1      ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556)         ภาคเรียนที่ 2 (24 ตุลาคม 2012 – 13 พฤษภาคม ...
2         ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556)            ภาคเรียนที่ 2 (24 ตุลาคม 2012 –...
3         ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556)            ภาคเรียนที่ 2 (24 ตุลาคม 2012 – ...
4        ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556)            ภาคเรียนที่ 2 (24 ตุลาคม 2012 – 13...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ep school calendar 2012 13(แก้ใหม่ไทย)

717 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
717
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ep school calendar 2012 13(แก้ใหม่ไทย)

 1. 1. 1 ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556) ภาคเรียนที่ 2 (24 ตุลาคม 2012 – 13 พฤษภาคม 2013)ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ ที่ 1. 24 ตุลาคม 2555 เปดภาคเรียนที่ 2 ประชุมผูปกครองนักเรียน EP 29 ตุลาคม 2555 ม.1 29 ตุลาคม - 2. หอง 236 1 พฤศจิกายน2555 30 ตุลาคม 2555 ม.2 31 ตุลาคม 2555 ม.3 1 พฤศจิกายน2555 ม.4-6 โครงการแลกเปลี่ยนระหวางโรงเรียน 3-24 พฤศจิกายน ตามกำหนดของโครงการ 3. สงวนหญิงและโรงเรียนโลได ไฮสคูล 2555 แลกเปลี่ยน รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา 5-23 พฤศจิกายน ประกาศรับสมัครนักเรียน ป.6 4. EP ออฟฟศ 2555 สําหรับ Preparation Course 5. 7 พฤศจิกายน2555 วันเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน หอประชุม อาคารอเนก 6. 12พฤศจิกายน2555 อบรมอาสาจราจร สําหรับนักเรียนชั้นม.1 ประสงค ชั้นบน 26 พฤศจิกายน นักเรียน ป.6 ครูตางชาติจะถูกแบงกลุม 7. 2555 – PREPARATION COURSE หองเรียน EP และ เขาสอนตามชวงเวลา 31 มกราคม 2556 (เรียนในชวงเย็น17.30 –19.00น. ) ที่กําหนดไว กิจกรรมวันพอแหงชาติ 8. 4 ธันวาคม 2555 หอประชุม ครู EP ทุกคนเขารวมพิธี ครบรอบ 85 พรรษา วันหยุด 9. 5 ธันวาคม 2555 5 ธันวาคม วันพอแหงชาติ 8-10 ธันวาคม วันหยุดยาววันที่10 ธันวาคม 10 2555 วัน(พระราชทานรัฐธรรมนูญ)
 2. 2. 2 ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556) ภาคเรียนที่ 2 (24 ตุลาคม 2012 – 13 พฤษภาคม 2013)ลําดับที่ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ 11. 10-12 ธันวาคม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 จังหวัดระยอง ยังไมไดกําหนดสถานที่ 2555 ปการศึกษา 2555 แขงขัน - สอบกลางภาค / สอบซอมและ หองเรียน EP ตามตารางสอบ 17-21 ธันวาคม ประกาศคะแนน (ภาคภาษาอังกฤษ) 12. 2555 - สงผลและรายงานความประพฤติ EP ออฟฟศ: รายงานควรทําอยางตอเนื่อง ครั้งที่ 3 ใหครูวิหรือครูชาติ ตั้งแตตนเทอม 13. 23 ธันวาคม 2555 วันประสานสัมพันธบาน - โรงเรียน เฉพาะครูไทย รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน 14. 25 ธันวาคม 2555 หอง 236 วันคริสตมาส 15. 27 ธันวาคม 2555 วันคณิตศาสตร 29 ธันวาคม 2555 วันหยุดยาว 16. - 29 ธันวาคม 2555 – 1 มกราคม 1 มกราคม 2556 2556 วันปใหม 17. 7 มกราคม 2556 สอบ TOEIC หองเรียน EP ไมมีเรียนชวงเชา 18. 16 มกราคม 2556 วันครู โรงเรียนปด ครู EP ทุกคนตองเขารวม 18 มกราคม – 19. งานอนุสรณดอนเจดีย อําเภอดอนเจดีย กิจกรรมตามที่ไดรับมอบ 1 กุมภาพันธ 2556 หมายจากโรงเรียน วันสุดทายของการเรียน Preparation 20. 31 มกราคม 2556 course ของนักเรียน ป.6 งาน Open House อาคาร 72 ป 21. 9 กุมภาพันธ 2556 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ชั้นบน 11-12 กุมภาพันธ การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ของ 22. หองเรียน ม.6 EP ครู ม.6 คุมสอบ 2556 นักเรียนชั้น ม.6(ภาคภาษาอังกฤษ) - การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 หองเรียน EP ของนักเรียนชั้น ม.6 ครูถูกจัดคุมสอบ 13-15 กุมภาพันธ (ภาคภาษาไทย) 23. 2556 ม.1-5 (ภาคภาษาอังกฤษ) อิมแพ็ค - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 เมืองทองธานี ระดับชาติ ปการศึกษา 2555
 3. 3. 3 ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556) ภาคเรียนที่ 2 (24 ตุลาคม 2012 – 13 พฤษภาคม 2013)ลําดับที่ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ หองสํานักงาน  14-18 กุมภาพันธ รับสมัครนักเรียนม.1 ใหม 24. ฝายบริหาร 2555 โครงการพิเศษ วิชาการ 16-17 กุมภาพันธ อาคารอเนก 25. งานนําเสนอ “กิจกรรมผลงานนักเรียน” 2556 ประสงค ชั้นบน รายงานควรทําอยางตอ 18 กุมภาพันธ สงคะแนนและรายงานความประพฤติ EP ออฟฟศ: 26. เนื่องหลังจากรายงาน 2556 ครั้งที่ 4 (ม. 6) ใหครูวิ หรือครูชาติ ความประพฤติครั้งที่ 3 19 กุมภาพันธ 27. ครูไทยสงคะแนนใหโรงเรียน (ม. 6) 2556 รายงานควรทําอยางตอ 22 กุมภาพันธ สงคะแนนและรายงานความประพฤติ EP ออฟฟศ: 28. เนื่องหลังจากรายงาน 2556 ครั้งที่ 4 (ม. 1-5) ใหครูวิ หรือครูชาติ ความประพฤติครั้งที่ 3 สอบคัดเลือกนักเรียนม.1ใหม 23 กุมภาพันธ 29. โครงการพิเศษ (สอบวิชาคณิตศาสตร 2556 วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษขอเขียน) หองเรียน EP ครูในโครงการ EP ทุกคน สอบคัดเลือกนักเรียนม.1 ใหม 24 กุมภาพันธ 30. โครงการพิเศษ (สอบวิชาภาษาอังกฤษ 2556 ภาคปฏิบัติ) 25 กุมภาพันธ – สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ม. 1-5 31. หองเรียน EP ครูถูกจัดคุมสอบ 1 มีนาคม 2556 (ภาคภาษาไทย) หองสํานักงาน  27 กุมภาพันธ ประกาศผลสอบนักเรียนม.1 ใหม 32. ฝายบริหาร 2556 โครงการพิเศษ วิชาการ 2-31 มีนาคม 33. วันหยุดฤดูรอนชวงแรกของครูตางชาติ 2556 หองสํานักงานฝาย 34. 3 มีนาคม 2556 มอบตัวนักเรียนม.1 ใหมโครงการพิเศษ บริหารวิชาการ 3-23 มีนาคม มหาวิทยาลัยกวางสี 35. โครงการ Summer in China 2556 เมืองหนานหนิง
 4. 4. 4 ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556) ภาคเรียนที่ 2 (24 ตุลาคม 2012 – 13 พฤษภาคม 2013)ลําดับที่ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ 36. 6 มีนาคม 2556 ครูไทยสงคะแนนใหโรงเรียน (ม. 1-5) เมืองโฮบารต โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหวาง เมืองลอนเซสตัน 8-23 มีนาคม 37. โรงเรียนสงวนหญิงและโรงเรียนในรัฐ และเมืองจอรจ 2556 แทสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย ทาวนประเทศ ออสเตรเลีย 25-26 มีนาคม 38. คายวิทยาศาสตร ม.5 2556 1-26 เมษายน เรียนพิเศษชวงปดภาคเรียนสําหรับ 39. 2556 นักเรียน ม.1 - ม.3 ใหม 14 เมษายน - โครงการ Summer School 40. ประเทศสิงคโปร 4 พฤษภาคม 2556 ณ ประเทศสิงคโปร 27 เมษายน - 41. 11 พฤษภาคม วันหยุดฤดูรอนชวงที่ 2 ของครูตางชาติ 2556 เริ่มทํางานเตรียมการเรียนการสอน 12 พฤษภาคม 42. สําหรับภาคเรียนที่ 1 ของปการศึกษา 2556 2556 13 พฤษภาคม เปดภาคเรียนที่ 1 43. 2556 ของปการศึกษา 2556 ------- สิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษา 2555 --------

×