Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wrocławska Rewitalizacja - Prezentacja Masterplan

5,063 views

Published on

 • Be the first to comment

Wrocławska Rewitalizacja - Prezentacja Masterplan

 1. 1. Przedmieście OdrzańskieM a s t e r p l a n
 2. 2. r e w i t a l i z a c j a masterplan instrument urbanistyki operacyjnej zalety • wytycza drogę całego procesu • zapewnia kompleksowe spojrzenie na problematykę • definiuje pola działań i kompetencje • tworzy hierarchię działań • pośredniczy między nadrzędnymi wytycznymi a konkretnymi działaniami • jest instrumentem elastycznym dzięki możliwości i konieczności aktualizacji Cel: określenie kierunków dalszych działań, wygenerowanie projektów W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 3. 3. m a s t e r p l a n analizyStruktura Masterplanu Analiza Analizy – rozpatrywane aspekty i struktura • pozyskanie wiedzy • interpretacja Rozwój historyczny Infrastruktura społeczna, sport i rekreacja - istniejące obiekty - istniejące sieci współpracy Cele operacyjne - aktywność w przestrzeń publicznej i półpublicznej • konsultacje społeczne Struktura funkcjonalno-przestrzenna • konsultacje z UM - położenie / kontekst • cele strategiczne - obowiązujące prawo • cele operacyjne - funkcje użytkowe Mieszkańcy i aspekty społeczne - ochrona zabytków - mieszkańcy, struktura wiekowa - działki niezabudowane, własność, potencjał inwestycyjny - zatrudnienie, bezrobocie - układ urbanistyczny - pomoc społeczna - przestrzeń, jej struktura i elementy - patologie, przestępczość Koncepcja - zabudowa, jej struktura i elementy Struktura gospodarcza i miejsca pracy Sposób realizacji - działalność gospodarcza i jej rodzaje Transport i komunikacja - potencjały i bariery • obszary bez konieczności interwencji - układ drogowy i komunikacja zbiorowa - stan techniczny nawierzchni • obszary z koniecznością - parkingi interwencji Środowisko - ścieżki rowerowe natychmiastowej / - ciągi piesze - hałas, powietrze, wody, gleby, pole elektromagnetyczne w przyszłości • orientacyjne nakłady / źródła finansowania • sformułowanie Podsumowanie i ocena projektów - analiza SWOT • harmonogram działań - plan konfliktów, barier i deficytów W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 4. 4. m a s t e r p l a n granice opracowania Granice opracowania układ zabudowy granice obszaru wsparcia granice obszaru opracowania W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 5. 5. m a s t e r p l a n układ urbanistyczny Wykorzystanie gruntu > 70 % 60 – 69 % 50 – 59 % 40 – 49 % 30 – 39 % < 30 %system • parcelacja • elementy historyczne • wykorzystanie gruntu • zaburzenia • potencjały W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 6. 6. m a s t e r p l a n funkcje użytkowe Funkcje użytkowe budynki mieszkalne budynki mieszkalne z parterem usługowym budynki usługowe budynki oświaty budynki użyteczności publicznej siedziby NGO budynki kultury i kultu budynki techniczne obiekty hotelarskie zabudowa w trakcie realizacji lub planowana W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 7. 7. m a s t e r p l a n ochrona zabytków Ewidencja zabytków kamienice / zabudowa granice zespołów budynków ogrodzenia układy terenowe Rejestr zabytków kamienice / zabudowa granice zespołów budynków ogrodzenia układy terenowe układy urbanistyczne Inne strefa ochrony konserwatorskiej (wg mpzp) mosty stanowiące dziedzictwo kulturowe (wg Studium) Nie wpisane do wykazu plomby / inne uzupełnienia kamienice wymagające wyjaśnienia W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 8. 8. m a s t e r p l a n własność Własność działek niezabudowanych GW – Gmina Wrocław SP – Skarb Państwa brak danych dot. własności własność GW bez wieczystego użytkowania – pozostałe współwłasność GW i SP współwłasność GW własność GW bez wieczystego użytk. – oddana w użytk. własność GW bez wieczystego użytk. - w trwałym zarządzie własność GW z wieczystym użytkowaniem własność SP bez wieczystego użytk. – pozostałe współwłasność SP własność SP bez wieczystego użytk. – oddana w użytk. własność SP bez wieczystego użytk. – w trwałym zarządzie własność SP z wieczystym użytkowaniem własność innych osób prawnych współwłasność osób fizycznych i innych osób prawnych własność osób fizycznych własność nieustalona obrys gruntów z potencjałem inwestycyjnycm obszar ewentualnego rozszerzenia działki geodezyjny podział działek wskazanych jako potencjalnie inwestycyjne W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 9. 9. m a s t e r p l a n zarządzanie Formy zarządzania lokalami mieszkalnymi zarządcy wspólnot zarządcy komunalni inni zarządcy obiekty niemieszkalne i poza obszarem opracowania W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 10. 10. m a s t e r p l a n transport i komunikacjaKomunikacja kołowa Komunikacja zbiorowa Strefy uspokojonego ruchu drogi układu głównego trasy kursowania pojazdów strefy uspokojonego ruchu komunikacji zbiorowej (30km/h) istotne drogi układu obszary poza strefami uzupełniającego węzły komunikacji zbiorowej wąskie gardła linia kolejowa niedobory przejść dla pieszych Dworzec Wrocław miejsca szczególnie Nadodrze kolizyjne postoje taksówek W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 11. 11. m a s t e r p l a n komunikacja Planowany system Elementy istniejące Parkowanie ulica plac tras rowerowych parkowanie wzdłuż ulic trasy istniejące całkowicie 27 2 parkingi “dzikie” zastawiona główny samochodami stojaki rowerowe parkingi zorganizowane uzupełniający częściowo 15 2 rekreacyjny istniejące budynki z garażami (gdzie możliwe zastawiona parkingi rowerowe było ich stwierdzenie) samochodami razem 41 4 powstające budynki z garażami niezastawiona 3 1 planowane budynki z garażami razem 45 5 W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 12. 12. m a s t e r p l a n struktura przestrzenna W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 13. 13. m a s t e r p l a n struktura przestrzenna 11 10 13 12 9 Strefy wejściowe 14 8 Hierarchia przestrzenna 7 4 5 6 Osie widokowe i sekwencje przestrzenne 1 2 3 Typologia przestrzeni publicznych W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 14. 14. m a s t e r p l a n elementy przestrzeni W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 15. 15. m a s t e r p l a n zieleń Zieleń parki skwery zieleńce na skrzyżowaniach pasy zieleni towarzyszącej wzdłuż ulic zieleń niepubliczna, zamknięta Ogród Botaniczny bulwary nadrzeczne brak ciągłości bulwarów miejsca rekreacji dla dzieci pomnik przyrody W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 16. 16. r e w i t a l i z a c j a podwórza W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 17. 17. m a s t e r p l a n zabudowa Okresy powstania zabudowy po 1945 roku Wysokość zabudowy inwestycje z lat 2000-2011 1K 6K inwestycje z lat 1980-1999 2K 7K inwestycje z lat 1946-1979 3K 8 8+K kamienice i zabudowa przedwojenna wyremontowane 4K obiekty kubaturowe lub do remontu w ramach prywatnych inwestycji 5K budowy trwające budowy planowane W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 18. 18. r e w i t a l i z a c j a elementy zabudowy Typy dachów dach płaski dach „mansardowy” dach dwu- lub czterospadowy dach o formie szczególnej (również w kombinacji) W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 19. 19. m a s t e r p l a n infrastruktura społeczna Obiekty infrastruktury społecznej instytucje użyteczności publicznej obiekty oświaty siedziby organizacji pozarządowych obiekty kultury, kościoły miejsca aktywności społecznej W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 20. 20. m a s t e r p l a n mieszkańcy Struktura wiekowa wiek przedprodukcyjny do 18 roku życia wiek produkcyjny mobilny K i M 18-44 wiek produkcyjny niemobilny K 45-59 M 45-64 wiek poprodukcyjny K > 60 / M > 65 Kolorystyka poszczególnych kwar- tałów odzwierciedla wyższy niż średni udział danej grupy wiekowej w odniesieniu do struktury wieko- wej badanego obszaru. 16 % 17 % 27 % 40 % Nadodrze – stan na dzień 30.06.2011 W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 21. 21. m a s t e r p l a n bezrobotni Bezrobocie 5 zarejestrowanych bezrobotnych Struktura wg płci Struktura wg wieku W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 22. 22. m a s t e r p l a n pomoc społeczna Pomoc społeczna Beneficjenci pomocy społecznej wg przyczyn ubiegania się o pomoc 10 tytułów przyznanych świadczeń W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 23. 23. m a s t e r p l a n sfera gospodarcza Aktywność gospodarcza usługi handlu usługi rzemiosła usługi gastronomii usługi finansowe usługi zdrowia usługi hotelarskie puste lokale Procentowy udział poszczególnych rodzajów usług W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 24. 24. r e w i t a l i z a c j a środowisko Pole elektromagnetyczne nadajniki stacji sieci komórkowych 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 µg/m2Hałas drogowy Niebezpieczeństwo powodziowe 35 – 40 dB 40 – 45 dB zasięg powodzi z 1997 roku 45 – 50 dB na Nadodrzu 50 – 55 dB 55 – 60 dB 60 – 65 dB 65 – 70 dB 70 – 75 dB 75 – 80 dB > 80 dB W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 25. 25. r e w i t a l i z a c j a rewitalizacja 2007-2013 Działania rewaloryzacji i zagospodarowania w latach 2007-2013 parki i zieleńce wnętrza kwartałów inwestycje komunikacyjne kamienice: remonty zrealizowane kamienice: remonty planowane inwestycje zrealizowane 4 lub w trakcie realizacji inwestycje planowane Centrum Rozwoju Zawodowego Nadodrzańskie Centrum Wsparcia 2 I Liceum Ogólnokształcące 3 Gimnazjum nr 15 1 W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą
 26. 26. r e w i t a l i z a c j a konflikty niezadawalający standard zagospodarowania przestrzeni publicznych niezadawalający standard zagospodarowania przestrzeni wewnątrzkwartałowych przestrzenie publiczne wymagające szczególnej uwagi ubytki w strukturze kwartałów zabudowy obiekty zaburzające układ przestrzenny obiekty niezagospodarowane bądź o potencjale do zmiany funkcji miejsca z wysokim odsetkiem pustych lokali użytkowych skwery, tereny zielone wymagające interwencji ulice o szczególnie złym stanie nawierzchni brak połączenia wzdłuż nabrzeża Odry miejsca koncentracji problemów społecznych bariery przestrzenne i komunikacyjne obiekty / zespoły zaburzające układ funkcjonalny miejsca szczególnie kolizyjne niewystarczająco wyartykułowane strefy wejściowe wąskie gardła komunikacyjne W r o c ł a w s k a R e w i t a l i z a c j a S p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą

×