Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1           เอกสารแนบหมายเลข 3     ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556)          ภาคเ...
2    ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556)          ภาคเรียนที่ 1 (21 พฤษภาคม – 24 ตุลาคม 2555)ลํา...
3    ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556)          ภาคเรียนที่ 1 (21 พฤษภาคม – 24 ตุลาคม 2555)ลํา...
4    ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556)           ภาคเรียนที่ 1 (21 พฤษภาคม – 24 ตุลาคม 2555)ล...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ep school calendar 2012 ( Ver.Thai)

778 views

Published on

Ep school calendar 2012 ( Ver.Thai)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ep school calendar 2012 ( Ver.Thai)

 1. 1. 1 เอกสารแนบหมายเลข 3 ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556) ภาคเรียนที่ 1 (21 พฤษภาคม – 24 ตุลาคม 2555)ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ ที่ 1. 21 พฤษภาคม เปดภาคเรียนที่ 1 2555 2. 29 พฤษภาคม – 5 ประชุมผูปกครอง EP มิถุนายน 2555 • 29 พฤษภาคม ม. 1 • 30 พฤษภาคม ม. 2 ครู EP ทุกคนเขารวมประชุม • 31 พฤษภาคม ม. 3 หอง 236 • 1 มิถุนายน ม. 4 • 5 มิถุนายน ม. 5 – 6 3. 2-4 มิถุนายน วันหยุดยาว 2555 2-3 มิถุนายน 2555 : วันหยุด 4 มิถุนายน 2555 : วันวิสาขบูชา 4. 5 มิถุนายน 2555 ซอมรับใบประกาศนียบัตร สําหรับ อาคารฝกพลศึกษา เด็กบางคน นักเรียนที่มีผลการเรียนดี เขารวมกิจกรรม คาบ 8-9 โครงการติวเขมเติมความรู หองเรียน EP ขึ้นอยูกับตารางของโครงการ (ชวงเย็น) ติวเขมเติมความรู 5. 6 มิถุนายน 2555 พิธีซอม “ไหวครู” โรงฝกพลศึกษา ไมมีคาบเรียน คาบ 7-9
 2. 2. 2 ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556) ภาคเรียนที่ 1 (21 พฤษภาคม – 24 ตุลาคม 2555)ลําดับ วน/เดือน/ป ั กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ ที่6. 7 มิถุนายน 2555 พิธี “ไหวครู” โรงฝกพลศึกษา ไมมีคาบเรียน ในชวงเชา (08:30 – 12:40) ครู EP ทุกคนเขารวมพิธี 7. 16-17 มิถุนายน อบรมคอมพิวเตอร หอง 236 ครูไทยและครู Brett 2555 สําหรับนักเรียนชั้น ม.1 เขารวมการอบรม สวนครูทานใดที่สนใจ สามารถเขารวมได โดยแจงผานครูชาติ 8. 2-6, 9 คายพุทธธรรม อาคาร เด็กแตละระดับชั้น กรกฎาคม 2555 • 2 กรกฎาคม ม. 1 อเนกประสงค เขารวมกิกรรมในวันที่ • 3 กรกฎาคม ม. 2 ชั้น 2 ตางกัน รายละเอียด • 4 กรกฎาคม ม. 3 เพิ่มเติมจะแจงในภายหลัง • 5 กรกฎาคม ม. 4 • 6 กรกฎาคม ม. 5 • 9 กรกฎาคม ม. 6 9. กรกฎาคม 2555 งาน EP Open House กรุงเทพมหานคร ยังไมกําหนดวันแนนอน10. 16-20 เด็ก EP สอบกลางภาค / สอบซอม & หองเรียน EP ตามตารางสอบ กรกฎาคม 2555 ประกาศคะแนน (ภาคภาษาอังกฤษ)11. 25 กรกฎาคม สงผลคะแนนและรายงาน หองสํานักงาน EP: รายงานควรทําอยาง 2555 พฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 สงที่ครูชาติและครูวิ ตอเนื่องทีละนอยตั้งแต ตนเทอม12. 26-27 กรกฎาคม งานกีฬาสีโรงเรียนสงวนหญิง สนามโรงเรียน ไมมีการเรียน 2555 “ลดาวัลยเกม” ครูและนักเรียนเขารวม กิจกรรม13. 30 กรกฎาคม ประชุมผูปกครอง EP หอง 236 ครูทุกคนเขารวมการ 31 กรกฎาคม และรายงานพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 ประชุมเพื่อรายงาน 1 สิงหาคม (ม. 1, ม. 2, ม. 3 และ ม. 4-5-6) พฤติกรรมแกผูปกครอง 7 สิงหาคม
 3. 3. 3 ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556) ภาคเรียนที่ 1 (21 พฤษภาคม – 24 ตุลาคม 2555)ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ ที่14. 1 สิงหาคม 2555 กิจกรรมหลอเทียน: วันเขาพรรษา หอประชุมโรงเรียน นักเรียนบางหองอาจเขา รวมกิจกรรมในชวงบาย ครู EP ทุกคนเขารวมพิธี เริ่มการเตรียมงาน EP NIGHT15. 2 - 3 สิงหาคม วันหยุด : วันอาสาฬหบูชา 2555 วันเขาพรรษา16. 10 สิงหาคม วันแม & กิจกรรมวันแม หอประชุม ครู EP 2555 โรงเรียน ทุกคนเขารวมกิจกรรม17. 11-13 สิงหาคม วันหยุดยาว 2555 12 สิงหาคม วันแมแหงชาติ 13 สิงหาคม วันหยุดชดเชยวันแมแหงชาติ งานเลี้ยงสําหรับครู 17 สิงหาคม หอประชุม18. 2555 งาน EP NIGHT ป 2555 โรงเรียน นักเรียนและ ครอบครัว EP ทุกคน19. 19 สิงหาคม วันประสานสัมพันธบาน - โรงเรียน หอประชุมโรงเรียน เฉพาะครูไทย 255520. 3-7 กันยายน สง Term Work Results หองสํานักงาน EP สงที่ครูชาติและครูวิ 255521. 10-14 กันยายน สอบปลายภาคสําหรับนักเรียน EP / หองเรียน EP • ตามตารางสอบ 2012 สอบซอม & ประกาศคะแนน ปลายภาค (ภาคภาษาอังกฤษ) • ครูทุกคนจะถูกจัดคุม สอบในการสอบ ปลายภาค
 4. 4. 4 ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556) ภาคเรียนที่ 1 (21 พฤษภาคม – 24 ตุลาคม 2555)ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ ที่22. 19 กันยายน สงคะแนนและรายงานความประพฤติ หองสํานักงาน EP: รายงานควรทําอยาง 2555 ครั้งที่ 2 สงครูชาติและครูวิ ตอเนื่องหลังจากรายงาน ครั้งที่ 123. 24-28 กันยายน • สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 • หองเรียน EP • ครูทุกคนจะถูกจัดคุม 2555 (ภาคภาษาไทย) ตามตารางสอน สอบในการสอบ • หอง 236 ปลายภาค • ประชุมผูปกครองและรายงานความ • ครูทุกคนเขารวมการ ประพฤตินักเรียน ครั้งที่ 2 ประชุมเพื่อรายงาน พฤติกรรมแกผูปกครอง24. 1-10 ตุลาคม สอนเตรียมความพรอมกลางป 255525. 4 ตุลาคม 2555 ครูไทยสงคะแนนภาคเรียนที่ 126. 11-12 ตุลาคม การแขงขันนําเสนอผลงาน หอประชุม ครู EP ทุกคนเขารวม 255527. 13-24 ตุลาคม วันหยุดกลางปสําหรับครูตางชาติ 2555 -------- สิ้นสุดภาคเรียนที่ 1 --------

×