Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

15 روش طراحی کارآمد صفحه اول وب سایت

2,176 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

15 روش طراحی کارآمد صفحه اول وب سایت

  1. 1. 15‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫کارآمد‬ ‫طراحی‬ ‫روش‬: ‫مقاله‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬
  2. 2. :::: ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫کارآمد‬ ‫طراحی‬ ‫روش‬ 15www.startsite.ir. ‫فرمائید‬ ‫خودداری‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫بدون‬ ‫آن‬ ‫آنالین‬ ‫غیر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫انتشار‬ ‫از‬ ‫لطفا‬ ‫بیشتر‬ ‫مطالب‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ . ‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫شما‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫مطالب‬ ‫این‬ 2‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بازسازی‬ ‫برای‬ ‫خوب‬ ‫دلیل‬ 10: ‫است‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫سطح‬ ‫کدام‬ ‫برای‬ ‫مطالب‬ ‫این‬: ‫مقدماتی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫سطح‬ ‫این‬ ‫در‬ . ‫اند‬ ‫شده‬ ‫آشنا‬ ‫مطالب‬ ‫این‬ ‫محتوای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫موضوع‬ ‫به‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬‎‫ب‬‫بازاریا‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ، ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫مباحث‬ ‫به‬ ‫مندان‬ ‫عالقه‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫تشریح‬ ‫مندان‬ ‫عالقه‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫آموزش‬ ‫اجرای‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫گام‬ ‫به‬ ‫گام‬‫فعلی‬ ‫الکترونیک‬ ‫کتاب‬ : ‫متوسط‬ ‫و‬ ‫پردازد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫موضوع‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫پایه‬ ‫و‬ ‫بنیادی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫مطالب‬ ‫این‬ ، ‫ها‬‎‫ت‬‫سای‬ ‫وب‬ ‫دارندگان‬ ، ‫بازاریابی‬ ‫مدیران‬ ، ‫فروش‬ ‫مدیران‬ ، ‫فروشندگان‬ ‫و‬ ‫ها‬‎‫ب‬‫بازاریا‬. ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫عملیاتی‬ ‫های‬‎‫ل‬‫ح‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫تری‬ ‫عملی‬ ‫های‬‎‫ل‬‫مثا‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ . ‫کند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫مندان‬ ‫عالقه‬ ‫به‬ ‫تری‬ ‫کامل‬ ‫اطالعات‬: ‫پیشرفته‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ، ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫موضوع‬ ‫به‬ ‫مسلط‬ ‫و‬ ‫خبره‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ، ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫بازاریابان‬ ، ‫های‬‎‫ب‬‫بازاریا‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫مدیران‬ ، ‫عامل‬ ‫مدیران‬ ، ‫ارشد‬ ‫مدیران‬. ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫مطالب‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ . ‫گردد‬ ‫می‬
  3. 3. . ‫فرمائید‬ ‫خودداری‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫بدون‬ ‫آن‬ ‫آنالین‬ ‫غیر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫انتشار‬ ‫از‬ ‫لطفا‬ ‫بیشتر‬ ‫مطالب‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ . ‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫شما‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫مطالب‬ ‫این‬3‫وبسايت‬ ‫اصلي‬ ‫صفحه‬ ‫طراحي‬ ‫کارآیی‬ ‫های‬ ‫راه‬‫صفحه‬ ‫طراحي‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫ضروري‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ‫تمامي‬ ‫طراحي‬ ‫اگرچه‬‫صفحه‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫اي‬ ‫ويژه‬ ‫اهميت‬ ‫از‬ Home Page ‫آن‬ ‫اصلي‬‫توجه‬ ‫مركز‬ ‫در‬ ‫بايد‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسيار‬ ‫شما‬ ‫شركت‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫اصلي‬‫كه‬ ‫است‬ ‫اي‬ ‫صفحه‬ ‫اولين‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫زيرا‬ ‫گيرد‬ ‫قرار‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫طراحي‬‫شما‬ ‫شركت‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫چهره‬ ‫مانند‬ ‫و‬ ‫بيند‬ ‫مي‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫سايت‬ ‫كننده‬ ‫بازديد‬.‫ميشود‬ ‫محسوب‬‫صفحه‬ ، »‫نيلسون‬ ‫جاكوب‬ « ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫متخصص‬ ‫طراح‬ ‫گفته‬ ‫برطبق‬‫وي‬ .‫هستند‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫اموال‬ ‫ترين‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫وب‬ ‫اصلي‬ ‫هاي‬‫از‬ ‫بيشتر‬ ‫بسيار‬ ‫شركت‬ ‫يك‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫اصلي‬ ‫صفحه‬ ‫تاثير‬ ‫دهد‬ ‫مي‬ ‫ادامه‬. ‫است‬ ‫سايت‬ ‫توليدي‬ ‫بازده‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫واقعي‬ ‫فروش‬‫در‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫بخش‬ ‫ترين‬ ‫مهم‬ ‫شركت‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫اصلي‬ ‫صفحه‬ ‫شك‬ ‫بي‬‫بقيه‬ ‫از‬ ‫بيشتر‬ ‫اصلي‬ ‫صفحات‬ ‫بازديدكنندگان‬ ‫و‬ ‫طرفداران‬ ،‫سايتها‬ ‫وب‬ ‫بيشتر‬.‫است‬ ‫آن‬ ‫صفحات‬‫يك‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫درباره‬ ‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫از‬ ‫پيش‬ ‫مشتريان‬ ً‫ال‬‫معمو‬‫فروش‬ ‫زمانيكه‬ ‫حتي‬ ‫كار‬ ‫اين‬ .‫كنند‬ ‫مي‬ ‫ديدن‬ ‫آن‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫از‬ ،‫شركت‬‫متوجه‬ ‫كه‬ ‫اينجاست‬ .‫افتد‬ ‫مي‬ ‫اتفاق‬ ‫نيز‬ ‫پذيرد‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫آفالين‬ ‫بصورت‬‫طراحي‬ ‫نحوه‬ ‫شويم‬ ‫مي‬‫تصميم‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫حد‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫آن‬ ‫اصلي‬ ‫صفحه‬ ‫بخصوص‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫يك‬. ‫باشد‬ ‫موثر‬ ‫گيري‬:::: ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫کارآمد‬ ‫طراحی‬ ‫روش‬ 15www.startsite.ir
  4. 4. . ‫فرمائید‬ ‫خودداری‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫بدون‬ ‫آن‬ ‫آنالین‬ ‫غیر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫انتشار‬ ‫از‬ ‫لطفا‬ ‫بیشتر‬ ‫مطالب‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ . ‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫شما‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫مطالب‬ ‫این‬4)SEO( ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫عنوان‬ ‫يك‬ ‫از‬‫كنيد‬ ‫استفاده‬‫نمايان‬ ‫مرورگر‬ ‫باالي‬ ‫رنگ‬ ‫آبي‬ ‫نوار‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫هميشه‬ ‫صفحه‬ ‫عنوان‬‫كردن‬ ‫انتخاب‬ ‫درست‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫برند‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫بخش‬ ‫يك‬ ‫و‬ ‫ميشود‬‫خدمات‬ ‫به‬ ‫بايد‬ ‫صفحه‬ ‫عنوان‬ ،‫اصلي‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ . ‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسيار‬ ‫آن‬‫رنكينگ‬ ‫در‬ ‫اساسي‬ ‫نقشي‬ ‫عنوان‬ ‫اين‬ . ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫اي‬ ‫اشاره‬ ‫شما‬ ‫اصلي‬‫وب‬ ‫كليدي‬ ‫كلمات‬ ‫شامل‬ ‫بايست‬ ‫مي‬ ‫همچنين‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهاي‬‫اصلي‬ ‫صفحه‬ ‫عنوان‬ ،‫سايت‬ ‫صفحه‬ ‫مهمترين‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫باشد‬ ‫شما‬ ‫سايت‬.‫است‬ ‫خاصي‬ ‫توجه‬ ‫سزاوار‬:::: ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫کارآمد‬ ‫طراحی‬ ‫روش‬ 15www.startsite.ir1
  5. 5. . ‫فرمائید‬ ‫خودداری‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫بدون‬ ‫آن‬ ‫آنالین‬ ‫غیر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫انتشار‬ ‫از‬ ‫لطفا‬ ‫بیشتر‬ ‫مطالب‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ . ‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫شما‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫مطالب‬ ‫این‬5‫بگذاريد‬ ‫برجاي‬ ‫ماندني‬ ‫اوليه‬ ‫تاثير‬ ‫يك‬‫ميشوند؛‬ ‫آن‬ ‫وارد‬ ‫اصلي‬ ‫صفحه‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫سايت‬ ‫بازديدكنندگان‬ ‫بيشتر‬‫يك‬ .‫است‬ ‫حياتي‬ ،‫مثبت‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫اوليه‬ ‫اثر‬ ‫يك‬ ‫جاگذاشتن‬ ‫به‬ ‫بنابراين‬‫و‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫كمك‬ ‫شما‬ ‫برند‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫خوب‬ ‫به‬ ‫بصري‬ ‫جذاب‬ ‫طراحي‬.‫ميكشد‬ ‫تصوير‬ ‫به‬ ‫اي‬ ‫حرفه‬ ‫تجاري‬ ‫تيم‬ ‫يك‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫شركت‬‫بيننده‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اعتماد‬ ‫و‬ ‫اطمينان‬ ‫حس‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫اي‬ ‫حرفه‬ Home Page.‫كند‬ ‫مي‬ ‫القا‬:::: ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫کارآمد‬ ‫طراحی‬ ‫روش‬ 15www.startsite.ir2
  6. 6. . ‫فرمائید‬ ‫خودداری‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫بدون‬ ‫آن‬ ‫آنالین‬ ‫غیر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫انتشار‬ ‫از‬ ‫لطفا‬ ‫بیشتر‬ ‫مطالب‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ . ‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫شما‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫مطالب‬ ‫این‬6‫كنيد‬ ‫استفاده‬ ‫كننده‬ ‫ترغيب‬ ‫كلمات‬ ‫از‬‫ميكند‬ ‫عمل‬ ‫وبسايت‬ ‫گذرگاه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اصلي‬ ‫صفحه‬ ‫شد‬ ‫گفته‬ ‫كه‬ ‫همانطور‬‫مسئوليت‬ ‫ميشوند.اين‬ ‫وبسايت‬ ‫وارد‬ ‫آن‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫بازديدكننده‬ ‫بيشتر‬ ‫و‬‫دقيق‬ ‫كه‬ ‫كند‬ ‫ترغيب‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫بازديدكننده‬ ‫كه‬ ‫شماست‬ ‫سايت‬ ‫اصلي‬ ‫صفحه‬‫مثل‬ ‫كننده‬ ‫ترغيب‬ ‫كلمات‬ ‫دادن‬ ‫اختصاص‬ .‫كنند‬ ‫كاوش‬ ‫شما‬ ‫وبسايت‬ ‫در‬ ‫تر‬‫كاالي‬ ‫يك‬ « »!‫بخريد‬ ‫حاال‬ ‫همين‬ « ، »‫كنيد‬ ‫ديدن‬ ‫ما‬ ‫«ازمحصوالت‬‫ميكند‬ ‫وادار‬ ‫را‬ ‫بازديدكنندگان‬ ، ‫اصلي‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ...‫و‬ »‫بگيريد‬ ‫هديه‬ ‫مجاني‬‫ميتواند‬ ‫كار‬ ‫اين‬ .‫كنند‬ ‫كليك‬ ‫داخلي‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫مفيدي‬ ‫هاي‬ ‫صفحه‬ ‫روي‬‫دهد‬ ‫كاهش‬ ‫را‬ ‫سايت‬ ‫بالاستفاده‬ ‫مطالب‬ ‫ميزان‬:::: ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫کارآمد‬ ‫طراحی‬ ‫روش‬ 15www.startsite.ir3
  7. 7. . ‫فرمائید‬ ‫خودداری‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫بدون‬ ‫آن‬ ‫آنالین‬ ‫غیر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫انتشار‬ ‫از‬ ‫لطفا‬ ‫بیشتر‬ ‫مطالب‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ . ‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫شما‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫مطالب‬ ‫این‬7‫كنيد‬ ‫برجسته‬ ‫را‬ ‫سايتتان‬ ‫مهم‬ ‫هاي‬ ‫بخش‬‫كليدي‬ ‫هاي‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫دستيابي‬ ‫براي‬ ‫اي‬ ‫دريچه‬ ‫مانند‬ ‫بايد‬ ‫اصلي‬ ‫صفحه‬‫اطالعات‬ ‫يافتن‬ ‫براي‬ ‫گذرگاهي‬ ‫مانند‬ ‫بازديدكنندگان‬ ‫براي‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫سايت‬‫سايت‬ ‫در‬ ‫اصلي‬ ‫هاي‬ ‫محل‬ ‫بايست‬ ‫مي‬ .‫گردد‬ ‫محسوب‬ ‫نيازشان‬ ‫مورد‬‫بايست‬ ‫مي‬ ‫آن‬ ‫هاي‬ ‫زيرمجموعه‬ ‫و‬ ‫مربوطه‬ ‫هاي‬ ‫سرفصل‬ .‫باشد‬ ‫مشخص‬‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫كنيد‬ ‫سعي‬ .‫باشند‬ ‫اصلي‬ ‫هاي‬ ‫بخش‬ ‫اطالعات‬ ‫دربرگيرنده‬‫اطالعات‬ ‫ميتوانند‬ ‫ها‬ ‫بازديدكننده‬ .‫دهيد‬ ‫قرار‬ ‫اصلي‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫خالصه‬ ‫بطور‬.‫بيابند‬ ‫مربوطه‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫بيشتر‬:::: ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫کارآمد‬ ‫طراحی‬ ‫روش‬ 15www.startsite.ir4
  8. 8. . ‫فرمائید‬ ‫خودداری‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫بدون‬ ‫آن‬ ‫آنالین‬ ‫غیر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫انتشار‬ ‫از‬ ‫لطفا‬ ‫بیشتر‬ ‫مطالب‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ . ‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫شما‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫مطالب‬ ‫این‬8‫كنيد‬ ‫اضافه‬ ‫سايت‬ ‫به‬ ‫تازه‬ ‫مطالب‬‫«آخرين‬ »‫اخبار‬ ‫ترين‬ ‫تازه‬ « ‫مانند‬ ‫نامهايي‬ ‫تحت‬ ‫ميتواند‬ ‫سادگي‬ ‫به‬ ‫كار‬ ‫اين‬‫اين‬ .‫پذيرد‬ ‫انجام‬ ‫پويا‬ ‫عبارات‬ ‫ديگر‬ ‫و‬ »‫محصوالت‬ ‫«جديدترين‬ »‫ها‬ ‫توصيه‬‫مديريتي‬ ‫هاي‬ ‫سيستم‬ ‫محتواي‬ ‫و‬ ‫سايتها‬ ‫وب‬ ‫هاي‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫در‬ ‫ويژگيها‬‫اصلي‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫خودكار‬ ‫رساني‬ ‫بروز‬ ‫ليستهاي‬ ‫است.وجود‬ ‫معمول‬ ‫بسيار‬‫پويا‬ ‫و‬ ‫خودكار‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫جديد‬ ً‫ا‬‫دائم‬ ‫محتواها‬ ‫كه‬ ‫ميدهد‬ ‫را‬ ‫امكان‬ ‫اين‬.‫دهند‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫وبسايت‬ ‫در‬ ‫مربوطه‬ ‫هاي‬ ‫بخش‬ ‫هاي‬ ‫رساني‬ ‫بروز‬:::: ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫کارآمد‬ ‫طراحی‬ ‫روش‬ 15www.startsite.ir5
  9. 9. www.startsite.irwww.inbound.irfacebook.com/startsite9‫سایت‬ ‫وب‬ ‫پیشرفت‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫استارت‬ ‫چگونه‬‫؟‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫تان‬‫وکارهای‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫استارت‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫ایرانی‬‫وکار‬ ‫کسب‬ ، ‫گرا‬ ‫درون‬ ‫بازاریابی‬. ‫بسازند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫داشتنی‬ ‫دوست‬. ‫نمائید‬ ‫مراجعه‬ ‫زیر‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫کامل‬ ‫نسخه‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬www.startsite/15design

×