Ep school calendar 2012 13(แก้ใหม่ล่าสุดไทย แล้วแก้อีก)

430 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
430
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ep school calendar 2012 13(แก้ใหม่ล่าสุดไทย แล้วแก้อีก)

  1. 1. 1 ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556) ภาคเรียนที่ 2 (24 ตุลาคม 2012 – 13 พฤษภาคม 2013)ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ ที่ 1. 24 ตุลาคม 2555 เปดภาคเรียนที่ 2 ประชุมผูปกครองนักเรียน EP 29 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2555 ม.1 2. หอง 236 1 พฤศจิกายน2555 30 ตุลาคม 2555 ม.2 31 ตุลาคม 2555 ม.3 1 พฤศจิกายน2555 ม.4-6 โครงการแลกเปลี่ยนระหวางโรงเรีย 3-24 พฤศจิกายน นสงวนหญิงและโรงเรียนโลได ตามกำหนดของโครงการ 3. 2555 ไฮสคูล รัฐวิสคอนซิน แลกเปลี่ยน ประเทศสหรัฐอเมริกา 5-23 พฤศจิกายน ประกาศรับสมัครนักเรียน ป.6 หองสํานักงาน 4. 2555 สําหรับ Preparation Course โครงการEP 5 พฤศจิกายน - โครงการการศึกษาทางไกล 5. หอง 241 17 มกราคม 2556 (Distance Education) 6. 7 พฤศจิกายน2555 วันเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน หอประชุม นักเรียน ป.6 26 พฤศจิกายน ครูตางชาติจะถูกแบงกลุม PREPARATION COURSE 7. 2555 – หองเรียน EP และ เขาสอนตามชวงเวลา (เรียนในชวงเย็น17.30 – 31 มกราคม 2556 ที่กําหนดไว 19.00น. )
  2. 2. 2 กิจกรรมวันพอแหงชาติ 8. 4 ธันวาคม 2555 หอประชุม ครู EP ทุกคนเขารวมพิธี ครบรอบ 85 พรรษา วันหยุด 9. 5 ธันวาคม 2555 5 ธันวาคม วันพอแหงชาติ 10. 7 ธันวาคม 2555 วิ่งมินิมาราธอน (งานกีฬาแหงชาติ) 8-10 ธันวาคม วันหยุดยาววันที10 ธันวาคม ่ 11. 2555 วัน(พระราชทานรัฐธรรมนูญ) ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556) ภาคเรียนที่ 2 (24 ตุลาคม 2012 – 13 พฤษภาคม 2013)ลําดับที่ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ยังไมไดกําหนดสถานที่ 10-12 ธันวาคม จังหวัดระยอง 12. ครั้งที่ 62 ปการศึกษา 2555 แขงขัน 2555 13. อาคารอเนก 12 ธันวาคม 2555 อบรมอาสาจราจร สําหรับนักเรียนชั้นม.1 ประสงค ชั้นบน - สอบกลางภาค / สอบซอมและ หองเรียน EP ตามตารางสอบ 17-21 ธันวาคม ประกาศคะแนน (ภาคภาษาอังกฤษ) หองสํานักงาน รายงานควรทําอยางตอเ 14. 2555 - สงผลและรายงานความประพฤติ โครงการEP นื่องตั้งแตตนเทอม ครั้งที่ 3 ใหครูวิหรือครูชาติ 15. 23 ธันวาคม 2555 วันประสานสัมพันธบาน - โรงเรียน เฉพาะครูไทย รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน 16. 25 ธันวาคม 2555 หอง 236 วันคริสตมาส 17. 27 ธันวาคม 2555 วันคณิตศาสตร 18. 28 ธันวาคม 2555 กิจกรรมวันปใหม 29 ธันวาคม 2555 วันหยุดยาว 19. - 29 ธันวาคม 2555 – 1 มกราคม 1 มกราคม 2556 2556 วันปใหม
  3. 3. 3 20. 7 มกราคม 2556 สอบ TOEIC หองเรียน EP ไมมีเรียนชวงเชา 21. 16 มกราคม 2556 วันครู โรงเรียนปด 17 มกราคม – ครู EP ทุกคนตองเขารวม 22. 3 กุมภาพันธ งานอนุสรณดอนเจดีย อําเภอดอนเจดีย กิจกรรมตามที่ไดรับมอบ 2556 หมายจากโรงเรียน วันสุดทายของการเรียน Preparation 23. 31 มกราคม 2556 course ของนักเรียน ป.6 2-3 กุมภาพันธ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 24. 2555 สอบ O-NET งาน Open House 10 กุมภาพันธ เปลี่ยนเปนวันที่ 10 25. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ อาคาร 72 ป ชั้นบน 2556 กุมภาพันธ 2556 6 11 กุมภาพันธ การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ของ 26. หองเรียน ม.6 EP ครู ม.6 คุมสอบ 2556 นักเรียนชั้น ม.6 (ภาคภาษาอังกฤษ) ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556) ภาคเรียนที่ 2 (24 ตุลาคม 2012 – 13 พฤษภาคม 2013)ลําดับที่ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ - การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 หองเรียน EP ครถูกจัดคุมสอบ ู ของนักเรียนชั้น ม.6 (ภาคภาษาไทย) 13-15 กุมภาพันธ 27. - ม.1-5 (ภาคภาษาอังกฤษ) 2556 - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 อิมแพ็ค ระดับชาติ ปการศึกษา 2555 เมืองทองธานี หองสํานักงาน 14-18 กุมภาพันธ รับสมัครนักเรียนม.1 ใหม 28. ฝายบริหาร 2555 โครงการพิเศษ วิชาการ 16-17 กุมภาพันธ งานนําเสนอ อาคารอเนก 29. 2556 “กิจกรรมผลงานนักเรียน” ประสงค ชั้นบน 30. 18 กุมภาพันธ สงคะแนนและรายงานความประพฤติ หองสํานักงาน รายงานควรทําอยางตอ
  4. 4. 4 2556 ครั้งที่ 4 (ม. 6) โครงการEP เนื่องหลังจากรายงาน ใหครูวิ หรือครูชาติ ความประพฤติครั้งที่ 3 งานเลี้ยงอําลานักเรียน ม.6 IEP รานนพรัตน 19 กุมภาพันธ 31. ครูไทยสงคะแนนใหโรงเรียน (ม. 6) 2556 หองสํานักงาน รายงานควรทําอยางตอ 22 กุมภาพันธ สงคะแนนและรายงานความประพฤติ 32. โครงการEP เนื่องหลังจากรายงาน 2556 ครั้งที่ 4 (ม. 1-5) ใหครูวิ หรือครูชาติ ความประพฤติครั้งที่ 3 22 กุมภาพันธ – สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ม. 1-5 33. หองเรียน EP ครถูกจัดคุมสอบ ู 1 มีนาคม 2556 (ภาคภาษาไทย) สอบคัดเลือกนักเรียนม.1ใหม 23 กุมภาพันธ 34. โครงการพิเศษ (สอบวิชาคณิตศาสตร 2556 วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษขอเขียน) หองเรียน EP ครูในโครงการ EP ทุกคน สอบคัดเลือกนักเรียนม.1 ใหม 24 กุมภาพันธ 35. โครงการพิเศษ (สอบวิชาภาษาอังกฤษ 2556 ภาคปฏิบัติ) ประชุมผูปกครองนักเรียน EP 26 กุมภาพันธ 2556 ม.1 26 กุมภาพันธ – 36 27 กุมภาพันธ 2556 ม.2 หอง 236 1 มีนาคม 2556 28 กุมภาพันธ 2556 ม.3 1 มีนาคม 2556 ม.4-6 ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556) ภาคเรียนที่ 2 (24 ตุลาคม 2012 – 13 พฤษภาคม 2013)ลําดับที่ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ หองสํานักงาน 27 กุมภาพันธ ประกาศผลสอบนักเรียนม.1 (ใหม ) 37. ฝายบริหาร 2556 โครงการพิเศษ วิชาการ
  5. 5. 538. 2-31 มีนาคม2556 วันหยุดฤดูรอนชวงแรกของครูตางชาติ หองสํานักงานฝาย39. 3 มีนาคม 2556 มอบตัวนักเรียนม.1 (ใหม) โครงการพิเศษ บริหารวิชาการ 3-23 มีนาคม มหาวิทยาลัยกวางสี40. โครงการ Summer in China 2556 เมืองหนานหนิง41. 6 มีนาคม 2556 ครูไทยสงคะแนนใหโรงเรียน (ม. 1-5) เมืองโฮบารต โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหวาง เมืองลอนเซสตัน 8-23 มีนาคม42. โรงเรียนสงวนหญิงและโรงเรียนในรัฐ และเมืองจอรจ 2556 แทสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย ทาวนประเทศ ออสเตรเลีย 25-26 มีนาคม43. คายวิทยาศาสตร ม.5 2556 ประชุมผูปกครอง ม.4 (ใหม) เวลา 09.00-12.0044. 29 มีนาคม 2556 หอง 236 ประชุมผูปกครอง ม.1 (ใหม) เวลา 13.00-16.00 1-26 เมษายน เรียนพิเศษชวงปดภาคเรียนสําหรับ45. 2556 นักเรียน ม.1 - ม.3 (ใหม) 14 เมษายน - โครงการ Summer School46. 4 พฤษภาคม ประเทศสิงคโปร ณ ประเทศสิงคโปร 2556 27 เมษายน -47. 11 พฤษภาคม วันหยุดฤดูรอนชวงที่ 2 ของครูตางชาติ 2556 14 พฤษภาคม เริ่มทํางานเตรียมการเรียนการสอน48. 2556 สําหรับภาคเรียนที่ 1 ของปการศึกษา 2556 16 พฤษภาคม เปดภาคเรียนที่ 149. 2556 ของปการศึกษา 2556 ------- สิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษา 2555 --------

×