Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ใช้เส้นที่แขนฟอกเลือดด้ว

652 views

Published on

ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ใช้เส้นที่แขน สสอท มหาวิทยาลัยสยามสยาม โดย ชัชวาล วงค์สารี

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ใช้เส้นที่แขนฟอกเลือดด้ว

  1. 1. ปั้ ประสบการณ์การเจืบป่วยของผู้ป่วยโรคไดวายเรี้อร้งระยะสุดท้ายหี่ใซัเสบที่เเขบ ฟอกเลีอดด้วยเครึ่องใตเทึยม [[ก655 6ตั้๐6ธ16ก(6 ๐ร์ ออปื่ธี6กบู๊5 พธิปื่ภิ 6กอ่-5โฮืรู๊6 ธ6กอ อ่ธิ56อ56 กิออ่ แ56อ่ อธบู๊6ธธี๐มุ่6ก๐บ5 ร๊โ5โบ[อ ๐ก ซํ6(6ธิมุ่งืกธี กิ6๓๐อ่บีอ[ๆ5ธิ5 ยั ญ์ บึ ชขว7ล วงคสาร คณะพยาบาลคาลตรุ้ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวลเทิรุ้บ บทคัดย่อ ณิคั สั้งี้บึปี้ บ่ลื่ติ์ ข์ ลี่` บ' ซึ้ยั ปี้ยี่ปี้ปี้ซึ่ การุวจยครงบมวดถุประลงคเพอคกษาประส11การุณการเจบปวยของผูปวยโรคไตวายเรอรงระยะสุดทาย๊1ฑใจ็1เลบท เเขบฟอกเลีอดตัวธี]เคริ่องไตเทึยม โดยใซ้การวิจั้ยเซีงคุณภาพตามเเบวคีดปรากฎการณ์วีทยาของ ธ์อ่ฒบกอ่ ธีรุ่65$6ขึ้1 เกีบ รว11วู๊วมปิ้อมูลโดย(าารสัมภาษณ์เเบบเจาะสึกใบผู้ป่วยโรคไตวายเรึอร้งระยะสุดท้ายทึใซัเสิ้บทึเเขบฟอกเลีอดด้วจี๊1เครึองใตเทึยม บี บ สี่ บ ๐ ญิ ธํ ข์สี่ _ ขุ่ ' คั บ หึ งี้ ๐ บ บ จ'วุบวบ 12 ร'วุย ขอมูลทใดบามาวเคราะหตามเเ1ยื้บของโคใลซซ ((๐1อี๊|22` )ใสรหลขอมูลโดยดงเบอหาลาคญูดวอื]ใ1]วเเรวุปิ๊ม ^ธอื$ บืซั่ 6.1 ญิปี้ ' ปี้' ปี้ คั บ สี่ หึ บ ขื่ หึ บ ๘ ' ผลการวจย พบวาผูปวยโรคใตวายเรอรงระยะสุดทาจี๊]ทฟอกเลอดดวยเครองใตเทยบใหความหมาอี๊1ของการเจ11ใ]วย ตั๋วยโรคไต'ย๊ายเรึอร้งระยงี้ลื้สุดท้าย คือ ค'ย๊ามทบต่อค'ล๊ามทุกฆ์ฑรมาบ เชิ่อมโธีงื่งกั้บการร๊กษาด้*ลี้ยการฟอกเลึอดดืวยเคริ้องใธา ดุ้หึอื1นี๊1เซิ่1บการรุ้คีขึ้วุ1นู๋าเเใ1ใ)1]ระฑิวี่1ชื่ประหึาองไม่หาจ็}ฑาต ชีวิตตัองเโโาอรี้]กโรมื้พยา1งื่สั้าลเเ1งี้11วิฑ์บเว้บวิผ็บ ตัอมื้ตูเเธิ์วุตบเองมากเจึ1บพิเคใมุ่ ต้อื)มื้ดวุ'อี้ใ1คุมการว้111]ระทาบอาหาร กาอืดิ่มบ๋า เเละโวคบึม็ภาสั้ปุ๋ะเเฑงิ้กจ๋วู๊อบมาก ตัองร้11ประทาบยาจําบวบมากทุกวิป๋บเเลอี๊;การุมึ ข็ยี่วู๊ตอยู่สื้ป๋บกว่าคบอี่นๆ เเละผลการวิจั้ยใล๊ร็อธิ11ายประส11การณ์การเจืบาปัวยเปิบ นิ 11ระเติ๋บหลัก คือ 1) อยู่อย่างทบอด เจืบตัอง ฉื บ่ บิ วื บํ งั ขุ่ งื 'คั ยั ทบฝบ เเปลความหมายอยูอยางทนอด คอ การตองอยูอยางอดทบฝบใจใมรบประทานอาหารตามใจปาก ตองควบคุมเเละ ยั บี ง รู๊ซึ่ › ' ยั อื บ ฉื ฉื เ บ ธํ บ งื ฉื ฉื ยั บ ยั ปื'โกั้ต าบุวปุ๊บุาตมอปิ้ฟี่งํเคริ้งํคงืต เจบตองํทบุฝบุ คอ กใงืฟืาตดทาเลบฟอกรู๊ลอต ฿๖ละก'โว๊โตบเขมพอกั้เลรี๊]ตเ๖ทงํวนเวนวบ ปี้บุ๊ขุ่ ท้อเเต่ด้องสู้เพี่อใ1ระคองชืวิตให้ยีนยาว เปีบความรู้ส็กท้อท็ซ้จืวีตร่วมกับโรคหึรั้กษาไม่หายขาด ดืองให้เวลาเเละใขเมื้บ1นการ ร้ก1หุ่างี้]ย่างต่อเบึองเพีอให้มึขีวิตอยู 3)ฝีกตบให้มึวืบัธี1เเละใส่ใจเรี่องการกึนคือเปิ้นโรคบื่ต้องมึวืบั้ยใบตบเองทุกๆต้*1บ เซ่บ วุ้าาวู๊ รั่ใ1ป่ฐิะฑใบยิ'ใหาวู๊หึเฑม'1ะสึมกั้บโวู๊ค กหู่วุรมาฟอกเลึอ6าหรึอใปพบเเพทธีวู๊ตามน้ต ขึ้าารประเมึบอาการตบเอมื้ทุกวับ จึโโวู๊ บ ใ)ริห'รเสื้บฟรื้]กเลีอ6า ฝืกตบเองหึจะจั้ดการกิย็}บามื้ลถาบการณ์ทืคิดว่าใม่ปกตึไต้อย่างท๊บท่วงทื นิ) ราลวซิ่วื ไม่จืร้ง เหึบพลัด ฮึ หึรุ่ พร'วุกเพืยงพริใ)ตา คือ การร้บรู้ว่าการตายของผู้ป่'ย๊ยกสุ่มบีเกืดข็บใด้เร็วเพราะมึโรคร่วมเยอะบางคร้งเกืด บเร็วเ ะจ็)าการ ธํ ปี้ รุบเเรงเกิบกว่าจะร ยั กษว่ใต้ทบ ผลธาารวิจั้ธี}บึ ทึาให้เกิดค'อึ้'1มเๆโาใจผู้1'1วย็งี้ใรคใต`ย๊าจี๊]เรึณังระธีนื้ะสุดท้าจี๊1ฟิซ้เส้บทึเเฆบฟอกเลีริ้วุ0วุษิรึ่'ย๊ธ1เคริ่รี้]มื้ใตเทึจ็]อึ้งื่ เเธิ์วุอี๊ซี้สาม'ารล๊านํ'1ผลกาวู๊อืวู๊จั้ยใ11'[ซ้เรึ่]บปี้อื]มูลพ็บฐาบ'[บกาวู๊ใ1ฏีบั้ผ็การพย'วุใ1'าลเเก่ผู้ป่วจ็1 คําลําคัญู: 1)ระสบการญ์การเจื11ป่วจ็1 ผู้ผ็ปิ1วธี1โรคใตวุายเรึอร้มื้ระยะสุดท้าจี๊] (า'ารฟอธาเลือดต้วยเคริ่องไตเทึยม ความเปืนมาเเละความสําคัญ้ของปัญหา โรคใตเรื้อร้งระยะสุดท้าจี๊1เปี๋บป้ญหาลาธารณสุฑหิ่ ลํา ธัญ ตื่วุโลก ใบประเทคสหร้ฐอเมริกามึจําบวบผู้ป่วยโรค ใษิวุ'งี้'1จ็งี้เรี้อร้นี๊รุะธีงี้ะลุดท้ายทิ่ใด้ร้บราารบํด่าใงัผุ้าท6าเเทบใตจารา จึ1 9000 ซึ่งมึจําบวบ 340,000 ราธี1 เพิ่มเร๊]บ 81'/ขุ่ 100 ราย'[บปื 2009 `ย๊` ขี่งท่าให้กาวู๊บํ'1บัดท6พุเเทบใตเพิ่มซึ้น เเบบก้าวกระโดดเเละยั้งพบว่าเปืบลาเหตุการดายอ้บตับหิ่ 9 ของประเทคอืกด้วย `ฮิหึ ส่วบใบภูมึภาคเอเข็ย็}ใต้เเละ ภูปิภาคเอเข็ยตะวับออกเอืยงใตัพบว่าฮัตรุาหึาวามปั้ฮุกขริ้)งี้ ผู้ป่วยโรคใตวายเริ้อรุ๊งสูงซื้บอย่างตํอเบื่องทุกปีโดยม็ฝูพ็ป่'ยื้ธี] รายใหม่มาขั้วุกสั้ฮ้าปิละ 35'000 คบ ซี่มื้ร้อื)ยละ ยุ่0 หึบธิ์)ง ผู้1`1วธีงี้กลุ่มบี้ส่วนใหญ่เปื่บภาวะเเทรกซัอบจาก โรคเบาหวาบ [ยื] '[บปิ 1998 ประเทคอิบเดึยมึผู้ป่วยโรค ใตวายเรึอรั้งละลมกว่า 25,000 คบ"อื '[บประเฑคมาเลเซ็จ็นื้ การประชุมวิขาการระตั11ขาต็11ระจํารื1 2557 สลจ]ท' ลาขาพ!1าบาลคาสตรุ้ เรึอง "การ1|ริหารอย่างลร้างลรรค์เพึ่อการบริการลุขภาพ: บท11าทของการคืกษาพยาบาล"
  2. 2. พบข้อมูลการลงทะเบียบบําบัดทดเเทบได จาก 61 คบต่อ ล้าบประซากรใบปิ้ 1998 เพิ่มขึ้บเบื่บ 139 คบต่อสิ้าบ ใ1วู๊ะๆ1ากรใบรึ12006เเละมึเเบวใป้มทิ่เพิ่มขึ้บอย่าปี้ ดธิ์]เบื่อมื้เเละใบซ่วมื้ระยะเวลาเตึยวกั้บของ1]ระเฑคใทธี)มึ ผู้ป่วยโรคใตวายเรื้อร้งเพิ่บขึ้บจาก 101คบต่อล้าบ ใ]ระขากรเปิ๊1บ 304 คนต่อล้าบประซากร 'ฮิจุ๊ ใบปิ 2012 ประเทคไทยพบว่าผู้ป่วยโรคใดวาย เรี๊อร้งสะสมอยู่ 8 สิ้าบคบ โดยบืผู้ป่วยรายใหม่ปิละ ประมาณ 10, 000 คน เเละมึเเบวโป้มสูงขึ้บอย่างต่อเบี่อง ทุกรึ] เเละใบจําบวนบื้เร็]บผู้ปิ1วยไดวายเรื้อร้งระจี๊1ะ สุดท้ายทิ่ตัองบําบัดทดเเทนไดจําบวบ ยุ่0,000 คบ เเบ่งเปิ้บร้กษาตัวยการฟอกเลีอดตัวยเคริ่องใตเทึยม 30'000 คน ค่าใซ้จ่ายค่อบสูงประมาณ 300,000ขุ่ 350,000 บาทต่อคบต่อจี่] `ย๊กู่ปิ๊ หรึอปิละประมาณ 4-6 พ้ป๋บล้านจากผู้1ปืวธี1หั่วประเทค ปิ๊ย็หึ ขี่งเขึ้1บจําบวบหิ่สูงขึ้บ เเละต้องสูญเลียงบประมาณการบริหารประเทคมาจั้ดสรร การบริการสาปิ๊ารณสุขด้าบนื้เพิ่มซื้นอย่างต่อเบี่อง เมี่อเข้าสู่ระยะสุดทัายของโรคผู้ป่วยจําเปี่บตัอง ใตัร้บการบําบั้ดทดเเทบใตอย่างรวดเร็วเเละต่อเบี่องซึ่ง เป้าหมายของการร้กษาใบระยะบึ้ เปินเพืยงการซ่วยปร๊บ ลภาพสมดุธิ์านิ้า'[นเซลล์เเละนิ้าบอกเซลล์ทึ่ผืดปกดิกลับสู่ ติ์า'วะใ฿กดิให้เซลลํทําหป้าทิ่ใตัตาม11รวุติ เเละเบุ้บการเเณีโ1 ความใม่ลมผุ้วุลของเกลีอเเร่ ระตับของเสีธี)ทิ่สะลมใบ ร่านี๊จ็าาย ใบผู้ป่วยทิ่ใต้ร้บการบําบัดทดเเทบใตใม่เพึยงพอ จะทําให้ผู้ป่วยมึการเจึบป่วยรุนเเรงมากขึ้บเเละเลียขีวิดใบ หิ่สด"หึ' อย่างใรกึด'ามโรคไดวายเริ้อรุ๊งระจี๊1ะสุดท้'ายไม่ ' ฮั ยั ป ปี้ หึ คื มุ้ฯามารถรก1นู๋าใหหาธี]ขาดได การรก1ยี่'วุจงเ13บจู๋าหู่พุร บ ใ1ระศัใ111ระดองการฟอกเลีอดดวยเครึองไตเหึยม (จั้1@๓๐ยี่บ่อืงุงิ้1ษิ: หอ) ชิ่งเปิ้บวฮี่ที่ใด้ร้บความบิ้ยมมาก หี่สุดคิดเปี๋บร้อยละ 75 เเลุฐีเปิ้บวีธีเเรกหิ่อายุอิ่เเพทณิรค ใตเลีอกไบีนกรณีทึ่ผู้ป่วยมึอาการเหบื่อยหอบ บวมมาก คั ฑองเสึยคั่งจนเเสดงอาการ ศับดาบดว เบีออาหาร คลิ่บไส้ ฉื ` ยั ณี ขีซีสี่ ๐ ยั บ' สี้วาเจธี1บเเธิ์ฯะบรื้]บใมหล1)เเละเปบวปิ๊ฑสะดวกสด่าหร1]ผูป'อี้อิ๊1 จาจู๋ราารทบทวบวรรณกรรมพ11'อ๋สั้1ผู้ป่วยกลุ่มบึ ยั เมี่อดําเบึบมาสู่ระยะสุดท้ายของโรคผู้ป่วยตัองเผขืญกบ ผลกระทบต่อการทํางาบหลายระบบใบวิ่างกาย เซ่บ 106 ความตับโลหีดสูง ภาวะหัวใจลัมเหลว ภาวะบําห่วม11ธิ์)ด ภใวะโถิหึตปืโงํ ภาวะเลึอดออกง่าย เเละค'กึ๋าม ด้าบทานโรคติ่า กสิ้าบเบืออ่อบเเรจ็ ความใม่สมดุลรรั่บขอมื้ หึฐีฐี'ฐีฎี' ขี่งภาวะซิ่ดเจื้1บอืกหบี่ง เกลี่อเเวิ่ เลีอดเปื่บกรด บ็จจั้ยหิ่ทําให้เกิดอาการเบี่ออาหาร ผู้ป่วยหิ่มึภาวะชืดจะ มึอาการจากการทิ่เบึ้อเยี่อขาดออกซิ่เจบใปเสี้ธี]ง เๆธีบ อาการอ่อบเพลีย เทบื่อยง่าย เบี่ออาหาร `ย๊ย๊ธีส่วบผลต่อ สภาพจืตใจ เเละอารมณ์ผู้ป่วย ส่วบมากจะเปิบบีญูหาการ สูญเสียทน้าทิ่เเละบทบาท เพราะว่าการเจ็บป่วยทําให้ ผู้ป่วยถูกเเยกออกจากสังคม ครอบควัวเเละอาข็พ บทบาทที่เคยเป็บอยู่จะลดลง เซ่บ ผู้หญิงบืหน็าหิ่เเละ บทบาทตูเเลลูก ๆ หรึอตูเเลบั้าบ เบี่อเกิดการเจืบป่วย ด้องลดบทบาทบีลง ผู้ป่วยอาจจะเกึดค'ย๊าบรู้สืกหิ่ไบ สามารถทําตามบทบาทหี่คาดหวังไว้ทู้ฎีอู้`จุ๊ย็'ฐีชี้'หึ และจาก ประสบการณ์ทํางาบใบหน่วยไดเทืยบพบว่าผู้ป่วยบางราธี} บ . บ ปี้ ปี้ ' ลื่ ๘ งี้ ยั ตองหยารางกบกบคูสมรสเมอเปบโรคใตวายเรอรง บ ญิ บ บ' สี่ ๘ ทางดาบเครษฐกจเเละสงคมของผูปวย เบองจากเปบโรค ขึ้ ยั ' บ หึ บ คั ๘ เรอรงใมสามารถหายขาดใด จงใซเวลาใบการรกษ'าเปบ ระยะเวลาบาบหรึอตลอดขืวิด ทําให้เกิดป้ญูหาทางต้าบ ญิ งี้ ผื่บ' ขุ่ บ ธํ ธํ ปี้ ยั ซี การเงบขบ โดยการทผูปวยไมไดทางาบทาใหครอบครวม 15 รายใด้ติ่าลง มีความจํากั้ดทางด้านเครษฐกิจ พฤตืกรรมเปลียบเเปลง เซ่น อารมณ์ใม่คงหี่ หงุดหงิด อุบเอืยวง่าย ผู้ลูงอายุจะรู้สึกว่าระตับความสามารถของ ตบเองลดลง อาจมึอ'าการซบเควิ้า เเละความเคริยผุ้าจ'าก กฯรหี่ใม่ลามารถปฏีบัต็กิจกรรมต่างิ้ ๆ ได้ตาม11'าตึ งื่'ขื่ เบี่องจากสภาพร่างกายหิ่ใม่เเข็งเเรง ทําให้ตีองพิ่งพาผูอ มากข็น งี ' บ' สี่ปี้ ยั มการคึกษาพบวาผูปวยทรบการรกษาโดยการ ข์ยั ษิฉื สื้างใต (บี่1อืงูธธี5)จะบือาการปวดเริ้อร้งซึ่งสัมพ้บธก]วธ ล้างใด เเละส่งผลให้เกิดอาการทั้มั๊ร่างกายเเละจิ้ตใจ เซ่บ ปวด คลี่นใส้ เบี่ออาหาร บอนใม่หลับ วิตกกังวล ซ็มเคร้า เเละพบว่าร้อยละ 20 ของผู้ที่บือาการปวดเริ้อร้งมึภาวะ ๓อี๊ฐ์๐ธ ๗6ษิจั้655ป๋๐ก ซี่งส่งผลคุกคามต่อคุณภาพขืวิตฆอง ผู้ป่วย`ย๊อือื ราารหี่ตัองรุ๊บการร้กษาอย่างต่อเบี่อง มึค่าใซ้ขี่าจี๊) สูงใบการร้กษา ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยฑางด้าบจืด'1จเเละ อารมณ์ด้วย บางรายรู้สึกท้อเเท้ เบี่อหบ่าธี1 รู้สึกตัวเอง ใร้ค่า ทํา'[ห้ผู้ป่วยมึความวีดกกังวลเเละคด่ย๊ามเครึย๐วุ การประปุมวิขาการระดืบขาติประจําปื 2557 ลสอทขุ่ สาขาพยาบาลศาสตรื เรี่อง "การบริหารอย่างสรึางสรรค์เพี่อการบรึการสุขกาพ: บทบาทของการศึกษาพยาบาล"
  3. 3. บํ' " บ ลื่ บปี้ บ ตามมา [ฐียื'ยือืบี้ ผูปวยใตวายเรึอรงทใดรบการรกษาโดยการ 'ปี้' ฟรื้]ราเลีอดต้วยเคริ่องไดเหึยม เเพทย์จะทําการผาดด อ เสื้บเลืรี้]ดเเดมื้เเละเสิ้บเลีอดตํด่าเซัาษิโ'อึ้งิ้}ข์รั่บเพิ่อทึาเส้บเลีอด ลําหร้บฟงี้]กเลึอด เบีอถิงเวลาหีเหมาะใบการย็1ซ้เสิ้บเลีอดทื หึ ณี ขื่ ญิ ขึ้ ซี ' เเฑบใบการเเทงเขม ความเจบปวดหเกดขบจะมผลดอ จืดใจของผุ้ป่วยเเละยั้งซ่วฐ์1สร้างทัคบคตึทืดืดอการเเทง เข็มฟอกเลือผุ้าใบผู้าไวยอืกด้วจี๊) เบี่องจากคว'วุมกลัว เจ็บา1'ยื้ดทึ่จะต้อาถูกเเทงเข็บฟอกเลึอดทําให้ผู้ป่วยจําบวบ มากา1ฏีเสปิ๊ทิ่จะร็บ!าารผ่าตัดเดรึยมเสิ้บเลึอดถาวรลําหรุ๊บ ฟอื]กแลือดอิ๊อืย๊]การควบคุมโรคใดวายเรึอร้งระยะสุดท้ายใด้ดื บันตัองอาศัยการปฏีบั้ดิตบให้ถูกด้องเเละตํอเบืองของ บ' บ ' ฮั สี่ ผูปวย ใดเเก การรบประทาบอาหารทเหมาะสม การ บ สี่ ' นิ ษิ ม ควบคุมป้จจยทสงเลรมการเกดโรค การป้องกบ ภ'1วะเเหรกซ้อบทิ่เซึ่1บอับดรารี้1ต่ามื้ๆเเล=ยื้จี้าารร้บา1ระหาบ ธี)าตามเเผบการร้กาวิ่'าอจี๊]างต่รี้]เบี่อมื้ธีย๊อู้` บอกจากยั้งม็ประสบการณ์หลายๆออ่'วุมื้ทึ่ ยั' ญิ ยํ ญิ ฮีญิ ยํ คั งื ผูปายเผซญูใบการดาเบบซวตประจาวบหรอการบอง เจุ๊]าหมายในการดําเบึบชิ้วืดซิ่งบุคคลหีใม่ใตึกสิ้ขืดใม่ โอธา'าลใด้ร้11รู้ จากการหบทวบวรรฌกรรมพบว่า การศึกษาประล๊ฯบการณ์การเจืบป่วยของผู้ซ่}'ยื้ยโรคใตวาธี) งี้ ผ้ บ สี่ ปี้ บ สี่ งื บ สี่ เรรี้)รจ็ระยะสุดหายหใขเลบทเเขบฟอรื้าเลอดดวธี1เครอื]งใด เหียมทังใบเเละต่างประเทคทืผ่าบมาจี๊งั้งมึป้อย เเละยั้งใม่ ' งื ซีบ สี่ ๔ ฉื ' พบวามงาบวจยทค็กษาประสบการฌการเจบปวยของ ผู้ป่วยโรคใตวายเรึอร๊งระยะสุดท้ายทืใซ้เส้บทึเเขบฟอก งื บ ดื่ ซี ` ซี ฉื เลงี้]ดดวยเครองใดเหยมใดยตรง มเพธี}งการศึกานู๋าอาการ ขุ่ บ่งุ่ า ขุ่ บ่สื่' ` บึ้ คั สี่ ฉื ชขุ่' ดสั้1`วๆ หพา›า1ธี)ธี1[นผู11'งี้ยใรดวุใดเรธี]รงหฟธี]กเลรื้)ผุ้าผุ้า'ยื้ธี1 เครึธี]าไตเทืยมราารุค็จ็วุาขุ่}าคร้งบีจืมื้มุ่มื้ห'รู๊งเพิ่รี้]คหู่ย๊ามเสั้ปิผ็า ใจความเปีบจริงหี่ตัวผู้ปวุยให้ความลําคิป๋เบู ถ่าธีงี้หอด า1ระสบการณ์ใฟีตัร้บรู้ซัอมูลเเบบคบใบ (6๓ป๋( มุ่ขุ่อืฒ)ทิ่ เร็]บา1ระลางี้ขึ้าารตรมื้ มึควฌเปื่บจรึงเเละลึธาขึ้ง[13]เเละ เฉพาะเจาะจงกั้11ก'ารดูเเลผู้ป่วยผู้บี1วยโรคใตวายเรี้อร้ง รงี้ชื้จ็งี้จื้จี้ลุผุ้าทัายหี่ฟอกเลึอดผุ้ว็ด่ขึ้ยเคริ่รื้]งใตเทึธี]ม ซึ่งเป็บ า]ด่อืะโจี๊1ขบ๋ต่รี้]การ'งี้างเเผบการพจี๊1าา1'าลให้ความด่บ่วอิ๊]เหลือ บรรเหาคสั้]ามทุกซํทรมาบ ส่งเสริมเเง่มุมทึ่ตืทิ่อาจพบใบ กรณีการเจีบป่วย รวมทั้งบําความเซ้าใจเหล่านื้มาพ้ฒบุา องคํควุาบรู้ทางการพยาบาล บําใปสู่การถ่านี๊1หอดใบเเง่ ฉืจ็ นื่ ' ' ๘ เ ปี้` วุหู่บาการุเพรื้]า1ระโธีงี้ซบเเกแจา1า|'ปุ๋ธี}ปี้ยธี]งผูา]'ยื้ย็1โรคใด'อึ้าธีงี้ ฟื้ ยั บ ลื่ บ บ ถี่ ฉื น ตื่ เรอรงระยะสุดทายหใซเสบหเเขบฟอกเลอดดวยเครองใต เทึจี๊1มคบอี่บๆครอบคร้วของผู้ป่วยรวมทังบุคลากรทาา ลุฑภาพต่อไป วืตถุประลงค์ การวิจั้ยดรั้งบีมึวัตถุใ1ระสมั๊ต๋เพิ่อต็กษา ประสบการณ์การเจืบป่วยของผู้ป่วยโรคไตวายเรึอร้มื้ระยะ สุดท้ายฟื่ซ้เสิ้บทิ่เเขบฟอกเลี่อดดืวยเคริ่อมื้ใดเหึยม วืธีตําเบีบการวิจึย โดยโซ้การวิจั้ยเชิงคุณภาพดามเเบวคืด ปรากฎการณ์วืทยาของ ย๊ยี่ฒบุซําบี่ ฑิอล๊5๐ธ[ เพวู๊าะมึ ความเหมาะสมกับการศึกษาประสบการณ์ความเจื11ป่วย ทิ่บีขือมูลเชืงลึกหลายเเง่มุม รวมท๊งเปิบเเนวทางการคืกษา ยี่ ธํ บ กึ่ ญิ สี่ นื่ บ บ . บ ททาควาบเขาใจความเปบจรงจากสงทตวผูปวยให ความลําศั “ถ่ายหอดเเปลความหมายออกใฟ์ด้ร้บรู้ [ฐีฉืหึ ฉีห้ซัอมล ปี้ ปี้ เปื่บผู้าไวยโรคใตวายเรึริ้]ร้มื้ระจ็)ะสุดท้'วุธี)หีป๋1ซ้เลิ้จ๊พ็บ ซึ่ ซี บ หื่ หึ ๐ สี่ หเเขบฟอกเลอดดวยเครองไตเหยมจาบ'งิ้บ 1? ราจี๊} ท วิจั้ยศึดเลีอจ็าเเบบเฉพาะเจาะจง ใบเตีอบ กรกฎ'าคม ฝ้` ๓0 ดี๊ป๊ฮุ งหาคม 2557 ณ หน่วยไตเทึยมโรงพจื้]าบาลเอกซบเเห่มื้ หบี่ง โดยม็เกณฑ์กฟ้1รคึดเลีอก ตังบึ้ 1)ผู้ปิ)วธี]ซาจี๊1เเละหญิงอาจี๊งู ?0จู๋ 60 รึ] หิ่รี้)าธีงูวู๊ เเพหณิรคไตวืบึจอ้ยว่าเปิ้บโรคใดวายเริ้'อร้งระยะลุดท์ด่าธิ์นั่ทิ่ ตัอ อู้บการร้กษาต้วยการฟอกผุ้ลึอดต้วยเครี่องใดเทึยม 3 ครั้งต่อลัปดาห่ ซี่งเปี่บกสุ่มฟื่ซ้เส้บฟอกเลือดที่เเขบใบการ ฟอกเลีอดด้วยเครึองไตเทึยม ค'ย๊ามหมายเซัาใจด้วยภาษาใทย ฉั ขุ่ญิ 'ฉื หึ บึ .ฮี อื) มการมองเหบ การใดนี๊}บฯ`1กด ม ลดืลับา1ซัญฌะลมบูรณ์ ลามารถให้ซ้อมูลใด้ดรงา)ระเตึบ เเละยีบตึห้ความรํวบมึอใบราารวืจั้ยคร้งบี เคริ่องมึอทึ่ใฟ็บการวิจั้ย ประกอบด้'ย๊จี๊] เเบา) ญิ สัมติ์าา1ษิณ์เซงส็ก ซิ่งมึค์าถามใบชิ้าารส้มภาา`)ษิบุ้จะเปิบ ลึฑ์กาปุ๋ณะยึดหยุ่บ เออ[ห้ญัห้ข็อมูลลาม'ารถเเอี๊าผุ้ามื้ปิ๊]รี้)กถืจื้ ราารร้บรู้ของพั้ขา คฆัาถามหลัก ยี่'พอเปื่บโรคใดวายเเลิ้ว ด้องทําเส้น ตัองโดนเเทงผุ้ข็มเเละเดืบทางเข้าออก โรงพยาบาลบ่อยๆ อยากเล่าถีงความรู้ลึกอะใรให้ฟิงบัขื่'งี้" ธํ ขื่ รื้ ยั ปี้ปี้ ปี้ ย่ เเละคาถามรองทเออใหญัหขอมูธิ์าละหอบา1ร=ขึ้ธิ์วุ้าการนิ้บุ การประขุมวิซาการระตื1|ขาติ|ระจําโ| 255หู่ไ ลสริ้]ท` ลาขาพยาบาลคาสตร์ บื่ ซี ขุ่ - ญิ เรอง "การบรหารอยางสรืางสรรค์เพึอการบรการสุขภาพ: บทบาทของการศึกษาพยาบาล "
  4. 4. การเจืบาบั๊วยโดยใซ้เหคบีคการทวบความ การสรุปความ การละท้อบคืดเเละให้บอกเล่าเริ่องราวเพิ่มเตืม เซ่บ (ซ่'ย๊ย เล่าเพิ่มเต็มเกี่ยวกับประเตืบหิ่ด้องการถาม)”ยื ย๊หู่ที่เล่าว่า`.'. หมายควาบว่าอย่างใร" ทั้งนี๊ม่มึข้อกําหบดดายตัว วืธีการเก็บรวบรวมซ้อมูล ภายหลังได้ร้บการ พึจารณาจริยธรรมใบการคืกาหุ้าวิจั้ธี1ใบมบุษธีฐิของ โรมื้พธ1าา1าลตึบสัมื้รว็ดเเล้ว ผู้วิจั้ยได้เซ้าพบญัห้ข้อมูลเเละ ให้ราธี1ละเอิธี'ดใบการทําวิจั้ยเเก่ญิห้ซ้อมูลหรา1] ให้เซ็บใบ ยึบยอมเซัาร่วมวืจั้ย โดจี๊1เกึบรวบรวมซ้อมูลตามวับเเละ รอา1ของการบุ้ดฟอกเลีอดขอมื้คุ้ห้ข้อมูลเเต่ละราธี] โดยใจํรู๊ วิธิการสับภาษณ์เขิงลีก การบั้บทึกเสืยงขณะสัมภาษณ์ รวมก์ดีบการจดป้ป๋บทึก ผู้วืจั้ยสัมภาษณ์ญิห้ซ้อมูลรายละ 1ฝ้ 9 ครั้มั๊ๆละ 30ษิฉี่5 บาทื การส้มภาษณ์ทั้งหมดเกิดขึ้บใบ ลถาบที่ลงบ ม็ความเปีบส่วนตัวเเละละดวกต่อญัห้ข้อมูล ใบกระา]วุนการลัมภาษณ์ญัจั้ยถามยื้าเพิ่อตรวจสอบความ เข้าใจของผู้วิจั้ยเเละญัห้ซัอมูล (|โ6งัฮืโง้มั6 ถุบ65โป้0ทิ› เปิบ การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วีจั้ธี)ตําเบีบการวิเคร'าะห รํโอมูล ตังบึ้ ข์ 1) จ็าารวิเคราะหข้อมูลเบื่องด้บุเปิบการวิเคร'าะห่ ขื่ าโอมูลขณะทําราารสับภาษณ์เพึอใซ้ลร้'1งคําย็า'ามต่อเนอง'[บ ระหว่างการลบหบา เเละวืเคราะห์ความสมบูรณ์ของ ซ้อมู'าจากการถอดเหปบั้บุหึกท๊บทืเลึยงภายหลังการ สัมภา1นู๋ณ์เลร็จสื่ชี้บ 2) กู่วู้เคร'1ะท์ข้อมูลเตื่อสรุ1]า1ระเต็บดามเเบ11 สี่(|รี้)มื้โคใลซ์ขื [19 ]มึขั้บดอบตังบี้ อ่าบบหสัมภาษณ์ทิ่ใต้ จากการถอดความจากการบันทึกเทปเเบบคําต่อคํา ฟัง เหปซี้าหลายๆครั้ง เฟี่อไห้เกิดความเซัาใจเเละใส่รหัล ซ้อมูลโดยเป้บการวิเคราะหเบึ้อหาผ่านโปรเเกรม ญิบู๊เลอื [หึ 6'ใ จากบั้บเขืยบาโอคววูมลําตัญูอรี้]กมา ทํ'ารา'าร จั้ดระา}า]ด*อื'ามหมาจี๊]ของํข็อความบั้บเป๊บกสุ่มประเต็บา1อา เเต่จี้ฯะซ้รี้]ดวาม เเละเขืยบอธิบาจ็111ระเตี่บเซิ่]บความเรียง "`ขุ่ปี้ ขื่ จี๊วจ็1'างลจี้บื้เอืจ็)0า เเลิ้ป๋วกลับใปใหผูา1อมูลเพอดรวจลอบความ ถูกด้องฑองข้อมูลเเละการเเปรค'ย๊ามหมายของผู้วิจั้ย (ฑ๐๓๒ธีธ (ก็6(งัง้กั้รู๊› ผู้วืจั้ยทําการเเกั้ไขดามทิ่ผู้ให้ ตี๋ยึอมูลตรด่ขึ้จลอบ เขืธี)บ11ระเด็บซ้อมูลเเละเเา1ล ดวามหนี๊1าธี)เปื่บความเรึยงจบมั้บใจว่าได้ข้อมูลทิ่อิ่มตัว ผลการวิจั้ย ญัห้ซัอมูลเปื่บผู้ป่วยโรคใตวายเรื้อร้งระจี๊งี้ะ สุดท้ายฟื่ซ้เล้บหี่เเขบฟอกเลีอดด้วยเคริ่องใตเทืยม มึอาจี๊งู อยูใบซ่วง 23 ซี 42 ปี (เฉลี่ย 34.6 ปี) เปี่บเพคซาย 5 คบ เพศหญิง 7 คบระยะเวลาการฟอกเลึอดต้วยเคริ่องได เทืยมอยู่ระหว่าง 1 "9 ปี หั่งหมดลัญซาตึเซื้อซาดิใฑยเเละ บับถีอคาลบาพุปิ๊ ภูมิลําเบาอยู่ใบเา1ดกรุงเหพมหาบคร เเละปริมฌฑล ระตับการศึกษามัธยม 7 ราจ็1 ธี]บุา1ริเบูญูา 7 ราย ปริญญาตริ่ 3 ราย ความทมายเจืบป่วยของผู้ป่วยโรคใตวายเรื้อร้งระยะ ลุดท้ายที่ฟอกเลีอดด้วยเคริ่องไตเทียม :โรคใตวาย เรี๊อร้งระยะสุดท้าย คือ ความทบตํอความทุกขํทรมาบ เมื้อร้บรู้ว่าป่วยโรคไดวายเรี้อร้งระยะสุดท้ายหี่ ฟอกเลือดด้วยเคริ่องไดเทืยม: โรคใดวาจ็งี้เริ้อรู๊ฑ์งระธีงี้ะ ลุดท้าย คือ ความทบต่อความทุกขํหรมาบ หบต่อโรคทิ่ใม่ มึทางร้กษาหายขาดขี่งเปิบความรู้ลีกเเรกทิ่ผู้ป่วยน็กถีง คาาบทุกขํหรมาบเปี๊นการเเสดงออกถีงการร๊บรู้ของผู้ป่วย เเละฮืห้ความหมายเกิ่ยวโรคหี่เบ็บ เซี่อมโธี1งกับการร้กาฯ'า บั้รุ๊'ย๊ยกด่ารฟวู๊]กเลีอดต้'ย๊ยเคริ่องไดเทึจ็1มเปี๋นการร้จี๊าา-›'าเเา1วุ้`ขุ่ ประศั11ประดอง ชีวืดตึองเข้าออกโรงพบิ้1าบาธีวุเเ1กึ๋บ'ว็บเว้บ ”วัน ต้องตูเเลดบเองมากเปีบพิเคษ ต้องความคุมการ ร้บประหาบอาหาร การดี่มนิ้า เเละโรคบึ้มึภาวะเเทรกซ้อบ หึซีญิ เยอ ตีองร้บประหาบยาจําบวบมากทุกวับ เเละราารมซวต (งี (ะ อยู่ บกว่าคบอี่บๆ ฌ หึ'ค'วุามทุฉี่าข์ทรมาบเปั่บลึลุ้งทึ'ต้ธิ์)งเผซิญอลื้1างี้ ต'อเบึอง กืบกืไม่เต็มทีมี่ขัอห้7มเยอะ ย'1กืด้องทาบทุกวํย็บ เบี่บกอบเบืบกรรม ทํางาบไม่ได้ตามปกดื เหบี่อยง'าย ขั้ บ หึ จิ ธั ' ยั 'ฉื บางครงตองมาฟอกเลอดฉุกเฉบ บาทวมปอด หวไจไมด มัมคงเปั่บเวรเบี่บกรรมทิ่ตัองเปั่ บโรคบื ตผุ้องโดบเซึมทิฆ่ เเทง1]อย']"(|03 ลัมภา1บ่ณ์ครํงื่ทิ่ จุ๊ไ | จุ๊` /6) จ๋'หู่พอหมอวุ/อก'วุ'าเปื่บโรคไดว'1อิ๋นั้ระยะสุผุ้วุท่างิ้1 คึหึวุ อย็1'างเตืลื้}วว'าตัองตายโดยเร็ว หรี้อไมซู๊|ฉืต๋ป๋ษิ1งเซ้าอิ้)ธิ์]จี๊) ' อี้ ปี้ นิ คั โรงพธีอี้าบาลบอยๆ....ขุ่ตอบบยาตองกบทุกวบเยอิ้)ะม'1ก.. ฟอกมา 6 ปืเเลัวยังไม่ซิบกับการโดบเเทงเซึม เจืบ..ขุ่.ซ่วงบึ คงเบืออาหาร คิดว'าคงอยู่ไดผุ้อึกไม่บาบ (หน้าบืง่ เศรํฑ์า ไม' สบดา)ขุ่..เเต'กืเปืมห่วงลูกต้องเลี้ยงเขา เขาไม่มึพ'ธิ์) " {/0"› ส้มภาษณ์คซี้ทิ่ 1 1_ .นื่ 96) การประชุบวิชาการระด้บซาติประจําปิ 2557 สสอทขุ่ สาขาพยาบาลศาสตร่ เริ่อง "การบรึหารอย่างสร้างสรรค์เพี่อการบริการสุขภาพ: บทบาทของการคึกษาพยาบาล"
  5. 5. 'จุ๊'คบเป็บโรคบืโรปี้บคบมิ่กรรมบะ ไม่มี่ทางรักษา ใท้หาอี้ป๋ขาด ต้องคุมการกืบหุกอย่าง. เขัาออกโรงพยาบาล กอู้1นั้1วัาบพธี)ๆกอู้บ ตัองตูเเลตบเองมาขั้วุ เส้บฟอฑิ›เลึอดหบิกื ต้องดูเเลกลัวทืลุ่ดคึอตอบเเทงเซื่มกสผุ้วมับเเตหึวุ เพราะมับ ปวดเเละ1}วมบาบ มับเคยเเตกบวมเขีย'ตี๋บาบกว'าจะหาย เเต'ใมรู้กี๊)ะทําไงหมอบอกใท้ทย็ากืทํายอมทบเจึบหบ'อยจํขุ่จุ๊ไม่รู้ จะพูดยังไงหากเลึอกได้คงไม'เปี่บหรอกโรคเเบบบิ้รํขุ่เอาเปืบ ว'าม้บทรมาบกั้ใจ กั้กายเลย" (|08 ส้มภาษณ์ครั้งทึ่2 !งั ขุ่' 38) การพูดถืงความทุกขํหรมาบฆองญัห้าโอมูลเเา1ล ความหมายอยูใบรูปเเบบการใซ้จืวืตประจําด่วู๊ผับหี่ด้องปฏีบั้ ตัวให้สอดคล้องกับโรคทิ่เปิบอยู่ ญัห้ซัอมูลไม่ได้พูดเพึยง ผิจ๋ยื้เผิบ หาราเเต่ตึความหม'ายจากสิ่งทึเคืดข็บร่ามก้ป๋านึ่ ขื่ บึ ' ค'งี้ามรู้ลึก มอยู'ใบใจเเละเปี๋บสิ่งทิ่6ว็าเบีบคู่กับการใซ้ ธีฮิรึวืดประจําวับ ซิ่งละท้อบจาก11ระลบก'รณ์การเจืบป่วธี1 ฯ1องผู้ป่วยโรคใดวายเริ้'อร๊มั๊ระยะสุดท้ายทิ่ใซัเส้บหื่เเขบ ฟอกเลือดด้วยเครี่องไดเทึยม เเละลักษฌะเทืยบเคืยงฆอง ผู้ป่วธี1รอบซ้างทึ่เปิบโรคเเละร้กษาด้วยวิธีเตืยวกับ จึง ลามารถกล่าวได้ว่า การเจืบป่วยด้วยโรคนื้คึอความทุกซํที่ หรม'าหทั้งร่างกายเเละจีดใจที่ไม่ลามารถเยกออกจาก ความคืดใบการใซัขืวิตา]ระจําวับกุ๊ษ์ด้เพียงเเต่เสี้จ็]'ย๊บาทึ หาฐ์า ตูเเลตบเองใม่ตึสุขดิ์าาพก็จะอ่อบเเอเเละม็ใรคเเทรราซ้อบใ๏วี่ ง่าย ".จู๋ขุ่งิบับอดเเละหักห้ามไจย')กบะไบการตืม่นั้า ยา ดี๊งีเยิ้/อิ้]ะ ทรม'1บใจมากหี่ตอู้ธี)งปิ๊อู้ากัดการกึบ ธิ์วุอกง'ขั้บลํงิคมกื เปื้ป๋ธิ์)งา1ฏิเสธพํรี๊ทื'ใจ็1กืคือยากขื่จีบขุ่ขุ่งี่ฆ์มับคึอหึวุวามหุกซ่ลุ้ ความ ทรม'1บต'อค'งี้'วุมอยากของเรา'ขุ่.. 'หึ (|บื1 ส้มภาษณ์คลี้ทิ่1 !ซํ .ขื่ ท็0) ส์ ยั ยั "ไซ้ชืวิตรวมกบมบมา 8 ปี เเลผุ้ว ทิ่ผป๋7บมา ' หึ พธี}ายามจะไมนกถีงบะเเตุวู๊กืยากเพราะเราต้องทําตอู้วเองไห้ เหมาะกับมับทุกวับ มับศึอความไม่เเบ่บอบ..งํ บืฟีงํออกจาก โรงพธี/าร}าลมา หมอบอกปล๊)ดติดเชี่ชี้อ เหบื'อ๕1 ขุ่ ..'คบทิ่ใม' เปั่บโรคบืโม'รู้หรอกว'ารู้ลึกธีฐิงไง หึ' (/03 ส้มภาษณ์หึวุรั้มื้ทิ่ 1 [. " 80) ยี่ยี่ด้องตระหบักวป๋าตบเองเปืบโรคบี้ดลอดเวลา ต้องหักห่ป๋ามใจไบการกืบ ต้องตูเเลตบเอิ้1งม'1กไม'ให้ธ่างกาษิบั้ ธิ์า`อบเเอ ขุ่งังํผู้รู๊1ด่)ยทีมาฟอขั้1เลึอดนื้วือืนี้ธีบั้!รับด")งเบ์'บหี่1!ริกรมุ่'ขึ้ เปืบครูใบการสอบุประสบการณใหี่พราะทุกคบมี่ล้!)1มุ่ณะ ซืวิตทิ่คล้ายๆกับ”' (/07 ลัมภาษณ์ครังทิ่ 1 [ทํ " 66) เมือญัห้ข้อมูลพูดถืงความทุกขํทรมาบ ญัห้ ถ์ยี่ทึ่ ปิ้อมูลเเต่ละราจี๊1ล้วบอธิบายประลา]การณหเ11บ ลักานู๋ณะเฉพาะของตบเเละประลบการณิจขื่ากเพีอื)บผู้ป่'กึ๋ษินั่ บามื้รายหยุดบื่งเบ็บซ่วมื้ๆเมึอพูดถืงสิ่งเหล่าน๊บพร้อมลึ ขุ่ บ หป้าทึ่เคร้า บางรายหยุดพูดใปเฉยๆพร้อมบอกวาผู ลัมภาษณ์กืรู้ว่ากสุ่มดบ(หมายถีงผู้ป่วย)ประสบกับ อะใร1โางใบการตําเบึบซิ่วิต ทั้งทางตัาบราจื้กาอื] ด้า`ซึ่ จึดใจเเละเศรษฐกึจ การหยุดฟังเหตุผลของผู้ลัมภาาขํณ์มึ คว'ามหมายอจี๊]างมาก เพราะเปิ้บปี้ฮ่วงเ'บึ้ลาทิ่ญัห้ซ้อมูลใด้ ระบายควาบอึดอื้บออกมา ทําใหีด้รุ๊บรู้ว่าความรู้ลึกหี่ เรุ๊1บความทุกขํทรมาบหี่ออู่ใบผู้ป่ายกลุ่มบึ้มึเธี1อะเเละเฆา ขอเพียงให้มึคบร้บพีงเขาป้างไมใซ่เพียงเเต่สั่งให้เขาห่'า ควาบใบใจทิ่เกี่ยวกั้บความทุกปิ้หรมาบใบก'ารใซั ข็วิตของผู้ป่วยทุกๆด้าบ เซ่บุ การเจ็บปว๏าหิ่โดบเเหงเข็ม เพิ่อการฟอกเลีอด การขอคืวฟอกเลิ๊อดเเสิ้วไม่มึคื'ย๊ให้ การทบอยู่กับโรคทึ่ทําให้ร่างกายเสี่อบลง การต้องจํากัด นิ้า การด้องหลีกเลิ่ยงอาหารที่ซอ11 การริ๊บประหาบรี้]า มากๆ การตัองเดืบทางเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆ การหิ่ ด้อื)าเผซืญูกับใรคหรี้อดิ์าาวะเเทรขึ้าซัอบเเธิ์าะรุ่าารทิ่ตัอมื้ฆ'าธ› สมบัติเพิ่อบํ'าเงิบมาร้กใ'ซึ้าตัวหี่ต้องใซ้จ่าธี1จี๊)จี๊1าปี้ต่ธี]เบื่อา เขาอยากระบายเพิ่อให้บุคคลากรหางลุขภาพใตีรู้ชืวืดเฑา มากข็บ ประสบการณ์การเจืบป่วยของผู้ป่วยโรคใตวายเรื้อร้ง ระยะสุดท้ายฟื่ซัเล้นทึ่เเขบฟอกเลีอดด้วยเคริ่องใตเทืยม จากการวืเคราะท์ข้อมูลพบว่าา1ระลา1การณ์รา'าร เจืบป่วยของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อร้งระยะสุดท์าจี๊]ฟี่ซ้เสี้บหิ่ เเขบฟอกเลือดด้วยเคริ่องใตเท็ยม เเปงออรวุเปิบ นื่ ประเติ๋บหลัก คือ 1) อยู่อย่างทบอด เจีบด้องหนฝืบ 2) ท้อ เเต่ตัองสู้เพิ่อประคองซีวีดให้ยีบยาว 3)ฝืกดนให้มึวีน็รื้ขุ่ เเละใส่ใจเริ่องการกิน ณิ) จู๋าลัวขีวืตใม่จืร้ง เหีนพธิ์จั่หึาพร'าปิ่ เพืยงพริบตา 1) อยู่อย่างทนอด เจ็บตัองทบฝืน เเปลความหบ'1ยของการอยู่อจ็]างหบอด คือ งิ้า'ารดืองอยู่อย่างอดทนฝืบใจใม่ร้บา]ระห'าบอาห'ารดามใจ การประซุมวืชาการระดึบขาติประจําปื 2557 สลอท. ลาขาพยาบาลคาสตรํ บื่ " ญิ บ่ ผิ งุ, เรอง การบรหารอยางสร้างสรรศ์เพึ่อการบรการลุขภาพ: บทบาทของการศีกษาพยาบาล
  6. 6. า}าก ตัองควบคุมเเละจํากั้ดจําบวบนื้าดี่มอจ็]ามื้เคร่งคร้ด บ'างรายให้ข็อมูลว่าตัองดวงบั้าดี่มทุกวิดีบ หีวก็จืา1ประหย้ด นิ้าใว้เพื่อร้บประทาบยา เจืบด้องทบฝืบ คือ การผ่าตัด ทําเลิ้บฟอกเลึอด เเละการโดบเข็มฟอกเลีอดเเหงว้บ "บ วุ้ฉืบ าบึ้านี๊ราธี1ให้าโอมูลว่าตัองทํ'าเล้บฟอกเลึอผุ้าปืเว้บปิ ตัอง ผ่าดื'ดทุกฐิ] าบึ้าาราฮื1ให้ข้อมูลว่าผ่าตั๏าทําเสิ้บฟอราเลีอดมา ต็ดเซึ้รื้]ด้องผ่าตัดเพิ่อบําเล้บฟอกเลีอดตังกล่าวออก เเละ การถูราเข็มฟอกเลึอดเเทงกึเจืบ บางครั้งเเทงเส้บเเตกยิ่ง ปวดเเละหรมานมากกว่าเดิม บางรายปอกว่าหากเริ่มด้บ พยาบาลเเทงเจืบเเส้าเขาด้องทบกัปอาการเจืบปวดบั้น ตลอด นึ ซิ่'วโมง 'จ๋เคธ่งมากไบเรึ่องการดึม่นื้า.ขุ่..เขาบอกผมไม่มึฉื' 1รัามนื่วี่ม่ปั่าเกิบ .ไ ลิตร/วับ ร'วมปั่าหุกอธี]างบะ (ยื่ฆ่ๆ มธิ์)ง หบ้าผู้ส้มภาษณ์) เเต'ผมกืทําบะเพราะเคยนี้าท'วมปอดมา ฟอกบอกเวลาจ'ายค'าฟอกตตี้ง 6,000 บาทเเหบะฆ์.สุ่จ๋าจบ ตาย" (|อ4 ลัมภาษณ์คลี้ทิ่ ใ เ .ษิ 84) "ต๋'องปรจ๋ะหยี่ฐิดนั่าใหัถีงทิ่ลุด ต'จี๋งไส่ขวดไวัห้าม ฏ์รึม่เกืบบี่'ทิวกืเเค'จี1}ให่'ซุ่มคอ เอาไร่ผ็ตืฆ่ตอบกึบอี้/า ธี}าบ้บ เยอะ" (|012ลัมภาษณ์คลี้ทิ่ 1 เ :184) 'ยี่ป้าบี้เจืบตัวทุกปืเพราะต้องทําเส้บ เป็บ เบาหวาบเสับไม่คจุ๊อยโต เเทงเข็มเเล้วเลึอดออกไม่พอ ปืทิ่ เเลํรุ่วผป๋าหัวปืห่ย็ายปี๋ เห้อ.|.สั้ สุ่ขุ่.เวรกรรม " (/02 ลัมภาษณ์คซี้ หี'2| ขุ่'3ไ) หึ'ตอบผ'าดัหึาทําเส้ฑ์บฟอิ้)กเลึอดไหม่ๆปวดมาก กึ บืกว'าจะเจืบด้วตรี้เเต'คซี้เเรก บี่เล'บเเบบเจืบเเบบวับเว้บ 'วับ บางวับโซครัายเส้บเเตกยิลุ้งปวดทรมาบไปกับไหญ่ บี่ ตํ'องเลีอกพธี}า1|าลฝืมึอดึๆเเทงบะ คบใหม'ๆอย'สั้วุเขัาม7 ใธีวุอิ๋งี้'ขุ่`1ป็างคร์ย็ง่หึาบเก"1เเทงกืร}'จี๋มั้)บะเเต'ต้อมื้ทบ1นั้`บไม'ใยํรึหู่ เนื่รึ่ย๊1'งี้ไม'มีทืชี้ฟอ/วุจะฐี/งกว'าเดิม" (/[)1 ส้มภา1ยํณ์ครั่ง่ทิ่ วุ 1 สุ่'ฐิ9) 'ล์จู๋.ขุ่รอบหี่เเล้วพยาบาล..ฆ์เเทงกืเเตกบะเเขบบวม เบึบมะกรูดมะบาวเลยป๋'.บี่ (ชี้เขบทิ่เปั่บรอย) ดูสีมับยังไม่ หาอี้1เลย๊/ วํปิบั๊บคิดว'าจะไม่ฟอกเเล้วเเตป๋นื้าหบ้กกืมาเยอะ โดบใร}ซงี้: มึ เปิ๊ม เจึ1)กืต่ตื่ธิ์)งทาติ์ขุ่. " (/อ9 สื่ฝึติ์วุาามุ่ธิ์น์ครั้งทิ่ 1 / หุ่'/ผุ้) 2) ท้อเเด่ต้องสู้เฟี่อประคองชีวิตให้ยืบยาว 110 ญ์ห้ข้อมูลา1'างราธี]กล่าวว่าต้อมั๊สู้กั้า`1ใรคทิ่กุ๊จ้ม่ฐิฐิ หางรุ๊กษาให้หายขาด ใรคหีมึเเตํความหรุดฆอมื้รางการั่: เ ฉื สี่บ ปี้ญิ รี่ ถิ่ ฟื้ งีญิ ญิ บางราอบอกวาเปบโรคหตองใซเงบเปบสงยอซวตหากเมื้ป หมดขื่วิดด้องจบลงด้วปิ๊) า]างรายปอกว่าสู้เติ๋มหี่มาดลอด '๘ 'บ "หึ ขื่ ' บปี้ ' บ ขุ่ เเดกใมรูจะฮู้ดถาเมอใหร บางรายใหขอมูลวาตอมื้หางาบ หน็ก` เหบี่อยก็ใม่ไตัพ้กเพิ่อหาเงิบมาเริ้]บค่าเดิบหาจื้ คํา ฟอกเลีอด ค่ายาเเละอี่บๆทึ่เกืบกว่าสิหรู๊การร๊กาชุ่สั้า ฯ`]'วุงี้ รายบอกว่าหลังคลอดลูกเลร็จก็ฟอกเลี่อดตอบบึตัองตูเเล ลูกด้วยตอบบี ญัห้ปิ๊อมูลส่วบใหญ่รู้ลึกท้อเเด่ด้องสู้เพีอ ยั งีญิ บํ ยั อื่ ขื่' รกษาซวดใหยีบยาวใหมากทสุด เหนึ่อยบะหิ่ด้องสู้กับโรคบึ"เติบทางไปกลอู้บ อาทืตยํละ 3 วับ บางวับฟอ!วุเลึอ`ดเสร็จา1ากลั1}สั้ว็ เหบือบกอู้บจะเปั่บลม1)บ โ๐ทั้ขึ้จู๋ ขุ่มิป๋บป'าจลี้อึ้รํป๋กาบ่าย๊หึรุ๊ป๋ ห'1ยขาดบะ บางคลี้กืท้อกืคิดว'าทําใมด้องเปี่บโรคบิ้ชี้ ไม่รู้ จะทํายังไงคงต้องฟอกเพราะไม่อยวิกตาย " (|02 ส้มภาษณ์คลี้ทื'2 เ .'55) จ๋'เงิบทุกบาททิ่สูกใหัมาตัองบ๋ามาใว้เปี๋บฑิวป๋าฟอก ค'าเตึบทาง คพ็ายาเเละอี่บๆหี่สึทธิการรัก1นู๋าไม่ใด้อ'าธี/ใรสึผ็เเต ด้องยอมเลึยบะเพราะเบี้บวิฮืเดือิ๋1วทิ่จะทําให้มีซืวิดอยูซู๊ตป๋อิ้) ท้อมาตลอดเเม้จะทีาใท้มับเป็บส่วบหบี่งของชืวิตเเลํย็วขั้จิ ตามเถอะ ใบ่อยากเขัาออกโรงพยาบาลเเบบบื".จุ๊ งํ.ลูกให์ ก๋าลังใจตลอดว'าเเม่ต้องสู้บะมื้' (|06 ส้มภาษณ์ครั้งทิ่1 เซี 562) "..จู๋จุ๊กืต๋พ็องสู้บะคฉืาเเรงวับละ 300 สั่วิต๋ป๋ธิ์)นี๊ทํา เหบื'อยหบ้กกืด้องทํา คิดเเค'ว'าไม'มิ่เงิบไม่มีซึวิต า|')งครั่งพื้ฐิ เเอบนื้าตาร่วงบะ..จุ๊มับท้อ มับเทบื'อย เรากืไม่มึคบดูเเล เเถมมาเปี๋บโรคเเบบบื"อึก ตอบบี้คิดเเค'ว'าธีวังไหว ธี7งไมซู๊ อย๊1ากตาธี/ กืคงตผุ้องสู้ต'อไา!" (/011 ลัมภา1นู๋ณ์ครั้งทิ่ 1 ช จุ๊'/9) จ๋'เวุปี่บโรคบืบั๊บลจุ๊าา}ากบะ ค'สั้วุใซ่'จ"วุธี}เยั้1ธิ์1ะ ไหบ จะคป๋าฟอก ค'ายา ค'าเติบทางมาฟอกเเละอึ`บๆ ตธี]บเเรกทิ่ หมอบอกหบูรัองไห้เลยคิดวรุ่าด้องตายเหมึอบมะเร็งระยะ สุดท้าย (หัวเราะ) บี่ฟอกมาปี๊กว'าๆเเล้วรอไตบริจาค ต้อง ฟอกต'อค'ะไม่อยากตายรักสูก`.หวงผัวขุ่ขุ่จริงๆเเล้วกืท่อบขั้พื บะ เราบ่าจะมึซึวิดทิ่ตืได้ดูเเลครอา!คร'ดี๋อบั้ป่างเต็มหิ่" (/08 บ ถ์ ฮั ธิ์จั๊มึติ์)า1บ่ฌครงหิ่ 1 ผู้1ไวย 23 ส้ปหึ)าห่ต/)เรื้รึธิ์)ดหจ์วังคลอด ดํ รํวมกับ 5เฮ็ ทาไหี่กืดไตวายตามมา 1 :95) การประขุมวืซาการระด้บซาดิประจําปิ 2557 ลสอท. สาขาพยาบาลคาสตรื เริ่อง "การบริหารอย่างลรึางสรรคํเพึ่อการ บริการสุขภาพ: 11หบาทของการคีกษาพยาบาล "
  7. 7. 3) ฝึกดบให้ม็วิน็ยเเละใณิจเริ่องการกิบ ญัห้ข้อมูลลํวบใหญ่ให้ข้อมูลว่าการหิ่เปื่บโรคบึ้ ต้องมึวืน๊ยใบตบเองทุกๆดืาบ เซ่บ การรุ๊บประทาบอาหาร ทิ่เหม'าะลม(รั่า]โรค การมาฟอกเลีอดหรึอใา]พา1เเพหธีฐิตด่าม น็ษิา รุ่าารา1ระเมิ้บจี๊]าราารดบเอาทุราวัน การา1ป๋รู๊หด่ารเลิ้จ็บ ฟอกเลึอด ญัห้ข้อมูลบางรายให้ซ้อมูลว่าด้องหาข็อมูล เฟี่อหิ่จะฝืกตบเองใบเริ่องการร้บประหาปอาหารทิ่เหมาะ กับโรค ฝืกดบเองหี่จะจั้ดการกั้บบางลถาบการณ์หิ่คืดว่า ใม่า1ราติใต้อย่างทับห่วงทึ "ตอู้องี้เรืธีบั้บวู๊'ทิ่จะฝั่กฝบตบเอง เเรขึ้วุๆไม'ซิบหรอก ห้ป๋ามทุกอธี}างสึคืงหี่ชอบกิบถูกห่ผ็ามหมด ทั่ง่อาหารค็ส่ผงซู รส คะบอ รสดึ ห้ามเติมพริกบั้าปลา 1}อกเลยวป๋ากึบไม'ลงขุ่ขุ่ จืดมาก ตอบนื้ริ่มซิบบะ ไม่เต็บ ไม่เค็ม นั้าไม่เกิบ รู๊ลึกว'า ทาบไดป๋ปกติจืดๆก้อร่อยตื.ฆ์ฆ์ ด่' (|0ตึ ส้มภาษณ์คฆ้ทึ่1 เ .'200› เริ่องหี้ริวฟอ|วุเลึธิ์วุดห่ตื่ามเลี่อบบะ.จู๋จู๋เคอื้/เลือน เเลิ้พ็วคึสั้งี้หาอิ๋1ฝูป๋ป่วยเอิ๋1อะ ครั่ง่บํปี๋บต้องทบอึก 1 'ฐิฎีบเต็มด่ๆ เหบี่อยเกือบดาย เราตัองมี่วิบัยใบการมาพบเเพทอิ้วู๊ มา ฟอกดามคึวบัด ต”องควบศุมการกืบอาหารเเละกึบยา เเละ อึกหลาธีป๋ๆอย'าง.จุ๊ขุ่ " (/09 สัมภาษณ์คซี้ทิ่ 1 !สํ .'66) 'จ๋ต๋ย็องมึระเบี่ธีคี่า/ทุกอย่างด้องวางเเผบไบการมา ฟธิ์)พื้วุเลึอผิ›ให่'เร็ว ไมป๋งั้บเซึย็าเครึองซิย็าไตํพ็ธี)อกขั'ๆ หึวุบรอาบั้ ถอู้ด1ไ11รธี1บาบ พย'1บาลกลอู้บบ้าบตืทั) เเละต๋ย็องดรวจ ประเมิบตบเองบริหารเส้บฟอกเลึอดทุกวับ หากรู้ลึ`กมึ อะไรหิ่คิดว'7ไม่ปกติจะรีบไปพบเเพทย่ขุ่ฆ์. อื' (|012 ลัมภด่วุษณ์คซี้ทิ่ 1 เ ขุ่'111) 4) กลัวข็วิตใม่จื'ผ็ง เหีบพลัดพรากเพืยง พริบตา ญัห้ข้อมูลบางฐ`ายการมึข็วิตไม่ค่อยยืบยา'ย๊ ผ็ ลื่ สี่ ฉื บ ยั งี บ เพราะเหบเพอบๆทฟอกเลอดดวยกบมา 7`8 ปตอง เลีธี1ชืวิดเพืจ็1งข็ามด่วัป าวัามั๊กืตึดเชืปิ๊] บามื้กึนําหวมา1อผุ้า บึโาจ็ กืเสื้ปเลือดในล๊าปรื้]มื้เเดจ็า ญิห้ฯโอมูธิ์า11าจ็ร'าธี)'1ห้ซ้รี้]มูลว่าพธิ์วุ ฟรื้]กเลึรี้)ผุ้าหลาธีงี้จื1กืเริมมึโรคหัว'[จเเทรกจงิ้อบ าว็างี้ก์กธิ์ว่าด่ยื้ ' น่ง่ ซึ่ หึ บี ปี้ หึ บ อู๊ ปี้ บ 'ย๊าเพรี้]บทฟอื]กเธิ์าอดรอบเดยวกปกค'ย๊สั้ามดบตาหวุใจเตบ ผีดจั้งหวะด้อง เจุ้าหน้าทึ่ด้องหยุดฟอกเลีอดเเล้วบําส่ง เเผปกผู้ปวยหบั้ก ญัห้ข้อมูลส่'อึ้บใหญ่กส่าวว่าอายุขอมื้ ผู้ป่วยกสุ่บบึ้ใม่ยืบยาวจากหลายๆสาเหตุหี่กล่าวมา ยี่ยี่ขุ่'ชืวิตของผู้ป่วยโรคบี้บะเอาจริงๆเเลิ๊วอยู่ใดไม' ถึง 10 ปี เหีบหลายคบเเลัวบทจะไปเเท1|ไมปั๊อาการธิ์)ะไร เลย ได้ยิบขรุ่าวอึขึ้)ทื1/อกว'าดายเเลัว า|สั้วุงครั้งก็เออบธิ์)น๊จ๋ ฟอกอยู่ตีๆตาค้างไป พยาบาลกืบอกความดอู้บค้าธี} เเต`ทื รู้ๆคึอ ทุกคบจะหัวใจโต หัวไจไม่ดึ" (|04 ลัมภาษณ์ครํง๊ที 7 เ 180) 'จ๋.`มับไม่เเบ่บอิ้)บหรอซึวิต`.จู๋เรารู้ว'าเรามิ่โรคเธี]อะ เเต'กืกลัวบะเพราะม้บไบ่ได้ตายอย่างง'าธี}ๆต่ป๋องทรมาบอึก หึ' (|05 ลัมภาษณิคลี้ทิ่ 7 เฆ์- 100) ยี่จ๋.ฆ์..ตายเปั่บวป๋าเล'บปืหิ่เเลัว 10 กว'าคบเอ'าจบ นื้ษิ เกือบหมดรอบคบทิ่เคยมาฟอกรอบเตืยวกับ บางรายข์าดด บ เซื้อ บางรายกืนิ้าห่วบปอด บางรายกืเสบเลึอดใบสบอก เเตก สารพ้ดสรุปคึอตาย กลัวอยู่ไม่รู้เมี่อไรจะเป้บตบเอง "(/฿`5 สัมภาษณ์คอิ๊ทิ่ ไใ |จู๋ขุ่ขื่ 92) จ๋จ๋ขุ่.มับไม'เเน่บอบหรอชืวิต.ป๋ขุ่เรารู้ว'าเรามิ่โรคเธีขํอิ้}ะ เเต'ก็กลัวบะเพราะมับไม่ได้ตายอย่7งง'ายๆด้องทรมาบอืก " (|05 ลัมภาษณ์คซี้ทิ่ 7 เ.' 100) จ๋'.จู๋.ขุ่ต')ยเปั่บวรุ่าเล'บปืทิ่เเล้ว 10 ฉี่)ว'าคบเอ'วุจบ เกึอบหมดรอบหึวบทิ่เคธี/มาฟอกรธิ์)11เดืธี}'วุกับ า]างรายื้งื่ก็ตึผุ้วุ เซื้รี้] บ'างราจี๊]กึนื้าห่วมา1อษิา บ')งรายกืเส้บเลึอดใบสบธิ์]วุ้` เเตก สารพ้ดสรุปคึอตาย กล้วออู่ไม'รู้เมี่อไรจะเบี่บตบเอง "(/05 สัมภาษณ์คลี้ที' 11 เซี- 92) ก`ารอภิปรายผล เบี่อรั้บรู้ว่าปวยโรคใดวายเรื้อรุ๊มื้ระยะสุดท้ารื้1ทิ่ ด้รี้]งฟอกเลีอดตัวยเคริ่องใตเหึยิ้)ม ผู้ป'ขึ้จ็1ใตึห้ด'บึ้จ๋วุมว่า รุ่า'ารเว็1บโรคบึ้ต๋'องความหบต่อค'จี้'วุมทุกปิ่หรมาบ หบต่รี้ธี โรคหี่ใม่ม็ทามื้ร้กษาหายขาด เปื่บการรุ๊กาษิาเเา111 ประศั1)ประคอง ซืวิตตัองเซ้าออกโรงพยาบาลเเบบว้บเว้ป วัน ด้องตูเเลดบเองมากเปี๋บพ็เคาษิ ด้องความคุมการ ร้บ11ระหาปอ'าหด่าร วุาหู่ารดี่มนิ้า เเลอี๊อี้ใรดาบื้มึภา'ยื้ะเเฑรกปิ่'อป เจ็1อะ ตีองรุ้ฎีา1า]ระห'าบจ็1าจําปวนมารวุทุขั้าวุ้บเบี่อเหู่ถิ'าลู่ระธีกึ๋จั้ ลุดท้าจี๊1ของโรคผู้ฆ่1วยจํ'าเปื่บต้องได้ร้]ก'ารบําบัดหดเเหบ ใดอจ็]างรวดเร็วเเละต่อเบี่องซี่งเป้าหมายของการร้กาบําใป ระยะบี เปิ้บเพืยงการซ่วยปร้บลภาพลมดุลน็า`[บเซลสื่ การ11ระชุบวิขาการระตั'ขาดิ|ระจําปิ 255`| ลสอท` สาขาพยา11าลคาลดรุ้ บื่ " ซี ' ' ญิ 'งุ เรอง การา1รหารอยางลร้างลรรค์เพ็อการา1รการสุขภาพ: บทบาทของการคืกษาพยาบาล
  8. 8. จี๊ ซ์ยี่ญิ จิ ยั บ่ ญิ ยั ซ์๐ เเละนาบอจ็าเซลลหผดปกตกลบสูภาวะปกตใหเซลลห'า หึ[1?งื หป้าฟื่ตั๋ดามปกด ปี้สี่ ผู้ป่วยตัอมื้มึรูปเเบบการใซ้ชืวิตประจําวบทด้อง า1ฎิารุ๊ตึตั'ลื้ให้ลอดคสื้องกั้า1โรคทิ่เป๊บอยู่ กั้บก'ารเจืปป่วย ตัว ยโรคบีคือความทุกขํทืทรมาบทังวิ่างกายเเละจิ้ดใจซิ่ง สอดคสิ้องกับการคืกษาของ 0อม่1$๐ก,ฒ`[ฐีอื'ทึพบว่า ปี้วืหึบ งี้ ยั ขื่ ยั ยั ซ์ บ่ ”ญิ อาการปวดเรอรงซงสมพบธกบ ปิ๊ลามื้ใด เเละลงผลใหเกด ฉื รี้]าการท์ฉืมื้รุ่างกาธี1เเละจืตใจ เซ่บ ปวด คลีบใสิ้ เา1ออาหาร ฉิ คั นิ ฉั บึ ยั ขุ่ ฉั บจี๊)บใมหลา› วดกกงวล ซมเครา เเละพา1วารอยละ 20 ”สี่งี งี้ ยั ฉื . งํ ซึ่ า›องผูทมอาการปวบั้าเรอรงมภาวะ ๓ลงู<)วุ้ บี่จี๊๐ล๊6งิ้งิ้'๐ก ซง ' ' ซีษิ ปี้ขุ่ บ ซึ่ สงผลคุกคามตอคุณภาพขวตของผูปวยดวย ความใบใจห ถี่ ปี้ ข์ บฉืญิ บ` สี่ ญิ งี้ เกปิ๊]วกาบึ้ความทุกา1หรมาบใบการใซชวตของผูปวยหเกดา1ป เซ่บ การอยู่อจี๊]'างทบอบั้า คือ การตัองุ่ออู่อย่าจ็อดทบฝีปใจ ๐ ม ใมร็1]ประห'าบอาหารตามใจปาก ตัองควบคุมเเละจากด 'ฉื หึ ข์หึ จําบ'ขึ้บน้าตี่มอย่าง สอดคสิ้องกั้บคํากล่'วุวของ โคลซซ เเลปี้คฌปี้ `จุ๊` หิ่กล่าวว่าการควบคมโรคใตว'ายเรื้อร๊งระยะ สุดท้ายได้ตีบั้บด้องอาศัยการปฏิบัตึตบให้ถูกด้องเเละ ตํ อเบี่องของผู้ป่วย ใด้เเก่ การร้บประทาบอาหารหี่ เหมาะสม การควบคุมป้จจุ้ยหี่ส่งเลริมการเกืดโรค จ็าาร จุ๊1องจ็ว็บดิ์าา'ยื้ะเเหรรุ่าซ้อบทิ่เปื่บอ้บตรายต่ามื้ๆเเละจู๋า'าร รุ๊บประท'าบยาตามเเผบการรั้กษาอย่างต่อเบี่อมื้ เจืา1ตัองทบฝืบ คือ การผ่าตัดทําเส้บฟอกเลึอ๏า เเละการใดบเข็มฟอกเลีอดเเทงํว้นเ'ว็บวัป ลอดหึาล้อจื้กั1) าพีกึ๋ ฮู 'ขุ่ ลื่ ขุ่ซ่' ผ้ หกบืาจี๋'ย๊า เมอผูป'ขึ้ยเขา 1.6มุ่งุ },ฒ๐วุ้ฮึฮู้ก }'฿ฑ๐ฒก ขี] `ยื่1 'ถ้' สู่ระธี1ะไดวายระยะสุตุห้ายเเพทธีฐิจะทําก'ารผาดด อเล้น ปี้ บึ เลือดเเดงเเละเส้บเลีอดตําเซ้าผุ้ว็วยกับเพี่อทําเสบเลอด ล์าหรู๊ฎี1ฟธิ์]กเลือด เมึอถืมื้เวลาหีเหมาะใบการ'รู๊ซ้เล้บเลีอดทิ่ เเขบใบ1าารเเหงเข็ม ความเจึบปวดทิ่เกืดขืบจะม็ผลต่อ ญิสี่ จืดใจของผู้ปวยเเละย้งซ่วยสร้างท๊คบคตหดืต่อการเเทง เข็มฟอกเลีอดใบผู้1ไวยอื`ดด้วย เบี่องจากค'ปุ๋ามกลัว เจ็า1า1จ๋บึ้ดหี่จะต้องถูกเเทงเข็มฟอกเลึอดทึาให้ผู้าปั๊'ย๊ยจําบวบ สี่ ยั มารุ่าา]ฏีเสธหจะรบราารผ่าตัดเดรึยมเส้บเลีอผุ้วุถาวรสื้าหร้1นื้ ฟอกเลีอด เเละการทืตั๋องสู้กับโรคทิ่ใม่มึหางร้ก1ษิาให้ สี่ซี ขุ่ ' ถื่'ขุ่ บ ห'ายา]าด โรคหมเเตค'ขึ้'ามทรุดของรางกสั้จี๊งี้ โรคหดองใข บ ขุ่ติ์ ฉื ซีภิ ญิ เ'งิ้บเใ1บสิ่งจ็1อซ'ฟื้ตหาข์าเงบหมดขืวืตตึด่วมื้จา1ลง0ร็วธี) ลรุปผลการวิจ์ย ผู้ปวยใตึห้ความหมาอขอมื้ประล11การณ์ก'าร บื ขุ่ ปี้' ฟื้ ๓ บ ขื่ บ บ สี่ เจบปวยของผูปวยโรคใตวายเรอรงระยะสุดหายห1า1เลบห เเฆบฟอกเลือดด้วยเคริ่องใดเทืยมว่า เป๊บความทบต่อ ความทุกซํทรมาบ เซึ่อมโยงกับการร้ก1ยําตัวยการฟอก ซี บ อื่ ซี กึ่ ยั เลอดดวยเครองใดเทยมเปบการรกษาเเบบ ประศับประคองใม่หายขาด ซี่วิตตัองเซ้าออกโรงพยาบาล เเใ)บวัปเว้บว้บ ตัองตูเเลตบเองมากเปี๋บพืเคายํ ตัองคว11คุม ฆั ซึ่ ะ นื้งี การรปประหาบอาหาร ฐ์าารดมปสั้า เเละโรคบม ภาวะเเหรกซ้อบมาก ดือ อู้บประทาบยาจําบวบมากทุกวับ ผลการวิจั้ยใด้อธิบายประสบการณ์จ็าารเจืานื้ซ่}'อึ้ย เปิบ ขุ ประเต็ปหลัก คือ 1) อยู่อย่างทปอด เจืบด้องทบฝืบ เเา|ลความหมายอยู่อธีงี้างทบอด คือ การด้อนี๊อยู่อธี]ามื้ อดหบฝึปใจไม่ร้บประทาปอาหารดามใจา]'าก ต้องหึาวุใ)ตุม บ เเละจํากดจําบวปนิ้าดี่มอย่างเควิ่งคร้ด เจืบต้องทบฝึบ คืงี้) การผ่าตัดทําเส้บฟอกเลีอด เเละการโดบเข็มฟอกเลี่อด เเหงวับเว้บวับ 2) ท้อเเต่ด้องสู้เพี่อประคองชืวิดให้ยีบยาว เปิบความรู้ลีกท้อทิ่ใซ้ชีวีดร่วมกับโรคหี่ร้กษาใม่หายขาด ต้องให้เวลาเเละใซ้เงิบใบการร้กษาอย่างต่อเบี่องเพึ่อให้มึ ชืวืดอยู่ 3)ฝึกตบให้มึวิน๊ยเเละใส่ใจเริ่อมื้การกิบ คือเปิบ โรดบี้ตัองมึวืน๊ยใบตบเองทุกๆด้าบ เซ่บ การร้บประทาบ อาหารที่เหมาะลมกั้บโรค ธีาารมาฟอกเลีอดหรึอใปพานี้ เเพทยํตามบั้ด การประเมิบอาการดบเองทุกวับ การ บริหารเส้บฟอกเลือด ฝีกดบเองหิ่จะจั้ดรุ่าารกั้า11)'ามื้ ลถาบการณ์หี่คืด'รู่'ไม่ปกตึไต้อธีบื้'งทับห่วงทื 4) ฐ์าล๊รั่'ย๊ข็อู้งี้ผุ้า ใบ่จืร้ง เห็บพลัดพรากเพียงพริบตา คือ ธาารร้บรู้สั้วุ่าก'าร ดายของผู้ป่วอกลุ่มบึ้เกิดขึ้นใด้เร็วเพราะมิ้โรครํวมเยอะ บางครั้งเคืดขึ้บเร็วเเละอาการรุบเเรมื้เกิมธีาว่าจะร้กษาใผุ้ร็ ทับ ข้อเสบอเเบะ ขีอค้นพบใบการวิจั้ยบึ้เปิบเพีจี๊1งภ้าวเเรกขอมื้ราาร สร้างความเข็า'[จเกี่ยวกัใ1ประสางี้การณ์การเจืา1า`1วธีาฝั่บอมื้ ผู้จุ้1'ขึ้ฐ์1โรคใต'อื้ายเรี๊อร้มื้ระย็1ะสุดท้ายหิ่ใซ้เส้ปหิ่เเขบฟรี้]ก เลีอดตึวยเคริ่องใตเหียม จําเปื่บหี่ตัองคืกษาถีงเเง่มุมอี่บ เซ่บ เเรงสน้บลนุนหางสังคมใปผู้ป'งี้ยื้}กสุ่มบี้ ประลบจ็าารณ์นิ้าห่วมใ1อดหรึอปฏีกึริจี๊]'าก'วุรดรี้]า1ลปอวุ ต่างๆทึ่เกึดขึ้ปจากา]ระลปการณ์ข์าารเจืาาา'1วจี๊า ผุ้ปุ๋'กึ๋าะงี้ ตืองการพยาบาลในต้ามต่างๆของผู้ป่วยเเละญูาติ การประซุมวีขาการระดับขาดิประจําปี 2557 สสอท. สาขาพยาบาลศาลตร์ เริ่อง "การบรึหารอย่างสรึางสรรค์เพึ่อการบรึการสุขภาพ: บทบาทของการคึกษาพยาบาล"
  9. 9. ข้อมูลทิ่ใด้จากการวิจั้ยบื้สามารถใซ้เปื่บซ๊อมูล พี้มฐามใมการประเมึบลภาพผู้ป่วยหี่ทําให้พยาบาลต้อง ตระหบักใบการร้บฟ้ง ซ่วธี1เหลึอเเละตูเเลทั้งหางด้าม รุ่างกาย็1เเละจิ้ดส้งคม ให้คว'1มรู้เกี่อิ๊]'วุกั้า1การจั้ดจั้าารกั1กึ๋ คารเจีา1ปวยทิ่เกึดขึ้ปเปีบรายบุคคลให้มากขึ้บ เพร'าะการ ทิ่ผู้ปิ1วจ็1รุ๊11รู้ว่าการร้กษาบึ้เปืปการร๊ก1วั่าเเง1บ ประดั11ประคองบั้มเรึ่]ปสิ่งทิ่บั้บทอบกําสังใจในการดําเบึน ข็วิดอยู่เเล้ว หากพยาบาลมึบทบาทซ่วยใมการบวบการ ง]ระค๊บประคองปื่ห้เกิดความพีงพอใจเเละมึคุณภาพ จะ ซ่วยส่งผลต่อให้ผุ้ป่วยกสุ่มบี้ความสุขลดการร้บรู้เกิ่ยวกั้บ ซึ่งี บ ความหรมาบ หมอยูใปเฆาได เอกลารอ้างอิง ขุ่]1 ผล1า๐กฮ๊[ ส็ป๋อ่ก6งู อกอ่ }จ็๐[๐ธีรุ๊( ๐ท่$6สิ56$ ดรุ๊๐ธฒอวุวุ๐ก ขุ่ธิ์จ็ธี@๐จั้[ 2009 อูป๒งี้$ค๐บี่ ๐ก ฝอโห่๐กอื1 ตั้ท่อ่ก6งุ อกบี่ ปซ๐[๐ธีมื้(: ©$6อื565 กร์๐ธฒอบู๊จู๋๐ก ([6ลธกธีภิ๐ป5อื ฒ6๖$ท่โ6.:ดปื่โอู://ภิโบู๊๐://หั้บื้อ่ก6ๆขุ่ ทัา1อ่อ่ชัขุ่ก1ดขุ่อู๐ง/ (1ก(อื1 โ{ท่ฮื[5/ ([1ก(อ1!ท่อ[5ขุ่ล$๐ทั้` [2] ฝั[)00 ([ก1(อ[ ?ธอื(บู๊1(6 6ปป์ยี่6[$ก6 ร์๐จ็ (:ภิ(๐กา( ห1บี่ก6ๆ ยี่15จ็อ56: อิ๊มุ่อี๊[บอื[1๐ก, (อื55รุ๊ร๊ปิ๊(ฮ๊โมื้0ก, อกอ่ 5บู๊ธอขึ้1ร์1(อื{ขิ๐กขุ่ กี๊6๐๐[{ 2002 อูป๖[มิ$ด6อ่ ๐ก ผอี๊{1๐กอ ดิ้1บี่ก6งุ ฐิ()ปกอ่ยื้{1๐ก ฒ6๖5ธีบู๊6ขุ่ ๖บู๊{อู://ม. ๒ขิอ่ก๐งุขุ่()ธ/หั้บื๐อุงี้/ธีปอ่@าค@ฝ้(ชับี่/1๐(.ค[ฒ' 13] ผากฐี พบ ชัหั, ฒอี๊เเจู๋๒ 6ธ6อก6 อกปื่ 6อธงุ 0อ่6ธยี่อี๊ขุ่ ธ์มุ่อืปอบู๊ใ๐ก ๐ร๊ บู๊ด6 หิธงิ้มุ่อ[6ก(6 ๐รุ๊ (ด[๐กท่( น็1อ่ก6งุ 015ออ$6 ฮิกอ่กี๊สิโ6$ ๐รั 0ชอ1 ^คโ1ปื่1อื๖6ฐ์1( หิ(ฐีวู๊({1๖1กธี บึก ^((๐ข์อ่ลก(6 พ1ขุจั้า 6บ1อ่61ธีก6$ อืกยี่ ฒอกปร์ล(บู๊ปธ6จ็ กิ๊9(0๓๓6กยี่ฮิโใ0ก$ ขิก โ'งุอู6 2 [)วุอื๖61จู๋( ?อ116ก{5 ฒบึโด1ก อื [๐กธี`โ6{๓ (อืธ(ขื่ $6บู๊บู๊1กอูขุ่ จั้1งี้กอ่อฒขิ หิป๖[ผุ้5ค1กธี (๐ธ๐๐จั้อรุ่ท่๐ก|กธ6ธกอี๊{1๐กอ[ ]๐ปจั้กล[ ๐ร์ ผฮึ๓ควุ้๐[๐ธีงู 2014;2014:1`10ขุ่ [6] [ใ0โ โ1ใ] (6กโฮืธ$ ร็๐ธ 0156ล56 (๐กโธ๐[ อกอ่ ?ธ6มุ่6กโ1๐ก, ฉื'ผอื(ขุ่๐กอ บี่นื้อื๖6โ65 ร์อ([ $ก็6ธีโ: กอืปิ1๐กยี้ รื้วุ5โ1ฑอืโ6ล๊ ยี้กยี่ ธีฮืกอข์อื" ากรุ๊๐{ฒอืโบ์0ศ ๐ด บี่ปิ่อื๖รู๊โ@$ อืกบี่ อูญ์6อ่ขุ่อ๒6จ็6$ มึก โปิ้6 0กป์โ6ยี่ วู๊โฮิโ65, 2011," ปขุ่$` บิ6@อืธใ๓6กโ ๐ร์ กิ่6อ1ฐ์ด อกอ่ กี่ปฑอี๊ก 56ฌ1(6$, ^บู๊[อก{อึ๋, 63, บ$^,2011,ดบู๊โ๐://จุ๋ขุ่(ยี่(' ธี๐มุ่/ยี่ท่อ๖6รุ๊6$/ ๐ป๖งิ้/ ร์ล(บู๊5ค6อ{11ขุ่ดบู๊๓ขุ่ ^ฒธีจั้(อืก ปืง้ฮื๖6โ65 ^55๐(1อบู๊1๐กขุ่ ย๊ย๊ธ์(๐ก๐ฒมื้( (0$โ5 ๐ร์ บี่ง้สิ๖ธีโฮึฐ์ ากโภิอ &).$ ขิก 2008,คี' ปืป๋สิ๖6โ6$ (ฮ๊!ธีขุ่ มุ่๐[ขุ่ 31, ก๐. 3, กูฎ' 596~615ขุ่ 6ซ๐บ๐ (กี๊ขุ่ หิ6๐๐{โ 0ร์ โก็6 (ค'๐กผุ้ปู้ &ป๋ยี่ก6งุ [)ผุ้50อื56โร์อธีา5โชงู ๐รุ๊ กยี่อื. ราอ่อืค อี้ มรู๊ษิคซ์๐าขุ่ 2008;1:(2]จู๋ด่32. ฒ& ฒ. โด6 ๓ลกอธี6๓6กบู๊ ๐ร์ 6กอ่'-5โฮิรู๊6 ธ9กล[ อ่156ล56บึก |กบี่งิอื. ^ธโขิร์ 0{ธีอืก$ขุ่ 122' 1998;182ด่186. ?6(๒๐บํ1( ห (^, ?อโ6[ ฒ' 5ป(1งูอืฒ๐กธี๐ลธิ5อ1 ศิ, 63โอื[. ฿ว่1ธีด ถธ6มุ่อ[6ก(9 ๐ร๊ ๐๒ตั้๐กมื้๐ ชั1อ่ก6งุ บี่5ธีอื$6 ท่ก โคอ1[อกอ่ขุ่ ก์1อ่ก6งุ |กปื่. 2008;`73:473ฝ้9. ฮ้ญญาร้ตน์ ธีรพรเลิคร้ฐ ยี่'ป'ขึ้ยใรคไดพุ่ง8ลี้'าบ เปิดรพ.เอพาะทางร้บมึอ". เวง1ใซต๋ออมไลบ๋ คม`-ฯงิ้ด-ลึก. 2555:20' วิซซ์ เก1ซ่มทร้พยํเเละคณะ, ด่*ความต้องรุ่า'าร งบประมาฌสื้าหร้บการเซ้าถีงปริการหดเเหบใด อย่างถ้วบหน็าใมประเทคไทย"งํ เอกสารประขุม วิซาการกระทรวงสาธารฌสุข ครั้งทึ่ 13/25ยุ่8 ณ โรงเเรมเเอมบาสซาเดอจิ๊ซิดี้ จอมเทืยม อขล บุรี 24-26 สิงหาคม 2548` 25ปุ๋8ขุ่ วินัย สวัลดิวร. ด่*สปสข'หบุบดั้งคลึบีกใม รพ. เพื่อตูเเลผู้ป่วยไตวายเริ้อร้ง"ขุ่ ผู้จั้ดการออมใลบ๋. 2556; เเหล่งหิ่มา:คบืขึ้อ://จุ๋'๓อี๊กอือู6ธขุ่(๐.1ค/อุ๐/ มุ่งี้อฒก(อื้ฒ5ขุ่ล$๐ทั้?ผ6ฒ5|©:วุ้956000003โ 5?4. การประชุมวืขาการระดับซาดิประจําว็1 2557 สสอท. สาขาพยาบาลคาสตรื เริ่อง "การบริหารอยํางสรึางสรรค์เฟี่อการบริการสุขภาพ: บทบาทของการคืกษาพยาบาล"

×