Successfully reported this slideshow.

Nested Funcs

3,031 views

Published on

Вложени функции в Excel

Published in: Education
 • Be the first to comment

Nested Funcs

 1. 1. Вградени функции в Excel <ul><ul><li>От теория към практика </li></ul></ul>
 2. 2. Кои функции използваме? <ul><li>Вградени IF-функции </li></ul><ul><li>Логически функции - AND/OR </li></ul><ul><li>Вертикално претърсване VLOOKUP(…) </li></ul><ul><li>Функции за обработка на дати като Date(…), Month(…), Day(…) </li></ul><ul><li>Функции за преброяване по зададено условие - COUNTIF(..) </li></ul>© 6PlusGuide-Excel SteDra
 3. 3. Кои функции използваме- 2? <ul><li>Функции за търсене на значения - MATCH(..) </li></ul><ul><li>Функции за указване(reference) на значения от клетки - INDEX (..) </li></ul><ul><li>Функции за обединяване на текст/числа - & </li></ul><ul><li>И още… (MAX) </li></ul>© 6PlusGuide-Excel SteDra
 4. 4. IF- Функция © 6PlusGuide-Excel SteDra = IF (условие ; ист ; гр) = IF ( E16>0; E16 +( E16*20%);0 )
 5. 5. <ul><li>=IF(D27>87;6;IF(D27>74;5;IF(D27>59;4;IF(D27>48;3;2)))) </li></ul>Вложени IF- Функции © 6PlusGuide-Excel SteDra Функция във функция 6 >87 5 >74 4 >59 3 >48 2
 6. 6. Условие на задачатa <ul><li>На всеки етап от даден проект могат да работят от 1 до 3-ма програмисти; </li></ul><ul><li>Всеки проект има начална дата; </li></ul><ul><li>Всеки етап има зададена продължителност; </li></ul><ul><li>Всеки програмист има дневно заплащане (ставка) </li></ul>© 6PlusGuide-Excel SteDra
 7. 7. Да се определи <ul><li>Заплащането на всеки един от програмистите по етапи и проекти; </li></ul><ul><li>Общата стойност на всеки проект; </li></ul><ul><li>Максималният разход на ден по етап/проект </li></ul><ul><li>Крайната дата на всеки проект </li></ul><ul><li>Като се знаят начална и крайна дата по проекти - да се определят броят отработени дни по месеци (януари, февруари, март, …) </li></ul>© 6PlusGuide-Excel SteDra
 8. 8. Нoменклатура 1 © 6PlusGuide-Excel SteDra ПРОЕКТИ ПРОЕКТ # Наименование Нач.дата 1 АИС ХОТЕЛ 05.01.2006 2 АИС СКЛАД 20.02.2006 3 АИС Библиотека 07.04.2006
 9. 9. Нoменклатура 2 © 6PlusGuide-Excel SteDra
 10. 10. Нoменклатура 3 © 6PlusGuide-Excel SteDra
 11. 11. Работни дни по месеци-А1 © 6PlusGuide-Excel SteDra Начална дата: 05.01.2006 Крайна дата: 15.02.2006 МЕСЕЦИ’ 1 2 3 4 5 6 (Колона “ А”) АЛГОРИТЪМ 1 : Ако месецът на началната (B3) и крайната дата (B4) са равни на номера на месеца от колона “А”, клетка А7, то дните през съответният месец са разлика между крайна и начална дата на проекта
 12. 12. Вградени функции за обработка на дати = IF( MONTH (B$3)=$A7; IF(MONTH(B$4)=$A7;B$4-B$3; DATE (2006;$A7+1;1)-B$3); IF( MONTH (B$4)=$A7; DAY (B$4); IF( AND ( MONTH (B$3)<$A7; MONTH (B$4)>$A7); DAY ( DATE (2006;$A7+1;1)-1);0)))
 13. 13. Работни дни по месеци-А2 © 6PlusGuide-Excel SteDra Начална дата: 05.01.2006 Крайна дата: 15.02.2006 МЕСЕЦИ’ 1 2 3 4 5 6 (Колона “ А”) АЛГОРИТЪМ 2 : Ако месецът на началната дата (B3) е равен на А7, а крайната дата (B4) е по-голяма от него, то дните през съответният месец са равни на разликата на първо число на сл. месец и нач. дата на проекта
 14. 14. Работни дни по месеци-А3 © 6PlusGuide-Excel SteDra Начална дата: 20.02.2006 Крайна дата: 03.04.2006 МЕСЕЦИ’ 1 2 3 4 5 6 (Колона “ А”) АЛГОРИТЪМ 3 : Ако месецът на началната дата (B3) е по-малъл, а на крайната дата (B4) е по-голяма от А9, то дните са равни на всички дни от съответния месец (например - март месец)
 15. 15. Работни дни по месеци-А4 © 6PlusGuide-Excel SteDra Начална дата: 07.04.2006 Крайна дата: 05.06.2006 МЕСЕЦИ’ 1 2 3 4 5 6 (Колона “ А”) АЛГОРИТЪМ 4 : Ако месецът на крайната дата (B4) е равен на месеца от колона А, а на началната дата (B3) е по-малък, то броят на дните е равен на дните от 1-во число на месеца до крайната дата на проекта (месец Юни).
 16. 16. Функции за преброяване по зададено условие - COUNTIF(..) <ul><li>Преброй само клетките, които отговарят на зададено условие- </li></ul><ul><li>Напр: Ако даден програмист участва в етапа (сравни с “Дa”), то тогава да се отброи +1 </li></ul><ul><li>=COUNTIF(D12:F12;”Да&quot;) </li></ul>© 6PlusGuide-Excel SteDra
 17. 17. Етап с най-голям разход <ul><li>Вложени функции INDEX, MATCH, MAX, & </li></ul><ul><li>=”Проект ” </li></ul><ul><li>&INDEX(B18:B26;MATCH(MAX(N18:N26);N18:N26;0)) </li></ul><ul><li>&&quot; Етап ” & INDEX(C18:C26;MATCH(MAX(N18:N26);N18:N26;0)) </li></ul>© 6PlusGuide-Excel SteDra
 18. 18. Въпроси и отговори??? © 6PlusGuide-Excel SteDra ??? [email_address]

×