เชิญประชุมเรียน Summer ที่จีน

309 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
309
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เชิญประชุมเรียน Summer ที่จีน

  1. 1. SA – NGUAN YING SCHOOL ENGLISH PROGRAM (SYEP) โครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 25 ธันวาคม 2555 หนังสือแจง ที่ 37/2555 เรื่อง โครงการ Summer School ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เรียน ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 5 ตามที่โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษไดจัด ทําโครงการ Summer School ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ใหกับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-5 โดยมีกําหนดการในการเดินทางวันที่ 3 - 23 มีนาคม 2556 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียน ที่สนใจในการเขารวมโครงการฯ ดังนั้น ทางโครงการจึงขอเรียนเชิญทานผูปกครองเขารวมประชุมใน วันพุธที่ 2 มกราคม 2556 เวลา 16.30 น. ณ หอง 236 อาคาร 2 โรงเรียนสงวนหญิง จึงเรียนมาเพื่อเขารวมประชุมตามวัน เวลาดังกลาว (นายสุพรรณชาติ แปลงเงิน) หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ..................................................โปรดฉีกทอนลางสงคืนที่โครงการ ฯ ..............................................................เรียน หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ ขาพเจา นาย,นาง,นางสาว …..…………………………….……………………………..……ผูปกครองนักเรียนชื่อ ………………………………………….….………...ชั้น ม.../... รับทราบเรื่องที่แจงใหทราบเรื่องแจงที่ 37/2555 ( ………………………………………………. ) ผูปกครอง

×