Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4

Share

Download to read offline

проектна задача физика мијак

Download to read offline

нуклеарна фузија и фисија

проектна задача физика мијак

 1. 1. Средно општинско училиште „Крсте Петков Мисирков“Проектна задача за Матура: Физика Тема:Нуклеарна фузија и фисијaИзработил: Ментор:Стефан Мијаковски проф. Благојче Кривевски март 2012 Демир Хисар
 2. 2. Содржина Вовед ---------------------------------------------------------------------------- 2 Историја ------------------------------------------------------------------------ 2 Нуклеарна фузија ------------------------------------------------------------- 4 Други видови на фузија ----------------------------------------------------- 7 Ладна фузија ------------------------------------------------------------------ 7 Нуклеарна фисија ------------------------------------------------------------ 8 Заклучок ----------------------------------------------------------------------- 12 Користена литература ------------------------------------------------------ 12 2
 3. 3. ВоведБлагодарејќи на новите научни сознанија, ние денес ги познаваме процесите во природатамногу подобро од порано, при што секогаш наново нас не обзема восхит од убавината исовршенството кои се откриваат во заемно дејство на различни фактори и сили. Секоеново откритие го зголемува впечатокот дека барем во најосновните нешта постои некојасмисла и ред. Се покажува дека и постоењето на нас самите како живи, свесни битија,исто така сосема органски и хармонично се вклопува во тој ред.Физиката е без сомнение поуспешна од сите други науки. Нејзината „моќ на објаснување“се протега од најмалите атомски честички до цели галаксии и галактички јата. Честопатисе согледува само оној дел кој на човекот му овозможува да завладее со својот свет.Современата физика има и своја друга страна. Таа страна во физиката во последно времеја направила крајно примамлива, пред се за оние кои сакаат да размислуваат. За тоа вонајголема мера придонеле „Теориите на ХХ век“: Ајнштајновата теорија на релативностаи квантнатамеханика, за која се врзани имињата на Бор, Хајзенберг и Шредингер. Дветеобластиземени заедно, што често се нарекуваат и „современа физика“, имаат во себенешто длабоко мистично.ИсторијаРадиоактивноста ја открил францускиот научник Анри Бекерел во 1896 додека работел нафосфоросцентни материјали. Овие материјали светат во мрак доколку предходно сеизложат на светлост, тој мислел дека сјајот произведен во катодични зракови цевки одстрана на X-зраци можеби е поврзан со фосфоросценцијата. Затоа завиткал фотографскаплочка во црна хартија и ставил разни фосфоросцентни минерали на неа. Добивалнегативни резултати сè додека не почнал да користи ураниумови соли. Резултатот од овиесинтези бил длабоко поцрнување на плочките.Сепак набрзо станало јасно дека поцрнувањето нема поврзаност со фосфоросценцијатазатоа што плочките црнеле и во мрак. Станало јасно постои некоја друга врста зрачење,кое продира преку хартија и предизвикува црнење на плочките.Отпочеток се мислело дека зрачењево е поврзано со ново откриените x-зраци. Сепакпокасните истражувања на Бекерел, Пјер Кири, Марија Кири, Ернест Радерфорд и другиоткриле три различни видови радиоактивности: алфа, бета и гама распаѓање.Опасноста од радиоактивност не е откриена веднаш. Акутното радиоактивно труење ебрзо откриено. Не се знаело дека внесувањето во организмот на радиоактивни материјалипредизвикува канцер или други сериозни проблеми. Многу лекари и фирми почнале дарекламираат радиоактивни супстанци како лекови. 3
 4. 4. За време на втората светска војна, се дошло до идејата дека радиоактивната енергија можеда се користи како оружје за масовно уништување.Покасно се развиени нуклеарни реактори за подморници, бродови и за комерцијалнаупотреба.Откривањето на електронот од страна на Џозеф Џон Томсон било прв индикатор декаатомот имал внатрешна структура. На крајот на XX век прифатениот модел на атомот билоној на Џ.Џ. Томсон, т.н. „plum pudding“ модел во кој атомот претставувал големапозитивно наелектризирана топка со мали негативно наелектризирани електрони до неа.Во 1919 год. Ернест Радерфорд, бомбардирајќи азот со алфа-честички ја изведува прватануклеарна трансформација(трансмутација) на еден хемиски елемент во друг. При тојпроцесот настанал кислород, така е извршена првата нуклеарна рекација: азот-14 + α(алфа-честичка) → кислород-17 + р (протон). Во 1932 год. Радерфордовите колеги ЏонКокрофт и Ернест Волтон бомбардирале атом на литиум-7 со протони, кој се распаднал надве алфа-честички. Тој експеримент е наречен цепење на атомот.Со Радерфордовата претпоставка за расејувањето на α-честичките се создадоа услови запојава на планетарниот модел за градбата на атомот. Според него, најголемото количествона маса е сконцентрирано во централниот дел, околу кој кружат електроните, слично какопланетите околу Сонцето.Откако Џејмс Џедвик го откри неутронот во 1932 год., италијанскиот физичар ЕнрикоФерми во 1934 год. озрачува ураниум со спори неутрони и забележува дека како производсе јавуваат неколку нови атоми, кои се разликуваат по времето на полураспаѓање. Ферми 4
 5. 5. мислел дека бомбардирањето на ураниум-235 со спори неутрони предизвикувалонуклеарна реакција, при која настанале нови радиоактивни елементи, со атомски број над92, нестабилни хемиски елементи со реден број 93, 94 и поголеми броеви, кои се викааттрансураниумски елементи.До крајот на векот, физичарите откриле три вида зрачење кои произлегуваат од атомот иги нарекле алфа, бета и гама-зрачење. Во 1905 година, Ајнштајн ја формулирал идеата заеквиваленција меѓу масата и енергијата.Нуклеарна фузијаКога две јадра со мала маса доаѓаат во близок контакт можно е под дејство на силнитесили на врзување (електронегативност и енергија на јонизација) тие да се спојат. Потребнае голема енергија од надвор за да ги доближи јадрата до толкава мала далечина за силитена сврзување да подејствуваат, така што нуклеарната фузија може да се случи само привисоки температури или висока густина. Кога јадрата се доволно блиску, силите насврзување стануваат поголеми од електромагнетното одбивање и тие се спојуваат во едноново јадро. При ова се ослободува голема енергија, бидејќи силите на сврзување на секоејадро се наголемуваат со наголемувањето на масениот број на новодобиеното јадро.Нуклеарна фузија е процес во кој се спојуваат повеќе атомски јадра кои формираат еднопотешко јадро. При овој процес се ослободува или се апсорбира енергија зависно одмасата на јадрата кои се вклучени во реакцијата. Јадрата на железото и на никелот имаат 5
 6. 6. најголема врзувачка енергија и спрема тоа тие се најстабилни. Фузија на две полесни јадрана железо и никел доведува до ослободување на енергија, фузија на потешки јадра нажелезо и на никел доведува до апсорбција на енергија.Нуклеарна фузија на лесни елементи ослободува енергија која е извор на зрачење наѕвезди или предизвикува експлозија во нуклеарните бомби. Нуклеарна фузија на тешкиелементи се јавува при екстремно високи енергетски услови при експлозија на супернова.Нуклеарна фузија во ѕвездите и во супернова е примарен процес по кој се создаваат новихемиски елементи во природата.Потребна е прилична енергија да би се принудило јадрото на фузија, па и кога е вопрашање најлесниот елемент водород. Но фузијата на лесни јадра при која се создавааттешки јадра и слободни неутрони, обично ослободува повеќе енергија отколку што сетроши за нивното поврзување. Спрема тоа, тоа е егзотермна реакција или процес кој можесамиот себе да се одржува.Енергијата која се ослободува во повеќето нуклеарни реакции е многу поголема отколкуво хемиските реакции, затоа што е енегијата на врската која ги држи нуклидите на јадратозаедно е многу поголема од енергијата која ги задржува електроните во електронскатаобвивка. На пример, енергијата на јонизација која се добива при придружување илидодавање на еден електрон на јадрото на водород (при формирање на атом на водород)изнесува 13,6 eV што е помалку од еден милионити дел од енергијата која се ослободуваво фузионата реакција деутериум-трициум која изнесува 17 MeV.Ако се соединат две јадра на деутериум и да дадат едно јадро на хелиум, енергијата наврската ке се зголеми за 24 MeV. Таа енергија представува 0,6% од енергијата намирување на јадрото на деутериумот. Од ова се гледа дека нуклеарната физика е околу 6пати поповолна за добивање на нуклеарна енергија. Покрај тоа, во водите (реките, езерата,морињата и океаните) постојат практично неисцрпни резерви на деутериум, што не еслучај со останатите енергенти. Светските резерви на природен гас и нафта ќе бидатисцрпени во наредните неколку децении. Резервите на уран и јаглен можат да траат вонајдобар случај уште неколку стотина години. Покрај тоа, нуклеарната фузија е и воеколошка предност во однос на нуклеарната фисија. Во процесот на соединување налесните јадра нема настанување на радиоактивна супстанца како во случајот сораспаѓањето на јадрото на уранот. Меѓутоа, соединувањето на јадрата да се одвиванепрекинато потребно е да се обезбедат посебни услови кои како прво се карактеризираатсо висока температура. Заради тоа нуклеарната фузија уште се вика и термонуклеарнафузија. На таква температура суптанцата е во плазматична состојба. Не постои материјалод кој би се направило нешто во кое би се чувала плазмата, па се измислени „магнетскитебоци“ во кој со помош на магнетските полиња може да се спречи нејзиното напуштање науредите за термонуклеарна фузија.Во природата постои дејствување со чија помош е возможно да се одржат заедночестичките на високотемпературна плазма. Тоа е гравитационото привлекување, но тоа еспособно за тоа тогаш кога е масата на плазмата приближно еднаква на масата на 6
 7. 7. Сонцето. Овој начин на фаќање на плазмата се реализира во термонуклеарните реакции воедна ѕвезда.Согорувањето на водород во хелиум се вика протон-протонски циклус. Овој изворпретставува основен извор на енергија (нуклеарна) во Сонцето и во останатите ѕвезди,претежно составени од водород. Од шест протони на почетокот, на крајот се јавуваат два.Преостанатите четири протони влегуваат во јадрото на хелиумот (алфа честички) со двапозитрони, две неутрино честички и два гама-фотони.Појавата при која масата на атомското јадро е помала од масата на збирот на неговитепротони и неутрони се вика дефект на маса. Пример за оваа појава е атомот на хелиумот.Хелиумовото јадро се состои од 2 протони и 2 неутрони. Наместо 2 протони и електрониможеме во оваа пресметка да земеме 2 водородни атоми, бидејќи и тие се состојат истотака од по еден протон и еден електрон. Атомската маса на водородот е 1,008131, а нанеутронот 1,00895. Два водородни атоми и два протони би требало заедно да дадат(2·1,008131) + (2·1,00895) = 4,03416. Меѓутоа атомската маса на хелиумот која се состоиод истите честички изнесува точно 4,00384 значи за 0,03032 единици атомска масапомалку. Таа разлика се вика дефект на маса на хелиумот. Равенката за дефект на маса е:Δm = Zmp + ( A - Z )mn - mjВкупната кинетичка енергија на честичките настанати во процесот на фузијата е околу 26MeV.Други видови на фузијаНекои други видови на фузија може да се карактеризираат како „ладни“ во некоја смисла,но се друг вид од горенаведената дискусија. Терминот „ладна“ фузија може да бидеискористен и при реакции во кои ниедна фаза од реакцијата не е на висока темепреатура,со исклучок на реактивните продукти, или дека енергиите кои се потребни за реакција семали и е потребна ниска температура. Некои други видови на на фузија се „жешки“ во коисе одвиваат реакции со макроскопски региони со висока температура и притисок.Ладна фузијаЛадната фузија се засновала според идејата околку тоа дека хемиските елемент паладиуми титаниум би можеле да катализираат фузија поради големата способност на овиеелементи да апсорбираат големо количество на и тоа баш неговиот изотоп деутериум, сонадеж дека атомите на деутутериум би биле толку близу што би предизвикале фузија надомашна темепература. Специјалната способност на паладиумот да абсорбрира водородбила разотктирена во почетоците на 19 век од Томас Грам (Thomas Graham). Во почетокотна 20 век двајца германски науцчници, Ф.Панет (F. Paneth) и К.Питерс (K. Peters), 7
 8. 8. направиле рекација при која дошло преторање на водородот во хелиум при спонтанануклерна реакција, во која мали количества на водород биле апсорбриани од страна напаладиумот и тоа на собна темература. Овие автори подоцна заклучија деа хелиумот кој гоизмерија бил создаден од воздухот кој бил во близина на реакцијата, а не бил чистпродукт на реацијата.Локално ладна фузијаФузија со катализиран мион е добро усовршен и репродуктибилен процесс кој се одвивапри ниска темпераура. Овај процесс го проучувал Стивен Џонс (Steven Jones) во раните1980-ти. Сепак поради големата енергија потребна да се создадат миони не можно да седобие енергија за користење.„Ладна“ фузијаВо фузијата предизвикана од судир на мали честички, микроскопски делчиња од тешкавода, од редот на 100-1000 молекули, се забрзуваат за да се судрат со целта такаштонивната температура достигнува скоро 105 келвини која е за 10000 пати помала одтемпературата потребна за жешка фузија. Во 1989 година, Фридлендер (Friedlander) инеговите колеги набљудувале 1010 повеќе фузни реакции од очекувањата со стандарднафузна теорија. Денешни истражувања објаснуваат дека поранешнните пресметувњата заефективната температура на која се постигнуваат најголем број фузни реакции не гиземала предвид некои молекуларски феномени кои ги зголемуваат ефективните судир.Овој процесс е еден вид на микроскопска форма на фузија.Во сонолуминисценција аукустични шок бранови создаваат привремени меурчинња којпукаат веднаш по нивното создавање создавајќи многу висока температура и високпритисок. Во 2002, Руси П. Талејаркан (Rusi P. Taleyarkhan) ја истражуваше можноста зафузија со меурчиња. А, тоа е можно поради темературата и притисок кој се создаваат и седоволни за жешка фузија.Фузија од катализација на антиматерија се добива од мали количини антиматерија кои секористат за да започне мала фузна експлозија. Овај процес се проучува главно порадиовозможувањето на предлогот на НАСА за движење на вселенските летала со помош нануклеарни пулсеви во вид на мали фузни експлозии.Некои од овие експерименти се „нерамнотежни систем“ во кои многу високи температурии притисоци се произведуваат во релативно мали региони поврзани со материјал со многупониска температура. Тод Рајдер (Todd Rider) во неговиот докторски труд за Институтотза Технологија во Масачусетс направил теоретска расправа за сите „нерамнотежни фузнисистеми“. Тој докажа дека сите системи ќе бидат во загуба на енергија поради брзототечење на енергија поради Bremsstrahlung (рапидно забавување на честиците поради 8
 9. 9. голема радијација и опаднување на брзината експоненцијално кога електроните одплазмата ќе се судрат со честици на пониска температура). Овој проблем во жешка фузијане е толку нагласен поради тоа што плазмата при овај процес е доста изедначена во погледна температурата.Нуклеарна фисијаНуклеарната фисија, исто така позната и како атомска фисија, е процес во нуклеарнатафизика во кој јадрото на еден атом се дели на два или повеќе помали јадра како фисионипродукти, и обично уште неколку нуспродуктивни честички. Значи, фисијата е една врстана трансмутација на хемиските елементи. Нуспродуктите на фисијата можат да бидатнеутрони, потоа фотони и тоа обично во облик на гама зраци, како и други делови нануклеарна фрагментација како на пример бета честички и алфа честички. Фисијата натешки елементи е една од егзотермните реакции при која може да се ослободи кориснаенергија во прилично големи количини и тоа во два облици: како енергија на гама зраци икако кинетичка енергија од фрагментите на фисијата (со загревање на масивен материјалво внатрешноста каде се одвива фисијата). 9
 10. 10. Енергијата од нуклеарната фисија се користи за производство на електрична енергија вонуклеарните реактори, но служи и за одржување на експлозијата во нуклеарното оружје(атомските бомби). Фисијата е практична како извор на енергија во нуклеарнитеелектрани затоа што некои материјали, кои ги викаме нуклеарно гориво, произведуваатнови неутрони како делови на фисиониот процес, а исто така и започнуваат нова фисијакога се погодени од слободни електрони. Нуклеарното гориво може да биде дел одсомоодржувањето на нуклеарната реакција, обично се вика ланчана реакција, којаослободува енергија со контролирана брзина во нуклеарниот реактор или со многунеконтролирана брзина во нуклеарните оружја.Количеството на слободна или расположлива енергија која се состои во нуклеарнотогориво е милион пати поголема од слободната енергија која се состои во иста маса нахемиско гориво, како што е на пример бензинот, што ја прави фисијата многу атрактивенизвор на енергија. Единствено што отпадните продукти на нуклеарната фисија се многурадиоактивни и остануваат такви со милениуми, со што се зголемува проблемот сонуклеарниот отпад.Во 1939 година потврдено е дека, ако јадрото на уран се бомбардира со неутронскипроектили, тоа се цепи на два дела при што се ослободува огромно количество наенергија. Со тоа е извршена првата фисија на уран кој е бомбардиран со спори неутрони.Елементот уран во природата се наоѓа како смеса од три изотопи: U-234, U-235 и U-238,кои секогаш се сретнуваат во однос од: 0,006 : 0,712 : 99,282%. Сите три изотопана уранот се трансформираат под дејство на неутрони, но секој на различен начин. АкоU-238 се изложина дејство од термални неутрони, јадрото на уранот прима еден неутрон и сетрансформира во U-239 кој е радиоактивен и не постои слободен во природата. U-239 сераспаѓа со бета емисија со време на полураспаѓање од 23 минути во нептониум кој со бетаемисија се трансформира во ураниум(238) се дели само под дејство на брзи неутрони,додека пак ураниум(235) се дели под дејство и на брзи и на спори термални неутрони соенергија од 0,026 eV. Кога U-235 ќе се бомбардира со спори неутрони дел од него (околу15% ) се трансформира во U-236 чие време на полураспаѓање е 2,4·107 години. Останатиотдел од сложените јадра се наоѓа во многу висока ексцитирана состојба. Односно јадрото ево многу висок степен на возбуденост. 10
 11. 11. Дезекцитацијата на U-235 се одвива со цепење на ураниум на два нестабилни фрагмента и2-3 неутрона по јадро. Бројот на неутрони кои се ослободуваат во процесот на фисијаизнесуваат просечно 2 до 3 по јадро нa ураниумот. Со оглед на тоа средниот број наослободени неутрони е околу 2,5. Во процесот на фисија покрај неутрони се ослободува иогромно количество на енергија, неколку гама кванти и бета-честици. Неутронитекои настануваат во процесот на фисија можат да се поделат на две групи: неутрони кои сеослободуваат во моментот на фисија(моментни-миговни) и закаснети неутрони. Треба дасе истакне дека фисијата се врши на различни начини. Непостојат два елемента (изотопи) , коиби биле секогаш исти продукти на распаѓање. Истражувањата идентификувале околу 200различни нуклеиди чии редни броеви се наоѓаат помеѓу 30 (Zn) и 65(Tb), а масни броевипомеѓу 72 и 162. На пример U-235 може да фисионирана повеќе од 30 начини, а притоа дасе формираат над 60 фисиони фрагменти.Слично е установено и за други фисиони изотопи. Една од најважните особини на продуктитена фисијата е нивната радиоактивност. Нестабилноста кај продуктите се јавува поради тоашто бројот на неутрони во споредба со бројот на протони е многу поголем. Продуктите поодредено време се трансформираат во други елементи односно даваат потомци, кои истотака се радиоактивни и притоа во просек секој фрагмент на фисијата има по: 3 потомци,по 3 степени на успешен бета распад, додека не се достигне стабилна состојба. Секое 11
 12. 12. распаѓање е пропратено со емисија на една бета честица од јадрото, што се забележува иод атомските броеви.Како што веќе напоменавме, со фисија на U-235 се ослободуваат уште по 2 до 3 неутронапо јадро, овие неутрони ако се успорат предизвикуваат нова фисија, при што бројотна неутрони расте. Со оглед на тоа дека секоја фисија на јадрото може да произведе поедна или повеќе нови фисии со што настанува верижна (синџереста) реакција. Когаќе сесумира сето ова доаѓаме до заклучок дека при секој нов акт на фисија се ослободуваогромна количина на енергија, тогаш верижната реакција води кон експлозивноисчезнување на постоечката маса. Кај природниот ураниум не доаѓа до верижна реакција бидејќимногу фактори спречуваат да дојде до неа. Така да јадрата на U-238 подлежат на фисија самопод дејство на брзи неутрони (чија енергијае над 1 еV ) и кои имаат мал ефикасен пресек.Неутроните со помала енергија се апсорбирани од страна на U-238 без неговапонатамошна фисија. Ефикасниот пресек на U-235 за брзи неутрони е многу мал,надворешните тела како и нечистотијата во рудата на ураниумот ги апсорбираат неутроните,така да количината на неутрони со текот на времето опаѓа. Освен тоа извесен број на неутрониостануваат неискористени(поради нивната енергија) што се одразува на понатамошниоттек на верижната реакција. Според тоа сите наведени фактори, а и многу други влијаат напонатамошниот тек на верижната реакција, која може да се менува од една насокаво друга во зависност од избраните услови. Односно ланецот на верижната реакција можеда се прекине, може да се стави во стационарен режим кој е карактеристичен за работатана нуклеарните реактори, или може да дојде до експлозија што екарактеристична за нуклеарните проектили.Услови за течење на верижна реакција на фисија се следниве: за реакцијата на фисија датече несомнено треба да се задоволат некои услови. Првиот услов кој треба да се задоволи ебројот на неутроните што се емитираат при секое наредно цепење да биде поголем од бројотна емитираните неутрони од претходното цепење. За реакцијата непрекинато да течее потребно да се земе одредено количество на фисионен материјал. Најмалото количествона фисионен материјал за кое е можно реакцијата да тече (со коефициент наразмножување 1) се нарекува критична маса. Течењето на реакцијата е можно самоако масата на фисионото гориво е еднакво или поголемо од критичната маса.Исто така многу значаен фактор за одвивање на верижната реакција на фисија е форматана фисиониот материјал. Оваа форма треба да биде избрана така што бројот на секундарнитенеутрони кои ја напуштаат површината на фисиониот материјал, да биде помал од бројот насекундарните неутрони што остануваат во неговиот волумен. Друг услов кој треба да сеисполни е проектилите со кои се бомбардираат јадрата да бидат со карактеристичнаенергија, со која би имале ефикасен пресек на јадрата од фисиониот материјал, бидејќинајчесто за различни фисиони материјали се користат проектили (најчесто неутрони) соразлична енергија.Заклучок 12
 13. 13. Нуклеарната фузија е спојување на повеќе атомски јадра во едно потешко јадро, при штосе ослободува или се апсорбира енергија. Нуклеарната фузија е примарен процес по кој сесоздаваат нови хемиски елементиво природата. Единствена примена на нуклеарнатафузија се среќава кај хидрогенската бомба. Сеуште не може да се достигне контролиранануклеарна фузија. Оваа реакција се гледа како најеколошки пат за добивање на енергија.Ладната фузија е термин за секоја нуклеарно фузиона реакција која се случува значителнопод нормалните температури, но најчесто е користен за опишување на нискотемпературна реакција која може да биде постигната на релативно нормалниекспериментални услови. Со процесот на нуклеарна фисија доаѓа до цепење на јадрото наеден атом од кој произлегуваат две или повеќе нови јадра и се ослободуваат неутрони.Нуклеарната фисија примена нашла во нуклеарните реактори за производство наелектрична енергија и за одржување на експлозијата кај атомските бомби.Современата физика силно укажува на нов правец на мислење. Тој ни го открива космосоткој е далеку од тоа да биде колосален, бесмислен случај.Користена литератураhttp://sr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_fisijahttp://mk.wikipedia.org/wiki/Нуклеарна_фузијаhttp://scribd.com/doc/27341294/Нуклеарна-фисијаhttp://mk.wikipedia.org/wiki/Нуклеарна_физикаУчебник по Физика за III година на реформираното гимназиско образование, Просветнодело АД Скопје, 2009http://mk.wikipedia.org/wiki/Студена_фузија 13
 • ssuser886117

  Mar. 10, 2015
 • miladdd123

  Feb. 28, 2015
 • emetoos

  May. 13, 2014
 • dinapoturovicc

  Apr. 1, 2014

нуклеарна фузија и фисија

Views

Total views

7,871

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

126

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×