Model cerere urgentare

30,775 views

Published on

Model de cerere de urgentare a sentintei judecatoresti.

Published in: Business
  • Be the first to comment

Model cerere urgentare

  1. 1. TRIBUNALUL …………………………..DOSAR NR. ……………………………..PRONUNŢARE: ……………………….. DOMNULE PREŞEDINTE, Subsemnatul/a, ………………………………………………….. în calitate de………………………………….. în cauza ce formează obiectul dosarului menţionat maisus, prin prezenta, formulez CERERE DE URGENTARE A REDACTĂRII HOTĂRÂRII pronunţate în prezenta cauză, prin intermediul căreia vă rog să procedaţi laurgentarea redactării hotărârii pronunţate în data de ………………………………. Formulez această cerere având în vedere faptul că, deşi pronunţarea în acestlitigiu a avut loc în data de …………………., hotărârea prin care se constată…………………………………………………………………, nu a fost încă redactată. Vă rog să ţineţi cont de faptul că am iniţiat litigiul in data de……………………, eu trebuind să aştept să mi se facă dreptate o perioadă deaproximativ …………………………, timp în care dreptul meu…………………………………….. ce face obiectul ……………………………. a fost pus laîndoială. Astfel, având în vedere soluţia favorabilă publicată pe portalul instanţelor dejudecată, pentru ………………………………………………., îmi este necesar în celmai scurt timp exemplarul hotărârii pronunţate.
  2. 2. Cu privire la caracterul urgent al redactării hotărârii, menţionez faptul că înRegulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti din 22/09/2005, suntreglementate norme menite să asigure soluţionarea cu celeritate a cererilor primite[art. 5 alin. 2 lit. g), art. 47, art. 52 alin. 1 lit. g), 109 alin. 1, art. 110 alin. 1]. –prevederi legale in vigoare la data de 05.06.2012 În toate textele de lege amintite mai sus, se vorbeşte despre soluţionareacererilor într-un termen rezonabil şi despre termene care trebuie respectate.Mai mult decât atât, în conformitate cu art. 260 alin.1 şi art. 264 alin.1 Codprocedură civilă, pronunţarea se poate amâna pentru un termen ce nu poate depăşi 7zile, iar redactarea hotărârii se face în termen de 30 de zile de la pronunţareaei, acestea fiind norme care trebuie aplicate. Consider că prin întârzierea redactării hotărârii mi se îngrădeşte dreptul la unproces echitabil prin nerespectarea termenului rezonabil de finalizare aprocesului civil, încălcându-se astfel art. 6 par. 1 din Convenţia europeană adrepturilor omului. În cauza Katte Klitsche de la Grange contra Italiei (hotărârea din27.10.2994) Curtea europeană a stabilit că este foarte important ca pe parcursulprocesului de administrare a justiţiei să nu intervină întârzieri apte de apune la îndoială eficienţa şi credibilitatea actului de justiţie. În ceea ce priveşte respectarea termenelor procedurale, menţionez şi dispoziţiileart. 91. - (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,conform cărora aceştia „sunt obligaţi să rezolve lucrările în termenele stabilite şisă soluţioneze cauzele în termen rezonabil, în funcţie de complexitatea acestora, şisă respecte secretul profesional.”
  3. 3. Având în vedere cele de mai sus, vă rog să-mi admiteţi cererea astfelcum a fost formulată şi să procedaţi la urgentarea redactării hotărâriipronunţate în data de …………………………., în dosarul nr. ……………………...Semnatura: DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI ………………………….

×