Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diana cooper-2012-es-azutan

1,342 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diana cooper-2012-es-azutan

 1. 1. A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Diana Cooper / 2012 and Bej ond Tartalom Findhorn Press, Scotland, 2009 Fordította Görbe Angéla Szerkesztette Miklós Gábor Copyright © Diana Cooper, 2009 Hungárián translation © Görbe Angéla, 2 0 1 0 Köszönet 9 Hungárián edition © Neemtree Corporation AG., 2 0 1 0 Cover design © Neemtree Corporation AG., 2 0 1 0 Bevezetés 11 I. RÉSZ-A 2012-ES ÉV Minden jog fenntartva. A könyv - a kiadó írásos jóváhagyása nélkül - sem egészében, 1 Ősi jóslatok 2012-re 17 sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhető, 2 A 25 éves megtisztulási időszak 23semmilyen formában és értelemben, elektronikus vagy mechanikus 3 A2012-esév 27 m ó d o n , beleértve a nyilvános előadást vagy tanfolyamot, a hangoskönyvet, bármilyen internetes közlést, a fénymásolást, 4 Ez alkalommal miért lesz más? 33 a rögzítést vagy az információrögzítés bármely formáját. 5 A kozmikus pillanatok 38 6 A 2012-es olimpiai játékok 43 7 A 2012-ben megnyíló kozmikus kapuk 51 ÉDESVÍZ KIADÓ, BUDAPEST 8 A kristálykoponyák 2012-ben 65 Felelős kiadó Nóvák András igazgató Főszerkesztő Molnár Eszter 9 A felemelkedés tizenkét csakrája 72 Műszaki vezető Erdélyi Anna 10 Lemúria és Mu 81 Tipográfia Alinea Kft. Borítót készítette Decoflex Kft. Borítófotó Shutterstock II. RÉSZ - A 2012-2032 KÖZÖTTI N y o m t a Reálszisztéma Dabasi N y o m d a Zrt. ÁTMENETI IDŐSZAK Felelős vezető Vágó Magdolna vezérigazgató 11 Világgazdaság 89 ISBN 978 963 529 071 0 12 Energiakészletek és utazás 95 5
 2. 2. 2012 ÉS AZUTÁN TARTALOM13 A bolygó megtisztítása 100 38 Vallás és spiritualitás 24514 Világméretű időjárási változások 106 39 Megvilágosodás 25015 Előrejelzések Ázsia számára 110 40 Bőség és manifesztáció 26216 Előrejelzések Afrika számára 117 41 A számok jelentősége 27017 Előrejelzések az Északi-sarkvidék, 42 Átkapcsolások, hogy visszahozzuk Atlantisz Kanada és az USA számára 122 energiáját egy magasabb szinten 27918 Előrejelzések Dél-Amerika számára 126 43 A mi szerepünk a tervben 28419 Előrejelzések Mongólia és Oroszország Orbok 288 számára 12920 Előrejelzések Ausztrália és TÉRKÉPEK a Csendes-óceáni-szigetek számára 13121 Előrejelzések Európa számára 136 A bolygó 12 spirituális csakrája 4822 Előrejelzések Közép-Európa számára 143 A 33 kozmikus kapu 5823 Előrejelzések a Közel-Kelet számára 14724 ötödik dimenziós közösségek 150 TÁBLÁZATOK25 A természettel dolgozni 15526 Méhek 163 A számok és az azoknak megfelelő csakrák,27 Fák 168 helyek a bolygón, galaktikus kapcsolatok28 Népesség 174 és arkangyalok 27729 Gyermekek 179 A 12 csakra és az azoknak megfelelő30 Néphatalom 188 arkangyalok, hangok és színek 28231 Beavatás és kereszt re feszítés 191III. RÉSZ - 2032 ÉS AZUTÁN32 A technológia helyzete 2032-re 20133 Vezetés 20734 Élet az ötödik dimenzióban 21235 Az új aranyvárosok 22336 Kumeka, a fény ura 23037 Metatron arkangyal 237 6
 3. 3. KöszönetKöszönöm Eckhard Gráfnak, a német kiadómnak,hogy rábeszélt ennek a könyvnek a megírására, ésThierry Bogliolónak és Sabine Weeke-nek, a FindhornPress munkatársainak kimeríthetetlen támogatásukat.Kathy Crosswellnek szintén köszönöm, aki folytonosanbátorított, és segített az angyali birodalomhoz fűződőkapcsolatom finomhangolásában. Szavakkal ki sem t u d o m fejezni hálámat vezetőim­nek, Kumekának és Metatronnak, akik mindketten ve­lem maradtak mindvégig. Szigorú felügyelők, de so­sem ítélkeznek! Az elementáloknak is köszönöm, akikszintén velem voltak ebben az időszakban. 9
 4. 4. Bevezetés Eltökélt szellemek egy kis csoportja, Remélem, ez a könyv többet nyújt a világszerte zajló akiket a küldetésük iránti éghajlati, gazdasági és politikai változásokkal kapcsola­ tos, jelenlegi tudatosságon alapuló jóslatok bemutatá­ kiolthatatlan tűz heve fűt, sánál, és így n e m csak a kapuk kitárulásakor és az újmegváltoztathatja a történelem menetét. energia beérkezésekor bekövetkező spirituális változá­ sokról, illetve a saját megvilágosodásodat és felemelke­ <^ GANDHI désedet elindító kulcsokról tájékoztat. Hiszek abban, hogy bátorságot és ihletet ad majd neked ahhoz, hogy részese légy a bolygó megtisztítása és a bolygószintű tudatosság átalakulása folyamatának, hogy te is részt vehess a 2032-ben kezdődő új Aranykor megterem­ tésében. Ez a kötet nagyon különleges m ó d o n született. Évek óta először t a r t o t t a m egy néhány h ó n a p o s szünetet, amikor is egyáltalán nem foglalkoztam könyvírással. Igazán úgy éreztem, hogy meg t u d n á m szokni! Spiritu­ ális fejlődésem is rendkívül felgyorsult, a m i n t hosszú órákat töltöttem csendben a kertben. Aztán kaptam egy e-mailt a német kiadómtól, Eck- hard Gráftól, amelyben arra kért, szíveskedjek írni egy könyvet 2012-ről és az utána következő időszakról. 11
 5. 5. 2012 ÉS AZUTÁN BEVEZETÉSMivel már készítettem néhány C D - t a témában, Through Orbs (Felemelkedés az orbok révén) címűEckhard tudta, hogy ez az én területem. Olyan szintű könyveket Kathy Crosswell-lel, és k o m m u n i k á l t a mizgatottság lett úrrá rajtam, hogy éreztem: meg kell ír­ Kathy vezetőjével, Wywyvsillel. Ö a Hatalmak angyala­n o m . Mire végigolvastam az e-mailt, addigra már gon­ inak egyike (a Hatalmak a legmagasabb rezgésszámúdolatban a könyvet is megterveztem. Mire pedig vála­ angyalok közé tartoznak), a Karma Urainak egyike,szoltam, valójában már néhány fejezet el is készült. a Születés Angyala, és sok képzőiskolát vezet a belső sí­ A vezetőim, Kumeka és Metatron arkangyal, akikkel kokon - általában véve nagyszerű lény. Amikor nekiáll­szintén dolgozom, azt mondták, hogy minden infor­ tam ennek az új könyvnek, Wywyvsil jelentkezett, ésmációt megadnak, amire szükségem van. Később, az közölte, hogy össze kell kapcsolódnom vele az angyaliinformáció átadása közben közölték, hogy a kertben birodalmakban, a hetedik mennyországban, hogy be­lévő elementálokkal is beszéljek, és nekik is engedjem hozzam a könyvbe az energiát, hogy az olvasók tudatmeg, hogy információt töltsenek le nekem. A telkem alatt a hetedik dimenzióra hangolódhassanak. Ez fen­végében, a fák között él néhány ötödik dimenziós séges érzés volt!elementál, valamint tündérek százai, tehát próbáltam 2012 és az azután elkövetkező idők nagyon fontosúgy beosztani a napjaimat, hogy minden nap a zöldsé­ témát jelentenek. Követhetjük a kollektív tudattalantgeim között is töltsek néhány órát, és dolgozzak is va­ a balsorsba és a mélabúba, vagy tekinthetünk rá mintlamennyit. a lelki fejlődés és növekedés majdan elérhető bámula­ A könyv írása közben elnyertem Metatron arany- és tos lehetőségére. Az ismertetett változások hihetetlenülnarancssárga köpenyét - nagyon felvillanyozott ez az gyorsak és rendkívüliek lesznek. A 2012-ben beérkezőóriási megtiszteltetés. Egy szimbólumot is kaptam tőle, spirituális energiák bámulatosak, és a világ 2032-reamely arra jó, hogy képes legyek tisztábban ráhango­ egészen más hellyé válik, amint visszakapjuk a bölcses­lódni. Most, hogy megkaptam ezt a köpenyt, harmoni­ séget Arany Atlantiszból.kus átvitel útján átadhatom azoknak, akik készen állnak Egyik este, miközben egy barátommal beszélgettem,rá. Mivel Metatron felügyeli a Földön zajló felemelke­ Gábriel arkangyal látogatott meg. Nagyon komolynakdésre irányuló erőfeszítéseket, ez felgyorsítja majd a tűnt. Azt mondta, fel kell hagynunk a múlton való töp­fejlődésedet. Ha e lapok olvasása közben elfogadod tő­ rengéssel és a jövővel kapcsolatos aggodalmaskodással.lem, akkor te is átadhatod másoknak. A Metatronról Mi, emberek különleges energiákat kaptunk, amelye­szóló fejezetben további részleteket olvashatsz erről. ket több ezer éve küldtek nekünk, elsősorban erre az Az elmúlt évben megírtam az Enlightenment Through időszakra. Az energiák által tartalmazott üzeneteketOrbs (Megvilágosodás az orbok révén) és az Ascension számunkra fogalmazták meg, erre az időszakra, mert 12 13
 6. 6. 2012 ÉS AZUTÁNmár akkor p o n t o s a n tudták, min megyünk majd ke­resztül. Minden n a p most van. 2012-ben egy másik mostlesz, más energiával. Gábriel arkangyal azt m o n d t a , hogy mi, ennek abolygónak a lakói túlságosan belebonyolódtunk a ten­nivalóinkba ahhoz, hogy felfogjuk a szeretettel kifeje­ I. RÉSZzetten nekünk küldött jelentéseket. Megismételte, hogynincs másik nap, csak a ma létezik. Azzal folytatta, hogy az irányok nagyon tiszták. Ha A 2012-es évazt mondjuk, hogy az energia erős vagy gyenge, aztcsak azért mondjuk, mert nem hangolódtunk rá a Te­remtés kezdetén a Forrásból érkezett üzenetekre, ésnem hallgatunk rájuk. Gábriel arkangyal arra kér, hogy minden n a p ülj le,és csendesedj el egy kicsit. Nyisd meg a szívedet min­den előtt - a csillagok, az állatok, minden előtt. Fogaddörömmel és ünnepeld az energiát a nap minden pilla­natában, és az dolgozni fog veled. 14
 7. 7. 1. F E J E Z E T rt Osi jóslatok 2012-re 2012. DECEMBER 2 1 . egy 26 000 éves, valamint egy 260 000 éves csillagászati időszak végét jelzi. Bolygónk történelme során először kettős átala­ kulási ugrásra vállalkozunk. A spirituális fejlődés lehetőségei óriásiak, ezért engedték meg csaknem hétmilliárd szellem megtestesülését erre a hatal­ mas alkalomra. Kivétel nélkül minden univerzum csodálattal és áhítattal figyeli most fejlődésünket. A 2012. december 21-én véget érő 260 000 éves időszakEz az atlantiszi korszak végét jelzi. Az atlantiszi kísér­letet 260 000 évvel ezelőtt kezdték el. A tervezés és azelőkészítés 10 000 évet vett igénybe, a korszak pedig240 000 évig tartott. Bár a birodalom 10 000 évvel ez­előtt összeomlott, 2012 végéig még mindig ennek akorszaknak a hatása alatt állunk. Atlantisz célja az volt, hogy megfigyeljék, vajon azemberek képesek-e fenntartani egy fizikai testet, élvez- 17
 8. 8. A 2012-ES ÉV ŐSI JÓSLATOK 2012-REni a szabad akaratot, és mégis megőrizni kapcsolatukat A húszéves átmenet az Aranykorbaa Forrással. Abban az időszakban más kontinensekensok más ember is élt, de ők nem voltak a konkrét terv 2012. december 2 1 . egy új, húszéves átmeneti időszakrészei. A végső és ötödik 10 000 éves atlantiszi időszak kezdete, amely eljuttat bennünket 2032-be. Ekkor va­egy ellenőrzött kísérlet volt. Ennek során emelkedett fel lóban kezdetét veszi az új Aranykor.Atlantisz Aranykora, és tartott 1500 évig. Ez az időszak 2012 téli napfordulóján a Neptunusz, a Plútó és azalkotja a Discover Atlantis (Atlantisz felfedezése) című Uránusz úgy helyezkednek majd el, hogy kölcsönösenkönyvem témáját. Az isteni látomás arról szól, hogy hatást gyakorolnak egymásra. A Neptunusz a felsőbb2032 után még magasabb szinten hozzuk vissza Arany spiritualitást jelképezi, a Plútó az átalakulást, az Urá­Atlantisz energiáját, ez alkalommal az egész világ szá­ nusz pedig a változást. Amint az energiák együttmű­mára. ködnek, erőteljes hatással lesznek a bolygó tudatos­ ságára. Lehetséges a rezgésszám óriási megváltozása A 2012. december 21-én véget érő - egyénileg és kollektíven - mindaddig, míg bölcsen 26 000 éves időszak használjuk az energiát. A tervezett változás olyan rendkívüli, hogy az ősi2012. december 21. egy 26 000 éves csillagászati időszak bölcsek nem tudták megjósolni, mi fog történni e dá­végét és egy új korszak kezdetét is jelzi. Azon a napon tumot követően.ritka együttállás lesz megfigyelhető a Föld és a Nap kö­zött. A múltban ilyen együttállások esetén szerencsét­ A régiek előrejelzéseilenségek és katasztrófák következtek be az emberiségalacsony tudatossága miatt. Ez alkalommal azonban le­ A MAJÁK 2012. december 21-ét a Teremtés Napjánakhetőségünk nyílik egy új és dicsőséges korszak megte­ nevezték, és azt jósolták, hogy az aznap beérkező ener­remtésére - de mindenkit arra kérnek, hogy vegye ki eb­ gia aktiválni fogja a kundalíni-erót az egyénekben ésből a részét, mert a végeredmény még nem biztosított. a bolygón. A jóslatok azt állítják, hogy stimulálni fogja Lady Gaia, a Földet felügyelő hatalmas Lény elren­ az elmúlt életeinkkel és a valódi énünkkel kapcsolatosdelte, hogy a Földnek és minden rajta élőnek fel kell genetikai emlékeket, és sok ember megvilágosodását ésemelkednie. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek és min­ felemelkedését mozdítja majd elő.dennek fokoznia kell a rezgésszámát. Ha készen állunk, Azt is előrevetítik, hogy a bolygószintű kundalíniakkor 2012 egy csodálatos, új életforma kezdete lehet ereje segíteni fog az összes piramis aktiválásában és ki­mindannyiunk számára. igazításában, ami összeköt bennünket az univerzumon 18 19
 9. 9. A 2012-ES ÉV ŐSI JÓSLATOK 2012-REbelül minket megillető hellyel, és azt is, hogy ez a szo­ AZ AFRIKAI SÁMÁNOK is beszélnek 2012-ről. Pél­láris tudatosság újjászületését fogja eredményezni az dául a zuluknak van egy meséjük a 2012-es katasztró­emberiségben. A piramisok (maja, egyiptomi stb.) fáról.kozmikus számítógépek. Emellett az univerzális ener­gia generátorai és alállomásai is. AZ EGYIPTOMI mítoszok arra utalnak, hogy 2012 vé­ ge egy bolygószintű tudatosságváltozás előhírnöke.AZ INKÁK szerint 2013 előtt egy aszteroida fogja elő­segíteni a Föld megtisztulását. A PLEJÁDOK NAGY NAPTÁRA, amely egy, a Plejá- dok mozgására alapozott kozmikus naptár, 2012. de­AZ AZTÉKOK szerint a jelenünk a világ ötödik napja cember 21-én ér véget. Jelenleg a más galaxisokbólvagy „korszaka", amely egy 26 000 éves időszak vége. a Földre érkező, magasabb energiák a Plejádokon ke­ resztül érkeznek. Most sok csillaggyermek egy ideigA BENNSZÜLÖTT AMERIKAI bölcsek közül sokan a Plejádokon marad - amely a megtestesülés előtti pi­egyetértenek abban, hogy 2012-ben kezdődik az ötödik henőhely - annak érdekében, hogy felkészüljenek avilág. Föld lassúbb frekvenciáira. 2012 után m i n d e n ilyen csillagember közvetlenül egy fizikai megtestesülésbeA HOPIK azt állítják, hogy 2012 egy korszak vége - érkezik majd, átalakító nélkül, és így magasabb rezgésthogy egy 25 éves megtisztulási időszak után az általuk fog hordozni. Magas rezgésszámú anyát kell majd vá­„Felemelkedésnek" nevezett kor következik majd. lasztaniuk, aki képes ezt befogadni.A CSEROKIKNAK saját naptáruk van, amely 2012-vel A TIBETI ÉS A ZSIDÓ NAPTÁROK azt jelzik, hogybefejeződik. Egyetértenek abban, hogy a korábbi vilá­ 2012 egy hosszú ciklus vége.gok kataklizmákban értek véget, és talán ez a világ iserre a sorsra jut. A Védák szerint a visszaemelkedés a fénybe 2012-ben kezdődik. Sok H I N D U hisz abban, hogy Kalki, akitA SZENEKA INDIÁNOK szerint 2012-ig lesz egy 25 avatárnak és Visnu úr utolsó megtestesülésének te­éves megtisztulási időszak. kintenek, 2012-ben jön el. Ha képes megvilágosítani 60 000 embert a téli napforduló előtt, akkor elindíthatA MAORI hagyomány szerint 2012-ben felemelkednek egy megvilágosodás-hullámot. Ha nem, akkor a Föl­az illúzió fátylai, és egybeolvadnak a fizikai és a spiritu­ dön elmulasztjuk ezt a rendkívüli lehetőséget.ális síkok. 20 21
 10. 10. A 2012-ES ÉVBRAHMA KILÉGZÉSÉRŐL úgy vélik, hogy 26 000 2. FEJEZETévig tart. A kilégzés végén van egy kozmikus pillanat,amelynek során megnyílnak az ég kapui. Ebben a né­ A 25 éves megtisztulásima időpontban csodás dolgok történhetnek, beleértveaz emberiség átalakulását is. időszak GYAKORLAT: Vizualizáció a bölcs öregek behívására A bölcs öregek szinte m i n d belefoglalták jóslataikba 1. Keress egy helyet, ahol nyugodtan és zavartalanul le­ azt a tényt, hogy 2012 előtt egy 25 éves megtisztulási hetsz. időszak fog bekövetkezni. Kecalkoatl nevéhez fűződik a 2. Ha teheted, gyújts gyertyát, vagy játssz kellemes, ellazí­ „13 mennyország és 9 pokol" nevet viselő jóslat. Azt ál­ tó zenét. lította, hogy az 1987. augusztus 16-án véget érő „Po­ 3. Szánj néhány másodpercet arra, hogy légzéseddel ké­ kol-ciklus" után egy békés időszak következik majd. nyelmesen ellazult állapotba juttatod magad. 1987. augusztus 17-én következett be a Harmonikus 4. Képzeld el, hogy egy ősöreg fa alatt ülsz, és éppen al­ ősszerendeződés néven ismert bolygóegyüttállás, 2012 konyodik. előtt 25 évvel. Aznap több ezer fényküldött ment fel 5. Hívd be különböző kultúrák bölcs öregjeit. Bánj velük tisztelettel, amint megérkeznek. hegytetőkre vagy szent helyekre, hogy szeretetért és bé­ 6. Tégy fel kérdéseket, vagy hallgasd, ahogyan egymással kéért imádkozzon, illetve meditáljon a Földön. beszélgetnek. 7. Érezd bölcsességük energiáját és mély kapcsolatukat Számomra az 1987-es Harmonikus Ősszerende­ a bolygóval. ződés egy varázslatos pillanat volt. Ekkor éltem át 8. Tudd, hogy nemlineáris idő telik, miközben figyeled egy a legfenségesebb napkeltét - nem annyira annak új nap felkeltét. ragyogó narancssárga szépsége, mintsem magasz- 9. Mondj köszönetet az öregeknek, amint távoznak tőled. tossága és energiája miatt. Hárman meditáltunk10. Nyisd ki a szemed, és tudd, hogy az új kezdetét veszi együtt egy hegytetőn, és tudtuk, hogy valami meg­ számodra. változott a bolygón. 22 23
 11. 11. A 2012-ES ÉV A 25 ÉVES MEGTISZTULÁSI IDŐSZAK Az aznapi összes ima és ünneplés eredményeként annál több angyal vesz majd körül, arra várva,Saint-Germain elment a Forráshoz, hogy közbenjárjon hogy dolgozzon veled.az emberiség érdekében. Elérte, hogy az átalakulás ibo­lya lángját m i n d e n k i használhassa, ne csak az addigi Amint megkezdődött az említett 25 éves időszak,kevesek. Ekkor kezdődött a bolygó megtisztítása. több spirituális ember hívta segítségül az arkangyalo­ Az ibolya láng energiáját több ezren használták, és kat a világ megtisztításához. Angyalaik odaözönlötteknem csak belső sötétségüket alakították át, hanem má­ a bolygó minden részére, eleget téve ezeknek az imák­soknak és magának a bolygónak is elküldték az energiát. nak. Sokan idézték meg Zadkiel arkangyalt, hogy ala­ Ugyanekkor hirtelen megnőtt az újonnan megje­ kítsa át a megrekedt energiát, és ő angyalaival a régilent, átalakulással foglalkozó könyvek száma, amelyek megváltoztatására használta ezt a lehetőséget. Hasonlóképessé tették az embereket arra, hogy megértsék és gondolkodású spirituális emberek csoportjai kezdtekmegváltoztassák ö n m a g u k a t , hogy feloldják és meg­ gyülekezni, hogy kisugározzák a fényt.gyógyítsák régi ragaszkodásaikat. Az angyalok sokféleképpen irányíthatják a figyel­ Néhány évvel később az angyalokról szóló könyveket münket olyan területekre, amelyek megtisztításra szo­olvasták szélesebb körben, ami sokakat megnyitott a rulnak, íme egy példa a saját kertemben történtekből:felsőbb, spirituális segítség és tudatosság előtt. Az angya­lok arra kértek, hogy írásaimban mondjam el az embe­ Cserebogarak lepték el a környéket, ahol éltem. Végülreknek, hogy nem tudnak segíteni a bolygón vagy bár­ felástam egy hatalmas részt, és zöldségeket ültettem,melyikünkön, hacsak mi nem kérjük őket erre, mert ami csodálatos kapcsolatot teremtett köztem, a föld ésnem szegülhetnek szembe szabad akaratunkkal. Ha az elementálok között, valamint mély elégedettségér­azonban segítséget kérünk tőlük, segíteni fognak mind­ zést jelentett. Hagytam a füvet hosszúra nőni, hogyaddig, amíg az a legfőbb érdekünket szolgálja. És ha azt kevésbé legyen vonzó a bogarak számára, és amilyenkérjük tőlük, hogy valaki másnak segítsenek, akkor az gyakran csak tudtam, mezítláb sétáltam rajta. Ráéb­energiánk összeköttetést teremt az illetővel, amelynek redtem, hogy a bogarak a talaj megtisztításánakmentén az angyalok dolgozni tudnak. Ekkor a szüksé­ szükségességére hívták fel a figyelmet, ezért megidéz­get szenvedőn múlik, hogy elfogadja-e a segítséget. tem Gábriel arkangyalt. Ezután minden alkalom­ mal, amikor fényképeket készítettem a kertről, Gáb­ Ha arra kéred az angyalokat, hogy tisztítsanak riel megtisztító angyalainak orbjai árasztottak fényt meg egy konkrét helyet, akkor beárasztják fényü­ a talajba. ket arra a területre. Minél gyakrabban kéred ezt, 24 25
 12. 12. A 2 0 1 2 - E S ÉV Már látjuk az éghajlati változások kezdetét, amint fi­ 3. FEJEZETgyelmeztetéseket és vészjeleket kapunk Lady Gaiától.Minden természeti katasztrófa arra emlékeztet ben­ 2012-es évnünket, hogy tisztítsuk meg magunkat és a földet,amelyen járunk. í m e egy nagyon egyszerű gyakorlat, amelyet n a pmint nap elvégezhetsz. Ez képessé tesz majd arra, hogyarany lábnyomokat hagyj a földön, bárhová is menj. MI FOG TÖRTÉNNI 2012-BEN? Azt mondták, ha ké­ GYAKORLAT: szen állunk, egy fokozatos, de gyorsuló ébredés követ­ Arany lábnyomok kezik, amint az emberek megnövelik a rezgésszámukat. Ez mindenütt az embereken múlik, és ezért olyan fon­1. Idézd meg Gábriel arkangyalt, és érezd, hogy a tiszta, fe­ tos, hogy a fényküldöttek a jóra koncentráljanak, és hér fény átzúdul rajtad, és beárad a földbe. megtartsák Arany Atlantisz visszatérésének látomását.2. Idézd meg a Krisztus-fényt, és érezd, hogy a csillámló, Számos jóslat nagy kihívást jelenthet. De felül kell arany-fehér fény rajtad keresztül a földbe jut. emelkednünk rajtuk, és a csodálatos lehetőségekre kell3. Kérd, hogy ez az energia maradjon veled egész nap, és koncentrálnunk. hatoljon be mélyen a talajba, bárhová is menj.4. Napi teendőid végzése közben - akár egy felhőkarcoló­ 2012-t a „magzatmozgásnak" tekintem. Ez az a ban, akár a talajon állj - fényed képes behatolni a talaj­ ba, és segíthet megtisztítani a világot. pillanat, amikor érzed, hogy a baba rugdos a mé­ hedben, és tudod, hogy az átalakulás valódi. De még van időd az előkészületekre, mielőtt felbuk­ kan az új élet. A végeredmény azon múlik, hogy hányan készülnek fel rezgésük megemelésével erre a jelentős időszakra, és hogyan fogadják a kozmikus pillanatok energiáját. A 2009-es tudatosság alapján valószínűleg a következő eredményt fogjuk megtapasztalni. 26 27
 13. 13. A 2012-ES ÉV A 2012-ES ÉV A harmadik dimenzióban élők A legfőbb lehetőségek 2012-reA harmadik dimenzióban élő hatalmas tömegek, akik A legfőbb lehetőséget az jelenti, hogy a h a r m a d i k di­materialisták és spirituálisán zártak, m i n d e n t vissza­ menzióban élők közül rengetegen megnyitják majdtartanak. A felkészületlen lelkek jelenlegi megtestesü­ a szívcsakrájukat, és a fény negyedik dimenzióssá vál­lésük végén azt fogják választani, hogy útjukat egy toztatja őket. Ha a szívünk nyitott, akkor nem t u d u n kmásik h a r m a d i k dimenziós bolygón folytatják. Ügy egymásnak ártani, ez tehát bolygónkon m i n d e n ü t t atávoznak majd, hogy hálásak lesznek az itteni létezés békemozgalmak spontán felbukkanását fogja eredmé­lehetőségéért. nyezni. A spirituális világokra való ráébredés számukra Pillanatnyilag azonban rengeteg emberre van nagy tudatosságuk csodálatos kiterjesztését jelenti majd.hatással a világszerte bekövetkező változás légköre. Te­ Nyitott szívükkel automatikusan szeretni és tisztelnihát az általános tudatosság szintjétől függően sok fogják a többi kultúrát és az állatokat, és így a gyerekek,olyan ember, aki jelenleg csak a fizikai világban hisz, az állatok és a menekültek számára az egész világonfelébred majd, és lelkileg megnyílik. Lesznek, akik kez­ jobb feltételek születnek. Emellett kezdik majd megér­denek majd szellemeket, tündéreket vagy akár angya­ teni az elmúlt életeket is, tehát egyre inkább emlékeznilokat és megvilágosodott mestereket látni vagy hallani. fognak arra, hogy kik ők valójában, és méltányolni fog­Mivel a csakráik nincsenek hozzászokva a magasabb ják hosszúra nyúlt lelki utazásukat. Amint felisme­energiához, ez megzavarhatja és megrémítheti őket. rik nagyszerűségüket és értéküket, elkezdik majd tisz­Különösen akkor, ha a hitrendszerük vagy a vallásos telni ö n m a g u k a t , egymást és m i n d e n más lényt. Azhátterük azt sugallta nekik, hogy nincs ilyen dimenzió. Egység érzését fogják átélni az állatokkal, a növények­Ennek következtében alaposan megnövekedhet a men­ kel és az embertársaikkal. Az embereket testvéri érzé-tális betegségeknek nevezett jelenségek előfordulása. sek fogják átjárni, és a közjó érdekében kezdenek el te­Sok ilyen embernek kicsúszhat a talaj a lába alól, és se­ vékenykedni.gítségre lehet majd szüksége. Már láttunk példát olyanokra, akik n e m képesek Rengetegen fognak a megvilágosodás és felemel­megbirkózni a beérkező fény gyorsabb rezgésével. kedés útjára lépni.Alantasabb fantáziáikat élik ki, amelyhez az internetetis felhasználják. Ha segíteni akarsz nekik, nagymérték­ben támogathatod őket azzal, hogy megáldod a világ­hálót, és fényt küldesz neki. 28 29
 14. 14. A 2012-ES ÉV A 2012-ES EV A negyedik dimenzióban élők junk rezgésszámunk növeléséről. Ekkor bámulatos le­ hetőségek nyílnak arra, hogy nagyszerű dolgok történ­A legnagyobb reményt az jelenti, hogy a jelenleg a ne­ hessenek, beleértve a tömeges felemelkedést, a csodásgyedik dimenzióban élők közül sokan az ötödik di­ gyógyulásokat és a boldogságot mindenki számára.menzióba lépnek, ahol a világbéke, a méltányosság ésmindenféle humanitárius terv érdekében fognak majd Obama hatásadolgozni. Tudván, hogy ideje enyhíteni a világon jelen­ a felemelkedésrelévő szegénységen, hatalmas változást idéznek elő abolygón. 2012-re sok emberre van szükségünk az ötö­ 2008 októberében a vezetőm, Kumeka azt m o n d t a ,dik dimenzióban. hogy az akkori tudatosság alapján a népesség 11 száza­ léka fog megvilágosodni, és emelkedhet fel a 2012-es Az ötödik dimenzióban élők kozmikus pillanatban, és közülük a legtöbben úgy döntenek, hogy fizikai testükben maradnak, a fény egyA 2012 előtt az ötödik dimenzióban élők túlnyomó magasabb szintjét hordozva. Az USA 2008 novemberitöbbsége felemelkedik majd, más szóval hordozni fog­ választásakor hirtelen megnövekedett izgatottságot kö­ják VAGYOK-jelenlétük fényét az aurájukban. Ezen a vetően a szám 14 százalékra emelkedett. O b a m a beik­magasabb frekvencián maradnak majd a fizikai testük­ tatásakor a remény és a várakozás olyan erős volt, hogyben, hogy mindenki számára hordozhassák a fényt. előrejelzés 18 százalékra változott. A várakozások Lesznek, akik úgy döntenek, hogy átkelnek, és a túl­ szerint a felemelkedők száma 2012 után szintén meg­oldalról segítenek. De vajon egy fényvillanás által tűn­ ugrik majd.nek el? Nem hinném. A 18 százalékot tovább növelhetjük, ha több em­ Jelenlegi előrejelzés 2012-re bernek tudunk segíteni abban, hogy megnyissák 12 csakrájukat, és rajtunk keresztül lehozzák aA vezetőm, Kumeka az állítja, hogy a sötétség és a fény Forrás fényét a Földre. Akkor is növelhetjük, haerői egyensúlyban vannak, és mindenkinek a pozitív reményt és ihletet hozunk saját közösségünk vagydolgokra kell koncentrálnia ahhoz, hogy képesek le­ a világ számára.gyünk energetizálni és a fény felé billenteni a mérlegnyelvét. Ki kell használnunk minden különleges együtt­állást és részünkre küldött energiát, hogy gondoskod- 30 31
 15. 15. A 2 0 1 2 - E S ÉV 4. FEJEZET A Hold magasabb célja 2012-benA kozmikus pillanatokban a Földet magas rezgésszámú Ez alkalommalisteni, női energia fogja elárasztani a Holdról. Azok,akik ekkor képesek megnyitni a jobb agyféltekéjüket és miért lesz más?befogadni ezt az energiát, visszahozzák majd Arany At­lantisz energiáját. Mivel a Hold a 9-es szám - a befeje­zések száma - frekvenciáján rezeg, ez megadja majda lendületet a bolygó felemelkedéséhez. A látó, de spi­rituálisán fejletlen embereknek gondjaik lehetnek SOK ŐSI JÖVENDÖLÉS katasztrófára és szerencsét­majd, mert nyitottabbá válnak, de nem tudják, mihez lenségre irányul. Ez azért van, mert a bolygó történel­kezdjenek az energiával. mének hasonló időszakaiban az emberiség tudatossága 2012. november 28-án és 2012. december 28-án, olyan alacsony volt, hogy h á b o r ú tört ki, vagy más,a december 21-i kozmikus pillanat körül lesz telihold. iszonyú dolgok következtek be.Ez kivételesen magas árapályt fog eredményezni, ami Ez alkalommal Lady Gaia, a Földet felügyelő nagy­szinte biztosan áradást idéz elő az alacsonyan fekvő te­ szerű angyal elrendelte, hogy a bolygónak és mindenrületeken. rajta élőnek növelnie kell a rezgésszámát, és fel kell emelkednie. A Spirituális Hierarchia ezért küldött szá­ GYAKORLAT: munkra annyi segítséget ezekben a végső időkben, Holdfényen ergia hogy felébressze az embereket, és sokakat képessé te­ gyen arra, hogy sikeresen átjussanak az új és gyorsabbTelihold idején, még akkor is, ha a felhők miatt nem látod, rezgésszámokba:sétálj kint, a telihold fényében. Hagyd magad hozzászokniaz energiájához, hogy többet fogadhass be az istennőből, 1.2004. június 8-án volt egy kettős Vénusz-tranzités felkészülj 2012-re. első része. A második 2012. június 6-án lesz. Ez a csodálatos és különleges együttállás kezdi ki­ egyensúlyozni a férfi- és női energiát az egyének­ ben és a kollektív tudatosságban. Magában foglalja az egyéni és bolygószintű felemelkedés felgyorsítá­ sának lehetőségét, és m i n d e n k i n e k óriási lehető- 32 33
 16. 16. A 2012-ES ÉV EZ ALKALOMMAL MIÉRT LESZ MÁS? séget ad a fejlődésre. Ez azonban egy ajándék Isten­ 7. Atlantiszban sok lény - beleértve a tizenkét sugár, től, és fontos, hogy a két d á t u m közötti időszak­ a Krisztus-energia, a Buddha-energia, a Béke és ban mindannyian segítsük egyesíteni a világot, Egyensúly szellemének aspektusait - hozzájárult hogy a spirituális tudatosság által átalakíthassuk egy fénykészlethez, amelyhez minden ember hoz­ önmagunkat és a bolygót. záférhetett. Ezzel a Mahátma-energia néven is­ mert készlettel Atlantisz végén visszaéltek, ígyEz magában foglalja, hogy tekintettel vagyunk megvonták tőlünk. Ezt most visszakaptuk. Jelen­minden életformára és a bolygó erőforrásaira. leg ez a legmagasabb energia, amelyet elérhetünk. Ez drámai mértékben meggyorsítja felemelkedé­2. 2003 novemberében következett be a H a r m o n i ­ sünket. Nagyon erőteljes arany-fehér fény, amely kus összerendeződés, amely további isteni, női minden szinten gyógyít, és segíthet a kapcsolatok­ energiát juttatott mindenkinek, hogy felébressze ban és a helyzetekben. Sosem árthat nekünk, mivel a részvétet és megnyissa a szíveket. a m o n á d u n k o n vagy a VAGYOK-jelenlétünkön3. Atlantisz bukása óta először juttatták vissza a Föld­ keresztül töltődik le. re a tizenkét sugarat, amelyek magasabb fényben 8. Atlantisz angyalai segítenek nekünk visszahozni fürösztenek bennünket. Arany Atlantisz bölcsességét.4. 2008-ban maga a Fény küldte el hozzánk az ezüst 9. Nagy rezgésszámú, egyetemes angyalok érkeznek sugarat. Ez tartalmazza az isteni nőiség legfőbb a Földre. Amint a rezgésszámunk gyorsul, egy aspektusát, és összeolvad a többi sugárral, hogy magasabb szinten léphetünk kapcsolatba velük, a kiegyensúlyozza azokat. fényük nagyobb részéhez férhetünk hozzá, és koz­5. Az 1987-es Harmonikus Összerendeződésen min­ mikus információkat kaphatunk. denki számára elérhetővé tették az átalakulás ibo­ 10. Az angyalok orbokként hagynak nyomot a filmen, lya lángját. Azóta az arany és az ezüst sugarak különösen digitális kamerákban, hogy látható bizo­ egyesültek az ibolya lánggal, hogy megalkossák az nyítékot adjanak nekünk jelenlétükről, és közvet­ arany és ezüst ibolya lángot, amely az ötödik di­ lenül számunkra töltsenek le üzeneteket és ihletet. menzióban tartja az embereket, amint átalakítja 11. Megvilágosodott, Orionról származó gyermekek és növeli a rezgésszámot. és az univerzum más részeiből származó bölcs6. Megidézhetjük a tiszta arkangyal-energiát tartal­ öreg lelkek születnek nagy számban. mazó drágakősugarakat, hogy fénnyel töltsenek el 12. Az egyszarvúak - a tiszták között a legtisztábbak - bennünket. visszatértek, hogy felkutassák azokat, akiknek az a 34 35
 17. 17. A 2012-ES ÉV EZ ALKALOMMAL MIÉRT LESZ MÁS? látomásuk, hogy segítenek másokat. Ezután kap­ A zafír Mihály és Hit arkangyalok fényét hordozza, és a csolatba lépnek velük, és segítik, hogy a lelkük vá­ sugár erőt, ősi információkat és felsőbb kommunikációs gya valóra váljon. erőket ad. 13. Az egyszarvúak segítenek az embereknek a har­ A gyémánt Gábriel és Remény arkangyalok gyémántsu­ garának megtestesülése. Ez a tisztaság, a tisztánlátás és az madik szemüket takaró illúziófátylak szétoszlatá- embereket a felsőbb dimenziókba juttató isteni cél sugara. sában, hogy teljes megvilágosodást érhessenek el. A részletekért lásd a 37. fejezetet. 1. Ülj nyugodtan egy olyan helyen, ahol nem zavarnak meg. 2 Döntsd el, melyik sugarat kívánod megidézni. 3 Mondd vagy gondold a következőt: „Most megidézem GYAKORLAT: a rubin-/smaragd-/zafír-/gyémántsugarat." Megváltoztatni a dolgokat 4 Lélegezd be a választott drágakősugár színét tested min­ den sejtjébe.Egyszerűen erősítsd meg magadban, hogy képes vagy 5. Kérd a hozzá tartozó angyalokat, hogy áldjanak meg.megváltoztatni a dolgokat. Gondolj az életedre és az élet­ 6. Ülj néhány percig, és hagyd, hogy e sugár áldásai mélyenmódodra, és keress egyszerű dolgokat, amelyeket jobbá te­ megérintsenek.hetsz. Aztán cselekedj úgy, hogy jobbá is tedd. Például rá­ 7. Mondj köszönetet az arkangyaloknak.mosolyoghatsz a bolti eladókra, megáldhatod a vizedet, 8 Nyisd ki a szemed.minden nap eltölthetsz öt percet azzal, hogy méltányolodazt a csodálatos világot, amelyben élünk. Az aurád át fogalakulni, és magasabb energiád megérint másokat. GYAKORLAT: Vizualizáció, a drágakősugarakkal végzett munkaA rubin a rubinsugár anyagi formája, amely Uriel és Auróraarkangyalok energiáját tartalmazza. Mély bölcsességet, tu­dást, derűt és energiát nyújt (amely a cselekvéshez szük­séges). A smaragd Rafael arkangyal és Mária sugarának fizikaiformája. Egyensúlyt, bizalmat, gyógyulást, bölcsességet ésfelsőbb spiritualitást nyújt. 36 37
 18. 18. A KOZMIKUS PILLANATOK 5- F E J E Z E T 2012. december 21., 11 óra 11 perc egy olyan pilla­ nat, amikor hatalmas fény árad a bolygóra, csodák A kozmikus pillanatok történnek, és a megvilágosodás és felemelkedés tovább fokozódik. A váltás energetikai lesz, tehát ha egy ka­ taklizmára számítasz, akkor megkönnyebbülhetsz, amikor az nem következik be, míg ha azonnali megvi­ lágosodásra számítasz, akkor valószínűleg csalódott leszel. Az e pillanat következtében felmerülő lehetősé­ A kozmikus pillanatok gek bámulatosak lesznek, és az érzékeny emberek érezni fogják azokat.VILÁGSZINTEN két kozmikus pillanatot kell megta­pasztalnunk, amelyek során az egész univerzumban Mit tegyünkmindenütt csend lesz. Ekkor megnyílnak majd az ég ka­ a kozmikus pillanatokban?pui, hogy elképzelhetetlenül magas frekvenciájú fénytárasszanak ránk, így a lehetőségek bámulatosak és kor­ Melkizédek úr, aki fénnyel árasztja el a Diana Cooperlátlanok. Mindkét kozmikus pillanat délelőtt 11 óra 11 Schoolt, azt közölte, hogy most az egész világnak el kellperckor fog bekövetkezni. kezdenie energiát felhalmozni a kozmikus pillanatok­ A 11:11 egy mesterszám, amely egy új időszak kezde­ ra. Azt m o n d t a , hogy az emberek felkészítésének leg­tét jelzi. A 11:11 -et évezredekkel ezelőtt jelölték ki a hatékonyabb módja az, ha imát m o n d u n k , amelyet 11kollektív tudatosságban egy energiaként, még Atlantisz percnyi o h m követ. Ezután egy egyperces szünet kö­és Lemúria előtt, és mindig valami új kezdetét jelzi. vetkezik a kozmikus pillanatban. Melkizédek úr adta át Az első kozmikus pillanat 2011. november 11., 11 nekünk a 41-42. oldalon található „Látomásimát". óra 11 perc. Ennek az ünneplés időpontjának kell lennie. Az ima törvénye Arra kérnek bennünket, hogy ünnepeljük meg ed­ Isten mindig figyel rád, és m i n d e n n e k tudatában van,dig elért sikerünket, és lelki szemeinkkel lássuk, milyen amit gondolataiddal, szavaiddal vagy imáiddal kérsz.csodálatos lesz 2012-ben. Ebben az értelemben a negatív gondolatok és aggodal­ mak harmadik dimenziós imák. Az Istennek és az ő A második kozmikus pillanat 2012. december 21., angyalainak szóló panaszkodást, megalázkodást, alku- 11 óra 11 perc. 38 39
 19. 19. A 2012-ES ÉV A KOZMIKUS PILLANATOKdozást és manipulatív kéréseket nem méltatják isteni Imád még erősebb lesz, ha arra kérsz másokat,figyelemre. hogy imádkozzanak veled, és tartsák meg a láto­ Azonban az egyértelműen megfogalmazott megerő­ másodat.sítések nagyon pozitív imák. Légy nagyon óvatos azzal Hálaimákkapcsolatban, amit kérsz! Az Istennek szánt vagy azangyalokon keresztül küldött kívánságok forródrótos Ezek ötödik dimenziós imák, amelyekben hálát ad­kapcsolatot teremtenek az istenséghez. hatsz azzal a hittel, hogy már megkaptad, amit kérsz. Meditációid során te hallgatsz az univerzumra. Ekkor lelkesen felkészülsz arra, hogy megkapd, mivel mélyen belül tudod, hogy már veled van. A hit és a há­ Hatékonyan imádkozni la hatalmas energiák, amelyek valamilyen égi reakciót aktiválnak. Az ötödik dimenzióban az isteni tudatosság 1. A szívedből imádkozz. tiszta áramlatában élsz, tehát csakis akkor kérsz, ha ké­ 2. Gondoskodj róla, hogy a szándékaid tiszták legye­ résed a legfőbb jót szolgálja. nek. Egy kollektív ima, mint a 2012 és az utána követke­ 3. Soha ne m o n d d Istennek vagy az angyaloknak, ző időkre vonatkozó „Látomásima", hatalmas fényt te­ hogy mit nem akarsz vagy mitől szenvedsz! Ha ezt remt, ha sokan mondják, és a tiszta szándék folyamatos teszed, csak többet kérsz abból, amit nem akarsz. sugarát küldi Istenhez. Ha teheted, gyújts gyertyát, mi­ 4. M o n d d el Istennek a látomásodat. M o n d d a kö­ előtt elmondanád. vetkezőt: „Ezt akarom elérni. Ezt tettem eddig. Erre van szükségem tőled." Látomásima 5. Kérd, hogy a legfőbb jó teljesüljön. Ha valóban mindenkinek a legfőbb javát szolgálja, akkor az Van egy látomásom, amelyben minden ember egész univerzum átrendeződik majd, hogy meg­ békében él, táplálékhoz és hajlékhoz jut, kapd. Tehát távolodj el attól, hogy úgy legyen, minden gyermeket szeretnek és taníttatnak, ahogyan elvárod, és még attól is, hogy egyáltalán hogy fejlesszék tehetségeiket, a szív pedig fontosabb, megtörténjen. Lehet, hogy Isten valami jobbat mint a fej, és a bölcsességet többre becsülik, tartogat számodra. mint a gazdagságot. Ebben a világban az igazság, az egyenlőség és az igazságosság uralkodik. 40 41
 20. 20. A 2012-ES ÉV A természetet tisztelik, tehát a vizek tisztán és áttetszően folynak, és a levegő friss és tiszta. A növényeket és a fákat táplálják, és minden A 2012-es olimpiai játékok állattal tisztelettel és kedvesen bánnak. Boldogság és nevetés uralkodik. És az emberek kéz a kézben sétálnak az angyalokkal. Köszönöm a szeretetet, megértést, bölcsességet, bátorságot és alázatot, amelyet ahhoz kaptam, hogy kivegyem részemet a fény terjesztéséből. 2012-BEN AZ OLIMPIAI JÁTÉKOKAT Londonban Az egész világ emelkedjen fel. fogják tartani, mert ez a város a bolygó spirituális föld- Úgy legyen. csillag-csakrája. Ennek jelentőségét nem lehet alábe­ csülni. Az Intergalaktikus Tanács mindig is tudta, hogy ott GYAKORLAT: kell megtartani az olimpiát, m e r t az új fényt mélyen írj egy személyes imát! meg kell alapozni a Földön. A világ sok energiát és szóváltást megspórolna, ha a kormányok és a különféleírhatsz egy imát a saját személyes látomásod számára. Fo­ bizottságok megengedhetnék, hogy az olyan válasz­galmazz egyszerűen és őszintén, és add bele a szívedet, tások, mint például az olimpiai játékok helyszíne, au­amikor leírod. Aztán mondd el az imádat háromszor egye­ tomatikusan merüljenek fel az összehangolt bölcsés­dül vagy csoportosan. Fejezd be úgy, hogy köszönetet ségből.mondasz és megerősíted: elvégeztetett. A bolygó földcsillag-csakrája Az emberek és a bolygó földcsillag-csakrájáról Sandal- phon arkangyal gondoskodik, aki jelenleg a kundalíni- energiát hordozza a világ számára. Sandalphon és Lon­ don l-es számú energián rezeg, amely az új kezdeteket energetizálja. A Szíriusz hatása alá tartoznak, amely 42 43
 21. 21. A 2 0 1 2 - E S ÉV A 2 0 1 2 - E S OLIMPIAI JÁTÉKOKszintén l-es számú. A számok jelentőségéről további Forrásenergiát. Az egész bolygó hozzáférhet a For­részleteket találsz a 41. fejezetben. rás fényéhez, és fürödhet abban. Micsoda lehetőség A földcsillagban Sandalphon képességeink magjait a világ minden táján a spirituális fejlődésre és átala­is táplálja. Amikor teljes mértékben összekapcsoló­ kulásra!dunk a Földdel azáltal, hogy megalapozzuk magunkat, Az olimpiai játékok eredeti célja az volt, amikorés tiszteljük a füveket, a fákat, a virágokat, a sziklákat és Arany Atlantiszban létrehozták, hogy az ünneplésre, aza kristályokat, akkor ez a csakra felébred, és bemutatja összetartozásra és a kiválóságra koncentráljanak. Ésisteni lehetőségeinket. a 2012-ben tartott játékok sok fényt fognak hozni a vi­ Kérlek, tekintsd meg a 277. oldalon lévő táblázatot, lág egésze számára, nem csak Londonnak.amely tartalmazza az összes számot, csakrát, elhelyez­ Kérlek, folyamatosan küldj áldást a 2012-es olimpiaikedést a bolygón, galaktikus kapcsolatot és arkangyalt. játékokra, és imádkozz, hogy a játékok során elegendőTovábbá a 282. oldalon lévő táblázatban megtalálod az energia gyűljön össze ahhoz, hogy képessé tegye a kun-összes csakrát, arkangyalt, a csakrákra való ráhangoló­ dalínit a várakozásnak megfelelő felemelkedésre.dás hangját és ötödik dimenziós színüket. Ha úgy fogadod el ezt az eseményt, mint egy fény­ Ha az összes többi csakra felkészült és készen áll, ak­ hozót, és az arany lángban tartod, akkor energiádatkor a földcsillag-csakra kiváltja, hogy a csillagkapu - a a legfőbb lehetőségekhez adod hozzá. Ha csupán egyet­felemelkedés csakrája - ugyanakkor nyíljon meg. Mind­ len gyertyát gyújtasz az olimpiai játékok sikeréért, márez az egyénekre és a bolygóra is vonatkozik. 2012-ben akkor is változtathatsz a dolgokon. Ha mindezt az ese­a Föld egy magasabb szintre fog kerülni, és felgyorsítja mény után olvasod, még akkor is gyújthatsz az érdeké­felemelkedését. ben egy gyertyát, mert Metatron valami tökéletesen is­ A szándék az, hogy együtt, a világ egészeként növel­ teni m ó d o n kiveszi szándékodat a lineáris időből, ésjük a rezgésszámunkat az olimpiai játékok alatt. Aztán hozzáadja az egészhez.a bolygó spirituális kundalínijét, amelyet a földcsillag Húsz évvel később, 2032-re a bolygó spirituálistartalmaz, kioldja majd az izgalom és remény fokozó­ energiája olyan magas lesz, hogy a legfőbb jó érdeké­dása, amíg készen nem áll arra, hogy a kozmikus pilla­ ben hozott döntések - mint például a fontos esemé­natban felemelkedjen. nyek helyszínének kiválasztása - automatikusan fog­ A várakozások szerint 2012. december 21-én a föld­ nak megtörténni, mert m i n d e n k i egy emberként állcsillag- és a csillagkapu-csakra felébred a jövendö­ majd ki emellett.lésnek megfelelően. Aztán a csillagkapu teljes mérték­ben kitárul, mint egy kehely, hogy megkapja a beáradó 44 45
 22. 22. A 2 0 1 2 - E S ÉV A 2 0 1 2 - E S OLIMPIAI JÁTÉKOK A Föld spirituális csillagkapu-csakrája Az elementálok összhangban vannak Londonnal és az Északi-sarkvidékkel, és segítenek felkészíteni mind­A csillagkapu az Északi-sarkvidéken található, és arra két területet a 2012-ben és azt követően érkező erőtel­vár, hogy 2012-ben felébredjen. Itt élnek az inuitok, jes energiára.akik évezredeken keresztül megőrizték a bölcsességet,amelyet Arany Atlantiszból hoztak magukkal. A spirituális bolygócsakrák A Főpap, Seth a világnak erre a részére vezette el tör­ elhelyezkedésezsét Atlantiszból. Sámáni örökséggel bírtak, és nagyonszoros kapcsolatban álltak a víz elemével. Azért d ö n ­ Bolygónknak fizikai, mentális és spirituális csakráitöttek úgy, hogy az Északi-sarkvidékre költöznek, mert vannak, ezért van annyi ellentmondás, ha az emberek atudták, hogy azt 2012 előtt körülbelül 4000 évig jég csakrákról beszélnek.borítja, így a terület megtisztul számukra, mire alkal­ Tizenkét spirituális központról van szó, amelyekmas lesz az idő. mindegyike egy arkangyalhoz kötődik. A helyek n e m Atlantisz Aranykora alatt az inuitok szimbiotikus felelnek meg az arkangyal-menedékhelyek helyszí­kapcsolatban éltek az állatokkal, és ezt sokan továbbra neinek.is megőrizték. Képesek kommunikálni velük, és szenttudásukról faggatják őket, hogy megosszák velünk, ha 1. FÖLDCSILLAG London, Egyesült Királyságelegendő ember áll készen. Az állatok saját felemelke­ 2. ALAP Góbi sivatag, Kínadési folyamatukon mennek keresztül; hamarosan mi is 3. SZAKRÁLIS Honoluluképesek leszünk arra, hogy sokkal többet segítsünk 4. KÖLDÖK Fidzsiegymásnak. Az emberek többé nem hiszik majd azt, 5. SOLAR PLEXUS Dél-Afrika (egésze)hogy bármely teremtménynél magasabb rendűek. 6. SZÍV Glastonbury, Egyesült Királyság KOZMIKUS SZÍV Guatemala 2032-re szinte mindenkinek megnyílik a szíve, és 7. TOROK Luxor, Egyiptom az állatok kizsákmányolása a múlté lesz. A jövő 8. HARMADIK SZEM Afganisztán generációi elborzadnak majd attól, mit tettünk 9. KORONA Machu Picchu, Peru velük, de az állatok megbocsátanak nekünk, és is­ 10. KAUZÁLIS Tibet mét testvériesen fogunk osztozni a bolygón. 11. LÉLEKCSILLAG Ágra, India 12. CSILLAG KAPU Északi-sarkvidék 46 47
 23. 23. A 2 0 1 2 - E S ÉV A 2 0 1 2 - E S OLIMPIAI JÁTÉKOKA bolygó 12 spirituális csakrája 48 49
 24. 24. A 2 0 1 2 - E S ÉV GYAKORLAT: 7. FEJEZET Vizualizáció az olimpiai játékok megáldására A 2012-ben megnyíló1. Keress egy helyet, ahol nyugodtan és zavartalanul le­ hetsz. kozmikus kapuk2. Hunyd le a szemed, és lazulj el.3. Lelki szemeid előtt képzeld el az olimpiai lángot.4. Küldd hozzá az ünneplés, a szeretet, a harmónia, az ösz- szetartozás, a kiválóság és az öröm minőségeit.5. Nézd, ahogyan a láng szétterjed, amíg fénye szétszóró­ dik a kozmoszban. A VILÁG M I N D E N TÁJÁN erős kozmikus kapuk ta-6. Áldd meg az összes korábbi és eljövendő olimpiai játékot. lálhatók, és 2012-ben a legtöbb hirtelen feltárul majd.7. Nyisd ki a szemed. Vannak, amelyek csak szenderegnek, és készen állnak arra, hogy bármikor felébredjenek, valószínűleg m á r korábban is, és vannak, amelyek kicsit később ébred­ GYAKORLAT: nek majd. De az összes kapu óriási hatással lesz a kör­ Beszéljetek az olimpiai játékokról nyező területekre és az egész világra, amint magas frek- venciájú fényük szétterjed.Felnőttekkel vagy gyerekekkel rajzold le az olimpiai lángot, H a r m i n c h á r o m ilyen kozmikus kapu létezik; ezekés beszéljetek a nemzetközi esemény eredeti céljáról - ar­ hozzák be a Krisztus-fényt, valamint a tizenkét sugaratról, hogy összehozza az embereket az ünnepre, hogy a har­ és az istennő ezüst sugarát.móniára, az örömre és a kiválóságra koncentráljanak. Ener­ Képzelj el egy fát, amelynek a törzse lefelé áthaladgiád az olimpiai játékok energiájához adódik majd, és a Föld középpontján. Az ágak fent elérik a bolygókat ésképessé teszi a bolygószintű kundalínit a felemelkedésre. a csillagokat. A gyökerek lent szétterjednek a Földben, és bizonyos pontokat érintenek. Ezek kozmikus erő­ vonalak. A tizenkét sugár fénye, egybeolvadva az ezüst sugár- ral, a kozmoszból ömlik le az ágakon és a törzsön ke­ resztül, és aztán e gyökerek mindegyikén át a kapukig terjed, amelyek készen állnak arra, hogy megnyíljanak. Azokon a helyeken majd feltör, mint egy forrás, hogy 50 51
 25. 25. A 2012-ES ÉV A 2012-BF.N M E G N Y Í L Ó K O Z M I K U S K A P U Kisteni fénnyel itassa át a Földet és annak népeit. Ha ezt hosszadalmas, lassú megnyílás lesz. 2032-re 93 szá­vizualizáljuk, az segít a bolygó 2012-es kozmikus pilla­ zalékban megy végbe; teljes dicsőségét 2035-re fog­natra való felkészülési folyamatának energetizálásában. ja elérni, amikor fizikailag és energetikailag is rend­ Ebben az időszakban sok kisebb kapu is megnyílik kívüli aktivitás várható ezen a területen.majd ott, ahol menhirek, szent helyek vagy kiemelkedő Az Üreges Földnek más bejáratai is vannak, de eztermészeti képződmények találhatók. Ezek általában az amerikai kapu jelenti a főbejáratot, amely igazo­nem hozzák be a Krisztus-fényt úgy, mint a 33 kozmi­ dott az univerzum középpontjához, a Forrás szék­kus kapu. helyéhez akkor, amikor eredetileg megnyílt. 2035- ben ismét összhangban lesz eredeti pozíciójával, A 33 kozmikus kapu három éven keresztül teljesen nyitva áll majd, és az­ tán lassan visszahúzódik. Tehát úgy épül fel, nyílik Ősi kultúrák meg és zárul be lassan, mint egy virág, de a hatása óriási lesz. Ez a kapu Amerikában azért fog bezá­ Í.ATLANTISZ - Ez a kapu már nyílik, és felébreszti rulni, mert a Föld mozgása miatt többé nem áll egy Poszeidón templomának energiáját az Atlanti-óce­ vonalban az univerzum középpontjával. Később a ánban, és felszínre hozza Atlantisz bölcsességét. bolygó egy másik részén fog megnyílni az Üreges 2. LEMÚRIA - Ez a kapu már nyílik Hawaiin, és akti­ Föld valamelyik belépési pontja. válja Lemúria nagy kristályát, valamint visszaküldi 4. MU - Ez a kapu a Csendes-óceánban található, és az általa hordozott bölcsességet. pillanatnyilag zárva van. 2012-ben nyílik meg, és is­ 3. ÜREGES FÖLD - Ez a kapu a Föld közepén csak mét felébreszti Mu ősi civilizációjának szunnyadó most kezd megnyílni. Erőteljesen befolyásolja majd bölcsességét. az erővonalakat. Egy hosszúra nyúlt, tojás alakú te­ 3. ULURU, AUSZTRÁLIA - Az őslakos bölcsességgel rület az USA-ban, amely lefedi Oklahoma, Kansas, áll összeköttetésben. 2012-ben nyílik meg. Nebraska, Dél-Dakota és Észak-Dakota déli részé­ 6. FIDZSI - A maori bölcsességgel áll összeköttetés­ nek területét. Eredeti alakja egy hatalmas kör volt, ben. Az atlantisziak ide jöttek kontinensük össze­ de megváltozott, a m i n t a földben és a föld alatt omlásakor, mielőtt folytatták volna útjukat Üj-Zé- mozgó dolgok összepréselték. A 2012-ben beérkező landra. 2012-ben nyílik meg. energia elég magasszintű és erős ahhoz, hogy támo­ gassa az eredeti alakjához és méretéhez való vissza­ térését, és ez hatással lesz az emberekre. Ez egy 52 53
 26. 26. A 2012-ES ÉV A 2012-BEN MEGNYÍLÓ KOZMIKUS KAPUK Észak-Amerika Afrika 7. SEDONA, USA - Az ősi amerikai kultúrák bölcses­ 14. MALI - A dogon bölcsességgel áll összeköttetésben. ségével áll összeköttetésben. 2012-ben nyílik meg. Miután Ra Atlantiszból Egyiptomba vezette törzsét, 8. A BERMUDA-HÁROMSZÖG - Atlantisz Nagy a dogonok, akik a csoporthoz tartoztak, továbbha­ Kristálya többek között egy kapu volt, amelyet ladtak Afrika belseje felé, és Malawiban telepedtek Poszeidón templomában tartottak. Atlantisz buká­ le. A Szíriuszról származó bölcsességet és ősi tudást sakor a kristály az óceán fenekére süllyedt, a Ber­ őrizték, és még mindig magukban őrzik, mindany- muda-háromszög közepén. Ha az Intergalaktikus nyiunk számára. A kapu alszik, 2012-ben nyílik Tanácsnak használnia kell, akkor megnyílik, és meg. minden benne lévő élő és élettelen dolog gyors, di­ 15. ASZFINX EGYIPTOMBAN - 2012-ben nyílik meg. menziók közti váltáson megy át. Az emberi szem számára sajnos eltűnnek, de a lélek szintjén minden érintett hozzájárul az élményhez. így ez a kapu Közel-Kelet időnként nyitva van, máskor pedig csukva. 9. BANFF, KANADA - 2012-ben nyílik meg. 16. MEZOPOTÁMIA - 2012 után nyílik meg, és visz-10. ALASZKA, ÉSZAKI-SARKVIDÉK - Az inuit böl­ szahozza Arany Atlantisz bölcsességét, amelyet csességgel áll összeköttetésben. 2012-ben nyílik meg. Apolló törzse hozott ide a bukás után.11. DÉLI-SARK - 2012-ben nyílik meg. Távol-Kelet Dél-Amerika 17. A GANGESZ FORRÁSA, INDIA - Szendereg, ké­12. MAJA TELEPÜLÉSEK HONDURASBAN - Már szen áll arra, hogy 2012 előtt megnyíljon. nyílik. 18. VARANASI, INDIA - Most kezd megnyílni.13. PERU EGÉSZE - Az inka bölcsességgel áll össze­ 19. MANILA, FÜLÖP-SZIGETEK - 2012-ben nyílik köttetésben. 2012-ben nyílik meg. meg. 20. MONGÓLIA - 2012-ben nyílik meg. 21. ANGKOR WAT, KAMBODZSA - Ez a kapu szende­ reg, és várható, hogy 2012 előtt felébred. 54 55
 27. 27. A 2012-ES ÉV A 2012-BEN MEGNYÍLÓ KOZMIKUS KAPUK22. A SELYEMÚT MENTÉN, AHOL KUAN-JIN TAR­ z Üreges Földben lévő kozmikus kapu kivételével TOTTA AZ ENERGIÁT A HEGYEKBEN - Alszik, Z összes kapu pihenni fog néhány év elteltével, mert 2012-ben nyílik meg. innyi kozmikus energiát dolgoztak fel és osztottak23. W U H A N , KELET-KÍNA - A 2012-2014 közötti meg a bolygónkkal, amennyivel csak képesek voltak időszakban nyílik meg. megbirkózni. Ha megpihentek, ismét megnyílnak24. ANXI, ÉSZAK-KÍNA - 2012-ben nyílik meg. majd. Európa25. YORK, YORKSHIRE-VÖLGY, EGYESÜLT KI­ RÁLYSÁG - Ez egy hatalmas kapu, 2012-ben nyílik meg.26. ANDORRA - Ez a kapu alszik, 2012-ben nyílik meg.27. MARSEILLES PARTJAINÁL, A VÍZ ALATT - 2012 után röviddel megnyílik. Oroszország28. OMSZK, AZ URÁLBAN - 2012-ben nyílik meg.29. SZIBÉRIA - 2012-ben nyílik meg.30. AGATA, ÉSZAK-OROSZORSZÁG - 2012-ben nyí­ lik meg.31. OPALA, KAMCSATKA, OROSZORSZÁG - 2014- ben nyílik meg.32. GORA CSEN, CSERSZKIJ-HEGYSÉG, OROSZOR­ SZÁG - Már kezd megnyílni.33. ÉSZAKI-SARK - Ez a kapu most kezd megnyílni. 56
 28. 28. A 2012-ES ÉV A 2012-BEN MEGNYÍLÓ KOZMIKUS KAPUKA 33 kozmikus kapu 58 59
 29. 29. A 2 0 1 2 - E S ÉV A 2012-BEN M E G N Y Í L Ó K O Z M I K U S KAPUK A tizenkét sugár nyitása alatt. Gábriel arkangyal, a tisztaság és tisztánlá- lás angyala e sugár tiszta fehér színén dolgozik.Ezek a magas frekvenciájú fénysugarak az Isteni Erőkötegei, amelyek most a Földre áradnak, mindenki ja­ AZ 5. SUGÁR narancssárga, és a mester Hilarion. A su­vára. Ráadásul 2008-ban az ezüst sugár, az isteni, női gár elősegíti a spirituális technológia és tudomány fej­sugár egybeolvadt az összes többi sugárral, hogy ki­ lődését, amelynek minden titka a természetben rejlik.egyensúlyozza azokat. Az arkangyalok gyakran a suga­ Rafael arkangyal, a gyógyulás és bőség angyala e sugárrak más aspektusain dolgoznak, mint a mesterek, ezért •maragdzöld aspektusán dolgozik.van néhány sugárnak több színe is. A 6. SUGÁR indigókék, Mária Magdolna irányításaAZ 1. SUGÁR piros, és a mester El Morya. Rábírja az alatt áll, és megnyitja a világot a valódi spiritualitásembereket, hogy inkább az isteni akaratot - mint saját, előtt. Uriel arkangyal, a béke angyala e sugár arany ésalacsonyabb rendű akaratukat - használják arra, hogy lila aspektusán dolgozik.felhatalmazzák önmagukat. Mihály arkangyal az 1. su­gár kék aspektusán dolgozik. A 7. SUGÁR ibolyaszínű, Lady Nada vezetése alatt áll. Rezgésszáma előhozza az ősi gyógyító technikákat, fel­A 2. SUGÁR sárga (néha kék), és Lanto felügyeli. Ez a ébresztve a szent bölcsességet és intuíciót, és a maga­szeretet és bölcsesség sugara, mert a frekvenciája segíti sabb pszichikus energiákat. Zadkiel arkangyal szinténaz embereket, hogy bölcsen közöljék az Igazságot. dolgozik e sugár ibolyaszínű aspektusával, hogy előse­Jofiel arkangyal, a bölcsesség angyala a sárga sugáron gítse az átalakulást.dolgozik. A 8. SUGÁR kék topáz. Kumeka, a Fény ura felügyeli,A 3. SUGÁR aranysárga, és a mester Velencei Pál. Az aki az én vezetőm is. Ez a sugár megvilágosodást ered­intelligencia és kreatív tevékenység e sugarának rezgése ményez, és a régi átalakulását. Butyalil arkangyal e su­előhozza a kreativitást, és segít lendületbe hozni a tu­ gár fehér aspektusán dolgozik.dományt és a bölcsességet. Chamuel arkangyal, a sze­retet angyala e sugár rózsaszín aspektusán dolgozik. A 9. SUGÁR a harmónia sárga sugara, amely 2001-ben érkezett a bolygóra, és az emberiség lelkét és szellemétA 4. SUGÁR h a r m ó n i á t és egyensúlyt hoz létre egy hozza egyensúlyba. Mestere Voosloo, Atlantisz leg­ametiszt és fehér rezgésen keresztül, Szerafisz Bey irá- nagyobb főpapja. A szeráfok rezgésszámán lévő Sera- 60 61
 30. 30. A 2012-ES ÉV A 2012-BEN MEGNYÍLÓ KOZMIKUS KAPUKphina az az angyali lény, aki ezen a sugáron dolgozik, és 2. őrizd meg a szándékodat, hogy energetizáld a Kozmi­ő minden színben vibrál. kus Fát, és felébreszd a kapukat. 3. Vizualizáld egy fa törzsét, amely áthalad a bolygón. 4. A fa ágai elérik a fényes csillagokat, amelyek beborítjákA 10. SUGÁR a citrin sugár, amely 2001 végén érkezett a határtalan eget.a bolygóra, segít az embereknek megtalálni az életcél­ 5. Az ágakon és a fa törzsén keresztül lezúdul az ezüstjukat. A Buddha-energiákat hordozza, és Gautama úr fénnyel egybeolvadt 12 sugár fénye. Piros, sárga, sötétfelügyeli. Ezen a sugáron Sandalphon arkangyal dolgo­ sárga, ametiszt-fehér, narancssárga, indigókék, ibolya,zik az egyszarvúakkal, fekete és fehér energiával. topáz-kék, sárga, citrin, smaragd, cseresznyerózsaszín és ezüst.A 11. SUGÁR halvány smaragdzöld, amely tisztánlá­ 6. A fény a gyökerek mentén szétterjed az egész Földön.tást, miszticizmust és gyógyulást hoz. Spiritualitással 7. Ahol elén a kapuk egyikét, ott hatalmas fényforrás ke­itatja át a dogmatikus vallásokat, és segít, hogy elfo­ letkezik a Föld felszínén, amely mindezekben a színek­gadjuk a beérkező magasabb energiákat. Ez a sugár ben ragyog, és elönti a területet.2001 végén érkezett a bolygóra, és mestere Rákóczi. 8. Érezd, hogy a fény mindent és mindenkit felébreszt,Christiel arkangyal a kékkel árnyalt jégfehér színen amit és akit megérint.dolgozik e sugáron. 9. Amint mindenki felébred, lásd, hogy az egész világon mindenki egymás kezét fogja. 10. Adj hálát ezért, és nyisd ki a szemed.A 12. SUGÁR a feltétel nélküli szeretet sugara, 2003-ban érkezett a bolygóra, mestere Kuan-jin. A színe hal­ Önmagadat is vizualizálhatod úgy, mint a Kozmikus Fát.vány cseresznyerózsaszín. A nők újbóli felhatalmazásá­ Szeretem ezt a vizualizációt, nagyon fontosnak és különle­ra szolgáló frekvenciát hordozza, és előhozza a női gesnek tűnik. A rajtam átáramló energiát is szeretem.bölcsességet a férfiakban. Ezen a sugáron Metatronarkangyal dolgozik narancssárga fényével. GYAKORLAT: Vizualizáld magad Kozmikus Faként! GYAKORLAT: 1. Ülj le és lazulj el egy olyan helyen, ahol zavartalanul le­ A Kozmikus Fa és a kapuk hetsz. 2. őrizd meg a szándékodat, hogy energetizáld a Kozmikus1. Ülj le és lazulj el egy olyan helyen, ahol zavartalanul le­ Fát, és felébreszd a kapukat. hetsz. 3. Vizualizáld a testedet a Kozmikus Fa törzseként. 62 63
 31. 31. A 2012-ES ÉV 4. Lásd az ágakat, amelyek a fejtetődtől a csillagokig 8. FEJEZET érnek. 5. Az ágakon, majd a testeden keresztül lezúdul az ezüst fénnyel egybeolvadt 12 sugár fénye. Piros, sárga, sötét A kristálykoponyák sárga, ametiszt-fehér, narancssárga, indigókék, ibolya, 2012-ben topáz-kék, sárga, citrin, smaragd, cseresznyerózsaszín és ezüst. 6. A fény a gyökereid mentén szétterjed az egész Földön. 7. Ahol eléri a kapuk egyikét, ott hatalmas fényforrás ke­ letkezik a Föld felszínén, amely mindezekben a színek­ ben ragyog, és elönti a területet. ARANY ATLANTISZBAN készítettek 12 kristálykopo­ 8. Érezd, hogy a fény mindent és mindenkit felébreszt, nyát, minden törzs számára egyet, annak a fajta spirituá­ amit és akit megérint. lis technológiának a használatával, amely végül visszatér 9. Amint mindenki felébred, lásd, hogy az egész világon majd hozzánk. Mindegyik koponya egyetlen darab szi­ mindenki egymás kezét fogja. lárd kvarcból készült, és az értelem uralásával és a gon­10. Adj hálát ezért, és nyisd ki a szemed. dolat erejével alkották meg; egy olyan technikával, amely pillanatnyilag n e m é r h e t ő el a mi jelenleg még iskolázatlan és csak részben használt elménk számára. A koponyák mérete akkora volt, mint a mi emberi koponyánké, és olyan állkapcsuk volt, amely mozgott. A kristályon belül egy rendkívüli prizma- és lencsehá­ lózat volt, amely kivilágította az arcot és a szemeket. Képesek voltak beszélni és énekelni, egyfajta fejlett számítógépek voltak, amelyeket törzsük minden tudá­ sával és bölcsességével programoztak be. A főpapok és főpapnők az ember eredetéről és az élet misztériumai­ ról szóló, ezoterikus információkat is betáplálták a ko­ ponyákba. Ez azért történt, hogy a bolygó valódi törté­ nelme ne vesszen el. A legfontosabb, hogy a koponyák az egységtudatosság látomását hordozzák, és akiket energiájuk megérint, ezt távolról is érezni fogják. 64 65
 32. 32. A 2 0 1 2 - E S ÉV A K R I S T Á L Y K O P O N Y A K 2012-BEN Ha az embereknek kellően magas a rezgésszámuk, kor a túlélőit elvitte Dél-Amerikába, belőlük lettek aakkor képesek lesznek ráhangolódni a koponyákra, és maják, akik magukkal hozták Atlantiszról az asztronó­elolvasni az általuk tartalmazott „fájlokat". miai és matematikai tudásukat. Ezért rendelkeztek az­ A koponyákba rejtett tudást olyan fontosnak tekin­ zal a különleges információval, amely lehetővé tettetették, hogy az egészet egyetlen nagyon magas rezgésű számukra a maja naptár elkészítését az i. e. 3114-tőlametiszt mesterkoponyában helyezték el. Atlantisz bu­ i. sz. 2012-ig terjedő időszakra, annak hihetetlenülkásakor az ametisztkoponyát anyagtalanná tették, és p o n t o s jóslataival. Tudásuk képessé tette őket, hogya belső síkokra helyezték. Csak akkor fog visszatérni, megépítsék kilenclépcsős piramisaikat, amelyek töké­ha a bolygó készen áll rá, mivel ha most, tudatossá­ letes összhangban állnak a csillagokkal. A kilenc lépcsőgunk jelenlegi állapotában akarnánk hozzáférni, mér­ mindegyike egy átalakulási ugrást ír le az emberiséghetetlen károkat okoznánk vele. számára az idők kezdetétől fogva, és m i n d e n szakasz A bolygó számára szóló információk összes fájlját elárulja, hogy hol tart pontosan bolygószintű tudatos­- az idők kezdetétől fogva - egy magas frekvenciájú ságunk - egészen 2012-ig.sávban tartják a Szfinxben. A koponyákban hordozott Ezek a piramisok kozmikus számítógépek, amelye­információkat szintén elhelyezték a Szfinxben. Egy ket úgy terveztek meg, hogy 2012-ben a csillagok ener­pszichikus szinten ezt is el fogják olvasni, ha az embe­ giája aktiválja őket. Ekkor felébresztik majd a kopo­rek készen állnak arra, hogy ráhangolódjanak. nyákban szunnyadó erőket. Amint Atlantisz megsemmisült, a papnők magukkal Minden maja templom és a körülötte fekvő telepü­vitték törzseik kristálykoponyáit a túlélők számára elő­ lések teljes mértékben önellátóak voltak. Az Atlantisz­készített új helyre, és itt elrejtették, hogy a megfelelő ból magukkal hozott információ nem csak ezoterikus,időben megmutatkozzanak. Mindeddig csupán egy hanem gyakorlati is volt, tehát pontosan tudták, ho­bukkant fel. gyan termeljenek élelmet n e m csak a hagyományos m ó d o n , h a n e m olyan módszerekkel is, amelyekről je­ A maja koponya lenleg nincs tudomásunk. Az ősi maják a kollektív t u d a t u k b a n hordoztákEgyetlen koponya, a maja koponya fedte fel magát ed­ Arany Atlantisz bölcsességét. Az a bölcsesség azonban,dig. Ez a szeretet koponyája néven ismeretes, és az amellyel az asztronómusok és asztrológusok akkor - ésAphrodité által vezetett törzs bölcsességével progra­ részben ma is - rendelkeztek, sötét célokra is felhasz­mozták be. Aphrodité a Vénuszról származik, a szeretet nálható volt. Például képesek voltak ártani másoknakbolygójáról, és népe értette a Vénusz mozgását. Ami- a támadás p o n t o s időzítésével. Amikor számos olyan 66 67
 33. 33. A KRISTÁLY KOPONYÁK 2 0 1 2 - B E N A 2 0 1 2 - E S ÉVtörzs rátört a majákra, akiknek tudatossága túl alacsony Az inka koponyavolt ahhoz, hogy bölcsen használják a tudást, úgy dön­töttek, hogy elhagyják a bolygót. Felemelkedtek, és ma­ A később Hermész Triszmegisztosz néven ismert Thothgukkal vitték az atlantiszi bölcsességet, a kristálykopo­ volt az a főpap, aki a kristálykoponyát Atlantiszból Pe­nyákban elrejtett szent fájlokat hátrahagyva. ruba vitte. Azt tanította, hogy az univerzumban min­ A maják úgy gondolták, hogy védetten és feltöltve den élő dolog összhangban áll és összefügg, beleértvehagyták el a területet. Azt akarták, hogy hajdani ottho­ a bolygók mozgását, az árapályt és az áramlatokat, aznuk olyan hely legyen, ahol az emberek hosszú ideig állatokat, a növényeket, a kristályokat és m i n d e n t . Azjárhatnak-kelhetnek, megmártózva a magas frekven­ egész kozmosz reagál bizonyos harmóniákra és hang­ciájú energiában, amelyet magukkal is vihetnek. Hittek kombinációkra, amelyek ugyanarra a skálára vannakabban, hogy ez békében tartja majd a kontinenst, és hangolva. Ha a hangok helyesek, akkor tökéletes egyen­megfelelően befolyásolja a kontinensen kívüli világot súly és gyógyulás van. Az ő mérhetetlen és részletesis. Azonban a környező területeken maradók tudatos­ tudását az inka kristálykoponya hordozza, és kellő idő­sági szintje gyorsan csökkent. A Vénuszról származó ben teljes összhangot és gyógyulást fog hozni a termé­lények közbeléptek, hogy megpróbálják megfordítani szeti világ, az állatok és emberek számára, ha képeseka tendenciát, de a bolygón lévő általános sötétség meg­ leszünk hozzáférni, és rendelkezünk majd a megértésé­akadályozta a beavatkozást. hez és használatához szükséges tudatossággal. A belső síkokon zajló tárgyalások után az Interga- Amikor az atlantisziak megérkeztek Dél-Amerikábalaktikus Tanács úgy d ö n t ö t t , hogy felfedi a maja ko­ - belőlük lettek az inkák -, megépítették Machu Picchuponyát, remélve, hogy visszafordíthatják a Föld lefelé hatalmas, kétirányú, interdimenzionális kapuját. Mint airányuló tendenciáját, és szétoszlathatják a háború maják esetében, a papok itt is mind abban a hitben emel­energiáját, amely felhőként borult a világra. kedtek fel, hogy védetten hagyták hátra a kaput. Machu Tehát a fenséges maja koponyát, amely olyan rend­ Picchu ezoterikus titkait The Silent Stones (A néma kö­kívüli információkat tartalmaz, amelyeket még alig va­ vek) című regénytrilógiám első részében írom le.gyunk képesek megérteni, 1927-ben felfedték. A fiatalAnna Mitchell-Hedges archeológus apjának segített az A Peruba vitt atlantiszi kristálykoponyát 2012esőerdő mélyén Lubaantum, a mai Belize ősi romjainál előtt egy csoport fogja megtalálni, akik valódi őreiaz egyik elveszett maja város felfedezésében, ő találta lesznek. Felfogják ismerni, és mivel tudják, hogymeg a koponyát egy oltár alatt, és őrizte azt a haláláig. ereje mire képes, biztonságban és titokban tartják,A koponya ma Bili H o m a n n felügyelete alatt áll. valamint szentként fogják tisztelni. 68 69
 34. 34. A KRISTÁLY K O P O N Y Á K 2012-BEN A 2 0 1 2 - E S ÉV 3. Néhány percig lazítsd el a tested a kilégzéssel, amíg iga­ Bár a tágabb környéken élő emberek tudni fognak zán kényelmesen érzed magad.róla, m i n d e n ü t t hatással lesz a tudatosságra az általa 4. Kérd, hogy kapcsolatba kerülj az egyik kristálykoponyá-sugárzott bölcsességgel és fénnyel, és segíti az energia val, és vizualizáld, hogy egy ezüstszál köt össze vele.fokozását 2012-re. 5. Érezd a harmadik szemed. Színeket láthatsz, vagy vala­ Lesznek olyan érzékeny emberek, akik képesek a ko­ milyen érzést erezhetsz, de az is lehet, hogy nem vagyponya által sugárzott fényt felvenni, illetve a benne fog­ tudatában annak, hogy megnyílik.lalt spirituális információ és tudás egy részét használni. 6. Részesülhetsz egy hirtelen felismerésben vagy egy kelle­ 2032 után a világ nagy része a tökéletes egészség mes érzésben, hogy kapcsolatban állsz a magasabb böl­megőrzésére, a növények és állatok egészségének fenn­ csességgel. Az is lehet, hogy később érkezik hozzád aztartására fogja használni Thoth bölcsességét. információ. Találtak más kristálykoponyákat is. Még ha ezek nem 7. Ha meditációd végére értél, mondj köszönetet a kristály­is atlantisziak, annak a törzsnek a mágusai alkották koponyának.őket, akik elhagyták Atlantiszt, és Egyiptomba mentek 8. Térj vissza az éber tudatossághoz.Ra főpap vezetése alatt. Ezeket a későbbi koponyákatolyan információval programozták be, amely nemolyan tiszta és átfogó, mint az eredeti koponyáké. 2032-re az eredeti atlantiszi kristálykoponyák közülhat felbukkan majd, és hatással lesz a világ spirituálistudatosságára. Meditálhatsz ezeken a koponyákon, éskérheted, hogy engedjenek számodra hozzáférést azinformációhoz, amellyel segítheted a világot. GYAKORLAT: Meditáció a kristálykoponyákkal1. Keress egy helyet, ahol nyugodtan és zavartalanul le­ hetsz.2. Gyújts gyertyát, és ajánld fel látomásod vagy a világ szá­ mára. 70 71

×