Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΦΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗ΢Η ΣΗ΢ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ΢• Μετά τισ καταςτροφζσ από τθ «ςτάςθ του νίκα» ο Ιουςτινιανόσ χτίηει ότι καταςτράφθκε. ...
ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ΢ ΡΤΘΜΟ΢Οι αρχιτζκτονεσ ςυνδφαςαν το ρυκμό τθσ ορκογϊνιασ βαςιλικισ με  αυτόν του περίκεντρου ναοφ με τροφλο...
Ο Ιουςτινιανόσ ικελε οι κάτοικοι τθσ αυτοκρατορίασ νανιϊκουν το ναό δικό τουσ και γι αυτό ηιτθςε από όςουσεπικυμοφςαν να π...
Η Αγία ΢οφία εγκαινιάςτθκε το 537 μ.Χ. και ιταν πράγματιο λαμπρότεροσ ναόσ που καταςκευάςτθκε ποτζ.Η ιςτορικι φράςθ του Ιο...
Ο Βυηαντινόσ Ναόσ τθσ Υπατθσ ΢οφίασ του Ζνςαρκου Λόγου του Θεοφ, περιςςότερογνωςτι ωσ Αγία ΢οφία ι Αγιά-΢οφιά , γνωςτόσ κα...
΢ιμερα    ΢χζδιο του 1877Διαμικθσ τομι  κάτοψθ
Ο Ανκζμιοσ ο Σραλλιανόσ ιταν Ζλλθνασ μθχανικόσ μακθματικόσ και αρχιτζκτονασ,κακθγθτισ τθσ Γεωμετρίασ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ...
O Ιςίδωροσ ο Μιλιςιοσ ιταν Ζλλθνασ μακθματικόσ, μθχανικόσ καιαρχιτζκτονασ. Ωσ βοθκόσ του Ανκζμιου από τισ Σράλλεισ, ςυμμετ...
Ο ρυκμόσ τθσ τρουλαίασ Βαςιλικισ, εμφανίςτθκε τον 6ο μ.Χ. αιϊνα, εποχι τθσ μεγάλθσιςχφοσ του βυηαντινοφ κράτουσ και του ορ...
Δθμιτρθσ Βογιατηάκθσ
η αγια σοφια ενα αριστουργημα της αρχιτεκτονικης
η αγια σοφια ενα αριστουργημα της αρχιτεκτονικης
η αγια σοφια ενα αριστουργημα της αρχιτεκτονικης
η αγια σοφια ενα αριστουργημα της αρχιτεκτονικης
η αγια σοφια ενα αριστουργημα της αρχιτεκτονικης
η αγια σοφια ενα αριστουργημα της αρχιτεκτονικης
η αγια σοφια ενα αριστουργημα της αρχιτεκτονικης
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

η αγια σοφια ενα αριστουργημα της αρχιτεκτονικης

767 views

Published on

Ιστορία Ε΄

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

η αγια σοφια ενα αριστουργημα της αρχιτεκτονικης

 1. 1. Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΦΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
 2. 2. ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗ΢Η ΣΗ΢ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ΢• Μετά τισ καταςτροφζσ από τθ «ςτάςθ του νίκα» ο Ιουςτινιανόσ χτίηει ότι καταςτράφθκε. ΢κοπόσ του να γίνει θ Πόλθ καλφτερθ από πριν.• Σο πιο ςθμαντικό ζργο που ζφτιαξε ιταν ο ναόσ τθσ Αγίασ ΢οφίασ.• Ανζκεςε το χτίςιμο ςε δφο Ζλλθνεσ αρχιτζκτονεσ τον Ανκζμιο και τον Ιςίδωρο.• Επικυμία του Ιουςτινιανοφ ιταν να χτιςτεί ζνασ ναόσ που όμοιόσ του να μθν υπάρχει πουκενά.
 3. 3. ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ΢ ΡΤΘΜΟ΢Οι αρχιτζκτονεσ ςυνδφαςαν το ρυκμό τθσ ορκογϊνιασ βαςιλικισ με αυτόν του περίκεντρου ναοφ με τροφλο.Γεννικθκε ζτςι ζνασ νζοσ ρυκμόσ θ βαςιλικι με τροφλο.
 4. 4. Ο Ιουςτινιανόσ ικελε οι κάτοικοι τθσ αυτοκρατορίασ νανιϊκουν το ναό δικό τουσ και γι αυτό ηιτθςε από όςουσεπικυμοφςαν να προςφζρουν υλικά και χριματα.Από κάκε γωνιά τθσ αυτοκρατορίασ μεταφζρκθκανπολφτιμα μάρμαρα και δυςεφρετα υλικά.Δζκα χιλιάδεσ εργάτεσ και διαλεχτοί τεχνίτεσεργάςτθκαν για πζντε χρόνια χωρίσ διακοπι για ναολοκλθρωκεί το ζργο.
 5. 5. Η Αγία ΢οφία εγκαινιάςτθκε το 537 μ.Χ. και ιταν πράγματιο λαμπρότεροσ ναόσ που καταςκευάςτθκε ποτζ.Η ιςτορικι φράςθ του Ιουςτινιανοφ « νενίκθκα ςε΢ολομϊντα » δθλϊνει τθν εκπλθκτικι καταςκευι τθσ Αγίασ΢οφίασ.Ο ναόσ αυτόσ αποτζλεςε ςτο πζραςμα των αιϊνων τοκζντρο του χριςτιανιςμοφ αλλά και τθσ αυτοκρατορίασκακϊσ όλα τα ςθμαντικά γεγονότα ( ςτζψεισαυτοκρατόρων, δοξολογίεσ κριάμβων, παρακλιςεισ τουλαοφ ςτθν Παναγία για τθ ςωτθρία τθσ Πόλθσ ) τελοφντανεκεί.
 6. 6. Ο Βυηαντινόσ Ναόσ τθσ Υπατθσ ΢οφίασ του Ζνςαρκου Λόγου του Θεοφ, περιςςότερογνωςτι ωσ Αγία ΢οφία ι Αγιά-΢οφιά , γνωςτόσ και ωσ Ναόσ τθσ Αγίασ του Θεοφ΢οφίασ ι απλά Η Μεγάλθ Εκκλθςία, ιταν από το 360 μζχρι το 1453 ορκόδοξοσκακεδρικόσ ναόσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, με εξαίρεςθ τθν περίοδο 1204 - 1261κατά τθν οποία ιταν ρωμαιοκακολικόσ ναόσ, ενϊ μετά τθν άλωςθ τθσΚωνςταντινοφπολθσ μετατράπθκε ςε τζμενοσ, μζχρι το 1934 και αποτελεί ςιμεραμουςειακό χϊρο.Ανικει ςτισ κορυφαίεσ δθμιουργίεσ τθσ βυηαντινισ ναοδομίασ, πρωτοποριακοφςχεδιαςμοφ, και υπιρξε ςφμβολο τθσ πόλθσ, τόςο κατά τθ βυηαντινι όςο και κατάτθν οκωμανικι περίοδο. Σο παρόν κτίςμα ανεγζρκθκε τον 6ο αιϊνα, επί βαςιλείαστου Ιουςτινιανοφ Α, από τουσ μθχανικοφσ Ανκζμιο από τισ Σράλλεισ (ςθμ. Αϊδίνιο)και Ιςίδωρο από τθ Μίλθτο. ΢το ίδιο ςθμείο, επί του πρϊτου λόφου τθσΚωνςταντινοφπολθσ και ςε κοντινι απόςταςθ από το Μζγα Παλάτιον και τονΙππόδρομο τθσ πόλθσ, είχαν χτιςτεί παλαιότερα δφο ακόμα ναοί πουκαταςτράφθκαν από πυρκαγιά.Σο οικοδόμθμα ακολουκεί τον αρχιτεκτονικό ρυκμό τθσ τρουλαίασ βαςιλικισ καιςυνδυάηει ςτοιχεία τθσ πρϊιμθσ βυηαντινισ ναοδομίασ, ςε πολφ μεγάλθ κλίμακα.Αρχιτεκτονικζσ επιρροζσ τθσ Αγίασ ΢οφίασ εντοπίηονται ςε αρκετοφσμεταγενζςτερουσ ορκόδοξουσ ναοφσ αλλά και ςε οκωμανικά τηαμιά, όπωσ ςτοτζμενοσ του ΢ουλεϊμάν και ςτο ΢ουλταναχμζτ τηαμί. Εκτόσ από τον αρχιτεκτονικόςχεδιαςμό τθσ, θ Αγία ΢οφία ξεχωρίηει επίςθσ για τον πλοφςιο εςωτερικό διάκοςμότθσ, που ωςτόςο υπζςτθ ςοβαρζσ καταςτροφζσ κυρίωσ από τισ βαρβαρότθτεσ τωνΣοφρκων κατά τθ διάρκεια τθσ Οκωμανικισ κυριαρχίασ.
 7. 7. ΢ιμερα ΢χζδιο του 1877Διαμικθσ τομι κάτοψθ
 8. 8. Ο Ανκζμιοσ ο Σραλλιανόσ ιταν Ζλλθνασ μθχανικόσ μακθματικόσ και αρχιτζκτονασ,κακθγθτισ τθσ Γεωμετρίασ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. Γεννικθκε ςτθν πόλθ Σράλλειστθσ Λυδίασ, από όπου και θ προςωνυμία του. Ο Ανκζμιοσ ςυνεργάςκθκε με τονΙςίδωρο τον Μιλιςιο για τθν καταςκευι του Ναοφ τθσ Αγίασ ΢οφίασ ςτθνΚωνςταντινοφπολθ (532 μ.Χ.), μετά από ανάκεςθ του αυτοκράτορα Ιουςτινιανοφ,κακϊσ ο προθγοφμενοσ ναόσ είχε καταςτραφεί ςτθ ΢τάςθ του Νίκα.Ο Ανκζμιοσ προερχόταν από μια μορφωμζνθ οικογζνεια. Είχε 4 αδελφοφσ και οπατζρασ τουσ, ο ΢τζφανοσ ο Σραλλιανόσ, ιταν γιατρόσ. Από τουσ αδελφοφσ του, οΔιόςκουροσ ακολοφκθςε το πατρικό επάγγελμα ςτισ Σράλλεισ, ο Αλζξανδροσ το ίδιοαλλά ςτθ Ρϊμθ, όπου ζγινε ζνασ από τουσ πιο φθμιςμζνουσ γιατροφσ τθσ εποχισ του,ο Ολφμπιοσ ιταν βακφσ γνϊςτθσ του Ρωμαϊκοφ Δικαίου, ενϊ ο Μθτρόδωροσ ζγινεδιακεκριμζνοσ γραμματικόσ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ.Σα τολμθρά ςχζδια που κατζςτρωςε ο Ανκζμιοσ για τον ναό τθσ Αγίασ ΢οφίασεπιδεικνφουν τόςο τισ γνϊςεισ του, όςο και τθν άγνοιά του. Σο κορυφαίο ςχεδιαςτικότου επίτευγμα εδϊ αφορά τον τροφλο του ναοφ, που φαίνεται ςαν να αιωρείται ςτοναικζρα, πάνω από τα γιινα.
 9. 9. O Ιςίδωροσ ο Μιλιςιοσ ιταν Ζλλθνασ μακθματικόσ, μθχανικόσ καιαρχιτζκτονασ. Ωσ βοθκόσ του Ανκζμιου από τισ Σράλλεισ, ςυμμετείχε ςτθνανοικοδόμθςθ του ναοφ τθσ Αγίασ ΢οφίασ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, ζχοντασμεγάλθ ςυμβολι ςτθν εκπόνθςθ και υλοποίθςθ των αρχιτεκτονικϊν ςχεδίων.Πικανότατα ςυμμετείχε επίςθσ ςτθν καταςκευι άλλων ζργων επί τθσαυτοκρατορίασ του Ιουςτινιανοφ Α, όπωσ και ςτθν επίβλεψθαντιπλθμμυρικϊν και οχυρωματικϊν ζργων.΢θμαντικι ιταν θ ςυμβολι του ςτα μακθματικά, κυρίωσ μζςα από τθ διάδοςθκειμζνων του Ευκλείδθ και του Αρχιμιδθ. ΢ε αυτόν οφείλεται θ ςυλλογι και θδιάδοςθ των ςχολίων του Ευτόχιου πάνω ςε ζργα του Αρχιμιδθ και τουΑπολλϊνιου. Δθμιοφργθςε μια αξιόλογθ ςυλλογι με ζργα του Αρχιμιδθ, θοποία ολοκλιρωκθκε κατά τον 9ο αι. από τον Λζοντα. Ο ίδιοσ ιταν δάςκαλοστων μακθματικϊν, αλλά και ιδρυτισ ςχολισ μθχανικϊν. ΢φμφωνα με τονΕυτόχιο, ο Ιςίδωροσ ιταν επίςθσ εφευρζτθσ οργάνου, ςε μορφι διαβιτθ, γιατθ χάραξθ παραβολϊν.
 10. 10. Ο ρυκμόσ τθσ τρουλαίασ Βαςιλικισ, εμφανίςτθκε τον 6ο μ.Χ. αιϊνα, εποχι τθσ μεγάλθσιςχφοσ του βυηαντινοφ κράτουσ και του ορκοδόξου δόγματοσ. Η παλαιοχριςτιανικιβαςιλικι εμπλουτίςτθκε με νζα αρχιτεκτονικά ςτοιχεία, ϊςτε να ζχει ακόμαμεγαλφτερθ αίγλθ. ΢πουδαιότερθ καινοτομία ιταν ο περιοριςμόσ του μικουσ τουκτιρίου και κυρίωσ θ προςκικθ τροφλου ςτθ ςτζγθ του μεγάλου κλίτουσ.Πρόκειται για μια αρχιτεκτονικι εφεφρεςθ των μεγάλων μικραςιατϊν αρχιτεκτόνωνΑνκζμιου από τισ Σράλλεισ και Ιςίδωρου από τθ Μίλθτο. Οι μθχανικοί αυτοίκατόρκωςαν να τοποκετιςουν ςτθν τετράγωνθ ςτζγθ τθσ βαςιλικισ τον κυκλικότροφλο, ο οποίοσ, μζςω τεςςάρων ςφαιρικϊν τριγϊνων κατζλθγε να ςτθρίηεται ςετζςςερισ μεγάλουσ πεςςοφσ. Αντιπροςωπευτικό δείγμα αυτοφ του ρυκμοφ είναι οπερίφθμοσ ναόσ τθσ Αγίασ ΢οφίασ Κωνςταντινουπόλεωσ, ο οποίοσ κτίςτθκε από τονΙουςτινιανό τα ζτθ 531-537. Ο διάκοςμοσ βελτιϊνεται αιςκθτά. Οι τοίχοι καλφπτονταιμε ψθφιδωτά υψθλισ τεχνοτροπίασ και ηωγραφικζσ παραςτάςεισ.Η επιβλθτικότθτα αυτοφ του ρυκμοφ είναι ζκδθλθ. Ο τεράςτιοσ όγκοσ του ναοφ, τομεγάλο φψοσ, ο τεράςτιοσ κόλοσ, το άπλετο φωσ των παρακφρων, δίνουν μιαξεχωριςτι αίςκθςθ ςτον επιςκζπτθ του ναοφ.
 11. 11. Δθμιτρθσ Βογιατηάκθσ

×