Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ขั้นตอนการสมัคร Enneagram

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

ขั้นตอนการสมัคร Enneagram

  1. 1. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาภาวะผูนายุคใหม่ด้วยศาสตร์นพลักษณ์ Enneagram ้ ลำดับที่…………….. แบบตอบรับ 1 ชุด ใช้สาหรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 คน ชื่อ—นำมสกุล……………………........................................ชื่อเล่น......................อำชีพ............................................ หน่วยงำน............................................................................ตำแหน่ง................................................................ วันเกิดปีเกิด.....................................................................กำรศึกษำ................................................................. ที่อยู่ที่ติดต่อได้…………………………………………………………………………………………………………….……………………..................... โทรศัพท์...............................................โทรสำร.................................E-mail.................................................... กำรศึกษำ........................................................................................................................................................ ประสบกำรณ์ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ท่านทราบข้อมูลโครงการนี้จาก …….....ประกำศทำงสื่อ …...... ไวนิล ……..... หนังสือเชิญ ………….. E-mail ……….. website ……….. Facebook …...... เพื่อนแนะนำ อื่นๆ ……….............................. ความคาดหวังในการเข้าร่วมโครงการ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ อาหาร ..................... อำหำรทั่วไป .................... อำหำรมุสลิม ท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน สาหรับการเบิกค่าลงทะเบียนอบรม หรือไม่ ...... ต้องกำร ...... ไม่ต้องกำร ชื่อและที่อยู่สาหรับออกใบเสร็จรับเงิน (ใบเสร็จรับเงิน รับวันที่เข้ำอบรม) บริษัท./ หน่วยงำน........................................................................................................................................... ที่อยู่................................................................................................................................................................ โทรศัพท์............................................. แฟกซ์................................ E-mail....................................................... สิ่งที่จะได้รับเพิ่มเติม 1. เอกสำรฝึกอบรม 2. อำหำรว่ำง 4 มือ ้ 3. อำหำรเที่ยง 2 มือ ้ 4.เกียรติบัตร 5.กำรประเมินผล ก่อนและหลังฝึกอบรม ส่งเอกสารนี้ พร้อมสาเนาใบโอนเงินค่าลงทะเบียน 5,800 บาท ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 มาที่ บริษัท เวิลด์ เทรนนิ่ง จากัด Fax 075-220988 หรือ E-mail; worldtraining8@gmail.com ติดต่อประสานงานได้ที่ คุณ ราชาวดี เพชรรัตน์ 081-606 4513 คุณ ทรงวุฒิ เพชรรัตน์ 089-734 7888
  2. 2. วิธีการสมัครและชาระเงิน 1. กรอกข้อมูลในแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ 2. ชาระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงิน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเมืองตรัง หมายเลขบัญชี 3720162540 ชื่อบัญชี บจ. เวิลด์เทรนนิ่ง 3. กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท เวิลด์ เทรนนิ่ง จากัด เลขประจาตัวผูเสียภาษี 0905555001144 ้ ที่อยู่: 28/17 ถ.โรงเรียน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 4. Fax สาเนาใบโอนเงิน (ตามข้อ 1) และใบสมัคร (ตามข้อ 2) มาที่ หมายเลข 075- 220 988 ทาง E-mail worldtraining8@gmail.com หรือส่งมาที่ บริษัท เวิลด์เทรนนิ่ง จากัด เลขที่ 28/17 ถ.โรงเรียน อ.เมือง จ.ตรัง 92000 กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ขอความกรุณาโทรศัพท์แจ้งได้ที่ คุณ ราชาวดี เพชรรัตน์ 081-606 4513 คุณ ทรงวุฒิ เพชรรัตน์ 089-734 7888 5. กรุณานาเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาให้ในวันอบรม มิฉะนั้น จะต้องชาระค่าอบรมเต็มจานวน ่ 6. กรณียกเลิกการเข้าอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 5 วันก่อนวันอบรม มิฉะนั้นจะต้องชาระ 50% ของราคาค่า อบรม 7. ค่าอบรม สามารถนาไปลดหย่อนภาษี ได้ 200% การสมัครจะสมบูรณ์แบบ เมื่อทางบริษัทได้รับ - สาเนาใบโอนเงิน - แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ หมายเหตุ 1. ทางบริษัท เวิลด์เทรนนิ่ง จากัด จะไม่รับพิจารณาสาหรับใบสมัครที่ไม่ได้ส่งมาพร้อม ค่าลงทะเบียน ทั้งนีเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม และจะไม่คืนค่าลงทะเบียน ้ มาว่ากรณีใดๆทั้งสิน ยกเว้น ยกเลิกโครงการหรือมีผู้สมัครเกินจานวนที่กาหนด กรณีที่ชาระ ้ ค่าสมัครลงทะเบียนแล้วแต่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ สามารถจัดส่งผูแทนมาเข้ารับการ ้ อบรมแทน โดยแจ้งให้ฝ่ายจัดการฯทราบล่วงหน้าก่อน 7 วัน 2. เพื่อป้องกันการสูญหาย ผู้จัดจะมอบใบเสร็จค่าลงทะเบียนให้ท่านในวันที่มารายงานตัว 3. ผูเข้าร่วมอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ ้ 4. การจองที่พัก ให้ไปรายงานตัวเข้าพักตาม วันเวลาที่จองในใบสมัครและชาระค่าห้องพักกับ โรงแรมในวันเข้าพัก 5. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการงดการจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมไม่ครบตามจานวน *** กรุณาแนบสาเนาบัตรประชาชนของท่านมาด้วย 1 ฉบับ
  3. 3. ขั้นตอน การสมัครเข้าอบรมและการชาระเงินค่าลงทะเบียน ช่องทางการสมัคร 1. Fax 075-220988 2. Tel 081-606 4513; 089-734 7888 3. E-mail: worldtraining8@gmail.com บริษัทส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ (ถ้าท่านต้องการ) ทาง ไปรษณีย์ /Fax/E-mail ผู้เข้าอบรมแจ้งยืนยันเข้าอบรม 1. ทางไปรษณีย์ บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จากัด 28/17 ถ.โรงเรียน อ.เมือง จ.ตรัง 92000 2. Fax 075-220988 3. E-mail: worldtraining8@gmail.com การชาระเงิน โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเมืองตรัง ชื่อบัญชี บจ. เวิลด์เทรนนิ่ง หมายเลขบัญชี 3720162540 การส่งหลักฐานการโอน เงิน 1. ทางไปรษณีย์ บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จากัด 28/17 ถ.โรงเรียน อ.เมือง จ.ตรัง 92000 ( โทรแจ้ง คุณ ราชาวดี เพชรรัตน์ 081-6064513 คุณ ทรงวุฒิ เพชรรัตน์ 089-734 7888 2. Fax 075-220988 หรือ 3. E-mail: worldtraining8@gmail.com

×