Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

επαναληπτικό στην 4η ενότητα

554 views

Published on

  • Be the first to comment

επαναληπτικό στην 4η ενότητα

  1. 1. 2012 Επαναληπτικό Κριτθριο ςτην 4η Ενότητα Ζλεγχοσ - κατανόηςη βαςικϊν εννοιϊν Μια ευκαιρία επανάληψησ γραμματικϊν και ςυντακτικϊν φαινομένων και εξάςκηςησ ςτο γραπτό λόγο. Δημθτρησ Βογιατζάκησ 28/11/2012
  2. 2. Μεςογειακό Διατροφό Η Παραδοςιακό Μεςογειακό Διατροφό, ϑςτερα απϐ μελϋτεσκαι ςτη χώρα μασ και αλλοϑ, ϋχει αποδειχτεύ η πιο υγιεινό διατροφό.Η Μεςογειακό διατροφό χαρακτηρύζεται απϐ τισ διατροφικϋσςυνόθειεσ που βρϋθηκε ϐτι εύχαν οι κϊτοικοι τησ Κρότησ και τησΝϐτιασ Ιταλύασ ςτισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του 1960. Εύναι ξακουςτόγια τισ ευεργετικϋσ τησ ιδιϐτητεσ καθώσ προφυλϊςςει απϐεμφρϊγματα του μυοκαρδύου και απϐ διϊφορεσ μορφϋσ καρκύνου,εύναι φτωχό ςε θερμύδεσ, τονώνει τον οργανιςμϐ, βοηθϊει την καλόλειτουργύα του εντϋρου κ.ϊ. Ο τρϐποσ αυτϐσ διατροφόσ κερδύζει ϐλο και περιςςϐτεροϋδαφοσ τα τελευταύα χρϐνια, καθώσ πλόθοσ μελετών δεύχνουν ϐτι οικϊτοικοι Μεςογειακών περιοχών ζουν περιςςϐτερο, ενώ πολϑςπανιϐτερα ςε ςχϋςη με τουσ Αμερικανοϑσ και τουσΒορειοευρωπαύουσ πϊςχουν απϐ καρκύνο εντϋρου και ςτόθουσ όκαρδιακϋσ παθόςεισ. Σο μενοϑ εύναι απλϐ και ςτηρύζεται ςτη λιτό διατροφό:χορταρικϊ, φροϑτα, ϐςπρια, λαχανικϊ, αγνϐ τυρύ, ζυμωτϐ μαϑροψωμύ, ωμϐ ελαιϐλαδο, ξηρού καρπού, λύγο ςπιτικϐ κραςύ και ψϊρια!Αυτϊ τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ Μεςογειακόσ διατροφόσ (ηυψηλό κατανϊλωςη φροϑτων, λαχανικών και ακϐρεςτων λιπαρών),προςτατεϑουν εκτϐσ των ϊλλων, και το δϋρμα απϐ τα ςημϊδια τουχρϐνου, δηλαδό τισ ρυτύδεσ. Και ςε ςυνδυαςμϐ με καθημερινόςωματικό ϊςκηςη (π.χ. περπϊτημα, χορϐσ, κλπ) το Μεςογειακϐδιατροφικϐ μενοϑ αποτελεύ ςυνταγό για μακροζωύα, υγεύα καιομορφιϊ.
  3. 3. Τα χαρακτηριςτικϊ τησεύναι τα εξόσ:Αφθονύα τροφών φ υ τ ι κ όσπροϋλευςησ, ϐπωσ φροϑτα,λαχανικϊ, πατϊτεσ,δημητριακϊ και ϐςπρια.Ε λ α ι ό λ α δ ο ωσ βαςικόϋλαιο, που αντικαθιςτϊ ϐλατα ϊλλα λύπη και ϋλαια ϐπωσβοϑτυρο, μαργαρύνη κτλ.Καθημερινό λόψη μικρώνποςοτότωνγαλακτοκομικώνπροώόντων, ϐπωσ το τυρύ καιτο γιαοϑρτι.Κατανϊλωςη ψ α ρ ι ο ύ καιπουλερικών ςε εβδομαδιαύαβϊςη (ϐχι καθημερινό).Αυγϊ το πολύ μϋχρι 4 την εβδομϊδα (να ςημειωθεύ ϐτι ςτοναριθμϐ αυτϐν περιλαμβϊνονται και αυτϊ που χρηςιμοποιόθηκαν ςτομαγεύρεμα).Κατανϊλωςη ζϊχαρησ (που υπϊρχει βϋβαια ςτα γλυκϊ) ςεεβδομαδιαύα βϊςη (ϐχι καθημερινό)."Κόκκινο" κρϋασ (μοςχϊρι, χοιρινϐ κτλ.) μϐνο λύγεσ φορϋσ το μόνα.Φυςικό δραςτηριότητα (περπϊτημα, κύνηςη γενικότερα) ςτοεπύπεδο που ςυντηρεύ την αύςθηςη καθημερινόσ υγεύασ και ευεξύασ.Λογικό κατανϊλωςη κραςιοϑ (ςυνόθωσ με τα γεϑματα 1-2ποτηρϊκια του κραςιοϑ) .
  4. 4. Αφοϑ διϊβαςεσ προςεκτικϊ τα παραπϊνω:Α. Να βϊλεισ πλαγιότιτλο ςε κϊθε παρϊγραφο του κειμϋνου α.......................................................................................................... ............................................................................................................ β.......................................................................................................... ............................................................................................................ γ.......................................................................................................... ............................................................................................................ δ.......................................................................................................... ............................................................................................................Β. Ποια εύναι τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ Μεςογειακόσδιατροφόσ; ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ........................................................................Γ. Μπορεύσ τώρα να εξηγόςεισ με λύγα λόγια γιατύ εύναιςημαντικό για όλουσ μασ να ακολουθούμε καθημερινϊ ϋναπρόγραμμα μεςογειακόσ διατροφόσ;..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  5. 5. Ζότημα πρώτο:Α. Στην παρακϊτω ςυνταγό λεύπουν πολλϊ γρϊμματα. Μπορεύσνα τα ςυμπληρώςεισ;Ξεπαγ...ςτε τον κιμϊ και τοποθετ....ςτε τον ςε μια λεκϊνη.Μουςκϋψτ... την ψύχα του ψωμιοϑ ςτο γϊλα και ςτ....ψτε τη. Ρ...ξτε τηςτη λεκϊνη και προςθϋςτ.. αλϊτι, πιπϋρι και φρϋςκο βοϑτυρο.Ζυμ...ςτε καλϊ το μεύγμα και μετϊ δημιουργ.......ςτε μπιφτϋκια ςτούδιο μϋγεθοσ. Βουτυρ....ςτε το ςκεϑοσ και βϊλτε τα μπιφτϋκια.Ψ......ςτε τα ςτουσ 220ο C για εύκοςι λεπτϊ.Β. Συμπλόρωςε τα κενϊ των προτϊςεων, βϊζοντασ τα ρόματατων παρενθϋςεων ςτην προςτακτικό του αορύςτου, ςτο β’ενικό πρόςωπο. (αναβϊλλω) το ραντεβοϑ ςου και ϋλα μαζύ μασ για φαγητϐ. (αποβϊλλω) αυτό την κακό ςυνόθεια να μην τρωσ πρωινϐ. (υπογρϊφω) το ςυμβϐλαιο για να φϑγουμε. (αναπτϑςςω) περιςςϐτερο τα επιχειρόματϊ ςου για τη διατροφό, για να εύςαι πιο πειςτικϐσ. (απολαμβϊνω) το υπϋροχο δεύπνο που ςου ετούμαςα! (παραγγϋλλω) κι εςϑ γρόγορα, γιατύ πεινϊω! (παραδύδω) το τιμολϐγιο των τροφύμων μϐνο ςτον υπεϑθυνο του μαγαζιοϑ.
  6. 6. Ζότημα δεϑτερο:Α. Γρϊψτε τα παρακϊτω ρόματα ςτην Οριςτικό, Υποτακτικόκαι Προςτακτικό Αορύςτου. Τποτακτικό Προςτακτικό Οριςτικό β΄πρϐςωπο β΄πρϐςωπο Ρόμα α΄πρϐςωπο ενικοϑ- πληθυντικοϑ Περιγρϊφω Αγαπώ Κουρϊζομαι Αναβϊλλω Αναμϋνω Καθορύζω ΚοιμϊμαιΒ. Να ςυμπληρώςετε ςτο παρακϊτω κεύμενο τα οριςτικϊ καιαόριςτα ϊρθρα:……. παπποϑσ και ….. γιαγιϊ πόγαν ….. εγγονϊκι τουσ …… πϊρκο …..γειτονιϊσ τουσ. Εκεύ εύδαν …… κηπουροϑσ να κλαδεϑουν ……. δϋντρακαι …… γλϊςτρεσ ……κόπου. ……..απ` αυτοϑσ κυνηγοϑςε ……. γϊτακαι …….ςκϑλο που μϊλωναν. …….παιδϊκι που όταν μαζύ με ……γονεύστου ξεφώνιζε χαροϑμενο απϐ …….παρϊξενο θϋαμα που ϋβλεπε.……κηπουρϐσ μ`…….ξϑλο ……χϋρι και …..ζώα να τρϋχουν γϑρω του λεσκαι τον κοροώδεϑουν.
  7. 7. Ζότημα τρύτο:Α. Στισ παρακϊτω προτϊςεισ ςυμπληρώςτε διαλυτικϊ,ενωτικϊ, τόνουσ και αποςτρόφουσ. Ο μαςτρο Θαναςησ και η κυρα Μαρω ϊφηςαν ςτο πλαι τα τςαπιακαι καθιςαν να ξεκουραςτοϑν τρομϊζοντασ ϋνα μικρϐ αιτοπουλο πουκαθϐταν ςτο διπλανϐ δϋντρο μες ςτα κλαδια. Ο αιτοσ πεταξε ψηλϊπϊνω απ το ξωκκλόςι του Αη Γιϊννη. Ο γαιδαροσ και το γαιδουρακιτησ κυρα Μϊρωσ τον κοιτοϑςαν ςαν να τον κοιρϐδευαν για τηντρομϊρα που πόραν.Β. Να κατατϊξετε τισ ακόλουθεσ φρϊςεισ ςτισ ςτόλεσ πουταιριϊζουν.κρϋμα γϊλακτοσ / πλϋω ςε πελϊγη ευτυχύασ / ϋπεςε με τα μοϑτραςτο φαϏ / γλυκϐ του κουταλιοϑ / χυμϐσ πορτοκϊλι / το αγϐραςε γιαϋνα κομμϊτι ψωμύ. Εκφρϊςεισ ΢υμφρϊςεισΖότημα τϋταρτο:Α. Στισ παρακϊτω φρϊςεισ υπϊρχουν 5 λϊθη ςτηνπροςτακτικό ςύνθετων ρημϊτων. Υπογρϊμμιςε το λϊθοσ καιγρϊψε από πϊνω το ςωςτό τύπο:Ανϋβαλε τη δουλειϊ ςου, ςε παρακαλώ, για να πϊμε ςτην εκδρομό.Ο Γερϊςιμοσ γϑριςε ςτην Κω και μου περιϋγραψε το πώσ πϋραςεςτην Αθόνα.Παρϋδωςϋ μου το φϊκελο με ϐλα τα ϋγγραφα και υπϋγραψε ϐτιπαραιτεύςαι.Αντϋγραψε απϐ τον πύνακα ϐλεσ τισ αςκόςεισ.Ο λοχαγϐσ διϋταξε το ςτρατιώτη: «Παρϋκαμψε ϐ,τι μπορεύσ, για νατελειώνουμε»!
  8. 8. Β. Να ςχηματύςεισ μονολεκτικϊ τα παραθετικϊ των επιθϋτωνκαι των επιρρημϊτων Θετικόσ Συγκριτικόσ Υπερθετικόσ καλϊ ζοθή διαρκής λίγος ηατύς μεγάλα νόζηιμη σγιές μικράΖότημα πϋμπτο: Να γρϊψετε δϑο αποτελεςματικϋσ και δϑο υποθετικϋσ προτϊςεισ. Να υπογραμμύςετε το ςϑνδεςμο ειςαγωγόσ. Να αναλϑςετε τισ υποθετικϋσ προτϊςεισ ςτα ςυςτατικϊ τουσ.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ανϊλυςη

×