1       ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556)          ภาคเรียนที่ 2 (24 ตุลาคม 2012 – 13 พฤษภ...
2          ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556)            ภาคเรียนที่ 2 (24 ตุลาคม 2012...
3         ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556)            ภาคเรียนที่ 2 (24 ตุลาคม 2012 – ...
4        ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556)            ภาคเรียนที่ 2 (24 ตุลาคม 2012 – 13...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ep school calendar 2012 13(แก้ใหม่ล่าสุดไทย)

1,041 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,041
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
37
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ep school calendar 2012 13(แก้ใหม่ล่าสุดไทย)

 1. 1. 1 ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556) ภาคเรียนที่ 2 (24 ตุลาคม 2012 – 13 พฤษภาคม 2013)ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ ที่ 1. 24 ตุลาคม 2555 เปดภาคเรียนที่ 2 ประชุมผูปกครองนักเรียน EP 29 ตุลาคม 2555 ม.1 29 ตุลาคม - 2. 30 ตุลาคม 2555 ม.2 หอง 236 1 พฤศจิกายน2555 31 ตุลาคม 2555 ม.3 1 พฤศจิกายน2555 ม.4-6 โครงการแลกเปลี่ยนระหวางโรงเรียน 3-24 พฤศจิกายน ตามกำหนดของโครงการ 3. สงวนหญิงและโรงเรียนโลได ไฮสคูล 2555 แลกเปลี่ยน รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา 5-23 พฤศจิกายน ประกาศรับสมัครนักเรียน ป.6 หองสํานักงาน 4. 2555 สําหรับ Preparation Course โครงการEP 5 พฤศจิกายน - โครงการการศึกษาทางไกล 5. หอง 241 17 มกราคม 2556 (Distance Education) 6. 7 พฤศจิกายน2555 วันเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน หอประชุม 26 พฤศจิกายน นักเรียน ป.6 ครูตางชาติจะถูกแบงกลุม 7. 2555 – PREPARATION COURSE หองเรียน EP และ เขาสอนตามชวงเวลา 31 มกราคม 2556 (เรียนในชวงเย็น17.30 –19.00น. ) ที่กําหนดไว กิจกรรมวันพอแหงชาติ 8. 4 ธันวาคม 2555 หอประชุม ครู EP ทุกคนเขารวมพิธี ครบรอบ 85 พรรษา วันหยุด 9. 5 ธันวาคม 2555 5 ธันวาคม วันพอแหงชาติ 10. 7 ธันวาคม 2555 วิ่งมินิมาราธอน (งานกีฬาแหงชาติ) วันหยุดยาววันที่10 ธันวาคม 11. 8-10 ธันวาคม 2555 วัน(พระราชทานรัฐธรรมนูญ)
 2. 2. 2 ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556) ภาคเรียนที่ 2 (24 ตุลาคม 2012 – 13 พฤษภาคม 2013)ลําดับที่ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ยังไมไดกําหนดสถานที่ 10-12 ธันวาคม จังหวัดระยอง 12. ครั้งที่ 62 ปการศึกษา 2555 แขงขัน 2555 13. อาคารอเนก 12 ธันวาคม 2555 อบรมอาสาจราจร สําหรับนักเรียนชั้นม.1 ประสงค ชั้นบน - สอบกลางภาค / สอบซอมและ หองเรียน EP ตามตารางสอบ 17-21 ธันวาคม ประกาศคะแนน (ภาคภาษาอังกฤษ) หองสํานักงาน รายงานควรทําอยางตอเนื่อง 14. 2555 - สงผลและรายงานความประพฤติ โครงการEP ตั้งแตตนเทอม ครั้งที่ 3 ใหครูวิหรือครูชาติ 15. 23 ธันวาคม 2555 วันประสานสัมพันธบาน - โรงเรียน เฉพาะครูไทย รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน 16. 25 ธันวาคม 2555 หอง 236 วันคริสตมาส 17. 27 ธันวาคม 2555 วันคณิตศาสตร 18. 28 ธันวาคม 2555 กิจกรรมวันปใหม 29 ธันวาคม 2555 วันหยุดยาว 19. - 29 ธันวาคม 2555 – 1 มกราคม 1 มกราคม 2556 2556 วันปใหม 20. 7 มกราคม 2556 สอบ TOEIC หองเรียน EP ไมมีเรียนชวงเชา 21. 16 มกราคม 2556 วันครู โรงเรียนปด ครู EP ทุกคนตองเขารวม 18 มกราคม – 22. งานอนุสรณดอนเจดีย อําเภอดอนเจดีย กิจกรรมตามที่ไดรับมอบ 1 กุมภาพันธ 2556 หมายจากโรงเรียน วันสุดทายของการเรียน Preparation 23. 31 มกราคม 2556 course ของนักเรียน ป.6 2-3 กุมภาพันธ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 24. 2555 สอบ O-NET งาน Open House อาคาร 72 ป 25. 9 กุมภาพันธ 2556 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นบน 11-12 กุมภาพันธ การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ของ 26. หองเรียน ม.6 EP ครู ม.6 คุมสอบ 2556 นักเรียนชั้น ม.6(ภาคภาษาอังกฤษ)
 3. 3. 3 ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556) ภาคเรียนที่ 2 (24 ตุลาคม 2012 – 13 พฤษภาคม 2013)ลําดับที่ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ - การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 หองเรียน EP ครูถูกจัดคุมสอบ ของนักเรียนชั้น ม.6 (ภาคภาษาไทย) 13-15 กุมภาพันธ 27. ม.1-5 (ภาคภาษาอังกฤษ) 2556 - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 อิมแพ็ค ระดับชาติ ปการศึกษา 2555 เมืองทองธานี หองสํานักงาน  14-18 กุมภาพันธ รับสมัครนักเรียนม.1 ใหม 28. ฝายบริหาร 2555 โครงการพิเศษ วิชาการ 16-17 กุมภาพันธ อาคารอเนก 29. งานนําเสนอ “กิจกรรมผลงานนักเรียน” 2556 ประสงค ชั้นบน หองสํานักงาน รายงานควรทําอยางตอ 18 กุมภาพันธ สงคะแนนและรายงานความประพฤติ 30. โครงการEP ใหครูวิ เนื่องหลังจากรายงาน 2556 ครั้งที่ 4 (ม. 6) หรือครูชาติ ความประพฤติครั้งที่ 3 19 กุมภาพันธ 31. ครูไทยสงคะแนนใหโรงเรียน (ม. 6) 2556 หองสํานักงาน รายงานควรทําอยางตอ 22 กุมภาพันธ สงคะแนนและรายงานความประพฤติ 32. โครงการEP ใหครูวิ เนื่องหลังจากรายงาน 2556 ครั้งที่ 4 (ม. 1-5) หรือครูชาติ ความประพฤติครั้งที่ 3 สอบคัดเลือกนักเรียนม.1ใหม 23 กุมภาพันธ 33. โครงการพิเศษ (สอบวิชาคณิตศาสตร 2556 วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษขอเขียน) หองเรียน EP ครูในโครงการ EP ทุกคน สอบคัดเลือกนักเรียนม.1 ใหม 24 กุมภาพันธ 34. โครงการพิเศษ (สอบวิชาภาษาอังกฤษ 2556 ภาคปฏิบัติ) 25 กุมภาพันธ – สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ม. 1-5 35. หองเรียน EP ครูถูกจัดคุมสอบ 1 มีนาคม 2556 (ภาคภาษาไทย) หองสํานักงาน  27 กุมภาพันธ ประกาศผลสอบนักเรียนม.1 ใหม 36. ฝายบริหาร 2556 โครงการพิเศษ วิชาการ 2-31 มีนาคม 37. วันหยุดฤดูรอนชวงแรกของครูตางชาติ 2556
 4. 4. 4 ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556) ภาคเรียนที่ 2 (24 ตุลาคม 2012 – 13 พฤษภาคม 2013)ลําดับที่ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ หองสํานักงานฝา 38. 3 มีนาคม 2556 มอบตัวนักเรียนม.1 ใหมโครงการพิเศษ ย บริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยกวา 3-23 มีนาคม 39. โครงการ Summer in China งสี 2556 เมืองหนานหนิง 40. 6 มีนาคม 2556 ครูไทยสงคะแนนใหโรงเรียน (ม. 1-5) เมืองโฮบารต โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหวาง เมืองลอนเซสตัน 8-23 มีนาคม 41. โรงเรียนสงวนหญิงและโรงเรียนในรัฐ และเมืองจอรจ 2556 แทสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย ทาวนประเทศ ออสเตรเลีย 25-26 มีนาคม 42. คายวิทยาศาสตร ม.5 2556 1-26 เมษายน เรียนพิเศษชวงปดภาคเรียนสําหรับ 43. 2556 นักเรียน ม.1 - ม.3 ใหม 14 เมษายน - โครงการ Summer School 44. ประเทศสิงคโปร 4 พฤษภาคม 2556 ณ ประเทศสิงคโปร 27 เมษายน - 45. 11 พฤษภาคม วันหยุดฤดูรอนชวงที่ 2 ของครูตางชาติ 2556 เริ่มทํางานเตรียมการเรียนการสอน 12 พฤษภาคม 46. สําหรับภาคเรียนที่ 1 ของปการศึกษา 2556 2556 13 พฤษภาคม เปดภาคเรียนที่ 1 47. 2556 ของปการศึกษา 2556 ------- สิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษา 2555 --------

×