Socian Network Sites and Cooperative Intelligence

2,970 views

Published on

The Social Network Sites
and Cooperative Intelligence of Knowledge Workers in Bulgaria

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,970
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Socian Network Sites and Cooperative Intelligence

 1. 1. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА Катедра „Информатика” Доц. Д-р Стефан Дражев, Kатедра «Информатика», ИУ-Варна Социални Интернет мрежи и кооперирана интелигентност като среди за обучение и съвместна интелигентност за специалисти по икономика на знанието The Social Network Sitesand Cooperative Intelligence of Knowledge Workers in Bulgaria ВАРНА 2011
 2. 2. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА Катедра „Информатика” Хабилитационен труд за акдемичната длъжност „професор“ Научни направления: 3.8. Икономика 4.6. Информатика и компютърни науки Рецензенти: Професор Д-р Аврам Ескенази, ИМИ, БАН Доцент д-р Надежда Филипова, ИУ-Варна2 Въведение |
 3. 3. Социални Интернет мрежи и кооперирана интелигентностАнотация В настоящото теоретико-приложно изследване авторът си поставя за цел да предложи съвременни информационни и комуникационни технологии за обучение, квалификация и преквалификация на специалистите, обработващи информация и знания в нашата страна; да даде насоки на положителния опит при изграждане на персонифицирани среди за обучение, базирани на софтуер с отворен код или отворен, свободен софтуер (Open Source, Open Software, Free Software) в системата на висшите училища и непрекъснатото професионално обучение. Прилагането на персонализираните/виртуалните среди за обучение и кооперативна интелигентност е част от програмата на Европейския Съюз “Europe of Knowledge 2020” и има ключов а позиция в Седма Рамкова Програма (FP7). Издаването на настоящата публикация се реализира като етап от изпилнението на програмата по проект НП46 „Социална Интернет мрежа за преподаватели и студенти от ИУ-Варна“. Авторът ще приеме с благодарност всички отзиви и бележки, свързани с подобряване и развитие на теоретико- приложното изследване и неговото ефективно внедряване в България. | Въведение 3
 4. 4. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА Катедра „Информатика”Благодарности Като всяка една научно изследователска работа, инастоящото изследване е плод на колективните усилия,дългогодишно сътрудничество, помощ и подкрепа на редицаколеги, приятели и близки - както у нас, така и по света. Преди всичко бих искал да благодаря на нашия незабравим ректор и съветник по ключови въпроси на управлението на висшето образование – проф. д-р ик.н. Георги Димитров от Икономическия университет-Варна. С помощта на неговата подкрепа – и като ректор, и като изследовател по същата проблематика, имах един непрекъснат коректив и стимул за работа. - Да благодаря на проф. д-р ик.н. Здравко Ковачев, който ведин продължителен период - и като зам. ректор по НИР, и каторектор, и като редактор на Известия на ИУ, формира в мен високикритерии при извършване на научни изследвания, които даподпомагат социално-икономическата ни действителност. - На проф. д-р ик.н. Тодор Ненов – за насоките на развитиена индустрията на знания в България, послужили за изграждане наструктурата на kAir4U. - Да благодаря на членовете на катедра “Информатика”при Икономическия университет-Варна. - Да благодаря на преподавателския екип, с койтоапробирахме система 6плюс в Икономическия университет-Варна. - На проф. д-р ик.н. Ивона Якимова и проф. д-р ик.н.Йордан Коев, с които сме работили в кабинет 510 наИкономическия университет - Варна и с които сме обсъждалиредица от първоначалните идеи и постановки. - На професор Морис Уилкс, основател на катедрата покомпютърни науки в Кеймбридж, Великобритания, и един отсъздателите на съвременния компютър - за възможността да севключа в екипа за приложение на мултимедийното обучение(Университетът в Кеймбридж, Лаборатория “Оливети”). 4 Въведение |
 5. 5. Социални Интернет мрежи и кооперирана интелигентност - На един от създателите и ръководител намеждународния екип на програма ThinkQuest – проф. ГрантБегралиян, Армонк, САЩ, за доверието, което ми гласува катонационален представител на програмата за създаване наобразователни сайтове в България; за споделения опит как серъководят големи международни проекти. - На създателя на българския клон на LogMan Associationfor Education & Science – г-н Иван Ландуит, WES, Брюж, Белгия, запомощта при реализиране на редица международни и националнипроекти на LogMan България, в които се апробираха идеи отнастоящото изследване. - На д-р Сюзан Естрада, президент и основател на AldeaCommunication и на недържавната организация GlobalSchoolhouse, един от пионерите в развитието на Интернет - заидеите, свързани с дефинирането на виртуалните образователнисреди. - На редица колеги, членове на международнитеасоциации ACM, CORDIS, AIS, ABE, EAIE, OW2 и др. - за помощта,оказана при представяне на научните ми търсения намеждународни форуми. И накрая, но не и на последно място – на членовете на моето семейство: на Мария, Александър и Венцислав, за средатата и стимулите, които ми създадоха, за да могат дългододишните ми изследвания в областта на приложението на информационните и комуникациони технологии да добият реалност. Стефан Дражев Варна, 9 август 2011 г. | Въведение 5
 6. 6. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА Катедра „Информатика”СъдържаниеСоциални Интернет мрежи и кооперирана интелигентност ...........1като среди за обучение ........................................................................1и съвместна интелигентност ................................................................1за специалисти по икономика на знанието........................................1 Анотация ........................................................................................3 Благодарности ...............................................................................4Съдържание ..........................................................................................6Въведение ...........................................................................................10 Дефиниране на проблема..........................................................10 Основни цели и задачи ..............................................................11 Избор на изследвани институции .............................................12 Интердисциплинарен подход за решаване на задачите (радар на изследването).........................................................................14 Работни хипотези ........................................................................15 Инструментариум за решаване на теоретическите постановки ......................................................................................................16 Апробиране – kAir4U ..................................................................18Chapter 1 /Глава първа .......................................................................21Социално-икономически предпоставки за преминаване къмикономика на знанията в България ..................................................211.1. Модел на изследване на прехода към икономика назнанието 241.2. Обзор на научната литература по темата, документи намеждународни и национални институции .......................................371.3. Готовност на България за преминаване към к-икономика ......45 6 Въведение |
 7. 7. Социални Интернет мрежи и кооперирана интелигентност Основни изводи и препоръки ................................................... 77Chapter 2 / Глава втора....................................................................... 79К-специалистите в България .............................................................. 792.1. К-специалисти (Knowledge Workers). Еволюция напонятието от Питър Дракър до наши дни ........................................ 792.2. Категории и под-категории к-специалисти ............................... 882.3. Анализ на необходимите базисни умения на к-специалистите..................................................................................... 98Основни изводи и препоръки ......................................................... 114Chapter 3 / Глава трета ..................................................................... 117Обществените сдружения и тяхната роля в обучението през целияживот 1173.1. Международни и национални NGOs като среда заразвитие на неформалното образование ...................................... 1173.2. Модели на изграждане на партньорски мрежи занепрекъснатото обучение на к-специалисти ................................. 1203.3. Ролята на ЛогМен в непрекъснатото обучение на к-специалисти ...................................................................................... 132 Основни изводи и препоръки ................................................. 139Chapter 4 / Глава четвърта ............................................................... 141Персонализирани среди за обучение и споделяне на знания..... 1414.1. Тенденции в развитието на образователните среди ............ 1414.2. Кооперирана интелигентност и професионални Интернетмрежи 1514.3. Методика за определяне на индекс на желанието засподеляне на информация и знания .............................................. 172 Основни изводи и препоръки ................................................. 188 | Въведение 7
 8. 8. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА Катедра „Информатика”Chapter 5/ Глава пета. .......................................................................189Прототип на система за персонификация на обучението исъвместна интелигентност ...............................................................1895.1. Свободният софтуер като средство за изгражданепрототипа на kAir4u ..........................................................................1895.2. Модел на системата .........................................................1985.3. Технологии за работа с kAir4u .........................................212 Основни изводи и препоръки ..................................................217Заключение .......................................................................................218 Основни изводи ........................................................................218 Насоки за бъдещи изследвания и нерешени въпроси ..........220 Обобщаване на резултатите от апробацията .........................221Литература.........................................................................................223 Towards Reusable and Shareable Courseware: Topic Maps-based Digital Libraries. http://compsci.wssu.edu/iis/nsdl/ ..................234Приложения ......................................................................................238 Приложение В.1. Списък на институции на национално, европейско и международно равнище, включени в настоящото изследване ...........................................................238 Приложение 1.1. Структура на програмата за обучение през целия живот на Европейската комисия ..................................245 ....................................................................................................245 Приложение 1.2. Сравнително изучаване на България и Ирландия и готовността на двете страни за к-икономика ...246 Приложение 1.3. България по пътя на икономика на знанието – SWOT-анализ ..........................................................................251 8 Въведение |
 9. 9. Социални Интернет мрежи и кооперирана интелигентност Приложение 2.1. Препоръчителна модулна структура за приложение на ИКТ в образованието .................................... 252 Приложение 4.1. Кооперирана интелигентност и обща теория на интелигентността ................................................................. 254 Приложение 4.2. Фактори и показатели за определяне на готовността за споделяне на информация и знания ............. 255 Приложение 5.1. Многослойна архитектура на система kAir4U .................................................................................................... 258 Приложение 5.2. Структура на Web-базирана система за персонификация на обучението ............................................ 259 … Катедралата е изградена от камъни. Камъните образуват катедралата. Но катедралата облагородява всеки от тези камъни. Те стават камъни, с които е построена катедралата. Така и вие ще намерите себе си в нещо по- голямо от вас. Защото хората търсят връзка във всеобщото... ... Нас ни формира не това, което получаваме, а онова, което даваме. Антоан дьо Сент-Екзюпери (1900-1944 г.) | Въведение 9
 10. 10. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА Катедра „Информатика”ВъведениеДефиниране на проблема Както слънцето и въздухът са необходими за всяко живосъщество1, така, в условията на тотална компютризация,информацията и знанията са тези, които превръщат даденосъщество в образовано същество. Образованието надскачасвоята проблемна област и се превръща в основния икономическивъпрос на 21 век. Днес 8 от всеки 10 работни места изискватспециализирано обучение или висше образование. Можем даотбележим и други характерни особености като: Социално-икономически предпоставки за преминаване към икономика, базирана на знания; К-специалисти (Knowledge Workers) – нова категория специалисти за икономика, базирана на знания; Нова парадигма в обучението: от запомнете и възпроизведете към намерете това, което ви трябва, развийте го и го използвайте ефективно; Нова парадигма в дефиниране на персоналните компетенции: от използване на собствен опит и знания към осигуряване на достъп до знанията на най-добрите експерти от дадена предметна област, споделяне на идеи и компетенции; Обучение през целия живот – според изследване на Development Gateway Foundation през 2025 година фирменото онлайн обучение ще надвиши по обем това1 За това и ние сме наименували прототипа на разработваната от нассистема kAir4U – Knowledge Air for You, “въздух”, наситен с познания завас (произношението на английски език се интерпретира като „С грижаза Вас!”). 10 Въведение |
 11. 11. Социални Интернет мрежи и кооперирана интелигентност на висшите училища по света и ще достигне сумата от 150 милиарда долара2; Европейска харта на 10-те компетентности; От системи за обработка на данни към системи за извличане и споделяне на знания.Основни цели и задачи В условията на глобализъм и ясно изразена зависимост набългарската икономика от световните икономически процеси,малка страна като нашата може да осигури просперитет на своитеграждани като се ориентира към икономика, базирана на знания.От тук и основната цел на настоящото изследване е да сеанализират възможностите за приложение на новитеинформационни и комуникационни технологии за обучение иразпространение (споделяне) на знания на специалисти от новопоколение, наречени Knowledge Workers, които ние ще наричамек-специалисти. За постигане на поставената цел се решават редица задачи,по-важните от които са: 1. Обзор на научната литература, на официални национални и международни документи, свързани с развитието на икономиката, която е базирана на знания (ще използваме термина К-Икономика) и на специалистите, необходими за тази икономика. 2. Анализиране на добрите практики и възможностите за тяхното трансфериране и адаптиране в нашата страна.2 Development Gateway Foundation,http://topics.developmentgateway.org/special/onlineeducation/index.do | Въведение 11
 12. 12. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА Катедра „Информатика” 3. Анализиране на последните тенденции, свързани със социализацията на Интернет като основа за изграждане на неформални структури за непрекъснато обучение и разпространение на знания, за създаване на балансирана, смесена (blended) среда за обучение и разпространение на знания. 4. Анализиране на ролята на недържавните или нестопански организации в пилотното внедряване на нови форми и методи за обучение; предложение за методика на взаимодействието им с формалните образователни структури за минимизиране на риска от внедряване на нови форми и методи за обучение на национално равнище. 5. Обзор на средствата и методите за създаване на дигитални мултимедийни онтологии и тяхното приложение за непрекъснатото обучение и квалификация на к-специалисти. 6. Изграждане на модел и пилотна реализация на система за обучение и разпространение на знания kAir4U с използване на свободен софтуер и свободни мултимедийни архиви; Cloud Computing – изграждане на система, чийто технологична инфраструктура е прозрачна, невидима за своите потребители; PaaS подход – изграждане на приложения за споделяне на информация и знания от множество потребители.Избор на изследвани институции Използвайки опита на изследователския институт Forfás, щенаправим опит за подбор на подходящи институции,анализирането на които да послужи за доказване на работните 12 Въведение |
 13. 13. Социални Интернет мрежи и кооперирана интелигентностхипотези, за съкращаване на времето и средствата заразработване на съвременни системи за обучение иразпространение на знания. Подборът на институциите, включени в приложение В.1 еизвършен в глобален аспект на три нива: - Национални формални и неформални институции за обучение и квалификация; - Европейски формални институции за научни изследвания и образование, фондации и учебни заведения; - Международни организации с глобално значение (напр. – Световната банка), институции и учебни заведения в САЩ, Канада, Нова Зеландия и др., където се прилагат авангардни системи за обучение и разпространение на знания, базирани на свободен софтуер. Вторият фактор за подбор и класификация е участието наавтора в институции, свързани с третираната проблематика: - На национално ниво: като преподавател в ИУ-Варна в трите степени на обучение (бакалаври, магистри и докторанти); като член на нестопански организации за култура и образование; - На европейско ниво: председател на български клон на международната асоциация за образование и наука LogMan; национално контактно лице по Седма рамкова програма - FP7, ICT, CORDIS, Брюксел, Белгия; член на K- Management, Великобритания; - На международно ниво: изследователска група по проблемите на образованието Tomorrow’s Professor към | Въведение 13
 14. 14. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА Катедра „Информатика” Стенфордския университет, САЩ; Международна асоциация по изчислителна техника и обработка на информацията ACM, САЩ, като основател на българския клон (АСМ имат специализирани групи, свързани с приложението на новите технологии в различните нива на образование и разпространение на знания).Интердисциплинарен подход за решаване на задачите(радар на изследването) Различните варианти и опити да се оптимизирасъдържанието на настоящото изследване доведоха автора домисълта, че е необходимо прилагане на многослойния подход придекомпозиране на даденото интердисциплинарно изследване,съчетан с нова форма за визуализиране на взаимовръзкатамежду различните научни направления, дълбочината на тяхноторазглеждане, както и релациите между тях. Авторът адаптирапредлаганата от Doug Winnie3, сътрудник на фирма Adobeосмоъгълна радарна фигура за целите на настоящото изследване.Всяка една страна в осмоъгълника представлява дадено научнонаправление, неразривна част на мултидисциплинарнотоизследване: икономически теории (и по-точно – основи наикономиката, базирана на знания, К-Икономика), информационнии комуникационни технологии, базисни теории за развитие наобразованието, национални и международни политики заразвитие на обучението през целия живот на човека; смесено(blended, b-) обучение на студенти и специалисти; теория накооперираната (съвместна, споделена) интелигентност и накрая,но не и на последно място – математико-статистически методи заанализи, прогнози и доказване на хипотези. Използван е иметодът Делфи и изследванията на Zawacki-Richter.3 Winnie, Doug. Design and Develop Disciplines. Adobe Systems, Incorporated, 2009 14 Въведение |
 15. 15. Социални Интернет мрежи и кооперирана интелигентностРаботни хипотези Работна хипотеза 1: Развитието на икономиката, която е базирана на знания, е едно от главните направления за устойчиво развитие на страната ни. Работна хипотеза 2: Делът на к-специалистите от общата работна сила ще продължава да се нараства и ще достигне 64% през 2020 година. Работна хипотеза 3: Неформалните и нестопански организации ще играят важна роля в системите за обучение през целия живот, за създаване на критичен обем от професионални знания, за формиране на средата за тяхното споделяне. Работна хипотеза 4: Спектърът от базисни умения и познания на к-специалистите прераства от ИКТ- грамотност, от „Осем ключови компетентности за учене през целия живот”4 на медийна грамотност (работа с дигитални медии). Работна хипотеза 5: Интеграцията на формалните и неформалните методи и форми на обучение се задълбочава под формата на смесено (blended) обучение. Делът на електронното обучение в системите за смесено обучение продължава да расте и ще достигне до 58% през 2020. Работна хипотеза 6: Използването на системи със свободен софтуер, на свободно достъпни дигитални4 Харта на Европейските компетентности. | Въведение 15
 16. 16. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА Катедра „Информатика” онтологии и тяхното стандартизиране е база за създаване на системи за ефективно обучение през целия живот. В таблица В.1. е представена матрицата на изследванията в настоящия труд.Инструментариум за решаване на теоретическитепостановки Като основна база на извършваните анализи, прогнози иизводи в настоящото изследване се използват методологическитеуказания на Организацията за икономическо коопериране иразвитие, известни като The OECD Frascati Manual5. Като се отчитаиновационния процес на системите за смесено обучение исподеляне на знания, авторът използва и методологическитеуказания, наречени Oslo Manual6 - за оценка и анализ на научни итехнологически дейности, за обработка на данни, свързани синовационни процеси. Така например, се изследватиновационните процеси, свързани с прилагането на смесенотообучение в различни висши учебни заведения. По методологиятана Oslo Manual и Canberra Manual7 се оценява степента наприложение на нови образователни техники, новитеорганизационно-технологически структури, както и новияобразователен софтуер. В изследването се използват и SIBIS-индикаторите8,разработени в резултат на изследователски проект по Пета5 Frascati Manual. Proposed Standard Practice for Surveys on Research andExperimental Development. OECD Publishing, 20026 Oslo Manual, 3rd Edition, Eurostat and OECD Publishing, 2005.7 Canberra Manual, OECD, Paris, 19958 SIBIS (Statistical Indicators Benchmarking the Information Society) , projectin the "Information Society Programme" of the European Commission. 2001-2003. 16 Въведение |
 17. 17. Социални Интернет мрежи и кооперирана интелигентнострамкова програма на Европейската комисия. Целта на проекта еОчаквани резултати Независимо от различията в предлаганите от различнитеавтори средни стойности и независимо от споровете в оценъчнитеметодики, всички автори еднозначно доказват, че пазарът наелектронното обучение непрекъснато нараства. Някои авториотчитат неговото нарастване на 260% за периода от 2002 (6,6милиарда долара) до 2006 г (23,7 млрд)9. Това нарастване епродиктувано преди всичко от необходимостта от непрекъснатообучение и преквалификация на специалистите, работещи вусловията на глобална икономика. Анализът на последните възможности на образователниясофтуер показва изместване на фокуса му към изискванията напотребителя, на обучавания на различни квалификационниравнища. Глобалният натиск върху организациите дапреквалифицират специалистите възможно в най-кратки сроковеза да посрещнат изискванията на вечно променящия се пазар,увеличава неимоверно обема на информационните потоци отинформация, които текат по дигитални канали. Различнитеизследвания показват, че този обем информация е межди 12 и 37гигабайта дневно за различните професии и за различните странив зависимост от степента на дигитализация. Обхващането,обработката и анализа на информацията в подобни обеми енемислимо без нови методи и средства. Новите технологии ще продължават да оказват решаващовлияние върху развитието на новите форми и начини на обучение– все повече ще се използва аудио- и видео-обучението;обучението, ориентирано към преносими устройства и системи.Интеграцията на процеса на обучение с този на споделяне назнания ще се съпътства с интеграция и спецификация наинформационните потоци в професионален контекст, с9 Key Industry Trends and Drivers of Change - Analysts IDC, 2007 | Въведение 17
 18. 18. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА Катедра „Информатика”интелигента адаптивност на системите към изискванията на всекипотребител. Споделената и съвместна интелигентност (човек-човек; човек-дигитална система; дигитална система-човек, човек-социална/професионална Интернет мрежа) ще се превърне вбазисна работна среда.Апробиране – kAir4U Разработена е социална мрежа за обучение и съвместнаинтелигентност kAir4U, базирана на свободен софтуер имултимедийни онтологии със свободен достъп до тях.Създаденият прототип е в резултат на продължителноекспериментиране, внедряване, преработване и адаптиране наразлични варианти на системи за смесено обучение иинтелигентност за периода от 1999 до 2011 г. Решения и/или Изследвани Модели програмна проблеми реализация Сравнение на Как се развиват Новите дветеИкономика новите икономики технологии и икономики? икономиката ("стара"-"нова") С какво се Критерии за Политики заИкономика на характеризира преминаване използване назнанието икономиката на към к- ИКТ знанието? икономика Хипотеза: К-Икономика на Сравнение на Образователна и икономика изнанието в ЕС и България с научна политика устойчивоБългария Ирландия до 2020 година развитиеОбразова- Програмниние през документи за L3 Европа 2020 LLP, EUцелия живот 18 Въведение |
 19. 19. Социални Интернет мрежи и кооперирана интелигентностФормални и Хипотеза:неформални Съотношение на Модели на Партньорскиинституции за формално и неформално мрежи за L3-образование - неформално обучение обучениеNGO обучение? Хипотеза: делът наК-специалисти Система за к-специалистите Медийнаи профес. преквалифи- от общата работна грамотностумения кация сила?Смесено Модел на Хипотеза: делът на Системи заобучение система за смесеното обучение на к-(Blended смесено обучение? специалистиLearning) обучениеСвободно Решение за Приложима ли е Сравнение на използване надостъпни системата за лицензионен свободниинтелектуалн свободен със свободен интелектуалнии продукти софтуер...? софтуер продукти ИкономическаСвободно Хипотеза: Решения за ефективност надостъпен Свободно избор на свободниясофтуер достъпните софтуер софтуер програмни Критерии за продукти иСвободно оценка на онтологии са база Дигиталнидостъпни софтуера за за ефективно L3- онтологиионтологии изграждане на обучение? онтологииСоциални Модел на Какви саИнтернет социална, Интернет портал последствията отмрежи и компютърна и за образование и интеграцията наикономика семантична знания мрежите?на знанието мрежаПерсонализи- Хипотеза: Само- Методи ирани среди за Смесеното адаптивна средствата заобразование и обучение ще система за персонализацияобмен на надвиши ли персонализация | Въведение 19
 20. 20. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА Катедра „Информатика”знания границата от 50%? Класификация Програмна Възможна ли еИнтеграция на на основните система за интеграцията наLMS и KMS подсистеми на интеграция на LMS и KMS? LMS и KMS LMS и KMS Как се развиват Модел наРазвитие на Прототип на съвременните социалнаформите на система за технологии за динамика вкооперирана кооперирана съвместна професионалниинтелигентност интелигентност дейност? мрежи Таблица В. 1. Матрица на изследванията 20 Въведение |
 21. 21. Социални Интернет мрежи и кооперирана интелигентност Chapter 1 /Глава първа Социално-икономически предпоставки за преминаване към икономика на знанията в България В периода 1999-2011 авторът проучва научната литература,национални, европейски и международни документи, препоръкии стандарти, изгражда карта на взаимно свързаните осем основнинаучни направления или под-направления за доказване на тезата,че чрез свободни (или безплатни): - софтуер - онтологии - смесено (Blended) или б-обучение се създават специалисти за икономика базирана на знания,а те, от своя страна, са основните агенти в к-икономиката. Изследването излиза от границите на работите, концентриранисамо върху създаването на персонализирани среди за обучение сприложение на информационни и комуникационни технологии.Направен е опит да се разширят системите за обучение като сепреобразуват и унифицират в системи за смесено обучение и | /Глава първа 21
 22. 22. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА Катедра „Информатика”споделяне на знания. Т.е. – за отправна точка на изследването сеприема тезата за непрекъснато обучение и квалификация на к-специалистите, необходими за икономиката, базирана на знания.Самият процес на обучение не се разглежда само във формалнитерамки и структури на образование: начално, средно, висшеобразование, квалификация и преквалификация, а като процес,присъщ на всеки човек през целия му живот. Освентрадиционните методи за обзор на литературата и специфичнитедокументи по темата, авторът използва и информационната услугана Google за известяване на даден изследовател, че е наличнанова публикация (в широкия смисъл на това значение) попредварително зададени ключови думи. Чрез Google Blogs Alert сапроследявани публикации от 2004 до август 2010 година последните теми: - Икономика, базирана на знания - Knowledge Economy; - Развитие на университетите през 21 век - university design in twenty-first century; - Образователни среди - learning environments; - Социални мрежи - social networks; - Информационното подмножество на термините knowledge economy и education; - Системи и платформи, реализирани чрез свободен софтуер (open source). Получавана е информация и за новите приложения,програми (Google Applications) чрез дадените на автора права отGoogle като преподавател, работещ в областта на е-обучението.Реализирана е виртуална мрежа от специалисти, работещи потретираната проблематика чрез системата за проследяване икомуникация Twitter (TweetDeck). Посредством абониране саполучавани и агрегирани научни новости (RSS) в реално време.Виртуалната среда на изследване е допълвана от реални участияна автора в семинари, национални и международни форуми, 22 /Глава първа |
 23. 23. Социални Интернет мрежи и кооперирана интелигентностконференции и неформални срещи. Т.е. самото изследване еапробация на предлаганите платформи и технологии. При проучването на литературните източници са поставениследните цели: - Да се категоризират основните научни направления и под-направления, предмет на настоящото мултидисциплинарно изследване; - Да се групират изследванията в три йерархически нива: o Макро равнище – основни теории, модели и практики в областта на образованието и икономиката, базирана на знания (глобализация на образованието и създаваното знание; o Средно (Midware, Meso) равнище – изграждане на вътрешно институционна рамка за внедряване на съвременни системи за обучение и споделяне на знания; разходи и ефективност на системите; процедури за обучение и работа в адаптивни системи; проблеми на авторските права и интелектуалната собственост; o Микро равнище – персонални характеристики на обучавания/на к-специалиста; технологии и практики за разработване на образователни курсове; технологии за ефективна комуникация в Интернет социални мрежи. - Да се извърши обзор на постигнати научни резултати; | /Глава първа 23
 24. 24. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА Катедра „Информатика” - Да се определят онези насоки и проблеми, които не са решени или пренебрегнати в предходни изследвания; - Да се създаде карта на научните направления чрез прилагане на многослоен модел. Авторът споделя вижданията на The McCoy Working Group10, чеикономика базирана на знания преминава през: - развитие на идеите; - развитие на индивида; - развитие на инфраструктурата. Развитието на иновативния капацитет е съпроводено сразвитие на една нова култура на креативност, на свободен обменна идеи, която да създава нови работни места за к-специалисти.Те, от своя страна, да спомагат за развитието на прогресивна игъвкава инфраструктура. 1.1. Модел на изследване на прехода към икономика на знанието Различните варианти и опити да се оптимизирасъдържанието на настоящото изследване доведоха автора домисълта, че е необходимо прилагане на многослойния подход придекомпозиране на даденото интердисциплинарно изследване,съчетан с нова форма за визуализиране на взаимовръзката междуразличните научни направления, дълбочината на тяхноторазглеждане, както и релациите между тях. Както се маркира въввъведението, авторът адаптира предлаганата от Doug Winnieрадарна фигура за целите на настоящото изследване. Всяка една10 The Economic Growth through Higher Education. Individuals. Ideas.Infrastructure. The McCoy Working Group. 2008 24 /Глава първа |
 25. 25. Социални Интернет мрежи и кооперирана интелигентностстрана в осмоъгълника представлява дадено научно направление,неразривна част на мултидисциплинарното изследване:икономически теории (и по-точно – основи на икономиката,базирана на знания, К-Икономика), медийна грамотност (вчастност - информационни и комуникационни технологии),базисни теории за развитие на образованието, национални имеждународни политики за развитие на обучението през целияживот на човека; смесено (blended, b-) обучение на студенти испециалисти; теория на кооперираната (споделена)интелигентност и накрая, но не и на последно място –математико-статистически методи за анализи, прогнози идоказване на хипотези Първи базисен слой: К-ИКОНОМИКА, Основи на икономиката, базирана на знания Авторът анализира зависимостите между система заобразование в България и изискванията към новите поколения,които живеят и работят в условията на икономика, базира назнания. | /Глава първа 25
 26. 26. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА Катедра „Информатика” Фигура 1. 1 Взаимна зависимост между К-Икономика и останалите научни направления в изследванетоВтори базисен слой: ОРБАЗОВАНИЕ, Система за формално и неформално образование Независимо че усилията на автора са насочени къмприложение на съвременните информационни и комуникационнитехнологии във висшето образование и обучението през целияживот, то той разглежда необходимостта от ”прекрояване” нацелите и задачите на образованието в България, започвайки отнай-ранна, предучилищна възраст. Неговата теза се базира напревърналата се в поговорка фраза „...първите седем години...” . 26 /Глава първа |
 27. 27. Социални Интернет мрежи и кооперирана интелигентност Фигура 1. 2. Взаимна зависимост между обща теория на образованието и останалите научни направления в изследването Избраната от нас система за графическо изобразяване сосем стени съвпада и с приетите на 16 декември 2006 година„Осем ключови компетентности за учене през целия живот”. Тезипрепоръки са отразени и в работните документи на Европейскатакомисия през 200611 година за гарантиране на качествено имодерно образование, нужно за XXI век: 1. Комуникативни умения на роден език 2. Комуникативни умения на чужд език 3. Математическа грамотност и базови познания в областта на науките и технологиите 4. Дигитални компетентности 5. Умения за самостоятелно учене и събиране на информация11 RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THECOUNCIL on key competences for lifelong learning, 18 December 2006,(2006/962/EC) | /Глава първа 27
 28. 28. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА Катедра „Информатика” 6. Граждански компетентности и умения за междуличностно общуване 7. Предприемачество 8. Културни компетентности – изразяване на идеи, творчество, емоционално и естетическо съпреживяване на света чрез музика, литература, пластични изкуства. На тази основа Съветът и Европейската Комисия приехадесетгодишна работна програма под името „Образование иобучение 2010“ (2002/C142/01), последвана от „Образование иобучение 2020“. Сред нейните цели са подобряване на качествотона образователните системи и осигуряване на достъп дообразование за всички, както и отваряне на образователнитесистеми за хора от целия свят. Програмата формира новасъгласувана стратегическа рамка, включваща всички дейности вобластта на образованието и професионалното обучение наевропейско равнище. Тя се прилага чрез отворения метод накоординация, чрез който се утвърждават общи цели и сетранспонират в националните политики. Трети базисен слой: Национални и международни политики за развитие на системата за непрекъснато обучение (Lifelong Learning, L3-политики) Авторът анализира и обобщава официални документи,издадени на национално, европейско и международно ниво,свързани с обучението през целия живот, за необходимостта отсъздаване на „специалисти на бъдещето”. За отправна точка визследването са цитирани Лисабонската стратегия на ЕС,рамковите програми (шеста и седма) на Европейския Съюз(CORDIS), документи на правителствени (Ирландия, НоваЗеландия) и неправителствени организации (Световната банка,OECD и др.). 28 /Глава първа |
 29. 29. Социални Интернет мрежи и кооперирана интелигентност Важна крачка в този процес е представянето на новата„Интегрирана програма за действие в областта на обучениетопрез целия живот“ (Lifelong Learning) на ЕС през май 2007 г., чиятоцел е да осигури финансова подкрепа за европейскияобразователен сектор през периода 2007 — 2013 г. (Решение №1720/2006/ЕО от 15 ноември 2006 г.). Фигура 1. 3. Взаимна зависимост между политики и програми за обучение през целия живот и останалите научни направления в изследването Програмата включва четири подпрограми, повечето откоито са част от програмата Сократ: Коменски (училищнообразование), Еразъм (висше образование), Леонардо да Винчи(професионално обучение) и Грундвиг (обучение за възрастни).Към нея спадат още една хоризонтална програма с четиридейности от първостепенно значение (сътрудничество в сфератана образователната политика, насърчаване на изучаването начужди езици, електронното обучение (e-learning), както иразпространение на „добри практики“). Друг елемент е | /Глава първа 29
 30. 30. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА Катедра „Информатика”програмата Жан Моне за подпомагане на дейността на ЕС въввръзка с интеграцията и на действащите в тази област институциии сдружения. За периода 2007 — 2013 г. програмата е обезпеченасъс средства в размер на 6,97 млрд. евро. Четвърти базисен слой: Съвременни информационни икомуникационни технологии (ИКТ) и тяхното приложение в системата за обучение през целия живот За малка страна като България, представляваща част отглобалната икономическа система, повишаването наефективността на човешкия труд е решаващ фактор за оцеляванеи запазване на суверенитета на нацията. Един от ресурсите, който„изтече” под формата на емиграция през последните 20 години(или така нар. процес „изтичане на мозъци”), доведе до голяма„пробойна” в кораба на българската икономика. Паралелно с тозипроцес, всички сме свидетели и на още един, не по-малко пагубен– под влияние на „демократизацията” на средното образование,на ниската степен на взискателност, на контрол, надеквалификация на учителското съсловие, образователното нивона завършващите млади хора прогресивно намалява. Получава сеедна пропаст между изисквания на реалната икономика иквалификация на младите хора. 30 /Глава първа |
 31. 31. Социални Интернет мрежи и кооперирана интелигентностФигура 1. 4. Взаимна зависимост между Информационни и Комуникационни Технологии (ИКТехнологии) и останалите научни направления в изследването Адекватният отговор на този процес е изграждане на новопоколение добре образовани хора, владеещи съвременнитеинформационни и комуникационни технологии, извършващи вединица време работа, която е на порядъци по-голяма от тази приизползване на традиционните технологии. Едновременно сусвояването на „компютърната грамотност”, от новото поколениесе изисква иновативност и креативност, т.е. създаване на такиватехнологични платформи за обучение и работа, които да развиватабстрактното мислене на хората. Използвайки опита на страникато Канада и Нова Зеландия, авторът предлага базиснотопрограмно осигуряване на системата да е със свободен код(Open/Free Software) и да е ориентирано към новите направления:SaaS (Software as a Service) – на програмното осигуряване да сегледа като на услуга, вид сервиз, предоставена от специализираниинституции; PaaS (Platform as a Service) – изграждане на цялостна | /Глава първа 31
 32. 32. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА Катедра „Информатика”платформа за осигуряване на обучение и споделяне на знания ,прозрачна(невидима) за потребители. Пети базисен слой: Свободни (безплатни) образователни онтологии По подобие на свободния софтуер, авторът предлага иизгражданите онтологии за различните нива на формалнообразование в страната ни да бъдат свободни, безплатни; всякаобразователна единица да бъде стандартно и формално описана;да бъде достъпна за многократно използване, свободномодифицирана и преработвана.Фигура 1. 5. Взаимна зависимост между създаването на свободно достъпни дигитални онтологии и останалите научни направления в изследването Естественият въпрос, който възниква е „- Как ще бъдезащитен и заплатен труда на автора на дадена образователнаединица?”. Средствата, икономисани от свободен софтуер, а незакупуване на скъпи програмни среди, да бъдат използвани на 32 /Глава първа |
 33. 33. Социални Интернет мрежи и кооперирана интелигентностниво „Министерство на образованието”, фонд „Научниизследвания”, за заплащане на авторски права. Самата среда заразработване на онтологии е предоставена от Университета вСтенфорд, САЩ, за свободно използване. Шести базисен слой: Система за смесено (blended) обучение В процеса на теоретико-практическо използване насистема за електронно обучение, авторът достигна до два основниизвода: 1. Съвременната система за обучение не е „е-обучение”, а оптимален баланс на традиционно и компютризирано обучение; 2. Използването на ефективни програмни (софтуерни) платформи не може да се сведе до използването на един универсален програмен продукт, а представлява оптимална смес (blended software) от взаимно допълващи се специализирани програмни средства. Фигура 1. 6. Взаимна зависимост между смесеното (blended) обучение и останалите научни направления в изследването | /Глава първа 33
 34. 34. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА Катедра „Информатика” Въпреки че в ЕС като цяло нивото на образование е високо,в областта на информационните и комуникационните технологииизостава в сравнение със САЩ и Япония. Поради тази причинаКомисията прие инициативата „Електронно обучение“ (eLearning),за да адаптира системите на образование и обучение надържавите-членки към най-новите проекти в тази сфера. През юли2002 г. Европейският съвет стартира в Севиля План за действиеeEurope 2005, за да развие модерна публична администрация ида създаде динамична среда за електронен бизнес. През 2003 г. севъведе Програма за електронно обучение (eLearning), чиято цел еефективното интегриране на информационни и комуникационнитехнологии в системите на образование и обучение в Европа.Четирите области на действие на програмата са следните:насърчаване на дигиталната компетентност, европейскивиртуални университети, Интернет-партньорство междуевропейски училища, насърчаване на повишаването наквалификацията на преподавателите, както и хоризонтални меркиза насърчаване на електронното обучение в Европа. От 2007 г.мерките за насърчаване на електронното обучение са част отновата „Интегрирана програма за действие в областта наобучението през целия живот“. Седми базисен слой: Система за кооперирана (споделена, съвместна) интелигентност (Cooptelligence) Авторът предлага методология за изграждане и прототипна система за смесено обучение и съвместна интелигентностkAir4U, изградена на принципите на свободния софтуер -свободен за модифициране код и със свободен/безплатен достъп.Едновременно с това се анализират различните социални мрежи –както традиционните мрежи, така и тези, които бележат бум всвоето развитие след 2008 година – социалните мрежи вИнтернет. На примера на мрежите, изградени за създаване насвободен софтуер и на тези, създадени в системата за кратки 34 /Глава първа |
 35. 35. Социални Интернет мрежи и кооперирана интелигентностсъобщения Twitter и TweetDesk се извършават анализи и прогнозиза развитието на кооперираната интелигентност напрофесионални групи в Интернет.Фигура 1. 7. Взаимна зависимост между социалните мрежи, кооперираната интелигентност и останалите научни направления в изследването Осми базисен слой: Анализатор - система за изграждане наработни хипотези и статистически анализи на Интернет базирани социални мрежи В хода на изследването са дефинирани различни хипотезии са построени модели. Приемането и/или отхвърлянето нададени хипотези е на базата на различни препоръчителниметодики и постигнатите резултати с тях. Използвани састатистически методи за моделиране на икономически исоциални процеси и явления. Авторът използва инструментариумаза анализ на Интернет базирани социални групи. За целта тойкомбинира аналитични и синтетични методи по методиките | /Глава първа 35
 36. 36. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА Катедра „Информатика”Frascati и Oslo, както и методиката на Световната банка заизучаване на икономиката, базирана на знания. Използвана етеорията на грáфите, софтуер за построяване и моделиране насоциални Интернет мрежи (хипотетични и реални Интернетмрежи).Фигура 1. 8. АНАЛИЗАТОР: система за математико-статистически анализи на основните научни направления в изследването За целите на изследването са изградени няколкоакадемични социални мрежи, послужили да се извършимониторинг в реално време, като: - Социална мрежа за обмен на информация между студентите в ИУ-Варна – http://stedranet.ning.com/; - Социална мрежа за обмен на знания, необходими за 21 век– http://21know.ning.com/; както и няколко други, тясно специализирани мрежи. 36 /Глава първа |
 37. 37. Социални Интернет мрежи и кооперирана интелигентност 1.2. Обзор на научната литература по темата, документи на международни и национални институции В таблица 1.1. са представени научните направления ипод-направления със съответните индекси, които се използват приописание на научната литература и публикуваните официалнидокументи в нашата страна, европейската общност и в останалатачаст на света. Таблица 1.1 Таблица 1. 1. Научни направления/под-направления и географския обхват на литературните източници | /Глава първа 37
 38. 38. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА Катедра „Информатика”Изследвания в областта на икономиката, базирана на знания При въвеждане на „Дефиниция на икономика на знанията”(knowledge economy OR knowledge-based economy – definition)Google извежда 247000 резултата; Yahoo! – 623000; Exalead –14936; Wikipedia – 39. Изследванията показват, че 80% от данните,намерени от дадена система за търсене, са съхранени само внейната база от данни. В този случай вторичното търсене с другасистема дава надеждни и достоверни резултати. За целта ниеизползваме Google, Yahoo! и Exalead. Обзорът на литературата включва и сходните понятия катоинформационна икономика, нова икономика, дигиталнаикономика, когнитивна икономика, smart economy, управляванаот Интернет икономика (Internet driven economy), мрежоваикономика (сетевая экономика). Таблица 1.2. Стълб 1: Стълб 2: Стълб 3: Стълб 4:Икономическа Образование Информационна Система на и социална и умения и комуника- иновации политика ционна инфраструктураПолитики и Инвестиране на Необходимост от Капацитетнитепрактики за знания и опит в динамична инфра- възможности наефективно индивидите, структура за локалнитеизползване на които от своя ефективна фирми иналичните и нови страна ги комуникация, изследователскизнания в споделят и разпространение и институти даикономиката развиват обработка на произвеждат и информацията прилагат знания Таблица 1. 2. Четирите стълба на икономиката базирана на знания Ще въведем дефиниция на термина икономика на знанията.Под икономика на знанията ще разбираме такава икономка, прикоято над половината от заетите лица и над половината от БВП е врезултат на производство и разпределение на знания. 38 /Глава първа |
 39. 39. Социални Интернет мрежи и кооперирана интелигентност Едновременно с това ще изтъкнем, че има редица синоними натова понятие: нова икономика (J.A. Alic12, R. Atkinson13),информационна икономика (C. May14), дигитална икономика. Единот първите изследователи на новата икономика е австрийскиятучен Fritz Machlup, който работи в САЩ. Той публикува през 1962 г.първото изследване на тази тема като изчислява производството иразпределението на знания в САЩ15. Macklup изчислява, чеикономиката на знания достига 29% от БВП през 1958 година! Сизследването на Macklup се поставя началото на няколко „вълни”публикации по темата. Първата вълна започва през 70-те години на миналия век.Използвайки официалните статистически данни M.U. Porat16определя дела на икономиката на знания през 1967 г. на 46% отБВП, а заплатите на заетите в нея достигат 57%. Втората вълна публикации (през 90-те години на миналия век)се поставя от OECD17 (The Organisation of Economic Co-operation andDevelopment). Световната банка разработва платформа заизследване развитието на икономиката на знания в различнитестрани. В редица изследователски институти по света сепровеждат задълбочени изследвания (вж литературната справка).12 Alic, J.A. Knowledge, Skill, and Education in the New Global Economy,Futures, 29(1): 5-16. 199713 Atkinson, R. The Past and Future of America’s Economy. EE, 199814 May, C. Information society, task mobility and the end of work, Futures,32:399-416. 200015 Machlub, Fritz. The Production and Distribution on Knowledge in USA.Princeton University Press. 196216 th Porat, M.U. The Information Economy. 7 Volume, Office of Telecommuni-cation, USDC, Washington, 1977.17 OECD - http://www.oecd.org | /Глава първа 39
 40. 40. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА Катедра „Информатика” Едновременно с това, много страни създават националнипрограми за развитие на икономиката на знания (Австралия,Европейския съюз, Канада, Малайзия, Нова Зеландия, Сингапур,Южна Корея, Япония и др.). Третата вълна на изследвания стартира в резултат наглобалната икономическа криза (2007-????). Много икономисти посвета възобновиха изследванията си по темата (вж фигура 2.1.,глава втора) с надеждата, че синтезът на новите технологии исоциалните мрежи ще минимизира асиметричния характер наразпространение на информация и знания, в резултат на коетобързо ще се „изплува” и превъзмогне рецесията. Една от първите публикации по темата на български езике на фондация „Приложни изследвания и комуникации”. Вброшурата „Икономика на знанието”18 се използва методиката наСветовната банка за анализ на готовността дадена страна дапремине към икономика, базирана на знания. Дефинирани сачетирите основни стълба за развитие на К-икономиката: 1. Икономическа и институционална среда, която насърчава предприемачеството, използването на съществуващи и създаването на нови знания; 2. Население, което е добре образовано и квалифицирано да създава, обменя и използва знание; 3. Ефективна иновационна система от фирми, изследователски центрове, университети, частни консултанти и други организации, които улесняват достъпа до глобалното знание, като го асимилират и адаптират към местните условия, и създават нови технологии;18 Ялъмов, Тодор, Руслан Стефанов и екип на „Индъстри уоч”. Икономикана знанието. Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, 2004 40 /Глава първа |

×