Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skolebasert kompetanseutvikling

646 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Skolebasert kompetanseutvikling

 1. 1. Skolebasert kompetanseutviklingPILOT Vestfold, Østfold, Buskerid
 2. 2. Partnere• Høgskolen i Vestfold• Høgskolen i Buskerud• Askim Kommune• Røyken kommune• Stokke Kommune
 3. 3. Bakgrunn• God læring og godt læringsmiljø - klasseledelse• Lesing og regning• Motivasjon• Praktisk, variert, relevant• Mestring• Vurdering
 4. 4. Motivasjon og mestring for bedrelæring…elever får økt motivasjon og læringsutbytte påungdomstrinnet – at vi øker lærelysten generelt og hever nivåeti regning, lesing og skriving spesielt.…lærere gjør undervisningen mer praktisk og variert – gjennombedre klasseledelse og ved å utvikle en kultur fordeling, refleksjon og samarbeid på alle skoler medungdomstrinn.…skoleledere prioriterer pedagogisk ledelse og bidrar til åutvikle skolen som lærende organisasjon.…lokale skoleeiere og regionale nettverk leggersatsningsområdene inn i pågåendeutviklingsarbeid, kommuniserer nasjonale målsettinger og girstøtte med høy kvalitet....universitets- og høyskolesektoren bidrar til å utviklekunnskapsgrunnlaget, skolebasert kompetanseheving, ogstudentenes evne til å gi praktisk og variert undervisning.…nasjonale myndigheter utarbeider støtte- ogveiledningsmateriell, og legger til rette for skolebasertkompetanseutvikling og økt samarbeid.
 5. 5. Det lokale PilotprosjektetDet mest omfattende tiltaket for å støtte lærere og skoleledere ertilbud om skolebasert kompetanseutvikling iklasseledelse, regning, lesing og skriving. Kompetanseutviklingen skalogså gi rom for å arbeide med vurdering for læring.Kompetanseutviklingen skal:• være skolebasert• være rettet mot alle elever på ungdomstrinnet• tilbys alle skoler med ungdomstrinn• bestå av varierte fagtilbud med ulikt innhold og ulik varighet tilpasset lokale behov• inkludere nettressurser som er tilgjengelig for alle skoler med ungdomstrinn
 6. 6. Målområder1. Endringer i undervisningen somskal merkes… • -Klasseledelse • -Vurdering • -Lesing • -Regning2. Utviklingskompetanse ikommunene og skolene
 7. 7. 1) Lokale utviklingsprosjekterDen enkelte skole/kommune deltar i prosjektet med lokale utviklingsprosjekterinnenfor prosjektets satsingsområder. Dette bør omfatte hele skolen:• Skoleledelse/plangruppe,• Faggrupper• Alle lærere?• Alle fag?• Alle klasser?• Alle elever?Det bør ikke etableres egne prosjektgrupper utenfor linjen for å drive fremprosjektet. Det er et poeng at dette prosjektet skal kobles på skolenes/kommunenesetablerte organisasjonsstruktur.• Hvilken rolle skal høyskolen ha in forhold til:• skoleeier• skoleledelse/plangruppene• den enkelte lærer
 8. 8. 2) Nettverk/ressursgrupper Lokalt - regionalt ?Temaer:• Klasseledelse• Vurdering for læring• Regning• Lesing• Grupper basert på fagtilhørighet?•Hvorfor:• Beskrive og utvikle gode praksiser• Utvikle støttemateriell for bruk i undervisningen•Hvordan:• Ledelse?• Organisering?• Ressurser?
 9. 9. Noen overordna temaer for prosjektet• Skalering• Skolebasert kompetanseutvikling – Høgskolens rolle – Skoleeiers rolle – Skoleledelses rolle – Ressursgrupper og nettverk
 10. 10. Ressurser på nettethttp://www.udir.no/ungdomstrinnet

×