Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

робочий зошит з англійської мови Workbook 2 клас несвіт

213,599 views

Published on

робочий зошит з англійської мови Workbook 2 клас несвіт

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

робочий зошит з англійської мови Workbook 2 клас несвіт

 1. 1. ж . М - ` 7-9 , д г ' і . Р` гЇ" де ї , гї 4. 'д `А= ї` ` Г Ч і й »А_4` ч' ж_< о' . І д | ` 'І 1 Ї ч [ч й д. `*. .;. .. `* `4` *(` Н. ї. - . .` '(д. *ї`, . . ' "Чи-а . дід ` Підручники і ГДЗ онлайн 3 Робочий зошит 3 англійської мови ХА/ огКЬооК 2 клас Несвіт
 2. 2. д '1 з І' 1 ` му РатіІу апсІ Ргіепсіз І _іхііоя сіги'яАідрузі "-і*-Ї` _ ґ-д, А . д ' 'Ч-ї: , *А Г* А . ; ь -г ` , * х*1 "*ї : ` ж- ща. _. _ ` д „- „ . , » . „ м ь „ , ідй 71% У: і У У' ` , .Н х ***' ц ч? х - з д» 1 4' 37`5', _д , ад „и «4„. :"'. )3;` *І у» . . - ' 37- и . м | /, ' А , "*, _З*`Їг/ гп. „ а. . 11. 'НЧ д* д? „д -<""ьк'Їч, ;л7.` (Ссгвйінпєї 1. Матсп апб зау. І 3'єднай і скажи. 'ы -. Тітіз із Мізз А/ ізоп. Оап О Кіт * Е Мізз Аіізоп
 3. 3. З; Маісіт апоІ зау. И/ гііе. І 3'єднай і скажи. Напиши. 397,9 с: ) К! ' ь. д? 4: _ ' і І „ ' Їїі ` и! " ' . ' д ін . дд ці. , ' і й' ' ь. ` „ ґ , 1)__„_д___ д . „_ * . ті . -ы _` | ".-/ ,._„іїт. _ . ; : у д) т . ..є-дд ди. І _ х ч] і і . `ґ н" і' ы ` ґ 'у' Ї( -. , їх 4 . " і ї* ооо-Гаї? ещё ї: * з дд * . » 2: і щ а: гг. .. ц; :; Х---"""*' их , 4 „ а. і` г , л` . д ` к А * __; ___ч` у. ; , @ є: @„„, Ї,ї„7.д * -ьб ' Соосі аііеттіоохі Ссшщпопліхщ . ї Квас! апсІ сотрІете. / прочитай і доповни. | и Ні ч ЄоосІЬуе а тогпіп9 ч уои і Ггіч - теет * Місе* . ти "Ї _' . _ (ї, , , щ Д, " гїіґї: ) ц і * а. .- ' н'; ';ґ11 А ч з я г' ам "[1] (і , І , є - х і : г_.2д; ' «ї 'і * `_ і ъ І ї й ». і ін" 2/ 1 Кґґ* / Я ті! ) (у ' я А* і . 1 . ., і . і , _._ . . Э / х Щ ' дн * -и і є ггттк к 1. - НеІІо! Гт Апп. - ІІі ! Іашу Оап. 1- Єооо топііпт: ,Апп апсі Оап! Іґз пісе 'со тееі уоп - Місс іо тееіуои! 2. -, ЄоооЬуе, Ьоує апа 9ігІз! - ЄООСЇЬУЄ , Мізз АІізоп! "Ж
 4. 4. 1. Кеасі апо сотрІеіе. І Прочитай ідоповни. Склади слова з літер, поданих у дужках. . . . "Ч А* Цкгаіпе д НІ Кут * пате і зеуеп і* Му - ґогт і НеІІо! му (у, М) пате'з Апп. Щ(і, Н)! Мушцаддгтпіз Оап. І'т дети (п, е.$, х/, е). І'т зечеп ____(п, ед$, х/, е). І'т ігот дід-ддт: (Ц, п,і, і<, е,г, а). І'т ігот (0,п, і,к, е,г, а). І'т ігот кунг (х/ ,К, і,у). І Ііхге (ч, і,е, і)іп Куіхґ (х/ ,К, і,у). І'та рпріІ (р, і,І, и,р). Гтіпіпе зесопо Гопп (г, т,і, о). 2. Маісіт апсі зау. Щгііе. І 3'єднай і скажи. Напиши. . `х / ф ч* .
 5. 5. З. Вгаш, хмгііе апсІ зау. І Намалюй, напиши і скажи. Тпіз Із Ме Ндпд і Му пате'з ддд . а *І І'т 5еуеп . "Хх І'т ґгот Пісгаіпе . 'її І Ііх/ е іП Впсрґорсіґочзк " . а риріІ. І аш ГГП іП ЇЙЄ 55930115] ЇОГГГІ. `. 'ї' із Г _л ґ ж: і ”`_ ЧС ДАЄ _ ґ -_ ` „ -Ї__л. .-; _. д. »о д *с -_. * ґ""" *з а х' ' зі * д І і й і . --0` | _` а * *` * : > і' > ' ' 67 _ _ і ї__ І х А! _ ; І. ) . Я
 6. 6. .і ї . Матей апа зау. І З'єднай і скажи. 'і ЇО о т? Англійський алфавіт (ч р* ' з д, і 63339/ риріІ / 9і& І / Єзёы ЬаІІ ёігіі хмотап / реп е99 / / пеп Кіте / аиск а сотріете. І Прочитай і доповни. д іще! із уоиг пате? 0 р Па е - І'т і/ ісґол - И/ пеге аге уои Ггот? - І 'т Ггот икгаіпе. - И/ пеге до уои / іі/ е? о - І Ііі/ е т Ми Х/ істог/ икгаіпе / ыіу т в . Ноя . А. .. .
 7. 7. ХХ у' „ і м ` з _` *і іідди" і, 'с 'к д. ВБ' -й і_ с* , ' і ї; ”о і і "Ч, а і "ї- Магу / (пе ЦК І Ьопсіоп Апіоп І Киззіа / Моэсохм 1.- И/ Ітаґз уоиг пате? 2.- іА/ паі УОШ пате . І? - "т МЗП' . - Іаш Атоп . - іА/ Ітеге аге уои ігот? - И/ пеге аге уои Гґбпї ? - "т ЇГОГП ІЖ . - І аш йош Киззіа . - іА/ пеге бо уои Ііче ? - іА/ іпеге (10 уои Ііче ? - І Ііх/ е іп Іддшш . - ІЇЇУЄ ш Мозсош . ,- . „і д 514,12, ы ГГ. " ії" и "ї - І „і Тъ-ъ- х-ґ-ж ін _' и і! ' 'і . .м ї "З, .. А д? т "д. І д Ді ; -' Г - І д р 1. шию! Напиши. .. ;" 1 і „д г » в “ч 14 »з *р «і а іди' ' х ' > -. п _ д . .| 4 | І , ч а а - * і 9 „ці Кап' _ ' д , І 1 ч ч н Д' -_. _ - __ _ _ '. ... _1 . .`х4!1.. .. . . _. . _. і її »__ь *чт-т ч г а* г 1 і 1 я Ч ч _ - - „ . $-- , _ и-- 6 . ' Ф--Зъ ч ъ о І ' а Ь. . Г' ' і І '„ в-ї-г - _т - - Ь. .- `од 4 о "І 2 г ' д; ' _, .. . -_ _ 4.. ; _ о 4 4- ч; ь - і : : * - ' - ґ`к ` дь" 44- д то *5 я 9 о д . ..Ч ' х -' 2 і 1 , к , А , _ _ ї, _ д 0:47 ; Ачд. чим-мі- лЇ-г 'П'
 8. 8. ,. Иігііе. І Напиши. Напиши літери, яких не вистачає. " , -;, „таа О%Ф О 838 09 З, І. ооК апсІ шгііе. [Подивись і напиши. - Не - 511311: І гУои «э Ще Уоц * Тітеу і |
 9. 9. _ . .с до . І д. „ . „ , „ . , а „ _ „ л _ „ . . _„ і / Ачч _ . ТЧ. .г с с . , , г і. „ „ л _. ` , і „ и ы „ Х / і - . а . и і і . і,. _ „ 4 і , кіл ыч пили. „ д и ь іх тіні! ! І`_ _ ІІ! ІІІ. „і. ь. Вгаім апсі зау. І Намалюй і скажи. Манн Шааше Не / Зпе Ішез т ІШ, яесоші ЇОГГП ” Г ґт 1 і А ч р (І . .-: , . і . і ц А , _ О „ш , Ш _ ґ Ь . . И 5 . а м. П П . В е і а і. _ . ю е т . т іі _ Н . П т . т . т ж „. і _ и м . в . в . в - тм д г -. 3 0 . „ і г этим т 3 ш„-і . ю 8 з З . ь і ъ (ягід, ЧП . кхх а / .І І / ь . х а. ). . П . В е Т _е7 іі „ . КЗ І Н Н Н Н АІС а
 10. 10. Ї і „ . / „ _; і-“Ї, 5---4 її. . * г 9 » 2 і ї . д і і Ї і * : О ь і і Щгіте. І Напиши. Напиши маленькі літери англійського алфавіту. а. Ь.9.;1.е. і`. а:11.і. _і. Ыди. .11.0.р.9:х;5.і„11„х*„і&пх. у.2. З: шгіїе апсі зау. І Напиши і скажи. і а тотпег і- а іаіЬег А* а зізіег а сІаи9І1іег і" ап аипї т а Ьготпег а зоп і ап ипсІе т 2. а шотеґ 1 3. а сіапоіпсп' 4, а 5011 5. ап аипї а зізїег б. ап ипсіе 'Ч М а Ьґоїпеґ
 11. 11. `4. Ічїаісп. Сотріете апб зау. / 3'єднай. Доповни і скажи. Допоможіть медузам-мамам знайти своїх малюків. ' ""П= ',*_"'" ї" 'ПЇ"4"` і ц* , А/ ы_ ТпеУщге ту ьготпегзжА/ е аге рирііз. Зпе із ту тоіпег. Не із туґаіпепзпе , ад Ьіз зізїепі дд, а9ігІ. У0и аге ту ґгіепа. Ії із ту реі. ' 1. 1. Щгііе. / Напиши. у а т а а т * ' І і й, А , А , кїґд/ _; _ „„_ „ , ` ї К, М ц; КЬ * ' і ' . її? . _ -а її 'із
 12. 12. Ї ' д г '_-« „ 4.. .„1, ' '2. Щгііе апа зау. І Напиши і скажи. і* огапсірагепіз - 9гапара 9гапсІта * шапсіэопїт 9гапсісіаи9піег -- і ддтаі1сірагепіз вґапсіпш вґапсіра агапсізоп . 0=ґа11с1(1ап2|1Іс| ' 'З. Щгііе. І Напиши. х, Наґіиши подані іменники у множині. А 009 - сіоуз, ап аррІе - ашдіэ , а Ьоу - а 9ігІ - 91115 , а зізїег - „ддт , а Ьгоїпег - ьд-„дшдд , а 9гапсізоп - єґахкізопя , а 9гапсісіаи9тег - цґатісісїаіщііісґн, а'п аипі - аипїз , ап ипсІе - ппсіез
 13. 13. Ьоок апсі шгіте. І Подивись і напиши. -- Тпіз із і- Тпезе аге т- Тпаі із - Тітозе аге - Д а ' и "ъй «д» 'Ї г Х ц. "І 1.1' д' 'с *х , /И ` ` ' 7 г * . `1* 1 ч З І * Г4 1. Тпіз із а Ьоу 2. Тіісзе аге цігїз З. '1`11е5е аге [эоузз 4_ Т11о5е аге днів " Ї! 4* „_ т , Э і. т " і 1 „„ „ „ ' є" ЇЇЕЇ ц: - „ні Щгііе. І Напиши. __ 1 3 4 2 _ д_ д д; д - ч - - -+ є- х 7 І 1 Е `х` ок: 0,- . ` з ПМ! * ЧГІГ] ІН? її 7: (1 Р* ф-д _ , -- . 2 9- - . .. - _ -- . . -І„ ' А 6,1 а І 21* __1 4
 14. 14. у С " 'АА' 'к *ктпйїдтїй . А 7 7 " П І . м т _ _ _ _ є ё , __`_ _ >_ д і і @' О х и : 1 * . д „ _ - _ А -! __. _, `. .' , .дд 4 _д_се сгеат а ипі о _: -_ її. . гап9е ё, Маісп апа зау. І 3'єднай і скажи. ї" *її Їії „__ у . _ "т < д: 1 , -. д! " -_ 1 п - Ч і 'с і і 1 і' . хід* . й > -- ' ц: а; т» ; "-Ї, и -С__»: _ )Х` _. бас' і 1 . Х „дн `. х ґд, с $ау апсі шгіте. І Скажи й напиши. Яка літера перша в слові? “ё "і „ 'і кґх „зі „ъ . ' к 4___ К Їд- І ` І. з ч* її і А Й Р» „і *хм з *у . и д д 'д-дгз; и ї х) р: „и ічієіїьї, "їії ч' -*"К„ , і' _ , . / л (ї: 5 *стї _ э- С, “ї” Чг**3 "“ ' * і
 15. 15. .Матей апа шгіте. І 3'єднай і напиши. о/ а и/ отап . ррІе ріе 2, ан аррІе віє 3. ап ипсІе
 16. 16. І. ооК апсі ЩГЇЇЄ. І Подивись і напиши. Яких літер не вистачає в поданих словах? Ч п" / ,ё `_%` дґїі . З ті „дд <. Її! . д' щ Зі , акт Т „Приз и “у Зі їіъ дд ргїіту зІг9п9 К; по папоз9те мудак пі се " ё: Кеасі, таісп апсі сотрІеіе. І Прочитай, з'єднай та доповни. Із уоиг тоіпег Кіпо. Мо. пе ізпт. Не із зігол9. Із уоиг зізіег ргеііу? ез, зле , д . Зпе із Кіло. Із уоиг Ьгоїітег зігоп9? езупе __ із . Не із ітапозоте. Із уоиг ипсіе папозоте? ез, зле _ із . Зпе із ргепу. Із уоиг іаїпег іАІеаК? Мо, д; із 1101. Не із хмеак. Із уоиг9гапсіта пісе? -к'“_“*Уез, . 51,9 35 . зпе із пісе. 1. Тгасе апсі таісп. І Наведи та з'єднай. ґ і Допоможи 'іжачкам знайти їхні яблука. я-ъ 7 . тг-*ї __ґї_ Тґ. __ 7 *-3:_
 17. 17. 2. СотрІеіе ап6 зау. /Доповни і скажи. Встав ат, із або аге. і ахп іА/ е аге Уои аге Не із Зле із ІііТлеу аге З. Ріп6 апсі таісл. /Знайди і з'єднай. Із уоиг ипсіе уоип9? м? -_-з. . Аге уои а 9006 риріІ? Аге Ілеу уоиг іеаслегз? Науе уои 901 а зізіег? що, зле лазп'і. А цтез, ле 6оез. Оо уои уізіі уоиг 9гап6рагепіз оп Зипсіадк' ЇКУез, І ат. / і. Воез уоиг Ьгоілег 9о ”, одно, ілеу агепч. Наз зле 9от а соизіп. Уез, ле із. 4. Щгііе аз іп іле ехатрІе. І Напиши за зразком. Не із а 9006 риріІ. $ат ап6 . іапе аге соизілз. Із ле а 9000' риріІ? > Аге 8ат ап6 . Їапе соизіпз ? Не ізпї а 90061 риріІ. і. Зат ап6 Іапе аге поі соизіпз Му рагепіз аге ларру. Нег ипсіе із зігоп9. Аге тУ ваїетз лав ЕУ ? Із Ьег ипс1е зігопо: ? Му ратепіз аге лот ларру . Нет ипсіе із лот зїґопо: . Ніз Ьгоілег із іоиг. Каіе із ту зізіег. _Ь ліз Ьґоілет Гоиг ? Ї5 Каїе 1113' 5і5їеї '? 515 'Ьгоілег із поі Гоиг . Каіе зі пої тУ ЗіЗІЄГ
 18. 18. ИЖ Щгііе 1ле 0рр0зі1ез. І Напиши слова, протилежні за значенням. 0І6 і- шеак ларру Іі11Іе 81гоп9 - и/ еаК зад т 11 . игру У0ип9 - _о_| _д 559 -іі11_1.е- Кеасі ап6 сігсІе Уез ог Мо. Соіоиг. І Прочитай та обведи Так або Ні. Розфарбуй. Му пате із Магіа. І'т еі9л1. І лауе 901 а іатіІу. Му іатііу із Ьі9. І лауе 901 а тоілег, а іаілег, а зіз1ег, а Ьгоілег, а 9гап6тоілег т, .„ ап6 а 9гап6ґа1легАА/ еІіх/ еіп Куіу. Ше лауе д' 9 ї! А 901 а лоизе. іА/ е аге уегу ігіеп6Іу ап6 ларру. І іоуе ту іатііу уегу тисл. " *діди 2. Му іатііу із п01Ьі9. . 3. І лауеп'1 901 а іэготлег. Уез. / ПК 4. і/ і/е Ііуе іп Куіу. Уез. / Мо 5. іА/ е Ііуе іп а Па1. Уез. / Мо. 6. І ат зеуеп. Уез. /ПЕ 20 1 ХГ* -
 19. 19. І. еі'$ Наче Рип! ! ся ж. ; * . Ї ' ` д» о-_4.__„ Сотріеїе апсІ зау. І Доповни та скажи. *тд А-ЄЕЭЇЧТн-зжї? *Пєш-їёйдёє-ЖЗ АВС В ЕР оЬ ссісїзпфі* РЄНІ 1 кд а 6п= ='гі 94 . „ , є- 'Ї
 20. 20. 3. Щгііе. І Напиши. „ ` А л -- Із іі а ігаіп? - мо, і! ізпт. Д; (З) Її Із і! а ґгаіп? - Уез, і! із. ї. ' _' у? ' Із ії ап аррІе? - Уеє, іІ із , Ї ' *2 _ 15 ЇЇ а ЬЄЗГ? - х ея , і; і; Х *а в Т_ „ Д; і а саг? - Уся, д__ ія . А/ м9 и / а ма. а кіте? -_Ыд_»_і1_____і5._1101 д з ц, и ` ге* у/ ч; „ _ у ї -У д я _„ А НЇЇГЇЇ ` ь “ Щгіте. І Напиши. 1 7 , а - - - „ „ц а г з в 4 а а 4 1 Х / 1 2 " ґ ц, ` ___ д У ї"; ,' ""хі й *й й й й ' й/ к К. :-*, .- ч* 'і 4 і" й" Ї с а с в а д Кб З і* х! І"; п": 1` п` 'у я о 9 1 і 1 » _ _ 4 ї. .Ї, в' "2. Ріла апсІ, сігсІе. І Знайди та обведи. З якої літери починаються слова - назви малюнків?
 21. 21. к "я -/ '*`. . 'її , З іІсі/ з 9/6/0 ІК/ і оІрІа Маке зепіепсез. Щгіте. І Склади речення. Напиши. І -ы. ___`__ рІа пе. Н аУЄ 90 с| оСК пе З , її аз 901211 оггу. `вёсоьоъ *миша ытопзтег. І паше 901 а с/ оск. Зпе паз 9013 риПІе І Інше 301 а рІалс Не Ьаз 301 а гоЬоі 511е Ьаз 30121 топзег ЇІ. Щгііе. І Напиши. 1 _ 'Її . » 2 г Й й й Йаїиіг г '1247 . і ' _ ' " і _ , и' . д ; а а а а ” М Х; ъ: , УХ_, _ - . - д" І) д д. д 4 й 47,7, го *` _ 1 2 _, , , . р 4 4 "Ч , У - З - ч & ? Й О с д; І/ 1 : `х І' . _ __. ._. _ _ _, _ , _ .1 . !„. _ І І
 22. 22. 7 і в д . маси сотріеіе ап6 зау. І 3'єднай, доповни і ск 2. Не Наз 901 а зпір. - 3. І паче 901 а зКірріп9-горе. - 4. И/ е паче 901 талу аоІІз. ` 'ч е. _ _ 1515 ІЬеп
 23. 23. Щгііе. І Напиши. Постав літери в правильному порядку. РіІІ іп сап ог сапт. І Встав сап або сап'і. х___, `_ _:4_ ' У й Я, . і , -_ А Д' ` _: -. „, . и' . і #3: д ` „дд ч НЗ. . _ и "д - у с . . „4 ' * ' . „я” 5 й ч 5 _А*'Ї Г' Ї " д ` в" 'й ' . -" ' ' / ' ' `* ' . Ї і] (є) Г с - , - - . .. т . ч д , еда ц, * ' т»_. ... --' їх , ' „Г . . її ё' д т. ). і ` '_ ї' 1. - Сап те Ьіга Пу? 2. - Сап (пе сіоІІ сгу? З. -Сап тутигп оосК? - Уез, і! сап. - Уез, іі сад . - Уез, зпе дд д . и - т. - ь п ' ' ` ж: ` Х ж. т -э-цд: нъ і і Їму. .. . _, - > _ . .. _ , - „ ' 7244: "Їчїіё у х і 4 і : і У З 'ідчд _; д` а . ... ..7<`„ь із У . г . . о- _ а _ . [Нд '“ "- > тІ: -'Ї_ „. .„ 'ч Д; = им "їзді - г * , д „ *Ш мід-ка; и . м 57 ъ. : ї 4' Ї У П. д Д 7 . й ` . . -« а ` . .ъ й ы ` д ( ї* 1Ї_` А г ч _ ' _ “х І' ь г ' ` 4. - Сап гпе зпаке іаІК? - Мо, іі 5. - Сап ту Паб опче? - Уез, пе 6. - Сап іпе Ьоу ґіое а Ьіке? - Мо, пе сап по1. СЗП ПОІ. СЭП . 25 4 Анд! АСЬЫА ш - . 2 І" - . - ЇЇ? !
 24. 24. ' У -- Гі: 'тій а 9 *- _ "ЇЇ, г . _ , п-тґ 'А д Ї 'и І Д; ї! Ц її": т; д' Г`Чм. „ "; 4. Ї-„Їи ' ` 1. Маісп. І З/ єднай. а цоізи ігаіп ап іпіегезііпц ЗІОГУ а іазіу р. іе ап 1101: і* 11101151єґ а зіохт зпаіі а 9иіс1< Ьіґсі 2. Споозе апсі сігсІе. І Вибери та обведи. Як ти думаєш? , . 4:46' Д? ? З *г „- " . д"'_/ : Ї ї" 55; , гЇІП/ (її -дцїїдЇЇ 'Мйд `. _Г. . 'у' у' І , у. . Хї-змчдїґіи* , с "у , ` під І ' Г і? г і «Міа д' 2) її' Кв' ч- = ґ ґх - . и із (вы ф* *4 1. Аге іпе рІапез циіск? іпеу её! Мо, іпеу агеп'і. 2. Аге іпе сагз поізу? - Уез, іпЄ/ Бїе. / Мо, іітеу агеп'і. 3. Із а Пзп зіош? - Уез, іі із. / Мо, іі ізп'і. 4. Із а топзіег и9Іу? - Уез, іі із. І Мо, іі ізп'і. 5. Із ап ісе сгеат іазіу? - Уез, іі із. / Мо, іі ізп'і. 6. Із Еп9Іі$п ап іпіегезііпрдїйБіёїэїїї- Уез, іі із. / Мо, іі ізп'і.
 25. 25. і Шуггьтітіт < і „и г_ і, Ї , і . І4ЇЗІ. А і. , І ь ці. Їі. Тгасе апсі таісп. / Обведи і з'єднай. До якої діжки з медом повинен прийти кожен Ведмедик? . - 1 ч>-"'Т„ д. . _. ` Ї'_ь » _ -» -ггаь . „ , ъ „„, Сотріеіе апсі шгііе. І Доповни та напиши. и г ` г' гтчґ й ` . ц А ё„. »т'тг: _ї Х (і - їх" д так. „ і „_ '. _. *д її) : д га 45 ъ и - `- `* ` ї' ГэЇ! Ї” ` „Ді д ї: І , _`т: '.`і` Г 4; (32 , ` ц і її а рагк - а зізіег іо Пу а кііе іо гоІІегЬІасіе іо зкір іо зшіп9 'і Еуегу Єипсіау і 90 іо іпе раг1< хмііп ту зізіег Тпе рад; із уегу Ьі9. И/ е Ііі<е іо рІау іпеге. і оііеп гоііегьіасіе Ьиі зотеіітез І Ііке іо $1<ір . Му зізіег іікез іо зхуіпо . Апо тозі оі аІІ ще ІіКе іо Пу а ісііе іо9еіі1ег.
 26. 26. .ї гг '7 і Ціііікїг їЕ-; Е:Ь`(Тъіт; ;1[. ї. 5": „Г": ІІС«5Г1ІГ; і«ізіібьіїр" Маісп апсі зау. І3'єднай і скажи. На які літери починаються слова - назви предметів? г ЇУХ< ч" и т . ь ія- -Фы и х з є* ` ж и і к „ г _„ х " 1/ . д `„ . - . ы 4 . ..Д д* , /к Ї-"ІЇЖ / і _ і „ ' х, - >___ « _ ч: х` . _ ' . '* - с А й 5`_ »й гАд І КТ ж х` Ї ґ/ Ж" " *ё ы з, * (э *- Ріпа апо сігсІе. Щгіте. І Знайди та обведи. Напиши. Яке слово не підходить до цього ряду? СІошп, зпірліоскеу] ри22Іе поскеу Зкір, сооІ<, Пу, Іытпіз і доок Напозоте, зшіттігщ, ргепу, Кіпсі зхуіпппіпц Моіпег, іатеЇ3%гЕегоЬісз ЗЄГОЫСЗ ВазкеіЬаІІ, уепош, Ыаск, ригрІе Ь351<С1Ьа11 З. Вгахм апа ччгііе. І Намалюй та напиши. Який улюблений вид спорту твого друга / твоєї подруги? "- цн. " *дд й: :: д ”їгїїд Му ґгіепсґз пате із Пепіз с; 9 йду” Не із еіщЬ уеагз оІсі. у д' Не Іікез 19 5 шт . її Не 9оез / сіоеззщттіпоеуегу сіау . Му ігіепсі із а 9000 зхуіттег
 27. 27. їм, і: :: 31,3": гіієзъ? іЇСпЇЇЫу] . І ІІ * '. ч' ї д' _ > г 'ґчп' ч1І109"`І *ґт ї Ї ' - . гг `= -' ї! '-3;ґ'*-ёі'тідінілі "' и ч" „за 'м1 1: Ріпа апсІ сігсІе. /Знайди та обведи. 3 якої літери починаються слова - назви малюнків? д' “у , і / . Йа: з І 9 , дїїі (вд/ км пІиіЇІЗ/ а ич-'Афд У із КІ]І@ (9/9/г ага/ б '2. Споозе апсі сігсІе. І Вибери та обведи. ? . 1. Не 90 / фаза то 'те 200 еуегу Зипоау. 2. Тпе 9ігІ$ ріауїіїїз' порзсоїсл іп 1ле уагсі. 3. КаІе@ї©' уізіґ пег огапсітоїпег іп ше уіІІа9е. 4. ІЙгБЭ/ р/ауз піое-апо-єеек хміїп ту ігіепоз. 5. оеэ Во . Іапе Ііке оіашіпо рісшгез? 6. Міке сіопт / дЕ-оёіїршіт еуегу оау. -дд . . , у -ди г Ш " „ІА а, „, _:.1; _ : .,"*_ . *; _4і і - м і * 'и 1 дъд"'_' . '_, : дгї. - ї і . * Ї' У г` ї. Ї "і . дг Ч. > . І , ` ґ и 1. ідігііе аз іп ііте ехатрІе. І Напиши за зразком. 4. Зїеуе апсі АІех - 5. Магу апсі уои - б. .іапе апо те - ъцаск апо те - ше 2. Зие - 3. Тот -
 28. 28. РіІІ іп пауе 90: ог Ітаз 901. І Встав паче 90! або Ііаз 901. ж* 1. Зтеуе апо Магу __ пан/ е уоґ __ тапу іоуз. 2. Вгіап о 1135 до: а іоу Ігаіп. З. Не Ьаз 501 а 9гееп кііе. я? 4. Аппа Ьаз 301 а печч аон. 5. тпеу паче до: пиф . він іп Ііке / Іікез, иопт ІіІге / аоезп *є Ііке. 1 , й І Подивись і доповни. Встав ІІке / Іікез, аопт сіоезпт ІІІге. Ы НЕ] Е ш д ц 1. Реіег поІ Ііісе 2. Реіег ' 3. Реїег с Ш 1і1<е5 4_ Зие ЇЇКЄЗ 5. Эие сіоез по1 ' ЬаІІ 9атеэ. 6. Ретег апа Ііке 5хміттіп9. . Подивись і напиши. изиапу (10 іп 1ле рагк? а @_ Не изиа/ Іу Ліез а Кіґе іп тв рагк. Ье и$иа11 зісі 5 іп ІЬе атіс д. , Не 115112111 гоііегыасіез іп ІЬе рагіс. іо ЗЬе изиаі] зшіп зіп ІЬе агіс. и
 29. 29. ц Арреагапсе І д І . І І 0 А З и ЗОВІ-ІІШІ-ІІСТЬ. д і и %. Її: ї' _ . г ц сссссссс ссісієїтт-щ-тчтобп . чітке апа таісп. І Напиши та з' Яких літер не вистачає в словах Тпвзе аге ту . спеекз еатз еірз
 30. 30. З. Огаш апсі шгііе. І Намалюй і напиши. Му Рауоигііе Тоу "*7"Ї| ` ”рцьціссззч А - з: ГУЄЄОЇ аьеаг _ 'ГЗ Ііціеапсісдце . ІЇЗ Іґз то: ) г БОЙ У . І ІіКе то рІау мін ту тоу. Пд; “ _ “ Ї: пате із Тссісіу . ІІ " і [135901 огапёеьоххцкіпсі еуез _ сі Хд і зтаН еагз. Ьіа поза апсі ` і а Ьіс. : Ьосіу і ` 1. Шгііе апа татсп. /Напиши та з'єднай. і 5тї___: МЕБ-
 31. 31. Ьоок апа шгііе. І Подивись і напиши. ` _ , її А _ - к 1 ` * А ь. 1 „і о О? " ` 1 ` 'ё і (й. 13' " і у . 51 14 с ', ` ч ї, а* "І /7 ха' 11 їы „ъ- з - кА/ Ш* 1. Наз а оігаіїе 901 а злогі песк? - А/ о, іі пазпї. І! паз 90! а Іоп9 песк. 2. Наз ап ои/ І 901 $таІІ еуез? - Мо, іі 11:15 пої. ІІ 11215 301 а Ы; еуез. 3. Наз ап еіерпапі 901 а Ьі9 Ьоау? - 135 511335 4. НЗЗ а 901 ЗЙОГЇ ЄЭГЗ? - Шо 1.1 [135 це: |І 1135 0913 |0п0 еаг5__ З: Вгаш апа шгііе. І Намалюй і напиши. Накпей своє фото або Намалюй себе та опиши. у СЇ-. ддгдд-д-. и »ддддуаді-дх-д. І'т а Ьоу / а 9іг1. Му пате іг_ АІіпа . Гуе 901 10110: с1аг1< 11аіг апа д ееп еуез. іди 1101 мед* ІаІІ. її 5 осіїэ/ *Од і г 0.2.” ' 11дЧ; Ї"и гсїїйыїїъїїтінїнїлкойі 1 “ 11-“*ї і '. 'ктл: д1а„ Ріпа апа сігсІе. Щгііе. І Знайди та обведи. Напиши. Яке слово не підходить до цього ряду? Раілег, зіз1ег, тоілег, песк песк Нірз, папа, пеаа, ґасе їасе і 33
 32. 32. Уагсі, рагК, Ьосіу, 9агсіеп Ьосіу Ри22Іе, спіп, рІапе, рІаІе сыд 2. І. ооК апсі шгііе. І Подивись і напиши. ЬІие + шачу - 9гееп ч Ьгочмп - сигІу г сіагк Іоґ19 зпогі і ЖЖ і и 1 3) и* / У) і' іаІІ * 511011 , іаі * . зІіт - сигІу паіг -іаіг 1112113! паіг - 10119 с1аґ1< - дд» еуез * Шссп еуез паіг, зігаішппаіг і Ьгошп еуез 1. Згеж/ е із іа/ І. Не паз 901 оиг/ у паіп Не Ітаз 901? Ьгоит еуез. 2.Тоіоіз< ї > мо . 3. Етта із 511111 1135 201 10112 с1аг1< 511211011! 11 131011111 еуез. З. І. ооК апсІ апзшег (Ех. 2). І Подивись і дай відповіді (впр. 2). Ь' аіг. 8110111 з п 1. ІзЗІече Кап? - Уез, пе із. Не із (аІІ. * еуез. 2. Наз Тото 901 Іоп9 паіг? -ыд ье ьдд „щ не Ьдд 5130,: „дд Ьдід 3, |3 Етта зпоп апа ґаі? _1Ч0, 5110 із 1101. 5110 із 511111. 4. Наз Тоіо 9о1ЬІие еуез? - Мо 11е 11аз по1. Не Ьаь даси еуез, 5_ |5 Тото рштр? _ МО, 116 15 1101. Не 15 1111. 6. Наз Зіече 9о11мачу паіг? - 119 11; 1135 1391 не 1335 091 , ддт Ьаіг. 34
 33. 33. г ` _ Ї . її . - „ . ' і 1. - „ т. ч) 1 Г* і . ы ЭЧЇ _Ї_, .. „и и "й". 'і. !>. `: 1-7 „ [Чіті , їґ'1*, " ГШ 'Г' І` 11* . „ 111 'і' дд ч* І] Г1`“_ _; д_; 1. Кеао апсі татсп. І Прочитай і з'єднай. »Ч я ґ. з 7` , - - Г' І і (Ї `Ї „ ж. . і 'Щ ч' - *--' _1"ї* ь і м _7 , „ _ „ . ,. , , і у' 1 *т * и '-. _.- у ч. - 1, 1,4 -- д - ' . .' ы я `х » я т - <л -. 4 . » . -- ґ 1.* ' > ' й і 1 , х. 'І' '! > 7 1;"х "Їі і. " . .. ' -'д- 'с' 01 д і ц' д 1> і ` * ; " ' ' 'г ` . її ї ` ' Й , . , ч / і . «. . х "Ї, `А і 1 1` ` . д - 1 і 1.3 ї ' 'і 1 є* * *ЖІ и и/ """ і 11:13:53 _вёїйч: аґ І 2, Щгііе аз іп 'те ехатрІе. / Напиши за зразком. 1. Тот сап геасі. Т11е ЬаЬу сап? геасі. 2. 8І1е Наз 9о1іаіг ітаіг. Т11е 2111 11:15 1101 201 їаіг 11аіг. "З. І нах/ е 901 а ЬаІІооп. Т11е Ьсаг 11а5 1101 301 а 1121110011. 35
 34. 34. І. ооі< апсі хмгііе. І Подивись і напиши. гывдьаі а ждать? ”а ії* ___, _ і "- >; д' 11194 її ` ХІ і . і % / и х '" ' і УЬЇ` д; ' 1 Оы `1 Р і іі: " 7 ё. ` 11. “ ' ___ ` . 110 іпіпк; ' ііо Ітеад то гип ' 1 _1о зее д* І паче а пеаа апо І сап іпіпк. І паче сддд апо І сап Іізісп І Ьате Іеаз апсі І сап тип. » І Ьате еуез апсі І сап зее. 1. Споозе апсі сігсІе. І Вибери та обведи. 3 якої літери починаються слова - назви малюнків? .. » . ( х* с й ; й 4 ъ/ ъз/ і Е; гІ ь д , `1 дд ъ І. 01” 11 к / а и Зб
 35. 35. 21 Ріпа апсі таісп. /Знайди та з'єднай. Розвісь одяг на відповідні мотузки для білизни. дТпізіз «Ф» -. -еп-. ..ь і 111211150 51<іґ1 Ііе 511іг1 (11055 іас1<сі , ї Тпезе аге „ і Н зос1<$"`""`"` 130015 . _„ ЇЇ І' 'з ґ « ; * „` іі і і .11 . . 1»: Щгііе те тіззіпо Іейегз. І Напиши пропущенІ літери. Напиши літери, яких не вистачає. 1 Ф' її 2. Во іпе сгоззхмогсі оп ра9е 38. Уіігііе апсі зау. І Ро3в'яжи кросворд на сторінці 38. Напиши та скажи. іА/ паі ооез АІісе ІіКе 10 шеаг? Зпе Іікез 10 хмеаг 374
 36. 36. 1. г И/ позе паі із Іпіз ? - Тіэіз із Вал 'з паґ. 2. -Ух/ позе зпоез аге Іпезе? - Тпезе аге АІісе із зіюез 38 І „є 39221 гїд' д *у 3. - И/ позе Т-зпігі із Іпіз? - Тпіз із ` ` * -зЬіп 4. - И/ позе Ьооіз аге іпезе? - Тпезе аге _Ба1е ія Ьоотз . '- , ` 1 . _ ` . ь і ґ'«`». _,)_ '6Ж 'А Ь" і « А' '? 4 ґ і * . ”" т . '„_гк*”: ї5„, „и "А - "/
 37. 37. "її. Ми! Во Уоц Шаг? І вт ъ 1.. який одяг ти носит? . Ріпа апа сігсІе. І Знайди та обведи. Яке слово не підходить до цього ряду? Огезз, ри22Іе, т-зпіп, зпоез Огап9е, позе, Іе9з, тоит ЗтеІІ, зее, пеаг, агт Зечеп, Пче, Ііе, опе . носія татсп апсІ шгііе. І Подив . іп 015 0 Ігоизегз о ' е! о іеапз о Ыоизе о І шеаг запааіз апа зпопз іп зиттел еаг соас апсі Ьооїз іп шітег. шеаґазасізъіґґпаі . І шеаґ 'асКеІ апсі зьоез іп з гіп .
 38. 38. ,Тпезе аге ґееі. "Ї/ ЬЇГпезе аге папоз. А. й * „двд-і А : и<с:5*)„ "А *Тічіз іза пеао. Ї йТпіз із а тоиіп. '"`; "`*5Їїії` Г' , -_`__ 7 , ` , 'и Г МТпізізапозе/ АК Тпезе агеІе9з9< : -Ї (з 12.! І. ооІ< апа щгііе (Ех. 1). / Подивись інапиши (впр. 1). Тітіз із а топзіел ІІ із гесі. І! паз 901 а Ьіу пеасі. 311335 001 Ыие еуез. ІІ 11:15 201 а 10119 1105: апсі 511011 11235. ІІ 11аз 301 а 1119 11еас1 апсі а зтаіі 11063; `3. Огаш апсі хмгіте. І Намалюй і напиши. Намалюй фантастичну істоту та опиши ії. 3 - ” 1. 1/1/1181 і$ іі? Т11і$ із а топзїег Мі1<е „ і 2. И/ паї соІоиг із іі? 1115 аґееп і 3. Ноім тапу Ьеаоз (еуез, папоз, Іе9з, позез) паз іт 901? 1, 112,5 д Ьіа ьсдд 0116 Ыие ех-'е , 2 511011 11211145 апсІ 2 1635 . д апсі 0110 1110 111011111. ЇІ 11215 110 11050 апсі Їі Ьосіхд ' 4. и/ пат соіоиг аге ііз еуез? 1115 вже Ыие
 39. 39. І 1. Щгіте апа та1сІ1. І Напиши та з'єднай. . скіїеа оскзз [аскеі 50с1<5 *ц озепз егзсіз А -х _щ1е5 . Дёї і ' 3500113 о1са ' 110015 : ____С08ї урзтаіа зтгоз " Ізсіапаз дд, запсіаіз _: _.__. _Ь3Ї Х д” а еіі. " / и " 116 2. РіІІ іп а ог ап. /Встав а або ап. А тоиїп, 51І_1_ еуе, а позе, а Пп9ег, ап е99. а Іе9, а Ьооу, зкіґь, щарріе, _а_зосі<. _д_папо, _ддогап9е. (Р Хґіігііе, І Напиши. Му / аге І еуез / 9гееп / . Ми еуез аге угееп. Наз 1901/ а / 8118 / Ьіоизе / . з11е 11215 201 а 1113319; Тпіз / ту/ зіз1ег'з / із І зкіг1/ . Тіііз із ту зізісґ із 51611. Уои / а / пауе / 9о1/іаскеі/ оп / . Уои іїаХ-'Є 0:01 а іаскеі. 'Ьгоіпег/ Ніз / іаіі І із / . Ніз Ьґа111е1 із 12111. сігеззез / Тпезе / Ьеаіпііиі / аге / . Тііез аге Ьеаиіііїіі
 40. 40. 4. Ьоок апсі хмгіте. І Подивись і напиши. іА/ пеге аге 111е СПЇШГЄП? ёъїііїэ - ` і " у і ' . ,ТЧЇАІ 44, 70.: _' ` д - _ , и ` А! ,і »і-тххДд . а -її-ё і . 1 * 5913 * А 5с11001 іп 111е 111112126 іп 111е р. а11< і11 111е 2агс1еп „ І і" з . 17* її; _ ' їх? ,з "і 'уїіН 'і ` _ К* 5 6-1 'він' 'д . ., А. , . А -, -` _ ь : > Г; 111 111е уагсі а1 111е 200 а1 110111е 211 111е Еіаудгаипсі І. оо1к, геасі апсі таісп. І Подивись, прочитай і з'єднай. ґ' с), шпаґзауоиг зізюгзьпаатеїдї Єґткппе, іпапк уои. еп о уои 90 0 е ж* п уяу. і/ і/пеге ооез пе Ііуе і / Магіа. і/ і/позе соа1 із 11115? , дзк/ Х-»Іґз ту сіадз. Нохм аге уои'. ц_. ` ` Жа із ту Ьгоіпег, .іаск И/ по із 1і1із Ьоу2ит'__" 1 10 0'сІосІ<. Сотріеіе апа зау. Ідоповни і скажи. - ХІХ/ паїв оиг пате? ` 'зё _ му „атуез АПН Щшїеуеііш; - Нош оіо аґе уои? 9оЕЇЧ9пЇапа і “ м в. і - ХА/ па1 Наз уоиг Ьеаг 901 оп? _„і_: _Е: ;43_` - І1 201 5110115 апсі а Т-511іґ1 її "і і - і/ і/па1 соіоиг аге і1з зпогіз? ., - Т11еу аге УЄПОЩ М Г”.
 41. 41. '[1] _ дії" ""Х_)_)г _, .' '. ,_ _. ' - Уі/ ічаґз 111е шеаіпег ІіКе юоау? - Іґз зиппу -і 1. , . г * -ч- г'Ч і' ъ„г4( 313„ _ А і. .. - і/ Упаґзіууеаіпег Ііке іосіау? - 11 із гаіпу 4-3 д! !
 42. 42. а Ш - і/ і/паґз 111е шеаіпег Ііке 1ос1ау? - ХА/ ііаґзііе хіуеаіпег Ііке іосіау? - І1 із с1011с1у - І1 15 зпохуу З. Слоозе апа шгііе. І Вибери та напиши. Аиіитп, ри22Іе, зпір, зпогі, хміп1ег, 1а1, гоіэоі, 1аІІ. зііттег, зІіт, зргіп9, ЬаІІ. *7 : ::ґ Ц* Ї/ дґїмтів к а *з 'І ` „Ас и *г - . п. П (; Г аигитп __ _ й _133921є _ і хуітсґ і 5111111 у ії": "її" *_“ _ 51111111161 ' ' і ГФЇЧОї . __5р1і113__ . __; _1. - 11911- . __„1_1___„51і111 ь. . „ " Вгахм апсІ шгііе. І Намалюй і напиши. Намалюй себе, свою улюблену пору року та іграшку. Тпіз із а рісшге оі те. Ц: " “і д; Му пате із 13:35 . І ат зеуеп уегз о1с1 . Му іауоигііе 10у із ща саг . ії Му ґауоигііе зеазоп із зиттсґ 4.4.
 43. 43. к. .- й -дї *__- й т-- Ма _ _ _ із _ „ -. : Рёзріетьег 1 й х-ґ/ д 9.' і ` „ 4 ` і А” ”Зі „Д * чдїііії* “ ”аЇ-ф-Щд да з і з „ т-ыэ. жф-ї гг* ” -їїндтьвесетіэед * РеЬгиа . . _, „д х зд--дм--ї- `Ф ' 'і К! ё, _ . _ і; і Ї'-1"іА-ні*: т*5'“ї Х; , Магєдп , Х _ _____ ч? _і___й `7Ч 4 пе-) Січоозе апа сігсІе. Щгііе. І Вибери та обведи. Напиши. Му пате'з Апп. Му іах/ оигіте зеазоп із зргіпу / зиттег. Тпе шеаіпег із сооі / и/ агт апа по1 / Кыуідіяїґдї" д гаіпу іп зргіп9/ зиттег. І изиа у хмеаг ооґз / „Щ і" запсіа/ з апа іеапз7а оїезз іп зрппу / зиттег. їх: її; І сап гіае а Ьіке / шт* "і "ги ї* Му пате'з ласк. Му іах/ оигііе зеазоп із аиґитп / зргіпу. Тпе шеаіпег із поі/ и/ агт апсі д$3.; д.д. _3 зпои/ у / гаіпуіп аиштп / зргіпу. І изиаІІу шеаг 151 і І сап іп Тпіз із те. Му пате'з Тагаз . *і “* му ґачоигііе зеазоп із ШІПШСГ . Тпе . хмеатег із 1101 апсі шапп +11 іп ЗІІІПІПСГ . І изиаІІу шеаг Т-5Ьіг1 апа 5Ь9ц5 іп зддддддед . 45.5
 44. 44. (ід іА/ гііе. І Напиши. Напиши назви місяців року в правильній послідовності. Сіігігиагй Н Матей Папзиагу н мав? І Аргп Н ще Нашу і Юертётбегі! Аиэизт Н Ещтїэгёг 5 І Мазушёёг Н 159і9Ь5гґ Їапцацу, РеЬґиац, МаґсЬ, Аргіі, Мау, Іипе, Іиіё. .гхисдизї Зсрістьсґ, ОсіоЬсґ, МочстЬсґ, ВсзстЬсг. і И/ ґііе. І Напиши. іА/ паі боез зпе изиаІІу шеаг іп и/ іпіеґ? Здкзеаїег-- з “І тдііддщ 53311 у . і ін: С_о_а_1 Іґоизегз 4; „ і, Ьооїз "З. Ьоак апа шгіте. /Подивись і напиши. г І: І 'Ї' хэд ь ') ' . и' дд' а 3 _; __ д) "д, Ї, д? мі _ „ х ї ' (Г і: Д “й, .діда Ка. „з 574* « <к: :зь: * * дґг/ % її аж і' . _ п ідк, _<" Хджіёї" «мир . * д Г де' - -- , _ і і * г 'ї і " ` ”її-тм ' = т- і. . _ і . - ч - Оо Іпеу Ііке іо рІау зпошЬаІІз? - Воез пе Ііке то зкі? - Уез, іпеу до. - Мо Ье (Іоез пої. 45 “к * . -
 45. 45. „12 - Ооез зпе Ііке то зІесі9е? - Уез 5116 (Іоез ч „у . А 7, ы _. ї: ГМ ' т Ш чі. :"': ї-": ' р “ 'и іт ` ні З " '“' " _" " ' ` ї"і'_? мяч `і- и _ 4.1'>`*'. 'А44 . і і і - ІЭо тпеу Ііке то зкате? _ ЬЇО ІЬЩ, (10 по1 Ріпа апсі ччгіте. І Знайди і напиши; гаіп у' Ідд . _ „ ' ч; я Ї ц. . а: п „пт “до . Т , іт *пл Р . " _; . . ї'
 46. 46. 3. Апзшег ше чиезтіопз. Ідай відповіді на запитання. 1. і/ і/пат аге тпе зргіп9 топтпз? Т11е зрґіпц топтЬз аге Маґсіі, АргіІ апсІ Мау 2. и/ пат із уоиг іахюигіте зеазоп? 3. штат сап уои сіо оп а імагт сіау? І сап р, Іа; 7 а: 111е 3_ тагд 011 а шапп 913; і. 4. іА/ пат сап уои бо оп а гаіпу сіау? І сап зтау ат Іюше апсі шатсЬ ТУ оп а гаіпу сіахд 3. Квас! апсі сІгахм. І Прочитай і Намалюй. `_ Тпіз зеазоп сотез аітег '». ]><ва'*5`"і7ї7 д шіптег. Магсп, АргіІ апа Мау . і _ _ Ч; аге ітз топтпз. Іт із спіііу апа в “і” ' шагт іп Магсп. іА/ е сап рІау іп дд д* д й ше уаго ог іп тпе рагк. Спіісіґеп і ; _ д і изиаІІу шеаг тгоизегз, іаскетз. д; [дії _ _ _ ; апа зпоез. 77. ; . Д `_„: “ЩКЇп І. : ' Ь : о у- і Сотріете, апсі татсп. Ідоповни та з'єднай. ідай/ е піпїтее еІ9/ед`, дпту іоцгтееп Кі' . У - б. /р її > д: .. -у зех/ епт 39 п
 47. 47. ё. ё І. ооК апа шгіте. І Подивись та напиши. Напиши, яка температура повітря в різних міста світу. , ___. ___. __7,_ -. .д [їіїіеім їогк " у Куіу і д Ьопсіоп у СМЇі/ іу ь' Гбгасош т* . г "Е ь І __, їі. _д к ` д _ 7- 'г - і . "і. н' *іі "х ", Ф - ` д р і. и іі > -- 2 : ;:; => і ґ -і *і ' 2./ грі іі і "і »т ї с. . а т і 2 і) эьі-. їдц , _ А *на ітідіп ті' 1 1 іц-""Ті і. д ; _т_„. _р і і . 1 г" *п і є то * ття* „аїёїіі і_„___і1_ё”С , і_-_, _'г'12"С, ,Ц : ._. :17„ЇС ; -._-13”С і Іт із ти/ епіу аеугеез аЬоі/ е 2его іп Меи/ Уогк. 1915 іїїтееп сіердгезз аЬоуе 7его іп-Куіу. Іт із тхуеіхіе сіеятезз аьоуе 2еґ0 іп . Ьопсіоп Іт із ййееп (Іещезз ЗЬОХ-'Є 2еґ0 іп Ьуіт. Іі із іїГіееп сіеот, езз аьоуе дсго іп Стасош. Кеасі апсі імгіте. І Прочитай і напиши. Ттте шеатпег іп Цкгаіпе із сііїіегепт. Іп аититп іт із дату _ . . і. гтїъчїч”. Ч ' - апсі сіііііу Іп шіптег іт із соісі х апа зпохщ' . «і , и іт із зотетітез *Чаґт апа дуіддідг іп зиттег іт із зиппу І' ` апо 1101 " І ІіКе Цкгаіпіап імеатпег. 459 . . "її
 48. 48. і 1. І. ооК апсі сотрІете. І Подивись і доповни. _. _ , .` _ щ* г і ли „_`)` «ЇЇ > ' іу" ` і „ттрґеепз ""Афигріё-гд* . дучтіітеі, 'і і І . „ 1 і' ' " "А і , ґ -ьшед „од огап9т5 и) „діти-вид _ мі і; те уепоху т: оґаіідё а 1 Гіои/ ег а (1 а іе зип Еша: ге рр ЬиттегПу Д, кґ-у. - і Н; „ МОН” Ьи9 тпе 9геец9Га$$ Ше Ыие зКу а Шіїіїе сіоисі . а ЫасК і/ іігіте апсі зау. І Напиши і скажи. АІех: НеІІо, поім агеіуоы? Уои: Ні„ І ат їіпе АІех: і/ Упат соиптгу аге уои тгот? Уои: І ат Гґот Ыкгаіпе Аіех: із іт тіот іп ОесетЬег іп уоиг соиптгу? Уои: Мо, іт із по1. Іт із сіісі іп [Лпаіпе іп ВесешЬеґ. АІех: Неаііу? Іп ту соиптгу іт із пот іп ВесетЬег. І сап ЗіІі/ ЙГП. і/ і/пеп із іт Пот іп уоиг соиптгу? Уои: Іт із Ї1ОЇ іп зиттег АІех: Тпаґз іптегезтіп9. 50
 49. 49. .І/ .ГІ " ; :хі, : є Г - ' ї. і ЙЄ о р у [Ыіуціхъ й 'з у. і і і ґ , і (“'Їт: " "Їгд-. ..Ьжгг «Цїсг У" * _. ц "к. _ _ __ _ кхд_/ /_> __ __ й _А _„ Жт`_її Юзаїщёзі ісрзз; ісазьїцгіґ Сдаідії Зз а ігсуіїібді і . Г* іу жах із . ашіі І і з: Ц); *і іЇЇІ Гд” лііі і 54 1:99 іі Цііі І "Элк, г ч и . і Ріпсі апа татсІъіІі/ гіте. І Знайди і з'єднай. Напиши. їїй Г і жеііу ізпош: Г и а зше і зпоші Еоиттег Ьаіі і гнізда і» о' *з- х "щ „ ; ттж і і А Гсазтіе х іоот ХкЕіп і ` та" і дд *в з / ї є „Ж а . . соат іпу і Езї ""*= --_„ ПЗП і зхміттіп9і „мі у __ Г „з , .?ї' ііїд ізкіррпюі 1горе 'і ц зтаг і ; запа А
 50. 50. Ьипегїіу зшітіп . 0 ` зеа зъаг . Квас апа сотріеіе. та Прочитай І допов й. ппу апа ної. - „ - зеазіае. Оап п е Ьеасп. Ьоок аІ пів пі п азае ! ' оп те Шдк . Зпе еез а пісе дьсп . н, по! Ьоок, Оап! А Ьі9 сґаЬ із іп тпе зпеіі. п'є 901 Мо Ьі9 сашз . Ь „з -.
 51. 51. 41; іАІгііе апсі таїсп. /Напиши і з'єднай. Які слова зашифровано? " є. - чи . . к х" '. и' >/ __„'д я еіотъ Іирт Гппгеіаш щ: І 011 _р1ит 101112110 реаґ дтаіеппеюп З: Щгііе аз іп ше ехатрІе. І Напиши за зразком. 1, Ії із шіпсіу іосіау. І! із по! и/ іпаи годам. 2. Тпе зип зітіпез Ьгі9і1іІу. Т11е зип сіоез по1 зЬіпе Ьгі 2113* _ З. МіКе Наз 901 ййееп реагз. Міі<е Наз по1 ёоі Їїїїееп р. еаґз. 4. Тііе шеаіпег із гаіпу ї0с1ау. Т11е шеашег 15 по: тату Іосіау . Їі, РіІІ іп а, ап, іпе ог - . І Встав а, ап, те чи -. 1. Тпезе аге те саґз еуез. 2. Тпеу рІау - іооіЬаІІ іп зиттег. 3. ' . іапе изиаІІу іА/ ЄЭГЗ а зсагі апсі а ітаі іп - ИІЇПЇЄГ. 4. Наче уои 901 111е шаіегтеіоп ґог из, Єгаппу? - Уез, І паче. Апсі іітіз із _д__ огап9е. Уои 53
 52. 52. 1' Р: `3. Х сап еаі іі, 100. 5. Іґз - гаіпу іобау. Таке д” шііп уои, - Оап! - ОК, Мит. итЬгеІІа Щгіте. І Напиши. 1. ІІ із шаґт іп зргіг19. - / з іґ и/ апп іп зргіпу? 2. Тітеу аге іп те рагк. - Аге 1і1еу іп 111е дагк? А 3. Не Іікез ріитз апсі шаіегтеіопз. - Ыоез Ье Шаг 331111115 апа хкгаїегте 4 . 4. іА/ е 9о1о1і1е 200 ех/ егё/ “Зиітёраг, 550 уои 3310 111е Аоо ехгегу 5. Зіте із оп те ЬеаСП Пош. - Із 5110 011 111е ЬсасЬ нот? СотрІеіе апа шгіте. Ідоповни та напиши. цУез, І сіо: Н-Їт ііпе. Пїїз шаЇБ] Гёзїїбі] Аиштгдд - НеІІо! - Ні! - Нохм аге уои? _ І 21111 йпе - Оо уои Ііке тоаау/ 'з шеаіпег? Уез, І (10 - іА/ паґз те шеаіпег Ііке іобау? _ Іі із шаґт - ХА/ паґз уоиг іауоигііе зеазоп? Аиіитп і і д . ` "`""4ч-. _„
 53. 53. Р і - - - р. ; * - „ _1__ -4 Апітаіз/ 52%? в Тварічныйг* : Щгііе апсі таїсп. І Напиши та з'єднай. ' 'дъіііатзісг І „ . зір 1 , ж- а > „д игр* і а 9111_11_е_. ьр.1_3_ , ”ЇЇ у а] К . і 11311- 'Ю _ 'З “ 6/ Р а про. : 2. Кеасі Ех. 4, р. 85 (ЗВ) апсі апзхмег ше циезііопз. І Прочитай ізїтраву 4, стор. 785 (підручник) І дай відповіді на запитання. і 1.Наз Іппа 901 а рет? - Усз, вік: ііаз 201 а всі 2. іА/ паґз пег реґз пате? - __Нег рег із пате із Ісе. 3. 'И/ Паі СЇОЄЗ іі1е КЇЇЇЄП ОГЇПК? - Т11е Кіцеп (Ігіпкз 1111119 4. іА/ ііеге боез іііе Кіііеп зІеер? - ІІ зіеерз 111 а з111а11 Ьох. 5. Ооез Іппа Іох/ е пег реі? - Уез з11е сіоез.
 54. 54. '3. Кеасі апсі сігаш. І Прочитай і намапюй. "`ы Міке Наз 901 а реі. Іі із а раггої. іі із уеііохм, Ыие апа 9гееп. і1з пате із Ніск. іі сігіпкз шаіег. Ніск сап іаІК. Міке Іох/ ез ітіз реі. . . . .. . .. .. ., , У. . _ І; *'. . Ю -- і 1"' *' " '“і". "' Ї і Чі" і. „ ЧР ` ь. ч д-І * -- -- 1 ч ь ; , і п' дач' 'є' ін* „і "і*-`*ґ'? *"? П. ї І і: ,1 д ї д» . . к- ы і „і мЩЮп-г. „д Гі. , - . ., "і. Маісп апсі зау. І3'єднай і скажи. Допоможи кошенятам знайти свій м'ячик. ії*"и*ї пт », . _ „дд й , 7" *ЇЇ : ::іі , І „кїёці и і 1 * - т. Х і"н` (н . д І * ИХ . ґ А' _7 Ь х. __ п: т; / ч саггоі (Ї/ ациагіит дї їз/ саьоаое і, щ-тддї з. Ї імаіег . ы а. О (О ' и „ і` з' і * О С Ф `Ф _ 7/ і? _ теаі
 55. 55. Ма1сі1 апсІ зау. Щгі1е. І3'єднай і скажи. Напиши. іА/ пеге 00 1і1езе апітаІз Ііх/ е? 1. Натзґегз апа уиіпеа ріуз Ііие т те ьсаае. 2_ А рирру Ііхгез 111 а сіоз-Ьаизе. з. . І . о 1. , . `ґ 4, А 13511 Іічез іп ап а91131ґі11111 Квас] апа сотріеіе. І Прочитай і доповни. Аіех: НеІІо! Му патез Ре1ег. Уі/ паґз уоиг пате? уои; НеІІо! Му пате із Таґаз АІех: Наче уои 9о1аг1у ре1з а1 іюте? уои; ' Усз Гче 301 а са1. Апсі уои? і Аіех: І'1/е 901 а 9иіпеа рі9. Оо уои ІіКе 9иіпеа рі9з? Уоц; Уез, І (10. “П1а1 (10 1І1еУ еа1? АІех: Єиіпеа рі9з аге х/ егу пісе. Тпеу еа1 сот, саЬЬа9е апсі саггоіз. і/ і/па1 із уоиг 1а1/0игі1е апітаі? м, „І АІех: Тпаґз ту іачоигі1е апітаі, 100! 57
 56. 56. Їі, Ріпа апсі сігсіе. /Знайди та обведи. с-. лтчи `сісі У - іА/ пеге із 111е ітатз1ег? - І1 із іп 111е сауе. *Ї . 112) ф 'і' 11, сік *в - іА/ пеге із 111е вд ? - І1 із ипсіег 111е Ьох 58 . И ХГ . __> - ч ;1`. ._, (,ІЇ)Й . - іА/ ітеге із 1і1е 11511? - І1 із 111 111е а911агі11111 . *НГ " . Уг . - - і/ і/пеге - 11 із 011 111е єгазз. із 111е Поозс 7
 57. 57. .Соіоиг апа зау. І Зафарбуй і скажи. Т11е погзе із Ьгоит. Т11е рі9 із ріпк. Т11е зпеер із імпі1е. Т11е зітеер аге 9геу. Т11е соім із Ыаск. Т11е ІатЬ із Ьгоімп. то Раґт І 4. На формі О 1 . Ьоок апа та1сі1.Щгі1е. І її' . ь і з'єднай. Напиши. 0 С; у 1 4 а , д Х_/ 'А а погзе м0 погзез
 58. 58. "ЇЇ „х м 7 ї і " и ь О. . 2. і ФФ. с-г-и а зііеер 111е зЬеер і 9011 _ `п ' Х а 9оозе то ёеезе а са1 „__ у х . І ЇЇЇ? ”ь р _ І 'на х ч' 9] і 9 ' ' а 0931 іоиг 90а1з а сіопкеу ё: І.00і< апсі шгііе. І Подивись і напиши. " Ш уеагэ “ Цззуеагзі " . 1 і; ”і1з і . 1 і й , и іі. х» _ - Ноім і0п9 00 111е 0093 Ііче? - Тпеу/ іі/ е 17 уеаґз. - , іідпоигз І 4 ітоигзт 7Ї”Ч"` Ї „й г і ги- чи , д Їм» „. 1.. д_ д, ... - , ддых ц , д . -- 41 д. „і . „_ 11110 сот/ з „ЇРЖ” „і „ 1 „ _ ` 1 „ г: „. 1 4 і 'а 1і1гее са1з _ш. о.(1о111(' 'еуз - Ноім І0п9 001110 зпеер Ііх/ е? - Нохм І0п9 00 111е оопкеуз зІеер? - Нохм І0п9 (10 1і1е погзез зІеер? БО
 59. 59. .так апа шгіїе. І Подивись і напиши. г шпа: аге ше тіззіп9 Іен Реп9_ціп, зпігк, с 9Іе, сіез_с_г1, зах/ апда, )апа сотрІете. І Прочитай впр. 2, стор. т к) і доповни речення. Ііче іп ше тоиптаіпз. 2. Ііче іп те осеап. 3. Тоґщізс; Ііче іп гічегз. д . Репвдіпз Ііче іп те эпохи. ' 5. Ропоїз сап Лу апа зіп9. „ 6. Соцдсь сап шп апа саггу пеачу шіп9з. д
 60. 60. З. Вгаш апа шгіте. І Намалюй і напиши. Намалюй дику тварину та опиши її. 'Ї 53 8 штат* Ії Ііх/ ез іп ше яахґаппа ІІ сап пт апа зххгілп ІІ Наз Іопц пессіс апсі Іеаз -- Гд „ т _ 'йхиА > І. , ` і д а " 1. Ріпа апа сігсІе. /Знайди та обведи. З якої літери починаються слова - назви малюнків? . дд _ 41' ` 3 „и/ Ч . "-` `« а то ` *д ц. : і: ) „д” І ` І , дэд%. діфдї ' '- х . , * ы К з. 1 4 @ті9 у/ .ї/9 сІІ@І1 [Піч/ с а/ [Эх 3. ' 'н , 3 і І Ї(. :;. ),г". 'ь д. * , „ . д З" З? ? 133' ` ґ у А ь І,
 61. 61. 2. Кеасі апсі соіоиг. Апэхмег те циезііопз. І Прочитай і розфарбуй. Дай відповіді на запитання. Ап еіерпапі Ііх/ ез іп те іип9іе. Іі із 9геу. Іі Наз 901 а Ьі9 Ьобу, а зпогі іаіі, а Іоп9 тгипк апа Мо тизкз. Тпе еіерпапт еаіэ Іеачез, 9газз, ґгиііэ апа че9еіаьіез. Тпіз апітаІ аІ$о Іікез зхмееіз. Тіче еіерпапі Ііх/ ез аЬоиї 70 уеагз. 1. іА/ пеге сіоез ап еіерпапі Ііх/ е? - 1; 11335 ш щ; ддт 1: ч _ 0 2. іА/ ітаібоез ііеаі? - _Ц_сїії5_ісаьде. . ' ґ ч Ь1е$ 3. НошІ0п9 боезіі ііх/ е? -- Д Ііхтез Ь01 70 г тя 4. іА/ паі соіоиг ізіі? - __; 5. Наз іі 9оі а ігипк? - Уез, іт 11215 201 а 10110: Ігипк. ІІ із аге . 3. Квас! Ех. 2. а9аіп. 'ґчіґіте Уез ог Мо. І Прочитай впр. 2 повторно. Напиши Так або Ні. , 1. Ап еіерпапї Ііх/ ез іп те эпохи. МО . 2. Іт Наз 9оі а Ьі9 Ьосіу. УЄЗ . З. Ії Наз 9оі Мо шзкз. МО . дЇТпе еіерпапі сіоезпї Ііке зхмееїз. МО . 5. Тпе еіерпапї Ііуез аЬоиї ЗО уеагз. МО 63
 62. 62. ' 7. УІзІІ то то 200 І Урок 7. Мій похід до зоопарку . шию І Напиши. Постав літери в апфавітному порядку. СІЭІІЧСОЕ ССВЕТОК РНІРОВК ВНІКОРР ЕІ_ЕЄАЗ2 АЕЕЄЬЗІ 6 М І хм . і Ц (ЗІЛЧІЩ/ ' ІЬТАМХ/ АІЬМТУ 7 о х г о у гоохї 'А . Споозе апа сігсІе. / Вибери ф . и. 1. Сгосоаііез 'Этап/ е із агр іеет. 2. Наж/ е / її ап еІе Ьі9 Ьооу? 3. Аіогіоізе пак/ е о! а зтаІі пеао.
 63. 63. 'Ріпа апа сігсІе. І Знайди та об ди. `. 1,1 . І . " 1. Ш Іі із 9геу апа чегу Ьі9. Ії еаіз Іеачез апа ігиііз. Іі Ітаз 9оі и а Ьі9 Ьосіу, а зпогт гаіі, Мо зтаІІ еуез апа а ігипк. Іі Іічез іп 41 те зачаппа. Іі із 1111 919911311; . „ 2. Ш ІІ із уеІІои/ апа Ьгошп. ІІ еатз Іеах/ ез. Іі ітаз 901 а Іоп9 г а "таіїе песк. ІІ Ііх/ ез іп те зачаппа. ІІ із З. Ш Іт із 9гееп. ІІ еаіз теаі апа йзп. Іі паз 901 а І0п9 , іоиг зпогі Іе9з апа зітагр іеет. Іі Іічез іп те гічегз. Іі а сґососіііе . 25 „ і Ї; Пугачоцгіп І. Моя улюблена й п? д* и к: .с- ; , - | о _ Е . ..ді- туц ттт 179,1 1 _ ди. і та" а д ' - о п к 4 % Ь” і ' 6 *а , и ц. . 5 О і і / ! :34 Г Чи е, ЬЬ Ч і . - е (Э Не . . 2, р. 98 (ЗВ) апа ЩГЇЇЄ те апзшегз. І Прочитай впр. 2, стор. 98 (підручник) і напиши відповіді. . іА/ ітаі апітаІ Ьаз Ьаига 90І? 2. И/ ітаі соіоиг із пег апітаІ? І: із шЬіте ` х/ о б б *з 65 Е1 - . ..А . .нд
 64. 64. 3. Нои/ тапу Іе9з Ьаз іт 901? 111135 20* 1985. 4. ХА/ Ічаі ооез іт еат? Іт єатз сігазз апсі сот 5. и/ пат сап І. оІа сто? Ьоіа сап хуа11< пт апсі 11111 . Огаш апсі хмгіте. І Намалюй і напиши. Намалюй свою улюблену тварину та опиши іі. Му ЇаХ/ ОЦГЇЇЄ апітаІ іЗ а гаІ . у д »їдіїґїдй-ёг 1) . і» Щщьмдд І Ьахґс 201 а 1110: сат. Ніз пате із . і_ 069 Ж із? . . і; с* 0 573 То111. Не 11:15 2011119. еуез, Ьі9. -1 у д; . 1 а „Еїдї еаґз апсі 10112 ПЦЇЇУ та11. я `” д; -. Щ ІІІоШ са1з шса] ащ] Гізідїоосі. 1 і- Г* 1 (її Не Ііісез то рІау шіт те . 2 Т / Х і у' ч с» д; д , Її-е нд кіт и. .ці -. '.д„5д. їегі. ї [ і ц 1 Р: -эі І "Т -ґ. --, .._іАіІ Ї д - “і э і 'Ь і ч ' 1. Щгіте. І Напиши. Напиши іменники у формі множини. А иіаігиз - и/ а/гизез, а тох - , . а тотато = - , а 2еЬга - її, а Ііоп - , а ті9ег - , а сына - , а тоизе - а (9оозе - , а тап - ї, а хмотап - , а зпеер - _________, _ а йзп - , а сош - . “ 65
 65. 65. Ьоок апсі шгіте. Вгаш апб шгіте. І Подивись і напиши. Намалюй і напиши. 3. х Тдезе аге тде деаг'з рам/ з. Тдіз із те здеер 'з добу Т11із із 2еЬга із 11еасі. Т11із із т11е Ьогзе із титіі. і фгтзпдкдтттэмдъї _; їв із 1 і . о; . $ *2 за Є; Іо 99 1 9 514 ЇЗ. /9”-8/13«_91З@'кЇи-Їєжїб Т11із із т11е 1і011`з 11еас1. Т11езе аге т11е 2еЬґа із Іезз. Тітіз із т11е 1`0хс`з та11. Щгіте аз іп т11е ехатрІе. І Напиши за зразком. Тде е/ ердапт даз 901 а ді9 добу Наз те е/ ердапт 901 а ді9 добу? Т11е е/ ердапт даз поі 9от а ді9 добу Рапсіа сап сіітд те тгеез. Сап р. апсіа с1і111Ь т11е тгеез” . , І.і'опз еат теат. І)о т11е 1і011з еау теат? . Ьіопз (10 1101 еат шеат. 67
 66. 66. Тіче 9ігаіте еатз Іеауез. | ЕОС5 [Ьс оідаіп: са] | саус59 . Т11е діґаїїе (Іоез по еат Іеаусз . Т11е здагк даз 9от здагр теет. Наз т11е з11аґ1< 301 здадр теет11 ? . Т11е з11аґІ< 11аз 901 здаш : ::ш __ . 4. РіІІ іп даз 9от ог дач/ е 9от. І Встав дат/ е уотабо дав 9от. Х. . 1. І Ітауе 301 а зтаІІ поизе іп те уіІІа9е. 2. . Му 9гаппу 1135 391 йуе шліте 9еезе, Мо сои/ з, теп депз апб тгее рі9з. З. Оап 11аз 301 а рирру. 4. Тпеу __11ауе 9от тапу апітаІз ат те 200. 5. А сгособііе 11аз вот здатр теет апсі а Іоп9 таіІ. 6. Ои/ Із Ьауе 301 а Ьі9 еуез. 7. Ап еа9Іе 1135 0,11 Мо зтгоп9 хміп9з. 5. Кеаб апсі сотрІете. І Прочитай і доповни. Х, „ ґтйдї__эд , і кіттеп теат тіІк- гип -ііііепсііу і ц) .1апеі1аз9оттхморетз: а кіцсц апб а рирру. Т11е кіттеп Іікез то еат Пзд апб __111да1___. Т11е рирру Ж Іікез то еат Ьопез апб теат. Тітеу Ііке то бгіпк 111111: . ТЬеу ІіКе то рІау апб Пт . Тпеу аге уегу (і її? і ї* `; 68
 67. 67. з ІІ_іі<е НоІісІауз і т * ' "гі/ й; Р і -з - і* - і " і ї? `“ ґ _ _». - „з люблю свята ад' , у д. , д: ц' 737 * „ы , ї-Г , ._59'і&3., й *Її її' /4 і ч і У `1'Р_4дд. ' даті, Й ; ( и . `д . і; ц) 11.. , 1.. А, ц - 'ди „ (СЇ Ді» . Ф: _ . шла іі. Кеасі апсі Щґіііе. І Прочитай і напиши. Му Везт Бау Зеуеп бауз іп а хм д; К 83 Ц бау, Міа (іау, Тдтддзбау. 111125111: сіау, Ттшьз. бау. Р І і. бау Зддддбауапб Зддбау Зеуеп сі а у з . Рогшодк апб рддуапб гддт, Вит те бау хмдісіт із_те Ьезт 'З а: ) І імаіт а у д а г іоґіт! б* Аґтег Єеогуіе Абатз т* И/ ічеп із уоиг дігтпбау? Му дігтдсіауіз іп Зитїпеґ І. о0іс апсі шгіте. І Подивись і напиши. Дж 1 ётеуе! [ёнеїд , з (її і Тот Іч- г ' . >є_ гй* ч і ґ 7.7 ` у `ИІІ ї' с . а] " 4 її ЯН Ж Р х* ЕІШ: д' _ а ( “а, і а* і ъ 1 "ч Ы 5214 д 1 '1 ' * ) 'Ї ч З 7- “ъад т и к и . , м. к/ м,
 68. 68. .їіітпеп із Зїехие 'з Ьігтпбау? - п'є іп Иіпїгґ * 2.- И/ пеп із Зие 'з Ьігїпаау? - п'є іп аипшш | . : З. - И/ пеп із Тот 'з Ьіпшау? - Іґз іп 5211115 . г 'Ваза апа сотрІете. Шгпе те чиезїіопз. І Прочитай і доповни. Напиши запитання. & *а Уои аге таІКіп9 МІН а печи ґгіепб. Уои: “Шаг із уоиг пате? Апп: му пате із Апп. Уоц: Нош 016 аге уои? ' Апп: І'т зечеп. Уои: “Люіс аге ои Ггот? * ` Апп: І'т ігот Цкгаіпе. Уоц: Ч/ Ьеге (10 ои Ііх/ е? Апп: І Ііче іп Куіч. уОШ Мы от є ' 0 -„ Апґпґтіпїпе зесо с .
 69. 69. " 1. Маісп апа зау. І 3'єднай та скажи. _________"_ _ і, _Ї " у: у: А . > „ЦС 'пі' ' ч Л Шыіїьдд: (і '. Д: р . , 3 „ - . і . „ " ; , ' і' ` "т _ - н і . У .7 дії»і>ї: *дйй, .„і '1ічі= .т'[ц_Ї ____ _ іо Ьиу к рГЇЗЇЇЇ а ргезеп! і о согі9гашіаїе Ю сеюьґаїеі. і є: Ч; > Ю`*х/ `2. Вгаш апсі імгіте. І Намалюй і напиши. Напиши запрошення на свій день народження за зразком. (д: `3гъ А Пеаг Пепіз, І / “тії і . * „ ї _ / їижтч Соте 10 ту Ьшікіау раґш АОЄЭГАІІСЄ, а ' Сдте Ю тУ ЫГЇЇЮЭУ РдГЇУ О" оп Зипсіахц і зі Іипс рт. Заштаи 40' Маґсд' 20 -_-' Ше шее а! 5с11оо1 а! 2 0`с10с| < И/ е тее! а! зспоо/ а! 2 ` ' 0'сІосІ<. 1,- `_ Апп 71.] б! " Х
 70. 70. `3. Кеасі, апа апсі сотрІете. І Прочитай, знайди і доповни. Жук І! 'з а зресіаІ бау іосіау. іґз Оагґз Ьігіітсіау. Не ітаз 90! а Ьігііісіау рагту. Ніз ігіепбз паче 90! тапу рддддд; з: 099153, ісдхз апсі р 9; д;1г_сі_ з. Тпе с ддщд 5 п соп9гашіаіе Оап оп ічіз Ьезі сіау. Вап із п ддд у. Ніз то 111 9 г паз 90! а Ьігііібау саёе Гог ііче 9иезіз. Тпеу Ііке і! . ІЭап апсі Ніз ігіепаз паче а Іо! о! іип та! аау. і х . ` ` , ... .. зд- ' і - ' - 1' і . г . "` “й ` ` А ь 43:23? их чи' д 5 4 ` ` ч `д ; . . д х їх: ніс? ' . І -ь__>', __ г ” "и д н' а' 'Ж х? "4/ ` ' щ, ц г 1 "ч ' __ „ 3.? А „ , І . 1Х. „` І * « ІЦ" . ду / "' ` І : - ї, ` -' ` _ї. . т ' 1 Г з а а: і ' '* Їмґ. . , ґ, 44,3 " . а і; - д ґ- ' ді-йіі, , . 'і ї дгї 1,. _„ ` і . ` ї `< . ,_ , І ` і д/ ,із І Р. „ , .. Ї д К У ': -. Н, , -з _ = « є „ “ - -- - ` на' ґ _ - і і . ї ` ігдї-ч-і' з ЇЇ] ' 9 . . і і І П' ъ' Ї її Й 7 ц. - `І ' _„ ' - 1. ' . а ' д 4 4
 71. 71. зах” х' ` і; 31- У_а_1_с_щ1 11.65 І_п_с1_е_11сп5;і2л_се піцу р `: -- 0111 її І д», „Д - іА/ Іча! із уоиг іах/ оигііе поіібау? - Му іах/ оигііе ітоіісіау із Ьігтікіау . 2, Сітоозе апсі сотрІете. І Вибери і доповни. 1. Зпе изиаііу с1еапз ііте гоот ех/ егу Зашгбау. А сіеапз В сіеап С ! о сіеап. 2. І аішауз зепс] 'те іпчііаііопз іог а раґшу. А то зепсі В зепсіз С зепо 3. Вап Іікез то таке а сагсі оп іііе ех/ е о! тпе Меім Уеаг Оау. А таке В то таке С такез 4. Му зізіег 1335 „щ а Ьіпіісіау рагіу іп . іапиагу. А паче 90! В`І1аз 90! С пак/ ет 901 `3, Маісп апсі імгіїеа! З'єднай і напиши. '3Ї; :'%1е”ше еісе наш* „2 ё „, , „ . ідт „гдьдсътгддегпчёё р х- ьше тогтпяк ііте айетооп „д, „д„ і -* ланки' т: 4 д, б? РМ 124235” є 7 І изиаІІу и/ аісп і аішауз рІау іп іііе уагсі щ; . і паче ап Еп9Іізі1 Іеззоп оп іуіоцаау . І 9е! ир а! зех/ еп о'сІосК дн іію іпошшо . 73
 72. 72. д; Млин' Ноіісіауз І д' “щ” „ . по о г . Юта І Напиши. шаюп Гооіьа/ І та! сІ1ез Сіігізітаз Іп Цкг ґгіеп п іііеіг Ьіпітаау. а зтсі апсі сіапсе а! Ше рагіу. та апа імгісе аз іп ще ехатрІе. І вни і напиши за зразком. Уои аге їаікіп9 шііп уоиг пет ігіепаз. Уои: Нои/ до уои сеІеЬгаю АІеи/ Уеаг іп Спіпа? Уоиг ігіепа: И/ е пане а сатіі/ аІ.
 73. 73. 1. 1 Уои: Ноні (10 уои сеіеЬгате Меж* Удар іп те ЦЗА? Уоиг ігіепсі: ХУ; думці: іощьаі] шахсьез . 2. Уои: Нош (10 то! ! сеіеьхац: Ышу Їда; іп Еигоре? Уоиг ігіепсі: Ще зіпо ' 3. Уоиг ґгіепсі: Нож* (10 *ои ссіс чЇП НКГЭЇПЄ? Уои: “ї е 51113, (іапсе апсі ёіуе р гсэсдцд , . 4. ` Уои: Нож' (10 33911 сыдьддде ддт, ддт: -п Брат ? Уоиг ґгіепсі: Ше еа! 9гап ез . Маісіт апсі зау. і 3'єднай і скажи. вилупилось курчатко? З якого яєчка т. ноіхсзгї Н
 74. 74. д, Споозе апа сігсіе. І Вибери та обведи. р Не паз 9о! / пак/ е 90! а Іо! о! ргезеп! з. : іА/ е ше 7111793 раіп! іп9 ЕазІег е99з. , 00 Пдйз зпе таке Еаз! ег 9гее! іп9 сагсіз ґог пег геІа! іі/ ез? ' Тпіз із 7 аге піз Еазїег ргезеп! . . Соіоиґ апа іМгіІе. І Розфарбуй та напиши. й 9 - 9гееп р - ригріе г - геа Тпіз із ап Еаз! ег е99. І! паз 90! зр0!з апа зпірез. Тіте зро! з аге під . д іп9 а! ше рагіу? (+) Уез, Іао. О и зхмігп іп ! і1е зхміттіп9 рооі? (-) Мо, Іаоп'! . 'В оез пе рІау і00!ЬаІІ а! ше рагіу? (+) Усе, Ье 6065 д 00 тітеу еа! ап ісе сгеат а! ше раг! у? (-) По, 11162 до по! о Ооез зпе шаюіі ТХ/ а! те рапу? (+) Уез з11е (іоез і і? А' 9 ц С во ф А
 75. 75. Щгііе апсІ зау. І Напиши і скажи. 'то рІау сотриі г 9ате$ І іо её: а саке то сіаріє | то іче ргезепіз [ЇЬ хмеаг с | „І А / "пі, 'є І ` д ` ` ы „ озтитез Ї є _ АІ . _ д 1. Шпаі бо іпеу бо? - Тпеу 9іие ргезепґз. 2. Шпаї аоез пе бо? - Не р/ ауз сотриіег уатез. 3. И/ Паї бо іпеу сіо? - Щдеу зіпе 4. ХА/ паї бо тпеу сіо? т Тйех* сігіпсе 5_ шпдт до уои до? д. "Птеу шеаг созштез 6. ХІХ/ па: аоез пе сіо? - Не еатз а са1<е Огаш апсі шгіте. І Намалюй і напиши. Намалюй листівку до Дня матері. Підпиши її. и м д* а х ' »наді-ц І _ #1: „ ч д! д; 30* Ним; Ьахъ а Ьарру д: „Жди д; : д, ї; "э, ' д, д мЛІІІ' - р. , 7.4 , Д 4 ` М0111с 5 Бау . дїж д 1 Іохґе уои! 54 ' Таґаз * ` у. , (дім мм. )
 76. 76. 71 : „__. Ріпа апсі сігсІе. І Знайди та обведи. Яка літера в слові є останньою? розісагсі* зит іх<$шеет5 й 'и грн" . її /1 . ІЗ-усій І "і г Ї ЗЇ і* а< Анд, і т* с #7 Зх - - "п д' Б 1 *тин- Ї` і] х і и) ц? А- „и і х є . » і р/ @/з наш І1/@/ ч фур/ и @різ СотрІеіе апсі зау. Щгііе чиезііопз. І Доповни і скажи. Напиши запитання. ГЫёзепЫ Еагїёїіё! ЇЇгЕВЭЕЄІ ГїГтапЙ 1. Раілеґз Оаусотеаіл 111116 И/ пеп сіосз сотс Раі11сг`5 Бау? 2. Малу _рсор1с сеІеЬгаІе РНШСГЗ Оауіп їпе ЦЗА алсі Сапасіа іА/ пеге дід ш: реоріе сеіеьгате Раілеґз Пак* 7 3. Спііагеп і11ап1< ілеіґ ґаіпегз. И/ ЙОПЧ до ш: сЬіІсігєп ІЬалК? 4. Тпеу 9іх/ е вґсзст то іпеіг 9гапсіґаілег'$. іМчаі " 'с т11е ІЬсґ аґапсіїаіітсґз.
 77. 77. Щгііе. І Напиши. со 0016 Не сіоез лот Ііке то Іа ґ ті 11 о я 1. 2_ ХУс сс1сЬга1с Разісґ іп 8 тіпа. 3_ Бо уои а1шау5 с1апсе аї т11е раггу? 4. Щгііе. І Напиши. Як ви з татом / братом / дідусем проводите вільний час? Ь сооК сііппег Б Бш гісіе а ЬІКе _„9з99ЕЕ91Н9$НиБёц@ёіЕёэ_Ц ; __9о Н$І1іп9___] спезз А __ аІи/ ауз Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш изигііУ Ш Ш П Ш Ш Ш Ш одет [] Е] Е] Е] Е] Е] Е] зотетітез Ш Ш П Ш Ш Ш Ш 1. И/ е аІи/ ауз аесоґаіе ґпе Спгізітаз Тгее. 2, И/ е изиаііу с001< сїіппеґ . 3. іА/ е ойеп 20 йзітіпа. 4. ХА/ е еотеіітез _р| аУ сітезз. І
 78. 78. ч , ' . д _« > . ` А М . А" . . Г , . і л . . в, ь. і і * і и . _ і -„ 7- гйг Їы' ь ' ` і ' „ Щ, і „ *" СУ: н» га” ' *г * ' . ы. " іі _. ', і_` 4:17» "ь. І І. ооК апсі шгііе. І Подивись і напиши. Э „і 23 " и м “ДЇЇЫ , /і ь/ ' - *А/ паґз іпіз? - іА/ лаі аге іпеу? - Іґз а сгошп. -Тпеу аге з 119; -И/ лаі соІоиг із іі? -іА/ паі соІоиг аге іпезе? -Ііізудіісдд. -ТПеуагеЬіц9. її . - „ іЕ_гї@ д. .„ , ц д. *її ь _ ы А ж. ..» - хмпаґз І11і$ і ? - и/ пат аге киеве ? - Іґз а сі дав; - Тпеу аге т_а_5_І5д. - Уі/ Паі соіоиг ? - Китаї СОІІЇГ аге [Ьсзс ? -Ііізрддд А - ІІЬеу агегдд. Кеасі апа сотрІете. І Прочитай ідоповни. ъ т рІит ґ пате м саг ґіпе (уоиг пате) і пате ' Уои: НеІІо! Вал: НеІІо!
 79. 79. Уои: іА/ паґз уоиг пате ? Вап: Му пате із Оал. Шлаґз уоиг пате? *1 Уои: І'т Таґа$ . Оо уои хмапі а 9111111 ? ` Ч: ІЭап: Тпапк уои! Уоц: Оо уои імапі ю рІау ччііп ту са, ? Вап: Уез, 01' ооигзе. Іґз пісе. є і 9-10. сток УоиґооІІ' и 0-10. Перевір себе % . носія татсп апа хмгісе. І Подиви
 80. 80. 1. аг Менш ЬаІІ0опз. е аге ййееп сапаІез. е ге аге тттіпееп розтсагаз. 4. Ттіеге аге *Хїееп сагз. З 5. Ттіеге аге еідптееп Пошегз. ґ 6. Тлеге аге мету сакез. 1
 81. 81. 3. Ріпсі апа татсп. І Знайди і з'єднай. і Наче ще 9от а тіоІістау тог тотпегз о. І сап'т. Во уои ІіКе то рІау пісіе-апо-зееіє/ е Ьаке разказ. Нохм сіо уои сеІеЬгате Еазтег? // ез, ще паче. Сап уои ЗИІЇГЇЙХ/ *ез, І бо. (т. Кеасі, йпсі апсІ тіск. І Прочитай, знайди та позначн(/ ). Ттііз із а 9ігІ. Зпе із ргетту. Зпе із лот таІІ. Зпе Наз 9от Іоп9 Ьгоімп Ііаіг. Зтіе Ічаз 9от а Ыие Т-зпігт апсі геб тгоизеіз оп. Тпіз із а Ьоу. Не із таІІ апа іат. Не паз 9от сіагк паіг. _Не'паз 9от а 9гееп Т-зпігт апа Ыие зтзоіщэп. Итеге із ВоЬ? іл/ Ітеге із Кате? 5, Щгіте. ВезсгіЬе _0і. |1еґ сНіІсІгеп (Ех. 3). І Напиши. Опиши інших дітей на малюнках до впр. 4. і їПііз із а ьо . Не із іа11 апсі зііт. Не Ііаз 001 Ыапсіе Ііаіґ. Не Ііаз 201 уеНохт Т-Зіііґт апсі ґесі зііоґтз оп. -ТЬіз із а яоґе. 511е із тещі. 511е із пот та11. $11е Ьаз 301 зььп Ьіапсіе Ііаіґ. Бііе 11аз 9от а тіоіет Т-зііігт апсІ уеііош зісігт.
 82. 82. і; Б : .іІАп1ат8спооІІ = % І і -і/ і' ' ЇА . - 'і ` і ' -„Їд___ „Я-вштт дїїіі"; ії* 32.- 1" ті"; ч; щ, тії! `і дді дякдїё* їёїд, ЕП , ЄыіііЇі-Гііііії *до д: *їжі д у Ї" , -» 33% і »4Ш“Р? РЧЇЗ він? 375153 ”іт М 77 2:11* . і і . » - і " ' і . д ж) і . ` і: ії ц- а Ріпа апа татсп. СоІоиг апа зау. І Знайди та з'єднай. Розфарбуй і скажи. Тпе реп із ригрІе. із; ьоьк апа и/ гіте. І Подивись і напиши. И/ ііаі соІоиг із а реп? - Іт'з ригрІе. 1. И/ ітат соІоиг із а репсіІ? - Іт'з ґеа . 2. И/ ііаі соІоиг із д „мед ? - Іт'з уеІІои/ . д) 3. і/ і/Паі шию; і; д рецспсазе 7 - Іт гесі . __ 4- Шьд; соиІог із а Ьа9? - Іт із 0гаП9Є- 5- ШЬат соиІог із ап ехегсізе ЬооК? - Іт із Ыие. 84.
 83. 83. З. І. ооК апа шгіте. І Подивись і напиши. 1 *2 І Ї і 'ЄП , у і . Еьё . , д” * те- 9 І І; _ г_д` ч) ` 2 " «із С) Ттііз із Мукута. Не із ат зсііооі. Не із ат те аезк. 1. Не лаз 9от а репсіі-сазе. 2. Не паз 9от а Ьгизіі 1ЇыЦїїЇ7"* ; дц: ішд1є«4>»цьп„-даті Ї . ы Д ц і : ;5,Ї'і 'і -іі 3 Матсп апа імгіте. І 3'єднай і напиши. Тпіз із а таґкел і «цеж тагкег м- __"_". . (д: «ы і Р ті" “ ї* її* " д' ' $ та Іе д/ `, ” . » і і І і у і "; : ' а р е п сі І і „ / її* і д* ' ь. . . к ` з
 84. 84. УІМ Ьоок апсі шгііе. І Подивись і напиши. __ є) @ д" 'ч их 2 . Нои/ тапу репз пак/ е уои 901? - Гие 901' Лив репз. . Нош тагцрепсіі-зьагцегегіэаче уои 9оі? - І'х/ е 9од гёдгее Еепсіі-зічагре оиг тагкегз . . Нохм тапу тагкегз паче уои 9от? - Гх/ е 90* . НОИ/ тапу ііІез Наче уои 9от 7 -Гх/ е 9от зех/ еп тез. . 1 2 3 4. Нош тапу зїавіегз Наче моі 9от ? - Гх/ е . 5 ё Маісп апсі зау. І З'єднай і скажи. Ргесі: -х Уез, І сап. Виі І пах/ епї 9от а репсіІ. НеІетИЄіх/ е те а репсіІ, ріеаэе. Ргесі: ` папк уои. НеІеп' І. оок апа хмгіїе те питьегз. І Подивись і напиши номери малюнків. "" ; 'гід » ц' д . а пеш репсіІ-сазе А ї, Н , Міа Іоп9 гиІег -А -, и, а д К. ц* І: їй] і Ю а зтаІІ Ьа9 д * д? , ** . і Е а зпогі гиІег і ' . ;'_; -э-: -`«_*_їт= у_. ап оІо репсіІ-сазе Тїїдыбї `_ хв. [ЇЇ а Ьі9 Ьа9 за '
 85. 85. .шию І Напиши. 1. сап/ зее/ уои/ репз/ Нош тапу/ ? О Нош тап епз сап ои вее ? О о 'с 2. із / ту/ Ьа9 / И/ пеге / ? Уі/ Ьегеізт Ьа ? 'што апсІ зау. І Напиши і скажи. Модсапі. Уездат. 1. 00 уои Ііке уоиг сІаэзгоот? - 2. Аге уои роІіте? З. Сап уои шгііе? 4. Наз пе 9от а 9гееп 5. Нош тапу ретю х . _ _ . . . _ . , . , _ . ііе. І Подивись і напиши. пегз аге тіззіп9? Ь 3 9 ксдзе Ы до; Ьод го
 86. 86. і Ідшр реіпіед щ І І с 'г і ь 0 . г . Ріпа апа сігсІе. І знайди та обведи. Яка відповідь правильна? 622 @` @-"І% 1. Із іі а Іатр? -ышщщ / Уез, іі із. 2. Із іі а оизіег? - Мо, іі ізгґі. /Уе ' ` 3. Із іі а Пош/ ет? - Мо, іі ізп'і. / У 4. Із іі а сітаіг? - Мо, іі ізгґі. /У . Ріпа апа сігсІе. УіІгііе. І 3 бведи. Напиши. Віаскьоаго, сііаіг, аЕЕІе, без „р”, Вооксазе, спаіг, іі9ег, ще; ПиІег, Ьа9, боог, р боог Кііе, сат, ооІІ, зіа “дд” . Квас апа рочитай і намапюй. Нам и, назви яких виділені в тексті. і сіаззгоот. Гче " ' і 'і ` ` і ` 9 в" зспооідау му великии зелении портфель д „не сдз ап6 а разів, аге ' три ручки та плакат на столі. ' ' Ганчірка та указка на дошці. п ііте аезк. 0 А аизіег апа а роіпіег аге аі і і е Ыаскьоаго. 'їчі-Їі. , * 9 ъ “І 00 А
 87. 87. 5. Мої однокласники Ч ` ' і і' ' Н О айпі! апа сігсІе. І Знайди та обведи. ' . . . . . і З ЯКОІ літери починаються слова - назви малюнків? 0
 88. 88. (ї 1 що *о Зпе Наз 9от а 9гееп ипііогтоп. 1. Тіте гиІег апа ііх/ е репсііз аге оп іпе безк. 2. Тпе Ьі9 Ьгои/ п Ьа9 із лехі ю ііте сіезк. 3. ТІ1е Ыие ехегсізе-Ьоок із ипсіег іііе Ьа9. 4. ТПе зіаріег із ідеішееп іПе Ьа9:__шІег ипсі репсіІ5._ 5. Тітеге аге Мо тез ш ііче Ьа9. І. ооК апа шґііе. / Подивись і напиши. И/ Ітаі (10 іпеу и/ еаг іо зспооІ? Не Наз 9от а ЬІие _ Ыаге: апа Ыаск ігоизегз оп. . Нег зітоез аге гесі __ Ніз зітоез аге Ыаск. Ї Д; _ : ,'Ї Н З -і 5237 . її і , Ьоок алсіччгііе. І Подивись і напиши. ; «КУ й Їм ` і ч `! * і . кдххї* и а -` і Ом” ХЇЭЭХГ, ї; " * А ъ 7 і _ Фїььтг ма» @ а 51:- @ -а і що шасі Еша Іізіч іо шгііе Еп9Іі5і1 іо 5іп іп Еп Іізіт
 89. 89. »#91 і"; „ . , і ц ` її; “Їсі Ї ї" - „` н. : _ ' і б" ті! іі Г Ь” Й! т і . д *' `- і і. " й" "іх/ ї р; и „ ' і а 'дд , _ і м. ' " ; т І' / ї і - 1 ` и 1 "З ЇЇ' ` з, ъ ж- и із, і т і і @ т и . Ю 'д дітей" ЕМП* іоіізіеціоідоіізь. 2. Шгііе апсі зау. /Напиши і скажи. Аі ЇНЄ Еп9Іізі1 І. еззоп И/ паі до іпеу изиа/ Іу сіо? - Тпеу рІау 9атез. 1. іА/ паі сіо ще оііеп сіо? - ще діди ддшед 2. і/ і/ітаі сіоез зле аІшауз оо? -- ЗНЄ геасіз. 3. іА/ паі ооез пе изиаІІу оо? - Не Іізіепз. 4. іА/ ітаі сіо іітеу оііеп сіо? - Тітеу 999. 5. іА/ ітаі (10 уои изиаііу бо? - І шгііе. 3. Щгііе апсі зау. І Напиши і скажи. И/ ітеге аге іпеу? Елііїоцзшоипа [іл іпеіэооксазе _ ітооІ 9агсІеЫ і оліпе иіаІІП іпе сІаззгоомпП _ аі ііте Ьіаскроагсі і 95 Г),
 90. 90. (2 , І і* * т і г ' . 'і і її' і' ` ` - ` 'Т 2_ ь` у. , А. , "іі . ЇЇ. Г' і и * ч * д , .і т, ъ ' *і з і і * п і" й ц Х. . і: і ґ - ' . х_. _.. ц». . і ч ' ц- '*" ' Ї' 1. Мізз АІізоп апа Оап аге ді ііче ЬІаскЬоагсі 2. Тпе розіег із оп іііе шаІІ 3. Апп апсі Оап аге іцііче сіаззгоот . ї. . . «г і 1:41 х . „ Їд'“Ї '4І. а ФМ-Іі ї) . ', ёі . и І 'ті із”, ;__ ї! а" ії; .. _ і, 'і ЙідЇГ ` ' Н'*І. 'т“ ”Гі . _,_„„ р д І%ЇЕ4"Ч? Ь1`ЫАЙ1 1 - і І. І ёц' ' 5. Тпе Ьоокзаге іп іііе Ьооксазе 4. Тпе Ьоуз аге оп іііе зрогіягоипсі, 6. Тіте спіісігеп аге ще зсьоощагбеп. . Х Г] д; "ї - « . а д [ві-дд. - г і Ї н . с Ї 'іід СотрІеіе, таісп апсі зау. Ідоповни, з'єднай і скажи. . А 'Х '- 141 Гі *д Їъ. - і' м _. -і'. _. _..4. г' *ч 1 "і -175 " : ` 1,. щ, і , „ З . ' І- х--- і ' і ` і з ч. х * * п" і; ' д. .. . „_>. :, 'и (1 Г > і / ХЗ і . ГУк , _ ы К, * А _' 7 - і 'І і . Ч і' р д. с. , «дух „їк . ди і д д: ,' , _ "і ІАЖ І. 74 и 2' 'я - С/ і>`іи і Е' »Пч . „- д "х Х д' _. ,_ „ „ »(1 <_ , хы х _- Ї у ` : ыг ж”
 91. 91. Г__ї_: _`_""`"“`1 То Іедгп д ше сгоздшодо т______ „х То сіга_ш " ї То тдке Зх а зтуу __: Го 90 іп тог а ОХ/ О * _То Ііздеп то . Їх-дощ ге ' зродгт А ` х Д. Г-"щщ" "й ї] ъТо теІІ ту ґгіепсі р дотоз 2: Споозе апа сігсІе. І Вибери та обведи. 1. Зпе Ііке ЩЕ' Іізтеп то а СІЭ. 2. І пау от паз уотап іРосі. 3. тА/ е аоезп 'т Іі / (сіоп'т І/ Еер то сігаш а рістиге. 4. Тпе спіІсігеп Ііке Іікез торіау 9ате$ іп Еп9ІізІ1. 3. Кеаа, споозе апа сігсІе. І Ідтрочитай, вибери та обведи. Му пате із Ретеґ. Аґтег сіаззез І Ііке то огаш рістигез апа геао Ьоокз. І оттеп Іізтеп то тиєіс апо $іп9 зоп9з. І ІіКе гпизіс х/ егу тисп. 1. Тпе Ьоу'з пате із Міке. Уез. /бф 2.`Не Іікез рІауіп9 тоотЬаІІ. Уез. 3. Ретег Ііэтепэ то тизіс оп Зипоауз. Уез. 4. Не Іікеэ тизіс чегу тисп. &&'І Мо.
 92. 92. 'Фшгіте ше питьегз. І Напиши числа. “ІТ” " ' піпе 9 тоигтооп 14 тоиг 4 еІечеп зечеп 2 піпетееп 19 теп 19 опо 1 зіхтееп 16 тіче 5 від п тпігтееп 13 отут 8 тшепту 20 е' 15 тпгее 3 зіх 5 тшеІче 12 11 'Фьооіь соипт апа иігіте. І Подив т та напиши. тгееє сап уои зее? - І сап зее зечеп тгеез. у ттохмегз сап уои зее? - апу 9ігІз сап уои зее? - І сап зее еі Ьт ігІ$. охм тапу Ьоуз сап уои зее? - І сап зее піпе ігіз Нохм тапу реорІе сап уои зее? - Нош тапу оискз сап уои зее? - Ісап Зее еіечеп диск: Н 94 їх п/ _
 93. 93. Нохм тапу Ьікез сап уои зее? І сап зее тЬгее Ьікез. Нохм тапу ЬаІІз сап уои зее? |ддд „виде ьдпд Нохм тапу 6093 сап уои эее? Щгіте. І Напиши. У 'й ` 117., г «1 й і; „д . Їдґі т а, и „д__, їід а У 177 111 @ * и» в кіз и 1. Не оттеп Р'дУ5 (рІау) т11е 9иі1аґіґ1 хміптег. 2. Зпе аішауз ріах (рІау) Ьаотіптоп іп зиттег. 3. Тпеу тд! (рІау) оп 111е Ьеасп ех/ егу, оау іп зиттег. 4. ХІХ/ е ф „дд там (пот, рІау) таЬІе теппіз ат зсНооІ. 5. Не ооез пот від! (по1, рІа`у) тоотЬаІІ оп поііоауз. д т* : Ц: ; А __- Ріпсі апа сігсІе. І Знайди та обведи. @ @: . '_ 'Д @ 9 ехегсізе-Ьоок Ьоок розтч _ *рї сіоог (_@@ аІЬит сіезк п 143 ] - @ , . _ епсіІ-сазе С гиЬЬег 3 ЬооК роз ег гиІег раіптз Ьа9 гаіп
 94. 94. І. ооІ< апа шгіте. І Подивись і напиши. , к 1` г/ „і '. .,Ц`"15ъ2*д3<" б) и „ 1 і *ч Ш й» "1;_. ,;1 ; і_. _»'*ч 1.. / я б) д “ 132 и) чи 1. Іт'з а ЬооК. - Іт ізпї а Ьоок. Іт'з ап ехегсізе-Ьоок. 2. Тпеу аге Ьоокз, - Т11е аге пот ЬооКыТЬеуаге Ьа95. 3. Тпеу аге рОЗЇЄГЗ. - Т11е аге пот озтегз. тіте аге сіоогз. 4. Іт'з а реп. - 5. Тічеу аге спаігз. - Т11е! аге пот січаігз . Т11е! аґе сІе5І<$. 6. Іт'з Ьгоит. - | д дд „дд ьддшд | д 55 дддрд 7. Тпеу аге Іатрз. - їдддщшфддд' з, ІЬеу дде Лощегз. "З. Шгіте чиезтіопз апа апзшегз. І- `, __ , . Напиши запитання і відповіді. щита* ІІ ЩНчпЦШЕЕ 'МЮ І 1. Наш ПОЮ ЭГЄ УОЦ? - | дш зеуец і/ Чічеге аге уои ґгот? _ І ат ігот Цкгаіпе . шнеп із уоиг Ьігтпаау? - (твій день Народження) * ”м” із уоиг ґачоигіте Іеззоп? - ЕПЫЫ* . Уі/ *ЧУ сіо уои Ііке Еп9ІізЬ? - ддшщдеддідд . УИЮ із уоиг ЇеаСПеГ? - 1ім'я вчительки! оэотдтьыр 96 (ХГ

×