Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MC Phương Thảo, Hoa Khôi - MC chuyên nghiệp tại Tp.HCM

MC Phương Thảo, Hoa Khôi - MC chuyên nghiệp tại Tp.HCM

 • Login to see the comments

MC Phương Thảo, Hoa Khôi - MC chuyên nghiệp tại Tp.HCM

 1. 1. MC - Biên t p viênậ Ph ngTh oươ ả Profile
 2. 2. Summary MC Ph ng Th o, tên đ y đ : Hoàng Thươ ả ầ ủ ị Ph ng Th o, là ch gái l n trong m t gia đình trí th c.ươ ả ị ớ ộ ứ Ph ng Th o r t yêu nghươ ả ấ ệ thu t,trong th i gian h c trung h c c aậ ờ ọ ọ ủ mình ,Th o tham gia nhi u s ki n công c ng ,ả ề ự ệ ộ tình nguy n vì c ng đ ng và trình di n th iệ ộ ồ ễ ờ trang . Trong tr ng đ i h c, Ph ng Th o mườ ạ ọ ươ ả ở r ng ni m đam mê c a mình qua làng gi i tríộ ề ủ ả nh m t MC, biên t p viên và qu ng cáo.ư ộ ậ ả .
 3. 3. Thông tin cá nhân • Ngày sinh: 10/06 • Chi u cao: 1m71ề • Gioi tính :Nữ
 4. 4. NGH NGHI PỀ Ệ
 5. 5. Biên t p viênậ
 6. 6. • Biên t p viên cho báo “Giao d c”.ậ ụ • Biên t p viên cho Báo Tu i trậ ổ ẻ • C ng tác viên cho báo khăn quàng đ , thi u niên tiên phong.ộ ỏ ế • Phát thanh viên cho CLB phát thanh viên C.MC.
 7. 7. M c tiêu s nghi pụ ự ệ • Theo đu i conổ đ ng sườ ự nghi p MC ,ệ Biên t p viênậ chuyên nghi p,ệ Ph ng Th o hyươ ả v ng ngày càngọ có nhi u kinhề nghi m h nệ ơ n a.ữ
 8. 8. THÀNH TÍCH - Hoa khôi cu c thi : N sinh viên Vi t Namộ ữ ệ duyên dáng”-2014 do Trung ng H i Liên hi pƯơ ộ ệ Thanh niên Vi t Nam, Trung ng H i Sinh viên Vi tệ ươ ộ ệ Nam ch đ o C ng tri th c Thánh Gióng, Trung tâm H trỉ ạ ổ ứ ỗ ợ và Phát tri n Sinh viên Vi t Nam ph i h p v i T p đoànể ệ ố ợ ớ ậ IMC t ch c. Hai nhãn hàng Solite và Cosy c a t p đoànổ ứ ủ ậ Kinh Đô. - Hoa khôi cu c thi :“ Duyên dáng NÉT VĂN “ộ -2014 do tr ng Đ i h c S ph m TP H Chíườ ạ ọ ư ạ ồ Minh t ch cổ ứ
 9. 9. BTV truy n hìnhề • MC ch ng trình " K t n i " c a Todayươ ế ố ủ TV • MC ch ng trình : " Tin nóng 24h " vàươ ch ng trình " Chuy n đ ng s '' c a phòngươ ể ộ ố ủ truy n hình Báo Tu i Trề ổ ẻ • MC ch ng trình " Năng đ ng du l ch Vi t " -ươ ộ ị ệ HTV7
 10. 10. Ho t đ ngạ ộ • MC cho các h i ngh ,s ki nộ ị ự ệ – MC H i ngh khách hàng th ng niên c a MOBIPHONEộ ị ườ ủ – MC " L ra quân Xuân tình nguy n " do Thành đoàn Thànhễ ệ ph H Chí Minh t ch c.ố ồ ổ ứ – MC h i ngh khách hàngộ ị cho “BABY CARE”
 11. 11. Ho t đ ngạ ộ • MC cho các h i ngh ,s ki nộ ị ự ệ – MC cu c thi “ộ Nét đ p s ph mẹ ư ạ “ toàn Thành – MC cu c thi“ộ Vi t v Quê h ng tôiế ề ươ ” cho báo “Giao d cụ ” – MC “ MICRO VÀNG 2013” cho “Nhà thi u nhi qu n Gò v p”ế ậ ấ
 12. 12. Ho t đ ngạ ộ • MC cho các h i ngh ,s ki n :ộ ị ự ệ - MC cho ch ng trìnhươ “di n quýễ “ cung Văn háo lao đ ngộ - MC cho đêm nh cạ “Hát v m ”ề ẹ t iạ Bình D ngươ - MC cho ngày h i “ ng i khoa Vănộ ườ “ c a Tr ng Đ i h c S ph m TP H Chíủ ườ ạ ọ ư ạ ồ Minh
 13. 13. Ho t đ ngạ ộ • MC cho các h i ngh ,s ki n :ộ ị ự ệ - MC cho ch ng trình : “ L ký k tươ ễ ế h p tác phát hành ebook ra th tr ng n cợ ị ườ ướ ngoài c a CTY sky Today và NXB tr ”ủ ẻ - MC - MC cho TW Đoàn Thanh niên C ngộ s n H Chí Minhả ồ
 14. 14. H C V NỌ Ấ
 15. 15. Đ i h cạ ọ • CHUYÊN NGÀNH S PH M NG VĂNƯ Ạ Ữ Đ I H C S PH M TP H CHÍ MINHẠ Ọ Ư Ạ ỒĐ I H C S PH M TP H CHÍ MINHẠ Ọ Ư Ạ Ồ
 16. 16. S THÍCHỞ
 17. 17. “Ph ng Th o yêu đ tr i nghi m và khám phá, đ nhìn thươ ả ể ả ệ ể ế gi i qua con m t c a nh ng ng i khác nhau và có nh ng quanớ ắ ủ ữ ườ ữ đi m c a nh ng ng i khác nhau."ể ủ ữ ườ MC - Biên t p viên Ph ng Th oậ ươ ả
 18. 18. Ho t đ ng công tác xã h iạ ộ ộ - Đ i di n thanh niên Vi t Nam tham d "Đ i h i đ i bi u toànạ ệ ệ ự ạ ộ ạ ể qu c h i LHTN Vi t Nam" di n ra t i Hà N i vào thángố ộ ệ ễ ạ ộ 12/2014
 19. 19. Ho t đ ng công tác xã h iạ ộ ộ - Đ i di n hàng ngũ Thanh niên tiêu bi u tham gia chuy n công tácạ ệ ể ế t i Qu n đ o Tr ng Sa - 'Hành trình vì bi n đ o quê h ng''-ạ ầ ả ườ ể ả ươ vào tháng 5/2015
 20. 20. Ho t đ ng công tác xã h iạ ộ ộ - Đ i s ch ng trình : "Dance for Kids " UNESCO - SECCạ ứ ươ
 21. 21. Ho t đ ng công tác xã h iạ ộ ộ - Đ i di n Thanh niên Vi t Nam ham d : " L Di u binh, di uạ ệ ệ ự ễ ễ ễ hành K ni m 70 năm Qu c khánh '' 02/09/1045 - 02/09/2015 t iỷ ệ ố ạ Qu ng tr ng Ba Đình - Hà N iả ườ ộ
 22. 22. S ng là đ yêu th ng và đ s chia!!!ố ể ươ ể ẻ - Và nhi u ho t đ ng thi n nguy n, công tác xã h i khác.ề ạ ộ ệ ệ ộ
 23. 23. Tkanh you for your time!

×