Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Android Apps Factory

  1. Android Apps Factory Arkadiusz Wojcieszek
  2. umoż liwia w prosty sposób nagrywanie notatek głosowych
  3. czas nagrywania notatki do 15 sekund  jedno dotknię cie ekranu
  4. nagrywanie notatki w tle  synchronizacja z chmurą  transkrypcja na tekst
  5. notatki dostę pne na jednej liś cie  bezpoś rednie odtwarzanie
  6. Android Apps Factory - co dalej?
  7. Dzię kuję za uwagę a.wojcieszek@startupschool.pl
Advertisement