Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Просвітництво

2,479 views

Published on

Просвітництво - презентація для студентів

Published in: Science

Просвітництво

 1. 1. __--` ' И ВП я . . 1 і і 2 Г с . іх/ А . 'х ді` ч а , І:
 2. 2. Ї 1 МЇЇ%; , 3 - ']: ,;і єси' “дід, „під” . „т / ` 'тпудьїіїід , у ' ' *`1=1,"”*” ципіЕ” і "Ім. хшдІІііііінжіііі-'д . - _ 1/ . а , [7ірг1ІЇ(ї[І'%; (Э, ',: дІЇЖ1;; гіїї: " , ' я. Д? .- , цгі'/ і(іі и „іііїїііі , . . іпідд-Н' ч - 1І1!"': () У . :ІЇ1', 'І' , *1э+*'“ с дід”. ж* * с У, г_'
 3. 3. Просвітницто Просвітництво - це широка ідейна течія. яка відображала антифеодальний, антиабсолютистський настрій освіченої частини населення у другій половині Щ - ХХ/ ІІІ століття. Представники цієїтечії": вчені, філософи, письменники, вважали метою суспільства людське щастя. шлях до якого - переусптдл/ и суспільства відповідно до принцип/ в. продикптованттх розумом. були прихильникагыттт теорії природного права. Зародилося практично одночасно в країнах Захі н0'т` Єв опи: Б итанн”, Ф ан ії, Ні е пан ах, , Італії, Іспанії, Порцгалії, але швидко поширилося у всій Європі, включно з Річчю Посполитою і Російською імперією. іІіЧІіи -нттїтттт поділі Все має бути перевірено розумом Причина всіх Опорана негараздіа- громадську неосвічемістъ думку
 4. 4. основні ідеї Просвітництва критика церкви, патріотизм, осуд експл ата ії людини людиною, ненасилля, віротерпимість, вільнодумство, неприйняття усталених догм і влади авторитетів Ц утвердження самосвідомості й самооцінки особи. Ідеї епохи Просвітництва вплинули на формулювання важливих документів епохи: Декларації прав людини і громадянина, Декларації' незалежності, Конституції США, польської Конституції' З травня 1791. концепція освіченого абсолютизму, ф ідея цінності щодш,
 5. 5. Філософські ідеї просвітництва: з Серед визначних французьких філософів-просвітників Вольтер, Етьєн Кондільяк, Шарль Луї де Монтеск'є, Жан-Жак Руссо стояли на позиціях деюму о Розум є активним знаряддям перетворення життя у - погано бачили різницю між філософією й наукою, й ставили до філософії такі ж не вимоги о Частина філософів-просвітників притримувалася атеїстичних поглядів, заперечуючи існування Бога взагалі
 6. 6. наукова революци- Наукова революція починається у сфері «чистих наук» - і астрономії, математиці, механіці. Тут формуються принципи й методи наукового мислення, зароджується експеримент як знаряддя й метод пізнання. Так, поряд з раціональним (логічним, розумовим) зявляється емпіричне знання, що спирається на досвід. Першим звернув увагу на розробку методології наук Г. Г алілей. Йому належить думка, що наука має спиратися на спостереження й експеримент і користуватися математичною мовою. Саме на такій основі Ньютон створив класичну механіку - провідну науку ХХ/ П ст. Його сучасники-філософи - Ф. Бекон, Т. Гобс, Ф. Декарт, Б. Спіноза, Г. Лейбніц -звільнили філософію від схоластики.
 7. 7. Відрізок часу приблизно від опублікування праць М, Коперника «Про обертання нсбссних сфср» (1543) "їїїііііієёіііий" 'іїі до виходу «Матсматичних засад р); у _ у у й Ч натуральної філософії» Ісаака Ньютона , Шёі 'ч 'даі1їідїіііуі1і і: іЄ. д:ї55і_і. .:_іЇ; _* її; їіуі (1687) називають спокою Наукової у революції. - Т 1 . Відмежування наукового знання від 2. Піднесення досвіду до релігії та філософських рангу експерименту. ВЧЄНЬ МИНУЛОГО. „ї т іґібяі Інші» ` ; ' дд 4.Виокремлення проблеми методу в самостійну сферу знання, що свідчить про зрілість науки. 3. Проголошення ф математики мовою науки. Ті _ . ,„„зёі „, »і піти-іт; ' ї, . і) п. , *є
 8. 8. Експеримент як особливість наукової рЄВОЛЮЦІІ ііксіісріімсігі є' активним іїірудаігіііяіч у іірьіроці): яке можуть ііові оріоваі и бсздііч разів різні . ііонн іікснеримсіі і' ііоиязуґ ідісіо. що ітшікііьі під час . ІЮГІЧІІНХ іміцэкуваііі. . 'і кіугіґиііхі ііоснідісъм. внасліді ' чого ВІП або сі исрдіж) або 'іансреііуі' іно ідісіо. шані ІПЛ час екснсріімсіі і), не г ізиіігщккэиііміі. вони ііаук іракііі, ііксіісріімеііт іісрсдібачпс "засіосуваінія інсір) мені ів. ніо 'ъбзіижуііаіііьт ііаук) і ісхнііо; ремісники і нчсііоіо.
 9. 9. Метафізика. Субстанцйг Основним поняттям хістафізики ХУІІ ст. є субстаншя. - то. що існує само із ссбс. тобто абсолютне (нсстворснс і нсзниіцуванс). самодетермінованс (незалежне ні Вона визначає всс сущс. лсжигь в основі сущого. породжує його. В середньовічній філософії єдиною субстанцією визнавався Бог. у Новий час завдяки науці поступово почали вважати сугбстан ією '
 10. 10. Провідні праці мислителів, які / «Новий органон» ( органон-мстод) Френсіса Бекона МС'Г21(ф)1'Лн! Кі1 була ііеріііоіо сііробііііі філософії ІІовіііо часу розмсжуваі'іісіі з ііауісоііі у ППІШІПП світу започаткували основні напрями розвитку філософії ХХ/ ІІ ст. х « Роздуми про метод» Р Декарта Наука ІІПІІПВПІІІІ його на основі ФЄІКПН та узаіаіьіісііі, Гносеологія. Особливості метафізики констру ювата світ на основі умоглядного знання (чсрсз субстанцію та ії атрибути -- невііємні
 11. 11. Наукові відкриття: - Г. Фаренгейт винайшов у Німеччині ртутний термометр; - у Швеції К. Лінней публікує свою «Систему природи»; - А. Цельсій, також швед, винайшов термометр із стоградусною шкалою;
 12. 12. Наукові відкриття: - - Б. Франклін (Америка) винайшов громовідвід; - вперше виділяють водень (Г. Кавендіш, Англія), кисень (К. Шипе, Швеція) і азот (Резерфорд, Англія); О= С=О 1163 рт
 13. 13. Наукові відкриття: Дж. Уайт винайшов першу парову машину (Шотландія); - А. Лавуазьє (Франція) визначає склад повітря й укладає першу таблицю хімічних елементів; - Л. Гальвані (Італія) відкриває контактну електрику; - брати Мокгольфьє піднімають повітряну кулю, наповнену теплим повітрям, і французи здійснюють перший повітряний політ.
 14. 14. Література: / . у , -, ру; Дефо, Свіфт, Бомарше, Шиллер, Гете.
 15. 15. англійський письменник і публіцист; один із основоположників європейського реалістичного роману. Відомий, в першу чергу, як автор «Робінзона Крузо».
 16. 16. _ Криза». «Робінзон Роман виражає головну ідею часу- «Л юдина МОЖЄ ВСЕ».
 17. 17. . П. . . .. „ , . . . „ д . . г . є . .. іх. „ „ м з
 18. 18. церковний діяч, публіцист, сатирик, ірландсько-англійський письменник, відомий як автор «Мандрів Гулівера». Роман є сатирою на недосконалість людської цивілізації. гг в А у в іізї- і Като: Клієнт З л і-п фшокьы д ІІ Іццдгппґв __. _._. __ї: . и ІІІІЬСГЬІІІІІА ьь-оц-. а-иыпи-. .гимн-ім і та І і АІІЭОЭ А. . ч- ь. . и. ..` д . . у. . І уцд. - . г-. ..ь. . | . цп-. пм і міт: „ґЛ/ гішл/ жшіі: .м (цитує. ' *сР-. Ь-. А- >. ..-. .ьь-. ..
 19. 19. о _Ї. _ ' і. `5 - , " дд" , А . з - і ч . ' і, І . . . . д. _ - , А ` . . х / ЇЕ и -ъ , 'и , _ І: х «` , //_ - л__ 1 . І х / , о; „г с у' / х _ Г - , т” ; І - , / і_ щ. . . . а / ` ` 1 . _ ` ч „ г І - т» д. : у' с. ; ' _ ` х . ї: і, . _ . ._ и' . т, ---. .,. „_, .., .-. -„„„. .. з. , „_„__, _. „ш ___ . д. __. _.. ._. „„„_. н: 1 д. .„. а . ь„г: „. „д з „т” ї; «іїіініїїіььыд . іііїл ї. , . „нъзньїїїігісїїёідуаідїїїід(Н. 33,45, о, „, _ - . д . и , ч___
 20. 20. Бюст Д. Свіфта. Собор Святого Патрика.
 21. 21. 'єр Огюстен Карон де Бомарше (1732 1799). - французький драматург і публіцист епохи Просвітництва. о «міщанські драми» * я «Євгенія» (1767) та «Двоє друзів» (1770). У передмові до «Євгенії» він критикує класицизм і пропонує зробити театр виразником інтересів народу. - «Севільський цирульник» І «Весілля Фігаро» - політичні комедії. За цими п'єсами Моцарт і Россіні створили славнозвісні опери.
 22. 22. Севільський цирульник Весілля ФіГарО
 23. 23. - німецький поеті драмацрг Ф п'єси: , - «Розбійники» 'у и т о «Підступність і „и і* ` _ і І* ` -ДД/ І кохання» * «. ' і - «Марія Стюарт» і] «Ордеанськгьдівац _ ц, , „ ч, - «Вільгельм Телль» х ' і” . дд . и / „ / . „
 24. 24. - Бароко т класицизм Рококо, Се нтіглуіенталізіиі
 25. 25. Рококо Стиль рококо створений для жінки й пристосований до П' смаків і примх. Майже головним словом доби рококо . було слово «примха» (каприз). У мистецтві визначається легкими, нервовими, ніжними та химерними формами («грайливе» рококо). Він виявився насамперед у розплануванні і декорації інтер'єру (палаців, церков, костьолів). В добу рококо скульптура (переважно поліхромна) стала істотною частиною архітектурної композиції, а орнамент (зокрема у різьбі) набрав форм мушлі («госаіІІе»). У добу рококо широко розвинулося мист. ремесло - ткацтво, ювелірство, порцеляна, меблі, гобелени.
 26. 26. Рококо Вельможі доби рококо поставили за мету щоденні насолоди. Насолодам повині були сприяти розкішні інтер'єри палаців і церков, розкішні сукні, черга свят в садах бароко і в павіпьионах влітку, а взимку в палацах. Надміру використовувалась косметика - білила, щдщ, рум'яна, чорна фарба(сурма)для брів, мушки. Косметику рясно використовували як жінки, так і чоловіки. Особливого поширення набуло використання мушок на обличчі - розташування мушок мало своє значення для обізнаних в куртуазних іграх вельмож.
 27. 27. . 1 - д" А ц/ ґ- т и х і / . о д 4 А: я. „м 1, 4 , .17 у"; ,к * 4 і дай / ї. , 1 „ад д. , _ пі. " ц " у і ` _ „хм ` ` . „ ї . , „д Франсуа Буше, Антуан Ватго, Уільям Хогарт, Жак Батист Симеон Шарден
 28. 28. Франсуа „. Буше. д Автопортрет в
 29. 29. ч ь ' І д. . _ х ' ` . '. . о н- ', а-- . - . 4:ц__ІЕї: д-_ д .4ї_1“__ш-
 30. 30. Портрет мадам де Помпадур.
 31. 31. і 1.» _ і г' „ і 'а " Портрет мадам де Бьюзо, дружини художника.
 32. 32. Сніданок
 33. 33. іі' Пейзаж.
 34. 34. Жан дьнтудіі ВаГГО французькі/ ий художник, представник рококо. Писав переважно жанрові картини.
 35. 35. х 'п' і ' `і (І . в й Ні. ч і А у. ; . ' - ( . ст ч : -:к$-"
 36. 36. ґ. . „ г. .. , . 2.! ! _ іыл. и < „ , 14 „ »Кі „ , »я . Їді 1 / з ъ ь. . . ..і Ь. У . є ціла . ,_ „„ _ тіні. .І і ч: .з ґ ы / . - с . „
 37. 37. Панянка шукає пригод
 38. 38. . . .ї дд). _ы_ 1. 4 . Ї ЦЇЧХС . . . д Ї; . 1,0. к . як . „. . а 1.. .. .О і. .. .. ` х . Серенада
 39. 39. Н! Байдужи и
 40. 40. Сентиментапізм від щ зепґітепґ - почуггя) - мистецький напрям в європейській літерацрі другої пол. Щ ст. Назва виникла від «Сентиментальної подорожі» Поренса Стерна (любовні пригоди мандрівника, які чергуються з описом його почуггів) Сентиментапізм вплинув на виникнення нових жанрів прози, а також на посилення уваги до елегії, ідиліі", байки в Поезії. Худ. В. Л. Боровиковський, Дашенька та Лізонька
 41. 41. Сентиментапізм зацікавленість до внутрішнього світу пересічної особи, відтінків почуттів, їх і зміни, поглибивши індивідуалізм і бунтівне протистояння особи з і суспільством. Сет-пименталізм був і консервативною іохоронною реакцією і митців на бурхливі політичні події зламу і 18-19 століть з трагічними наслідками французької революції 1789-1793 рр. , її ` терором та наполеонівськими і авантюрами та війнами у Європі. Акцент був зроблений на особистому чи , і родинному житті особи, що відмовлялась від активної участі в суспільних подіях. Елізабет Віже-Лебрен. Автопортрет з і і дочкою, Лувр, Париж
 42. 42. Дякую за увагу
 43. 43. ”д психолог . пет

×