Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Τοπολογίες Τοπικών Δικτύων

228 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Τοπολογίες Τοπικών Δικτύων

  1. 1. Ποιζσ είναι οι ςθμαντικότερεσ χριςεισ των τοπικϊν δικτφων;Ζνα τοπικό δίκτυο υπολογιςτϊν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με πάρα πολλοφσ τρόπουσ,και για ζνα μεγάλο πλικοσ διαδικαςιϊν κάκε μορφισ. Το κοινό χαρακτθριςτικό όλωναυτϊντων διαδικαςιϊν είναι ο διαμοιραςμόσ των πόρων1του δικτφου, τόςο ςε επίπεδο υλικοφ όςοκαι ςε επίπεδο λογιςμικοφ, δθλαδι, εγκατεςτθμζνων προγραμμάτων. Οι ςθμαντικότερεσχριςεισ διαμορφϊνονται ςτισ εξισ 6:1.Διαμοιραςμόσ υλικοφ. Σε επίπεδο υλικοφ, ο διαμοιραςμόσ των πόρων αναφζρεταιςε όλεσ τισ ςυςκευζσ που μποροφν να εγκαταςτακοφν και να χρθςιμοποιθκοφν μζςωδικτφου.Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ χριςθ ενόσ εκτυπωτι ο οποίοσ ςυνδζεται ςε κάποιουπολογιςτι του δικτφου και δίνει τθ δυνατότθτα ςε όλουσ τουσ χριςτεσ του δικτφου, ναεκτυπϊςουν ςε αυτόν.2.Διαμοιραςμόσ λογιςμικοφ. Όςον αφορά το επίπεδο λογιςμικοφ, το πιοχαρακτθριςτικό παράδειγμα διαμοιραςμοφ των πόρων, είναι θ εγκατάςταςθ ενόσπρογράμματοσ, μία φορά, ςε ζνα υπολογιςτι, και θ εκτζλεςθ του εν λόγω προγράμματοσμζςω του δικτφου, από όλουσ τουσ χριςτεσ ταυτόχρονα (μοντζλο πελάτθσ-εξυπθρετθτθσ).Χαρακτθριςτικό πλεονζκτθμα είναι θ αναβάκμιςθ και θ διαμόρφωςθ του προγράμματοσ, θοποία κα γίνει μόνο μια φορά, δεδομζνου ότι το πρόγραμμά μασ ( προγραμμαεξυπθρετθτι) είναι εγκατεςτθμζνο ςε ζνα υπολογιςτι κακϊσ και θ μείωςθ του κόςτουσπρομικειασ καιεγκατάςταςθσ του λογιςμικοφ.3.Διαμοιραςμόσ πλθροφοριϊν, με τθν χριςθ κοινόχρθςτων βάςεων δεδομζνων.4.Παροχι υπθρεςιϊν διαδικτφου ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ,(θλεκτρονικό ταχυδρομείο,μεταφορά αρχείων, υπθρεςίεσ Web).5.Ομάδεσ ςυνεργαςίασ των χρθςτϊν. Σε επιχειριςεισ οι οργανιςμοφσ τα τοπικά
  2. 2. δίκτυα δίνουν ευκαιρίεσ ςχθματιςμοφ ομάδων ςυνεργαςίασ χρθςτϊν οι οποίοι -ανεξάρτθτααπό τον χϊρο εργαςίασ τουσ ςτον οργανιςμό - διεκπεραιϊνουν από κοινοφ μζςω τουυπολογιςτι κάποιεσ εργαςίεσ.6.Επεκταςθ τθσ εγκατεςτθμζνθσ βάςθσ ςτακμϊν εργαςίασ. Τα τοπικά δίκτυαπροςφζρουν, εντόσ κάποιων ορίων, τθν δυνατότθτα επζκταςθσ του αρικμοφ τωνςυνδεομζνωνςτακμϊν εργαςίασ με οικονομικό τρόπο.Τί κακορίηει θ τοπολογία ενόσ δικτφου Η/Υ;Η τοπολογία ενόσ δικτφου Η/Υ κακορίηει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται θ φυςικιςφνδεςθ των κόμβων του, και επομζνωσ προςδιορίηει τουσ αγωγοφσ διζλευςθσ τωνπλθροφοριϊν.Περιγράψτε τθν τοπολογία διάυλου.Στθν τοπολογία διαφλου (bus topology), όλοι οι κόμβοι του δικτφου, ςυνδζονταιάμεςα ςε μια κοινι γραμμι επικοινωνίασ που λζγεται δίαυλοσ (bus). Τα πακζτα δεδομζνωνμεταδίδονται ςε όλο το μικοσ του φυςικοφ μζςου, και μποροφν να παραλθφκοφν απόόλουστουσ άλλουσ κόμβουσ. Κάκε κόμβοσ βλζπει το μινυμα, ελζγχει τθ διεφκυνςθ τουπαραλιπτθ,και εάν τον αφορά, το αντιγράφει. Τα δίκτυα αυτοφ του τφπου αποτελοφν καλι επιλογιότανο αρικμόσ των κόμβων που είναι ςυνδεδεμζνοι ςτο δίκτυο είναι μικρόσ ι θ κυκλοφορίατουδικτφου είναι μικρι.15.Περιγράψτε τθν τοπολογία δζνδρου.
  3. 3. Η τοπολογία δζνδρου (tree topology) αποτελεί παραλλαγι τθσ τοπολογίασ διαφλουκαι για το λόγο αυτό χαρακτθρίηεται από τα ίδια πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα. Τοβαςικό τθσ χαρακτθριςτικό είναι το διάγραμμα τθσ που μοιάηει με αυτό τουανεςτραμμζνουδζνδρου, του οποίου, τόςο ο κορμόσ όςο και τα κλαδιά, αποτελοφνται από δίκτυα διαφλου.Ο κεντρικόσ κόμβοσ του δικτφου ονομάηεται κεφαλι ι ρίηα, και ο βαςικόσ του ρόλοσ είναιναμεταδίδει ςτο δίκτυο το ςιμα το οποίο λαμβάνει από κάκε κόμβο που εκπζμπει. Τογεγονόσαυτό οδθγεί ςε μεγάλο φόρτο κίνθςθσ τον δίαυλο που περνά από τθ ρίηα. Το βαςικόμειονζκτθμα αυτοφ του τφπου δικτφου, είναι θ κατάρρευςι του εάν θ ρίηα του υποςτείκάποια βλάβθ.16.Περιγράψτε τθν τοπολογία δακτυλίου. Στθν τοπολογία δακτυλίου (ring topology) το δίκτυο αποτελείται από ζνα ςφνολοδιαδοχικϊν κόμβων με ςυνδζςεισ ςθμείου προσ ςθμείο ϊςτε να ςχθματίηεται ζνασ κλειςτόσβρόγχοσ. Κάκε κόμβοσ ςυνδζεται ςτο δίκτυο μζςω μιασ διάταξθσ που λζγεταιαναμεταδότθσ2και κάκε φορά που ζνα πακζτο δεδομζνων φτάνει ςε αυτόν, διαβάηει τθ διεφκυνςθ τουπαραλιπτθ και εάν τον αφορά, το αντιγράφει. Η ροι τθσ πλθροφορίασ ζχει πάντα τθν ίδιαφορά επάνω ςτο δακτφλιο, ενϊ λόγω τθσ ταυτόχρονθσ χριςθσ του μζςου μετάδοςθσ απόπολλοφσ κόμβουσ, απαιτείται ζλεγχοσ πρόςβαςθσ ςτο μζςο (Medium Access Control, MAC),ο οποίοσ μπορεί να είναι κεντρικόσ (centralized) ι κατανεμθμζνοσ (distributed).Η τοπολογία δακτυλίου χρθςιμοποιείται ςε περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ:1.Απαιτείται ιςοκατανομι τθσ χωρθτικότθτασ του καναλιοφ ςε όλουσ τουσ κόμβουσ τουδικτφου,2.Σε περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ υπάρχουν πάρα πολλοί κόμβοι ςε ςχετικά μικριαπόςταςθκαι οι οποίοι απαιτοφν υψθλοφσ ρυκμοφσ μετάδοςθσ,3.Όταν θ μετάδοςθ τθσ πλθροφορίασ από ζνα κόμβο κα πρζπει να γίνει ςε ςυγκεκριμζνο
  4. 4. χρονικό διάςτθμα.Τα δίκτυα δακτυλίου παρουςιάηουν:1.Σθμαντικζσ κακυςτεριςεισ μετάδοςθσ ακόμθ και ςε περιπτϊςεισ μικρισ κυκλοφορίασ,2.Μθ αναλογικι με το φορτίο, αφξθςθ τθσ μζςθσ κακυςτζρθςθσ μετάδοςθσ.3.Καλι ςυμπεριφορά όταν το δίκτυο χαρακτθρίηεται από μεγάλθ κυκλοφορία.Επζκταςθ τθσ τοπολογίασ του δακτυλίου αποτελεί ο διπλόσ δακτφλιοσ, με αντίκετεσκατευκφνςεισ μετάδοςθσ ςε κάκε δακτφλιο.17.Περιγράψτε τθν τοπολογία αςτζρα.Στθν τοπολογία αςτζρα (star topology), ο κάκε κόμβοσ του δικτφου ςυνδζεται άμεςα2Οι αναμεταδότεσ είναι διατάξεισ που ενιςχφουν το ςιμα που λαμβάνουνΕπιμζλεια:Μαχαιράσ ΝικόλαοσΗλ.Μθχ.& Μθχ. Η/Υ, Α.Π.Θhttp://www.macheras.grμε ζνα κεντρικό ςτακμό εξυπθρζτθςθσ, διαμζςου δφο καλωδίων, εκ των οποίων τo ζναχρθςιμοποιείται για τθν αποςτολι, και το άλλο για τθ λιψθ δεδομζνων. Η τοπολογία αυτιζχει όλα τα χαρακτθριςτικά τθσ τοπολογίασ διαφλου και θ βαςικι τθσ λειτουργίαπεριλαμβάνει τον ζλεγχο τθσ κυκλοφορίασ των δεδομζνων ςτο δίκτυο, προκειμζνου αυτάνακαταλιξουν τελικά, ςτον υπολογιςτι παραλιπτθ. Αυτόσ ο ζλεγχοσ τθσ κυκλοφορίασ μπορείνα πραγματοποιθκεί με τρεισ κυρίωσ τρόπουσ. Στθν πρϊτθ μορφι ο ζλεγχοσ αςκείται απότονκεντρικό κόμβο του δικτφου ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για τισ διαδικαςίεσ δρομολόγθςθστωνμθνυμάτων, ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ, ο ζλεγχοσ πραγματοποιείται από ζνα περιφερειακόκόμβο, ενϊ ο κεντρικόσ κόμβοσ λειτουργεί ςαν διακόπτθσ μεταγωγισ, ενϊ ςτθν τρίτθμορφι,θ διαδικαςία ελζγχου τθσ ροισ τθσ πλθροφορίασ, ιςοκατανζμεται ςε όλουσ τουσπεριφερειακοφσ κόμβουσ, ενϊ ο κεντρικόσ κόμβοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ δρομολόγθςθκαι
  5. 5. τθν αποφυγι των ςυγκροφςεων.Η τοπολογία αςτζρα χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςε περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσαπαιτοφνται ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ μεταφοράσ φωνισ – δεδομζνων κακϊσ και υψθλοίρυκμοί μετάδοςθσ. Το βαςικό του μειονζκτθμα είναι θ πολφπλοκθ υλοποίθςι του κυρίωσόςον αφορά τθ διαδικαςία ελζγχου τθσ πλθροφορίασ, ενϊ τζλοσ, πάρα πολλά από ταχαρακτθριςτικά του δικτφου όπωσ είναι για παράδειγμα θ χωρθτικότθτά του, θ αξιοπιςτίατου, και ο ρυκμόσ μεταφοράσ δεδομζνων, εξαρτϊνται ςθμαντικά από τισ δυνατότθτεσ τουκεντρικοφ κόμβου.Τί είναι ζνα τοπικό δίκτυο υπολογιςτϊν(LAN);Ποιά τα χαρακτθριςτικά του;Ζνα δίκτυο υπολογιςτϊν λζγεται τοπικό (Local Area Network, LAN), ότανεκτείνεται ςε περιοριςμζνο γεωγραφικό χϊρο. Το ςυνολικό μικοσ των καλωδίων τουδικτφου δεν υπερβαίνει τα 100 Km, ενϊ ο ρυκμόσ μετάδοςθσ δεδομζνων είναι πάρα πολφυψθλόσ (με τθ χριςθ οπτικϊν ινϊν μπορεί να φτάςει και ταχφτθτεσ τθσ τάξθσ του Gbps).Τα τοπικά δίκτυα χαρακτθρίηονται από :1.Tθν φπαρξθ ενςφρματων (για παράδειγμα, ομοαξονικά καλϊδια ι ηεφγθ ςυνεςτραμμζνωνκαλωδίων) ι αςφρματων μζςων μετάδοςθσ.2.Τθν δυνατότθτά τουσ να παρζχουν τόςο μετάδοςθ ςθμείου προσ ςθμείου (point to point),όςο και μετάδοςθ εκπομπισ (broadcast)3.Τον μικρό ρυκμό ςφαλμάτων ( το εφροσ του ρυκμοφ κυμαίνεται ανάλογα με τισδυνατότθτεσ του μζςου μετάδοςθσ ).4.Τθν δυνατότθτά τουσ να είναι πλιρωσ ιδιόκτθτα.

×