Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
Cell Structure and Function (20 ข้อ 20 คะแนน)
1. ข้อใดคือกลูโคส
ก. C6H12O6 ข. ค. ง.
1. ก ข และ ค 2. ข ค และ ง
3. ก ข และ...
2
6. ข้อใดคือหน้าที่ของ peroxisome
1. สังเคราะห์ fatty acid และ phospholipid
2. สลายโมเลกุลของ fatty acid ให้ได้ acetyl Co...
3
11. ยาชนิดหนึ่งยับยั้งการทางานของ Ribosome 60s เซลล์ในข้อใดจะไม่ได้รับผลกระทบจากยานี้น้อยที่สุด
1. Escherichia coli
Oryz...
4
17. หลักฐานข้อใดที่แสดงให้เห็นว่าคลอโรพลาสต์มีจุดกาเนิดมาจาก photosynthetic bacteria
ก. Ribosome ข. Binary fission
ค. Ci...
5
Plant Anatomy and Physiology (15 ข้อ 15 คะแนน)
21. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการปิดและเปิดปากใบของพืช C3, C4 และ CAM
1. พืชทั...
6
25. โครงสร้างในข้อใดพัฒนามาจากจุดกาเนิดที่ต่างกัน
1. trichome root hair guard cell
2. thorn tendril flower
3. Phyllode s...
7
29. จากกราฟแสดงการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 2 ชนิด ก และ ข น่าจะเป็นพืชชนิดใด เพราะเหตุใด
1. ก เป็นพืช C3 เพราะมีค่า CO2 c...
8
31. จากภาพ
เนื้อเยื่อหมายเลข 2 และ 3 คืออะไรตามลาดับ
1. periderm, cork cambium
2. cork cambium, phelloderm
3. periderm, ...
9
33. จากภาพ
เซลล์ที่เห็นคือเซลล์อะไร และ หมายเลข 1 และ 2 คืออะไร ตามลาดับ
1. fiber, secondary wall, lumen
2. sclereid, se...
10
35. จากภาพ
โครงสร้าง ก และ ข คืออะไรตามลาดับ
1. ovule, antipodals 2. egg, synergids
3. synergids, antipodals 4. antipod...
11
Animal Anatomy and Physiology (15 ข้อ 15 คะแนน)
36. เมื่อทดลองผูกท่อตับอ่อนของหนูแรทแล้วเลี้ยงต่อโดยหนูทดลองไม่ตาย และไ...
12
41. จากแผนภาพแสดงระบบไหลเวียนของสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดหนึ่ง
หมายเลข 1 คือโครงสร้างใด และหมายเลข 2 เป็นเลือดชนิดใด
1. ...
13
44. ฮอร์โมนคู่ใดที่ทางานเสริมกัน (synergism)
1. glucagon - insulin
2. glucagon - cortisol
3. ADH (vasopressin) - renin
...
14
50. จากภาพ gastrulation ของเอ็มบริโอกบ ข้อใดไม่ถูกต้อง
1. เกิด invagination เห็น lip of blastopore
2. เกิดกลุ่มเซลล์เบื...
15
Ethology and Ecology (15 ข้อ 15 คะแนน)
51. ข้อใดไม่ถูกต้อง
1. พฤติกรรมที่เป็นมาแต่กาเนิดพัฒนาขึ้นได้โดยไม่ต้องอาศัยสภาพ...
16
57. กระบวนการใดทาให้ลิงหลายสปีชีส์อยู่ร่วมกันได้ในป่าเดียวกันโดยที่แต่ละสปีชีส์จะกินผลไม้ต่างสปีชีส์กัน
หรือกินผลไม้สปี...
17
62. ในเขตภูมิศาสตร์เดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกาะแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ใกล้แผ่นดินใหญ่กับอีกเกาะหนึ่ง
ซึ่งตั้งอยู่...
18
Genetics and Evolution (20 ข้อ 20 คะแนน)
66. DNA ของสิ่งมีชีวิตมีปริมาณ C= 35% สัดส่วนของ A+T/C=G คือข้อใด
1. 3/12
2. 3...
19
70. จากภาพ
ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการจาลองโมเลกุล DNA
1. D คือ DNA ligase
2. A คือ helicase
3. B คือ DNA polymerase
4. C ...
20
73. ในการแสดงออกของยีนระหว่าง Prokaryote และ Eukaryote ข้อใดถูกต้อง
1. ใน Prokaryote ดีเอ็นเอจาลองในนิวคลีออย ส่วน Euka...
21
76. โครโมโซมแท่งหนึ่งมียีนเรียงลาดับดังนี้
ภาพในข้อใดแสดงการเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโครโมโซมแบบ intercalary delet...
22
81. สิ่งมีชีวิตในข้อใดมีรูปแบบวิวัฒนาการแตกต่างกัน
1. ฉลาม วาฬ พยูน
2. นก ค้างคาว ผีเสื้อ
3. นางอาย กอริลลา ลิงแสม
4. จ...
23
Biosystematics (15 ข้อ 15 คะแนน)
86. สปอร์ชนิดใดที่พบใน life cycle
ก zygospore ข endospore
ค microspore ง conidium
1. ก...
24
93. ข้อใดคือสิ่งแตกต่างระหว่างเมล็ดของพืชเมล็ดเปลือย กับเมล็ดของไม้ดอกส่วนใหญ่
1. embryo 2. cotyledon
3. seed coat 4. e...
25
100. ข้อใดเป็นหลักของเทคนิค parsimony ในการเลือกแผนภูมิการจัดจาแนกสิ่งมีชีวิตที่แสดงความสัมพันธ์ทาง
วิวัฒนาการ
1. มีจาน...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ชีวะ4

742 views

Published on

 • Be the first to comment

ชีวะ4

 1. 1. 1 Cell Structure and Function (20 ข้อ 20 คะแนน) 1. ข้อใดคือกลูโคส ก. C6H12O6 ข. ค. ง. 1. ก ข และ ค 2. ข ค และ ง 3. ก ข และ ง 4. ก ค และ ง 2. เอนไซม์เร่งปฏิกิริยาเคมีโดยวิธีใด 1. ลด energy of activation 2. ทาให้สารตั้งต้นปล่อยความร้อนออกมา 3. เปลี่ยนแปลงพลังงานระหว่างสารตั้งต้นและผลผลิต 4. เพิ่ม energy of activation โดยเร่งการเคลื่อนที่ของโมเลกุลสารตั้งต้น 3. ข้อใดคือองค์ประกอบของ contractile ring ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ cytokinesis 1. actin และ myosin 2. actin และ tubulin 3. tubulin และ cadherin 4. myosin และ cadherin 4. ข้อใดเป็นความแตกต่างระหว่าง simple diffusion และ facilitated diffusion 1. simple diffusion ไม่ต้องใช้พลังงาน แต่ facilitated diffusion ต้องใช้พลังงาน 2. simple diffusion พบเฉพาะใน prokaryote แต่ facilitated diffusion พบเฉพาะใน eukaryote 3. simple diffusion มีอัตราคงที่ ที่จุดสมดุล แต่ facilitated diffusion มีอัตราไม่คงที่ขึ้นกับจานวนของ functional membrane protein 4. simple diffusion เป็นการเคลื่อนที่ของสารจากความเข้มข้นมากไปหาความเข้มข้นน้อย แต่ facilitated diffusion เป็นการเคลื่อนที่ของสารในทิศทางตรงข้ามกัน 5. ข้อใดเป็นหน่วยที่ช่วยให้สาร hydrophilic molecules ผ่านเข้าไปในเซลล์ได้ ก. integral membrane proteins ข. peripheral membrane proteins ค. peripheral membrane carbohydrates 1. ก 2. ก และ ข 3. ข และ ค 4. ก ข และ ค H
 2. 2. 2 6. ข้อใดคือหน้าที่ของ peroxisome 1. สังเคราะห์ fatty acid และ phospholipid 2. สลายโมเลกุลของ fatty acid ให้ได้ acetyl Co A 3. ควบคุมการปล่อยและเก็บแคลเซียมภายในเซลล์ 4. ย่อย macromolecule โดย hydrolytic enzyme ที่อยู่ภายใน 7. ข้อใดคือหน้าที่ของ membrane protein ก. ทาให้ชั้นของ membrane คงความเป็นของไหลอยู่ได้ ข. ทาหน้าที่จับกับฮอร์โมนและทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์ ค. เป็นตัวพาอิออนและโมเลกุลของสารต่างๆ ผ่านเข้าและออกจากเซลล์ 1. ข 2. ค 3. ก และ ค 4. ข และ ค 8. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ prokaryotic cell ก. สามารถเกิด conjugation ได้ ข. บางชนิดมี flagellum เหมือนที่พบใน eukaryotic cell ค. nucleoid ประกอบด้วย DNA 2 โมเลกุล พันกันเป็น double helix ง. มี photosynthetic membrane, mesosome และ ribosome 1. ก และ ข 2. ก และ ง 3. ข และ ค 4. ค และ ง 9. จากตาราง ข้อใดเปรียบเทียบระหว่าง cellulose และ amylopectin ได้ถูกต้อง ข้อ cellulose amylopectin ก. β -1,4 glycosidic bond α - 1,4 glycosidic bond ข. สายตรง แตกกิ่งก้าน ค. ถูกย่อยในกระเพาะอาหาร ถูกย่อยในปากและลาใส้เล็ก ง. พบในผนังเซลล์ของ Bacillus subtilis พบใน plastid 1. ก. และ ข. 2. ก. และ ค. 3. ข และ ง. 4. ก. ข. และ ง. 10. ข้าวโพดมีจานวนโครโมโซม 2n=20 จานวนโครโมโซมที่พบใน generative nucleus, mesophyll cell และ endosperm มีเท่าใดตามลาดับ 1. 20 20 30 2. 10 20 30 3. 20 20 20 4. 10 20 20
 3. 3. 3 11. ยาชนิดหนึ่งยับยั้งการทางานของ Ribosome 60s เซลล์ในข้อใดจะไม่ได้รับผลกระทบจากยานี้น้อยที่สุด 1. Escherichia coli Oryza sativa 2. Amoeba proteus Drosophila melanogaster3. 4. 12. ข้อใดไม่ใช่ check point ในสภาวะปกติของ eukaryotic cell cycle 1. สภาวะแวดล้อมของเซลล์ที่ระยะ G0 2. spindle fibers ยึดเกาะกับทุกโครโมโซม 3. การเพิ่มขนาดของเซลล์ที่ G1/S checkpoint 4. การจาลองตัวเองของ DNA ที่ G2/M checkpoint 13. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Anaphase และ Anaphase I ข้อ Anaphase Anaphase I 1. มีการแยก homologous chromosome มีการแยก sister chromatid 2. โครโมโซมมี 1 โครมาทิด โครโมโซมมี 1 โครมาทิด 3. จานวนโครโมโซมภายในเซลล์เป็น 1 เท่า จานวนโครโมโซมภายในเซลล์เป็น 2 เท่า 4. มีการแยก sister chromatid มีการแยก homologous chromosome 14. ข้อใดไม่ทาให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรม 1. cloning และ conjugation 2. fertilization และ meiosis 3. mutation และ parthenogenesis 4. regeneration และ crossing over of sister chromatids 15. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการหายใจระดับเซลล์ ก. เกิด chemiosmosis ในการสร้าง ATP ข. ใช้ออกซิเจนเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้าย ค. โปรตอนเคลื่อนที่จาก mitochondrial matrix ไปยัง intermembrane space ง. โปรตอนเคลื่อนที่ออกจาก mitochondria ไปยังไซโตพลาสซึม จ. โปรตอนเคลื่อนที่จาก intermembrane space เข้าสู่ cytosol 1. ก ข และ ค 2. ก ค และ ง 3. ข ง และ จ 4. ค ง และ จ 16. ข้อใดคือตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายในกระบวนการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนที่พบในเซลล์กล้ามเนื้อ 1. acetaldehyde 2. NAD+ 3. pyruvate 4. lactic acid
 4. 4. 4 17. หลักฐานข้อใดที่แสดงให้เห็นว่าคลอโรพลาสต์มีจุดกาเนิดมาจาก photosynthetic bacteria ก. Ribosome ข. Binary fission ค. Circular DNA ง. การมี intron 1. ก. และ ค. 2. ข. ค. และ ง. 3. ก. ข. และ ค. 4. ก. ข. และ ง. 18. ข้อใดคือสิ่งที่ได้จาก Calvin cycle 1. ATP 2. NADPH 3. Ribulose 1,5-bisphosphate 4. 3-phosphoglycerate 19. ออร์แกเนลล์ใดของ eukaryotic cell ที่เชื่อว่าเกิดมาจากกระบวนการ endosymbiosis 1. nucleus และ mitochondria 2. mitochondria และ chloroplast 3. nucleus และ endoplasmic reticulum 4. chloroplast และ endoplasmic reticulum 20. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเซลล์ 1. โดยปกติ DNA ในนิวเคลียสจะขดกันอยู่ในรูปของโครโมโซม 2. receptor-mediated endocytosis เป็นกระบวนการที่ไม่ต้องการ membrane proteins 3. สามารถพบ phospholipid ได้ใน endoplasmic reticulum, nucleus และ microtubule 4. smooth endoplasmic reticulum ทาหน้าที่สังเคราะห์ triglyceride และ cholesterol
 5. 5. 5 Plant Anatomy and Physiology (15 ข้อ 15 คะแนน) 21. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการปิดและเปิดปากใบของพืช C3, C4 และ CAM 1. พืชทั้ง 3 ชนิดมีการปิดและเปิดปากใบในเวลากลางวันเหมือนกันหมด 2. พืช C3 เปิดปากใบในเวลากลางวัน แต่ถ้าอากาศร้อนและแห้งปากใบก็จะปิด ส่วนพืช C4 และพืช CAM จะปิดปากใบในเวลากลางวันและเปิดปากใบในเวลากลางคืน 3. พืช C3 และพืช C4 เปิดปากใบในเวลากลางวัน แต่เมื่ออากาศร้อนและแห้งปากใบก็จะปิดเหมือนกัน ส่วนพืช CAM จะปิดปากใบในเวลากลางวันและเปิดปากใบในเวลากลางคืน 4. พืช C3 และ C4 เปิดและปิดปากใบตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิและความชื้น ส่วนพืช CAM จะเปิดปากใบตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อรับ CO2 ให้มากที่สุด 22. หากพืชได้รับสารยับยั้งการขนส่งออกซิน กระบวนการตอบสนองแบบใดน่าจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 1. gravitropism 2. phototropism 3. nutzetion 4. nyctinasty 23. พืชชนิดหนึ่งมีค่าช่วงวันวิกฤต 12 ชั่วโมง ถูกปลูกเลี้ยงจนถึงระยะที่พร้อมออกดอก และนามาเลี้ยงต่อใน สภาวะที่ได้รับแสง 11 ชั่วโมง และไม่ได้รับแสง 11 ชั่วโมง ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง ก. พืชชนิดนี้เป็นพืชวันยาว และออกดอก ข. พืชชนิดนี้เป็นพืชวันยาว และไม่ออกดอก ค. พืชชนิดนี้เป็นพืชวันสั้น และออกดอก ง. พืชชนิดนี้เป็นพืชวันสั้น และไม่ออกดอก 1. ก 2. ข 3. ก, ง 4. ข, ค 24. Pressure-flow hypothesis จะได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ในกรณีใด 1. จะต้องไม่มีการลาเลียงสองทิศทางพร้อมกัน 2. แรงผลักดันการไหลของของเหลวระหว่าง source กับ sink ไม่มีความแตกต่างกัน 3. sieve plate pore จะต้องเป็นช่องปิดเพื่อเพิ่มความต้านทานการลาเลียงจึงทาให้การลาเลียงยิ่ง มีแรงผลักดันสูงมากขึ้น 4. ต้องมีการสร้าง ATP ส่งให้แก่เซลล์ลาเลียงอาหารให้มากที่สุด เพื่อให้การลาเลียงอาหารเป็นไปได้ อย่างสม่าเสมอ
 6. 6. 6 25. โครงสร้างในข้อใดพัฒนามาจากจุดกาเนิดที่ต่างกัน 1. trichome root hair guard cell 2. thorn tendril flower 3. Phyllode spine prickle 4. tuber rhizome corm 26. เมล็ดพืชบางชนิดต้องการแสงในกระบวนการงอก โดยมีสารอะไรทาหน้าที่รับแสงเพื่อกระตุ้นให้เกิด กระบวนการใด 1. auxin, phototropism 2. absicin, break dormancy 3. chlorophyll, photosynthesis 4.phytochrome, photomorphogenesis 27. จากการศึกษาผลของอุณหภูมิสูงประมาณ 38o C ที่มีผลต่อ ข้าวโพด พบว่ามีการสังเคราะห์ด้วยแสง ลดลง เพราะมีสาเหตุมาจากข้อใด 1. การปิดปากใบเพื่อลดอัตราการคายน้า 2. การทางานของเอนไซม์ rubisco ลดลง 3. ระดับความเข้มข้นของ CO2 ต่าเกินไป 4. Photosystem II ไม่ตอบสนองต่ออุณหภูมิใบที่ต่ากว่า 45o C 28. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ ยเคมีแก่พืชทางโคนต้นในปริมาณมากและทาให้พืชเหี่ยวในเวลาต่อมา 1. water potential ในดินสูงกว่าในราก 2. chemical potential ในดินสูงกว่าในราก 3. water potential ในดินต่ากว่าในราก 4. chemical potential ในดินต่ากว่าในราก
 7. 7. 7 29. จากกราฟแสดงการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 2 ชนิด ก และ ข น่าจะเป็นพืชชนิดใด เพราะเหตุใด 1. ก เป็นพืช C3 เพราะมีค่า CO2 compensation point ต่า 2. ก เป็นพืช 3C เพราะสังเคราะห์ได้ดีเมื่อความเข้มข้นของ CO2 สูง 3. ข เป็นพืช C3 เพราะมีค่า CO2 compensation point ต่า 4. ข เป็นพืช C3 เพราะสังเคราะห์ได้ดีเมื่อความเข้มข้นของ CO2 ต่า 30. จากภาพ เนื้อเยื่อส่วนที่เห็นทั้งหมดนี้คืออะไรและเกิดจากเนื้อเยื่อใด 1. primary xylem, procambium 2. primary phloem, procambium 3. secondary xylem, vascular cambium 4. secondary phloem, vascular cambium ก ข
 8. 8. 8 31. จากภาพ เนื้อเยื่อหมายเลข 2 และ 3 คืออะไรตามลาดับ 1. periderm, cork cambium 2. cork cambium, phelloderm 3. periderm, cork 4. phelloderm, periderm 32. การเรียงตัวของ xylem และ phloem ในเส้นใบของพืชทั่วไปมีลักษณะอย่างไร 1. เรียงตัวแบบ xylem ล้อม phloem 2. เรียงตัวแบบ phloem ล้อม xylem 3. เรียงตัวประกบกันโดย phloem อยู่ด้าน upper epidermis 4. เรียงตัวประกบกันโดย xylem อยู่ด้าน upper epidermis
 9. 9. 9 33. จากภาพ เซลล์ที่เห็นคือเซลล์อะไร และ หมายเลข 1 และ 2 คืออะไร ตามลาดับ 1. fiber, secondary wall, lumen 2. sclereid, secondary wall, lumen 3. stone cell, primary wall, pit 4. collenchymas cell, primary wall, pit 34. ผลข้อใดต่อไปนี้ที่ ส่วนที่รับประทานได้ไม่ได้พัฒนามาจากผนังรังไข่ 1. มะพร้าว ลาใย ส้ม 2. สตรอเบอรี่ แอบเปิ้ล ทุเรียน 3. ลิ้นจี่ ขนุน มังคุด 4. ฝรั่ง มะพร้าว ลางสาด
 10. 10. 10 35. จากภาพ โครงสร้าง ก และ ข คืออะไรตามลาดับ 1. ovule, antipodals 2. egg, synergids 3. synergids, antipodals 4. antipodals ก ข
 11. 11. 11 Animal Anatomy and Physiology (15 ข้อ 15 คะแนน) 36. เมื่อทดลองผูกท่อตับอ่อนของหนูแรทแล้วเลี้ยงต่อโดยหนูทดลองไม่ตาย และได้รับปริมาณ คาร์โบไฮเดรตและสารอาหารตามปกติ ข้อใดเป็นผลที่น่าจะเกิดขึ้นกับหนูแรทที่ทดลอง 1. ปริมาณอุจจาระลด ปริมาตรปัสสาวะเพิ่ม 2. ปริมาณอุจจาระเพิ่ม ปริมาตรปัสสาวะลด 3. ทั้งปริมาณอุจจาระและปริมาตรปัสสาวะเพิ่ม 4. ปริมาณอุจจาระเพิ่ม ปริมาตรปัสสาวะไม่เปลี่ยนแปลง 37. ถ้าท่านสามารถออกแบบสัตว์ชนิดหนึ่งให้มีเอนไซม์เพียงชนิดเดียวสาหรับย่อยโปรตีน ท่านจะให้สัตว์ของท่าน มีเอนไซม์ชนิดใดจึงจะสามารถย่อยและดูดซึมกรดอะมิโนได้มากที่สุด 1. pepsin 2. trypsin 3. dipeptidase 4. carboxypeptidase 38. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ oxygen – hemoglobin dissociation curve ที่เบี่ยงจากเดิมไปทางขวา 1. เกิดขึ้นเมื่อออกกาลังกาย 2. เกิดในสัตว์ที่มี metabolic rate สูง 3. ทาให้ hemoglobin จับ O2 ได้เพิ่มขึ้น 4. เลือดเป็นกรดมากขึ้น 39. ปฏิกิริยาใดเกิดขึ้นในเม็ดเลือดแดง ขณะเคลื่อนที่ผ่าน pulmonary capillaries (กาหนดให้ Hb = hemoglobin) 1. Hb + O2  Hb O2 2. CO2 + H2O  H2CO3 3. Hb +4 O2  Hb (O2)4 4. H2CO3  H+ + HCO- 3 40. ปัจจัยใดที่ทาให้เลือดในหลอดเลือดฝอยไหลช้าที่สุด 1. ความดันเลือดในหลอดเลือดฝอยมีค่าต่าสุด 2. หลอดเลือดฝอยมีขนาดเล็กมาก ทาให้เซลล์เม็ดเลือดแดงผ่านไม่สะดวก 3. มีการแลกเปลี่ยนสารระหว่างหลอดเลือดและเนื้อเยื่อบริเวณหลอดเลือดฝอย 4. หลอดเลือดฝอยมีพื้นที่หน้าตัดรวมมากที่สุด เมื่อเทียบกับหลอดเลือดอื่น
 12. 12. 12 41. จากแผนภาพแสดงระบบไหลเวียนของสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดหนึ่ง หมายเลข 1 คือโครงสร้างใด และหมายเลข 2 เป็นเลือดชนิดใด 1. atrium และ เลือดที่มี O2 มาก 2. atrium และ เลือดที่มี O2 น้อย 3. ventricle และ เลือดที่มี O2 มาก 4. ventricle และ เลือดที่มี O2 น้อย 42. ลูกคนที่สองที่เกิดจากมารดาที่มีหมู่เลือด Rh negative และบิดาที่มีหมู่เลือด Rh positive ชนิด homozygous เซลล์เม็ดเลือดแดงของลูกจะถูกทาลายเนื่องมาจากสารในข้อใด 1. perforin 2. IgG antibody 3. IgM antibody 4. interferon gamma 43. จากข้อมูลในตาราง สาร ความเข้มข้นของสาร (กรัม/100 มิลลิลิตร) ของเหลว A ของเหลว B ของเหลว C glucose 0.10 0 0.10 protein 0 0 8.01 urea 0.03 2.0 0.03 ของเหลว A เป็นของเหลวที่ได้มาจากส่วนใดของร่างกายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 1. proximal tubule 2. loop of Henle 3. collecting duct 4. Bowman’s capsule 2
 13. 13. 13 44. ฮอร์โมนคู่ใดที่ทางานเสริมกัน (synergism) 1. glucagon - insulin 2. glucagon - cortisol 3. ADH (vasopressin) - renin 4. calcitonin - parathyroid hormone 45. ข้อใดคือปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนสารจาก interstitial fluid เข้าสู่หลอดเลือดฝอยด้าน venous end 1. ด้าน venous end มีค่าความดัน osmotic และความดันเลือดคงที่ 2. ด้าน venous end มีค่าความดัน osmotic ต่ากว่าค่าความดันเลือด 3. ด้าน venous end มีค่าความดัน osmotic สูงกว่าค่าความดันเลือด 4. หลอดเลือดฝอยมีผนังบางที่ประกอบด้วย basal lamina และ endothelium 46. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ inhibitory post synaptic potential (IPSP) 1. ไม่เกิด summation 2. เกิดจากการหลั่งสารสื่อเคมีปริมาณน้อย 3. เกิดจากสารสื่อประสาท gamma aminobutyric acid (GABA) 4. เกิดจากการปิดของประตูโซเดียมที่เยื่อหุ้มเซลล์ของ postsynaptic neuron 47. การเคลื่อนที่ในข้อใดใช้ microfilament 1. amoeba, earthworm 2. amoeba, paramecium 3. sperm, earthworm 4. sperm, paramecium 48. ข้อใดถูกต้อง 1. เซลล์รับรส (taste cell) หนึ่งเซลล์รับรสได้มากกว่าหนึ่งรส 2. ปุ่มลิ้น (tongue papilla) ทุกปุ่มมีตุ่มรับรส (taste bud) 3. ภายในตุ่มรับรสมีเฉพาะเซลล์รับรสเพียงอย่างเดียว 4. เซลล์รับรสในตุ่มรับรสที่ปลายลิ้นรับได้เฉพาะโมเลกุลของกลูโคส ซึ่งมีรสหวาน 49. เซลล์ในข้อใดที่ไม่สามารถเป็น nucleus donor ในการทา cloning 1. liver cell 2. cone cell 3. B lymphocyte 4. ES (embryonic stem) cell
 14. 14. 14 50. จากภาพ gastrulation ของเอ็มบริโอกบ ข้อใดไม่ถูกต้อง 1. เกิด invagination เห็น lip of blastopore 2. เกิดกลุ่มเซลล์เบื้องต้น 3 กลุ่มคือ endoderm mesoderm และ ectoderm 3. ช่อง archenteron เทียบได้กับ primitive groove ของเอ็มบริโอไก่ในระยะเดียวกัน 4. เกิด epiboly โดยกลุ่มเซลล์ด้านบน (animal pole) เคลื่อนลงมาทางด้านล่าง (vegetal pole) Archenteron
 15. 15. 15 Ethology and Ecology (15 ข้อ 15 คะแนน) 51. ข้อใดไม่ถูกต้อง 1. พฤติกรรมที่เป็นมาแต่กาเนิดพัฒนาขึ้นได้โดยไม่ต้องอาศัยสภาพแวดล้อม 2. พฤติกรรมเป็นผลจากการทางานร่วมกันของพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม 3. พฤติกรรมได้รับการคัดเลือกจากธรรมชาติได้เนื่องจากยีนมีส่วนในการควบคุมการเกิดพฤติกรรม 4. แบบแผนการแสดงพฤติกรรมที่คงที่หรือ fixed action pattern ช่วยให้สัตว์แสดงพฤติกรรมได้อย่าง รวดเร็ว 52. ข้อใดถูกต้อง 1. imprinting เกิดขึ้นได้ระหว่างลูกสัตว์และพ่อแม่ของมันเท่านั้น 2. พฤติกรรมของสัตว์ในขณะที่ยังเล็กอยู่จะถูกควบคุมโดยยีนเท่านั้น 3. นกพิราบป่าบริเวณสนามหลวงไม่กลัวคนเนื่องจากมีพฤติกรรมแบบ habituation 4. พฤติกรรมแบบ reasoning ทาให้คางคกเรียนรู้ที่จะไม่กินแมลงที่เป็นอันตรายต่อมัน 53. ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่แตกต่างจากข้ออื่น 1. ปลาว่ายน้าทวนกระแสน้า 2. พารามีเซียมเคลื่อนที่หนีแสง 3. แมลงสาบวิ่งหนีเมื่อเปิดไฟ 4. ผีเสื้อกลางคืนบินตอมดอกไม้ 54. นักนิเวศวิทยาเข้าสารวจประชากรกบในบึงบัวโดยสุ่มจับครั้งแรกได้มา 80 ตัว นามาทาเครื่องหมายและปล่อย คืน จากนั้นสุ่มจับครั้งที่สองได้พบว่ากบที่มีเครื่องหมาย 20 ตัว และไม่มีเครื่องหมาย 30 ตัว จงคานวนหา ประชากรทั้งหมดในบึงบัวแห่งนี้ 1. 150 2. 200 3. 250 4. 300 55. สุนัขบางตัวเรียนรู้ว่าถ้ามันเห่าและกระโดด เจ้าของจะให้ความสนใจและเล่นกับมันเสมอ สุนัขแสดงพฤติกรรม แบบใด 1. association learning 2. habituation 3. trial and error 4. reasoning 56. พีระมิดทางนิเวศวิทยาที่เป็นรูปพีระมิดหัวกลับนั้นน่าจะเป็นการเขียนจากข้อมูลในข้อใด 1. พลังงานในหญ้าและจิ้งหรีดที่กินหญ้า 2. จานวนของต้นมะม่วงและเพลี้ยที่เจาะกินผลมะม่วง 3. มวลชีวภาพของต้นข้าวโพดและแมลงหางหนีบที่กินต้นข้าวโพด 4. พลังงานในแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ที่กินแพลงก์ตอนพืช
 16. 16. 16 57. กระบวนการใดทาให้ลิงหลายสปีชีส์อยู่ร่วมกันได้ในป่าเดียวกันโดยที่แต่ละสปีชีส์จะกินผลไม้ต่างสปีชีส์กัน หรือกินผลไม้สปีชีส์เดียวกันแต่กาลังสุกในระยะต่างๆ กัน 1. complettitive exclusion 2. territoriality 3. resource partitioning 4. character displacement 58. ถ้ากระต่ายกินแต่ไม้พุ่มอย่างเดียวและสุนัขจิ้งจอกกินกระต่าย เหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุดถ้าสุนัข จิ้งจอกตายหมด 1. ประชากรไม้พุ่มลดลง 2. ประชากรไม้พุ่มเพิ่มขึ้น 3. ประชากรกระต่ายไม่เปลี่ยนแปลง 4. ประชากรกระต่ายลดลงอย่างรวดเร็ว 59. สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่มี survivorship curve ของประชากรเป็นแบบ Type III 1. กวางและ นก 2. ไฮดรา และ กิ้งก่า 3. วาฬ และ หอยแมลงภู่ 4. เต่าทะเล และ กบ 60. วงกลมข้างล่างแสดงบริเวณพื้นที่หากินในฤดูแล้งและฤดูฝนของประชากรนกสองสปีชีส์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันใน ป่าแห่งหนึ่ง นกทั้งสองสปีชีส์นี้กินผลไม้เหมือนกัน ข้อความในข้อใดกล่าวถึงนกสองสปีชีส์นี้สอดคล้องกับ ข้อมูลที่มีมากที่สุด 1. นกสองสปีชีส์กินผลไม้ชนิดเดียวกันทั้งในฤดูฝนและในฤดูแล้ง 2. นกสองสปีชีส์แข่งขันกันในเรื่องพื้นที่หากินในฤดูฝนแต่ไม่แข่งขันกันในฤดูแล้ง 3. นกสองสปีชีส์กินผลไม้ต่างชนิดกันในฤดูแล้งแต่กินผลไม้ชนิดเดียวกันในฤดูฝน 4. ชนิด ปริมาณ และการกระจายของผลไม้ในป่านี้ไม่แตกต่างกันระหว่างสองฤดู 61. k-selection ในแง่ของประชากรกับการวิวัฒนาการคือ 1. การที่สัตว์มีวิวัฒนาการโดยการเจริญเติบโตเพิ่มประชากรจานวนมาก 2. การที่สัตว์มีวิวัฒนาการโดยการรักษาปริมาณของประชากรให้ใกล้กับ ความสามารถที่สิ่งแวดล้อมรับรอง ได้ 3. การที่สัตว์เพิ่มประชากรอย่างรวดเร็วแล้วประชากรก็ลดจานวนลงอย่างรวดเร็ว 4. ถูกทุกข้อ นก Bนก Aนก Bนก A ฤดูแล้ง ฤดูฝน
 17. 17. 17 62. ในเขตภูมิศาสตร์เดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกาะแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ใกล้แผ่นดินใหญ่กับอีกเกาะหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ไกลจากแผ่นดินใหญ่ และเกาะทั้งสองมีขนาดของพื้นที่เท่ากันแล้ว ข้อใดถูกต้องที่สุด 1. จานวนสปีชีส์ของสิ่งมีชีวิตบนพื้นที่ทั้งสองน่าจะเท่ากัน 2. จานวนสปีชีส์ของสิ่งมีชีวิตบนเกาะไกลน่าจะน้อยกว่าบนเกาะใกล้ 3. อัตราการอพยพเข้ามาในพื้นที่บนเกาะไกลน่าจะสูงกว่าบนเกาะใกล้ 4. อัตราการสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่เกาะใกล้น่าจะสูงกว่าบนเกาะไกล 63. จากสมการการอัตราการเติบโต ดังนี้ r = rm (K – N) K ข้อใดกล่าวถูกต้องเมื่อค่า N มีค่าเท่ากับ K 1. ประชากรจะเกิด population crash 2. ประชากรจะเพิ่มอย่างไม่หยุดยั้ง 3. ประชากรจะลดลงจนใกล้ศูนย์ 4. ประชากรจะมีค่าคงที่ 64. สิ่งมีชีวิตใดที่เป็นสิ่งมีชีวิตเบิกนา(pioneer species) บริเวณโขดหิน และแหล่งน้า 1. ไลเคน และแพลงก์ตอนสัตว์ 2. มอส และแพลงก์ตอนสัตว์ 3. ไลเคน และแพลงก์ตอนพืช 4. มอส และแพลงก์ตอนพืช 65. ปัจจัยใดที่จัดเป็น density-independent factor ในการจากัดการเพิ่มของประชากร 1. การเกิดโรคระบาด 2. อาหารที่มีอยู่อย่างจากัด 3. จานวนผู้ล่าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 4. การแปรผันของอุณหภูมิตามฤดูกาล
 18. 18. 18 Genetics and Evolution (20 ข้อ 20 คะแนน) 66. DNA ของสิ่งมีชีวิตมีปริมาณ C= 35% สัดส่วนของ A+T/C=G คือข้อใด 1. 3/12 2. 3/10 3. 3/7 4. 1 67. ลักษณะสีดอกในต้นลิ้นมังกรควบคุมโดยยีนหนึ่งคู่ โดยดอกสีแดงเป็นลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์ต่อลักษณะ ดอกสีขาว ทาให้ heterozygote มีดอกสีชมพู เมื่อนาต้นลิ้นมังกรที่มีดอกสีชมพู 2 ต้น มาผสมพันธุ์กัน ข้อใด คือโอกาสที่จะได้ลูก 3 ต้น ประกอบด้วยดอกสีแดง 1 ต้น ดอกสีชมพู 1 ต้น และดอกสีขาว 1 ต้น 1. 2/64 2. 3/64 3. 12/64 4. 16/64 68. การทดลองใดทาให้สรุปได้ว่า DNA เป็นสารพันธุกรรม 1. การทดลองสกัดสารจากแบคทีเรียเซลล์ S ของ Avery และคณะ 2. การค้นพบอัตราส่วนของเบสแต่ละชนิดใน DNA ของ Chargaff 3. การศึกษาโครงสร้างของ DNA โดย X-ray diffraction โดย Rosalind Franklin 4. การทดลองฉีดแบคทีเรียที่ทาให้เกิดโรคปอดบวมเข้าไปในหนูของ Griffith 69. สิ่งมีชีวิต ก และ ข มี genotype ดังภาพ ข้อใดถูกต้อง 1. ยีน A และ B สามารถเกิด independent assortment 2. อัตราส่วนของเซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตชนิด ก คือ 1AB : 1Ab :1aB : 1ab 3. อัตราส่วนของเซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตชนิด ข คือ 1CD: 1Cd: 1cD: 1cd 4. ในกรณีที่ไม่มีปฏิกิริยาระหว่างยีน C และ D ถ้านาสิ่งมีชีวิต ข มาผสมกันเอง แล้วอัตราส่วน phenotype ของลูกจะไม่เท่ากับ 9: 3:3:1
 19. 19. 19 70. จากภาพ ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการจาลองโมเลกุล DNA 1. D คือ DNA ligase 2. A คือ helicase 3. B คือ DNA polymerase 4. C คือ single strand DNA binding protein 71. ข้อใดต่อไปนี้จะสามารถล้มล้างแนวคิดที่มนุษย์วิวัฒนาการขึ้นในแอฟริกาเป็นแห่งแรกได้ 1. การพบหลักฐานการไหลถ่ายเทยีนระหว่างมนุษย์ปัจจุบันและนีแอนเดอร์ทัล 2. การพบซากดึกดาบรรพ์ของมนุษย์ที่เก่าแก่กว่าซากใดๆในแอฟริกาในทวีปอื่น 3. การพบว่ามนุษย์มีสมองขนาดใหญ่ก่อนที่จะยืนด้วยสองขาได้ 4. การพบหลักฐานว่ามนุษย์วิวัฒนาการจากการอยู่อาศัยตามชายฝั่งทะเล ไม่ใช่ทุ่งหญ้าสะวันนา 72. บุคคลใดใน pedigree ข้างล่างที่ทาให้บอกได้ว่าการถ่ายทอดลักษณะนี้ไม่ได้เกิดจากยีนด้อยบน โครโมโซม X I   II     1. II - 1 และ II - 2 2. II - 1 และ II – 3 3. II - 2 และ II – 3 4. II - 3 และ II - 4 B C A D 1 2 3 4 1 2
 20. 20. 20 73. ในการแสดงออกของยีนระหว่าง Prokaryote และ Eukaryote ข้อใดถูกต้อง 1. ใน Prokaryote ดีเอ็นเอจาลองในนิวคลีออย ส่วน Eukaryote จาลองในนิวเคลียส 2. ใน Prokaryote มีการเกิดกระบวนการ transcription และ translation พร้อมๆกัน ส่วน Eukaryote จะ เกิดในบริเวณต่างกัน 3. ใน Prokaryote มีกระบวนการ RNA processing ก่อนกระบวนการ translation 4. mRNA ใน Eukaryote มีรหัสสาหรับ polypeptide ได้หลายชนิด 74. ผลของการผสมพันธุ์บานเย็นในข้อใดแสดงการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของยีนนอกนิวเคลียส การผสมพันธุ์ สีใบของแม่ สีใบของพ่อ สีใบของลูก a ขาว เขียว ลาย b เขียว ขาว เขียว c เขียว ลาย เขียว ขาว ลาย d ลาย ลาย เขียว ขาว ลาย 1. a และ b 2. a และ d 3. b และ c 4. b และ d 75. ข้อใดกล่าวถึง DNA replication ไม่ถูกต้อง 1. ในสาย lagging จะสร้างสาย polynucleotide จากทิศทาง 5’-3’ 2. ชิ้นส่วน Okazaki fragment จะพบในสาย lagging เท่านั้น 3. เอนไซม์ DNA ligase จะทางานในสาย lagging เท่านั้น 4. เอนไซม์ RNA primase จะทาหน้าที่สร้าง RNA primer เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการ DNA replication
 21. 21. 21 76. โครโมโซมแท่งหนึ่งมียีนเรียงลาดับดังนี้ ภาพในข้อใดแสดงการเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโครโมโซมแบบ intercalary deletion 1. 2. 3. 4. 77. ข้อใดคือการเปลี่ยนแปลงโครโมโซมแบบ trisomic 1. โครโมโซมเพิ่มขึ้นมาอีก 1 ชุด ทาให้มีจานวนโครโมโซม 2n = 3x 2. homologous chromosome 2 คู่ เพิ่มขึ้นมาคู่ละ 1 แท่ง ทาให้แต่ละคู่มี 3 แท่ง 3. โครโมโซมเพิ่มขึ้นมา 1 แท่ง ทาให้ homologous chromosome คู่ใดคู่หนึ่งมี 3 แท่ง 4. โครโมโซมหายไป 1 แท่ง ทาให้ homologous chromosome คู่ใดคู่หนึ่งเหลือเพียง 1 แท่ง 78 .Primer มีบทบาทอย่างไรในการจาลอง DNA 1. เป็นโมเลกุลที่ช่วยทาให้เอนไซม์ DNA primase ทางานได้ 2. เป็นโมเลกุลที่นา dNTP เข้าจับคู่กับ template strand 3. เป็นโมเลกุลที่มีหมู่ OH- สาหรับการเข้าจับของโมเลกุล dNTP 4. เป็นโมเลกุลที่มีหมู่ phosphate สาหรับการเข้าจับของโมเลกุล dNTP 79. เอนไซม์ตัดจาเพาะ ( restriction enzyme) ชนิด X สามารถตัดสาย DNA ข้างล่างนี้ได้ที่บริเวณใด GATTCC CTAAGG NNNNNNN NNNNNNN AAGCTT TTCGAA NNNNNNN NNNNNNN ATGGAC AACCTG NNNNNN NNNNNN AAGACA TTCTGT ก. ข. ค. ง. 1. ก. 2. ข. 3. ค. 4. ง. 80. ข้อใดคือสิ่งที่เก็บรักษาไว้ใน DNA library 1. ลาดับ DNA ของยีนทุกยีนของสิ่งมีชีวิต 2. ชิ้นส่วนของ DNA ที่ถูกเชื่อมต่อกับ vector 3. ชิ้นส่วนของ DNA ทั้ง genome ของสิ่งมีชีวิต 4. ชิ้นส่วนของ DNA ทุกชิ้นที่ค้นพบโดยใช้ตัวตรวจจับ (probe) a b c d e f g h i a b c d e f a b c g h i c d e f f e g h i a b c f e d g h i
 22. 22. 22 81. สิ่งมีชีวิตในข้อใดมีรูปแบบวิวัฒนาการแตกต่างกัน 1. ฉลาม วาฬ พยูน 2. นก ค้างคาว ผีเสื้อ 3. นางอาย กอริลลา ลิงแสม 4. จิ้งโจ้ ทัสมาเนีย สุนัข 82. กบนา (Rana tigerina) และกบลายเสือ (Rana rugulosa) มีลักษณะภายนอกที่คล้ายกัน อาศัยบริเวณ เดียวกัน และหากินเวลาเดียวกัน แต่กบนาผสมพันธุ์ต้นฤดูฝนและกบลายเสือผสมพันธุ์ปลายฤดูฝน กบทั้ง สองมีกระบวนการแบ่งแยกทางการสืบพันธุ์แบบใด 1. Behavior isolation 2. Habitat isolation 3. Temporal isolation 4. Mechanism isolation 83. การห่อลิ้นได้เป็นลักษณะเด่น ถ้าความถี่ของ allele ที่ทาให้ม้วนลิ้นได้มีค่าเท่ากับ 0.6 ดังนั้นความถี่ของคนที่ ห่อลิ้นไม่ได้ในประชากรจะมีค่าเท่าใด 1. 0.16 2. 0.40 3. 0.48 4. 0.64 84. ถ้าในประชากรมีอัตราส่วนของลักษณะเด่นและลักษณะด้อยเท่ากับ 3 : 1 ข้อใดคือความถี่ของ allele ที่ ควบคุมลักษณะนี้ 1. p = 0.75, q = 0.25 2. p = 0.67, q = 0.33 3. p = 0.50, q = 0.50 4. p = 0.42, q = 0.58 85. ความสัมพันธ์ในข้อใดที่มีอิทธิพลต่อ coevolution น้อยที่สุด 1. Commensalism 2. Competition 3. Mutualism 4. Predation
 23. 23. 23 Biosystematics (15 ข้อ 15 คะแนน) 86. สปอร์ชนิดใดที่พบใน life cycle ก zygospore ข endospore ค microspore ง conidium 1. ก และ ข 2. ก และ ค 3. ข และ ง 4. ค และ ง 87. ข้อใดเป็นลักษณะร่วมกันของ Aspergillus sp.กับ Spirogyra sp. 1. มีผนังกั้น (septum) 2. มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเท่านั้น 3. มีสารสีชนิด xanthophyll 4. องค์ประกอบของผนังเซลล์ 88. โดยทั่วไปข้อใดที่พบได้ทั้งใน Basidiomycota, Chlorophyta และ Metaphyta ก cell wall ข synapsis ค zygote ง Rubisco 1. ก ข และ ค 2. ข ค และ ง 3. ก ข และ ง 4. ก ข และ ง 89. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะร่วมระหว่าง Rhizobium และ Rhizopus 1. plasma membrane 2. asexual reproduction 3. histone 4. cytoplasm 90. Sporophyte ของสิ่งมีชีวิตพวกใดที่ไม่พบ branching 1. Bryophyte 2. Lycophyte 3. Charophyte 4. Pteridophyte 91. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของ Metaphyta 1. alternation of generation 2. double fertilization 3. multicellularity 4. internal fertilization 92. ข้อใดมีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด 1. Selaginella / heterospony 2. microspore / pollen 3. fern / megaphyll 4. Psilotum / strobilus
 24. 24. 24 93. ข้อใดคือสิ่งแตกต่างระหว่างเมล็ดของพืชเมล็ดเปลือย กับเมล็ดของไม้ดอกส่วนใหญ่ 1. embryo 2. cotyledon 3. seed coat 4. endosperm 94. สัตว์ในข้อใดอยู่ในกลุ่ม pseudocoelomate 1. พลานาเรีย โรติเฟอร์ 2. ปลิงน้าจืด พยาธิปากขอ 3. ไส้เดือนฝอย หนอนน้าส้ม 4. พยาธิใบไม้ ทากดูดเลือด 95. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะโดยทั่วไปของสัตว์ในกลุ่ม protostoma 1. blastopore เจริญไปเป็นส่วนของปาก 2. การเจริญของไซโกตมีการแบ่งแบบเวียนก้นหอย 3. ระนาบในการแบ่งร่างกายเป็นแบบ bilateral symmetry 4. โพรงลาตัวเจริญมาจาก mesoderm ที่โค้งพับออกมาจากส่วนของผนังของ archenteron 96. ระยะตัวอ่อนของสัตว์ชนิดใดมีโครงสร้างดังต่อไปนี้notochord, dorsal hollow nerve cord, pharyngeal gill slit และ tail ก. เพรียงหิน ข. เพรียงหัวหอม ค. เพรียงลอย ง. เพรียงคอห่าน 1. ก และ ง 2. ข และ ค 3. ก ข และ ค 4. ข ค และ ง 97. สัตว์ใน Class ใดของ Phylum Cnidaria มีความสาคัญแก่การเกิดเกาะในมหาสมุทรแถบร้อนชื้น 1. Anthozoa 2. Cubozoa 3. Hydrozoa 4. Scyphozoa 98. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเพรียงหัวหอม 1. ช่องเหงือกเจริญอยู่ในบริเวณคอหอย 2. notochord พบเฉพาะในระยะตัวอ่อน 3. สมองเริ่มพัฒนาเต็มที่ในระยะตัวเต็มวัย 4. dorsal nerve cord สลายไปในระยะตัวเต็มวัย 99. สัตว์ในข้อใดต่อไปนี้มีไข่ที่มีถุงน้าคร่า (Amnion) ก. salamander ข. turtle ค. penguin ง. platypus 1. ก และ ข 2. ค และ ง 3. ก ข และ ค 4. ข ค และ ง
 25. 25. 25 100. ข้อใดเป็นหลักของเทคนิค parsimony ในการเลือกแผนภูมิการจัดจาแนกสิ่งมีชีวิตที่แสดงความสัมพันธ์ทาง วิวัฒนาการ 1. มีจานวนลักษณะร่วมมากที่สุดและมีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะบนแผนภูมิมากที่สุด 2. มีจานวนลักษณะร่วมมากที่สุดและมีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะบนแผนภูมิน้อยที่สุด 3. มีจานวนลักษณะร่วมน้อยที่สุดและมีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะบนแผนภูมิน้อยที่สุด 4. มีจานวนลักษณะร่วมน้อยที่สุดและมีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะบนแผนภูมิมากที่สุด --------------------------------

×