Prezentare Pos Cce 10 05 2007

1,504 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentare Pos Cce 10 05 2007

 1. 1. Asisten ţ a financiar ă comunitar ă acordat ă Rom â niei – Stat Membru al Uniunii Europene. Implicarea Ministerului Economiei ş i Finantelor î n gestionarea fondurilor structurale dup ă data ader ă rii. Programul Operational Sectorial – Cresterea Competitivitatii Economice
 2. 2. Instrumentele structurale ale UE 2007 - 2013 <ul><li>Fondul European de Dezvoltare Regional ă (FEDR) </li></ul><ul><li>Fondul Social European (FSE) </li></ul><ul><li>Fondul de Coeziune (FC) </li></ul><ul><li>Ac ţ iuni complementare: </li></ul><ul><li>Fondul European pentru Agricultur ă ş i Dezvoltare Rural ă (FEADR) </li></ul><ul><li>Fondul European pentru Pescuit (FEP) </li></ul>
 3. 3. Programele Opera ţ ionale Ministerul Economiei şi Finan ţ elor 7. Asistenţă Tehnică Ministerul Internelor ş i Reformei Administrative 6. Dezvoltarea capacitatii administrative Ministerul Dezvolt ă rii, Lucr ă rilor Publice ş i Locuin ţ elor 5. Dezvoltarea Regională Ministerul Muncii, Familiei ş i Egalit ăţ ii de Ş anse 4. Dezvoltarea Resurselor Umane Ministerul Mediului şi Dezvolt ă rii Durabile 3. Infrastructură de Mediu Ministerul Transporturilor 2. Infrastructură de Transport Ministerul Economiei şi Finan ţ elor 1. Creşterea Competitivităţii Economice COORDONATOR - Ministerul Economiei şi Finan ţ elor Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) AUTORITATE DE MANAGEMENT PROGRAM OPERAŢIONAL (PO)
 4. 4. Programul Opera ţ ional Sectorial “Cre ş terea Competitivit ăţ ii Economice” <ul><li>răspunde, pe de o parte primei priorităţi a PND 2007 – 2013: „Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere” şi pe de alta parte priorităţii a doua a Cadrului Naţional Strategic de Referinţă (CNSR), respectiv „Creşterea competitivităţii economice pe termen lung”, contribuind în acelaşi timp la implementarea tuturor celorla l te priorităţi ale CNSR. </li></ul>
 5. 5. Obiectiv general al POS-Cre ş terea Competitivit ăţ ii Economice <ul><li>C reşterea productivităţii întreprinderilor româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii. </li></ul><ul><li>Măsurile întreprinse vor genera pâna în 2015 o creştere medie a productivităţii de cca. 5,5% anual şi vor permite României să atingă un nivel de aproximativ 55% din media UE . </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Autoritatea de management pentru POS „Cresterea competitivitatii economice” </li></ul><ul><li>Î n cadrul Ministerul ui Economiei ş i Finan ţ elor </li></ul><ul><li>Organisme intermediare desemnate pentru POS „Creşterea competitivităţii economice” </li></ul><ul><li>(în funcţie de domeniul de intervenţie / sfera de responsabilitate) </li></ul><ul><ul><ul><li>Ministerul pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (MCTI) ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Direcţia Generală Politică Energetică ( DGPE ) din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Structura strategiei (cu alocarea financiar ă indicativ ă pe axe) 3.011 Mld.Euro Total (în preţuri curente) 2,98% cca. 90 5. Asisten ţă tehnic ă 24,08% cca. 725 4. Creste rea eficienţei energetice ş i a siguran ţ ei aprovizion ă rii , în contextul combaterii schimbării climatice 15,62% cca. 470 3. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru secto arele public şi privat 21,45% cca. 646 2. C ercetare , dezvoltare tehnologic ă şi inovare pentru competitivitate 35,87% cca. 1.080 1. Dezvoltarea unui sistem inovativ şi eco-eficient de producţie % M il. Euro Finan ţ are public ă (FEDR+Buget na ţ ional) Axa prioritar ă
 8. 8. Axa prioritar ă 1 – Un sistem inovativ ş i eco-eficient de produc ţ ie <ul><li>Organism intermediar : Ministerul pentru IMM, Comerţ, Turism şi </li></ul><ul><li>Profesii Liberale </li></ul><ul><li>Alocare bugetar ă (din total POS) – 35,87% </li></ul><ul><li>Domeniile majore de interven ţ ie : </li></ul><ul><li>1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor , î n special IMM-uri ; </li></ul><ul><li>1.2. A ccesul IMM-urilor la finanţare; </li></ul><ul><li>1.3. Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil . </li></ul><ul><li>Beneficiari : </li></ul><ul><li>Pentru investitii productive – î ntreprinderi din sectoare productive, IMM-uri ş i î ntreprinderi mari, cu excep ţ ia sectoarelor exceptate de legislatia europeana ref. la fonduri structurale ş i cea de ajutor de stat ; </li></ul><ul><li>Pentru celelalte opera ţ iuni – IMM-uri. </li></ul>
 9. 9. Axa prioritar ă 2 – Cercetare, dezvoltare tehnologică ş i inovare pentru competitivitate <ul><li>Organism intermediar: Autoritatea Na ţ ional ă pentru Cercetare Ş tiin ţ ific ă </li></ul><ul><li>www.mct.ro , Tel. 318.30.68; Fax. 318.30.60 </li></ul><ul><li>Alocare bugetar ă (din total POS) – 21,45% </li></ul><ul><li>Domeniile majore de interven ţ ie : </li></ul><ul><li>2.1 CD î n parteneriat î ntre universit ăţ i/ institute de cercetare-dezvoltare ş i î ntreprinderi , î n vederea ob ţ inerii de rezultate aplicabile î n economie ; </li></ul><ul><li>2.2 Investi ţ ii pentru infrastructura de CDI ; </li></ul><ul><li>2.3 Accesul î ntreprinderilor la activit ăţ i de CDI ( î n special IMM-uril e ) . </li></ul><ul><li>Beneficiari : </li></ul><ul><li>institute de cercetare ; </li></ul><ul><li>universit ăţ i ; </li></ul><ul><li>IMM-uri . </li></ul>
 10. 10. Axa prioritar ă 3 – Tehnologia informa ţ iei ş i comunica ţ iilor pentru sectoarele privat ş i public <ul><li>Organism intermediar : Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei ( Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ ăţ ii Informa ţ ionale) </li></ul><ul><li>www.mcti.ro , Tel: 311 41 40, Fax: 311 41 41, E-mail: fonduri@mcti.ro </li></ul><ul><li>Alocare bugetar ă (din total POS) – 15,62 % </li></ul><ul><li>Domeniile majore de interven ţi e : </li></ul><ul><li>3.1. Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei ; </li></ul><ul><li>3.2. Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice ; </li></ul><ul><li>3.3. Dezvoltarea e-economiei ; </li></ul><ul><li>Beneficiari : </li></ul><ul><li>IMM-uri ; </li></ul><ul><li>Autoritati locale ; </li></ul><ul><li>ONG-uri . </li></ul>
 11. 11. Axa prioritar ă 4 – Creşterea eficienţei energetice şi a siguranţei în aprovizionare, în contextul combaterii schimbărilor climatice <ul><li>Organism intermediar : Direc ţ ia General ă Politic ă Energetic ă (M . E . F) </li></ul><ul><li>Organismul Intermediar pentru Energie , www.minind.ro </li></ul><ul><li>Tel. 20.25.385, Fax: 20.25.392, E-mail: asistenta-oie@minind.ro </li></ul><ul><li>Alocare bugetar ă (din total POS) – 24,08% </li></ul><ul><li>Domeniile majore de interven ţ ie : </li></ul><ul><li>4.1. Energie eficienta şi sustenabila (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a sustenabilităţii sistemului energetic) ; </li></ul><ul><li>4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie “verde” ; </li></ul><ul><li>4.3. Diversificarea re ţ elelor de interconectare în scopul creşterii siguranţei în aprovizionarea cu energie . </li></ul><ul><li>Beneficiari : </li></ul><ul><li>Î ntreprinderi din sectorul energetic, î ntreprinderi ; </li></ul><ul><li>Î ntreprinderi, Autorit ăţ i locale ; </li></ul><ul><li>Î ntreprinderi din sectorul energetic . </li></ul>
 12. 12. Axa prioritar ă 5 – Asisten ţă Tehnic ă <ul><li>Alocare bugetar ă (din total POS) – 2,98% </li></ul><ul><li>Domeniile majore de interven ţ ie : </li></ul><ul><li>Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE </li></ul><ul><li>Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI </li></ul><ul><li>Beneficiari : </li></ul><ul><li>Autoritatea de M anagement, Organismele Intermediare, Comitetul de Monitorizare, Beneficiari. </li></ul>
 13. 13. Documentul cadru de implementare (DCI) este documentul care detaliaz ă modul î n care se implementeaz ă strategia ş i priorit ăţ ile Programului Opera ţ ional Sectorial „ Cre ş terea Competitivit ăţ ii Economice” <ul><ul><li>Con ţ ine, î n principal: </li></ul></ul><ul><ul><li>Domeniile prioritare ş i opera ţ iunile prin care se implementeaz ă fiecare ax ă prioritar ă ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Durata operaţiunilor ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Categorizarea intervenţiilor la nivelul domeniului major de intervenţie </li></ul></ul><ul><li>(t ema prioritară , tipul teritoriului, forma de finan ţ are) ; </li></ul><ul><ul><li>Mărimea grantului ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Eligibilitatea proiectelor / beneficiarilor şi criteriile de selecţie ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Proceduri pentru implementare la nivel de op eraţiun e ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Indicatorii de monitorizare (de realizare si rezultat) relevan ţ i; </li></ul></ul><ul><ul><li>Tipul de beneficiari eligibili; </li></ul></ul>
 14. 14. DCI - î n stadiu de proiect poate fi consultat integral pe site-ul nostru www.minind.ro î n sec ţ iunea Fonduri Structurale Astept ă m observa ţ iile ş i comentariile dumneavoastr ă la urm ă toarea adres ă : [email_address]
 15. 15. Sistemul de implementare Autoritatea de Management este responsabil ă cu managementul ş i implementarea programului opera ţ ional . Monitorizarea POS CCE este responsabilitatea Autorit ăţ ii de Management, sub controlul Comitetului de Monitorizare. Organismul Intermediar , prin acord de delegare cu Autoritatea de Management, este responsabil î n principal pentru implementarea opera ţ iunilor din POS CCE .
 16. 16. Schema de implementare a unui PO Uniunea Europeană Autoritatea de management Autoritatea de plată Comitet de monitorizare Organism intermediar Beneficiar Comitet de evaluare plăţi Propuneri proiecte criterii aprobare rapoarte Schema de implementare a unui PO Uniunea Europeană Autoritatea de management Autoritatea de certificare Comitet de monitorizare Organism intermediar Beneficiar Comitet de evaluare plăţi Propuneri proiecte criterii aprobare rapoarte
 17. 17. Criterii de eligibilitate ş i selec ţ ie <ul><li>Criterii generale </li></ul><ul><li>Conformitatea proiectului cu obiectivele opera ţ iunii descrise î n “Apelul de propuneri” . </li></ul><ul><li>Eligibilitatea proiectelor ş i a cheltuielilor. </li></ul><ul><li>Solicitantul s ă desf ăş oare activit ăţ i economice incluse î n clasificarea indicat ă î n PC ş i specificat ă î n ghidul pentru solicitan ţ i. </li></ul><ul><li>Solicitantul s ă fie o î ntreprindere î nfiin ţ at ă î n Rom â nia, conform legisla ţ iei rom â ne ş ti. </li></ul><ul><li>Solicitantul s ă nu aib ă datorii publice restante, conform legisla ţ iei na ţ ionale. </li></ul><ul><li>Solicitantul nu trebuie s ă fie î n situa ţ ie de faliment sau lichidare, afacerea s ă nu fie gestionat ă de un judecator sindic, s ă nu aib ă alte restric ţ ii asupra activit ăţ ilor comerciale, î n conformitate cu legea. </li></ul><ul><li>Proiectul s ă se î ncadreze î n durata de timp stabilit ă î n apelul de propuneri. </li></ul>
 18. 18. Criterii de eligibilitate ş i selec ţ ie <ul><li>Criterii generale (continuare) </li></ul><ul><li>Proiectul s ă fie implementat î n Rom â nia. </li></ul><ul><li>Solicitantul trebuie s ă anexeze toate documentele solicitate, necesare î nceperii proiectului. </li></ul><ul><li>Î n cazul î ntreprinderilor noi, existen ţ a unei garan ţ ii bancare. </li></ul><ul><li>Î n cazul î ntreprinderilor existente, solicitantul va avea minim 2 ani de activitate economic ă ş i profit opera ţ ional î n ultimii 2 ani financiari. </li></ul>
 19. 19. Criterii de eligibilitate ş i selec ţ ie <ul><li>Criterii specifice </li></ul><ul><li>Î n func ţ ie de tipul de opera ţ iune, pot fi avute î n considerare criterii specifice, cum ar fi: </li></ul><ul><li>Contribu ţ ia financiar ă a solicitantului (ex. raportul î ntre capitalul propriu ş i totalul investi ţ iilor eligibile) . </li></ul><ul><li>Nivelul grantului solicitat (ex. raportul î ntre grantul maxim posibil, potrivit regulilor, ş i grantul cerut de solicitant) . </li></ul><ul><li>Nivelul de inovare al proiectului (ex. raportul î ntre investi ţ ii î n licen ţ e, brevete, m ă rci ş i know how ş i totalul investi ţ iilor eligibile) . </li></ul><ul><li>Structura investi ţ iilor (ex. raportul î ntre investi ţ iile î n echipamente de produc ţ ie ş i totalul investi ţ iilor eligibile) . </li></ul><ul><li>Cre ş te rea num ă rului locurilor de munc ă (raportul î ntre num ă rul de noi angaja ţ i ş i totalul costurilor eligibile) . </li></ul>
 20. 20. Criterii de eligibilitate ş i selectie <ul><li>Criterii orizontale </li></ul><ul><li>Contribu ţ ia la protec ţ ia mediului (ex. reducerea m ă surabil ă a consumului de energie, a de ş eurilor, a emisiilor de noxe, etc, î n decursul unui an dup ă î ncheierea investi ţ iilor - posibil s ă fie demonstrat ă prin expertiz ă sau printr-o certificare de mediu) . </li></ul><ul><li>Egalitatea de ş anse . </li></ul>
 21. 21. De la cererea de finan ţ are la selec ţ ia proiectelor <ul><li>Î n majoritatea cazurilor, proiectele sunt selectate prin apeluri de propuneri adresate poten ţ ialilor beneficiari . </li></ul><ul><li>Apelurile , de regul ă , sunt publicate de c ă tre OI-uri ş i trebuie s ă con ţ in ă cel pu ţ in urm ă toarele informa ţ ii: </li></ul><ul><li>Beneficiari eligibili, proiecte ş i cheltuieli eligibile; </li></ul><ul><li>Criterii de selec ţ ie, alte cerin ţ e de eligibilitate; </li></ul><ul><li>Metodele, criteriile ş i planificarea evalu ă rii proiectelor depuse; </li></ul><ul><li>Bugetul alocat opera ţ iunii; </li></ul><ul><li>Procedurile de contractare, situatiile de anulare a contractului; </li></ul><ul><li>Condi ţ iile pentru cererile de pl ăţ i; </li></ul><ul><li>Obliga ţ iile beneficiarului. </li></ul><ul><li>Formularul de cerere de finan ţ are ş i lista documentelor solicitate pentru depunerea proiectului vor fi anexate apelului. </li></ul><ul><li>Cererile sunt depuse la OI-uri, î n func ţ ie de datele fixate î n apel. </li></ul>
 22. 22. Ce con ţ ine dosarul de finan ţ are? <ul><li>Cerere de finan ţ are standard la nivelul proiectelor finan ţ ate din FEDR ce con ţ ine: descrierea proiectului, obiective, durata de implementare, buget (defalcat pe surse), indicatori de performan ţă , etc. </li></ul><ul><li>Business plan sau studiu de fezabilitate (pentru proiecte de investi ţ ii mari); complexitatea documentelor este propor ţ ional ă cu valoarea grantului . </li></ul><ul><li>Documentele doveditoare pentru eligibilitatea aplicantului . </li></ul><ul><li>Î n cazul î n care un proiect este selectat, se semneaz ă contractul de de finan ţ are, ce con ţ ine ş i prevederi referitoare la obliga ţ iile beneficiarului (p ă strare documente, respectarea regulilor de vizibilitate pentru finan ţ are din fonduri europene, permiterea accesului echipelor de verificare interne sau europene). </li></ul><ul><li>Nerespectarea prevederilor contractuale poate duce la rambursarea integral ă sau par ţ ial ă a sumelor primite. </li></ul>
 23. 23. Procedura de evaluare de tip “cerere deschis ă de proiecte cu termen limit ă ” (finalizat ă prin clasificare ) <ul><li>Primirea solicit ă rilor, conform criteriilor: </li></ul><ul><li>Formularul de solicitare s ă fie complet ş i corect; </li></ul><ul><li>Toate documentele cerute s ă fie prezentate; </li></ul><ul><li>Verificarea c ă documentele sunt î n formatul corespunz ă tor; </li></ul><ul><li>Verificarea c ă solicitarea a fost depus ă î n termenul cerut, conform apelului de propuneri. </li></ul><ul><li>Verificarea eligibilit ăţ ii ş i verificarea formal ă </li></ul><ul><li>Conformitatea proiectului ş i aplicantului cu toate cerin ţ ele formale ş i criteriile de eligibilitate ; </li></ul><ul><li>Verificarea preliminar ă a eligibilit ăţ ii proiectelor ş i cheltuielilor pentru stabilirea conformit ăţ ii proiectului cu obiectivele opera ţ iunii. </li></ul>
 24. 24. Procedura de evaluare de tip “cerere deschis ă de proiecte cu termen limit ă ” ( continuare ) <ul><li>Evaluare tehnic ă , financiar ă ş i economic ă </li></ul><ul><li>Evaluarea economic ă ş i tehnic ă privind sustenabilitatea ş i viabilitatea proiectului, evaluarea financiar ă a proiectului ş i capacitatea financiar ă a aplicantului, conform cerin ţ elor . </li></ul><ul><li>Evaluarea va fi realizat ă prin analizarea ş i aprecierea studiilor de fezabilitate ş i a planurilor de afaceri ( sau a altor documente solicitate) ş i va cuprinde: </li></ul><ul><li>evaluarea contribu ţ iei proiectului la obiectivele opera ţ iunii; </li></ul><ul><li>evaluarea fezabilit ăţ ii ş i viabilit ăţ ii tehnice ş i economice a proiectului; </li></ul><ul><li>evaluarea financiar ă a proiectului ş i capacitatea solicitantului de a finan ţ a proiectul (verificarea surselor de co-finan ţ are); </li></ul><ul><li>concordan ţ a costurilor ca tipologie ş i valoare; </li></ul><ul><li>concordan ţ a informa ţ iilor ş i datelor î n ceea ce prive ş te criteriile de selec ţ ie . </li></ul>
 25. 25. Procedura de evaluare de tip “cerere deschis ă de proiecte cu termen limit ă ” ( continuare ) <ul><li>Ierarhizare ş i contractare </li></ul><ul><li>Comitetul de selec ţ ie transmite Autorit ăţ ii de Management lista proiectelor eligibile. </li></ul><ul><li>Autoritatea de Management analizeaz ă ş i aprob ă rezultatele evalu ă rii ş i demareaz ă procedura de publicare a ierarhiz ă rii (listei) î n conformitate cu reglement ă rile na ţ ionale corespunz ă toare. </li></ul><ul><li>Solicitan ţ ilor li se transmite o î n ş tiin ţ are privind rezultatul cererii depuse. </li></ul><ul><li>Î ntr-un interval de timp stabilit, se semneaz ă contractele cu beneficiarii. </li></ul>
 26. 26. Cerere deschis ă de proiecte cu depunere continu ă <ul><li>Î n cazul proiectelor de dimensiuni mai mici, poate fi urmat ă o procedur ă mai u ş oar ă ş i mai rapid ă , numit ă “Procedura simplificat ă continu ă ” </li></ul><ul><li>Selectarea proiectelor prin aceast ă procedur ă se face continuu, î n limita aloc ă rii financiare. </li></ul><ul><li>Selec ţ ia se face î n concordan ţă cu criteriile de eligibilitate ş i pe baza unei evalu ă ri tehnice, economice ş i financiare simplificate. </li></ul><ul><li>Î n acest caz nu se face o ierarhizare/list ă , fiind stabilit doar un nivel minim de punctaj, astfel î nc â t proiectele sunt finan ţ ate î n ordinea î nregistr ă rii lor dar numai dac ă sunt î ndeplinite anumite criterii de selec ţ ie (punctaj minim) definite î n ghidul beneficiarului. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Execu ţ ia proiectelor ş i efectuarea pl ăţ ilor </li></ul><ul><li>Solicitan ţ ii vor realiza proiectele î ntr-o perioad ă de timp determinat ă , stabilit ă î n contract. </li></ul><ul><li>Solicitarea pl ăţ ilor poate fi f ă cut ă atunci c â nd stadiul de realizare a proiectului corespunde celui stabilit î n contract ( î n dou ă sau trei tran ş e). </li></ul><ul><li>Solicitarea pl ăţ ilor ş i documentele doveditoare trebuie s ă fie transmise OI/AM care va colecta documentele necesare efectu ă rii pl ăţ ii. </li></ul><ul><li>Se va face o verificare a cheltuielilor ş i documentelor suport. </li></ul><ul><li>Pl ăţ ile vor fi facute de c ă tre unitatea de plat ă din cadrul MEF – domeniul economic. </li></ul><ul><li>Solicitantul va fi supus monitoriz ă rii ş i controlului, conform prevederilor contractuale. </li></ul><ul><li>Plata final ă va fi facut ă numai dup ă efectuarea tuturor verific ă rilor ş i controalelor necesare. </li></ul>
 28. 28. Date de contact: <ul><li>Autoritate a de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” </li></ul><ul><li>tel.: 021 202.52.72 / 021 202.52.74 </li></ul><ul><li>fax: 021 202.52.75 </li></ul><ul><li>cmelita @ minind.ro </li></ul><ul><li>dorina _muntean@ minind.ro </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Site: www.minind.ro </li></ul></ul></ul></ul></ul>

×