Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Podsumowanie

1,416 views

Published on

test

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Podsumowanie

 1. 1. PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM LASKOWA
 2. 2. STATYSTYKA <ul><li>ZAPISANYCH: 35 </li></ul><ul><li>KLASYFIKOWANYCH: 36 </li></ul><ul><li>BEZ OCEN NDST.: 34 </li></ul><ul><li>Z JEDNĄ OCENĄ NDST.: 0 </li></ul><ul><li>Z DWOMA I WIĘCEJ OCENAMI NDST.: 2 </li></ul>
 3. 3. ZACHOWANIE 21 wzorowa 4 bardzo dobra 4 dobra 6 poprawna 1 nieodpowiednia 0 naganna liczba uczniów z taką oceną ocena
 4. 4. WYNIKI NAUCZANIA <ul><li>ŚREDNIE OCEN - UCZNIOWIE </li></ul>
 5. 8. WYNIKI NAUCZANIA <ul><li>ŚREDNIE OCEN - PRZEDMIOTY </li></ul>
 6. 12. WYNIKI NAUCZANIA <ul><li>PORÓWNANIE KLAS </li></ul>KLASA I – 3,52 KLASA II – 3,95 KLASA III – 3,9
 7. 13. UCZNIOWIE ZE ŚREDNIĄ OCEN POWYŻEJ 4,75 <ul><li>LIDIA WARZECHA – 4,93 </li></ul><ul><li>WIKTOR IRENA – 4,87 </li></ul><ul><li>BRAŃKA JUSTYNA – 4,88 </li></ul><ul><li>PRZYSTAŁ EWELINA – 4,94 </li></ul><ul><li>PRZYSTAŁ ADRIAN – 4,8 </li></ul><ul><li>SZCZYGIEŁ MARCELINA – 4,8 </li></ul>
 8. 14. FREKWENCJA
 9. 18. PORÓWNANIE FREKWENCJI W KLASACH <ul><li>KLASA I - 94,4% </li></ul><ul><li>KLASA II - 92,3% </li></ul><ul><li>KLASA III – 93,7% </li></ul>
 10. 19. UCZNIOWIE ZE STUPROCENTOWĄ FREKWENCJĄ <ul><li>SZCZYGIEŁ KRYSTIAN - KLASA II </li></ul><ul><li>PRZYSTAŁ ADRIAN – KLASA III </li></ul>
 11. 20. UCZNIOWIE Z FREKWENCJĄ POWYŻEJ 95% <ul><li>KLAT PRZEMYSŁAW – 98,9% </li></ul><ul><li>KSIĄŻEK ANDRZEJ – 97,8% </li></ul><ul><li>MATYJA ALEKSANDRA – 97,4% </li></ul><ul><li>STAWOWIAK ADAM – 98,7% </li></ul><ul><li>WARZECHA LIDIA – 98,7% </li></ul><ul><li>WIKTOR IRENA – 99,2% </li></ul>
 12. 21. <ul><li>BRAŃKA JUSTYNA – 97,4% </li></ul><ul><li>KOZAK PATRYCJA – 98,7% </li></ul><ul><li>PRZYSTAŁ TOMASZ – 98,5% </li></ul><ul><li>PRZYSTAŁ DOMINIK – 98,7% </li></ul><ul><li>STANASZEK ADRIAN – 98,7% </li></ul><ul><li>WOJTAL PATRYK – 98,7% </li></ul><ul><li>BUSIEK ZUZANNA – 95% </li></ul><ul><li>ARTUR URBAN – 99,8% </li></ul>
 13. 22. PRÓBNY Z OPERONEM
 14. 25. O PROJEKCIE W GIMNAZJUM <ul><li>Ustalenia ogólne: </li></ul><ul><li>§ 1 </li></ul><ul><li>Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia pierwszego okresu nauki w klasie trzeciej. </li></ul><ul><li>§ 2 </li></ul><ul><li>Uczeń realizuje co najmniej jeden projekt edukacyjny w trakcie nauki w gimnazjum. </li></ul><ul><li>§ 3 </li></ul><ul><li>Temat projektu wpisywany jest na świadectwie ukończenia szkoły. </li></ul><ul><li>§ 4 </li></ul><ul><li>Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania. Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, zapisane są w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania w statucie szkoły. </li></ul><ul><li>§ 5 </li></ul><ul><li>Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu. W tym przypadku uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły. </li></ul>
 15. 26. <ul><li>Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna zespołu. </li></ul><ul><li>§ 7 </li></ul><ul><li>Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków. </li></ul><ul><li>§ 8 </li></ul><ul><li>Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Jego zadaniem jest: </li></ul><ul><li>omówienie scenariusza projektu z uczniami; </li></ul><ul><li>przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami; </li></ul><ul><li>przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej wypełniania, </li></ul><ul><li>czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu; </li></ul><ul><li>organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji; </li></ul><ul><li>pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu; </li></ul><ul><li>motywowanie uczniów do systematycznej pracy; </li></ul><ul><li>pomoc w prezentacji projektu; </li></ul><ul><li>ocena projektu; </li></ul><ul><li>komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie; </li></ul><ul><li>koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest międzyprzedmiotowy. </li></ul>
 16. 27. <ul><li>Nauczyciel niebędący opiekunem projektu, a współpracujący z opiekunem w projekcie międzyprzedmiotowym jest zobowiązany do: </li></ul><ul><li>konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem; </li></ul><ul><li>czuwania nad prawidłowym przebiegiem projektu; </li></ul><ul><li>sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji, zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym; </li></ul><ul><li>prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu; </li></ul><ul><li>współpracy z opiekunem projektu w ciągu roku szkolnego i podczas organizowania Dzień Projektów; </li></ul><ul><li>ustalenia oceny przedmiotowej projektu, jeśli jest przewidziana, </li></ul><ul><li>- udziału w ustaleniu oceny końcowej dla ucznia realizującego projekt, skutkującej wpisem na świadectwie ukończenia szkoły; </li></ul><ul><li>- udziału w ustalaniu oceny z zachowania ucznia. </li></ul>
 17. 28. <ul><li>§ 10 </li></ul><ul><li>Wychowawca klasy jest zobowiązany do: </li></ul><ul><li>poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego; </li></ul><ul><li>prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, w szczególności: wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy, monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu, przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom; </li></ul><ul><li>komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania; </li></ul><ul><li>prowadzenia w dzienniku klasowym ewidencji udziału uczniów danej klasy w projektach edukacyjnych uwzględniając w niej temat projektu, nazwisko opiekuna projektu, ocenę udziału w projekcie oraz prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego (arkusze ocen, świadectwa). </li></ul>
 18. 29. <ul><li>Ustalenia organizacyjne: </li></ul><ul><li>§ 11 </li></ul><ul><li>Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy II o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem. </li></ul><ul><li>§ 12 </li></ul><ul><li>Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasie II, nie później niż w terminie do 15 września. </li></ul><ul><li>§ 13 </li></ul><ul><li>W terminie do 30 września nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów. </li></ul><ul><li>§ 14 </li></ul><ul><li>Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się uczniom na stronie internetowej gimnazjum. </li></ul><ul><li>§ 15 </li></ul><ul><li>Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 30 października składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie od 2 do 6, przy czym mogą to być zespoły międzyoddziałowe. </li></ul><ul><li>§ 16 </li></ul><ul><li>Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich. </li></ul><ul><li>§ 17 </li></ul><ul><li>W przypadku, gdy uczeń: nie zdecyduje o wyborze tematu, nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt, nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby), wychowawca w porozumieniu z opiekunem projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia. </li></ul>
 19. 30. <ul><li>§ 18 </li></ul><ul><li>Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności: </li></ul><ul><li>czas realizacji projektu, </li></ul><ul><li>formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac, </li></ul><ul><li>podział zadań w zespole i zasady współpracy, </li></ul><ul><li>kryteria oceny projektu, </li></ul><ul><li>sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji projektu. </li></ul><ul><li>§ 19 </li></ul><ul><li>Podczas pracy nad projektem opiekun projektu na bieżąco monitoruje prace zespołu i poszczególnych jego członków oraz udziela konsultacji i wskazówek. </li></ul>
 20. 31. <ul><li>Prezentacja projektów: </li></ul><ul><li>§ 20 </li></ul><ul><li>Do końca maja uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują sprawozdania z realizacji projektów, które umieszczane są na stronie internetowej szkoły. </li></ul><ul><li>§ 21 </li></ul><ul><li>Wychowawcy klas II wraz z opiekunami projektów do końca maja przygotowują program Pokazu Projektów, uzgadniają formułę prezentacji poszczególnych projektów. </li></ul><ul><li>§ 22 </li></ul><ul><li>Każdy projekt kończy się samooceną uczestników projektu oraz oceną opiekuna. </li></ul><ul><li>§ 23 </li></ul><ul><li>Projekty edukacyjne prezentowane są publicznie podczas Pokazu Projektów. </li></ul><ul><li>§ 24 </li></ul><ul><li>Pokaz Projektów odbywa się w czerwcu w terminie uzgodnionym w harmonogramie roku szkolnego (w roku szkolnym 2010/2011 do 20 października 2011). </li></ul><ul><li>§ 25 </li></ul><ul><li>Dokumentacja zakończonego projektu zostaje przekazana dyrektorowi szkoły. </li></ul>
 21. 32. <ul><li>Ustalenia końcowe: </li></ul><ul><li>§ 26 </li></ul><ul><li>Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców. </li></ul><ul><li>§ 27 </li></ul><ul><li>Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe). </li></ul><ul><li>§ 28 </li></ul><ul><li>Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych. </li></ul><ul><li>§ 29 </li></ul><ul><li>Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły. </li></ul>
 22. 33. ZMIANY W STATUCIE SZKOŁY <ul><li>§ 26 </li></ul><ul><li>ust. 5 Przedmiotem oceny jest: </li></ul><ul><li>dopisuje się pkt. 5 </li></ul><ul><li>  Udział ucznia w realizacji projektu  edukacyjnego .  </li></ul><ul><li>§39 </li></ul><ul><li>ust.1 </li></ul><ul><li>dopisuje się pkt. 8 </li></ul><ul><li>  aktywny udział w projektach edukacyjnych, który potwierdza wychowawca, na podstawie informacji udzielonej przez nauczyciela prowadzącego oraz uwzględniając własne obserwacje pracy ucznia.     </li></ul>

×