Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rozwój sektora e-usług na świecie

3,293 views

Published on

Celem niniejszej publikacji jest omówienie, w sposób kompleksowy i przejrzysty, aktualnego
stanu najpopularniejszych gałzi e-biznesu oraz omówienie e-usług, które posiadaj,
w perspektywie najbliszych 5 lat, najwikszy potencjał wzrostu w warunkach współczesnej
gospodarki. Ponadto, dodatkowym celem jest wskazanie nisz rynkowych, oferujcych
najwikszy potencjał dla rozwoju e-usług.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rozwój sektora e-usług na świecie

 1. 1. Rozwój sektora e-usług na wiecie
 2. 2. Autorzy: Sebastian Komorowski Michał Koralewski Artur Ko mider Marcin Kraska Janusz Langer Karol Nowaczyk Jacek Pucher Korekta: Agnieszka Domagała Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci (PARP) ul. Pa ska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Wydanie I Publikacja bezpłatna Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wspieramy e-biznes www.web.gov.pl Copyright © by Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci Warszawa 2010. Wszelkie prawa zastrze one. aden fragment nie mo e by wykorzystywany w jakiejkolwiek formie ani przekładany na j zyk mechaniczny bez zgody PARP.
 3. 3. Rozwój sektora e-usług na wiecie 3 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl Spis tre ci 1. Wprowadzenie do usług wiadczonych drog elektroniczn .......................................4 2. Opis metodologii bada ...............................................................................................5 3. Katalog usług wiadczonych drog elektroniczn .......................................................7 3.1. Raporty i analiza ......................................................................................................7 3.2. Komunikacja i społeczno ci ...................................................................................11 3.3. Finanse ..................................................................................................................21 3.4. Informacje ..............................................................................................................25 3.5. Reklama i marketing ..............................................................................................34 3.6. Zarz dzanie czasem..............................................................................................42 3.7. Edukacja ................................................................................................................44 3.8. Praca......................................................................................................................49 3.9. Zdrowie ..................................................................................................................51 3.10. Hosting/pliki............................................................................................................54 3.11. Handel....................................................................................................................62 3.12. Rozrywka ...............................................................................................................69 3.13. Radio i telewizja .....................................................................................................76 3.14. Wideo.....................................................................................................................81 3.15. Turystyka ...............................................................................................................86 4. Omówienie wiatowych e-usług wiadczonych w innych ni Internet sieciach publicznych..............................................................................................................................91 5. Sytuacja konkurencyjna na wiecie - stan i perspektywy rozwoju w najpopularniejszych bran ach e-usług...................................................................................116 6. Stan i perspektywy rozwoju niszowych e-usług w Polsce i na wiecie ....................125 7. Wnioski i rekomendacje...........................................................................................138 8. Słownik u ytych poj .............................................................................................141
 4. 4. Rozwój sektora e-usług na wiecie 4 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl 1. Wprowadzenie do usług wiadczonych drog elektroniczn Celem niniejszej publikacji jest omówienie, w sposób kompleksowy i przejrzysty, aktualnego stanu najpopularniejszych gał zi e-biznesu oraz omówienie e-usług, które posiadaj , w perspektywie najbli szych 5 lat, najwi kszy potencjał wzrostu w warunkach współczesnej gospodarki. Ponadto, dodatkowym celem jest wskazanie nisz rynkowych, oferuj cych najwi kszy potencjał dla rozwoju e-usług. Zdecydowana wi kszo opisanych w publikacji e-usług spełnia wymagania zawarte w Rozporz dzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniaj cym Rozporz dzenie w sprawie udzielania przez Polsk Agencj Rozwoju Przedsi biorczo ci pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013. Zgodnie z ww. rozporz dzeniem elektroniczna usługa to usługa wiadczona w sposób zautomatyzowany przez u ycie technologii informacyjnych, za pomoc systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne danie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecno ci stron w tej samej lokalizacji. Z definicji e-usługi wył czone s takie usługi jak: • usługi nadawcze radiowe i telewizyjne, • usługi telekomunikacyjne, • dostawy nast puj cych towarów i wiadczenie nast puj cych usług: o towary, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywa si elektronicznie, o płyty CD-ROM, dyskietki i podobne no niki fizyczne, o materiały drukowane, takie jak ksi ki, biuletyny, gazety i czasopisma, o płyty CD, kasety magnetofonowe, o kasety wideo, płyty DVD, o gry na płytach CD-ROM, o usługi wiadczone przez prawników albo doradców finansowych, którzy udzielaj swoim klientom porad za pomoc poczty elektronicznej, o usługi edukacyjne, w ramach których tre kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomoc Internetu lub sieci elektronicznej (czyli poprzez zdalne poł czenie). Autorzy publikacji zdecydowali si w kilku przypadkach na umieszczenie równie takich usług, które nie spełniaj wymogów ww. definicji. Takie podej cie wynika z faktu, e w ród specjalistów nie ma zgodno ci co do jednej definicji e-usługi 1 . Realizuj c cel publikacji przyj to struktur siedmiu rozdziałów, poprzedzonych niniejszym wprowadzeniem do tematu. W pierwszym merytorycznym rozdziale autorzy publikacji przedstawili opis metodologii bada . Omówione zostały poszczególne kroki procedury bada zmierzaj cej do wyboru e-usług b d cych przedmiotem publikacji, jak i wskazane zostały ródła sk d czerpano informacje o usługach elektronicznych. Kolejny rozdział zawiera 1 R. Flis, J. Szut, B. Mazurek-Kucharska, J Kuci ski E-usługi – definicja i przykłady Badanie zapotrzebowania na działania wspieraj ce rozwój usług wiadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsi biorstwa mikro i małe, s. 4-9.
 5. 5. Rozwój sektora e-usług na wiecie 5 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl charakterystyk usług elektronicznych w podziale na poszczególne obszary tematyczne. Rozdział ten stanowi pewnego rodzaju katalog elektronicznych usług wiadczonych w sieci Internet. Do opisu e-usług wykorzystano jednolity format opisu, dzi ki któremu czytelnik mo e w dogodny sposób zapozna si z opisem e-usługi, jak i dokonywa porówna pomi dzy e-usługami zamieszczonymi w katalogu. W nast pnym rozdziale autorzy publikacji kontynuuj opis e-usług, przedstawiaj c katalog usług wiadczonych w innych ni Internet sieciach publicznych. Przedstawione zostały m.in. usługi mobilne oraz usługi wiadczone za po rednictwem telewizji cyfrowej. W tym zakresie tak e wykorzystano taki sam jak w poprzednim rozdziale jednolity format opisu. W kolejnym rozdziale podj to prób analizy i podsumowania katalogu e-usług wiadczonych w sieci Internet, przedstawiaj c stan i perspektywy rozwoju tych najpopularniejszych. Ko cowa cz publikacji raportu obejmuje opis niszowych usług w Polsce i na wiecie oraz przedstawia perspektyw ich rozwoju w najbli szych latach. Publikacj zamyka rozdział podsumowuj cy oraz słownik u ytych poj . 2. Opis metodologii bada Badanie zostało przeprowadzone przy u yciu techniki desk research (lub Web research, w przypadku analizy ródeł internetowych), która opiera si na wykorzystaniu wtórnych ródeł danych, tj. takich materiałów, opracowa , publikacji, baz danych i innych ródeł informacji, które nie powstały na potrzeby planowanego badania, lecz ich zawarto merytoryczna uzasadnia ich wykorzystanie. Zalet zastosowanej techniki jest to, e pozwala ona zidentyfikowa , zebra , uporz dkowa i podda szczegółowej analizie istniej ce – cho rozproszone – dane i informacje dotycz ce badanego problemu czy zagadnienia. W toku analizy desk research/Web research wykorzystane zostały przede wszystkim informacje zawarte na witrynach internetowych podmiotów wiadcz cych e-usługi. Dodatkowo, wykorzystane zostały ró nego rodzaju ródła danych, bazy, opracowania, raporty z bada , po wi cone problematyce e-usług. W pierwszym etapie badanie polegało na wyszukaniu i opisie usług najpopularniejszych oraz z najwi kszym potencjałem rozwojowym. Analiza podzielona została na III etapy: • Etap I – wyszukanie i sklasyfikowanie usług wiadczonych drog elektroniczn (w szczególno ci usług najpopularniejszych oraz z najwi kszym potencjałem wzrostowym). Eksperci szczególnie zwracali uwag na e-usługi, które nie s oferowane w Polsce. W ramach działa badawczych przeprowadzono analiz 3 500 najpopularniejszych stron internetowych. Wybór witryn do analizy nast pił na podstawie badania danych (trendów, popularno ci) z raportów witryn Alexa (http://ww.alexa.com) oraz http://siteanalytics.compete.com, http://www.ant.com/top, http://www.hitwise.com. W pierwszym etapie analizy zidentyfikowano 1 300 usług wiadczonych drog elektroniczn , co pozwoliło na skompletowanie materiału do publikacji. • Etap II - na podstawie utworzonej listy e-usług gremium oceniaj ce dokonało podziału na obszary tematycznie i wyznaczyło e-usługi do szczegółowego opisu. • Etap III - ka da wybrana e-usługa została uzupełniona o charakterystyk zawieraj c : o opis usługi (przedstawienie cech i sposobu działania), o dost pno na rynku polskim (czy usługa funkcjonuje na rynku polskim), o niszowo (zgodnie z definicj zawart w rozdziale szóstym),
 6. 6. Rozwój sektora e-usług na wiecie 6 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl o przykładowy model biznesowy (sposób, w jaki firma tworzy warto dodan , oferuj c okre lone produkty docelowym grupom klientów), o profil odbiorców (charakterystyka głównych odbiorców usługi), o mo liwo ci implementacji na rynku polskim, o bariery wej cia na rynku wiatowym (prawne, technologiczne, finansowe, wiedzy), o perspektywy rozwoju, o linki referencyjne do witryn reprezentatywnych. Wszystkie e-usługi zostały opisane według jednego formatu. Informacje, które s zawarte w katalogu pochodz cz ciowo ze stron internetowych, ale tak e s wynikiem eksperckich przemy le , opinii i spostrze e . Autorzy publikacji celowo pomin li w przedstawionym katalogu usługi podstawowe, istniej ce praktycznie od pocz tku funkcjonowania Internetu (np. wyszukiwarki, fora dyskusyjne, itp.) W drugiej cz ci opisu scharakteryzowane zostały perspektywy rozwoju najpopularniejszych bran e-usług. Charakterystyka zawiera omówienie wiatowych tendencji rozwojowych danego segmentu oraz stan aktualnych bran na wiecie. Ta cz bazuje na wcze niejszej analizie prowadzonej przez ekspertów. Ko cowa cz publikacji zawiera wnioski z analizy oraz rekomendacje.
 7. 7. Rozwój sektora e-usług na wiecie 7 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl 3. Katalog usług wiadczonych drog elektroniczn 3.1. Raporty i analiza Nazwa e-usługi Raportowanie wej na witryn Opis e-usługi Usługa umo liwia administratorom stron internetowych przegl danie szczegółowych raportów na temat profili internautów odwiedzaj cych ich serwis. Uruchomienie usługi zwykle odbywa si poprzez wstawienie dodatkowego kodu na administrowanych stronach internetowych, który inicjuje zewn trzne skrypty generuj ce statystyki. W ramach powy szej usługi administrator witryny mo e uzyska m.in. informacje na temat liczby odwiedzin, miejsc z których internauci wchodz , szczegółowe informacje o zapytaniach w serwisie, popularno ci odpowiednich linków oraz słów kluczowych. Dost pna na rynku polskim Tak Nie Usługa niszowa? Tak Nie Przykładowy model biznesowy Usługa dost pna jest zarówno w modelu abonamentowym – u ytkownik płaci za korzystanie z raportów, jak i w modelu bezpłatnym – pojawia si reklama na raportowanej witrynie. Ceny w modelu abonamentowym zale od zakresu funkcjonalno ci usługi oraz poziomu obsługi klientów. Dla kogo przeznaczona jest usługa Dla wła cicieli i administratorów serwisów internetowych. Mo liwo implementacji na rynku polskim W Polsce dost pne s serwisy rodzime, oraz spolszczone odpowiedniki serwisów zagranicznych. Bariery wej cia na rynku wiatowym Usługa nie zawiera elementów specyficznych dla rynków lokalnych i mo e bez przeszkód by wiadczona tak w Polsce, jak i na wiecie. W zwi zku ze stosunkowo du liczb istniej cych serwisów barier mog by wysokie koszty zwi zane z wypromowaniem usługi na wiecie. Perspektywy rozwoju Najprostsze profilowanie opiera si na informacjach pochodz cych z protokołu HTTP i jest to jego fundamentalne ograniczenie. Uwzgl dnienie dodatkowych funkcjonalno ci b dzie wymagało dost pu do dodatkowych informacji o u ytkowniku. Tendencj w przypadku usług raportowania wej jest poprawa jako ci graficznej przekazywanych statystyk oraz rozszerzanie funkcjonalno ci w zakresie szczegółowo ci oferowanych raportów. Przykładowe adresy http://google.pl/analitics http://extremetracking.com http://histats.com
 8. 8. Rozwój sektora e-usług na wiecie 8 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl http://stat24.com/pl http://gemius.pl Nazwa e-usługi Raporty/newslettery na temat nowo ci w okre lonej dziedzinie Opis e-usługi Usługa mo e mie posta dedykowanego portalu informacyjnego i/lub newslettera, który gromadzi informacje na tematy bie ce z okre lonej dziedziny. Wyró nikiem usługi jest redagowanie artykułów przez otwart społeczno autorów, która opcjonalnie mo e by wspomagana przez zamkni ty zespół redakcyjny. O atrakcyjno ci usługi decyduje aktualno dostarczanych informacji z danej dziedziny wiedzy, co daje jej przewag nad klasycznymi portalami informacyjnymi. Oferowanie raportów i analiz tworzonych w oparciu o publikowane artykuły odró nia j z kolei od zwykłych wortali tematycznych. Przykładem usługi mo e by portal po wi cony pomysłom na biznes, w którym tre dostarczana jest przez kilka tysi cy zarejestrowanych u ytkowników na całym wiecie, a zespół redaktorów odpowiada za jej weryfikacj i klasyfikacj , a tak e za tworzenie przegl dowych analiz. Dost pna na rynku polskim Tak Nie Usługa niszowa? Tak Nie Przykładowy model biznesowy Wi kszo tego typu e-usług dost pna jest za darmo, a utrzymanie serwisów oparte jest na sprzeda y miejsca reklamowego. Reklamowanie si na serwisach oferuj cych te e-usługi jest szczególnie korzystne ze wzgl du na dobrze sprofilowan grup odbiorców, zale nie od wybranej dziedziny wiedzy. Niektóre portale oferuj dodatkowe raporty za opłat , jako rozszerzenie podstawowych artykułów dost pnych bezpłatnie. S one kierowane głównie do firm, a ich cena w zale no ci od modelu wynosi kilkaset lub kilka tysi cy dolarów. Dla kogo przeznaczona jest usługa Pracownicy oraz kierownicy firm, studenci, osoby indywidualne zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy i umiej tno ci z wybranej dziedziny. Mo liwo implementacji na rynku polskim Na polskim rynku istniej portale informacyjne opieraj ce si na społeczno ciach autorów, które dostarczaj aktualno ci z wybranej dziedziny wiedzy cz sto opieraj ce si na informacjach z zagranicznych serwisów internetowych. Brak jest serwisów, wykorzystuj cych szerok , otwart sie informatorów tworz cych własne autorskie artykuły – zbli onych do poni ej wymienionych serwisów zagranicznych. Bariery wej cia na rynku wiatowym W przypadku serwisów opartych o sie polskich autorów/informatorów, ekspansja na rynek wiatowy b dzie
 9. 9. Rozwój sektora e-usług na wiecie 9 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl wymaga rozszerzenia sieci autorów o osoby z innych krajów, a tak e pojawi si problem tłumaczenia tre ci polskich na inne j zyki. Dodatkow barier b dzie konieczno konkurowania z istniej cymi serwisami o wyrobionej marce i li cie referencji. Perspektywy rozwoju Analizy przykładowych serwisów wskazuj na kilkudziesi ciu- procentowy wzrost popularno ci w skali ostatnich dwóch lat. Lista firm korzystaj cych z płatnych raportów (np. serwisu Trendwatching) wskazuje na zainteresowanie firm z ró nych bran , co pozwala zało y , e trend wzrostowy ma charakter stabilny i nie ulegnie zmianie w najbli szej przyszło ci. Przykładowe adresy http://springwise.com http://www.trendwatching.com http://osnews.pl Nazwa e-usługi Serwis z geograficznymi raportami statystycznymi Opis e-usługi Serwis oferuj cy szczegółowe i aktualne dane statystyczne na temat ró nych lokalizacji geograficznych. Oprócz podstawowych danych geograficznych oraz demograficznych, serwisy mog dostarcza informacje o innych faktach zwi zanych z poszczególnymi regionami lub miastami, takich jak rednia pensja, redni koszt ycia, mo liwo ci znalezienia pracy lub dost pno miejsc w placówkach publicznych (szkoły, szpitale). Serwisy mog dotyczy wybranych regionów lub całego wiata. Dost pna na rynku polskim Tak Nie Usługa niszowa? Tak Nie Przykładowy model biznesowy Wi kszo usług wiadczona jest bezpłatnie i oparta jest na modelu wy wietlania reklam. Dla reklamodawców usługa ta jest szczególnie ciekawa ze wzgl du na dobrze okre lony profil u ytkowników. Mo liwe jest tak e wyró nienie cz ci danych dost pnych w formie usługi płatnej. Dla kogo przeznaczona jest usługa U ytkownicy indywidualni w szczególno ci studenci oraz pracownicy umysłowi, jak i firmy medialne - tradycyjne i elektroniczne. Mo liwo implementacji na rynku polskim W Polsce wi kszo danych statystycznych opartych jest na wskazaniach Głównego Urz du Statystycznego. Niemniej dane zawarte w serwisach zagranicznych wskazuj , e ro nie ilo danych o du ym poziomie szczegółowo ci. Usługa dedykowana na rynek polski mogłaby oferowa analizy oparte na danych GUS, uzupełniaj c je o dane pochodz ce z innych ródeł. Bariery wej cia na rynku wiatowym ródła danych statystycznych s zazwyczaj ci le zwi zane z lokalnym rodowiskiem, do którego si odnosz . Ekspansja usługi wymaga ka dorazowego rozszerzania bazy ródeł danych, a cz informacji mo e by niedost pna dla pewnych regionów, co
 10. 10. Rozwój sektora e-usług na wiecie 10 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl mo e powodowa problemy z udost pnianiem jednolitej usługi dla wielu regionów jednocze nie. Perspektywy rozwoju Czynnikiem wpływaj cym mocno na rozwój usługi jest zale no od dost pno ci danych. Usługa ma tym wi ksze szanse na rozwój, im mniej jest zale na od pojedynczych dostawców zawarto ci (np. urz dów statystycznych). Analizy trendów wskazuj , e przykładowe serwisy w skali ostatnich 2 lat zanotowały umiarkowany wzrost popularno ci Brak jest podstaw, by oczekiwa znacz cej zmiany tego trendu w najbli szej przyszło ci. Przykładowe adresy http://city-data.com http://www.cityrating.com http://www.citypopulation.de http://epp.eurostat.ec.europa.eu http://www.sas.zmp.poznan.pl http://www.stat.gov.pl Nazwa e-usługi Ranking najpopularniejszych stron internetowych Opis e-usługi Usługa polegaj ca na udost pnianiu rankingu najpopularniejszych stron internetowych, klasyfikowanych według stworzonych kryteriów. Dodatkow funkcjonalno ci charakterystyczn dla tego typu usług jest mo liwo tworzenia i aktualizacji własnego katalogu stron sklasyfikowanych wg poszczególnych obszarów tematycznych, a tak e mo liwo ledzenia zmian na stronie. Baz dla budowanych własnych list stanowi katalogi linków do stron najpopularniejszych oraz najcz ciej aktualizowanych. Istnieje równie mo liwo wł czenia subskrypcji dla poszczególnych stron oraz dla u ytkowników strony katalogu. Dost pna na rynku polskim Tak Nie Usługa niszowa? Tak Nie Przykładowy model biznesowy Wi kszo tego typu e-usług działa w modelu zamieszczania płatnych reklam. Dla kogo przeznaczona jest usługa Osoby indywidualne zainteresowane skatalogowaniem adresów cz sto przegl danych stron i uzyskiwaniem bie cej informacji odno nie popularno ci tych e stron internetowych. Dodatkowo usługa udost pnia mo liwo umieszczenia przycisków pozwalaj cych u ytkownikowi konkretnej strony na wł czenie odpowiedniego rodzaju ledzenia zmian w jej zawarto ci. Mo liwo implementacji na rynku polskim Tego typu usługi s oferowane na rynku polskim, stworzenie nowego serwisu wi e si z konieczno ci konkurowania z usługami o ugruntowanej pozycji na wiecie (np. serwis Alexa).
 11. 11. Rozwój sektora e-usług na wiecie 11 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl Bariery wej cia na rynku wiatowym Finansowe: nakłady na zbudowanie i bie c aktualizacj aplikacji wspomagaj cych realizacj katalogu stron internetowych, a tak e na wypromowanie e-usługi. Perspektywy rozwoju Niezmiennie istotn rol odgrywa mo liwo szybkiego dost pu do wyselekcjonowanych informacji. W tym kontek cie mo liwo organizowania zasobów zgodnie z bie cymi potrzebami ma coraz wi ksze znaczenie w sytuacji wyst powania zmultiplikowanych ródeł informacji. Przykładowe adresy http://www.alexa.com http://stat24.com 3.2. Komunikacja i społeczno ci Nazwa e-usługi Dzielenie si wiedz Opis e-usługi Usługa umo liwia u ytkownikom publikowanie pojedynczych stron tekstu lub materiałów wideo maj cych na celu przybli enie czytelnikom wybranego przez siebie tematu. W zale no ci od serwisu, publikowana tre mo e mie charakter poradników, felietonów lub artykułów. W odró nieniu od encyklopedii internetowych opartych o WIKI, usługa dzielenia si wiedz prezentuje całkowicie subiektywny punkt widzenia autorów na okre lony temat. Od blogów ró ni je zazwyczaj mniej osobisty styl wpisu, a tak e konieczno przypisania wpisu do jednej z góry narzuconych kategorii oraz mo liwo oceny wpisów pod k tem zawarto ci merytorycznej. Dost pna na rynku polskim Tak Nie Usługa niszowa? Tak Nie Przykładowy model biznesowy Publikowanie tre ci zazwyczaj nie wi e si z opłatami, serwis zarabia na reklamach kontekstowych. Niektóre serwisy, np. Squidoo, oferuj mo liwo doł czenia rekomendacji konkretnych produktów, w takiej sytuacji prowizj od sprzeda y dzieli si usługodawca i autor rekomendacji/uwagi. Inne serwisy jak np. Hubpages, oferuj nagrody finansowe dla autorów najbardziej popularnych/warto ciowych wpisów. Niektóre serwisy, np. Spryciarze.pl, zarabiaj tak e na profesjonalnym tworzeniu filmów o charakterze poradników i instrukcji. Dla kogo przeznaczona jest usługa Dowolni u ytkownicy Internetu. Mo liwo implementacji na rynku polskim W istniej cych serwisach angloj zycznych cz wpisów ma charakter regionalny, a zdecydowana wi kszo jest angloj zyczna, co stanowi barier dla cz ci polskich odbiorców. W przypadku oparcia serwisu o materiały wideo, barier mo e by nakład
 12. 12. Rozwój sektora e-usług na wiecie 12 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl finansowy potrzebny na utrzymanie infrastruktury serwerowej o odpowiedniej wydajno ci 2 . Bariery wej cia na rynku wiatowym Podstawowym problemem jest konkurencja ze strony popularnych serwisów angloj zycznych. W przypadku ekspansji polskiej usługi na rynek wiatowy barier b dzie j zyk artykułów; wpisy stworzone w j zyku polskim nie b d dost pne dla u ytkowników z innych krajów. Perspektywy rozwoju Szybki wzrost popularno ci istniej cych usług tej grupy (np. Squidoo zwi kszyło obroty o 91% w 2008 roku) pokazuje, e dzielenie si wiedz jest perspektywiczn dziedzin , która z pewno ci b dzie rozwija si w przyszło ci. Przykładowe adresy http://squidoo.com http://hubpages.com http://knol.google.com http://www.instrukcja.pl http://www.spryciarze.pl http://www.jak-to-zrobic.pl Nazwa e-usługi Tworzenie i dzielenie si notatkami na temat zawarto ci stron WWW Opis e-usługi Usługa pozwala znakowa wybrane fragmenty stron WWW, zaznaczaj c je kolorem, przyczepiaj c notatk lub oznaczaj c słowami kluczowymi. Zaznaczenia i notatki mo na wymienia z innymi u ytkownikami serwisu. Korzystanie z usługi polega na instalacji specjalnego dodatku do przegl darki internetowej, który umo liwia łatwe oznaczanie i zapami tywanie tre ci. Usługa jest zbli ona do wymiany zakładek do stron internetowych, niektóre serwisy oferuj nawet import danych zapisanych w popularnych serwisach tego typu. Dost pna na rynku polskim Tak Nie Usługa niszowa? Tak Nie Przykładowy model biznesowy Usługa ma charakter społeczno ciowy, jest ona bezpłatna dla u ytkowników, a głównym ródłem utrzymania jest reklama kontekstowa oparta o zawarto zaznaczanych stron. Dla kogo przeznaczona jest usługa U ytkownicy lub grupy u ytkowników przegl daj cy strony internetowe w poszukiwaniu informacji. Szczególn grup s internauci, którzy czerpi wiedz z sieci – uczniowie, studenci, naukowcy, ale tak e całe klasy lub zespoły badawcze. 2 http://mambiznes.pl/artykuly/czytaj/id/2393
 13. 13. Rozwój sektora e-usług na wiecie 13 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl Mo liwo implementacji na rynku polskim W chwili obecnej nie ma polskich serwisów oferuj cych t usług . Nie ma przeszkód do powstania usług w Polsce. Bariery wej cia na rynku wiatowym Usługa nie jest zale na od rynku, na którym jest oferowana. Jedyn istotn barier mo e by nakład finansowy potrzebny do stworzenia łatwego w u yciu serwisu działaj cego wydajnie nawet przy du ej liczbie u ytkowników. Perspektywy rozwoju Usługa jest dost pna od co najmniej 5 lat. Serwisy oferuj ce usług spotykaj si z bardzo ró nym zainteresowaniem, cz u ytkowników wybiera zamiast nich bardziej popularne serwisy wymiany zakładek do stron internetowych. Funkcjonalno gromadzenia i wymiany zakładek do fragmentów tre ci jest szczególnie przydatna w nauce z wykorzystaniem Internetu, zarówno zorganizowanej (zaj cia lekcyjne), jak i samodzielnej, co zwłaszcza na polskim rynku jest trendem nowym i zdecydowanie perspektywicznym. Analiza trendów z ostatnich 2 lat potwierdza zapotrzebowanie na tego typu usług ; jej popularno wzrosła w tym czasie o kilkana cie procent. Przykładowe adresy http://diigo.com http://clipmarks.com http://www.google.com/sidewiki Nazwa e-usługi Zapisywanie i współdzielenie ł czy do stron internetowych (ang. social bookmarking) Opis e-usługi Usługa umo liwia zapisywanie na swoim koncie ł cz (zakładek) do ulubionych stron internetowych oraz współdzielenie si nimi. Serwis prowadzi tak e oznaczanie zakładek słowami kluczowymi lub ich kategoryzacj oraz prowadzi ranking najpopularniejszych zakładek. Zapisywane zakładki mog by prywatne lub publiczne. W tym drugim przypadku, najcz ciej oznaczane s krótkim opisem, mog by tak e komentowane. Dost pna na rynku polskim Tak Nie Usługa niszowa? Tak Nie Przykładowy model biznesowy Podobnie jak w przypadku wi kszo ci serwisów społeczno ciowych adresowanych do szerokiej grupy u ytkowników, korzystanie z serwisu jest darmowe, a serwis zarabia na reklamach kontekstowych. Dla kogo przeznaczona jest usługa Dla dowolnych u ytkowników.
 14. 14. Rozwój sektora e-usług na wiecie 14 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl Mo liwo implementacji na rynku polskim Istniej polskie serwisy wiadcz ce t usług . Bariery wej cia na rynku wiatowym Usługa nie jest zale na od lokalnych rynków i mo e by wiadczona dla dowolnych u ytkowników na całym wiecie. Bariery wej cia na rynek wiatowy s zbli one do barier wej cia na rynek polski, s ni głównie nakłady finansowe konieczne do stworzenia wydajnej i efektownej platformy internetowej oraz jej wypromowania w Internecie. Dodatkowo, w przypadku ekspansji serwisu na nowe rynki istotna staje si bariera j zykowa, dotycz ca zarówno samego serwisu, jak i j zyka w którym tworzone s opis i komentarze do zakładek. Perspektywy rozwoju Usługa, podobnie jak wiele innych serwisów społeczno ciowych, w ostatnim czasie mocno zyskuje na popularno ci. Według danych serwisu Alexa wszystkie poni ej wymienione usługi polskie i zagraniczne notuj wyra ny, rednio kilkudziesi cioprocentowy wzrost popularno ci na przestrzeni ostatnich 2 lat. Mo na na tej podstawie , e usługa ma bardzo dobre perspektywy rozwoju w przyszło ci. Przykładowe adresy http://mister-wong.com http://delicious.com http://www.wykop.pl http://www.gwar.pl Nazwa e-usługi Aplikacja rekomenduj ca czytelnikom blogów inne blogi o podobnej tematyce Opis e-usługi Usług jest prosta aplikacja, któr u ytkownicy mog doda do swojego serwisu z blogami. Aplikacja rejestruje popularno wpisów u ytkownika i prezentuje atrakcyjnie wygl daj ce ł cza do najcz ciej czytanych wpisów, dzi ki czemu s widoczne nawet, gdy znikn z głównej strony bloga. Dodatkowo, aplikacja mo e prezentowa ł cza do innych blogów lub serwisów z artykułami o podobnej tematyce, wykorzystuj c mechanizmy analizy podobie stwa wpisów. Dost pna na rynku polskim Tak Nie Usługa niszowa? Tak Nie Przykładowy model biznesowy Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne. U ytkownik mo e zdecydowa si na umieszczanie ł cz do płatnych artykułów na zewn trznych serwisach. W takim przypadku prowizj z odwiedzin dziel "si usługodawca oraz u ytkownik. Dla kogo przeznaczona jest usługa Dla autorów blogów.
 15. 15. Rozwój sektora e-usług na wiecie 15 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl Mo liwo implementacji na rynku polskim Aplikacja dost pna jest jako komponent najwi kszych wiatowych serwisów blogowych, które dost pne s tak e na rynku polskim. Potencjalnym kierunkiem rozwoju byłoby dodanie do niej wsparcia dla serwisów polskich. Bariery wej cia na rynku wiatowym Nakład finansowy potrzebny na stworzenie aplikacji o funkcjonalno ci co najmniej dorównuj cej istniej cym rozwi zaniom oraz na jej wypromowanie w Internecie. Perspektywy rozwoju Usługa generuje zyski, tylko gdy u ytkownicy odwiedzaj płatne serwisy w Internecie, co bior c pod uwag fakt, e zdecydowana wi kszo serwisów informacyjnych jest bezpłatna, mo e budzi obawy o rentowno usługi w przyszło ci. Z drugiej strony statystyki dotycz ce przykładowych usług z tej kategorii wskazuj na systematyczny wzrost ich popularno ci, co pozwala zało y , e usługa posiada rosn c grup odbiorców i mo e rozwin si jeszcze w przyszło ci. Przykładowe adresy http://outbrain.com Nazwa e-usługi Przegl danie grup dyskusyjnych Opis e-usługi Usługa pozwala na przegl daniu i wyszukiwaniu grup dyskusyjnych o konkretnej tematyce. Działa w oparciu o specjaln wyszukiwark , w której to definiujemy według jakich kryteriów ma zosta wyszukana dana grupa dyskusyjna. Dost pna na rynku polskim Tak Nie Usługa niszowa? Tak Nie Przykładowy model biznesowy Model biznesowy jest prosty i jasny w swoim działaniu. Dostawcy tych usług nie pobieraj adnych opłat od u ytkowników. Jedynym przychodem s opłaty pobierane za umieszczanie linków stron w hierarchii listy po jej wyszukaniu. Najlepiej opłacane znajduj si najwy ej. Opłata jest wnoszona jednorazowo lub mamy do czynienia z modelem abonenckim, czyli stał opłat co jaki okres. Dla kogo przeznaczona jest usługa Przeznaczona jest dla osób, które czuj przynale no do okre lonych grup społecznych. Potrzeba wymiany pogl dów o okre lonej tematyce, wła nie przez grupy dyskusyjne. Osoby z konkretnymi zainteresowaniami, mog znale inne o tych samych zainteresowaniach. Zainteresowania tych grup skupiaj si wokół jednej konkretnej dziedziny. Mo liwo implementacji na rynku polskim Potrzeba przynale enia do grupy dyskusyjnych o okre lonej tematyce wzrasta przede wszystkim w ród młodych ludzi. Mo liwo wymiany zda na forach, z osobami o podobnych zainteresowaniach, powoduje, e u ytkownicy b d szukali takich grup dyskusyjnych. Bariery wej cia na rynku wiatowym Głównymi barierami jest pocz tkowy koszt rozpocz cia działalno ci, zwi zany ze stworzeniem platformy i wydajnego serwera, który
 16. 16. Rozwój sektora e-usług na wiecie 16 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl pozwoli na sprawne działanie usługi. Barier mo e by równie stworzenie bazy grup dyskusyjnych i bie ce uzupełnianie tej listy o nowo powstaj ce grupy. Perspektywy rozwoju Z uwagi na rosn ce wykorzystanie Internetu w ród młodych ludzi, oraz powstawanie nowych grup dyskusyjnych o ró nej tematyce, rozwój wyszukiwarek grup dyskusyjnych b dzie post pował. Rozwój ten nie b dzie jednak tak wysoki jak przez ostatnie kilka lat. Przykładowe adresy http://seeuse.net http://groups.google.pl/advanced_search?q= http://www.grupy.senior.pl Nazwa e-usługi Serwisy społeczno ciowe Opis e-usługi Serwisy społeczno ciowe s rodzajem interaktywnych stron WWW, w których procesie tworzenia du rol odgrywaj sieci osób powi zanych ze sob wspólnymi zainteresowaniami. S one sprawnymi narz dziami wymiany pogl dów i komunikacji pomi dzy u ytkownikami. Dostarczaj c wielorakich narz dzi słu cych do komunikacji – takich jak zintegrowane komunikatory, usługi e-mailowe, „tablice” wymiany my li, blogi, fora tematyczne, grupy dyskusyjne czy np. narz dzia komentowania i oceniania – wypieraj podobne usługi, które do tej pory funkcjonowały na rynku indywidualnie. Dost pna na rynku polskim Tak Nie Usługa niszowa? Tak Nie Przykładowy model biznesowy Serwisy społeczno ciowe w zdecydowanej wi kszo ci nie pobieraj opłat od u ytkowników za usług komunikacji pomi dzy u ytkownikami, ani za inne oferowane usługi. Darmowa rejestracja u ytkownika, nieodpłatne korzystanie z wszystkich funkcjonalno ci i mi dzynarodowy charakter serwisu przekłada si natomiast na szybko rosn c liczb osób korzystaj cych z serwisu, co mo e by wykorzystane jako karta przetargowa dla oferty zamieszczania w serwisie płatnych reklam. W przypadku takiego serwisu głównym ródłem przychodu jest wła nie pobieranie opłat za publikowanie reklamy na własnych stronach. Zaawansowane narz dzia pozwalaj na skierowanie konkretnej reklamy do wybranej grupy odbiorców, co dodatkowo wpływa na efektywno takiego ogłoszenia reklamowego. Dla kogo przeznaczona jest usługa Osoby indywidualne, skupione wokół wspólnego zainteresowania – w zale no ci od charakteru serwisu społeczno ciowego; mog to by uczniowie szkół, miło nicy sportów wodnych, pracownicy bran y budowlanej, wła ciciele psów itp. Mo liwo implementacji na rynku polskim Du y popyt szczególnie w ród młodych ludzi, którzy potrzebuj przynale no ci do grupy interesu, kształtuj swoj samo wiadomo i samookre lenie. Jednak potrzeba komunikacji i wymiany pogl dów,
 17. 17. Rozwój sektora e-usług na wiecie 17 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl do wiadcze czy opinii dotyczy wszystkich grup społecznych, niezale nie od wieku. Z racji nieustannie rosn cego poziomu wykorzystania Internetu w społecze stwie zwi ksza si zapotrzebowanie na funkcjonowanie serwisów społeczno ciowych, ł cz cych ze sob ludzi ró nych grup wiekowych, zawodowych wokół obiektu zainteresowania. Bariery wej cia na rynku wiatowym Konkurencja: obecnie główn barier wej cia na rynek jest ogromna popularno kilku czołowych serwisów społeczno ciowych, które z racji swojego wysoce mi dzynarodowego charakteru eliminuj z gry mniejsz , mniej popularn konkurencj . Aby liczy si jako gracz na rynku serwisów społeczno ciowych, trzeba zaoferowa u ytkownikom nowy, innowacyjny pomysł, zach ci ich rozwi zaniem, które b dzie si wyró niało pomi dzy podobnymi serwisami. Finanse: poniewa głównym ródłem dochodu s reklamy publikowane przez firmy zewn trzne dla wybranej grupy odbiorców, to w pocz tkowym okresie działalno ci nowego serwisu, gdy liczba u ytkowników nie jest du a, prowadzenie serwisu generuje przewa nie straty. Nakłady finansowe poniesione na zbudowanie i rozwój serwisu zwróc si dopiero po długim czasie istnienia serwisu i po jego ustabilizowanej sytuacji na rynku. Techniczne: usługa komunikacji i wymiany informacji pomi dzy u ytkownikami jest usług o wysokim stopniu ryzyka złamania poufno ci i nara enia u ytkowników na utrat prywatno ci. Konieczne jest zastosowanie efektywnych rozwi za szyfruj cych dane i komunikaty pomi dzy u ytkownikami (chyba, e komunikacja ma form publiczn , np. na forach, blogach itp.). Perspektywy rozwoju Serwisy społeczno ciowe s obecnie najszybciej rozwijaj cymi si stronami internetowymi 3 . Popyt na nowe usługi, oferowane przez tego typu serwisy, nieustannie ro nie i wydaje si , e przy obecnych trendach ich rola w Internecie b dzie coraz wi ksza. Du ym atutem jest implementacja innych usług w ramach serwisów społeczno ciowych – geolokalizacji, integracji z urz dzeniami mobilnymi, integracja elementów serwisu na innych stronach internetowych. Usługi komunikacji poprzez serwisy społeczno ciowe powoli zast puj standardowe usługi e-mailowe. Obserwuj c trendy rynkowe, mo na wysnu wnioski, e albo standardowe skrzynki pocztowe b d musiały zosta wzbogacone o inne usługi społeczno ciowe, albo w niedługim czasie ich udział w rynku b dzie coraz szybciej male 4 . Przykładowe adresy http://www.facebook.com http://www.myspace.com 3 Raport Alexa.com z dnia 15 czerwca 2010 r. 4 David Gootzit, Key Issues in Enterprise Portals, 2009, Gartner, 2009.01.27.
 18. 18. Rozwój sektora e-usług na wiecie 18 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl http://www.friendster.com http://www.nasza-klasa.pl http://www.goldenline.pl http://www.profeo.pl Nazwa e-usługi Geolokalizacja Opis e-usługi Geolokalizacja to usługa polegaj ca na opisaniu geograficznym osoby, przedmiotu lub miejsca. Lokalizacja u ytkownika mo e nast powa automatycznie (poprzez numer IP komputera ) lub poprzez r czne wpisanie adresu. Usługa coraz cz ciej jest wykorzystywana przez serwisy społeczno ciowe do wyszukiwania osób według ich aktualnej lokalizacji (Twitter), do publikowania informacji o lokalizacji, w jakiej aktualnie znajduje si nadawca komunikatu (Foursquare), b d do oznaczania na mapie lokalizacji godnych polecenia (miejsca turystyczne, restauracje, obiekty rozrywkowe, itp.) Coraz cz ciej usług geolokalizacji wykorzystuje si w smartfonach. Dost pna na rynku polskim Tak Nie Usługa niszowa? Tak Nie Przykładowy model biznesowy Usługa geolokalizacji jest usług jeszcze do mało popularn . Oferowana jest bezpłatnie przy okazji wiadczenia innych usług (np. w ramach serwisów społeczno ciowych). W takim wypadku opłaty pobierane s niezale nie od istnienia takiej usługi, za publikacj reklam na stronach. Dla kogo przeznaczona jest usługa Osoby indywidualne, skupione wokół wspólnego zainteresowania – w zale no ci od charakteru serwisu społeczno ciowego mog to by uczniowie szkół, miło nicy sportów wodnych, pracownicy bran y budowlanej, wła ciciele psów itp. Mo liwo implementacji na rynku polskim Coraz wy szy poziom wykorzystania telefonów komórkowych z wbudowanym modułem GPS, coraz skuteczniejsze zbieranie informacji na temat punktów dost powych sieci bezprzewodowej w okolicy oraz adresu IP komputera stacjonarnego oraz rosn cy udział polskich internautów w serwisach społeczno ciowych mog si przeło y na potencjalny sukces usługi. Z powodu rosn cej globalizacji i dost pu do zasobów Internetu niezale nie od miejsca, w którym si Internauta aktualnie znajduje, usługa geolokalizacji równie nabiera charakteru mi dzynarodowego, nieograniczonego do konkretnej lokalizacji (no chyba, e taka b dzie intencja twórcy strony, na której usługa b dzie wykorzystywana). Daje to du szans na rozwój usługi i jej powszechne wykorzystanie w niedalekiej przyszło ci. Bariery wej cia na rynku wiatowym Bariera technologiczna: z usługi mo na korzysta poprzez nowoczesn przegl dark internetow (np. Firefox 3.5, Opera 10.5)
 19. 19. Rozwój sektora e-usług na wiecie 19 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl i wykorzystanie przypisanych numerów IP oraz przez telefony komórkowe z wbudowanym modułem GPS. Do pełnego wykorzystania usługi przez internaut potrzebny jest dost p do niej poprzez oba kanały. To ogranicza grup odbiorców. Perspektywy rozwoju Wykorzystanie geolokalizacji wydaje si by naturaln ewolucj dotychczas znanych usług. Wyszukiwanie osób, miejsc, obiektów, przekazywanie informacji o utrudnieniach drogowych to usługi, które ciesz si du popularno ci w ród internautów (w badaniach Social Trends 2009 a 52% badanych internautów wskazało t usług jak priorytetow w najbli szych latach 5 ). Przykładowe adresy http://foursquare.com http://lokter.pl Nazwa e-usługi Tworzenie i udost pnianie aplikacji dla u ytkowników serwisów społeczno ciowych Opis e-usługi Usługa polega na stworzeniu i udost pnieniu aplikacji dla u ytkowników serwisu społeczno ciowego. Serwisy te bardzo cz sto udost pniaj API w ten sposób zach caj c swoich u ytkowników do tworzenia i udost pniania nowych rodzajów aplikacji. W wi kszo ci serwisów społeczno ciowych dominuj kategorie zwi zane z rozrywk takie jak gry, aplikacje zwi zane ze stylem ycia, sportem. Dost pna na rynku polskim Tak Nie Usługa niszowa? Tak Nie Przykładowy model biznesowy Usługa jest bezpłatnie udost pniana dla u ytkowników portalu społeczno ciowego. Twórcy usługi czerpi dochody przede wszystkim z reklam – dotyczy to głównie gier. Dzi ki temu, e liczba u ytkowników portali społeczno ciowych jest bardzo wysoka i wci ro nie, popularne usługi przynosz wysokie dochody z reklam. Dla kogo przeznaczona jest usługa U ytkownicy portali społeczno ciowych. Mo liwo implementacji na rynku polskim Usług na serwisie społeczno ciowym mo e by zasadniczo wszystko, co jest zgodne z regulaminem platformy. Dodatkowo nie ma adnych preferencji co do platformy, na której działa, czy j zyka programowania, w którym została napisana aplikacja (lista j zyków programowania jest ograniczona, ale praktycznie wyczerpuje prawie wszystkie najpopularniejsze współczesne rozwi zania). Istotne jest to, e serwisy społeczno ciowe wspieraj tworzenie nowych aplikacji poprzez m.in. udost pnienie stosunkowo prostych narz dzi dla deweloperów (API). 5 Social Trends 2009, Marketing, Communication, Media, Creation, design
 20. 20. Rozwój sektora e-usług na wiecie 20 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl Bariery wej cia na rynku wiatowym Obecnie na najwi kszym na wiecie serwisie społeczno ciowym - Facebook działa ponad milion programistów, co wskazuje, e jedyn barier wej cia na rynku wiatowym jest bardzo du a konkurencja. Perspektywy rozwoju Najpopularniejsze aplikacje udost pnione na serwisie Facebook posiadaj miesi cznie ponad 10 mln u ytkowników. Wg strony internetowej http://www.checkfacebook.com/ w czerwcu 2010 r. Facebook posiadał ponad 470 mln (2,7 mln w Polsce) aktywnych uczestników, z których ponad 70% u ywa aplikacji. W kwietniu 2010 r. Facebook był najpopularniejsz witryn internetow na wiecie – ze strony skorzystało ponad 35% internautów na wiecie (540 mln osób). Na polskim rynku serwisy społeczno ciowe równie rozwijaj si bardzo dynamicznie, co pokazuje NK (Nasza Klasa), która posiada ponad 13 mln u ytkowników i zajmuje czołowe miejsce w rankingu odwiedzanych stron internetowych w Polsce. Wysokie zainteresowanie tego typu usługami w Polsce potwierdza fakt, e w dziesi dni po uruchomieniu gier na nk.pl liczba u ytkowników gier przekroczyła 2 mln. Istotne dla perspektyw rozwoju usługi jest to, e serwisy społeczno ciowe, ze stron umo liwiaj cych komunikacj mi dzy najbli szymi znajomymi, przeobraziły si w media słu ce do masowej komunikacji, zrzeszaj ce miliony u ytkowników na całym wiecie. Obecnie wiele firm postrzega strony takie jak Facebook, jako cenny kanał komunikacji wewn trznej lub marketingowej. Firma doradcza Gartner Inc. przewiduje, e do 2014 r. media społeczno ciowe stanowi b d podstawowe narz dzie komunikacji w 20% firm. Takie prognozy otwieraj zupełnie nowe mo liwo ci dla twórców usług powi zanych z portalami społeczno ciowymi. Przykładowe adresy http://www.facebook.com http://nk.pl http://pl.myspace.com http://grono.net Nazwa e-usługi Tworzenie e-drzew genealogicznych Opis e-usługi Usługa umo liwia budowanie drzew genealogicznych. U ytkownik mo e w łatwy i skuteczny sposób dotrze do członków swojej rodziny. Tworzeniem drzewa zajmuje si administrator, b d sami u ytkownicy poprzez umieszczanie swoich danych i zdj . Dost pna na rynku polskim Tak Nie Usługa niszowa? Tak Nie Przykładowy model biznesowy Dost p do serwisu mo e by płatny w zale no ci od okresu, na jaki udost pniona jest usługa, b d te liczby członków rodzin umieszczonych na drzewie genealogicznym. Opłata jest pobierana
 21. 21. Rozwój sektora e-usług na wiecie 21 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl jest poprzez wysłanie SMS-a na podany numer, u ytkownik otrzymuje „kod” potwierdzaj cy wybran opcj . Po wprowadzeniu kodu automatycznie zostaje aktywowana mo liwo budowania „drzewa”. W przypadku kiedy usługa jest tylko dodatkiem do portali społeczno ciowych, jest ona darmowa, wymagana jest jedynie rejestracja i zało enia konta. Dla kogo przeznaczona jest usługa Du y popyt w ród osób, które maj wiadomo swojego pochodzenia, dla których wi zi rodzinne i kultura s bardzo istotne. Mo liwo implementacji na rynku polskim Tworzenie drzew genealogicznych zawsze było popularne. Powszechny dost p do Internetu sprawia, e implementacja usługi nie b dzie du ym problemem. Wiele portali społeczno ciowych chc c by konkurencyjnymi na rynku, b dzie umieszczało tego typu e-usługi jako warto dodan . Bariery wej cia na rynku wiatowym Główn barier wej cia s nakłady finansowe, które w wi kszo ci s pochłanianie przez zaprojektowanie strony i systemu pozwalaj cego tworzy bardzo rozległe struktury drzew genealogicznych. Serwisy, na których loguj si miliony u ytkowników, powoduj , e obsługiwane serwery musz by bardzo wydajne, a przez to kosztowne. Perspektywy rozwoju Analiza popytu wskazuje, i usługa w krajach angloj zycznych jest bardzo popularna. Polski rynek dopiero czeka na rozwój tej usługi, dlatego perspektywy s bardzo obiecuj ce. Identyfikacja w społecze stwie i znalezienie swojego miejsca jest na pewno atutem tej usługi Przykładowe adresy http://www.facebook.com/familytree http://www.aloetech.pl/drzewo/?t_=info&cmd_=oferta http://www.krewniaki.pl http://www.moikrewni.pl 3.3. Finanse Nazwa e-usługi Po yczki społeczno ciowe (ang. social lending) Opis e-usługi Po yczki społeczno ciowe to usługa umo liwiaj ca udzielanie po yczek pomi dzy osobami fizycznymi poprzez serwisy internetowe, bez po rednictwa tradycyjnych instytucji finansowych. Po yczkobiorcy zgłaszaj na serwisie kwot , jak chc po yczy , okres spłaty i oprocentowanie, jakie s w stanie zaakceptowa . Poprzez minimalizacj kosztów po rednictwa i bezpo redni negocjacj pomi dzy obydwoma stronami, serwisy po yczkowe mog zazwyczaj zaoferowa oprocentowanie korzystniejsze od oprocentowania tradycyjnych lokat i kredytów 6 . 6 http://dobranowina.biz/2009/12/czy-serwisy-social-lending-sa-tansze-niz-banki
 22. 22. Rozwój sektora e-usług na wiecie 22 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl Dost pna na rynku polskim Tak Nie Usługa niszowa? Tak Nie Przykładowy model biznesowy Usługodawcy zarabiaj zazwyczaj na prowizjach i ró nego rodzaju opłatach, pobieranych za weryfikacj , transakcj lub usługi dodatkowe takie jak promowanie aukcji. Dla kogo przeznaczona jest usługa Usługa przeznaczona jest dla u ytkowników Internetu otwartych na zawieranie transakcji finansowych drog elektroniczn , tak e w warunkach ryzyka. Według serwisu Alexa przeci tni u ytkownicy serwisów po yczkowych to m czy ni w wieku 25-34 lat. Mo liwo implementacji na rynku polskim Pierwsze polskie serwisy zacz ły pojawia si w 2008 roku. Obecnie na ryku istnieje kilka głównych serwisów po yczkowych. W perspektywie przewiduje si dalszy rozwój tego typu usług co stwarza korzystne warunku do uruchamiania nowych implementacji usługi. Bariery wej cia na rynku wiatowym Najwi ksz barier jest konieczno konkurowania z uznanymi serwisami po yczkowymi – same 3 najwi ksze europejskie serwisy skupiaj 20% ogólno wiatowego kapitału w tej bran y 7 . Brak jest innych powa nych barier (poza konieczno ci wiadczenia usługi w wielu j zykach), a przykładem ekspansji na nowe rynki jest polski serwis Smava.pl powstały na bazie serwisu niemieckiego. Problemem serwisów oferuj cych usług jest równie zagwarantowanie wiarygodno ci po yczkobiorców i minimalizacja ilo ci po yczek niespłacanych lub spłacanych nieterminowo. Cz serwisów (np. Kokos.pl) ogranicza wysoko pojedynczej po yczki do 500zł. Inne (np. Smava) stawiaj na zaawansowan weryfikacj uczestników 8 lub ubezpieczanie transakcji. Problem dotyka zarówno serwisy polskie (nieistniej cy ju serwis Monetto.pl) jak i zagraniczne (w 2008 roku procent nieprawidłowo spłacanych po yczek w Prosper.com wyniósł blisko 20% 9 ). Perspektywy rozwoju Usługa po yczek społeczno ciowych powstała na wiecie w 2005 roku i znajduje si w fazie intensywnego wzrostu popularno ci – w 2008 roku rynek po yczek w Europie szacowano na 55 mln euro 10 . Najpopularniejszy w Polsce serwis Finansowo.pl od chwili powstania w 2008 roku po redniczył ju w po yczkach o ł cznej warto ci ponad 25 milionów złotych. Nie ma przesłanek wiadcz cych, by trend ten miał w najbli szej przyszło ci si odwróci . Przykładowe adresy https://www.finansowo.pl https://kokos.pl 7 http://www.ithink.pl/artykuly/biznes/ekonomia/social-lending-dwa-lata-w-polsce 8 http://www.ithink.pl/artykuly/biznes/ekonomia/social-lending-dwa-lata-w-polsce 9 http://www.bankier.pl/wiadomosc/Social-lending-czyli-poczuc-sie-jak-bankier- 1824543.html 10 http://www.ithink.pl/artykuly/biznes/ekonomia/social-lending-dwa-lata-w-polsce
 23. 23. Rozwój sektora e-usług na wiecie 23 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl https://zakra.pl http://nachwilke.pl http://www.smava.de https://www.myc4.com http://uk.zopa.com http://www.prosper.com Nazwa e-usługi Wsparcie zarz dzania finansami osobistymi Opis e-usługi Usługa wsparcia zarz dzania finansami osobistymi (ang. Personal Finance Management) polega na dostarczeniu narz dzia do analizy wydatków i przychodów u ytkowników opartej o wyci gi z kont bankowych. W typowym scenariuszu u ytkownik uwierzytelnia si w serwisie internetowym swojego banku za pomoc narz dzia usługodawcy, które w sposób automatyczny pobiera wyci g z wybranych rachunków i kart kredytowych. U ytkownik ma tak e mo liwo samodzielnego dodawania wyci gów oraz pojedynczych transakcji. Podstawow funkcjonalno ci usługi jest czytelna i konfigurowalna prezentacja wydatków z podziałem na kategorie wydatków i okresy czasu. Usługa mo e przy tym wspiera tworzenie planów finansowych i kontrolowa post p w ich realizacji, informuj c u ytkownika o sukcesie lub o pojawiaj cych si problemach. Dodatkow funkcjonalno ci usługi jest zazwyczaj wskazywanie usług finansowych oferowanych przez zewn trzne instytucje finansowe, które mog przynie oszcz dno ci u ytkownikowi. Prowizja od sprzeda y tych usług jest ródłem przychodu dla usługodawcy. Dost pna na rynku polskim Tak Nie Usługa niszowa? Tak Nie Przykładowy model biznesowy Typowym modelem biznesowym dla tej usługi, stosowanym m.in. przez wszystkie poni ej podane serwisy, jest oferowanie jej u ytkownikom bez opłat i czerpanie zysku z prowizji od po rednictwa w sprzeda y usług finansowych firm trzecich. Dla kogo przeznaczona jest usługa Usługa przeznaczona jest dla posiadaczy kont osobistych lub kart kredytowych z dost pem przez Internet. Statystyki serwisu Alexa wskazuj , e przeci tny odbiorca usługi ma 25 - 34 lat i wy sze wykształcenie. Mo liwo implementacji na rynku polskim W chwili obecnej istniej polskie serwisy wiadcz ce t usług ; nie ma przeszkód w tworzeniu nowych implementacji.
 24. 24. Rozwój sektora e-usług na wiecie 24 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl Bariery wej cia na rynku wiatowym Usługa jest ci le powi zana z zewn trznymi serwisami finansowymi (banki oraz inni usługodawcy), które w wielu przypadkach obecne s tylko w danym kraju. Z tego wzgl du rozszerzenie działalno ci na nowe rynki wi e si z konieczno ci rozbudowy serwisu tak, by współpracował z obecnymi na nich internetowymi serwisami finansowymi. Dodatkow barier jest konieczno oferowania usługi w wielu j zykach. Perspektywy rozwoju Polskie serwisy wiadcz ce t usług obecne s na rynku od około roku i zgodnie z rankingami serwisu Alexa nie ciesz si jeszcze du popularno ci w naszym kraju (miejsce 4000 serwisu Kontomierz, miejsce 21.000 serwisu Benefi). Bior c jednak pod uwag krótki czas ich funkcjonowania i popularno bardziej rozbudowanych serwisów zagranicznych (w USA serwis Mint klasyfikowany jest na miejscu 600) mo na przyj , e w przyszło ci ich popularno b dzie rosła. Jest to tym bardziej prawdopodobne, e funkcjonalno zarówno polskich, jak i zagranicznych serwisów jest ci gle rozbudowywana, mi dzy innymi o współprac z kolejnymi internetowymi serwisami finansowymi. Przykładowe adresy http://www.mint.com http://www.kontomierz.pl http://www.benefi.pl Nazwa e-usługi Porównywanie usług finansowych Opis e-usługi Usługa umo liwia porównanie wybranych produktów finansowych oferowanych przez firmy zewn trzne oraz wspomaga ich zakup przez Internet. Porównywane usługi finansowe to najcz ciej ubezpieczenia samochodów, mieszka i turystyczne oraz produkty bankowe – kredyty, po yczki, lokaty czy karty kredytowe. Niektórzy usługodawcy oferuj tak e porównywanie innych usług o abonamentowym charakterze płatno ci, takich jak dostarczanie energii elektrycznej, telewizji kablowej oraz Internetu. Aby przyci gn u ytkowników, usługodawcy doł czaj zwykle do serwisów porady i artykuły ekspertów czy newslettery na temat nowo ci na rynku. Dost pna na rynku polskim Tak Nie Usługa niszowa? Tak Nie Przykładowy model biznesowy Usługi s zazwyczaj oferowane bezpłatnie, a usługodawca zarabia na prowizjach od sprzeda y produktów finansowych za po rednictwem udost pnianego serwisu. Dodatkowym ródłem dochodu mog by reklamy kontekstowe umieszczone w serwisie. Dla kogo przeznaczona jest Usługa przeznaczona jest dla osób zainteresowanych kupnem produktów finansowych, gotowych wybra i zakupi produkt
 25. 25. Rozwój sektora e-usług na wiecie 25 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl usługa za po rednictwem Internetu. Według danych serwisu Alexa usługa jest najbardziej popularna w ród młodych osób z wy szym lub rednim wykształceniem. Mo liwo implementacji na rynku polskim Na rynku polskim istnieje ju pewna liczba serwisów oferuj cych t usług (patrz przykładowe adresy poni ej). Barier w implementacji usługi jest konieczno współpracy z mo liwie du liczb usługodawców zewn trznych (instytucji finansowych, dostawców mediów, itp.), co mo e by utrudnione zwłaszcza dla nowych, nieznanych podmiotów wiadcz cych niniejsz usług . Bariery wej cia na rynku wiatowym Wi kszo produktów finansowych b d cych podstaw działania porównywarek jest dedykowana dla konkretnych krajów ze wzgl du na pewne ograniczenia prawne. Ogranicza to znacz co mo liwo wykorzystania posiadanej bazy ofert przy rozszerzaniu obszaru wiadczenia usługi o nowe kraje. Perspektywy rozwoju Według przeprowadzonych bada 11 GUS w 2008 r. 35,0% u ytkowników Internetu korzystało z usług bankowych, natomiast w I kw. 2009 r. było to 38,2%. Dane te pokazuj , e ro nie ilo u ytkowników zainteresowanych usługami finansowymi. Szans na rozwój maj w tej sytuacji szczególnie serwisy porównywania usług finansowych, które oprócz sprzeda y przez Internet współpracuj tak e z usługodawcami w zakresie odsyłania u ytkowników do agentów działaj cych w pobli u ich miejsca zamieszkania 12 . Przykładowe adresy http://ipolisa.pl http://www.totalmoney.pl http://www.hipermarketfinansowy.pl http://www.comperia.pl http://www.comparethemarket.com http://www.insurance.com http://www.creditcards.com 3.4. Informacje Nazwa e-usługi Gazeta online Opis e-usługi Internet pozwala dotrze z tre ci , która do tej pory była dost pna tylko w wersji papierowej jako gazeta lub czasopismo, do znacznie szerszego grona odbiorców przy jednoczesnej oszcz dno ci zwi zanej z ograniczeniem kosztów dystrybucji, druku itp. Gazeta online jest usług , która przenosi tre ci z no ników papierowych do mediów elektronicznych i wzbogaca je o elementy multimedialne – 11 Elektroniczna gospodarka w Polsce Raport 2009, pod. red. M. Kraski, Biblioteka Logistyka Pozna , 2010. 12 http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/384143,porownywarka_polisowo_po_roku_z aczyna_przynosic_zysk.html
 26. 26. Rozwój sektora e-usług na wiecie 26 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl grafiki, filmy wideo, pliki d wi kowe, flash itp. Dost pna na rynku polskim Tak Nie Usługa niszowa? Tak Nie Przykładowy model biznesowy Pocz tkowo gazety online udost pniane były bezpłatnie. Redakcje decydowały si na taki ruch, poniewa z racji małej popularno ci usługi nie były nara one na straty przychodów, a jednocze nie samo wprowadzenie nowego kanału dystrybucji było traktowane jako forma promocji tytułu. Z czasem, gdy usługa si upowszechniła, redakcje zacz ły wprowadza opłaty za pobieranie tre ci numerów. Model biznesowy oparty jest na pobieraniu opłaty za elektroniczn wersj gazety lub czasopisma. U ytkownik mo e zakupi pojedynczy egzemplarz gazety w pliku PDF lub podobnym, który pobiera na swój komputer (przegl danie offline) lub zakupuje tylko dost p do numeru, który fizycznie znajduje si nadal na serwerze wydawcy (przegl danie online). W obu przypadkach praktykuje si zarówno sprzeda pojedynczych numerów, jak i sprzeda abonamentu – miesi cznego, trzymiesi cznego, półrocznego i rocznego. Dodatkowym ródłem przychodu mog by interaktywne reklamy zamieszczane w numerze. Dla kogo przeznaczona jest usługa Usługa przeznaczona dla u ytkowników indywidualnych i instytucjonalnych, którzy chc mie dost p do tre ci zamieszczanych w gazecie poprzez komputer podł czony do Internetu. Mo liwo implementacji na rynku polskim Usługa jest w Polsce bardzo popularna. Wi kszo licz cych si tytułów prasowych posiada swoj wersj online, co sprawia, e nowy, nieznany tytuł staje w obliczu bardzo du ej konkurencji. Usługa udost pniania elektronicznej wersji gazety papierowej pozwala wydawcy na dotarcie do du o wi kszej grupy odbiorców i ograniczenie dotychczasowych kosztów zwi zanych z dystrybucj . Jednak eby zaistnie i utrzyma si na rynku, potrzebne s wysokie nakłady finansowe na reklam i promocj , budowanie wiadomo ci marki i walk z konkurencj . Bariery wej cia na rynku wiatowym Technologia: przygotowanie oprogramowania do udost pniania numerów online wymaga wysokich kosztów. Mo na skorzysta z gotowych rozwi za (np. e-kiosk.pl), opłacaj c abonament za korzystanie z niego oraz prowizj od ka dego numeru, przetworzonego na specyficzny dla rozwi zania format pliku. Du ym plusem takiego rozwi zania jest brak konieczno ci utrzymywania całej infrastruktury informatycznej oraz du e bezpiecze stwo zwi zane z brakiem mo liwo ci kopiowania tre ci pomi dzy u ytkownikami. Udost pnianie tre ci po prostu w plikach PDF jest du o ta sze, ale obarczone jest du o wi kszym ryzykiem utraty kontroli nad udost pnianiem numeru pomi dzy u ytkownikami. J zyk: wprowadzenie tytułu prasowego na rynki zagraniczne wymaga tak naprawd przygotowania drugiego produktu całkowicie
 27. 27. Rozwój sektora e-usług na wiecie 27 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl od nowa – tłumaczenia tekstów, podwójnego łamania i składu tekstu, przygotowania osobnego mechanizmu sprzeda owo- dystrybucyjnego itp. Zaplecze redakcyjne: tytuł prasowy, który ma si przebi przez olbrzymi konkurencj i zaistnie na rynku wiatowym, wymaga bardzo du ego zaplecza redakcyjnego – ludzi, którzy b d pisali artykuły, fotoreporterów, korektorów, grafików, dział marketingu, dystrybucji itp. Perspektywy rozwoju Elektroniczna wersja gazety daje du o wi ksze mo liwo ci dostarczania tre ci, ni wersja papierowa. Zmniejszenie kosztów dystrybucji, kontakt z du o wi ksz grup odbiorców, dostarczanie tre ci multimedialnych, dodatkowe oferty reklamowe – to wszystko sprawia, e internetowe wersje papierowych pism ciesz si coraz wi ksz popularno ci . Zyski wydawców, którzy zdecydowali si na ten nowy kanał dystrybucji wzrastaj o około 27 - 28% w skali roku, co stanowi ju niebagatelny wynik 13 . Zdarza si , e wersja elektroniczna z czasem zast puje wersj papierow , powoduj c przekształcenia gazety papierowej w portal informacyjny 14 . Przykładowe adresy http://nytimes.com http://spiegel.de http://huffingtonpost.com http://bild.de http://rp.pl http://gazeta.pl Nazwa e-usługi Usługa dziennikarstwa obywatelskiego za po rednictwem platform komunikacyjnych Opis e-usługi Trendy serwisów Web 2.0 przenikaj si z tradycyjnym modelem dostarczania tre ci. Wiele portali internetowych, zarz dzanych centralnie przez jedn profesjonaln redakcj , udost pnia u ytkownikom narz dzia do przesyłania i publikowania amatorskich tre ci. S to zwykle zintegrowane platformy pozwalaj ce na przesyłanie plików wideo i zdj z miejsca zdarzenia (zwykle z telefonów komórkowych). Tre ci przesyłane s do moderatora, a po ich weryfikacji s publikowane w serwisie. Z jednej strony daje to u ytkownikom poczucie uczestniczenia w tworzeniu serwisu, a z drugiej dostarcza redakcji dodatkowych tre ci informacyjno- ilustracyjnych bez utraty kontroli nad ich zawarto ci . 13 Foo Yeuh Peng, Trends in online newspapers: A look at the US Web, Newspaper Research Journal, marzec 2009. 14 John Burke, The year in newspapers: trends to follow in 2009, World Editors Forum, 2008.12.19.
 28. 28. Rozwój sektora e-usług na wiecie 28 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl Dost pna na rynku polskim Tak Nie Usługa niszowa? Tak Nie Przykładowy model biznesowy Korzystanie ze zintegrowanych platform kontaktowych jest bezpłatne. Poniewa liczba urz dze mobilnych, w tym telefonów komórkowych z wbudowanymi aparatami fotograficznymi i kamerami wideo ro nie, zwi ksza si liczba u ytkowników aktywnie wspieraj cych serwis, co oznacza zwi kszenie potencjału publicystycznego dla wydawcy i uatrakcyjnienie tre ci informacyjno-ilustracyjnych, które po publikacji mog dodatkowo przyci ga zainteresowanie u ytkowników. Dla kogo przeznaczona jest usługa Usługa przeznaczona dla u ytkowników indywidualnych, głównie tych, którzy posiadaj telefony komórkowe z aparatami fotograficznymi, s wiadkami aktualnych wydarze . Mo liwo implementacji na rynku polskim Tego typu usługa jest ju z powodzeniem wykorzystywana przez polskie serwisy informacyjne. Onet, Wirtualna Polska, Interia i inne zdobywaj w ten sposób fotografie i bezpo rednie relacje ze zdarzenia, które nast pnie wykorzystywane s jako ilustracje do artykułów. Bariery wej cia na rynku wiatowym Konkurencja: na rynku wiatowym funkcjonuje wiele platform tego typu. Wysoka konkurencja, popularno marki w wiadomo ci u ytkowników i zwi zana z tym ich lojalno w stosunku do produktu sprawia, e nowej usłudze b dzie bardzo trudno dotrze do internautów i zach ci ich do korzystania z nowej marki. J zyk: wprowadzenie usługi na rynek wiatowy wymaga wykorzystania przynajmniej jednego j zyka mi dzynarodowego (angielski) do komunikacji z u ytkownikami. Technologia: wprowadzenie tego typu usługi wymaga od redakcji oddelegowania pracownika, który b dzie pełnił funkcj moderatora tre ci i b dzie konwertował pliki ró nych rodzajów do tych, które s wspierane przez serwis informacyjny. Cz sto wymagana jest dodatkowa praca zwi zana z przyci ciem filmu wideo, wykadrowaniem zdj cia itp. Potrzebna jest praca programistów i edytorów. Perspektywy rozwoju U ytkownicy chc aktywnie bra udział w tworzeniu tre ci, dlatego tak popularno ci ciesz si wszelkie serwisy typu Web 2.0, w ramach których sami czytelnicy s autorami tre ci. Wprowadzanie blogów, forów dyskusyjnych, modułów publikacji artykułów czy platform do przesyłania plików zdj ciowych i wideo wydaje si by naturaln konsekwencj tych trendów, tym bardziej, e dost p do narz dzi, umo liwiaj cych wykonanie nagrania/zdj cia w dobrej jako ci jest coraz powszechniejszy. Do wiadczenia gigantów wiatowego rynku informacyjnego pokazuj , e pomimo głosów krytyki, na tego rodzaju dziennikarstwie obywatelskim mo na wiele zyska : amatorskie filmy nagrane kamer wbudowan w telefon komórkowy, fotografie wykonane takimi aparatami, relacje i opinie wiadków, którzy na bie co ledzili wydarzenia z ataku
 29. 29. Rozwój sektora e-usług na wiecie 29 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl terrorystycznego 11 wrze nia 2001 r., katastrofy wahadłowca Columbia (1 lutego 2003 r.), czy zamieszek w Bejrucie (maj 2008 r.) podniosły ogl dalno serwisów informacyjnych o ponad 32%, a wiele z tych amatorskich materiałów istnieje w wiadomo ci u ytkowników w powi zaniu z konkretnym serwisem 15 . Tak zyskały na popularno ci takie portale jak Yahoo, BBC, ABCNews i inne. Przykładowe adresy http://news.yahoo.com/you-witness-news http://www.msnbc.msn.com/id/18616878/ns/community-firstperson http://wiadomosci.wp.pl/dodaj_material.html http://wiadomosci.onet.pl/cynk http://www.tvn24.pl/kontakt.html http://www.alert24.pl/alert24/0,0.html Nazwa e-usługi Usługa subskrypcji tre ci Opis e-usługi Przegl danie serwisu informacyjnego przez u ytkownika i czytanie dost pnych tam tre ci jest tylko jedn z metod przekazywania wiadomo ci przez redakcj . Inn metod s subskrypcje tre ci. Najpopularniejsze obecnie sposoby polegaj na wysyłaniu zestawu artykułów do bazy subskrybentów newslettera lub eksport tre ci poprzez kanał RSS. Oba pozwalaj dotrze do u ytkownika z wybranymi artykułami pomimo tego, e aktualnie nie korzysta on z danego serwisu informacyjnego. Atrakcyjne tytuły i wprowadzenie daj czytelnikowi zarys tematyki artykułu i zach caj go do przej cia na platform informacyjn . Ro nie tak e liczba portali, które do subskrypcji tre ci wykorzystuj serwisy społeczno ciowe, takie jak Twitter czy Facebook. U ytkownicy, którzy dokonali aktywacji w takim serwisie oraz dodali do swojej bazy profil portalu informacyjnego, mog przegl da tre ci bezpo rednio z poziomu swojego konta na Twitterze czy Facebooku. Dost pna na rynku polskim Tak Nie Usługa niszowa? Tak Nie Przykładowy model biznesowy Rejestracja w newsletterze, korzystanie z kanału RSS czy dodanie profilu na Twitterze czy Facebooku nie wymagaj od u ytkownika opłat. Dla u ytkownika stanowi tylko jeden z kanałów dost pu do informacji, ale najwi ksz korzy stanowi dla samego serwisu informacyjnego, który taki kanał subskrypcji udost pnia. RSSy i wpisy na Twitterze traktowane s jako funkcjonalno ci przyci gaj ce czytelników do serwisu i utrzymuj ce kontakt z ju istniej cymi u ytkownikami. Subskrypcje poprzez konto na Facebooku maj dodatkowo funkcje reklamowe i presti owe. W ten sposób mo na dotrze do szerokiej rzeszy nowych u ytkowników, 15 Chris Willis i Shayne Bowman, We Media: Introduction To Participatory Journalism, 2009.05.29.
 30. 30. Rozwój sektora e-usług na wiecie 30 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl poinformowa ich o istnieniu portalu i zach ci do korzystania z niego. Subskrypcje poprzez newsletter maj du e znaczenie dla reklamodawców i cz sto stanowi kart przetargow , poniewa w ten sposób oprócz zestawu artykułów mo na tak e przesyła tre ci reklamowe, a cz sto nawet ledzi który subskrybent zainteresował si nimi. Dla kogo przeznaczona jest usługa Usługa przeznaczona dla u ytkowników indywidualnych, którzy s zainteresowani pozostaniem w kontakcie z najnowszymi informacjami wysyłanymi przez serwis informacyjny. Mo liwo implementacji na rynku polskim Kanał subskrypcji jest relatywnie tani usług , zarówno pod wzgl dem instalacji jak i obsługi, a jednocze nie pozwala na bardziej efektywne przywi zanie czytelnika do danego ródła. Bariery wej cia na rynku wiatowym Bariera j zykowa. Specyfika polskiego j zyka (tzw. ogonki) oraz relatywnie niewielkie pokrycie j zykowe poszczególnych rejonów wiata sprawia, e subskrypcja tre ci w j zyku polskim poza granice naszego kraju praktycznie mija si z celem. Wprowadzenie usługi w j zyku angielskim pozwoli na dotarcie do zdecydowanie wi kszej liczby u ytkowników, ale jednocze nie podniesie koszty zwi zane z jej implementacj . Konkurencja: wszystkie licz ce si portale informacyjne i społeczne oferuj usługi subskrypcji tre ci. Wprowadzenie nowej usługi na ten rynek b dzie wymagało du ych nakładów finansowych przeznaczonych na reklam i promocj . Perspektywy rozwoju Kanał subskrypcji jest jedn z kluczowych funkcjonalno ci ka dego serwisu informacyjnego, niezale nie od tego czy jest to portal, wortal czy blog. Rozwój usługi mo e zmierza w kierunku dostarczania tre ci multimedialnych, wykorzystania innych kanałów społeczno ciowych czy udost pnienia reklamodawcom dodatkowych form reklamowych. Przykładowe adresy http://news.yahoo.com/rss http://newslettery.gazeta.pl/newslettery/0,0.html http://feeds.feedburner.com/LeadStoriesFromAol http://rss.wp.pl http://rss.onet.pl Nazwa e-usługi Serwis tematyczny (wortal) Opis e-usługi Serwis tematyczny (wortal) jest wertykalnym serwisem informacyjnym, ograniczonym zakresem do wybranego zagadnienia (sport, finanse, polityka, technologie mobilne itp.). Poza tre ci informacyjn serwis taki cz sto udost pnia dodatkowe funkcjonalno ci w postaci mo liwo ci logowania si i personalizacji strony, zakładania kont pocztowych, itp. Główn funkcjonalno ci jest dostarczanie kompleksowej wiedzy na wybrany temat w postaci
 31. 31. Rozwój sektora e-usług na wiecie 31 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl aktualno ci, relacji, tabel, ogłosze , blogów tematycznych itp. Najwi kszym zainteresowaniem (wg rankingu Alexa.com) ciesz si wortale sportowe oraz technologiczne (ESPN, 65. pozycja w rankingu Top Sites Alexy, Cnet.com, 69. pozycja 16 ). Te pierwsze dostarczaj u ytkownikowi naj wie szych informacji bran owych, wyniki rozgrywek sportowych, opisy klubów, dru yn, tabel najbli szych rozgrywek oraz mo liwo zamieszczania własnych opinii, komentowania artykułów, oceniania zdj , a czasami nawet mo liwo kupienia biletu na imprez sportow . Podobnie serwisy technologiczne – informuj o nowych produktach, przeprowadzaj ich testy, relacje z targów sprz tu, pozwalaj komentowa opisane produkty, cz sto te posiadaj wbudowan porównywark cen produktów. Dost pna na rynku polskim Tak Nie Usługa niszowa? Tak Nie Przykładowy model biznesowy Przychody serwisu tematycznego pochodz z reklam, publikowanych w serwisie w postaci banerów graficznych, ogłosze tekstowych, artykułów sponsorowanych itp. Dla kogo przeznaczona jest usługa Usługa zaw ona do grupy odbiorców zainteresowanych wybranym zagadnieniem. Konkretna grupa odbiorców zale y od profilu tematycznego serwisu. Mog to by fani piłki no nej, u ytkownicy telefonów komórkowych, wła ciciele psów lub młode matki, w zale no ci od tematyki wortalu. Mo liwo implementacji na rynku polskim Serwisy tematyczne od wielu lat funkcjonuj z du ym powodzeniem na polskim rynku. Usługi, które oferuj nie odbiegaj ani zakresem ani jako ci od usług czołowych wiatowych serwisów tematycznych. Mimo to wci bez wi kszych problemów mo na znale nisz tematyczn , aby uruchomi nowy serwis. Bariery wej cia na rynku wiatowym Prowadzenie serwisu tematycznego ze wzgl du na mnogo oferowanych funkcji wymaga pracy du ej ilo ci osób i sporych nakładów finansowych. Na publikowaniu reklamy zarabiaj tylko najwi ksze serwisy o ugruntowanej pozycji. Inne wci wi cej inwestuj w rozwój i utrzymanie wortalu, ni zarabiaj . Dlatego te serwisy tematyczne rzadko kiedy działaj niezale nie, zwykle stanowi serwis zale ny, nale cy do wi kszego wydawcy. Perspektywy rozwoju Serwisy tematyczne, z racji bardziej kompleksowego potraktowania tematu, ciesz si du popularno ci u ytkowników. Ich dalszy rozwój zale y w du ym stopniu od nad ania za aktualnymi trendami rynkowymi, implementacji nowych funkcjonalno ci i poszukiwania alternatywnych ródeł przychodu. Dlatego te serwisy tematyczne 16 Raport Alexa.com z dnia 15 czerwca 2010 r.
 32. 32. Rozwój sektora e-usług na wiecie 32 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl rzadko kiedy działaj niezale nie, zwykle stanowi serwis zale ny, nale cy do wi kszego wydawcy 17 . Aktualne trendy mówi o umacnianiu si pozycji wortali tematycznych oraz ukierunkowaniu działa wydawców na zwi kszenie ruchu, przywi zania u ytkowników, dostarczenie łatwych w obsłudze narz dzi e-commerce oraz rozwijanie programów afiliacyjnych 18 . Przykładowe adresy http://espn.go.com http://bleacherreport.com http://tomshardware.com http://goal.com http://pilka.pl http://formula1.pl Nazwa e-usługi Tworzenie spersonalizowanych dashboardów Opis e-usługi Dashboard (z j. ang. deska rozdzielcza) to zbiór drobnych aplikacji wy wietlanych jednocze nie na ekranie (widgetów), daj cy u ytkownikowi dost p do najcz ciej u ywanych przez niego funkcji. wiadczona usługa polega na umo liwieniu tworzenia własnego dashboard’u w postaci strony internetowej. U ytkownik ma mo liwo wyboru gotowych komponentów lub tworzy własne komponenty. Przykładowe komponenty to kalendarz, prognoza pogody, najnowsze wiadomo ci, notatki, lista rzeczy do zrobienia i inne. Niektóre serwisy oferuj mo liwo doboru tre ci komponentów w oparciu o słowa kluczowe, przez co strona internetowa pełni funkcj swojego rodzaju newslettera lub wyszukiwarki. Dost pna na rynku polskim Tak Nie Usługa niszowa? Tak Nie Przykładowy model biznesowy Korzystanie z usługi jest darmowe. Płatne jest publikowanie własnych komponentów (tzw. widgetów), mog cych stanowi kanał reklamy internetowej. Dla kogo przeznaczona jest usługa Dla aktywnych u ytkowników Internetu, korzystaj cych z wielu usług jednocze nie: z portali społeczno ciowych, informacyjnych, rozrywkowych. Mo liwo implementacji na rynku polskim Usługa ta mo e by wiadczona na dowolnym rynku; istniej ce serwisy angloj zyczne s w tej chwili wykorzystywane tak e przez polskich u ytkowników i oferuj komponenty obsługuj ce polski 17 Ann Dorothy Gilmour, Vertical Portals – trends and possibilities, Forrester Research, 2009.03.12. 18 Vertical Portals: The Hottest New Trend On The Net?, Statistical Forecasting, 2009.05.11.
 33. 33. Rozwój sektora e-usług na wiecie 33 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl rynek, m.in. zdj cia polskich krajobrazów i pobieranie danych z polskich serwisów społeczno ciowych oraz polskich portali informacyjnych. Mo liwe jest zatem tak e stworzenie polskiej implementacji usługi, przy zało eniu, e podobnie jak angloj zyczne serwisy b dzie obsługiwała komponenty tworzone poza Polsk . Bariery wej cia na rynku wiatowym Najwi ksz barier jest nakład finansowy potrzebny na stworzenie platformy wraz z pocz tkowym zbiorem komponentów oraz funkcjonalnym interfejsem tworzenia aplikacji dla deweloperów, a tak e na wypromowanie serwisu w Internecie. Perspektywy rozwoju Szczyt wzrostu popularno ci usługi przypadł na 2008 r., kiedy powstała usługa Netvibes. Od tego czasu tempo wzrostu liczby u ytkowników usługi zmalało, ale ci gle utrzymuje si tendencja wzrostowa. Usługa znaczn liczb u ytkowników zawdzi cza du ej (i rosn cej) liczbie komponentów, które ułatwiaj dost p do innych e-usług. Reklama poprzez dashboard’y jest z kolei ciekaw alternatyw dla popularnej reklamy kontekstowej. Na tej podstawie mo na przyj , pomimo e okres najwi kszego wzrostu popularno ci prawdopodobnie ju min ł, usługa ma jeszcze przed sob dobre perspektywy rozwoju. Przykładowe adresy http://netvibes.com http://www.google.pl/ig http://www.pageflakes.com
 34. 34. Rozwój sektora e-usług na wiecie 34 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl 3.5. Reklama i marketing Nazwa e-usługi Reklama kontekstowa Opis e-usługi Reklama kontekstowa jest to rodzaj reklamy dobranej zale nie od profilu danego odbiorcy, stworzonego w oparciu o tre e-maili, odwiedzane miejsca w sieci czy inne wykorzystywane narz dzia. Wykorzystuje si równie badania ankietowe, w ramach których respondenci przekazuj badaczowi dane na temat swojej płci, wieku, dochodu, zainteresowa itp. Wszystko po to, aby przekaz reklamowy trafiał do tych internautów, których profil najbardziej pasuje do okre lonego przez reklamodawc targetu. Dost pna na rynku polskim Tak Nie Usługa niszowa? Tak Nie Przykładowy model biznesowy Usługodawca pobiera od reklamodawców opłaty w ramach abonamentu, okre laj cego poziom zaw enia grupy odbiorców, form reklamy (baner, reklama tekstowa itp.), oraz czas trwania kampanii. Dla kogo przeznaczona jest usługa Usługa przeznaczona jest dla firm, które s zainteresowane dotarciem ze swoj reklam do nieco mniejszej liczby odbiorców (nie jest to usługa masowa), ale za to chc uzyska wy szy poziom odpowiedzi. Mo liwo implementacji na rynku polskim Tak jak na całym wiecie, tak i w Polsce, Internet staje si coraz bardziej licz cym si medium reklamowym. Według bada agencji IAB oraz PricewaterhouseCoopers w Wielkiej Brytanii wydatki na reklam internetow osi gn ły wy szy poziom ni wydatki na reklam telewizyjn 19 Taki wynik wyst puje jednak tylko na Wyspach Brytyjskich, w pozostałych krajach reklama telewizyjna wci króluje i nie zanosi si na to, aby w najbli szych 2 - 3 latach miało si to zmieni . Tendencja jednak wskazuje na 6 - 8% wzrost wydatków na reklam internetow ka dego kolejnego roku, kosztem nakładów na reklam prasow . W Polsce wzrost wydatków na e-reklam ro nie szybciej – w ostatnich 2 latach notuje si 12% wzrost wydatków na reklam w Internecie 20 . Na tym tle potencjał reklamy kontekstowej jest wy szy ni innych form komunikacji reklamowych. Ro nie w Polsce liczba agencji, które wiadcz tego typu usługi, wprowadzono certyfikacj ekspertów, ro nie wiadomo usługobiorców na temat zalet reklamy kontekstowej, takich jak precyzyjne dotarcie do grupy docelowej, niskie i elastyczne koszty, a tak e prostota obsługi i nieinwazyjno . Bariery wej cia na rynku wiatowym Czas oddziaływania reklamy w Internecie jest bardzo krótki, a jednocze nie obarczony du ym zakłóceniem w odbiorze (poniewa 19 Potencjał Internetu jako medium reklamowego, raport ad standard 2010, InternetStandard.pl, s.3. 20 Starlink, Roczne raporty o rynku reklamy, Starlink (2007–2009); Advertising Expenditure Forecasts, ZenithOptimedia (prognoza 2010).
 35. 35. Rozwój sektora e-usług na wiecie 35 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl zawsze wyst puje jako dodatek do artykułu na stronie WWW, tre ci e-maila itp. i łatwo go po prostu odrzuci ). Reklamodawcy prze cigaj si w wykorzystaniu coraz to bardziej innowacyjnych sposobów na zwrócenie uwagi internauty na tre reklamow , co jednak powoduje, e u ytkownik szybko si do nich przyzwyczaja i przestaje na nie reagowa . Pomimo rosn cej wiadomo ci społecznej, dost pu i wykorzystania narz dzi internetowych, reklama internetowa w Polsce nadal stanowi niewielk cz w ród innych mediów. Mało w Polsce efektownych (i efektywnych) e-kampanii reklamowych, dlatego te reklama w Internecie jest obarczona wi ksz nieufno ci reklamodawców ni ma to miejsce w przypadku reklamy telewizyjnej, radiowej czy prasowej 21 . Perspektywy rozwoju W ci gu kilku nast pnych lat wiatowy rynek reklamy online b dzie wzrastał rocznie o około 10 – 11% i w 2015 r. osi gnie pułap 103 miliardów dolarów 22 . Wzrost zainteresowania reklam internetow spowodowany jest faktem, e coraz wi cej firm chce by widocznych w sieci. Jednocze nie rosn ca liczba u ytkowników Internetu wymaga zastosowania zaawansowanych narz dzi, dzi ki którym reklama b dzie dociera tylko do konkretnych grup odbiorców. Niski koszt reklamy, łatwo dotarcia do odbiorcy, masowo kontaktu, to sprawia, e poziom wykorzystania sieci jako no nika takich tre ci b dzie si zwi kszał. Potrzeba jednak wi kszej ilo ci efektownych kampanii internetowych, zako czonych sukcesem, aby przekona polskich reklamodawców do gwałtownego zwi kszenia nakładów finansowych na tego typu reklam . Według bada TRUSTe a 84% internautów uwa a, e ¼ reklam, jakie do nich dociera, zupełnie ich nie interesuje i nie jest skierowana do nich 23 . To cz sto wywołuje frustracj i napi cia, które momentami przeradzaj si w niech do danej marki. W tym kontek cie reklama behawioralna stanowi remedium na rosn c skal problemu, kieruj c swój przekaz tylko do tej grupy odbiorców, dla których potencjalnie jest to interesuj ce. Badania Forrester Research (dawniej Jupiter Research) wskazuj o ponad 22% wi ksz skuteczno tego typu reklamy nad reklam standardow 24 . Przykładowe adresy https://adwords.google.com http://xtendmedia.com http://techtarget.com 21 Wska niki efektywno ci reklamy internetowej, raport ad standard 2010, InternetStandard.pl, s.31. 22 M. Lema ska, Wydatki na reklam w sieci wkrótce przekrocz 100 mld dol., Rzeczpospolita, 2010-06-14, nr 136, dod. Ekonomia i rynek, s. 10. 23 Helen Leggatt, TRUSTe: Concerns about behavioral targeting decreasing, BizReport/Advertising, 2009.03.05. 24 Emily Riley, Behavioral targeting, Forrester Research, 2008.11.24.
 36. 36. Rozwój sektora e-usług na wiecie 36 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl http://cpxinteractive.com Nazwa e-usługi ledzenie i zarz dzanie e-mailowymi kampaniami reklamowymi Opis e-usługi Kampanie reklamowe wykorzystuj ce e-mail jako kanał kontaktu z odbiorc nale do najstarszych form e-reklamy. We współczesnej formie usługa polega na rozsyłaniu przekazu reklamowego do ustalonej grupy odbiorców, których rekordy znajduj si w bazie nadawcy komunikatu b d po rednicz cej agencji zewn trznej. Dzi ki zaszyciu w linkach odpowiedniego kodu, mo liwe jest monitorowanie aktywno ci odbiorcy (czy otworzył e-maila, czy przeszedł na stron produktu, ile czasu na niej sp dził, czy wchodził na stron ponownie, czy dokonał zakupu/rejestracji itp.). W efekcie prowadzonej kampanii oprócz osi gni cia zamierzonego celu (dotarcie do grupy odbiorców, sprzeda produktu, budowa wiadomo ci marki itp.) uzyskuje si szczegółowy raport efektywno ci poszczególnych elementów kampanii, co stanowi istotne ródło wiedzy dla stosowania kolejnych kampanii e-mailowych w przyszło ci. Dost pna na rynku polskim Tak Nie Usługa niszowa? Tak Nie Przykładowy model biznesowy Firma oferuj ca usług daje u ytkownikowi dost p do stworzonego przez siebie narz dzia online, za pomoc którego u ytkownik tworzy e-maile reklamowe, ledzi poziom odpowiedzi i aktywno u ytkowników. Dost p do narz dzi jest oferowany na zasadzie abonamentu okresowego. Dodatkowo pobiera si opłat za mo liwo automatycznego generowania graficznych raportów w czasie trwania umowy abonamentowej. Dla kogo przeznaczona jest usługa Usługa przeznaczona dla firm, posiadaj cych w swojej bazie setki, tysi ce u ytkowników, które chc reklamowa swoje usługi, produkty, inicjatywy przy pomocy rozsyłanych e-maili, a jednocze nie chc mie kontrol nad aktywno ci odbiorców. Mo liwo implementacji na rynku polskim E-mailowe kampanie reklamowe zwykle s prowadzone poprzez outsourcing usług – zlecenie akcji e-mailowej agencji reklamowej. Je li jednak firma chce sama zaj si prowadzeniem własnych kampanii, z powodzeniem mo e wykorzysta usług e-mailowej kampanii reklamowej udost pnianej przez profesjonalne serwisy internetowe. Bariery wej cia na rynku wiatowym Brak barier. Jedyne zagro enie zwi zane z konieczno ci monitorowania bazy u ytkowników i usuwaniem u ytkowników, którzy nie chc otrzymywa e-maili reklamowych.
 37. 37. Rozwój sektora e-usług na wiecie 37 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl Perspektywy rozwoju Samodzielne prowadzenie kampanii reklamowych daje wi ksz kontrol nad tre ci , form i raportami aktywno ci u ytkowników. Jednak wi ksze firmy zwykle wykorzystuj agencje zewn trzne do prowadzenia tego typu usług. E-mail marketing ma du y potencjał efektywno ci, poniewa a 44% internautów sprawdza swoj skrzynk e-mailow przynajmniej raz dziennie, a ponad 80% uwa a e-mail za podstawowy kanał komunikacji elektronicznej 25 . Warto równie pami ta , e e-mailowe kampanie reklamowe stanowi blisko 49% wszystkich akcji marketingowych, a pomimo pojawienia si nowych kanałów dystrybucji informacji, poziom ten ro nie z roku na rok 26 . Przykładowe adresy http://aweber.com http://list-manage.com http://doubleclick.com Nazwa e-usługi Reklama wideo Opis e-usługi Reklama wideo jest jedn z najmłodszych form reklamy online i chocia poziom jej wykorzystania jest bardzo niski w porównaniu do innych form przekazu reklamowego (1,5% w cało ci e-reklamy w Polsce), to jednak eksperci prognozuj , e w najbli szych latach poziom wydatków na wideo reklam b dzie sukcesywnie rósł. Reklama wideo zast puj reklam graficzn i wyst puje na tych samych pozycjach i w takich samych formatach jak ona. Wyró nia si trzy rodzaje reklam wideo, ze wzgl du na sposób emisji: reklama płaska (wpisana w ogólnodost pne formaty), reklama warstwowa (intruzywna, zasłaniaj ca czytan zawarto ) i reklama pełnoekranowa. Ze wzgl du na czas emisji wyró nia si reklam pre-roll (pojawiaj c si przed czytanym materiałem), post-roll (emitowan po materiale), push (wyskakuj c podczas czytania materiału z mo liwo ci zamkni cia). Reklama wideo cieszy si dwukrotnie wy sz efektywno ci i skuteczno ci ni standardowa reklama graficzna 27 . Dost pna na rynku polskim Tak Nie Usługa niszowa? Tak Nie Przykładowy model biznesowy Model biznesowy dla reklamy wideo przybiera podobn form do standardowej reklamy graficznej. Cennik ustala si na podstawie formatu reklamy, pozycji wy wietlania, intruzywno ci i czasu trwania emisji. 25 Paweł Sala, E-mail marketing – najwa niejsze trendy i sposoby wykorzystania, Freshmail, 2009.09.24. 26 Marketing Tactics Included in the 2010 Plans, MediaPost Communications, 2009.09.10. 27 Nowe formy reklamy online, raport ad standard 2010, InternetStandard.pl, s.21.
 38. 38. Rozwój sektora e-usług na wiecie 38 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl Dla kogo przeznaczona jest usługa Reklama wideo jest dynamiczn form przekazywania tre ci, dlatego te skierowana jest przede wszystkim do tych firm, które posiadaj produkty przeznaczone dla ludzi młodych, energicznych, nowoczesnych. W ten sposób dobrze reklamuje si samochody, sport, wydarzenia muzyczne czy wchodz ce do kin filmy. Mo liwo implementacji na rynku polskim Zetkni cie z reklam wideo deklaruje ju 75% internautów 28 . Agencje reklamowe s dobrze przygotowane do wprowadzania tego typu przekazu na portalach informacyjnych i społeczno ciowych, a sami internauci wykazuj te podobn tolerancj na nowoczesny przekaz wideo, jak ich koledzy z krajów Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. Nakłady finansowe na reklam wideo rosn , jednak w skali całego bud etu reklamowego w Internecie nie s to du e kwoty. Dlatego te warto traktowa tego typu form reklamy bardziej jako wsparcie dla innych ródeł przekazu. Bariery wej cia na rynku wiatowym Reklama wideo wymaga dobrego ł cza internetowego, w przeciwnym razie reklama b dzie si długo ładowa , straci swoj płynno , a na dodatek spowolni działanie całej strony internetowej, powoduj c niezadowolenie u internauty. Perspektywy rozwoju Reklama wideo rozwija si w krajach zachodnich w tempie ok. 1,5 - 3% w skali roku, w Polsce znacznie wolniej. Według badania AdEx w 2009 r. udział reklamy wideo w całkowitych przychodach reklamowych netto w Polsce wyniósł zaledwie 0,4%. W kolejnych latach ten udział b dzie sukcesywnie rósł 29 , ale raczej nie mo na si spodziewa , eby reklama wideo wyparła standardow reklam graficzn , która nie do , e jest ta sza w produkcji, łatwiejsza w obróbce, to jeszcze mniej irytuje internautów. Reklama wideo znakomicie nadaje si do prezentacji tre ci dynamicznych i warto j stosowa jako atrakcyjne uzupełnienie innych form przekazu tre ci reklamowych. Przykładowe adresy http://www.xclaim.pl http://v2media.pl Nazwa e-usługi Reklama w serwisach społeczno ciowych (social marketing) Opis e-usługi Wiele serwisów społeczno ciowych oferuje tworzenie tzw. „fanpage”, usług tworzenia profilu internetowego dla marki, firmy czy organizacji. Udost pnia si w ten sposób nowy kanał komunikacji z u ytkownikami, w ramach którego mo na zamieszcza nowe informacje zwi zane z mark /firm , informowa o wydarzeniach z nimi zwi zanych, udost pnia zdj cia i nagrania reklamowe, zaprasza 28 Tam e, s.20. 29 Nowe formy reklamy online, raport ad Standard 2010, InternetStandard.pl, s.20.
 39. 39. Rozwój sektora e-usług na wiecie 39 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl na targi i wystawy. Jednocze nie buduje si rosn c grup „fanów”, co tak e stanowi warto dla producenta czy wła ciciela marki. Dzi ki fragmentom kodu, udost pnianym przez wła ciciela serwisu mo liwe jest zamieszczeni na własnej stronie modułu informuj cego o aktualnej liczbie fanów. Dost pna na rynku polskim Tak Nie Usługa niszowa? Tak Nie Przykładowy model biznesowy Udost pnianie mo liwo ci wprowadzenia swojej marki do serwisu społeczno ciowego jest usług , która bardzo szybko została przyswojona przez internautów. Serwis nie pobiera opłat za stworzenie takiej „strony dla fanów”, ale zach ca do dodatkowego reklamowania si na łamach serwisu za pomoc banerów i boksów reklamowych. Dla kogo przeznaczona jest usługa Usługa przeznaczona jest dla odbiorców instytucjonalnych – firm, organizacji, stowarzysze , wła cicieli marki czy konkretnego produktu. Za pomoc „fanpage’ów” mog oni w łatwy sposób dotrze do du ej grupy osób korzystaj cych z serwisu społeczno ciowego, nie ponosz c przy tym kosztów. Mo liwo implementacji na rynku polskim Fanpage’e funkcjonuj ju na polskim rynku pod ró nymi nazwami. Zwykle s to profile stworzone w ramach sekcji „zainteresowania” lub „produkty”. Aktualnie stosowane rozwi zania nie s jednak tak dobrze zintegrowane i widoczne jak rozwi zanie stosowane na Facebooku, gdzie „fani” produktu automatycznie dostaj powiadomienia o nowych wpisach na profilu, nowych informacjach, zaproszeniach czy wydarzeniach. Obecnie trudno znale produkt czy organizacj , która nie posiada swojego profilu np. na Facebooku. Własny firmowy profil w serwisie społeczno ciowym stał si praktycznie jednym z kluczowych elementów budowania wizerunku firmy/produktu. Bariery wej cia na rynku wiatowym Najwa niejsza bariera, jaka pojawia si w tym przypadku, zwi zana jest z du konkurencj na rynku serwisów społeczno ciowych. Hegemonia Facebooka sprawia, e firmy nie chc inwestowa swojego czasu w inne serwisy (za wyj tkiem takich, które daj inn funkcjonalno , jak np. Twitter, Youtube itp.) 30 . Perspektywy rozwoju Ju teraz posiadanie firmowego profilu na Facebooku jest jednym z kluczowych elementów budowania wizerunku firmy. Dobry PR tworzony dzi ki tej usłudze mo e dostarczy wielu nowych klientów na całym wiecie, do których nie byłoby mo liwe dotarcie w inny sposób. Ta usługa z pewno ci b dzie si rozwijała, tym bardziej, e jest darmowa, nie wymaga ani specjalistycznej wiedzy, ani długotrwałej pracy, a efekt jaki przyniesie, mo e by olbrzymi (np. 30 M. Stelzner, Social Media Marketing Industry Report, White Paper Source, 2009.03.25
 40. 40. Rozwój sektora e-usług na wiecie 40 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl marka Starbucks posiada 5,3 miliona „fanów”, Coca-Cola posiada ponad 4,1 miliona „fanów”, Converse posiada 3,5 miliona „fanów” 31 .) Przykładowe adresy www.facebook.com www.goldenline.pl Nazwa e-usługi Reklama afiliacyjna Opis e-usługi Reklama afiliacyjna polega na partnerskiej współpracy pomi dzy reklamodawc a wła cicielem strony internetowej. Reklamodawca udost pnia reklamy graficzne lub tekstowe w ró nych formatach, umo liwiaj c tym samym lepsze ich dostosowanie do wymogów technicznych witryny internetowej, na której wybrana reklama b dzie publikowana. Internauta, który kliknie baner lub link afiliacyjny, zostaje zapami tany przez system dzi ki umieszczeniu na jego komputerze pliku cookie. W ten sposób mo liwe jest ledzenie jego dalszych kroków i monitorowanie transakcji, których dokona. Wła ciciel partnerskiej strony internetowej, ju jako wydawca reklamy, jest nagradzany przez reklamodawc za efekty, jakie przyniosła emisja reklamy. Dost pna na rynku polskim Tak Nie Usługa niszowa? Tak Nie Przykładowy model biznesowy W ramach umowy afiliacyjnej reklamodawca płaci wydawcy (wła cicielowi strony internetowej) okre lon z góry stawk lub prowizj tylko za osi gni ty cel, którym mo e by rejestracja nowego klienta, zakup produktu, wypełnienie ankiety itp. Dzi ki temu model afiliacyjny daje mierzalny efekt dla prowadzonej kampanii reklamowej i stanowi bardzo dobre uzupełnienie tradycyjnej reklamy internetowej. W ramach reklamy afiliacyjnej firmy stosuj dwa modele współpracy: indywidualny (reklamodawca zamieszcza na swojej stronie ofert afiliacji, proponuj c t form partnerstwa reklamowego jednostkowym klientom) oraz platformowy (korzystaj c z tzw. platform afiliacyjnych, skupiaj cych setki zainteresowanych partnerstwem wydawców). Ten drugi model zwalnia reklamodawc od konieczno ci samodzielnego poszukiwania partnerów oraz od samodzielnego przygotowania kreacji reklamowych. Profesjonalna platforma afiliacyjna zapewnia nie tylko ww. funkcjonalno ci, ale tak e buduje tzw. landing page dla zleceniodawcy (stron docelow dla reklamowanego produktu). Koszt przyst pienia do platformy jest wy szy ni samodzielna kampania afiliacyjna, ale te efekt zostaje osi gni ty znacznie szybciej. Dla kogo przeznaczona jest Usługa przeznaczona jest dla firm, które prowadz swoj działalno przede wszystkim w Internecie, za jego po rednictwem sprzedaj 31 Nick Burcher, Top 30 Facebook Fan Pages, nickburcher.com, 2010.01.07
 41. 41. Rozwój sektora e-usług na wiecie 41 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl usługa produkty i usługi oraz buduj wiadomo marki. Reklama afiliacyjna zdaje egzamin wówczas, gdy reklamodawcy zale y na skierowaniu ruchu internetowego w konkretne miejsce i osi gni cie z góry zało onego celu – wypełnienie formularza rejestracyjnego przez u ytkownika, rejestracja nowych klientów, sprzeda okre lonego produktu itp. Mo liwo implementacji na rynku polskim W Polsce reklama afiliacyjna rozwija si z dobrym skutkiem, powstaj profesjonalnie przygotowane platformy partnerskie, które w swoich bazach posiadaj klientów reprezentuj cych ró ne bran e – od turystyki, poprzez handel elektroniczny, finanse, a po firmy oferuj ce usługi w bran y rozrywkowej. Dodatkowo, targetowanie geograficzne pozwala na wy wietlanie reklamy na stronach tylko tych klientów, którzy działaj na danym obszarze kraju. Bariery wej cia na rynku wiatowym Od strony technologicznej reklama afiliacyjna nie napotyka adnych barier zwi zanych z wej ciem na inne rynki. Jedyne ograniczenia, jakie mog si pojawi , zwi zane s z lokalizacj j zykow landing page reklamodawcy. Perspektywy rozwoju Reklama afiliacyjna daje reklamodawcy du e korzy ci, poniewa pozwala na skierowanie strumienia ruchu w Internecie w konkretne miejsce. Dzi ki takiej reklamie mo na lepiej promowa wybrany produkt, zwróci uwag społeczno ci internetowej na now mark , przy jednoczesnym płaceniu tylko za efekt, a nie za sam emisj reklamy. To sprawia, e afiliacja rozwija si w naszym kraju do dynamicznie (7% udziału w cało ciowej reklamie online w 2008 r., 10% w 2009 r. i 12% w pierwszej połowie 2010 r. 32 ) Eksperci twierdz , e w niedługim czasie reklama partnerska, opłacana tylko za efekty, osi gnie poziom 15 - 17% cało ci reklamy w Internecie i pozostanie na tym poziomie. Przykładowe adresy http://www.omgpl.com http://www.zanox.com http://www.adleader.pl www.adwords.google.com 32 Modele rozlicze reklamy internetowej, s. 26, raport ad Standard 2010, InternetStandard.pl.
 42. 42. Rozwój sektora e-usług na wiecie 42 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl 3.6. Zarz dzanie czasem Nazwa e-usługi Zarz dzanie projektami online Opis e-usługi Usług t stanowi zespół funkcjonalno ci pozwalaj cy zarz dza projektami z wykorzystaniem sieci Internet. Usługa pozwala tworzy dokumenty, zarz dza zespołem, współpracowa z klientami i partnerami. Pozwala zorganizowa i utrzyma w jednym miejscu zadania oraz kontrolowa stan ich wykonania, np. rozliczanie pracowników, zarz dzaniem portfelem projektów, rozliczeniem kosztów projektów. Dost pna na rynku polskim Tak Nie Usługa niszowa? Tak Nie Przykładowy model biznesowy Model biznesowy tego typu usług opiera si na zasadach licencji u ytkownika (opłata miesi czna zale na od ilo ci projektów oraz osób, jakimi si zarz dza) lub oparty jest na systemie abonenckim. Zazwyczaj oferuje si dost p podstawowy (gdzie mo emy prowadzi ograniczon liczb projektów) oraz dost p zaawansowany (z nielimitowan liczb prowadzonych projektów). Usługi działaj w modelu „cloud computing”. Dla kogo przeznaczona jest usługa Usługa przeznaczona jest dla osób, które chc optymalnie zarz dza zasobami ludzkimi, materialnymi, czasowymi i sprz towymi. W przeciwie stwie do Microsoft Project mo na nadzorowa zadania wykonywane w formie telepracy oraz kontrolowa prac zdalnie. Mo liwo implementacji na rynku polskim Rosn ca popularno aplikacji do zarz dzania projektami, obsługiwanych z poziomu przegl darki WWW spowodowała, e usługi te s oferowane na polskim rynku. Pojawiaj si zarówno oferty odpłatne (w systemie abonenckim), mieszane (podstawowa wersja jest bezpłatna), a tak e jako usługa całkowicie bezpłatna. Bariery wej cia na rynku wiatowym Psychologiczne: wci du a grupa odbiorców nie decyduje si na udost pnianie informacji z uwagi na obaw przed utrat danych stanowi cych tajemnic przedsi biorstwa. Perspektywy rozwoju Nacisk zostanie poło ony na wykorzystywanie elementów komunikacji i integracji z innymi systemami informatycznymi przedsi biorstwa. Dzi ki odpowiednim szkoleniom zlikwidowane zostan bariery rozwoju usługi oraz podniesiona wiadomo istnienia nowoczesnych, zdalnych funkcjonalno ci zarz dzania, niedost pnych w oprogramowaniu tradycyjnym.
 43. 43. Rozwój sektora e-usług na wiecie 43 www.parp.gov.pl www.web.gov.pl Przykładowe adresy http://www.projectplace.com http://www.isido.pl http://www.zoho.com/projects/index.html http://www.attask.com http://www.proventis.net/website/live/blueant_en.html http://goplan.info http://dotproject.net Nazwa e-usługi Sieciowy kalendarz Opis e-usługi Dzi ki usługom kalendarza sieciowego mo liwe jest zarz dzanie terminami oraz organizacj pracy w firmie. E-usługa umo liwia równie prac wielu u ytkownikom na wspólnych kalendarzach. Dost pna na rynku polskim Tak Nie Usługa niszowa? Tak Nie Przykładowy model biznesowy Kalendarz w wersji elektronicznej dla celów osobistych dost pny jest bezpłatnie. W przypadku grupowego kalendarza pobierane s opłaty za abonament miesi czny lub opłaty za zamieszczanie reklam. Dla kogo przeznaczona jest usługa Osoby indywidualne preferuj ce dynamik i lubi ce nowinki elektroniczne, w ród pracowników: handlowcy, sprzedawcy. Mo liwo implementacji na rynku polskim Usługa kalendarzy sieciowych staje si coraz bardziej popularna zarówno w ród u ytkowników indywidualnych jak w ród firm/instytucji. Na rynku usług dost pnych jest wiele wersji usługi, co powoduje, e wydaje si trudne konkurowanie z ogólno wiatowymi dostawcami jak Google Calendar, który opanował rynek, wł czaj c funkcjonalno ci mobilne. Bariery wej cia na rynku wiatowym Silna konkurencja - aby usługa mogła liczy na zainteresowanie odbiorców, trzeba wej na rynek z nowym pomysłem, zach t , która b dzie si odró niała od innych tego typu usług. Perspektywy rozwoju Podstawowe funkcje kalendarza takie jak przypominania oraz oznaczania poszczególnych wydarze mog by rozwijane o dodatkowe zaawansowane mo liwo współpracy z aplikacjami, które znajduj si w naszym komputerze, komórce czy w Internecie (media społeczno ciowe). Przykładowe adresy http://30boxes.com http://timeanddate.com www.google.com/calendar

×