Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eκφράζομαι με επιχειρήματα

332 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eκφράζομαι με επιχειρήματα

 1. 1. EΚΦΡΑΖΟΜΑΘ ΜΕ ΕΠΘΧΕΘΡΗΜΑΣΑΓλώζζα Ε΄Δημοηικού, Κεθ. 15, ηηλεόπαζη
 2. 2. ΔΠΗΧΔΗΡΖΜΑΣΟΛΟΓΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑΘέμα:Εκθπάζοςμε ηιρ απότειρ μαρ για ένα ζήηημα(πρ γξαπηέο αλαθεθαιαησηηθέο εμεηάζεηο γηα ηελΔ΄θαη ηελ ΢Σ΄)
 3. 3. Η ΆΠΟΨΉ ΜΑ΢Παποςζιάζοςμε ηη γνώμη μαρ ζσεηικά με ηο θέμα.΢πλήζσο μεθηλάκε κε ηηο θξάζεηο:«Ννκίδσ όηη…»«Πηζηεύσ όηη…»«Ζ άπνςή κνπ είλαη…»«Ζ γλώκε κνπ είλαη…»
 4. 4. ΣΑ ΕΠΘΧΕΘΡΉΜΑΣΆ ΜΑ΢Για να ςποζηηπίξοςμε ηην άποτή ποςεκθπάζαμε, διαηςπώνοςμε ηα επισειπήμαηάμαρ.Σεκαληηθό ξόιν ζηε δηαηύπσζή ηνπο παίδνπλ νηαιτιολογικές προτάσεις.(πρ…γιατί γεκίδνπλ άγρνο ηνπο καζεηέο)
 5. 5. ΠΑΡΆΓΔΗΓΜΑ΢ςσνά ζςνοδεύοςμε ηα επισειπήμαηά μαρ με έναπαπάδειγμα
 6. 6. Η ΑΝΣΊΘΕΣΗ ΆΠΟΨΗΠολλέρ θοπέρ ζε ένα επισειπημαηολογικό κείμενοαναθέπεηαι η ανηίθεηη άποτη με ηαεπισειπήμαηά ηηρ .Πρ. Απηνί πνπ έρνπλ αντίθετη άποψη ππνζηεξίδνπλόηη ε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ζα βνεζήζεη ηνποκαζεηέο λα ειέγμνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο
 7. 7. ΓΗΑΒΆ΢ΣΔ ΚΑΗ ΑΠΑΝΣΉ΢ΣΔ:
 8. 8.  Είλαη πνιύ θαιή ζπληξνθηά, θπζηθά ππό πξνϋπνζέζεηο.Δέρεηαη θαη πξνζθέξεη ράδηα θαη ραξίδεη ζηνλ θάηνρό ηεοεπράξηζηεο ζηηγκέο. Ζών πνπ ην έρνπλ ιαηξέςεη από ηελαξραηόηεηα, έρεη ζπλδεζεί κε πνιιέο δεηζηδαηκνλίεο, νη νπνίεοεπηπρώο δελ είλαη πιένλ εληαγκέλεο ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο. Η ζπληξνθηά κηαο γάηαο ζηελ νηθνγέλεηά καο θαη κάιηζηα κεκηθξό παηδί ή παηδηά, θάησ από νξηζκέλεο πξνϋπνζέζεηοπεξηβάιινληνο, ςπρηθήο πξνδηάζεζεο θαη νηθνλνκηθήοδπλαηόηεηαο, ζα έιεγα πσο είλαη δώξν Θενύ. Η ζπληξνθηά κηαο γαηνύιαο, ηδηαίηεξα γηα ην κσξό καο, αθνύδεκηνπξγεζνύλ νη θαηάιιειεο πξνϋπνζέζεηο, δεκηνπξγείθιίκα ςπρηθήο πγείαο ζην παηδί θαη ηδηαίηεξα όηαλ δνύκε ζεπνιπθαηνηθία. Η δηάπιαζε ηνπ παηδηνύ ςπρηθά, αιιά θαηζσκαηηθά γίλεηαη θπζηνινγηθά θαιύηεξε, ην παηδί καζαίλεη απόκηθξό λα κνηξάδεηαη ηα παηρλίδηα θαη λα κε γίλεηαηεγσθεληξηθό. Δηαπιάζεη ραξαθηήξαππεύζπλν, επηηπγράλνληαο έηζη ηελ ςπρνζσκαηηθή ηζνξξνπίαηνπ. Παλαγηώηεο Γξνζνκαλίδεο,Κηελίαηξνο ,Ειεπζεξνηππηα
 9. 9. ΔΡΩΣΖ΢ΔΗ΢ 1.Πνην είλαη ην βαζηθό ζέκα κε ην νπνίν αζρνιείηαηην θείκελν;Α)Οη αζζέλεηεο ηεο γάηαοΒ)Ζ γάηα ζην ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαοΓ)Ζ θξνληίδα κηαο νηθόζηηεο γαηνύιαο2.Πνηα είλαη ε άπνςή ηνπ;Α)Ζ γάηα δελ επηηξέπεηαη λα δεη κε κηα νηθνγέλεηα πνπέρεη κηθξά παηδηά.Β)Μηα γαηνύια είλαη πνιύ θαιή ζπληξνθηά
 10. 10. ΔΡΩΣΉ΢ΔΗ΢3. Μπνξείο λα γξάςεηο ηξία επηρεηξήκαηα πνπεθθξάδεη ν θηελίαηξνο γηα λα ππνζηεξίμεη ηελάπνςή ηνπ;4.Μεξηθνί πηζηεύνπλ όηη νη γάηεο δελ έρνπλ θακίαζέζε ζε κηα νηθνγέλεηα, ηδίσο όηαλ ππάξρνπλ κηθξάπαηδηά. Μποπείρ να γπάτειρ δύο επισειπήμαηααςηήρ ηηρ άποτηρ;
 11. 11. ΕΚΦΡΆΖΟΜΑΘ ΜΕ ΕΠΘΧΕΘΡΉΜΑΣΑΑν μια γαηούλα μποπούζε να εκθπάζει ηηνάποτή ηηρ , με ποια επισειπήμαηα θα μαρ έπειθεγια ηην επιλογή ηηρ να ζήζει κονηά ζε μιαοικογένεια με παιδιά;Χξεζηκνπνίεζε αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο
 12. 12. KEIMENO: Παισνίδι πηγή σαπάρ πηγή ζυήρ!Μηα από ηηο νκνξθόηεξεο ζηηγκέο ηνπ παηδηνύ ζαοείλαη απηή ηνπ παηρληδηνύ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ γνληώλζε απηή ηε δηαδηθαζία είλαη πνιύ ζεκαληηθή θαηπνιύπιεπξε, αθνύ αθελόο, ε ζπληξνθηά ηνπο είλαηπνιύηηκε θη απαξαίηεηε γηα ην παηδίθαη, αθεηέξνπ, κε ηε δηθή ηνπο παξνπζία ηνβνεζνύλ λα κάζεη θαηλνύξηεο ιέμεηο, λα παίδεη, λακνηξάδεηαη, λα ζπκκεηέρεη, λα δεκηνπγεί.«Παηδί θαη λένη γνλείο», Γεθέκβξηνο 2005
 13. 13. ΔΡΩΣΖ΢ΔΗ΢: 1.΢ε πνηνπο λνκίδεηο απεπζύλεηαη ην θείκελν; 2. Πνην ζέκα απαζρνιεί ηε δεκνζηνγξάθν;Α)ηα παηρλίδηα πνπ ζα επηιέμνπλ νη γνλείο γηα ην παηδί ηνπο.Β)Ζ ζπκκεηνρή ησλ γνληώλ ζην παηρλίδη ηνπ παηδηνύ ηνπο.Γ)Ο ρξόλνο πνπ πξέπεη λα αθηεξώλνπλ νη γνλείο ζην παηδί ηνπο. 3.Πνηα είλαη ε άπνςε ηεο δεκνζηνγξάθνπγηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα;
 14. 14. ΔΡΩΣΖ΢ΔΗ΢: 4.Γξάςε ηα επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί εδεκνζηνγξάθνο γηα λα ζηεξίμεη ηελ άπνςή ηεο. 5.Κάπνηνη έρνπλ αληίζεηε άπνςε. Γξάςε δύνεπηρεηξήκαηα πνπ λνκίδεηο όηη είλαη δπλαηό λααλαθεξζνύλ.
 15. 15. ΚΔΗΜΔΝΟ Σα βηβιία ηη ξόιν παίδνπλ;Όζν πην πνιύ δηαβάδεη θαλείο, ηόζν αλαπηύζζεηαη ηνθαιό γνύζην θαη μερσξίδεη ην θαιό βηβιίν. Έηζη,άιισζηε, καζαίλεη θαλείο θαιύηεξα ηε γιώζζα ηνπ.Σα παηδηά πνπ δηαβάδνπλ εθθξάδνληαη θαιύηεξαπξνθνξηθά θαη γξαπηά. Σνπο αλνίγνληαη επξύηεξνηνξίδνληεο. Βιέπνπλ ηη γίλεηαη ζηνλ θόζκν θαη ζ’άιιεο επνρέο. Καη αλαθαιύπηνπλ πξάγκαηα γηα ηνλεαπηό ηνπο θαη γηα ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπο.Σπλέληεπμε ηεο Άιθεο Ζέε ζηνπο Εξεπλεηέο 25/2/2004
 16. 16. ΔΡΩΣΖ΢ΔΗ΢1.Με πνην ζέκα αζρνιείηαη ε ζπγγξαθέαο ‘Αιθε Εέε;Α)ην είδνο ησλ βηβιίσλ πνπ πξέπεη λα δηαβάδνπκε.Β)Σνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα δηαβάδνπκε βηβιία.Γ) Πόζν ζπρλά πξέπεη λα δηαβάδνπκε2. Πνηα από ηηο παξαθάησ απόςεηο εθθξάδεη ε ζπγγξαθέαο;Α)Σα βηβιία είλαη ρξήζηκα ζε όζνπο πάλε ζρνιείνΒ)ηα βηβιία είλαη ζεκαληηθά ζηε δσή ησλ αλζξώπσλ.Γ)Σα βηβιία είλαη ζεκαληηθά κόλν γηα ηνπο ελήιηθεο.3.Μπνξείο λα γξάςεηο ηξία επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί εζπγγξαθέαο γηα λα ππνζηεξίδεη ηελ άπνςή ηεο;
 17. 17. ΔΡΩΣΖ΢ΔΗ΢4.Γξάςε ηα δηθά ζνπ επηρεηξήκαηα: Σν θαιό βηβιίν

×