áแºบ‹‹§ง»ป˜˜¹น»ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณì์àเÊสÃรÔิÁม·ท∙Ñั¡กÉษÐะãใËหŒŒªชÕีÇวÔิµต
ÁมÑั¸ธÂยÁมÈศÖึ¡กÉษÒา»ป‚‚·ท∙Õีè่ ñ๑
âโÃร§งàเÃรÕ...
40	
  นาที	
  
มาทําไม	
  
น่าเบื่อป่าว	
จะได้อะไร	
อยากได้อะไร	
  
¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒา
ÁมÒาáแµตÃรàเ´ดÍอÕีÏฯ
J.Eugene McCateer HS, San Francisco
Eastern Michigan University, USA
Institute of ...
ÇวÑัµต¶ถØุ»ปÃรÐะÊส§ง¤ค¢ขÍอ§งÁมÙูÅล¹นÔิ¸ธÔิ
•  Êส‹‹§งàเÊสÃรÔิÁมáแÅลÐะ¾พÑั²ฒ¹นÒา·ท∙Ñั¡กÉษÐะªชÕีÇวÔิµตãใËหŒŒáแ¡ก‹‹àเÂยÒา...
·ท∙Õีè่ÁมÒา¢ขÍอ§งâโ¤คÃร§ง¡กÒาÃร
·ท∙Øุ¡ก¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จÁมÒา¨จÒา¡ก¡กÒาÃรÇวÒา§งáแ¼ผ¹น·ท∙Õีè่´ดÕี
·ท∙Øุ¡ก¤ค¹นÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ...
¤คÇวÒาÁมàเ»ปšš¹นÁมÒา¢ขÍอ§งâโ¤คÃร§ง¡กÒาÃร
ประสบการณ์ตรงจากการเรียนและการได้ใช้ Student	
  
Planner	
  ในการเรียน	
LIFETIME...
ÇวÑั¹น¹นÕีé้àเÃรÒาÁมÒา·ท∙ÓำÍอÐะäไÃร
ËหÒา¤คÇวÒาÁม½ฝ˜˜¹น
µตÑัé้§งàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย
ÇวÒา§งáแ¼ผ¹นËหÒาÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃรàเ¾พ×ืè่Íอ...
½ฝ˜˜¹น Vs. àเ¾พŒŒÍอ½ฝ˜˜¹น
Cr.	
  :	
  h5p://momontherange.com/on-­‐chasing-­‐dreams/	
  	
  
Dream Chaser Vs. Dreamer
¤คÇวÒาÁม½ฝ˜˜¹น¢ขÍอ§งËห¹นÙู…..
Ëห¹นÙูÍอÂยÒา¡ก…
àเÃรÕีÂย¹น
ÍอÒาªชÕี¾พ
Êส‹‹Çว¹นµตÑัÇว
You are what you think
àเÃรÒาàเ»ปšš¹นãใ¹นÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่àเÃรÒา¤คÔิ´ด
´ดÒา àเÍอç็¹นâโ´ดÃร¿ฟ¹น
(¸ธ¹นÔิ´ดÒา ¸ธÃรÃรÁมÇวÔิÁมÅล)
áแÊสµตÁม»ปŠŠ ÍอÀภÔิÇวÑัªชÃร
àเ¨จÃรÔิ­Þญ¾พÃร Íอ‹‹Íอ¹นÅลÐะÁมŒŒÒ...
áแ¡กŒŒÇว ¾พ§งÉษ»ปÃรÐะÂยÙูÃร
ªช¹นÒา¸ธÔิ»ป «ซŒŒÍอ¹น¢ขÓำ
¾พÔิÁมÈศÔิÃรÔิ ÈศÔิÃรÔิáแ¡กŒŒÇว
àเ¡กÕีÂยÃรµตÔิ¾พ§งÉษ ÃรÑัªชµต...
¹นÒาÂย»ปÃรÐะÂยÙูÃร ÇวÔิÊสØุ·ท∙¸ธÔิäไ¾พÈศÒาÅล
•  àเ¡กÉษµตÃร¡กÃรáแËห‹‹§งªชÒาµตÔิ´ดÕีàเ´ด‹‹¹น»ปÃรÐะ¨จÓำ»ป‚‚ 2554
ÊสÒา¢ขÒาÍ...
¹นÒาÂย¾พÔิàเÈศÉษ ฀ Êส§งàเ¤คÃรÒาÐะËห
•  àเ¡กÉษµตÃร¡กÃร´ดÕีàเ´ด‹‹¹นáแËห‹‹§งªชÒาµตÔิ»ปÃรÐะ¨จÓำ»ป‚‚ 2554
ÊสÒา¢ขÒาàเ¾พÒาÐะ...
¹นÒาÂยÊสØุÃรÔิ¹น·ท∙Ãร àเËหÅล×ืÍอÅลÁมÑัÂย
•  ºบØุ¤ค¤คÅล·ท∙Õีè่ÁมÕี¤คØุ³ณ¤ค‹‹Òา ¡กÅลØุ‹‹ÁมÊสÒา¢ขÒา ÈศÔิÅล»ปÇวÑั²ฒ¹น¸ธÃรÃ...
»ปÃรÐะÁมÇว­Þญ ·ท∙Ñัè่§ง·ท∙Íอ§ง
•  àเ¡กÉษµตÃร¡กÃร´ดÕีàเ´ด‹‹¹นáแËห‹‹§งªชÒาµตÔิ »ปÃรÐะ¨จÓำ»ป‚‚ 2555 ÊสÒา¢ขÒาÍอÒาªชÕี¾พ·ท∙Ó...
Thomas Edison
¤คÔิ´ด¤คŒŒ¹นËหÅลÍอ´ดäไ¿ฟ¿ฟ‡‡Òา
Louis Pasture
ÇวÑั¤ค«ซÕี¹น¾พÔิÉษÊสØุ¹นÑั¢ขºบŒŒÒา
ÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃร¦ฆ‹‹Òาàเªช...
ธิติมา ยุราวรรณ บุญร่วม บุญช่วยชู
ผาย สร้อยสระกลาง
กัญญา อ่อนศรี
คนดี	
  
Bill Gate
Founder of Microsoft
Dr. Eli Harari
Founder of flash drive SanDisk
Mark Zuckerberg
Founder of facebook
Surgey Br...
Bill Gate, the founder of Microsoft
The general idea of the rich helping the
poor, I think, is important.
Bill Gates
Credi...
“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s
life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the
...
àเ¨จÃรÔิ­Þญ ÊสÔิÃรÔิÇวÑั²ฒ¹นÀภÑั¡ก´ดÕีàเ·ท∙ÕีÂยÁม âโªช¤คÇวÑั²ฒ¹นÒาÇวÑั¹นªชÑัÂย ¨จÔิÃรÒา¸ธÔิÇวÑั²ฒ¹น
¸ธ¹นÔิ¹น·ท∙ àเ¨จÕี...
¡กÅลŒŒÒา½ฝ˜˜¹น
¡กÅลŒŒÒา·ท∙Óำ
ÃรÙูŒŒàเ»ป‡‡Òา ÇวÒา§งáแ¼ผ¹น
ÃรÍอ ÃรÍอ ÃรÍอ
ÃรÙูŒŒàเ»ป‡‡Òา ÇวÒา§งáแ¼ผ¹น
ÃรÍอ
·ท∙Óำ
·ท∙Óำ
·ท∙Óำ
ÍอÂยÒา¡ก
·ท∙ÓำãใËหŒŒµตÑัÇวàเÍอ§ง
·ท∙ÓำãใËหŒŒ¤คÃรÍอºบ¤คÃรÑัÇว
·ท∙ÓำãใËหŒŒàเ¾พ×ืè่Íอ¹นæๆ
·ท∙ÓำãใËหŒŒªชØุÁมªช¹น·ท∙ŒŒÍอ§ง...
·ท∙ÓำÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่ãใ½ฝ††½ฝ˜˜¹นãใËหŒŒàเ»ปšš¹น¨จÃรÔิ§ง
จากต้นไม้ชีวิตที่มีราก ลําต้น ใบ
หวังได้ดอกได้ผล
ต้องให้ปุ๋ย น้ํา
สิ่งแวดล้อมที่ดี
ความใฝ่ฝัน
อาชีพ
ที่ทํางาน
ทํากับใคร
ทําเพื่อใคร
ค้นพบ
ตัวตน
จุดแข็งที่
เรามี
ผู้สนับสนุน
ให้เราเติบโต
มีความรู้
สร้างแรง
...
พอ - แม&
ครู...&
ครู...&
...&
เกงภาษา&
วาดภาพสวย&
รองเพลงเพราะ&
นักประพันธ&
พัฒนาหมูบาน&
เรียนศิลปกรรม&หาเงินใหพอ...
•  ¾พ¡กµตÔิ´ดµตÑัÇวäไ»ปâโÃร§งàเÃรÕีÂย¹น·ท∙Øุ¡กÇวÑั¹น
•  ´ดÙูàเÃร×ืè่Íอ§ง·ท∙Õีè่¹นÑั´ดËหÁมÒาÂยãใ¹น»ป¯ฏÔิ·ท∙Ôิ¹น ·ท∙Øุ¡กàเªช...
ÊสÍอºบÇวÔิ·ท∙ÂยÒาÈศÒาÊสµตÃร
ÇวÔิ·ท∙Âย 1-2 ÇวÔิ·ท∙Âย 3-4
ÇวÔิ·ท∙Âย ·ท∙Çว¹นâโ¹นµต
¡กÒาÃรºบŒŒÒา¹นàเÅล¢ข
§งÒา¹น½ฝ‚‚Á...
เช้า ดูทีวี	
บ่าย ดูหนังสือวิทย์เน้อ ห้ามเบี้ยว!!!!	
  
ÃรÙูŒŒàเ»ป‡‡Òา ÇวÒา§งáแ¼ผ¹น ·ท∙Óำ
·ท∙Óำ
·ท∙Óำ
•  ÃรÙูŒŒ¨จÑั¡กµตÑัÇวàเÍอ§ง
•  ÇวÒา§งàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย
•  ¡กÓำËห¹น´ดàเÊสŒŒ¹น·ท∙Òา§ง
•  ÊสÐะÊสÁมàเÊสºบÕีÂย§ง
•  ÍอÍอ¡กàเ´...
µตÑัé้§ง»ป³ณÔิ¸ธÒา¹นÃร‹‹ÇวÁม¡กÑั¹น
àเ¾พ×ืè่ÍอÍอ¹นÒา¤คµต·ท∙Õีè่ÁมÕีàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย
áแÅลÐะÁมÕี¤คÇวÒาÁมËหÁมÒาÂยµต‹‹ÍอªชÕี...
¢ขÍอãใËหŒŒ¹นŒŒÍอ§ง·ท∙Øุ¡กæๆ ¤ค¹น
»ปÃรÐะÊสºบ¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จ
ãใ¹น¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹น
ÁมÕีÍอ¹นÒา¤คµต·ท∙Õีè่Êส´ดãใÊส
ÁมÕี¤...
Student Planner Briefing to Mater Dei School-Bangkok Jun 2013
Student Planner Briefing to Mater Dei School-Bangkok Jun 2013
Student Planner Briefing to Mater Dei School-Bangkok Jun 2013
Student Planner Briefing to Mater Dei School-Bangkok Jun 2013
Student Planner Briefing to Mater Dei School-Bangkok Jun 2013
Student Planner Briefing to Mater Dei School-Bangkok Jun 2013
Student Planner Briefing to Mater Dei School-Bangkok Jun 2013
Student Planner Briefing to Mater Dei School-Bangkok Jun 2013
Student Planner Briefing to Mater Dei School-Bangkok Jun 2013
Student Planner Briefing to Mater Dei School-Bangkok Jun 2013
Student Planner Briefing to Mater Dei School-Bangkok Jun 2013
Student Planner Briefing to Mater Dei School-Bangkok Jun 2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Student Planner Briefing to Mater Dei School-Bangkok Jun 2013

407 views

Published on

Thai Life Skills Foundation has developed the program and tools to be distributed to Thai students nationwide with the aims to help trained Thai youth to know how to plan their future goal and work towards it.

As the non-profit organisation, we received funds from organisations and individuals who share the same believes and aims to help to youth for future Thailand.

The contents gather from live experiences and depth research to find what best to the teens.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
407
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Student Planner Briefing to Mater Dei School-Bangkok Jun 2013

 1. 1. áแºบ‹‹§ง»ป˜˜¹น»ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณì์àเÊสÃรÔิÁม·ท∙Ñั¡กÉษÐะãใËหŒŒªชÕีÇวÔิµต ÁมÑั¸ธÂยÁมÈศÖึ¡กÉษÒา»ป‚‚·ท∙Õีè่ ñ๑ âโÃร§งàเÃรÕีÂย¹นÁมÒาáแµตÃรàเ´ดÍอÕีÇวÔิ·ท∙ÂยÒาÅลÑัÂย 28 ÁมÔิ¶ถØุ¹นÒาÂย¹น 2556
 2. 2. 40  นาที   มาทําไม   น่าเบื่อป่าว จะได้อะไร อยากได้อะไร  
 3. 3. ¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒา ÁมÒาáแµตÃรàเ´ดÍอÕีÏฯ J.Eugene McCateer HS, San Francisco Eastern Michigan University, USA Institute of Direct Marketing, UK …blogs, websites, youtube, Google, Facebook, Twitter, etc. ¡กÒาÃร§งÒา¹น ¡กÒาÃรµตÅลÒา´ด ¡กÒาÃรÊส×ืè่ÍอÊสÒาÃร»ปÃรÐะªชÒาÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธ ´ดÔิ¨จÔิµตÍอÅล Unilever, Ogilvy, Leo Burnett, Minor Group, Thaisale ÊสÁมÒา¤คÁม¹นÑั¡กàเÃรÕีÂย¹นàเ¡ก‹‹ÒาÁมÒาáแµตÃรàเ´ดÍอÕีÇวÔิ·ท∙ÂยÒาÅลÑัÂยÏฯ ÁมÙูÅล¹นÔิ¸ธÔิ¾พÑั²ฒ¹นÒา·ท∙Ñั¡กÉษÐะªชÕีÇวÔิµต Êส‹‹Çว¹นµตÑัÇว ·ท∙‹‹Íอ§งàเ·ท∙Õีè่ÂยÇว ÈศÔิÅล»ปÐะÇวÑั²ฒ¹น¸ธÃรÃรÁม ÊสÑั§ง¤คÁม»ปÃรÐะÇวÑัµตÔิÈศÒาÊสµตÃร ¤คÇวÒาÁมªชÍอºบ ªชÍอºบÍอ‹‹Òา¹นËห¹นÑั§งÊส×ืÍอ ´ดÙูËห¹นÑั§ง ¿ฟ˜˜§งàเ¾พÅล§ง àเ·ท∙Õีè่ÂยÇวàเÅล‹‹¹น ªชÍอ»ป»ปœœ§ง ªชÍอºบàเÅล‹‹¹นàเ¡กÁมÊส ªชÍอºบ¤คÔิ´ด ªชÍอºบ½ฝ˜˜¹น ªชÍอºบàเÅล‹‹Òา ¤คÇวÒาÁม¶ถ¹นÑั´ด ÇวÔิàเ¤คÃรÒาÐะËหÇวÒา§งáแ¼ผ¹น Êส×ืè่ÍอÊสÒาÃร ÊสØุÀภÒาÇว´ดÕี µตÑั¹นµตÔิÂยÒา¹น¹น·ท∙ (Ëห¹น‹‹ÍอÂย) MD 54
 4. 4. ÇวÑัµต¶ถØุ»ปÃรÐะÊส§ง¤ค¢ขÍอ§งÁมÙูÅล¹นÔิ¸ธÔิ •  Êส‹‹§งàเÊสÃรÔิÁมáแÅลÐะ¾พÑั²ฒ¹นÒา·ท∙Ñั¡กÉษÐะªชÕีÇวÔิµตãใËหŒŒáแ¡ก‹‹àเÂยÒาÇวªช¹นäไ·ท∙Âย – àเ¾พ×ืè่ÍอàเÊสÃรÔิÁม¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่ÍอÁมÑัè่¹นãใ¹นµตÑัÇวàเÍอ§งÀภÙูÁมÔิãใ¨จãใ¹นµตÑัÇวàเÍอ§ง – ÃรÑัºบ¼ผÔิ´ดªชÍอºบµต‹‹ÍอµตÑัÇวàเÍอ§ง ¤คÃรÍอºบ¤คÃรÑัÇว áแÅลÐะµต‹‹ÍอÊสÑั§ง¤คÁม •  áแ¹นÐะáแ¹นÇว¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒา¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒãใËหŒŒÊสÍอ´ด¤คÅลŒŒÍอ§ง¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¶ถ¹นÑั´ดáแÅลÐะ¤คÇวÒาÁมÊส¹นãใ¨จ¢ขÍอ§ง àเÂยÒาÇวªช¹น áแÅลÐะÊส¹นÑัºบÊส¹นØุ¹น¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃรáแ¹นÐะáแ¹นÇวáแÅลÐะ¾พÑั²ฒ¹นÒา¤คØุ³ณÀภÒา¾พàเÂยÒาÇวªช¹นãใËหŒŒ ¡กÑัºบÊส¶ถÒา¹นÈศÖึ¡กÉษÒาµต‹‹Òา§งæๆ •  Êส¹นÑัºบÊส¹นØุ¹น¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒา ÇวÔิ¨จÑัÂย áแÅลÐะ¡กÒาÃร´ดÓำàเ¹นÔิ¹น¡กÒาÃร àเ¾พ×ืè่Íอ¾พÑั²ฒ¹นÒา·ท∙Ñั¡กÉษÐะªชÕีÇวÔิµต¢ขÍอ§ง àเÂยÒาÇวªช¹น áแÅลÐะ¢ขÍอ§งÀภÒา¤คÊส‹‹Çว¹นµต‹‹Òา§งæๆ¢ขÍอ§งÊสÑั§ง¤คÁม
 5. 5. ·ท∙Õีè่ÁมÒา¢ขÍอ§งâโ¤คÃร§ง¡กÒาÃร ·ท∙Øุ¡ก¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จÁมÒา¨จÒา¡ก¡กÒาÃรÇวÒา§งáแ¼ผ¹น·ท∙Õีè่´ดÕี ·ท∙Øุ¡ก¤ค¹นÊสÒาÁมÒาÃร¶ถàเÃรÕีÂย¹น´ดÕีäไ´ดŒŒ ËหÒา¤คÇวÒาÁม¶ถ¹นÑั´ดãใËหŒŒàเ¨จÍอàเÃรÒา¡กç็ÊสÒาÁมÒาÃร¶ถàเµตÔิÁมàเµตç็ÁมÊส‹‹Çว¹น·ท∙Õีè่¢ขÒา´ดäไ´ดŒŒ ¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่ÍอÇว‹‹Òา¤ค¹น·ท∙Øุ¡ก¤ค¹นÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ¾พÑั²ฒ¹นÒาÈศÑั¡กÂยÀภÒา¾พ¢ขÍอ§งµตÑัÇวàเÍอ§ง ËหÒา¡กÃรÙูŒŒ¨จÑั¡กÇวÒา§งáแ¼ผ¹นãใËหŒŒ¡กÑัºบªชÕีÇวÔิµตµตÑัÇวàเÍอ§ง
 6. 6. ¤คÇวÒาÁมàเ»ปšš¹นÁมÒา¢ขÍอ§งâโ¤คÃร§ง¡กÒาÃร ประสบการณ์ตรงจากการเรียนและการได้ใช้ Student   Planner  ในการเรียน LIFETIME 2553-54 จัดทําสมุดแปลนชีวิตให้เด็กๆมัธยมฯปีละ 2000  เล่ม 2555 จัดทําสมุดแปลนชีวิตให้เด็กๆมัธยมฯ 5000  เล่ม 2556 จัดทําสมุดแปลนชีวิตให้เด็กๆมัธยมฯ  6000  เล่ม
 7. 7. ÇวÑั¹น¹นÕีé้àเÃรÒาÁมÒา·ท∙ÓำÍอÐะäไÃร ËหÒา¤คÇวÒาÁม½ฝ˜˜¹น µตÑัé้§งàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย ÇวÒา§งáแ¼ผ¹นËหÒาÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃรàเ¾พ×ืè่ÍอºบÃรÃรÅลØุàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย »ปÃรÐะàเÁมÔิ¹น¼ผÅล ÊสÍอ¹นãใËหŒŒ·ท∙Óำ!!!
 8. 8. ½ฝ˜˜¹น Vs. àเ¾พŒŒÍอ½ฝ˜˜¹น Cr.  :  h5p://momontherange.com/on-­‐chasing-­‐dreams/     Dream Chaser Vs. Dreamer
 9. 9. ¤คÇวÒาÁม½ฝ˜˜¹น¢ขÍอ§งËห¹นÙู….. Ëห¹นÙูÍอÂยÒา¡ก… àเÃรÕีÂย¹น ÍอÒาªชÕี¾พ Êส‹‹Çว¹นµตÑัÇว
 10. 10. You are what you think àเÃรÒาàเ»ปšš¹นãใ¹นÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่àเÃรÒา¤คÔิ´ด
 11. 11. ´ดÒา àเÍอç็¹นâโ´ดÃร¿ฟ¹น (¸ธ¹นÔิ´ดÒา ¸ธÃรÃรÁมÇวÔิÁมÅล) áแÊสµตÁม»ปŠŠ ÍอÀภÔิÇวÑัªชÃร àเ¨จÃรÔิ­Þญ¾พÃร Íอ‹‹Íอ¹นÅลÐะÁมŒŒÒาÂย »ปÒาÅลÁมÁมÕีè่ ÍอÕี¿ฟ »ปÒา¹นàเÃรÔิ­Þญ ¤คØุ³ณªชÒาÂย¾พØุ²ฒÔิÀภÑั·ท∙Ãร ¨จÔิÃรÒาÂยØุ µตÑัé้§งÈศÃรÕีÊสØุ¢ข ¤ค¹น´ดÑั§ง
 12. 12. áแ¡กŒŒÇว ¾พ§งÉษ»ปÃรÐะÂยÙูÃร ªช¹นÒา¸ธÔิ»ป «ซŒŒÍอ¹น¢ขÓำ ¾พÔิÁมÈศÔิÃรÔิ ÈศÔิÃรÔิáแ¡กŒŒÇว àเ¡กÕีÂยÃรµตÔิ¾พ§งÉษ ÃรÑัªชµตàเ¡กÃรÕีÂย§งäไ¡กÃร คนเก่ง  
 13. 13. ¹นÒาÂย»ปÃรÐะÂยÙูÃร ÇวÔิÊสØุ·ท∙¸ธÔิäไ¾พÈศÒาÅล •  àเ¡กÉษµตÃร¡กÃรáแËห‹‹§งªชÒาµตÔิ´ดÕีàเ´ด‹‹¹น»ปÃรÐะ¨จÓำ»ป‚‚ 2554 ÊสÒา¢ขÒาÍอÒาªชÕี¾พ¾พ×ืªชÊสÇว¹น •  µตÓำºบÅล´ดÍอ¹น¤คÅลÑั§ง ÍอÓำàเÀภÍอ´ดÓำàเ¹นÔิ¹นÊสÐะ´ดÇว¡ก ¨จÑั§งËหÇวÑั´ด ÃรÒาªชºบØุÃรÕี •  ·ท∙ÓำÊสÇว¹นÁมÐะ¾พÃรŒŒÒาÇว¹นŒŒÓำËหÍอÁม áแÅลÐะªชÁม¾พÙู‹‹·ท∙Ñัºบ·ท∙ÔิÁม¨จÑั¹น·ท∙Ãร àเ»ปšš¹น¼ผÙูŒŒ¡ก‹‹ÍอµตÑัé้§ง “ÇวÔิÊสÒาËห¡กÔิ¨จªชØุÁมªช¹น ¼ผÅลÔิµต¼ผÑั¡ก¼ผÅลäไÁมŒŒ»ปÅลÍอ´ดÊสÒาÃร¾พÔิÉษ¢ขÒาÂยÊส‹‹§งµต»ป·ท∙. ·ท∙ÓำãใËหŒŒ ÊสÁมÒาªชÔิ¡กÁมÕีÃรÒาÂยäไ´ดŒŒÊสÙู§ง ¤คØุ³ณÀภÒา¾พªชÕีÇวÔิµต´ดÕี¢ขÖึé้¹นÁมÒา¡ก
 14. 14. ¹นÒาÂย¾พÔิàเÈศÉษ ฀ Êส§งàเ¤คÃรÒาÐะËห •  àเ¡กÉษµตÃร¡กÃร´ดÕีàเ´ด‹‹¹นáแËห‹‹§งªชÒาµตÔิ»ปÃรÐะ¨จÓำ»ป‚‚ 2554 ÊสÒา¢ขÒาàเ¾พÒาÐะàเÅลÕีé้Âย§ง»ปÅลÒาÊสÇวÂย§งÒาÁม •  áแÅลÐะ¾พÑั¹น¸ธØุäไÁมŒŒ¹นŒŒÓำ •  àเ»ปšš¹น¤ค¹น Íอ.âโ¾พ¸ธÒาÃรÒาÁม ¨จ.ÃรÒาªชºบØุÃรÕี •  »ปÃรÔิ­Þญ­ÞญÒาµตÃรÕี ÇวÔิ·ท∙ÂยÒาÈศÒาÊสµตÃรºบÑั³ณ±ฑÔิµต ÀภÒา¤คÇวÔิªชÒา¡กÒาÃร»ปÃรÐะÁม§ง Áม. áแÁม‹‹âโ¨จŒŒ •  Êส‹‹§ง¾พÑั¹น¸ธØุ»ปÅลÒาÍอÍอ¡กµต»ป·ท∙.»ป‚‚ÅลÐะ¡กÇว‹‹Òา 2 ÅลŒŒÒา¹นµตÑัÇว ¢ขÒาÂยãใ¹น»ปÃรÐะàเ·ท∙Èศ»ป‚‚ÅลÐะ 3áแÊส¹นµตÑัÇว
 15. 15. ¹นÒาÂยÊสØุÃรÔิ¹น·ท∙Ãร àเËหÅล×ืÍอÅลÁมÑัÂย •  ºบØุ¤ค¤คÅล·ท∙Õีè่ÁมÕี¤คØุ³ณ¤ค‹‹Òา ¡กÅลØุ‹‹ÁมÊสÒา¢ขÒา ÈศÔิÅล»ปÇวÑั²ฒ¹น¸ธÃรÃรÁม ªชØุÁมªช¹นÊสÁมÑัÂย·ท∙ÇวÒาÃรÇว´ดÕีãใ¹นÀภÙูÁมÔิÀภÒา¤ค •  àเ»ปšš¹น¤ค¹นºบŒŒÒา¹น´ดÍอ¹น ¨จ.ÊสØุÃรÒาÉษ®ฎÃร¸ธÒา¹นÕี àเ¡กÔิ´ด»ป‚‚ 2480 »ปÃรÒาªช­Þญ ªชÒาÇวºบŒŒÒา¹น ÍอÒาÂยØุ 76 »ป‚‚
 16. 16. »ปÃรÐะÁมÇว­Þญ ·ท∙Ñัè่§ง·ท∙Íอ§ง •  àเ¡กÉษµตÃร¡กÃร´ดÕีàเ´ด‹‹¹นáแËห‹‹§งªชÒาµตÔิ »ปÃรÐะ¨จÓำ»ป‚‚ 2555 ÊสÒา¢ขÒาÍอÒาªชÕี¾พ·ท∙ÓำÊสÇว¹น •  µตÓำºบÅลªชÓำÃรÒา¡ก ÍอÓำàเÀภÍอàเÁม×ืÍอ§ง ¨จÑั§งËหÇวÑั´ดµตÃรÒา´ด •  »ป‚‚ 2519 ÁมÕี·ท∙Õีè่´ดÔิ¹น·ท∙Óำ¡กÔิ¹นàเ¾พÕีÂย§ง 10 ฀ äไÃร‹‹ ÃรÑัºบ¨จŒŒÒา§ง¡กÃรÕี´ดÂยÒา§ง¤คÇวºบ¤คÙู‹‹¡กÑั¹นäไ»ป ÁมÕีÃรÒาÂยäไ´ดŒŒàเ¾พÕีÂย§งÇวÑั¹นÅลÐะ 60-80 ºบÒา·ท∙ •  »ป˜˜¨จ¨จØุºบÑั¹นÁมÕี¾พ×ืé้¹น·ท∙Õีè่·ท∙Óำ¡กÒาÃรàเ¡กÉษµตÃร»ปÃรÐะÁมÒา³ณ 300 äไÃร‹‹ àเ»ปšš¹นÊสÇว¹นÂยÒา§ง¾พÒาÃรÒา ¨จÓำ¹นÇว¹น 200 äไÃร‹‹ ÊสÇว¹นÁมÑั§ง¤คØุ´ด 40 äไÃร‹‹ áแÅลÐะÊสÇว¹นàเ§งÒาÐะÍอÕี¡ก 60 äไÃร‹‹
 17. 17. Thomas Edison ¤คÔิ´ด¤คŒŒ¹นËหÅลÍอ´ดäไ¿ฟ¿ฟ‡‡Òา Louis Pasture ÇวÑั¤ค«ซÕี¹น¾พÔิÉษÊสØุ¹นÑั¢ขºบŒŒÒา ÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃร¦ฆ‹‹Òาàเªช×ืé้ÍอâโÃร¤ค Albert Einstein Momofuku Ando ¼ผÙูŒŒ¤คÔิ´ด¤คŒŒ¹นºบÐะËหÁมÕีè่ÊสÓำàเÃรç็¨จÃรÙู»ป Aung San Suu Kyi ¼ผÙูŒŒµต‹‹ÍอÊสÙูŒŒàเ¾พ×ืè่Íอ»ปÃรÐะªชÒา¸ธÔิ»ปäไµตÂย¾พÁม‹‹Òา Nobel Peace Prize 1991 Barack Obama »ปÃรÐะ¸ธÒา¹นÒา¸ธÔิºบ´ดÕีÊสËหÃรÑั°ฐÏฯ 2 ÊสÁมÑัÂย Tim Berners-Lee ¼ผÙูŒŒÊสÃรŒŒÒา§ง World Wide Web ¤ค¹นàเ¡ก‹‹§ง ¤ค¹น¡กÅลŒŒÒา ¤ค¹น´ดÕี áแÅลÐะ¤ค¹นÊสÓำ¤คÑั­Þญ
 18. 18. ธิติมา ยุราวรรณ บุญร่วม บุญช่วยชู ผาย สร้อยสระกลาง กัญญา อ่อนศรี คนดี  
 19. 19. Bill Gate Founder of Microsoft Dr. Eli Harari Founder of flash drive SanDisk Mark Zuckerberg Founder of facebook Surgey Brin and Larry Page Founders of GoogleChad Hurley and Steve Chen Founders of Youtube Steve Jobs Founder of Apple ¤ค¹น¡กÅลŒŒÒา½ฝ˜˜¹น ¤ค¹น¡กÅลŒŒÒา·ท∙Óำ ¤ค¹นÊสÓำ¤คÑั­Þญ
 20. 20. Bill Gate, the founder of Microsoft The general idea of the rich helping the poor, I think, is important. Bill Gates Credits: brainyquote.com “I really had a lot of dreams when I was a kid, and I think a great deal of that grew out of the fact that I had a chance to read a lot.” ― Bill Gates
 21. 21. “Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition.” “àเÇวÅลÒา¢ขÍอ§ง¤คØุ³ณÁมÕี¨จÓำ¡กÑั´ด ÍอÂย‹‹ÒาàเÊสÕีÂยàเÇวÅลÒาãใ¹น¡กÒาÃรãใªชŒŒªชÕีÇวÔิµตµตÒาÁมãใ¨จ¤ค¹นÍอ×ืè่¹น ÍอÂย‹‹Òา¶ถÙู¡ก¢ขÑั§งÍอÂยÙู‹‹âโ´ดÂย¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่Íอ - ·ท∙Õีè่ÍอÒาÈศÑัÂยÍอÂยÙู‹‹¡กÑัºบ¼ผÅล¢ขÍอ§ง¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด¢ขÍอ§ง¤ค¹นÍอ×ืè่¹น ÍอÂย‹‹Òา»ปÅล‹‹ÍอÂยãใËหŒŒàเÊสÕีÂย§ง¢ขÍอ§ง¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดàเËหç็¹น¢ขÍอ§ง¤ค¹นÍอ×ืè่¹น¡กÅลºบàเÊสÕีÂย§งÀภÒาÂยãใ¹น¢ขÍอ§ง¤คØุ³ณàเÍอ§ง áแÅลÐะ·ท∙Õีè่ÊสÓำ¤คÑั­Þญ·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด¤ค×ืÍอÁมÕี¤คÇวÒาÁม¡กÅลŒŒÒาËหÒา­Þญ·ท∙Õีè่¨จÐะ·ท∙ÓำµตÒาÁมËหÑัÇวãใ¨จáแÅลÐะÊสÑั­ÞญªชÒาµต­ÞญÒา³ณ¢ขÍอ§ง¤คØุ³ณ”
 22. 22. àเ¨จÃรÔิ­Þญ ÊสÔิÃรÔิÇวÑั²ฒ¹นÀภÑั¡ก´ดÕีàเ·ท∙ÕีÂยÁม âโªช¤คÇวÑั²ฒ¹นÒาÇวÑั¹นªชÑัÂย ¨จÔิÃรÒา¸ธÔิÇวÑั²ฒ¹น ¸ธ¹นÔิ¹น·ท∙ àเ¨จÕีÂยÃรÇว¹น¹น·ท∙ àเ©ฉÅลÕีÂยÇว ÍอÂยÙู‹‹ÇวÔิ·ท∙ÂยÒา คนรวย   ¤ค¹น¸ธÃรÃรÁม´ดÒา ¤ค¹น¡กÅลŒŒÒาáแÅลÐะ¢ขÂยÑั¹น ¤ค¹น´ดÕี
 23. 23. ¡กÅลŒŒÒา½ฝ˜˜¹น ¡กÅลŒŒÒา·ท∙Óำ
 24. 24. ÃรÙูŒŒàเ»ป‡‡Òา ÇวÒา§งáแ¼ผ¹น ÃรÍอ ÃรÍอ ÃรÍอ
 25. 25. ÃรÙูŒŒàเ»ป‡‡Òา ÇวÒา§งáแ¼ผ¹น ÃรÍอ ·ท∙Óำ ·ท∙Óำ ·ท∙Óำ
 26. 26. ÍอÂยÒา¡ก ·ท∙ÓำãใËหŒŒµตÑัÇวàเÍอ§ง ·ท∙ÓำãใËหŒŒ¤คÃรÍอºบ¤คÃรÑัÇว ·ท∙ÓำãใËหŒŒàเ¾พ×ืè่Íอ¹นæๆ ·ท∙ÓำãใËหŒŒªชØุÁมªช¹น·ท∙ŒŒÍอ§ง¶ถÔิè่¹น ·ท∙ÓำãใËหŒŒ»ปÃรÐะàเ·ท∙ÈศªชÒาµตÔิ
 27. 27. ·ท∙ÓำÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่ãใ½ฝ††½ฝ˜˜¹นãใËหŒŒàเ»ปšš¹น¨จÃรÔิ§ง
 28. 28. จากต้นไม้ชีวิตที่มีราก ลําต้น ใบ หวังได้ดอกได้ผล ต้องให้ปุ๋ย น้ํา สิ่งแวดล้อมที่ดี
 29. 29. ความใฝ่ฝัน อาชีพ ที่ทํางาน ทํากับใคร ทําเพื่อใคร ค้นพบ ตัวตน จุดแข็งที่ เรามี ผู้สนับสนุน ให้เราเติบโต มีความรู้ สร้างแรง บันดาลใจ
 30. 30. พอ - แม& ครู...& ครู...& ...& เกงภาษา& วาดภาพสวย& รองเพลงเพราะ& นักประพันธ& พัฒนาหมูบาน& เรียนศิลปกรรม&หาเงินใหพอแม และนองๆ& ...& ...& ...&
 31. 31. •  ¾พ¡กµตÔิ´ดµตÑัÇวäไ»ปâโÃร§งàเÃรÕีÂย¹น·ท∙Øุ¡กÇวÑั¹น •  ´ดÙูàเÃร×ืè่Íอ§ง·ท∙Õีè่¹นÑั´ดËหÁมÒาÂยãใ¹น»ป¯ฏÔิ·ท∙Ôิ¹น ·ท∙Øุ¡กàเªชŒŒÒา áแÅลÐะ ¡ก‹‹Íอ¹น¹นÍอ¹น •  ¨จ´ดºบÑั¹น·ท∙Öึ¡ก·ท∙Ñั¹น·ท∙Õี •  µตÑัé้§งàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย •  ¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹น •  ¤คÇวÒาÁม½ฝ˜˜¹นÊส‹‹Çว¹นµตÑัÇว •  ÇวÒา§งáแ¼ผ¹น¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹น¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹น áแºบ‹‹§ง§งÒา¹นãใËห­Þญ‹‹ãใËหŒŒàเ»ปšš¹น Âย‹‹ÍอÂยæๆáแÅลŒŒÇวºบÑั¹น·ท∙Öึ¡ก ¡กÓำËห¹น´ดÇวÑั¹น·ท∙Óำ´ดŒŒÇวÂย¹นÐะ •  ¡กÅลÑัºบÁมÒาàเªชç็¤คÇว‹‹Òา·ท∙ÓำËหÃร×ืÍอàเ»ปÅล‹‹Òา áแÅลÐะäไ´ดŒŒ¼ผÅลµตÒาÁมàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย ËหÃร×ืÍอäไÁม‹‹
 32. 32. ÊสÍอºบÇวÔิ·ท∙ÂยÒาÈศÒาÊสµตÃร ÇวÔิ·ท∙Âย 1-2 ÇวÔิ·ท∙Âย 3-4 ÇวÔิ·ท∙Âย ·ท∙Çว¹นâโ¹นµต ¡กÒาÃรºบŒŒÒา¹นàเÅล¢ข §งÒา¹น½ฝ‚‚Áม×ืÍอ ´ดÙูËห¹นÑั§ง ËหÑัÇวËหÔิ¹น¨จŒŒÒา ÇวÑั¹นäไËหÇวŒŒ¤คÃรÙู ÇวÑั¹นàเ¡กÔิ´ด¿ฟ‡‡Òา »ปÃรÐะ¡กÒาÈศ¼ผÅลÇวÔิ·ท∙Âย
 33. 33. เช้า ดูทีวี บ่าย ดูหนังสือวิทย์เน้อ ห้ามเบี้ยว!!!!  
 34. 34. ÃรÙูŒŒàเ»ป‡‡Òา ÇวÒา§งáแ¼ผ¹น ·ท∙Óำ ·ท∙Óำ ·ท∙Óำ
 35. 35. •  ÃรÙูŒŒ¨จÑั¡กµตÑัÇวàเÍอ§ง •  ÇวÒา§งàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย •  ¡กÓำËห¹น´ดàเÊสŒŒ¹น·ท∙Òา§ง •  ÊสÐะÊสÁมàเÊสºบÕีÂย§ง •  ÍอÍอ¡กàเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§ง
 36. 36. µตÑัé้§ง»ป³ณÔิ¸ธÒา¹นÃร‹‹ÇวÁม¡กÑั¹น àเ¾พ×ืè่ÍอÍอ¹นÒา¤คµต·ท∙Õีè่ÁมÕีàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย áแÅลÐะÁมÕี¤คÇวÒาÁมËหÁมÒาÂยµต‹‹ÍอªชÕีÇวÔิµตàเÃรÒา
 37. 37. ¢ขÍอãใËหŒŒ¹นŒŒÍอ§ง·ท∙Øุ¡กæๆ ¤ค¹น »ปÃรÐะÊสºบ¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จ ãใ¹น¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹น ÁมÕีÍอ¹นÒา¤คµต·ท∙Õีè่Êส´ดãใÊส ÁมÕี¤คÇวÒาÁมËหÁมÒาÂย áแÅลÐะàเ»ปšš¹นÊสØุ¢ข

×