¨จÒา¡กãใ¨จÅลÙู¡กÈศÔิÉษÂย¶ถÖึ§ง
ÁมÒาáแÁมÃร «ซÔิÊสàเµตÍอÃรáแÅลÐะ¤คØุ³ณ¤คÃรÙูÁมÒาáแµตÃร
àเ¹น×ืè่Íอ§งãใ¹นÇวÑั¹น¤คÃรÙู ...
อรพร รุน 68'
(Oraporn Dumrongwongsiri)'
“คือ ค.คน คนรู ครูผูสราง ,
คือ ร.เรือ นำทาง กลางธารใส ,
คือสระอู อุมชูศิษย จ...
“ขอกราบขอบพระคุณคุณครูทุก
ทานที่เมตตาใหความรู สอนสั่ง
อบรมจนเติบโตมาเปนคนที่
ประสบความสำเร็จคะ”,
กิติมาลย รุน 52'
(...
“กราบขอบพระคุณและสำนึกใน
บุญคุณคุณครูทุกทาน ที่ไดอบรม
ดูแล สั่งสอน ใหความรู ความ
เมตตาตั้งแตรุนแมสูรุนลูก”,
ฐิติว...
“กราบคุณแมทีโอดอร อาจารย
จำรัสรัตน ครูทานอื่นๆ ไม
ทราบวาอยูที่ไหนคะ”,
Nita Tulalamba รุน 22'
“กราบมาแมร และคุณครูทุก
ทาน ที่เมตตาพวกเรา ทำ
โรงเรียนใหเปนเหมือนบานที่
สอง ฉันรักคุณครู <3”,
Nida Uan Sukhsvasti'
“ระลึกถึงพระคุณครูทั้งหลาย ตั้งแตรุน
ลายครามจนรุนปจจุบัน ไมมีทาน เราคง
ไมมีวันนี้ที่เราสงางามในสังคม และมั่นคง
ครอ...
“คิดถึงมาแมรเซ็นตจอหน
คุณครูในดวงใจ กราบคุณครู
อุไรวรรณดวยอีกคนคะ”,
Tasiri Suvarnasara รุน 34'
“หนูจำขึ้นใจคะ "อบรมเสริมคนให
ครบ ประสบธรรมอันสูงสง ปญญา
แตกฉานมั่นคง เสริมสงเปนคนจน
สมบูรณ" ขอบพระคุณคุณครูทุก
ทา...
“กราบขอบพระคุณครูทุกๆทานที่ไดให
ความรู ตลอดจนอบรมบมนิสัยจน
สามารถอยูในโลกใบนี้ได..กราบ
ขอบพระคุณอาจารยสุมิตราและคุ...
“กราบขอบคุณคุณครูและมา
แมรทุกทานที่ดูแลอบรมสั่ง
สอนหนูมาคะ”,
ธนาฒย'
(Thanard Breathe)'
“กราบคุณครูและมาแมรทุก
ทานดวยความเคารพคะ
นึกถึงพระคุณเสมอคะ”,
Kalaya Tresuchon'
“หนูกราบขอบพระคุณคุณครูทุก
ทานมากนะคะที่กรุณาอบรมสั่ง
สอนหนู หนูจะไมมีวันนี้ถาไมมี
คุณครูและซิสเตอรทุกทานคะ”,
ธนิดา...
“กราบรำลึกพระคุณคุณครูทุกทานคะ
ไมสามารถระบุชื่อคุณครูไดเพราะรัก
หลายทานมากๆ และคุณครูโรงเรียน ,
มาแตรฯนี้เองที่ทำให...
“กราบคุณครูทุกทานที่ไดัอบรม
สั่งสอนทั้งความรูและมารยาทที่ดี
งามและระลึกถึงคุณงามความดี
ของคุณครูและมาแมรทุกทานคะ”,
พิ...
“หนูจากเมืองไทยมาเมื่ออายุ 20 คะ มาศึกษาที่ Washington
DC, USA ภาษาอังกฤษของเราแนนมากคะ ทำใหเขาทำงาน
ที่ World Bank แ...
“กราบขอบพระคุณ
คุณครูทุกทานคะ ”,
Chotip Chantraraprathinรุน 59'
“กราบขอบพระคุณคุณครู
ผูมีพระคุณทุกทานคะ”,
นันทรัตน ณ ระนอง รุน 70'
“กราบขอบพระคุณคุณ
ครูทุกๆทานคะ”,
Paweena Lertakyamanee รุน 68'
“กราบขอบพระคุณคุณครูทุกทาน ที่ไดเมตตา
สั่งสอนศิษยใหมีความรู ทั้งดานวิชาการและ
จริยธรรม สามารถประกอบอาชีพ มีความ
เจริ...
“กราบขอบพระคุณคุณครู ซิสเตอร มา
แมร ทุกๆทานที่อบรม สั่งสอนมา ทุกคํา
สอนและความรูที่ไดรับยังคงอยูในใจ
เสมอคะ serviam...
“กราบรำลึกพระคุณคุณครูและมาแมรทุกทานคะ (และขอบคุณ
เปนพิเศษถึงอาจารยสุมิตราคะ) ที่ทุกทานตั้งใจมอบความรูใหทั้ง
ในด...
“ระลึกถึงพระคุณของคุณครู และมาแมรทุก
ทานที่เมตตากรุณาตอเด็กๆ เสมอมาคะ
คุณครูทุกทานอดทน คอยๆ สรางพวกเรา
อยางสวยงาม ...
“กราบอวยพรคุณครูและซิสเตอรทุก
ทานที่ไดอบรมเคี่ยวเข็ญและใหความรูมา
โดยตลอดทั้งดานวิชาการและการใชชีวิต
ในสังคม ... ขอ...
“กราบขอบพระคุณมาแมร ซิสเตอร อาจารยสุมิตรา และคุณครูทุก
ทานคะ เรียนจบมาแลวรูสึกรักและซาบซึ้งพระคุณครูยิ่งกวาตอน
เป...
"ฉันอยูใกลเธอ ตรงนี้,
ฉันอยูตรงที่ เธอเห็น,
ฉันอยูชิดเธอ เพราะเปน,
มิตรแทไมเรน ซอนเลย,
,
ขอบคุณที่สง ของไป,
ขอบใ...
..กราบขอบพระคุณครูทุกทานที่
สรรหาทั้ง "ความรู" และ "ความดี" มา
สอนและเชื่อวาแมเราจบมานานแลว
คุณครูทั้งที่ยังอยูและล...
“กราบมาแมรและคุณครูทุกทานที่ได
ชวยอบรมอดทน อดกลั้น เพียร
พยายาม สั่งสอนใหพวกเราเติบโต
เปนคนที่มีคุณภาพ เปนพลเมืองที...
“คุณครูเปรียบเสมือนคุณแม
คนที่ 2 ที่เฝาฟูมฟก ดูแลอบรม
สั่งสอน ลูกๆ ทุกคน เหมือน
ดั่งคุณพอคุณแม ขอบพระคุณ
จริงคะ ”,
ด...
“หนูขอกราบขอบพระคุณ คุณครูทุกทานคะ ที่
อบรมสั่งสอนหนูมา ตลอดระยะเวลาที่หนูเรียน
อยูมาแตรหนูอาจไมใชเด็กดีนัก ทั้งดื้อ...
“กราบสวัสดีคุณครูของหนูทุก
ทาน และขอขอบพระคุณที่กรุณา
สั่งสอนอบรมพวกเรา (อยาง
อดทน) คิดถึงคุณครูมากคะ”,
ศุภกัญญา / ลูกเ...
“หนูขอกราบขอบพระคุณคุณครู และมาแมรทุกทาน
ที่ไดอบรมสั่งสอนหลอหลอมหนูดวยความเมตตา
คุณครูไมไดสอนหนูแคในบทเรียน แตคุณ...
“สวัสดีวันครูคะ ศิษยขอกราบรำลีกถึงพระคุณของ
คุณครูและมาแมรทุกทานมาดวยความเคารพอยางสูง
คะ ที่ศิษยคนนี้ไดมีชีวิตที่...
“ขอกราบขอบพระคุณมาแมร ซิสเตอรและ
คุณครูทุกๆ ทานที่ไดอบรมบมเพาะทั้ง
วิชาการและวิชาชีวิตใหหนูไดมีชีวิตที่ดีทั้ง
ครอบค...
“ขอขอบพระ คุณทาน ในวันนี้,
ที่หนูมี อนาคต ที่สดใส,
มาจากหยาด เหงื่อของครู รักจากใจ,
ศิษยนอมไป กราบขอบคุณ พระคุณนี้,
,
ข...
มาแตรคือ บานนอย หลังที่สอง,
ไมเปนรอง บานอื่น ของคนนี้,
เพราะที่นั่น ความทรงจำ ที่เคยมี,
เกินมากที่ หนูนั้น จะบรรยาย,...
“ขอกราบขอบพระคุณคุณครูและซิส
เตอร์ทุกท่านค่ะ ที่ให้ความรักความรู้
ความอบอุ่นตลอดเวลาที่อยู่ในบ้าน
หลังใหญ่หลังนี้ ทุกคําสอ...
“กราบระลึกถึงพระคุณของมาแมร และคุณครูทุก
ทาน ทั้งที่ลวงลับไปแลว และที่ยังมีชีวิตอยูที่ไดอบรม
สั่งสอน..จนเราเปนเราใน...
“กราบระลึกถึง(อยูเสมอ)มาแมร ซิสเตอร
คุณครู และบุคลากรทุกๆทาน ที่ชวยอบรม
สั่งสอนทั้งในตำราและนอกตำรา ทำใหมี
ชีวิตที่ส...
“ไมมีคุณครู...ก็ไมมีเราที่เปน
เราในวันนี้ กราบขอบพระคุณ
คุณครูทุกทานดวยดวงใจคะ”,
Charlotte Donavanik'
“กราบขอบพระคุณคุณครู มา
แมร และซิสเตอรทุกทานในคำ
สั่งสอนและความเมตตาที่มีให
กับหนูเสมอมาคะ”,
กัลยากร เตยะราชกุล รุน ...
“เมื่อมีใครถามวาตอนเด็กจบที่ไหน ตอบ
ทันทีดวยความภาคภูมิใจวา เด็กมาแตรคะ
มั่นใจและดีใจที่เปนศิษยเกาของโรงเรียน
ขอกร...
“หนูขอกราบขอบพระคุณคุณครู มาแมรและซิ
สเตอรทุกทานที่คอยดูแลและอบรมสั่งสอน
หนู สอนใหหนูรูจักใชชีวิตอยางมีคุณคาและ
เห...
“ครูขา...thank u for the teaching I've
learned from thee...ครูที่มาแตรตั้งแต
อนุบาลถึงม.6 ทุกๆทาน...ทำใหพวก
หนูเปนคนจ...
“ครอบครัวเราขอกราบขอบพระคุณมาแมร
และคุณครูทุกทานที่ชวยอบรมสั่งสอนใหเรามี
คุณธรรมและมีวิชาความรูที่เปนเลิศ
ครอบครัวเร...
“วันที่ 16 มกราคม วันครู "สวัสดีคะคุณครู"
หอบกำลังใจมาให...เต็มสูบคะ จริงๆ อยาก
เขียนในเว็บไซตหลักของโรงเรียน แตไม
ท...
“เนื่องดวยวันครู หนูขอให
คุณครูทุกทานสุขภาพแข็ง
แรง ปราศจากความทุกขทั้ง
ปวง เปนที่รักของนักเรียน
ตลอดไปคะ”,
สาวิตรี ...
“ขอบคุณคุณครูที่อบรมพวก
เราจนเติบโตเปนคนที่
สมบูรณของสังคมนะคะ
ระลึกถึงคุณครูเสมอ”,
รัชนา ดังโกสินทร รุน 64'
Mater Dei teacher card-2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mater Dei teacher card-2013

1,447 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mater Dei teacher card-2013

 1. 1. ¨จÒา¡กãใ¨จÅลÙู¡กÈศÔิÉษÂย¶ถÖึ§ง ÁมÒาáแÁมÃร «ซÔิÊสàเµตÍอÃรáแÅลÐะ¤คØุ³ณ¤คÃรÙูÁมÒาáแµตÃร àเ¹น×ืè่Íอ§งãใ¹นÇวÑั¹น¤คÃรÙู 16 Áม¡กÃรÒา¤คÁม 2556
 2. 2. อรพร รุน 68' (Oraporn Dumrongwongsiri)' “คือ ค.คน คนรู ครูผูสราง , คือ ร.เรือ นำทาง กลางธารใส , คือสระอู อุมชูศิษย จิตหวงใย , สองมือไหว นอมรำลึก พระคุณครู”,
 3. 3. “ขอกราบขอบพระคุณคุณครูทุก ทานที่เมตตาใหความรู สอนสั่ง อบรมจนเติบโตมาเปนคนที่ ประสบความสำเร็จคะ”, กิติมาลย รุน 52' (Kitimal Burke)'
 4. 4. “กราบขอบพระคุณและสำนึกใน บุญคุณคุณครูทุกทาน ที่ไดอบรม ดูแล สั่งสอน ใหความรู ความ เมตตาตั้งแตรุนแมสูรุนลูก”, ฐิติวตี รุน 55 & จิรัฐิติ รุน 88' (Whan Daramuang)'
 5. 5. “กราบคุณแมทีโอดอร อาจารย จำรัสรัตน ครูทานอื่นๆ ไม ทราบวาอยูที่ไหนคะ”, Nita Tulalamba รุน 22'
 6. 6. “กราบมาแมร และคุณครูทุก ทาน ที่เมตตาพวกเรา ทำ โรงเรียนใหเปนเหมือนบานที่ สอง ฉันรักคุณครู <3”, Nida Uan Sukhsvasti'
 7. 7. “ระลึกถึงพระคุณครูทั้งหลาย ตั้งแตรุน ลายครามจนรุนปจจุบัน ไมมีทาน เราคง ไมมีวันนี้ที่เราสงางามในสังคม และมั่นคง ครอบครัว ตั้งแตรุนแม สูรุนลูก จนมาถึง รุนหลาน เขามาในรั้วมาแตรฯเมื่อไร อบอุนเหมือนเขาบาน .. ขอบพระคุณคะ”, ธิดา รุน 34' (Tida Kruavanichkit)'
 8. 8. “คิดถึงมาแมรเซ็นตจอหน คุณครูในดวงใจ กราบคุณครู อุไรวรรณดวยอีกคนคะ”, Tasiri Suvarnasara รุน 34'
 9. 9. “หนูจำขึ้นใจคะ "อบรมเสริมคนให ครบ ประสบธรรมอันสูงสง ปญญา แตกฉานมั่นคง เสริมสงเปนคนจน สมบูรณ" ขอบพระคุณคุณครูทุก ทานมากๆ คะ” , วราพร วัชรานันท รุน 54'
 10. 10. “กราบขอบพระคุณครูทุกๆทานที่ไดให ความรู ตลอดจนอบรมบมนิสัยจน สามารถอยูในโลกใบนี้ได..กราบ ขอบพระคุณอาจารยสุมิตราและคุณครู, จันทรเพ็ญที่ยังใหความเมตตาและ หวงใยมาจนถึงทุกวันนี้คะ”, ดล ลุลิตานนท รุน 56'
 11. 11. “กราบขอบคุณคุณครูและมา แมรทุกทานที่ดูแลอบรมสั่ง สอนหนูมาคะ”, ธนาฒย' (Thanard Breathe)'
 12. 12. “กราบคุณครูและมาแมรทุก ทานดวยความเคารพคะ นึกถึงพระคุณเสมอคะ”, Kalaya Tresuchon'
 13. 13. “หนูกราบขอบพระคุณคุณครูทุก ทานมากนะคะที่กรุณาอบรมสั่ง สอนหนู หนูจะไมมีวันนี้ถาไมมี คุณครูและซิสเตอรทุกทานคะ”, ธนิดา คุปกาญจนา รุน 63'
 14. 14. “กราบรำลึกพระคุณคุณครูทุกทานคะ ไมสามารถระบุชื่อคุณครูไดเพราะรัก หลายทานมากๆ และคุณครูโรงเรียน , มาแตรฯนี้เองที่ทำใหเรามีทั้งความรูและ มีคุณธรรมประจำใจ มีตนแบบที่ดีงาม ใหทำตามมาจนวันนี้คะ”, ดนยา ธนารักษโชค (ทามตระกูล)' รุน 64'
 15. 15. “กราบคุณครูทุกทานที่ไดัอบรม สั่งสอนทั้งความรูและมารยาทที่ดี งามและระลึกถึงคุณงามความดี ของคุณครูและมาแมรทุกทานคะ”, พิมพพร สุขใจ รุน 54'
 16. 16. “หนูจากเมืองไทยมาเมื่ออายุ 20 คะ มาศึกษาที่ Washington DC, USA ภาษาอังกฤษของเราแนนมากคะ ทำใหเขาทำงาน ที่ World Bank และ IBM อยู IBM 29 ป ประสบความสำเร็จ ในหนาที่การงาน ไดรับรางวัล และทำชื่อเสียงใหคนไทย เปนคนไทยคนเดียวที่ทำอยูในรัฐ Maryland ขอกราบ ขอบพระคุณคุณครู, มาแมรและซิสเตอรที่ทำใหหนูมีความ สำเร็จในตางแดน จากบานจากเมืองนอนมา 34 ป เปน นักเรียนมาแตรแลว มี Serviam อยูในใจ มั่นใจไดเลยวา "You will never walk alone" คะ”, Nan Suriyakul Na Ayudhya รุน 47'
 17. 17. “กราบขอบพระคุณ คุณครูทุกทานคะ ”, Chotip Chantraraprathinรุน 59'
 18. 18. “กราบขอบพระคุณคุณครู ผูมีพระคุณทุกทานคะ”, นันทรัตน ณ ระนอง รุน 70'
 19. 19. “กราบขอบพระคุณคุณ ครูทุกๆทานคะ”, Paweena Lertakyamanee รุน 68'
 20. 20. “กราบขอบพระคุณคุณครูทุกทาน ที่ไดเมตตา สั่งสอนศิษยใหมีความรู ทั้งดานวิชาการและ จริยธรรม สามารถประกอบอาชีพ มีความ เจริญกาวหนาในทุกๆดานตลอดมาและมี ความสุขไดในทุกที่ ทุกสถานภาพ ทุก สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป”, Phatraphan Suthivanich รุน 43'
 21. 21. “กราบขอบพระคุณคุณครู ซิสเตอร มา แมร ทุกๆทานที่อบรม สั่งสอนมา ทุกคํา สอนและความรูที่ไดรับยังคงอยูในใจ เสมอคะ serviam ก็เปนแนวทางนําชีวิต ทําใหเปนคนดีมีคาในสังคม ภูมิใจที่ได เปนศิษยมาแตรนะคะ ”, ปณัสสา รุน 68' (Phinx Panassa)'
 22. 22. “กราบรำลึกพระคุณคุณครูและมาแมรทุกทานคะ (และขอบคุณ เปนพิเศษถึงอาจารยสุมิตราคะ) ที่ทุกทานตั้งใจมอบความรูใหทั้ง ในดานการศึกษาและในความเปนคน สอนใหนักเรียนรูจักมี ความคิดที่ดี มีน้ำใจ มีความเสียสละ มีมารยาท มีความรับผิด ชอบตอตนเองและผูอื่น.. รูจักการตอบแทนสังคมและมีจิต สาธารณะ.. Thank you for making us realize the true meaning of "SERVIAM".. I'll always be true to the White and the Blue.. To the teachings I learned from thee.. ขอใหคุณครูและ มาแมรทุกทานมีแตความสุขนะคะ (ขอโทษที่ไมไดไปกราบดวย ตัวเองคะ)”, วาสิตา รุน 64'
 23. 23. “ระลึกถึงพระคุณของคุณครู และมาแมรทุก ทานที่เมตตากรุณาตอเด็กๆ เสมอมาคะ คุณครูทุกทานอดทน คอยๆ สรางพวกเรา อยางสวยงาม 14 ปในรั้วมาแตรที่หลอหลอม ใหเราเปนศิษยมาแตรอยางแทจริง กราบ ขอบพระคุณคุณครูและมาแมรทุกทานคะ”, นาถวดี กรัยวิเชียร รุน 55'
 24. 24. “กราบอวยพรคุณครูและซิสเตอรทุก ทานที่ไดอบรมเคี่ยวเข็ญและใหความรูมา โดยตลอดทั้งดานวิชาการและการใชชีวิต ในสังคม ... ขอพระคุมครองทุกๆ ทาน ใหมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข ตลอดไปคะ ”, ปุตริกา รุน 55' Putriga Ampaipan '
 25. 25. “กราบขอบพระคุณมาแมร ซิสเตอร อาจารยสุมิตรา และคุณครูทุก ทานคะ เรียนจบมาแลวรูสึกรักและซาบซึ้งพระคุณครูยิ่งกวาตอน เปนนักเรียนเสียอีก ถาไมมีครูสอนสั่งพวกเราก็คงไมมีวันนี้... ขอ เลายอนความหลังประทับใจนะคะ ... ตอนป.2/2 ชอบวิชาภาษา อังกฤษของครูอุไรวรรณที่สุด เพราะ dictation ทีไร หนูไดของขวัญ ฟรีจากครูทุกที ทำใหรักภาษาอังกฤษมาจนโตเลย ;-) ...แลวก็ตอ นอยูป.6/2 มีเลน buddy (ประมาณวาจับฉลากชื่อเพื่อนที่เราตอง "แอบ" เทคแครและเอาขนมไปให) ปนั้นหนูไมทราบเลยวาคุณครู ธาริณีจับไดชื่อหนู ไดแตนอยใจ สงสัยวาทำไมเราไมเห็นมี buddy มาเทคแครเลย จนกระทั่งไดจดหมายที่ครูแตงสดๆ ประทับใจเสีย จนยังจำขอความไดขึ้นใจทุกคำแมผานมา 20 กวาปแลว คุณครู เขียนวา: ,
 26. 26. "ฉันอยูใกลเธอ ตรงนี้, ฉันอยูตรงที่ เธอเห็น, ฉันอยูชิดเธอ เพราะเปน, มิตรแทไมเรน ซอนเลย, , ขอบคุณที่สง ของไป, ขอบใจที่ไม เมินเฉย, ขอบใจมิตรที่ รักเอย, ไมเคยลืมมิตร สักวัน, , สงใจไปให ทุกที่, ความรูความดี จะสรรค, ใหรักน้ำใจ ตอกัน, จากฉัน มิตรแท แดเธอ",
 27. 27. ..กราบขอบพระคุณครูทุกทานที่ สรรหาทั้ง "ความรู" และ "ความดี" มา สอนและเชื่อวาแมเราจบมานานแลว คุณครูทั้งที่ยังอยูและลวงลับไปแลวก็ ยังคง "สงใจมาใหทุกที่" ที่พวกเราแยก ยายกันไป รักครูคะ <3” , Belle Sarinna รุน 63'
 28. 28. “กราบมาแมรและคุณครูทุกทานที่ได ชวยอบรมอดทน อดกลั้น เพียร พยายาม สั่งสอนใหพวกเราเติบโต เปนคนที่มีคุณภาพ เปนพลเมืองที่มี คุณคาทั้งตอสังคมและประเทศชาติ, กราบขอบพระคุณยิ่งคะ”, Montinee Mongkolnavin'
 29. 29. “คุณครูเปรียบเสมือนคุณแม คนที่ 2 ที่เฝาฟูมฟก ดูแลอบรม สั่งสอน ลูกๆ ทุกคน เหมือน ดั่งคุณพอคุณแม ขอบพระคุณ จริงคะ ”, ด.ญ. บุญนภา รุน 95' (Boonnapa Somritvanitcha)'
 30. 30. “หนูขอกราบขอบพระคุณ คุณครูทุกทานคะ ที่ อบรมสั่งสอนหนูมา ตลอดระยะเวลาที่หนูเรียน อยูมาแตรหนูอาจไมใชเด็กดีนัก ทั้งดื้อ ทั้งซน แอบหลับ แอบกิน ในหองเรียน หรือวาแมแต เถียงคุณครู แตคุณครูทุกทานก็ยังใหอภัยและ เมตตาหนูคนนี้เสมอมา รวมทั้งอบรมสั่งสอนให หนูเปนคนจนสมบูรณดวยคะ ดวยรักและเคารพ”, เฟรส ภาวิดา (สีเขียว) รุน 79' (Pavida Sirikarna)'
 31. 31. “กราบสวัสดีคุณครูของหนูทุก ทาน และขอขอบพระคุณที่กรุณา สั่งสอนอบรมพวกเรา (อยาง อดทน) คิดถึงคุณครูมากคะ”, ศุภกัญญา / ลูกเตี่ย รุน 58' (Supakanya Smith)'
 32. 32. “หนูขอกราบขอบพระคุณคุณครู และมาแมรทุกทาน ที่ไดอบรมสั่งสอนหลอหลอมหนูดวยความเมตตา คุณครูไมไดสอนหนูแคในบทเรียน แตคุณครูสอนทุก อยางที่มีประโยชนในการดำเนินชีวิต สอนใหหนูใช ชีวิตอยางมีคุณคาและเห็นความสำคัญของการให หนู ขอใหคุณครู และมาแมรทุกทานมีความสุขและ สุขภาพแข็งแรงนะคะ ดวยความเคารพอยางสูง ”, ชมพู รุน 68' (Pink Shampoo)'
 33. 33. “สวัสดีวันครูคะ ศิษยขอกราบรำลีกถึงพระคุณของ คุณครูและมาแมรทุกทานมาดวยความเคารพอยางสูง คะ ที่ศิษยคนนี้ไดมีชีวิตที่ดีในหนาที่การงานและ ครอบครัว เพราะการให การอบรม การสอนของ คุณครูและมาแมร ที่เปยมดวยความรักความเมตตา ศิษยขอรำลึกพระคุณทุกทานตลอดไป ขอใหคุณครู และมาแมรทุกทานมีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ ”, จุฑา รุน 45' (Chuta Vivorakij)'
 34. 34. “ขอกราบขอบพระคุณมาแมร ซิสเตอรและ คุณครูทุกๆ ทานที่ไดอบรมบมเพาะทั้ง วิชาการและวิชาชีวิตใหหนูไดมีชีวิตที่ดีทั้ง ครอบครัวหนาที่การงานและสำนึกที่มีตอ สังคม ขอระลึกพระคุณคุณครูและความ เมตตาที่ใหศิษยทุกๆ รุนดวยคะ”, สุภาวดี รุน 54' (Supavadee Noi Tantiyanon)'
 35. 35. “ขอขอบพระ คุณทาน ในวันนี้, ที่หนูมี อนาคต ที่สดใส, มาจากหยาด เหงื่อของครู รักจากใจ, ศิษยนอมไป กราบขอบคุณ พระคุณนี้, , ขอพระคุณ รัตนฯ คุมครองครู, ยามที่หนู ไมสามารถ มาเยี่ยมนี้, หนูยังรัก และคิดถึง ทุกนาที, ขอครูมี สุขภาพ แข็งแรงดี ,
 36. 36. มาแตรคือ บานนอย หลังที่สอง, ไมเปนรอง บานอื่น ของคนนี้, เพราะที่นั่น ความทรงจำ ที่เคยมี, เกินมากที่ หนูนั้น จะบรรยาย, , ขอขอบคุณ อีกครั้ง ก็ไมพอ, คงแคขอ ใหคุณครู นี้สุขใจ, เปนเรือจาง ใหรุนนอง ถึงฝงไป, ขอจากใจ ใหทานมี ความสุขเอย”, ลักษมณ รุน 77' (Laksamon Thongnil)'
 37. 37. “ขอกราบขอบพระคุณคุณครูและซิส เตอร์ทุกท่านค่ะ ที่ให้ความรักความรู้ ความอบอุ่นตลอดเวลาที่อยู่ในบ้าน หลังใหญ่หลังนี้ ทุกคําสอนและ คติพจน์ที่ปลูกฝังมาจนทุกวันนี้ ทําให้หนูเป็นคนดีคนหนึ่งในสังคม ภูมิใจมากค่ะที่เป็นศิษย์มาแตร์”, ผุสดี งามประดิษฐ รุน 62'
 38. 38. “กราบระลึกถึงพระคุณของมาแมร และคุณครูทุก ทาน ทั้งที่ลวงลับไปแลว และที่ยังมีชีวิตอยูที่ไดอบรม สั่งสอน..จนเราเปนเราในทุกวันนี้..หากปราศจาก ทุกๆ ทาน เราคงไมสามารถกาวมาถึงตรงนี้ได.. ขอบ พระคุณซิสเตอร และคุณครูรุนหลังๆ ..ที่ไดอบรมสั่ง สอนเด็กๆ รุนตอๆ มา...ใหยังคงปน..ศิษยมาแตรเดอี ที่สมบูรณ…ขอบพระคุณจากใจคะ”, รุจา รุน 34' (Rucha Sevikul)'
 39. 39. “กราบระลึกถึง(อยูเสมอ)มาแมร ซิสเตอร คุณครู และบุคลากรทุกๆทาน ที่ชวยอบรม สั่งสอนทั้งในตำราและนอกตำรา ทำใหมี ชีวิตที่สมบูรณ และสามารถสอนคนอื่นๆ ใหดำเนินตามแนวทางของรร.ไดอีกดวยคะ (ดีใจจริงๆคะที่ไดเปนศิษยเกามาแตรเดอี)”, จงกลณี เขมะจันตรี รุน 61'
 40. 40. “ไมมีคุณครู...ก็ไมมีเราที่เปน เราในวันนี้ กราบขอบพระคุณ คุณครูทุกทานดวยดวงใจคะ”, Charlotte Donavanik'
 41. 41. “กราบขอบพระคุณคุณครู มา แมร และซิสเตอรทุกทานในคำ สั่งสอนและความเมตตาที่มีให กับหนูเสมอมาคะ”, กัลยากร เตยะราชกุล รุน 59 ' & ด.ญ.ศุภรดา เตยะราชกุล รุน 95'
 42. 42. “เมื่อมีใครถามวาตอนเด็กจบที่ไหน ตอบ ทันทีดวยความภาคภูมิใจวา เด็กมาแตรคะ มั่นใจและดีใจที่เปนศิษยเกาของโรงเรียน ขอกราบขอบพระคุณมาแมร และคุณครู ทุกๆ ทานที่อบรมสั่งสอนในทุกๆ เรื่อง คะ”, Atcharaporn Piyasiranunda'
 43. 43. “หนูขอกราบขอบพระคุณคุณครู มาแมรและซิ สเตอรทุกทานที่คอยดูแลและอบรมสั่งสอน หนู สอนใหหนูรูจักใชชีวิตอยางมีคุณคาและ เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ขอใหคุณครู มาแมรและซิสเตอรทุกทานมีความสุข สุขภาพ รางกายแข็งแรงนะคะ หนูจะระลึกถึงบุญคุณ ตลอดไป”, ชนิภา (เพชรมณี) วงศสินศิริกุล รุน 77 & ปรางมณี วงศสินศิริกุล รุน 76'
 44. 44. “ครูขา...thank u for the teaching I've learned from thee...ครูที่มาแตรตั้งแต อนุบาลถึงม.6 ทุกๆทาน...ทำใหพวก หนูเปนคนจนสมบูรณ...กราบ ขอบพระคุณคุณครูดวยดวงใจ”, มณีนภา สีบุญเรือง ดวงดารา (จูน) รุน 56'
 45. 45. “ครอบครัวเราขอกราบขอบพระคุณมาแมร และคุณครูทุกทานที่ชวยอบรมสั่งสอนใหเรามี คุณธรรมและมีวิชาความรูที่เปนเลิศ ครอบครัวเราภูมิใจมากที่สุดที่ไดเปนศิษยเกา มาแตรคะ ขอใหมาแมรและคุณครูทุกทานมี สุภาพแข็งแรง มีความสุขตลอดไปคะ”, มณีมัย รุน 26 & เศรษฐสุดา (ตุลยธัญ) รุน 58 & นารดี วุฒิธรเนติรักษ รุน 64'
 46. 46. “วันที่ 16 มกราคม วันครู "สวัสดีคะคุณครู" หอบกำลังใจมาให...เต็มสูบคะ จริงๆ อยาก เขียนในเว็บไซตหลักของโรงเรียน แตไม ทราบวาพิมพตรงไหน ก็เลยลง Facebook ศิษยเกาคะ ฝากเพื่อนๆ พี่นอง สวัสดีคุณครู ดวยนะคะ ขอบคุณคะ”, ดาว รุน 63' (Chavakorn Kupakanchana)'
 47. 47. “เนื่องดวยวันครู หนูขอให คุณครูทุกทานสุขภาพแข็ง แรง ปราศจากความทุกขทั้ง ปวง เปนที่รักของนักเรียน ตลอดไปคะ”, สาวิตรี เจิมธเนศ รุน 69'
 48. 48. “ขอบคุณคุณครูที่อบรมพวก เราจนเติบโตเปนคนที่ สมบูรณของสังคมนะคะ ระลึกถึงคุณครูเสมอ”, รัชนา ดังโกสินทร รุน 64'

×