθμοςιεφεται ςτο wiki: sminthi.pbworks.com. που ζχει δθμιουργιςει ιδθ ο διδάςκων. Θα παρουςιαςτεί και κα ςχολιαςτεί από τθν ολομζλεια το 4ο δίωρο. 8
 9. 9. 1θ ομάδα: Επιχειρθματολογικό κείμενο • Α. www.greek-language.gr. Πφλθ για Ελλθνικι Γλώςςα → Νζα Ελλθνικι → Εργαλεία → Σώματα Κειμζνων → κλικ ςτο Εφθμερίδα Μακεδονία → ςτθν Αναηιτθςθ πλθκτρολογοφμε: Ξάνκθ →κλικ ςτο Βρεσ → κλικ πιο κάτω : Ξάνκθ → κλικ ςτο κείμενο Μ0028 • Β. επιλζγουμε το κείμενο Μ0028, χωρίσ τον τίτλο, και το αντιγράφουμε ςε μια ςελίδα ςε ζνα πρόγραμμα επεξεργαςίασ κειμζνου (ΡΕΚ) • Γ. διαβάηουμε το κείμενο, ηθτάμε από τον “γλωςςολόγο” να μασ διαβάςει τθ ςθμαςία λζξεων που δεν γνωρίηουμε και μασ είναι απαραίτθτεσ για τθν κατανόθςθ του κειμζνου • Δ. χρωματίηουμε με κόκκινο χρϊμα τισ δφςκολεσ-άγνωςτεσ λζξεισ, με πράςινο τα ριματα μζςθσ φωνισ και με γαλάηιο χρϊμα, ζντονα γράμματα και μεγαλφτερθ γραμματοςειρά τθ φράςθ του κειμζνου που κεωροφμε ότι ςθκϊνει το βάροσ του νοιματοσ όλου του κειμζνου (τίτλοσ). Μπορείτε να δείτε το ΢ίτςμοντ των ΗΡΑ ςτο https://maps.google.gr/ πλθκτρολογϊντασ “΢ίτςμοντ” και επιλζγοντασ “Φωτογραφίεσ” ι “Χάρτθσ” • Ε. αποκθκεφουμε τθν εργαςία μασ ςε ζνα φάκελο ςτον Η/Υ με το όνομα τθσ ομάδασ μασ • Η. διαγράφουμε από το “Κείμενο επιχειρθματολογίασ” του 1ου φωτοτυπθμζνου φφλλου εργαςίασ τισ λζξεισ- φράςεισ που κεωροφμε λανκαςμζνεσ • Θ. δθμοςιεφουμε ςυμπλθρωμζνο από όλεσ τισ ομάδεσ το 1ο φφλλο εργαςίασ ςτο wiki: sminthi.pbworks.com. που ζχει δθμιουργιςει ιδθ ο διδάςκων 9
 10. 10. 2θ ομάδα: Περιγραφικό κείμενο • Α. www.greek-language.gr. Πφλθ για Ελλθνικι Γλώςςα → Νζα Ελλθνικι → Εργαλεία → Σώματα Κειμζνων → κλικ ςτο Εφθμερίδα Νζα → ςτθν Αναηιτθςθ πλθκτρολογοφμε : Ξάνκθ →κλικ ςτο Βρεσ → κλικ πιο κάτω : Ξάνκθ → κλικ ςτο κείμενο Ν1534 • Β. επιλζγουμε το κείμενο Ν1534, χωρίσ τον τίτλο, και το αντιγράφουμε ςε μια ςελίδα ςε ζνα πρόγραμμα επεξεργαςίασ κειμζνου (ΡΕΚ) • Γ. διαβάηουμε το κείμενο (χωρίσ το “Φαγθτό, Διαμονι, Διαδρομι”)και ηθτάμε από τον “γλωςςολόγο” να μασ διαβάςει τθ ςθμαςία λζξεων που δεν γνωρίηουμε και μασ είναι απαραίτθτεσ για τθν κατανόθςθ του κειμζνου • Δ. χρωματίηουμε ςτισ 2 πρϊτεσ παραγράφουσ με κόκκινο χρϊμα τα ριματα που βρίςκονται ςε ενεςτϊτα(και τα ςυνδετικά), με πράςινο τα επίκετα και ςτθν τελευταία παράγραφο με γαλάηιο χρϊμα, ζντονα γράμματα και μεγαλφτερθ γραμματοςειρά τθ διαδρομι από τθν Ξάνκθ ωσ τθ Σταυροφπολθ. Μπορείτε να δείτε τθ διαδρομι ςτο https://maps.google.gr/ πλθκτρολογϊντασ “Στενά Νζςτου” και επιλζγοντασ “Φωτογραφίεσ” • Ε. αποκθκεφουμε τθν εργαςία μασ ςε ζνα φάκελο ςτον Η/Υ με το όνομα τθσ ομάδασ μασ • Η. διαγράφουμε από το “Κείμενο περιγραφικό” του 1ου φωτοτυπθμζνου φφλλου εργαςίασ τισ λζξεισ- φράςεισ που κεωροφμε λανκαςμζνεσ • Θ. δθμοςιεφουμε ςυμπλθρωμζνο από όλεσ τισ ομάδεσ το 1ο φφλλο εργαςίασ ςτο wiki: 10 sminthi.pbworks.com. που ζχει δθμιουργιςει ιδθ ο διδάςκων
 11. 11. 3θ ομάδα: Αφθγθματικό κείμενο • Α. Μθχανι αναηιτθςθσ → πλθκτρολογοφμε τθν διεφκυνςθ: http://www.travelforgreece.gr/thraki/rodopi/194-vistonida.html • Β. επιλζγουμε το κείμενο με πλαγιότιτλο “ Ιςτορία- Ρεριγραφι” και το αντιγράφουμε ςε μια ςελίδα ςε ζνα πρόγραμμα επεξεργαςίασ κειμζνου (ΡΕΚ) • Γ. διαβάηουμε το κείμενο που αφορά μόνο τθν Ιςτορία τθσ λίμνθσ Βιςτωνίδασ (όχι τθν περιγραφι) και ηθτάμε από τον “γλωςςολόγο” να μασ διαβάςει τθ ςθμαςία λζξεων που δεν γνωρίηουμε και μασ είναι απαραίτθτεσ για τθν κατανόθςθ του κειμζνου • Δ. χρωματίηουμε με κόκκινο χρϊμα τα ριματα που βρίςκονται ςε ιςτορικοφσ χρόνουσ, με πράςινο τα ριματα που κεωροφμε ότι εκφράηουν δράςθ και με γαλάηιο χρϊμα τισ λζξεισ που δθλϊνουν χρόνο (επιρριματα, προκετικά ςφνολα) Μπορείσ να δεισ τθ λίμνθ Βιςτωνίδα ςτο https://maps.google.gr/ πλθκτρολογϊντασ “Λίμνθ Βιςτωνίδα” και επιλζγοντασ “Φωτογραφίεσ” • Ε. αποκθκεφουμε τθν εργαςία μασ ςε ζνα φάκελο ςτον Η/Υ με το όνομα τθσ ομάδασ μασ • Η. διαγράφουμε από το “Κείμενο αφθγθματικό” του 1ου φωτοτυπθμζνου φφλλου εργαςίασ τισ λζξεισ- φράςεισ που κεωροφμε λανκαςμζνεσ • Θ. δθμοςιεφουμε ςυμπλθρωμζνο από όλεσ τισ ομάδεσ το 1ο φφλλο εργαςίασ ςτο wiki: sminthi.pbworks.com. που ζχει δθμιουργιςει ιδθ ο διδάςκων 11
 12. 12. 4θ ομάδα: Πολυτροπικό κείμενο: αφθγθματικό- περιγραφικό - επιχειρθματολογικό • Α. Μθχανι αναηιτθςθσ → πλθκτρολογοφμε τθν διεφκυνςθ: http://www.youtube.com/watch?v=8zdq0-FbLZM • Β. παρακολουκοφμε το video προςεκτικά δφο φορζσ *διάρκεια 5:30+ • Γ. ςθμειϊνουμε, μετά τθν πρϊτθ παρακολοφκθςθ, ςε ζνα χαρτί κάποιεσ λζξεισ που δεν καταλαβαίνουμε και ηθτάμε από τον “γλωςςολόγο” να μασ διαβάςει τθ ςθμαςία λζξεων που δεν γνωρίηουμε και μασ είναι απαραίτθτεσ για τθν κατανόθςθ του κειμζνου. • Δ. παρακολουκοφμε για δεφτερθ φορά το video, απαντάμε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ που αναφζρονται ςτο video που παρακολουκιςαμε και μεταφζρουμε με δικά μασ λόγια τισ διαπιςτϊςεισ μασ ςε μια ςελίδα ςε ζνα πρόγραμμα επεξεργαςίασ κειμζνου *ΡΕΚ+ 1. Οι εικόνεσ ςε ςχζςθ με το γραπτό κείμενο είναι περιςςότερεσ – λιγότερεσ (κφκλωςε τθν απάντθςθ που κεωρείσ ςωςτι) 2. Η μουςικι που ακοφγεται ςτο video είναι μοντζρνα – παραδοςιακι (κφκλωςε τθν απάντθςθ που κεωρείσ ςωςτι) 3. Γιατί νομίηεισ ότι ο δθμιουργόσ του video επζλεξε τθ ςυγκεκριμζνθ μουςικι; (απάντθςε με λίγα λόγια) 4. Ριςτεφεισ ότι το video που παρακολοφκθςεσ ζχει ωσ ςτόχο του να - περιγράψει τθν Ξάνκθ -να αφθγθκεί τθν ιςτορία τθσ Ξάνκθσ -να πείςει κάποιουσ να επιςκεφτοφν τθν Ξάνκθ -και τα τρία προθγοφμενα (κφκλωςε τθν απάντθςθ που κεωρείσ ςωςτι) • Ε. αποκθκεφουμε τθν εργαςία μασ ςε ζνα φάκελο ςτον Η/Υ με το όνομα τθσ ομάδασ μασ • Η. διαγράφουμε από το “Κείμενο πολυτροπικό: περιγραφικό- αφθγθματικό- επιχειρθματολογικό ”του 1ου φωτοτυπθμζνου φφλλου εργαςίασ τισ λζξεισ- φράςεισ που κεωροφμε λανκαςμζνεσ • Θ. δθμοςιεφουμε ςυμπλθρωμζνο από όλεσ τισ ομάδεσ το 1ο φφλλο εργαςίασ ςτο wiki: sminthi.pbworks.com. που ζχει δθμιουργιςει ιδθ ο διδάςκων 12
 13. 13. 1ο φφλλο εργαςίασ: • «Οι γλωςςικοί και δομικοί μθχανιςμοί του περιγραφικοφ, του αφθγθματικοφ, του επιχειρθματολογικοφ και του πολυτροπικοφ, εν γζνει, κειμζνου» • • • • Α. Κείμενο επιχειρθματολογίασ: Σε ζνα επιχειρθματολογικό κείμενο χρθςιμοποιοφνται αρκετζσ κακθμερινζσ // αςυνικιςτεσ λζξεισ και τα ριματα βρίςκονται κυρίωσ ςτθν ενεργθτικι // μζςθ φωνι. Ζτςι διαμορφϊνεται ζνα φφοσ απλό // επίςθμο. Και το βαςικότερο!!!! Ζνα κείμενο επιχειρθματολογίασ γράφεται ςυνικωσ για να εξθγιςει πϊσ είναι κάτι // γιατί πρζπει να γίνει κάτι. Ομάδα: (όνομα ομάδασ) Γυμναςίου Σμίνκθσ ___________________________________________________________________________________ Β. Κείμενο περιγραφικό: Σε ζνα περιγραφικό κείμενο τα ριματα βρίςκονται κυρίωσ ςε χρόνο αόριςτο // ενεςτϊτα. Επίςθσ παρατθροφμε ότι ςε ζνα περιγραφικό κείμενο τα ςυνδετικά ριματα είναι πολλά // λίγα. Εκείνο που αξίηει να ςθμειωκεί είναι ότι θ περιγραφι γίνεται πιο κατανοθτι και ηωντανι με τθ χριςθ ςυνδετικϊν ρθμάτων // επικζτων και κινείται ςτον άξονα του χρόνου //χϊρου. Και το βαςικότερο!!!! Ζνα κείμενο περιγραφισ γράφεται για να εξθγιςει πϊσ είναι κάτι // πϊσ ζγινε κάτι. Ομάδα: (όνομα ομάδασ) Γυμναςίου Σμίνκθσ _________________________________________________________________________________ Γ. Κείμενο αφθγθματικό: Σε ζνα αφθγθματικό κείμενο τα ριματα βρίςκονται κυρίωσ ςε χρόνο αόριςτο // ενεςτϊτα. Επίςθσ παρατθροφμε ότι ςε ζνα αφθγθματικό κείμενο τα περιςςότερα ριματα είναι ριματα δράςθσ // ςυνδετικά, και θ αφιγθςθ κινείται ςτον άξονα του χρόνου // χϊρου. Και το βαςικότερο!!!! Ζνα κείμενο αφθγθματικό γράφεται για να εξθγιςει πϊσ είναι κάτι // πϊσ ζγινε κάτι. Ομάδα: (όνομα ομάδασ) Γυμναςίου Σμίνκθσ _______________________________________________________________________________ Δ. Κείμενο πολυτροπικό: περιγραφικό- αφθγθματολογικό- επιχειρθματολογικό Σε ζνα πολυτροπικό κείμενο θ εικόνα μπορεί να καταλαμβάνει μικρότερο // μεγαλφτερο χϊρο ςε ςχζςθ με το γραπτό κείμενο. Η μουςικι που ςυνοδεφει τθν εικόνα τισ περιςςότερεσ φορζσ ςυνδζεται // δεν ςυνδζεται με κάποιο τρόπο μ’ αυτιν. Ζνα πολυτροπικό κείμενο μπορεί // δεν μπορεί να περιγράφει πϊσ είναι κάτι ι να αφθγείται πϊσ ζγινε κάτι ι να προςπακεί να μασ πείςει με επιχειριματα για κάτι. Επομζνωσ το πολυτροπικό κείμενο δεν είναι ζνα νζο είδοσ κειμζνου αλλά μια νζα μορφι κειμζνου. Και το βαςικότερο!!!! Κείμενο + Εικόνα + Ήχοσ κινθτοποιοφν τθ λογικι μασ // τα ςυναιςκιματά μασ. Ομάδα: (όνομα ομάδασ) Γυμναςίου Σμίνκθσ 13
 14. 14. 2ο δίωρο: “Οι μορφζσ και οι ςτόχοι των περιγραφικών, επιχειρθματολογικών και των πολυτροπικών, εν γζνει, κειμζνων” αφθγθματικών, Σκεπτικό: • Οι μακθτζσ παραμζνοντασ ςτισ ίδιεσ ομάδεσ αςχολοφνται με φφλλα εργαςίασ που αφοροφν ςε διαφορετικό κειμενικό είδοσ ςε ςχζςθ με το είδοσ με το οποίο αςχολικθκαν το 1ο δίωρο. • Ανάκεςθ δραςτθριοτιτων και εργαςιϊν ςτισ 4 ομάδεσ: οι μακθτζσ ςε ομάδεσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ ςυγκεκριμζνων δραςτθριοτιτων, καλοφνται να παράξουν ζνα τελικό project ςτο οποίο αξιοποιοφνται δθμιουργικά οι παρατθριςεισ και τα ςυμπεράςματά τουσ από τισ δραςτθριότθτεσ. • Σφνδεςθ με ςτόχουσ: τα φφλλα εργαςίασ του δεφτερου δίωρου προςπακοφν να “ευκυγραμμιςτοφν” με τον πρϊτο και τρίτο ςτόχο: να γνωρίςουν ποικίλεσ μορφζσ , να ςυηθτιςουν τουσ ςτόχουσ τουσ και να παράξουν ζνα δικό τουσ απλό περιγραφικό, αφθγθματικό, επιχειρθματολογικό, πολυτροπικό ι μθ. Ειδικι ςτοχοκεςία: • Με τισ δραςτθριότθτεσ και τα φφλλα εργαςίασ του 2ου δίωρου επιδιϊκουμε οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ – να αποκτιςουν γνϊςεισ για το αντικείμενο αντιλαμβανόμενοι τθ γλϊςςα ωσ χριςθ – να αποκτιςουν γνϊςεισ για τον κόςμο αντιλαμβανόμενοι τθ γλϊςςα ωσ ιδεολογία – να αυτενεργιςουν για να παράξουν ςυνεργατικά ζνα δικό τουσ κείμενο (αγγελία) που να ανταποκρίνεται ςτθ μορφι και ςτουσ ςτόχουσ των κειμενικϊν ειδϊν που μελζτθςαν Δραςτθριότθτεσ –Φφλλο εργαςίασ: 14
 15. 15. 2ο φφλλο εργαςίασ, 1θ ομάδα *περιγραφι+ • Επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα http://www.lostandfound.gr/ και επιλζξτε “Κατοικίδια”. Διαβάςτε τισ περιγραφζσ των χαμζνων ηϊων και παρατθριςτε: -τισ λζξεισ που χρθςιμοποιοφνται______________________________________________________ -τισ λζξεισ που μπαίνουν πρϊτεσ_______________________________________________________ -τισ λζξεισ που χρωματίηονται_________________________________________________________ -τισ λζξεισ που παραλείπονται_________________________________________________________ -ποιοσ είναι ο πομπόσ του μθνφματοσ___________________________________________________ -ποιοσ νομίηετε πωσ είναι ο ςτόχοσ του πομποφ___________________________________________ • Στθ ςυνζχεια επιςκεφτείτε τθ ςελίδα http://periigites.gr/index.php?name=News&file=article&sid=281 και διαβάςτε τθν περιγραφι για το δάςοσ Οξιάσ- Χαϊντοφ ςτθν Ξάνκθ. Ραρατθριςτε: -τισ λζξεισ___________________________________________________________________________ -τθν οργάνωςθ του λόγου_____________________________________________________________ -τον πομπό_________________________________________________________________________ -το ςτόχο του μθνφματοσ_____________________________________________________________ -τισ διαφορζσ που παρατθρείτε με τα κείμενα τθσ προθγοφμενθσ ιςτοςελίδασ για τα χαμζνα κατοικίδια; • Ραρουςιάςτε ςε μια διαφάνεια προβολισ παρουςίαςθσ (ppt) μια μικρι αγγελία ςτθν οποία κα περιγράφετε ζνα αδζςποτο ςκυλί, το οποίο κυκλοφορεί γφρω από το ςχολείο ςασ(υπάρχουν πολλά!!!), με ςκοπό να δοκεί για υιοκεςία. Ρροςκζςτε και μια φωτογραφία του ςκφλου, εάν είναι δυνατόν. • Στείλτε ζνα e - mail ςτον ΦΟΞ (Φιλοηωικό Πμιλο Ξάνκθσ) fox.xanthis@yahoo.gr ηθτϊντασ πλθροφορίεσ για τον τρόπο με τον οποίο πρζπει να αποςτείλετε ςτον Πμιλο τθ μικρι ςασ αγγελία ι αναρτιςτε τθ διαφάνεια προβολισ παρουςίαςισ ςασ (ppt) ςτο wiki που δθμιουργικθκε για το 1ο φφλλο εργαςίασ 15
 16. 16. 2ο φφλλο εργαςίασ, 2θ ομάδα *πολυτροπικό κείμενο+ • Επιςτεφτείτε τθν ιςτοςελίδα τθσ ορνικολογικισ εταιρείασ http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=313 και επιλζξτε Ποιοι είμαςτε → Δράςεισ. Ραρατθριςτε το κείμενο και τισ εικόνεσ: -ποιοσ είναι ο πομπόσ__________________________________________________________________ -ποιοι οι πικανοί δζκτεσ________________________________________________________________ -τι ρόλο παίηουν οι εικόνεσ ςτο κείμενο____________________________________________________ -το κείμενο είναι περιγραφικό, αφθγθματικό ι επιχειρθματολογικό και γιατί____________________ • Επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Ξάνκθσ: http://www.xanthi.gr/ και επιλζξτε Αρχικι → Ταξιδιωτικόσ Οδθγόσ → Εγκαταλελειμμζνοι Ορεινοί Οικιςμοί. Διαβάςτε το κείμενο: -ποιεσ καινοφριεσ πλθροφορίεσ μάκατε για τθν περιοχι ςασ____________________________________ -το κείμενο είναι: περιγραφικό, αφθγθματικό, επιχειρθματολογικό, πολυτροπικό ι μθ και γιατί_______ • Με τθ βοικεια του διαδικτφου και τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ τθσ Ξάνκθσ να δθμιουργιςετε ςε μια ςελίδα ςε ζνα πρόγραμμα επεξεργαςίασ κειμζνου( ΠΕΚ ) ζνα διαφθμιςτικό φυλλάδιο για τθν Σμίνκθ, με ςκοπό να βοθκιςετε οικονομικά τθν περιοχι ςασ μζςω του τουριςμοφ. • Η ςελίδα ςασ ςτο πρόγραμμα επεξεργαςίασ κειμζνου (ΡΕΚ), αφοφ τοποκετθκεί ςε αρχείο, κα αναρτθκεί ςτο wiki που δθμιουργικθκε για το 1ο φφλλο εργαςίασ ι ςτθν είςοδο του ςχολείου ςασ. 16
 17. 17. 2ο φφλλο εργαςίασ, 3θ ομάδα: επιχειρθματολογία • Ραρακολουκιςτε ςτο you tube http://www.youtube.com/watch?v=r5EwLAjLjP8 το video για το φράγμα του Θθςαυροφ, φράγμα που ζχει επθρεάςει και το μικροκλίμα τθσ Ξάνκθσ. Ρροςπακιςτε να εντοπίςετε: -τα κετικά που πρόςφερε το φράγμα, ςφμφωνα με το video το ςυγκεκριμζνο φράγμα____ -τον δθμιουργό του video__________________ • Επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teelar/EKDILWSEIS/damConference/eisigiseis/2.5.pd f και διαβάςτε τθν παράγραφο 1.3. “Καταςκευι μεγάλων φραγμάτων και περιβάλλον”. -ποιοσ είναι ο ςυντάκτθσ του κειμζνου_________________________________ -ςυγκρίνετε το κείμενο με το προθγοφμενο video, ωσ προσ τισ πλθροφορίεσ που μασ δίνει για το ρόλο των φραγμάτων ____________________________________ • Ραρουςιάςτε ςε μια διαφάνεια προβολισ παρουςίαςθσ (ppt) τα αποτελζςματα του καταιγιςμοφ ιδεϊν με κζμα: “Γιατί πρζπει να προςτατεφουμε το φυςικό περιβάλλον“ (μπορείτε να προςκζςετε και εικόνεσ από το διαδίκτυο) • Τθ διαφάνεια προβολισ παρουςίαςισ ςασ (ppt) με τισ ιδζεσ ςασ μπορείτε να τθν εκτυπϊςετε και να τθν μοιράςετε ςε κατοίκουσ του χωριοφ ςασ. Επίςθσ μπορείτε να τθν αναρτιςετε ςτο wiki που δθμιουργικθκε για το 1ο φφλλο εργαςίασ 17
 18. 18. 2ο φφλλο εργαςίασ, 4θ ομάδα *αφιγθςθ] • Επιςτεφτείτε τθν ιςτοςελίδα των eco news http://www.econews.gr/2013/10/22/dentro-tenere107005/ και διαβάςτε το άρκρο για το πιο μοναχικό δζντρο του κόςμου. Ραρατθριςτε: -πϊσ κινείται θ αφιγθςθ ςτον άξονα του χρόνου και του χϊρου_________________________________ -θ αφιγθςθ είναι μυκοπλαςτικι ι ρεαλιςτικι _______________________________________________ -πϊσ καταλιξατε ςτθν προθγοφμενθ απάντθςθ ______________________________________________ • Στθ ςυνζχεια επιςκεφτείτε ςτο you tube τθν ιςτοςελίδα http://www.youtube.com/watch?v=FQviddj9RY4 και παρακολουκιςτε τθν αφιγθςθ για τισ πυρκαγιζσ. Ραρατθριςτε -ποιοι είναι οι πομποί____________________________________________________________________ -ποιοι είναι οι πικανοί δζκτεσ _____________________________________________________________ -Αν δεν διαβάηατε ι δεν παρακολουκοφςατε τισ αφθγιςεισ τθσ 1θσ και 2θσ δραςτθριότθτασ ςτο διαδίκτυο πιςτεφετε ότι οι αφθγιςεισ κα ςασ ζκαναν τθν ίδια εντφπωςθ_________________________ -Τι είναι αυτό που τισ διαφοροποιεί ςτο διαδίκτυο___________________________________________ • Ρρόκειται να δραματοποιιςετε ζναν διάλογο για μια πυρκαγιά που ξζςπαςε ςτο δάςοσ τθσ Οξιάσ – Χαϊντοφ ςτθν Ξάνκθ. Στο διάλογο κα πάρουν μζροσ 3-4 πρόςωπα(όςα και τα μζλθ τθσ κάκε ομάδασ). Κρατιςτε ςθμειϊςεισ ςε μια ςελίδα ςε ζνα πρόγραμμα επεξεργαςίασ κειμζνου (ΠΕΚ) για τα πρόςωπα που κα ςυηθτοφν (δθμοςιογράφοσ- πυροςβζςτθσ- αυτόπτεσ μάρτυρεσ), για το γλωςςικό τουσ ρεπερτόριο, τθν εμφάνιςι τουσ, τθν ψυχολογικι τουσ κατάςταςθ και για ό,τι άλλο ςκεφτείτε. • Ο διάλογοσ κα δραματοποιθκεί από τθν ομάδα μζςα ςτθν τάξθ το 4ο δίωρο 18
 19. 19. 3ο δίωρο: “Η ςφνταξθ περιλθπτικοφ κειμζνου ςυνδεδεμζνο με τα κειμενικά είδθ και με ςυγκεκριμζνθ επικοινωνιακι περίςταςθ” Σκεπτικό: • Οι μακθτζσ να ςυνεργαςτοφν μεταξφ τουσ αλλά να παράξουν ατομικά κάποιεσ εργαςίεσ • Να αναςτοχαςτοφν προθγοφμενεσ κατακτθμζνεσ γνϊςεισ • Να ςυνδζςουν τθν περίλθψθ με ςυγκεκριμζνα κειμενικά είδθ και ςυγκεκριμζνο επικοινωνιακό πλαίςιο • Σφνδεςθ με ςτόχουσ: τα φφλλα εργαςίασ του 3ου δίωρου προςπακοφν να “ευκυγραμμιςτοφν” με τον τζταρτο ςτόχο: να ςυντάξουν περιλθπτικό κείμενο ςυνδεδεμζνο με τα ςυγκεκριμζνα κειμενικά είδθ και με ςυγκεκριμζνθ επικοινωνιακι περίςταςθ Ειδικι ςτοχοκεςία: • Με τισ δραςτθριότθτεσ και τα φφλλα εργαςίασ του 3ου δίωρου επιδιϊκουμε οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ – να αυτενεργιςουν για να παράξουν ατομικά ζνα δικό τουσ κείμενο που να ζχει ςυγκεκριμζνθ μορφι και ςυγκεκριμζνο αποδζκτθ – να παράγουν γραπτό λόγο ςυνδεδεμζνο με ςυγκεκριμζνεσ και πραγματικζσ επικοινωνιακζσ περιςτάςεισ – να αναγνωρίηουν τα διαφορετικά επίπεδα φφουσ τόςο ςτο γραπτό όςο και ςτον προφορικό λόγο • Δραςτθριότθτεσ –Φφλλο εργαςίασ: 19
 20. 20. 3ο φφλλο εργαςίασ, ομαδικό - ατομικό • Επιςκεφκείτε, κατά ομάδεσ, τθν ιςτοςελίδα τθσ Εφθμερίδασ Xanthi Press → Ζνκετα → Περιβάλλον http://www.xanthipress.gr/magiki-tsanta-magirevi-choris-ilektriko-revma-sozi-zoes/. Αντιγράψτε ςε ζνα πρόγραμμα επεξεργαςτι κειμζνου (ΠΕΚ) ολόκλθρο το άρκρο για τθν “Μαγικι τςάντα”. Διαβάςτε ολόκλθρο το άρκρο και, χρθςιμοποιϊντασ οποιοδιποτε χρϊμα επιςιμανςθσ κειμζνου (φωςφοριηζ) ςασ αρζςει, να επιςθμάνετε τα ςθμεία εκείνα του άρκρου που κεωρείτε ότι περιζχουν τθν ουςία τθσ είδθςθσ. Οι ομάδεσ ςασ, ωσ δθμοςιογράφοι τριϊν αντίπαλων τοπικϊν τθλεοπτικϊν καναλιϊν τθσ Ξάνκθσ, καλοφνται να παρουςιάςουν ςτουσ αρχιςυντάκτεσ των καναλιϊν τουσ τθν προθγοφμενθ είδθςθ ςε ζνα τθλεοπτικό ρεπορτάη διάρκειασ 1ϋ, χρθςιμοποιϊντασ τισ επιςθμάνςεισ του κειμζνου τουσ ωσ autocue. Μθ ξεχνάτε ότι μεγάλο τθλεοπτικό κανάλι τθσ Ακινασ κα επιλζξει το καλφτερο ρεπορτάη για να προβλθκεί ςτισ ειδιςεισ των 8:30!!! • Επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα τθσ εφθμερίδασ «Ζκνοσ»: http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=45851 και διαβάςτε το άρκρο : “Πωλείται ιδιωτικό δάςοσ ζναντι 1,9 εκατ. Ευρϊ”. Ωσ μζλθ τθσ περιβαλλοντικισ οργάνωςθσ τθσ περιοχισ ςασ, τθσ οργάνωςθσ “΢ομπζν των δαςϊν”, παρουςιάςτε, ατομικά, ςε μια διαφάνεια προβολισ παρουςίαςθσ (ppt) μια μικρι αγγελία ειρωνικοφ-ςατιρικοφ φφουσ με τθν οποία κα προςπακιςετε να … “πουλιςετε” το δάςοσ. Η μικρι ςασ αγγελία κα αναρτθκεί ςτο blog τθσ οργάνωςισ ςασ, δίπλα ςτθν δθμοςίευςθ του άρκρου από το «Ζκνοσ». Επειδι, όμωσ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα κάκε μακθτισ να ζχει τον δικό του Η/Υ, για αυτό διαβάςτε ομαδικά το άρκρο από το διαδίκτυο και ςτθ ςυνζχεια κρατιςτε ςθμειϊςεισ ο κακζνασ ςτο τετράδιό του για το πϊσ φαντάηεται τθν μικρι του αγγελία. Πποιοσ ολοκλθρϊνει πρϊτοσ τισ ςκζψεισ του, ασ επιχειρεί να τισ αποτυπϊςει ςτο ppt. O κακζνασ να περιμζνει υπομονετικά τθ ςειρά του. • Στθ ςυνζχεια, τθν ατομικι ςου μικρι αγγελία, αφοφ τθν αποκθκεφςεισ ςε ζνα φάκελο με το όνομά ςου, να τθν αναρτιςεισ μόνοσ ςου ςτο wiki που ζχει δθμιουργθκεί για το τμιμα ςου. 20
 21. 21. 4ο δίωρο: “Παρουςίαςθ ομαδικών και ατομικών εργαςιών” Ζχοντασ ορίςει οι ομάδεσ τον εκπρόςωπό τουσ, παρουςιάηουν ςτθν ολομζλεια τισ εργαςίεσ τουσ. • Το 1ο φφλλο εργαςίασ διαβάηεται από τον εκπρόςωπο κάκε ομάδασ. Δίνονται εξθγιςεισ ςε τυχόν απορίεσ. Πλοι οι μακθτζσ βλζπουν το κείμενο αναρτθμζνο ςτο wiki, sminthi.pbworks.com. Ο ‘γλωςςολόγοσ’ κάνει τισ τυχόν αλλαγζσ μετά από ςυηιτθςθ και παρατθριςεισ. • To 2ο φφλλο εργαςίασ, που περιλαμβάνει τθν αγγελία για υιοκεςία αδζςποτων ςκυλιϊν γφρω από το ςχολείο, το διαφθμιςτικό φυλλάδιο για τθ Σμίνκθ, τον καταιγιςμό ιδεϊν για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, παρουςιάηεται από τισ ομάδεσ ςτθν ολομζλεια. Ο φανταςτικόσ διάλογοσ για τθν πυρκαγιά ςτο δάςοσ δραματοποιείται από τθν υπεφκυνθ ομάδα. Πλοι οι μακθτζσ βλζπουν τα κείμενα αναρτθμζνα ςτο wiki, sminthi.pbworks.com. H κάκε υπεφκυνθ ομάδα κάνει τισ τυχόν αλλαγζσ μετά από ςυηιτθςθ και παρατθριςεισ. • Το 3ο φφλλο εργαςίασ παρουςιάηεται από κάκε μακθτι. Πλοι οι μακθτζσ βλζπουν τα κείμενά τουσ αναρτθμζνα ςτο wiki, sminthi.pbworks.com. Ο κάκε δθμιουργόσ κάνει τισ τυχόν αλλαγζσ μετά από ςυηιτθςθ και παρατθριςεισ. Μπορεί να γίνει και ψθφοφορία για τθν καλφτερθ δθμιουργία. • Πλεσ οι εργαςίεσ των μακθτϊν κα μποροφςαν να αναρτθκοφν ςτο sterantonius.blogspot. 21
 22. 22. Αξιολόγθςθ ςεναρίου: Το ςενάριο ζχει ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ, ςτοχεφει ςτθν ενεργοποίθςθ τθσ ςκζψθσ των μακθτϊν, τουσ οποίουσ επιδιϊκει να κάνει εγγράμματα υποκείμενα. Η ζκταςθ του υλικοφ που δίδεται για επεξεργαςία και θ ζκταςθ των εργαςιϊν των φφλλων εργαςίασ είναι προςαρμοςμζνθ ςτισ ανάγκεσ και ςτισ γνϊςεισ μακθτϊν που ζχουν τθν ελλθνικι ωσ δεφτερθ γλϊςςα [πομακόφωνοι] Άλλεσ εκδοχζσ: Το ςενάριο δομικθκε πάνω ςτθ λογικι τθσ 3θσ ενότθτασ του ςχολικοφ εγχειριδίου και ςτισ προςλαμβάνουςεσ των ςυγκεκριμζνων μακθτϊν. Ο εκπαιδευτικόσ κα μποροφςε να ςυνδυάςει τα κειμενικά είδθ και με διαφορετικι κεματικι ενότθτα *“Ταξίδι ςτον κόςμο τθσ φφςθσ”+ ςε περίπτωςθ που είχε διαφορετικό μακθτικό δυναμικό, για παράδειγμα, μακθτζσ αςτικοφ ςχολείου. Επίςθσ κα μποροφςε να μθν εντάξει τθν περίλθψθ ςτο 3ο δίωρο αλλά να ςυνεξετάςει τα κειμενικά είδθ και τθν περίλθψθ κατανζμοντασ τα κειμενικά είδθ ςτο 2ο και 3ο δίωρο. Κριτικι : Το παρόν ςενάριο ανταποκρινόμενο ςτουσ ςτόχουσ που τζκθκαν αρχικϊσ και ςτισ δυνατότθτεσ των ςυγκεκριμζνων μακθτϊν κατάφερε να κινθτοποιιςει το ενδιαφζρον των μακθτϊν, να τουσ οδθγιςει να ςυνεργαςτοφν αρμονικά και να παράξουν ομαδικζσ και ατομικζσ εργαςίεσ, αποδεικνφοντασ ότι απζκτθςαν γνϊςεισ τόςο για το αντικείμενο όςο και για τον κόςμο. Ραρουςιάςτθκαν κάποιεσ δυςκολίεσ, κυρίωσ ςτθν ςυνεργαςία των μακθτϊν, οι οποίοι δεν είναι εκιςμζνοι ςτθ ςυνεργατικι μζκοδο και ςτθν χριςθ του προγράμματοσ προβολισ παρουςίαςθσ. • • Βιβλιογραφία Σχολικό εγχειρίδιο: Νεοελλθνικι Γλϊςςα Α’ Γυμναςίου Βιβλίο του κακθγθτι: Νεοελλθνικι Γλϊςςα Α’ Γυμναςίου 22

×