Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

아이킵북 서비스

511 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

아이킵북 서비스

 1. 1. 출판사를 위한 모바일 서비스 아이킵북
 2. 2. 아이킵북?
 3. 3. 아이킵북?QR코드로 귀사의 도서를 효과적으로마케팅할수 있는 모바일 서비스입니다
 4. 4. 아이킵북?QR코드로 귀사의 도서를 효과적으로마케팅할수 있는 모바일 서비스입니다 1 도서
 5. 5.  출간시
 6. 6.  QR
 7. 7.  코드
 8. 8.  인쇄
 9. 9. 아이킵북?QR코드로 귀사의 도서를 효과적으로마케팅할수 있는 모바일 서비스입니다 1 2 도서
 10. 10.  출간시
 11. 11.  QR
 12. 12.  코드
 13. 13.  인쇄 QR
 14. 14.  코드
 15. 15.  
 16. 16.  인식
 17. 17. 아이킵북?QR코드로 귀사의 도서를 효과적으로마케팅할수 있는 모바일 서비스입니다 1 2 3 도서
 18. 18.  출간시
 19. 19.  QR
 20. 20.  코드
 21. 21.  인쇄 QR
 22. 22.  코드
 23. 23.  
 24. 24.  인식 모바일
 25. 25.  출판사로
 26. 26.  연결
 27. 27.  
 28. 28.  
 29. 29. 서비스 배경 Find!F 아이킵북 3
 30. 30. 서비스 배경 Find! F 아이킵북친구가
 31. 31.  소개시켜준
 32. 32.  책을
 33. 33.  사고
 34. 34.  싶은데,
 35. 35.  컴퓨터가
 36. 36.  있어야
 37. 37.  하고,스마트폰이
 38. 38.  있어도
 39. 39.  검색하고
 40. 40.  가입하고
 41. 41.  이거
 42. 42.  너무
 43. 43.  불편해요.쉽게는
 44. 44.  안될까요? 3
 45. 45. 서비스 배경 Find! F 아이킵북친구가
 46. 46.  소개시켜준
 47. 47.  책을
 48. 48.  사고
 49. 49.  싶은데,
 50. 50.  컴퓨터가
 51. 51.  있어야
 52. 52.  하고,스마트폰이
 53. 53.  있어도
 54. 54.  검색하고
 55. 55.  가입하고
 56. 56.  이거
 57. 57.  너무
 58. 58.  불편해요.쉽게는
 59. 59.  안될까요? 아
 60. 60.  책을
 61. 61.  싸게
 62. 62.  구매하고
 63. 63.  싶다. 3
 64. 64. 서비스 배경 Find! F 아이킵북친구가
 65. 65.  소개시켜준
 66. 66.  책을
 67. 67.  사고
 68. 68.  싶은데,
 69. 69.  컴퓨터가
 70. 70.  있어야
 71. 71.  하고,스마트폰이
 72. 72.  있어도
 73. 73.  검색하고
 74. 74.  가입하고
 75. 75.  이거
 76. 76.  너무
 77. 77.  불편해요.쉽게는
 78. 78.  안될까요? 아
 79. 79.  책을
 80. 80.  싸게
 81. 81.  구매하고
 82. 82.  싶다. 내
 83. 83.  친구
 84. 84.  중에
 85. 85.  
 86. 86.  같은
 87. 87.  책을
 88. 88.  읽은
 89. 89.  사람이
 90. 90.  궁금해요. 3
 91. 91. 서비스 배경 Find! F 아이킵북친구가
 92. 92.  소개시켜준
 93. 93.  책을
 94. 94.  사고
 95. 95.  싶은데,
 96. 96.  컴퓨터가
 97. 97.  있어야
 98. 98.  하고,스마트폰이
 99. 99.  있어도
 100. 100.  검색하고
 101. 101.  가입하고
 102. 102.  이거
 103. 103.  너무
 104. 104.  불편해요.쉽게는
 105. 105.  안될까요? 아
 106. 106.  책을
 107. 107.  싸게
 108. 108.  구매하고
 109. 109.  싶다. 내
 110. 110.  친구
 111. 111.  중에
 112. 112.  
 113. 113.  같은
 114. 114.  책을
 115. 115.  읽은
 116. 116.  사람이
 117. 117.  궁금해요. 카카오톡으로
 118. 118.  친구에게
 119. 119.  좋은
 120. 120.  책을
 121. 121.  알려주고
 122. 122.  싶습니다. 쉬운
 123. 123.  방법이
 124. 124.  없을까요?. 3
 125. 125. 서비스 배경 Find! F 아이킵북친구가
 126. 126.  소개시켜준
 127. 127.  책을
 128. 128.  사고
 129. 129.  싶은데,
 130. 130.  컴퓨터가
 131. 131.  있어야
 132. 132.  하고,스마트폰이
 133. 133.  있어도
 134. 134.  검색하고
 135. 135.  가입하고
 136. 136.  이거
 137. 137.  너무
 138. 138.  불편해요.쉽게는
 139. 139.  안될까요? 아
 140. 140.  책을
 141. 141.  싸게
 142. 142.  구매하고
 143. 143.  싶다. 내
 144. 144.  친구
 145. 145.  중에
 146. 146.  
 147. 147.  같은
 148. 148.  책을
 149. 149.  읽은
 150. 150.  사람이
 151. 151.  궁금해요. 카카오톡으로
 152. 152.  친구에게
 153. 153.  좋은
 154. 154.  책을
 155. 155.  알려주고
 156. 156.  싶습니다. 쉬운
 157. 157.  방법이
 158. 158.  없을까요?. 페이스북이나
 159. 159.  트위터로
 160. 160.  내가
 161. 161.  감명
 162. 162.  깊게
 163. 163.  읽은
 164. 164.  책을
 165. 165.  소개시켜
 166. 166.  주고
 167. 167.  싶어요. 그런데
 168. 168.  어떻게
 169. 169.  해요?
 170. 170.  남들은
 171. 171.  다
 172. 172.  하던데... 3
 173. 173. 서비스 배경 Find! F 아이킵북친구가
 174. 174.  소개시켜준
 175. 175.  책을
 176. 176.  사고
 177. 177.  싶은데,
 178. 178.  컴퓨터가
 179. 179.  있어야
 180. 180.  하고,스마트폰이
 181. 181.  있어도
 182. 182.  검색하고
 183. 183.  가입하고
 184. 184.  이거
 185. 185.  너무
 186. 186.  불편해요.쉽게는
 187. 187.  안될까요? 아
 188. 188.  책을
 189. 189.  싸게
 190. 190.  구매하고
 191. 191.  싶다. 내
 192. 192.  친구
 193. 193.  중에
 194. 194.  
 195. 195.  같은
 196. 196.  책을
 197. 197.  읽은
 198. 198.  사람이
 199. 199.  궁금해요. 카카오톡으로
 200. 200.  친구에게
 201. 201.  좋은
 202. 202.  책을
 203. 203.  알려주고
 204. 204.  싶습니다. 쉬운
 205. 205.  방법이
 206. 206.  없을까요?. 페이스북이나
 207. 207.  트위터로
 208. 208.  내가
 209. 209.  감명
 210. 210.  깊게
 211. 211.  읽은
 212. 212.  책을
 213. 213.  소개시켜
 214. 214.  주고
 215. 215.  싶어요. 그런데
 216. 216.  어떻게
 217. 217.  해요?
 218. 218.  남들은
 219. 219.  다
 220. 220.  하던데... 저자가
 221. 221.  누구인지
 222. 222.  왜
 223. 223.  이책을
 224. 224.  썼는지
 225. 225.  정말
 226. 226.  궁금해요? 스마트폰으로
 227. 227.  볼수
 228. 228.  있을까요? 3
 229. 229. 서비스 배경 Find! F 아이킵북친구가
 230. 230.  소개시켜준
 231. 231.  책을
 232. 232.  사고
 233. 233.  싶은데,
 234. 234.  컴퓨터가
 235. 235.  있어야
 236. 236.  하고,스마트폰이
 237. 237.  있어도
 238. 238.  검색하고
 239. 239.  가입하고
 240. 240.  이거
 241. 241.  너무
 242. 242.  불편해요.쉽게는
 243. 243.  안될까요? 아
 244. 244.  책을
 245. 245.  싸게
 246. 246.  구매하고
 247. 247.  싶다. 내
 248. 248.  친구
 249. 249.  중에
 250. 250.  
 251. 251.  같은
 252. 252.  책을
 253. 253.  읽은
 254. 254.  사람이
 255. 255.  궁금해요. 카카오톡으로
 256. 256.  친구에게
 257. 257.  좋은
 258. 258.  책을
 259. 259.  알려주고
 260. 260.  싶습니다. 쉬운
 261. 261.  방법이
 262. 262.  없을까요?. 페이스북이나
 263. 263.  트위터로
 264. 264.  내가
 265. 265.  감명
 266. 266.  깊게
 267. 267.  읽은
 268. 268.  책을
 269. 269.  소개시켜
 270. 270.  주고
 271. 271.  싶어요. 그런데
 272. 272.  어떻게
 273. 273.  해요?
 274. 274.  남들은
 275. 275.  다
 276. 276.  하던데... 저자가
 277. 277.  누구인지
 278. 278.  왜
 279. 279.  이책을
 280. 280.  썼는지
 281. 281.  정말
 282. 282.  궁금해요? 스마트폰으로
 283. 283.  볼수
 284. 284.  있을까요? 즐겁고
 285. 285.  감명
 286. 286.  깊게
 287. 287.  읽었지만
 288. 288.  출판사에
 289. 289.  대해서는
 290. 290.  잘
 291. 291.  모르겠어요? 꼭
 292. 292.  알아야
 293. 293.  하나요? 3
 294. 294. 구축 절차 4
 295. 295. 구축 절차 1 가입
 296. 296.  및
 297. 297.  계약 4
 298. 298. 구축 절차 1 가입
 299. 299.  및
 300. 300.  계약 관리자
 301. 301.  프로그램
 302. 302.  제공 2 신간/베스트/출시예정
 303. 303.  등의
 304. 304.  옵션
 305. 305.  설정 4
 306. 306. 구축 절차 1 가입
 307. 307.  및
 308. 308.  계약 관리자
 309. 309.  프로그램
 310. 310.  제공 2 신간/베스트/출시예정
 311. 311.  등의
 312. 312.  옵션
 313. 313.  설정 3 도서
 314. 314.  등록
 315. 315.   자동
 316. 316.  도서
 317. 317.  등록
 318. 318.  기능
 319. 319.  제공 4
 320. 320. 구축 절차 1 가입
 321. 321.  및
 322. 322.  계약 관리자
 323. 323.  프로그램
 324. 324.  제공 2 신간/베스트/출시예정
 325. 325.  등의
 326. 326.  옵션
 327. 327.  설정 3 도서
 328. 328.  등록
 329. 329.   자동
 330. 330.  도서
 331. 331.  등록
 332. 332.  기능
 333. 333.  제공 4 신간에
 334. 334.  QR코드
 335. 335.  인쇄 4
 336. 336. 구축 절차 1 가입
 337. 337.  및
 338. 338.  계약 관리자
 339. 339.  프로그램
 340. 340.  제공 2 신간/베스트/출시예정
 341. 341.  등의
 342. 342.  옵션
 343. 343.  설정 3 도서
 344. 344.  등록
 345. 345.   자동
 346. 346.  도서
 347. 347.  등록
 348. 348.  기능
 349. 349.  제공 4 신간에
 350. 350.  QR코드
 351. 351.  인쇄 5 서비스
 352. 352.  오픈 4
 353. 353. SNS Find!F 아이킵북 5
 354. 354. SNS Find!F 아이킵북 차별화된
 355. 355.  서비스 QR코드를
 356. 356.  활용한
 357. 357.  출판사
 358. 358.  마케팅
 359. 359.  서비스
 360. 360.  
 361. 361.   SNS
 362. 362.  연동 5
 363. 363. SNS Find!F 아이킵북 차별화된
 364. 364.  서비스 QR코드를
 365. 365.  활용한
 366. 366.  출판사
 367. 367.  마케팅
 368. 368.  서비스
 369. 369.  
 370. 370.   SNS
 371. 371.  연동 5
 372. 372. SNS Find!F 아이킵북 차별화된
 373. 373.  서비스 QR코드를
 374. 374.  활용한
 375. 375.  출판사
 376. 376.  마케팅
 377. 377.  서비스
 378. 378.  
 379. 379.   SNS
 380. 380.  연동 5
 381. 381. SNS Find!F 아이킵북 차별화된
 382. 382.  서비스 QR코드를
 383. 383.  활용한
 384. 384.  출판사
 385. 385.  마케팅
 386. 386.  서비스
 387. 387.  
 388. 388.   SNS
 389. 389.  연동 출판사와
 390. 390.  저자,독자들간의
 391. 391.  커뮤니티
 392. 392.  제공 5
 393. 393. 서비스 효과F Find! 아이킵북 도서 매출 증대 6
 394. 394. 서비스 효과F Find! 아이킵북 차별화된
 395. 395.  서비스 QR코드를
 396. 396.  활용한
 397. 397.  출판사
 398. 398.  마케팅
 399. 399.  서비스
 400. 400.  
 401. 401.  
 402. 402.  QR코드가
 403. 403.  온
 404. 404.  오프라인
 405. 405.  연결 도서 매출 증대 6
 406. 406. 서비스 효과F Find! 아이킵북 차별화된
 407. 407.  서비스 QR코드를
 408. 408.  활용한
 409. 409.  출판사
 410. 410.  마케팅
 411. 411.  서비스
 412. 412.  
 413. 413.  
 414. 414.  QR코드가
 415. 415.  온
 416. 416.  오프라인
 417. 417.  연결 도서
 418. 418.  자체가
 419. 419.  마케팅
 420. 420.  효과 도서 매출 증대 6
 421. 421. 서비스 효과F Find! 아이킵북 차별화된
 422. 422.  서비스 QR코드를
 423. 423.  활용한
 424. 424.  출판사
 425. 425.  마케팅
 426. 426.  서비스
 427. 427.  
 428. 428.  
 429. 429.  QR코드가
 430. 430.  온
 431. 431.  오프라인
 432. 432.  연결 도서
 433. 433.  자체가
 434. 434.  마케팅
 435. 435.  효과 출판사와
 436. 436.  독자간의
 437. 437.  커뮤니티
 438. 438.  조성 도서 매출 증대 6
 439. 439. 서비스 효과F Find! 아이킵북 차별화된
 440. 440.  서비스 QR코드를
 441. 441.  활용한
 442. 442.  출판사
 443. 443.  마케팅
 444. 444.  서비스
 445. 445.  
 446. 446.  
 447. 447.  QR코드가
 448. 448.  온
 449. 449.  오프라인
 450. 450.  연결 도서
 451. 451.  자체가
 452. 452.  마케팅
 453. 453.  효과 출판사와
 454. 454.  독자간의
 455. 455.  커뮤니티
 456. 456.  조성 모바일
 457. 457.  출판
 458. 458.  서비스의
 459. 459.  시장
 460. 460.  확대 도서 매출 증대 6
 461. 461. 서비스 효과F Find! 아이킵북 차별화된
 462. 462.  서비스 QR코드를
 463. 463.  활용한
 464. 464.  출판사
 465. 465.  마케팅
 466. 466.  서비스
 467. 467.  
 468. 468.  
 469. 469.  QR코드가
 470. 470.  온
 471. 471.  오프라인
 472. 472.  연결 도서
 473. 473.  자체가
 474. 474.  마케팅
 475. 475.  효과 출판사와
 476. 476.  독자간의
 477. 477.  커뮤니티
 478. 478.  조성 모바일
 479. 479.  출판
 480. 480.  서비스의
 481. 481.  시장
 482. 482.  확대 출판사
 483. 483.  독자적인
 484. 484.  마케팅
 485. 485.  전략
 486. 486.  기반
 487. 487.  제공 도서 매출 증대 6
 488. 488. 서비스 효과F Find! 아이킵북 차별화된
 489. 489.  서비스 QR코드를
 490. 490.  활용한
 491. 491.  출판사
 492. 492.  마케팅
 493. 493.  서비스
 494. 494.  
 495. 495.  
 496. 496.  QR코드가
 497. 497.  온
 498. 498.  오프라인
 499. 499.  연결 도서
 500. 500.  자체가
 501. 501.  마케팅
 502. 502.  효과 출판사와
 503. 503.  독자간의
 504. 504.  커뮤니티
 505. 505.  조성 모바일
 506. 506.  출판
 507. 507.  서비스의
 508. 508.  시장
 509. 509.  확대 출판사
 510. 510.  독자적인
 511. 511.  마케팅
 512. 512.  전략
 513. 513.  기반
 514. 514.  제공 도서 매출 증대 도서
 515. 515.  매출
 516. 516.  증대 6
 517. 517. 구축 $ 7
 518. 518. 구축 인터넷
 519. 519.  사용료
 520. 520.  만으로
 521. 521.  출판사용
 522. 522.  모바일
 523. 523.  서비스를
 524. 524.   저비용 이용할
 525. 525.  수
 526. 526.  있습니다. $ 7
 527. 527. 구축 인터넷
 528. 528.  사용료
 529. 529.  만으로
 530. 530.  출판사용
 531. 531.  모바일
 532. 532.  서비스를
 533. 533.   저비용 2일만에
 534. 534.  귀사의
 535. 535.   이용할
 536. 536.  수
 537. 537.  있습니다. $ 모바일
 538. 538.  서비스를
 539. 539.   시간단축 구축해
 540. 540.  드립니다. (자동
 541. 541.  도서
 542. 542.  등록
 543. 543.  서비스
 544. 544.  신청시) 7
 545. 545. 구축 인터넷
 546. 546.  사용료
 547. 547.  만으로
 548. 548.  출판사용
 549. 549.  모바일
 550. 550.  서비스를
 551. 551.   저비용 2일만에
 552. 552.  귀사의
 553. 553.   이용할
 554. 554.  수
 555. 555.  있습니다. $ 모바일
 556. 556.  서비스를
 557. 557.   시간단축 구축해
 558. 558.  드립니다. (자동
 559. 559.  도서
 560. 560.  등록
 561. 561.  서비스
 562. 562.  신청시) 고효율 귀사의
 563. 563.  도서가
 564. 564.  귀사를
 565. 565.  지속적으로
 566. 566.  마케팅합니다. 7
 567. 567. 가격 정책 8
 568. 568. 가격 정책 무료등록 권수 최대 100권모바일 웹 제공 O 테블릿 웹 제공 X 관심 서적 등록 X트래픽 분석 X 사용자 유형 분석 X회원 가입 X스킨 제공 X모바일 앱 제공 X태블릿 앱 제공 X푸쉬 서비스 X페이스북 연동 X트위터 연동 X 8
 569. 569. 가격 정책 무료 월
 570. 570.  10
 571. 571.  만원등록 권수 최대 100권 최대 500권모바일 웹 제공 O O 테블릿 웹 제공 X X 관심 서적 등록 X O트래픽 분석 X O사용자 유형 분석 X X회원 가입 X X스킨 제공 X X모바일 앱 제공 X X태블릿 앱 제공 X X푸쉬 서비스 X X페이스북 연동 X X트위터 연동 X X 8
 572. 572. 가격 정책 무료 월
 573. 573.  10
 574. 574.  만원 월
 575. 575.  20
 576. 576.  만원등록 권수 최대 100권 최대 500권 최대 1500권모바일 웹 제공 O O O 테블릿 웹 제공 X X X 관심 서적 등록 X O O트래픽 분석 X O O사용자 유형 분석 X X O회원 가입 X X O스킨 제공 X X X모바일 앱 제공 X X X태블릿 앱 제공 X X X푸쉬 서비스 X X X페이스북 연동 X X X 트위터 연동 X X X 8
 577. 577. 가격 정책 무료 월
 578. 578.  10
 579. 579.  만원 월
 580. 580.  20
 581. 581.  만원 월
 582. 582.  30
 583. 583.  만원등록 권수 최대 100권 최대 500권 최대 1500권 최대 5000권모바일 웹 제공 O O O O 테블릿 웹 제공 X X X O 관심 서적 등록 X O O O트래픽 분석 X O O O사용자 유형 분석 X X O O회원 가입 X X O O스킨 제공 X X X O모바일 앱 제공 X X X X태블릿 앱 제공 X X X X푸쉬 서비스 X X X X페이스북 연동 X X X O트위터 연동 X X X O 8
 584. 584. 가격 정책 무료 월
 585. 585.  10
 586. 586.  만원 월
 587. 587.  20
 588. 588.  만원 월
 589. 589.  30
 590. 590.  만원 월
 591. 591.  50
 592. 592.  만원등록 권수 최대 100권 최대 500권 최대 1500권 최대 5000권 무제한모바일 웹 제공 O O O O O 테블릿 웹 제공 X X X O O관심 서적 등록 X O O O O트래픽 분석 X O O O O사용자 유형 분석 X X O O O회원 가입 X X O O O스킨 제공 X X X O O모바일 앱 제공 X X X X O태블릿 앱 제공 X X X X O푸쉬 서비스 X X X X O페이스북 연동 X X X O O트위터 연동 X X X O O 8
 593. 593. 구축사례정보문화사 9
 594. 594. 감사합니다Thank
 595. 595.  you!www.ikeepbook.net

×