Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

GTD

 1. 1. GTD<br />Få<br />tingene<br />gjort!<br />
 2. 2. GTD<br />En guldgrubeafstrategier for, hvordan man fårmere energi,<br />blivermere afslappetogfårudrettetmeget mere<br />med færreanstrengelser.<br />
 3. 3. Kunsten at fåtingenegjort<br />
 4. 4. Mind like water<br />
 5. 5. 2 afgørendemål:<br />1: At opfangealle de ting, derskalgøres – nu, senere, en skønne dag, stort, småtellermidtimellem – i et logisk, pålideligtsystem, derbefinder sig uden for dithovedogvækfra dine tanker.<br />2: At disciplinere dig selvtil at træffeforhåndsbeslutningeromalle de “input”, du lukkerind I ditliv, så du altidhar en plan for de næstehandlinger, som du kansætteiværkellergenforhandlenårsomhelst. <br />
 6. 6. Arbejdeerikkelængereklartafgrænset<br />
 7. 7. “Jegbetragterarbejdeiordetsmestuniversellebetydningsom alt det, du har et ønskeeller et behov at lave ompå. <br />Mange menneskerskelnermellemarbejdeogprivatliv, men detgørjegikke!”<br />- David Allen<br />
 8. 8. Alt, hvadderikkehørertil, derhvordetbefinder sig, <br />elleri den form, <br />dethar, er<br />“løse ender”, <br />dertrækker I din opmærksomhed<br />
 9. 9. Deternødvendigt at tænke over tingene mere end du erklar over, men mindre end du frygter<br />
 10. 10. Grundentil, at du harnogetihovedet, ersomregel, at du ønsker, detskalværeanderledes, end deteriøjeblikket, oguden at du har: <br /><ul><li>Klarlagtpræcis, hvaddetønskede</li></ul>resultater,<br /><ul><li>Besluttet, hvad den næstefysiske</li></ul> handling beståri, og/eller<br /><ul><li>Gemtpåmindelseromresultatetog de </li></ul>nødvendigehandlingeri et pålideligt<br /> system <br />
 11. 11.
 12. 12. Detersjældent, ting gåriståpgatidnød. De gåriståfordi man ikkeharfastlagt, hvordan de skaludføres.<br />
 13. 13. Styrhandlinger<br />
 14. 14. Perspektiv<br />Kontrol<br />
 15. 15. Master & Commander<br />Crazy maker<br />Reactor<br />Micro-manager<br />
 16. 16. Fåkontrol over ditliv!<br />
 17. 17. De 5stadieri at mestrearbejde<br />Opsamling<br />Behandling<br />Organisering<br />Overblik<br />Gør<br />
 18. 18. Opsamling<br />
 19. 19. Deteressentielt at indsamle100%af de “ufærdige” ting<br />
 20. 20. Såsnart du knytter et “skal”, “ernødttil” eller “bør” til en ting, bliver den nogetufærdigt.<br />Detomfatterogså “Jeghartænktmig at…”<br />
 21. 21. Opsamlings<br />redskaberne<br /><ul><li>Fysiskindbakke
 22. 22. Skrivepapirogblokke
 23. 23. Elektroniskenotater
 24. 24. Indtaltenotater
 25. 25. E-mails</li></li></ul><li>Faktorernei en vellykketopsamling<br />Hverenesteløsendeskalværeiditopsamlingssystemogudeafdithoved<br />Du skal have såfåopsamlingskassersommuligt<br />Du skaltømmedemjævnligt<br />
 26. 26. Behandling<br />
 27. 27. ‘ting’<br />Indbakke<br />Projektplan<br />Overblik<br />Hvaderdet?<br />Erdethandlingsrettet?<br />JA<br />NEJ<br />Hvadernaste handling?<br />e<br />Tagerdetmindre end 2 minutter?<br />Skrald<br />Reference<br />Maske I fremtiden<br />JA<br />NEJ<br />Gordet<br />/<br />Delegere<br />Udskyd<br />Vente<br /> Pa at andregor<br /> Na stehandlinger<br />Gorsasnartsommuligt<br />e<br />/<br />/<br />Kalender<br />Gor pa en specifikdato/tid<br />/<br />
 28. 28. Organisering<br />
 29. 29. Projekter:<br />Et projekterethvertønsketresultat, somkræver handling i mere end et trin. <br />Dettebetyder at dervilfigurerenogleganskesmå ting i din projekt-liste, som man normaltikkevillekaldeprojekter. <br />De flesteharmellem 30-100 igangværendeprojekter<br />
 30. 30. Eksemplerpåprojekter:<br />Finde en nykonsulent<br />Ferie I august<br />Udgive bog<br />Opgradere PC<br />Opdateretestamente<br />Lave budget<br />Nyvaregruppe?<br />Træne CRM<br />Skaffe kopi afartikeli JP<br />Planterefrugthave<br />Lave video fraundervisningklar<br />Producere billed CD<br />Fastlæggenæsteårs plan for seminarer<br />Sættebelysning op I baghaven<br />Skaffe en stoltildagligstuen<br />Finde business netværk at være med I<br />OsvOsv<br />
 31. 31. Kalender<br />
 32. 32. En dag, måske listen<br />
 33. 33. Overblik<br />Den kritiskesuccesfaktor: <br />Detugentligeoverblik<br />
 34. 34. Gør<br />
 35. 35. Hvordanafgørjeghvadjegskalgøreonsdagkl. 12:57?<br />
 36. 36. 1: Kontekst2: Tidtilrådighed3: Energitilrådighed4: Prioritet<br />
 37. 37. De 3 former for arbejde<br />Arbejde, dererdefineretpåforhånd<br />Arbejde, derviser sig efterhånden<br />At definerearbejde<br />
 38. 38. Perspektiv<br />Kontrol<br />
 39. 39. Perspektiv<br />Kontrol<br />OpsamlingBehandlingOrganiseringOverblikGør<br />
 40. 40. De 6 nivaueraffokus<br />50.000 + meter: Livet<br />40.000 meter: En 3- til 5 årig vision<br />30.000 meter: 1- til 2 årigemål<br />20.000 meter: Ansvarsområder<br />10.000 meter: Aktuelleprojekter<br />Runway: Aktuellehandlinger<br />
 41. 41. Perspektiv<br />50.000 + meter: <br />Livet<br />40.000 meter: <br />En 3- til 5 årig vision<br />30.000 meter: <br />1- til 2 årigemål<br />20.000 meter: Ansvarsområder<br />10.000 meter: <br />Aktuelleprojekter<br />Runway: <br />Aktuellehandlinger<br />Kontrol<br />OpsamlingBehandlingOrganiseringOverblikGør<br />
 42. 42. Du ernødttil at tænkepå de store ting, mens du gør de små ting, såalle de små ting bevæger sig i den rigtigeretning<br />- Alvin Tofler<br />
 43. 43. Projektplanlægningens 5 faser<br />
 44. 44. 1: Definereformålogprincipper 2: Visualiserresultatet 3: Brainstorm 4: Organisering 5: Identificerenæste handling<br />
 45. 45. Hvis du ikkeersikkerpå, hvorfor du gørnoget, kan du aldrigblivefærdig med det…<br />
 46. 46. Værdienaf at tænke “Hvorfor”<br />Detdefinerersucces<br />Detskaberkriterier for at træffebeslutninger<br />Detretterressourcerind<br />Detmotiverer<br />Detgørfokusklart<br />Detudvidervalgmulighederne<br />
 47. 47. Vision<br />1: Se projektetefter, at deterfuldført.<br />2: Forstil dig en “dundrendesucces”! <br /> (Drop “Ja, men…”)<br />3: Fasthold de træk, aspekterogegenskaber, <br />som du forestiller dig, erpåplads.<br />
 48. 48. Brainstorming<br />Lad være med at dømme, anfægte, vurdereellerkritisere<br />Satspåkvantitet, ikkepåkvalitet<br />Lad analyseogorganiseringtræde I baggrunden<br />
 49. 49. Organisering<br />
 50. 50. Grundtrækvedorganisering:<br /><ul><li>Identificer de betydningsfulde</li></ul> dele.<br /><ul><li> Sorter dem I (en ellerflere):</li></ul> -Komponenter<br /> -Sekvenser<br /> -Prioriteringer<br /><ul><li>Givdetaljeretbeskrivelsei</li></ul>nødvendigtomfang<br />
 51. 51. Næstehandlinger<br />
 52. 52. De grundlæggende ting:<br />Træfbeslutningom de næstehandlingerialle de dele afprojektet, someribevægelse.<br />Træfbeslutningom den næste handling iplanlægningsprocessenomnødvendigt<br />

×