Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hvis du ikke leverer kontinuerlig, så er du ikke smidig!

858 views

Published on

 • Be the first to comment

Hvis du ikke leverer kontinuerlig, så er du ikke smidig!

 1. 1. Hvis du ikkelevererkontinuerlig-såer du ikkesmidig!<br />JavaZone 2011<br />Stein Inge Morisbak<br />
 2. 2. Vårhøyesteprioriteteråtilfredsstillekunden<br />gjennomtidligeogkontinuerligeleveranser<br />avprogramvaresomharverdi.<br />
 3. 3. Our highest priority is to satisfy the customer<br />through early and continuous delivery<br />of valuable software.<br />
 4. 4. Hvorrasktkan du fåutnyfunksjonalitetiproduksjon?<br />
 5. 5. Du harikkesånnekrav?<br />
 6. 6. Hva med bug-fikser?<br />
 7. 7. Ville kunden din væremerfornøydomhun;tok en beslutningogsådetiproduksjonsamme dag?<br />
 8. 8. Ville du stoltmerpådeployrutinene;om du deployetoftere?<br />
 9. 9. Ville du føltdegtryggereom du;produksjonssattefærre ting omgangen?<br />
 10. 10. Ville du føltdegtryggere med;færre ting somkangågalt?<br />
 11. 11. Ville du føltdegtryggerepådeploymentprosessenom;allepåteamettrentepå den heletiden?<br />
 12. 12. Ville du værefornøyd med en tungmanuelldeploymentprosess;om du produksjonssetterflere ganger iuken?<br />
 13. 13. Ville drift væremerfornøyd(ogalleandretryggere) om;deployment varautomatisertistedenfordokumentert?<br />
 14. 14. Ville du værtlykkeligere(ogikkesåensom) hvis du kunne;produksjonssetteiarbeidstida, nåralleerpåjobb, istedenformidtpånatta?<br />
 15. 15. Er du i stand tilå;rulletilbakeumiddelbarthvis deployment feiler?<br />
 16. 16. Erdetikke et konkuransefortrinn;åønskeendringerikravogprioriteringvelkommennårsomhelst?<br />
 17. 17.
 18. 18. Automatisering<br />
 19. 19. Enkelhet – kunstenåmaksimeremengdenarbeid<br />somikkeblirgjort – eressensielt.<br />
 20. 20. Pull<br />Push<br />Push<br />./deploy.sh<br />Invoke<br />Invoke<br />Pull<br />Pull/Push<br />./push_deploy.sh<br />
 21. 21. Praksiser<br />
 22. 22. Konfigurasjonsstyring<br />All konfigurasjonerbundletmed appen.<br /><miljo>.<servernavn>.min.property=true<br />En secret.properties lever ihvertmiljø med “hemmelige” properties.<br />
 23. 23. Ønskendringerikravvelkommen,<br />selv sent iutviklingen.<br />Smidigeprosesserbrukerendringertil<br />åskapekonkurransefortrinn for kunden.<br />
 24. 24. http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/<br />
 25. 25. app.properties<br />mail.enabled=true<br />sms.enabled=false<br />send_message.jsp<br /><toggle name=mail.enabled><br /> . mail UI elements<br /></toggle><br />SmsService.java<br />...<br />booleansmsEnabled;<br /> if (smsEnabled) {<br /> sendSms();<br /> }<br />...<br />
 26. 26. Lever fungerendeprogramvarehyppig,<br />med et par ukerstil et par månedersmellomrom. <br />Jo oftere, destobedre.<br />
 27. 27.
 28. 28. Pull!<br />
 29. 29. Folk<br />Kundepåteamet!<br />Drifter påteamet! (periodevis)<br />Testerepåteamet!<br />Selvtilstrekkeligogkryssfunksjonelt!<br />Tillit!<br />Fryktløse!<br />Disiplinerte!<br />Øverheletiden!<br />Alleeransvarlige!<br />Allekanproduksjonssette!<br />Automatisering!<br />Kontinuerligforbedring!<br />
 30. 30.
 31. 31. Stein Inge Morisbak<br />Manager<br />+47 909 64 372<br />stein.inge.morisbak@BEKK.no<br />@steinim<br />http://open.bekk.no<br />

×